גאוני משפחת אביחצירא- שלמה מיארה

גאוני משפחת אביחציראגאוני משפחת אביחצירא- כתיבה, עריכה וסגנון שלמה מיארה

ולדודו היקר והנעלה לש״ט ותהילה ר׳ ישראל אביחצירא הי״ו, בנו של הגאון הגדול הראב״ד רבי מכלוף זצ״ל. וכן להרה״ג דעסיק באורייתא תדירא כמוה״ר רבי יעקב אביחצירא שליט״א מקים עולה של תורה בעיר רמלה ומחשובי הרבנים שם. דודנו היקר והנעלה הרה״צ כמוה״ר רבי שלמה אמסלם שליט׳׳א ראש בית המדרש "בני שלמה״. יד עמם האחים היקרים והמבורכים בני משפחתנו המפוארה, איש צניע ומעלי מזכה הרבים שקוד על תלמודו, הר׳׳ר אברהם אביחצירא הי״ו, הוא ורעייתו אורלי מב״ת וכל ב״ב, ועמו אחיו היק׳ והנעלה ר׳ שלום אביחצירא הי״ו הוא וכל ב״ב. על כל הסיוע הרב בעריכת פרק שלשלת היחס, והתמונות הרבות, יקרות הערך שנתנו בשמחה מאוסף התמונות של אביהם היקר רודף צדקה וחסד נעים זמירות הר״ר אליהו אביחצירא ז׳׳ל בר סולטנה, תהא זכות זו לעילוי נשמתו, ונשמת זוגתו מרת סעידה בת מזל טוב ע״ה, ולקץ ימים יעמדו עת יקיצו וירננו שוכני עפר בב׳׳א.

ולשאר העוזרים והמסייעים במלאכת הקודש, הגאון הגדול חכם ובקי בכל ענין רבי שלמה דיין שליט״א רב העדה המערבית ירושלים. הרה״ג ידיד יקר ונעלה נודע לשם טוב ותהילה, צפנת פענח, איש צניע ומעלי בהר׳׳ר אברהם מלול שליט׳׳א. ידידנו היקר איש משכיל ונבון ד׳׳ר וידאל הצרפתי הי״ו. ולמעלת איש משכיל וחכם מזר׳׳ק הזהב וזר לו זהב ר׳ אליהו משאש שיחי׳ בלאו׳׳צ גאון מופלא בכל חדרי התורה ובכל מילי דחוכמתא רז לא אניס ליה, ראב״ד מקודש, הגאון רבי יוסף משאש זלה״ה. ברכת אבותינו הק׳ עליהם ממרומים ואל שדי יריק עליהם ועל כל יוצ״ח, ברכות שמים מעל עד בלי די, ברוח ובגשם לעד לעולם אמן.

ברכה מיוחדת נקבע בזה לכל ידידנו היושבים בגולה ארץ צרפת, אשר סייעו רבות ע״מ להוציא הספר בצורה המושלמת ביותר. הראשון במעלה ידידנו היקר והנעלה צורבא מרבנן רבי אורן בוחבוט שליט״א, ונוו׳׳ב תחי׳ מב״ת עם שלושת בנותיו יש״ץ. בנו של ידידנו היקר והנעלה רבי פנחס בוחבוט הי״ו שהוא נכד מסטרא דנוקבא להגאון הגדול המופלג מגדולי גאוני משפחתנו רבי אברהם אביחצירא זצוק״ל הדיין דקזבלנקה, אשר בעודנו צעיר לימים זכה לתואר מופלג: "החכם השלם והכולל׳, ממו״ז הקוה׳׳ט מרן רבי יעקב זי״ע. על כל ההתמסרות הרבה לילה כיום יאיר בכל כוחו למען יצא דבר נאה ומתקבל. 

מסכת חיים של עמל בתורה ועבדת ה'

אקדמות מילין

וכן לידידנו היקר שאר בשרנו, ירא ה׳ וסר מרע רבי אברהם עמרם אביחצירא הי״ו ורעייתו מב״ת, פריז. ולשני בניו היקרים שנולדו לו לאחר השתטחות על ציונו של מו״ז מרן קה״ק רבי יצחק הגדול זי׳׳ע, ילדי החמד נתנאל מכלוף ודוד שלום יה״ר שזכות מו״ז תעמוד להם ויגדלו לתורה וירא״ש מתוך קדושה אמיתית, על החומר והתמונות הרבות שהמציא לפנינו מאוסף תמונותיו של מו״א ר׳ מכלוף ז״ל יה״ר שזכות זו תעמוד לע׳׳נ. וכן לידידנו היקר והנעלה ירא ה׳ באמת איש צניע ומעלי שאר בשרנו רבי אברהם(אלברט) אביחצירא הי״ו, מרסאיי. בנו של הגאון המופלג מגדולי רבני משפחתנו ומגדולי בעלי הענווה שבדורו רבי שלום אביחצירא זצ״ל.

 ולאמו הרבנית הצדקנית רחל אביחצירא תחי׳ מב׳׳ת, על כל הסיוע הרב והמצאת כל החומר העצום והרב שהיה באמתחתם, לפנינו תוך רשות מלאה להעלות הדברים על מכבש הדפוס למען נוכל להוציא דבר נאה ומתקבל מתחת ידנו ללא כל תקלה ושגיאה בשכר זאת אל שדי ישפיע עליהם שפע ברכה והצלחה וחיים ארוכים עד ביאת גו׳׳צ בב״א. כמו כן לידידנו היקר הנעלה לש״ט ותהלה רודף צדקה וחסד רבי דוד אביחצירא הי״ו בנו של שאר בשרנו וידיד גדול למו״א, רבי יוסף אביחצירא זצ״ל, נכדו של מרן רבי יעקב זי״ע. ולבני משפחת אצראף הי״ו ממרסאיי, הראשון בראש האב הצדיק רבי שלמה ובנו היקר רבי אליהו ובתו ג׳קלין יש״ץ. וכן לידידנו ירא ה׳ וסר מרע שאר בשרנו רבי מכלוף ילוז הי״ו נו״נ להגה"ק רבי שלמה חיון זיע״אומסטרא דנוקבא למו״ז הגה״ק רבי מסעוד אביחצירא זיע״א, הוא וכל ב״ב אתהה' תשמרם וכצנה רצון תעטרם אמן.

ואלה העומדים על הברכה ראשי מכון יד יצחק (בן צבי) ירושלים. ראש המכון: פרופ׳ מר יום טוב עסיס הי״ו, מר מוטי בן ארי הי״ו ומר דב כהן הי״ו, על העזרה האדיבה בכל השעות והזמנים והרצון והסיוע להקל מעלינו במלאכה הספר הנכחי, והספרים הבאים הנמצאים בשלבי עריכה. יחד עמם, ראשי חברת כל ישראל חברים, פריז, ראש הארכיון והספרייה: מר ג׳ון קלוד קופערמינץ׳ הי״ו ועמו מר אברהם מלתת הי״ו אשר סייעו בידנו רבות ובנועם ונחת מלאו כל בקשתנו במסירות מיוחדת, אף הם סייעו רבות הן בספר הנכחי והן ביתר הספרים הבאים. שוכן שחקים ישלם להם בפעלם הטוב ויתברכו בכל מילי דמיטב אמן.

בהתימי אפרוש תפילה, יה״ר שגאוני משפחתינו הק', יחד כולם יעמדו בפלילה מלפני שוכן מעונה ויבקשו רחמים מאל מלא רחמים עבור מאיר דניאל בן צפורה. וזכות מו׳׳ז הק׳: מרן קה״ק פחד יצחק אביחצירא, והמלך דוד אביחצירא, וגדול אדונינו גאון יעקב אביחצירא, מן שמיא יהבו ליה חינא וחסדא רפואת הנפש והגוף, ואלהא דמאיר יהא בעזרו משמי קדשו ובגבורות ישע ירפאהו ויחלימהו כרפואת חזקיהו מחלותו אמן.

אתה חלקי צורי ומשגבי, אליך אקרא בעטוף לבי, אמצני וחזקני כי כח אין בי, ורוח נכון חדש בקרבי לטהר ולתקן את חובי, וסלח נא אנכי מבקש, וזכות אבותינו הקדושים מכל הצדדים, תעמוד לי ולבתי שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו עד עולם, ונזכה לראות בנים ובני בנים ת׳׳ח אמיתיים גדולים בתורה ויראה ממשיכי דרך אבותינו הק׳ באמת ובאמונה אמן.

פי המדבר: לכבוד אבא מארי זי״ע ולכבוד כל רבני וגאוני משפחתנו הקדושה זיע״א. החו״פ עיר חיפה יע״א, חודש נתבש״מ צדיק כתמר בתמ״ר, כאן שנה רבי ״ואבן יקרה לא בא בבשם ההוא עוד" לפ״ק. נאם דוד בן לאו״צ קדוש ונורא הרב הדומה למלאך פניו כפני שרף כמוהר״ר יצחק אביחצירא. נו״נ למרן קה״ק הרב פחד יצחק זי״ע מסטרא דדוכרא. ומסטרא דנוקבא למרן קה״ק המלך דוד. למעלה בקדש מרן מו״ז גאון יעקב אביחצירא זי״ע.

יבנה וחכמיה

מימות עולם גידלה ארץ מרוקו בין ברכיה, גדולי עולם ומצוקי תבל. החל משלהי האלף החמישי – תקופת רבנו ניסים ורבנו חננאל, אשר עפ״י הוראתם עקר גדול תלמדיהם רבינו יצחק ב׳׳ר יעקב אלפסי, ממקום לימודיו בעיר קירואן, לישב על כס הרבנות בעיר ׳פאס׳ שבמרוקו, ולהקים שם ישיבתו. גם אדוננו הרמב״ם שנולד כשלושים שנה אחר פטירת הרי״ף נטל את מקל הנדודים מעיר מולדתו ׳קורדובה׳ שבספרד וקבע משכנו בין תחומיה של העיר ׳פאס׳.

עד לדורות האחרונים: הגאון רבי יעקב ששפורטש זצ׳׳ל, מגדולי התורה ועמודי היראה אשר לאישיותו הנשגבה יש לזקוף את שמירת גחלת התורה והאמונה הטהורה. הגאון רבי חיים ן׳ עטר בעל האור החיים. רבי אברהם אזולאי זצ"ל מהעיר פאס. בעל החסד לאברהם וזקינו של של החיד"א.

זקינו רבי אברהם אזולאי הראשון זצ"להנמנה עם גולי ספרד, שהגיעו לעיר פאס בזמן מוהר"ש לביא. הגאון רבי יצחק אבן וואליד זצ"ל מהעיר טיטואן, מגדולי הפוסקים בדור האחרון, בעל שאלות ותשובות ויאמר יצחק. הגאון רבי דו הכהן סקאלי זצ"ל מהעיר דבדו, בעל שאלות ותשובות קרית חנה דוד. הגאון רבי דוד כנאפו זצ"ל, ראש בית דין העיר מוגאדור בנו של הגה"ק רבי יוסף כנאפו ועוד.

משפחות מיוחסות יצאו מבין תחומי עיבורה של ארץ מרוקו, מהם: משפחת בירדוגו המיוחסת דור אחר דור עד לתקופת הגאונים, כמפורט באורך בשלשלת היחוסין של המשפחה מהרי״ח בירדוגו. וראה ביקר סהדותא שבראש הספר הק׳ מים עמוקים:

יקר סהדותא שבא לידינו כו׳׳ח (כותב וחותם) מידי הרה״ג מעו׳׳מ (מעוז ומגדול) כקש״ת (כבוד קדושת שם תפארת) משה פארדו זצ״ל אשר היה אב״ד בע"ת (בעיר תהילה) נא אמן יע״א (יחונן עליה אלוקים) אשר כתבה לראיה ביד מר בריה דרבינא הרב הכולל בנש׳׳ק (בנן של קדושים) כמוה״ר מרדכי בירדוגו ז״ל הוא א׳ מבניו של הרב המחבר זלה׳׳ה מידי עוברו בנא אמון לעלות לדור בא״י (בארץ ישראל) וז״ן (וזה נוסחה) תב׳׳ת (תיבה בתיבה): הנה אנכי הבא על החתום הן בעודני בעוב״י (בעיר ואם בישראל) מקנאסא יע״א בשנת שש ליצירה עיני ראו מגילת עור קלף מעובד ישן והיא מגלת יוחסין למשפחת בירדוגו המהוללה לקדושים אשר בארץ זלה״ה איש בשמו על בית אבותיו רב פלוני בר״פ (בן רב פלוני) וכוי וכן עזה׳׳ד היו מבוארים למשפחותם לבית אבותם ועלה היחוס למעלה עד הגאון הידוע והמפורסם רב בוסתאי גאון שהיה מזרע דוד המלך ע״ה ממשפחת זרובבל בן שאילתיאל. ולמטה דור דור עד הרה׳׳ג נר המערבי גאון יעקב בירדוגו זצוק״ל ר״מ בעוב״י מקנאסא יע״א וחתומים הראשונים כמלאכים הי״ו רבני קאסטילייא זיע״א ובי דינא בתר בי דינא לדור דור מקיימי חתימות הראשונים ומוסיפין לבאר לאנשי דורם אשר נולדו אח"כ בזמניהם ומכלל רבני קאסטילייא האחרונים, היה חותם תשיעי הרב משה אלשקר זלה׳׳ה אשר היה רב במצרים בזמן מהר״י בירב זצ״ל ע״כ נהירנא כד הוינא שד׳׳ר(שליח דרבנן) מעיה״ק טבריא תובב״א וש״ר (ושלום רב). ע״ה משה פארדו ס״ט.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 121 מנויים נוספים

רשימת הנושאים באתר
יולי 2018
א ב ג ד ה ו ש
« יונ    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031