ארכיון יומי: 5 במאי 2019


תהלה לדוד-אפרים חזן ודו אליהו (אנדרה) אלבאז-אָבֹוא בֵיתְךָ אֵל בְּרֹב חַסְדֶּךָ.

רבי דודו בן אהרן חסין – פיוטיו ברצף עם ביאורים.

1 – אָבֹוא בֵיתְךָ אֵל בְּרֹב חַסְדֶּךָ.

בקשה. שיר מעין אזור בן יז מחרוזות ומדריך דו-טורי. בכל מחרוזת ג טורים. הטור השלישי מתחלק לשתי צלעיות: צלעית א חורזת בסטרופה וצלעית ב מהווה חרוז אזור. הטור השני של המדריך משמש רפרין.

חריזה: אא בבב/א גגג/א דדד/א.

משקל: עשר הברות בטור. בטורי האזור אחת עשרה הברות. כתובת: בקשה. נועם ׳יוצר בחכמה׳. סימן: אני דוד בן חסין חזק נר״ו. מקור: ק- ה ע״א.

אָבֹוא בֵיתְךָ אֵל בְּרֹב חַסְדֶּךָ

אֶשְׁתַּחֲוֶה אֶל הֵיכַל קָדְשֶׁךָ.

 

אעירה שחר אפיל תחינה

ומעפעפי אנדד שֵנה

5-שפתי תבענה / תהלתך

אֶשְׁתַּחֲוֶה אֶל הֵיכַל קָדְשֶׁךָ.

                        

נפשי ורוחי קרבתך דורשים

כל עצמותי תאמרנה רוחשים

מאהבת נשים / נפלאָת אהבתך

אֶשְׁתַּחֲוֶה אֶל הֵיכַל קָדְשֶׁךָ.

 

יומם ולילה בך מחשבתי

10-כל מעיני בך שמתי

בשכבי נשמתי / אפקיד בידך

אֶשְׁתַּחֲוֶה אֶל הֵיכַל קָדְשֶׁךָ.

 

אבוא… קודשך: תה׳ ה, ח. הפסוק משולב בפסוקי הכניסה לבית הכנסת ׳מה טובו׳ ורומז לייעוד הפיוט כמכין לתפילה. 3. אעירה שחר: תה׳ נז, ט, אשכים קום לפני עלות השחר. אפיל תחנה: כדי להביא תחינתי לפני ה׳. הלשון על-פי יר׳ לז, כ. 4. ומעפעפי אנדד שינה: על-פי בר׳ לא, מ: ׳ותדד שנתי מעיני׳, כלומר, אסלק מעיני שינה ואעורר עצמי. 5. שפתי תבענה תהילתך: על-פי תה׳ קיט, קעא: ׳תבענה שפתי תהלה׳. 6. נפשי… דורשים: על-פי החלוקה הידועה לנפש רוח נשמה, ור״ל שנפשו שואפת אל האל, ודורשת קרבתו, על דרך ׳ואני קרבת אלקים לי טוב׳ (תה׳ עג, כח). 7. כל עצמותי תאמרנה: על-פי תפילת ׳נשמת׳, והפסוק משובץ מתה׳ לה, י. רוחשים: נפשי ורוחי מכריזים תהילת ה׳. 8. מאהבת… אהבתך: על-פי שמ״ב א, כו: ׳נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים׳. 9. יומם… מחשבתי: על דרך ׳והגית בו יומם ולילה׳, יה׳ א, ח. 10. כל… שמתיך: כל מחשבותי ורעיונותי הוגים בך, על־פי תה׳ פז, ז. 11. בשכבי… בידך: על־פי תה׳ לא, ו, ׳בידך אפקיד רוחי׳, והלשון משולב בפיוט ׳אדון עולם׳. 12. דבקה לעפר נפשי: תה׳ קיט, כה, ועניינו הבעת צער רב.

 

דבקה לעפר נפשי בזכרי

את אשר הלכתי אחרי יצרי

איך אוכל יוצר, / לבוא עדיך

אֶשְׁתַּחֲוֶה אֶל הֵיכַל קָדְשֶׁךָ.             

 

15-ואני היום אנה אני בא

לא תורה ולא מצוה ולא מדה טובה

אכן קרובה / ישועתך

אֶשְׁתַּחֲוֶה אֶל הֵיכַל קָדְשֶׁךָ.

 

דמי בראשי, נפשי בכפי

איך אוכל אשא עווני על פי

20-הקשיתי עָרפי / מאוד נגדך

אֶשְׁתַּחֲוֶה אֶל הֵיכַל קָדְשֶׁךָ.

 

בושתי נכלמתי ממות לי מר

מה נדבר מה נצטדק מה נאמר

בשרי סָמר / מרב פחדך 

אֶשְׁתַּחֲוֶה אֶל הֵיכַל קָדְשֶׁךָ.

 

נתון בי יצרי מיום נוצרתי

25-עִוֵּת דרכַי החטיא אותי

אך לא כונתי / להכעיסך

אֶשְׁתַּחֲוֶה אֶל הֵיכַל קָדְשֶׁךָ.

 

חִשבתי דרכָי יומי ולילי

לשוב אליך ותרחם עלי

ואשיבה רגלי / אל עדותך

אֶשְׁתַּחֲוֶה אֶל הֵיכַל קָדְשֶׁךָ.

 

13 את… יצרי: שנטיתי אחר תאוות לבי ורצונותי. איך אוכל: אחרי כל זאת. לבוא עדיך: לשוב לפניך ולהתקרב אליך. 15. ואני… בא: על-פי בר׳ לז, ל. 16. לא… טובה: אין בידי מצוות ומעשים טובים ואף לא לימוד תורה. 17. אכן: למרות האמור קודם. קרובה ישועתך: על-פי יש׳ נו, א. הישועה קרובה, שכן אתה נענה לחוזרים בתשובה. 18. דמי… בכפי: אני הוא האשם בצרותי, על-פי יה׳ ב, יט: ׳דמו בראשו׳, ועל-פי שו׳ יב, ג: ׳נפשי בכפי׳. איך… פי: איך אוכל לספר חטאיי. הקשיתי ערפי: התעקשתי שלא ללכת בדרכיך, והלשון על־פי שמ׳ לב, ט. נגדך: כנגדך, כנגד מצוותיך. 21. בושתי נכלמתי: על־פי עז׳ ט, ו. ממות לי מר: עכשיו אני מתחרט ומר לי ממוות. 22. מה… נאמר: על-פי בר׳ מד, טז. 23. בשרי טמר: שיער בשרי נסתמר, והוא על-פי איוב ד, טו. 24. נתון… נוצרתי: שיצר הרע קבוע באדם מעת יצירתו, על-פי סנהדרין צא ע״ב. 25. עיות… אותי: קלקל את דרכי וגרם לי לחטוא. 26. אך… להכעיסך: יצר הרע הוא הגורם לי לחטוא, ואין לי בזה כל כוונה להכעיס או למרוד בה׳ אלא חולשת האדם הנכנע ליצר. 27. חשבתי… ולילי: עשיתי חשבון נפשי וחשבון חיי, על-פי מש׳ טז, ט: ׳לב אדם יחשב דרכו׳. 28. לשוב: והגעתי למסקנה כי עלי לשוב  בתשובה.

 

 

30-סלח נא אבקש ממך, אבי

אל תפן אל פשעי, רשעי וחובי

במשפט אל תביא / אותי עִמֶּךָ

אֶשְׁתַּחֲוֶה אֶל הֵיכַל קָדְשֶׁךָ.

 

ידעתי כי רחמיך מרובים

ימינך פשוטה לקבל שבים

35-שובו שובים / תקרא בפיך

אֶשְׁתַּחֲוֶה אֶל הֵיכַל קָדְשֶׁךָ.

 

ה' בלבי שמחה נתתה

בְּשׁלֹשׁ מקראות אשר אמרת

בהם לא מטה / רגלי בדינך

אשתחוה אל היכל קדשך

 

נַמְתָּ הָרָעוֹת בָּרָאתָ יצר

40-גם תדריך אדם בדרכי ישר

וכחומר ביד יוצרו / אני בידך 

 אשתחווה אל היכל קדשך

 

חזק לבבי כונן אשורי

לעבֹד אותך בשני יצרי

למען הורי / שמרו בריתך             

 אשתחווה  אל היכל קדשך

 

45-נר לבן ישי תאיר תזריח

אז נשיר מזמור ולמנצח

ניחוח ריח / על מזבחך         

 אשתחווה אל היכל קדשך

 

  1. 29. ואשיבה… עדותיך: תה׳ קיט, נט. 32. במשפט… עבדן: על-פי תה׳ קמג, ב. ימינך… שבים: על-פי פסוקי הסליחות (לך ה׳ הצדקה…), יד ימינך שלוחה ומושטת לקבל חוזרים בתשובה. 35. שובו שובבים: על-פי יר׳ ג, יד. 36. ה׳… נתת: על-פי תה׳ ד, ח. 37. בשלוש מקראות: הם הפסוקים שמהם משתמע שאדם חוטא בגלל יצר הרע שברא בו הקב״ה (ברכות לב ע״א; סוכה נב ע״ב), ׳שמעידין שיש ביד הקב״ה לתקן יצרנו ולהסיר יצר הרע ממנו׳ (רש״י, שם). 38. בהם: בזכותם. לא… בדינך: לא נענשתי ולא נפלתי. 39־40. נמת: אמרת, שבמאמרו של הקב״ה נברא העולם, ומאמר ה׳ הוא מעשה של בריאה ויצירה. נמת… אשר: אתה הוא שבראת את יצר הרע ואתה הוא שמידך באו הטוב והרע. ממך הרעות וממך דרכי אושר לאדם. 41. ובחומר… בידך: ואנו בידך כחומר ביד היוצר, על־פי יר׳ יח, ו. 42. כונן אשורי: כוון את רגלי ללכת בדרכיך. 43. בשני יצרי: על-פי ברכות נד ע״א ׳בכל לבבך – בשני יצריך ביצר טוב וביצר הרע׳. 44. למען: בזכות. הורי שמרו בריתך: האבות הראשונים אשר שמרו בריתך. 45. נר… תזריח: על-פי תה׳ קלב, יז. ועניינו לגלות את משיח בן דוד לפארו ולרוממו. 46. אז: בעת הגאולה. נשיר: נשיר לכבוד הגאולה. מזמור ולמנצח: כהתחלותיהם של מזמורי תהילים רבים (כגון תה׳ סו, א ועוד הרבה), וכאן כינויים למזמורים שונים.

 

ראשון לציון ימלֹך עלינו

יפיו, הדרו יראו עינינו

50-ישמח לבנו / בישועתך

אשתחוה אל היכל קדשך  

 

ומקדש יבנה ידך כוננת

לגֹרן אֲרוְנָה תשיב שכינה

ופקד את כנה / נטעה ימינך

אשתחוה אל היכל קדשך

 

  1. 48. ראשון לציון: יש׳ מא, כז, כאן במשמעות המלך המשיח שהוא הראש והראשון במלכות ישראל. 49. יופיו… עינינו: על-פי יש׳ לג, יז: ׳מלך ביופיו תחזינה עיניך׳. 51. מקדש… כוננה: ׳מקדש ה׳ כוננו ידיך׳(שמ׳ טו, יז). 52. גורן ארונה: כינוי לבית המקדש, על פי שמ״ב כד, טז. 53. כנה: כינוי לכנסת ישראל, על-פי תה׳ פ, טז: ׳וכנה אשר נטעה ימינך׳.

תהלה לדוד-אפרים חזן ודו אליהו (אנדרה) אלבאז-אָבֹוא בֵיתְךָ אֵל בְּרֹב חַסְדֶּךָ.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 124 מנויים נוספים

מאי 2019
א ב ג ד ה ו ש
« אפר    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

רשימת הנושאים באתר