תורת אמת היתה בפיהו – רבי אשכנזי בצלאל

 תורת אמת היתה בפיהוAsilah

זכה רבינו ושמעתתיה מבדרן בבי מדרשא, דומה שלולא ״השיטה מקובצת״ עולם התורה אפל היה, תורה זו אשר הנחיל לדורות האירה סוגיות עמומות במרחבי ים התלמוד, הודות לה רבנן ותלמידיהון מסלסלים במערכותיו, ומבלעדיה לא היינו מוצאים ידינו ורגלינו. יצירה מונומנטאלית זו – אסיפת זקנים – אינה רק אסיפה וקבוץ דיעות הראשונים ותלמידיהם תחת קורת גג אחד גרידא – אשר אילולא הותיר לנו ה׳ שריד נמקים ועששים היו – אלא יפה כח הר״ב בכל מלאכה, חורז ושוזר את שיטת הראשונים ביד אמן אחת אל אחת, עד אשר כל נבכיה ומוצאיה מחוורים כשמלה וליוצא ולבא שלום.

דברים אלו תואמים שבעתיים לגבי כרך תשובותיו בהלכה, בו יראה הרואה את עזוז תוקפו של אבי כל תופס חכמה, אשר דבר לא נעלם מעינו עין הבדולח, וכל רז לא אניס ליה, יורד בעמקי מצולות ים התלמודים ובמים עזים מתווה נתיבם.

מרגלא בפומיה דרבינו, כי הדרך הישרה שיבור לו האדם הוא לילך בעקבי הראשונים… ואומר אני מי שיש לו לב לעיין היטב באסופות וימצא מרגניתא תותי מילי מראים כחספא… ואין לנו אלא דברי הראשונים אשר מימיהם אנו שותים והם פרשו לו כל סתום ובלעדיהם היה הגמרא כדברי ספר החתום… דמה שכתבו הראשונים אשר מימיהם אנו שותים והמה עמודי ההוראה אשר עליהם סומכין כל בית ישראל, ואני איני אלא כמעתיק וקרב לגבי דהינא ואדהן, ובהשגות דבריהם בפי שאפה באות נפשי העיפה שוקקה ותהי לנפש חיה… ולחדש בפשיטות הייתי צריך לחפש באמתחות בעלי תשובות ובעלי חדושין כמנהגי…

בעזות דקדושה פותח ומבאר דברי ראשונים, שוקל בפלס דקויות לשונותיהם, ומאיר נתיבותיהם על יסודות איתנים :הירושלמי, עושה סימוכין מתוספתא ספרא וספרי, עוקר הרים בסברא ומאיר באור פני מלך שיטת הרמב״ם אשר כל רואיו נלאו למצוא לו מזור. ביד חזקה דוחה את המערער על דברי הראשונים, ־:כוחו הגדול מתקן בדקם, ואני אומר דברים אלו מורים באצבע :־־ בלבו על המפרשים ז״ל, ה״ה רש״י ז״ל ותוספות ז״ל ושאר בעלי ־־י־ושין והפוסקים ז״ל, כי באמת אנן יתמי דיתמי אפילו מפי תלמיד דל האמוראים האחרונים ז״ל בלחוד לא גמרינן וכוי, ובזולת פירושי ־:!פרשים ז״ל הבאים אחריהם היה הגמרא כספר החתום, לכן אין ־:־־ין מהגמרא בלחוד אלא עם פירושי האחרונים ז״ל והפוסקים •יל ונו; ומש״ב הרא״ש וכו׳ דוקא בראיות המקובלים לאנשי דורו ע• אבל כל שאינן מקובלים לאנשי דורו אלא אדרבא כל גדולי — לא ישרו בעיניהם דבריו, ידחה הוא ואלף כמותו, ודברי רבותינו הפוסקים ז״ל עמודי ההוראה יעמדו לעולם.

גדול כבודו של הרמב״ם בעיני רבינו וכה כותב… וכמו שפסק הרב הגדול אביהן של ישראל, מרא דארעא דישראל אשר קבלוהו עליהם לרב מסוף ארץ תימן עד סוף ארץ הצבי וסוריא וארץ שנער… וכאשר ראה שמץ פגיעה בכבודו כותב, כמה קשים דברים אלו, אפילו על קטן שבפוסקים אשר בזמנינו לאמר עליו שדבריו דברי חפץ ופסקו לדעתו וצביונו, כ״ש להרים לאב קולו, אבל גדולה שנאה אשר שונאים שאינם יודעים ליודעים, וכ״ש אשר חציים יודעים, שכל כמה אשר תגדל תפארת גדולת היודע כן תגדיל קנאתו וכו׳ ולא ידעתי מהיכן נתברר לו וכוי. הנגלו לו שערי שמים בלכתו מהר להר לתור את הארץ וכוי, ואף כנגד גדולי האחרונים לא נושא פניו כאשר דבריהם מנוגדים לדעת הראשונים, ואית לן למשכוני נפשין ולתרץ דברי הראשונים ולא דברי האחרונים אשר לפנינו… ולא שבקינן פשיטותיה דהרמ״ה שהיה מגדולי הפוסקים הראשונים משום ספיקיה דהרשב״ץ…ואין לסמוך עליו ולא ידענו מנו ומי יחוש לו נגד עמודי ההוראה…

כיושב בצל החכמה מוחו הגדול אינו יודע גבולות מה הן, ומדת הצמצום לא תפיסה ביה כלל. מאריך ומרחיב כיד ה׳ הטובה עליו, חורז ורוקם סוגיא לסוגיא, בבלי לירושלמי לשונות רמב״ם רש״י ותוספות – וכל זה ברור מאוד לא ניתן ליכתב לרוב פשיטתו אבל להפיס דעת החכם וכוי. וגם הארכתי בס׳ השמועות ולשונות התוספות והרמב״ם ז״ל, יען כי ראיתי באותה פתקא דכתיבא כמאן דתהי בקנקנא, ולכן אמרתי תורה שלימה לא תהיה ראשיתה קלה.

מדקדק בלשונות הראשונים – וצריכים אנו למודעי אביהן ורבן של ישראל רש״י ז״ל הוא המגלה לנו כל סתום ובלעדיו היה הגמרא כדברי ספר החתום. מפענח גנוזות אשר היו עמו באמתחתו, תשובה זו היא מתשובות כ״י אשר בידי מלבד התשובות של הדפוס… וכן מצאתי בתשובותיו שלא נמצאו בדפוס… ולא דייקי כולי האי ובירושלים תוב״ב יש לי תשובות דוקני… קיצור פסקי הרא״ש – ואצלי נמצא כל הרמזים על קלף ישן ממאתיים שנה… ואני אומר דאיברא דכן נמצא בפיה״מ לר״ש בספר קלף ישן והספר הוא שלי וכו׳ כי זה מהדו״ק של הרב ז״ל ויש בידי מהדו״ב שלו מכת״י ישן על קלף… בעזרתם של כת״י אשר היו ברשותו פותח צוהר לסוגיות עמומות מפרק קושיות בהגהה אחת, ועם כל זה עינא דשפיר חזא מבחינה איזו הגהה מיישרת מעקשים, ואיזו הגהה היא כפח מוקשים, ואל יעשה סמוכות מאחר ימצא אי זה הגהה צולעה ונדחה נגד הפוסקים המפורסמים אשר על פיהם ידונו ישראל משפטי התורה ובאורם נראה אור…

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 120 מנויים נוספים

רשימת הנושאים באתר
אוגוסט 2018
א ב ג ד ה ו ש
« יול    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031