בס"ד מוסר בלערבי פרשת ראה ביהודית תוניסאית….

בס"ד     מוסר בלערבי פרשת ראה

רבני תוניסיה

רבני תוניסיה

פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת ראה. פיהה 17 מצוות עשה. ו37 מצוות לא תעשה. מצוות עשה הומאן 1] באש נצ'ייעו לעבודה זרה. ולחאזאת אלי יסתקצ'אוו ביהם לדמתהה 2] פלעיד נזיבו קרבנות חובה 3] באש נקרבו קרבנות פיה בית המקדש 4] באש נפכו פסולי הקדשים. מתלן עלוס אלי ולא פיה מום נפכו בלפלוס. ונשריו ביהם עלוס אוכר 5] באש נדבחו לחיה ולבהמה ולעוף אקבל מה נאכלוהם 6] באש נזיבו בהמות ללקרבנות חתה מן חוצה לארץ 7] באש לבית דין יבחתו לעדים מליח 8] באש נחרקו עיר הנדחת. מאענאהה לבלאד אלי יזיו זוז מנהה ויגרו ביהם באש יעבדו עבודה זרה. ורוב לבלאד יסמעו כלאמוהם נחרקוהה 9] באש נשופו סימני לעוף הטהורים. ולחז"ל קאלו חתה ואלו אלי תמה סימנים. אחנאן מה נאכלו כאן אידה כאן ענדנה חזקה אלי לעוף האדאך טהור 10] באש נחיו מעשר שני. והווא אלי אחנאן מווציין באש נחיו התרומה אלי נעטיווהה ללכהן. ומעשר ראשון ללוי. ופלעאם לאוול והתאני והראבע ולכאמס מתאע השמטה. נחיו מעשר אוכר ונרפעו האו נפכו ונרפעו פלוסו לירושלים ונאכלוהם גאדי 11] באש נחיו מעשר עני פלעאם התאלת והסאדס מתאע השמטה. פי עוץ' מעשר שני 12] אלי יחב עלא צאחבו פלוס ותעדאת השמטה יסאמח פיהם 13] באש נטלבו לגויים אלי נחבו עליהם פלוס 14] באש נעטיו הצדקה 15] אלי ענדו עבד עברי ווצל לוקת באש יסייבו. יעטיהו הדאייה מן לפלאחה אלי ענדו 16] באש נפרחו פלעיאדה 17] באש פי פסח ושבועות וסכה נמשיו לבית המקדש. מצוות לא תעשה הומאן 1] באש נסחפצ'ו עלא קדושת ד'. ומה נפסכושי אסם רבבי 2] באש מה נכרזושי מן לקרבנות לברה מן לעזרה 3] מה נאכלושי מעשר שני מן גיר מה נפכו לברה מן ירושלים 4] מה נשרבושי שראב מתאע מעשר שני מן גיר מה נפכו לברה מן ירושלים 5] מה נשרבושי זית מתאע מעשר שני מן גיר מה נפכו לברה מן ירושלים 6] לכהנים מה יאכלושי בכור תמים לברה מן ירושלים 7] לכהנים מה יאכלושי לחם חטאת ואשם לברה מן ירושלים 8] מה נאכלושי מן קרבן עולה 9] מה נאכלושי מן לחם לקרבנות אקבל מה ירצו דמהם עלא למזבח 10] לכהנים מה יאכלושי לבכורים לברה מן ירושלים 11] מה ננשאוושי הלויים. ופלעיד נעטיווהם למעשר מתאעהם 12] מה נאכלושי לחם אקבל הדביחה 13] מה נזידושי מצוות אוכרין ונקולו האדון מן התורה 14] מה נקצושי מן מצוות התורה. ונקולו האדי אמודה ופאת 15] מה נסמעושי לאלי יתנבה באסם לעבודה זרה 16] מה נגרושי בלעבאד באש יעבדו לעבודה זרה 17] אלי יגרו ביה באש יעבד עבודה זרה. ילזמו יכרה אלי גר ביה 18] מה ינשאשי למכרהנייה האדי 19] מה נמנעושי אלי יגר בלעבאד באש יעבדו עבודה זרה. ונכליוו יחצל פי יד לבית דין 20] מה נתכלמושי עליה כלמה באהייה 21] מה נמנעושי רוחנה באש נתכלמו עליה כלמה דונייה פלבית דין 22] מה נבניוושי עיר הנדחת 23] מה נסתנפעושי מן עיר הנדחת 24] מה יכבששי רוחו עלא הנפטר 25] מה ינתפשי שערו עלא הנפטר 26] מה נאכלושי פסולי המוקדשין 27] מה נאכלושי שרץ לעוף 28] מה נאכלושי נבלה 29] מה נטלבושי לאלי סלפנה פלוס. באעד השמטה 30] מה נקסחושי קלבנה עלא לעני 31] מה נווכרושי באש נסלפו יהודי וקתלי יסתחק.

 חתה פי עאם השמטה וממכן תתעדה השמטה ומה יכלצנאשי 32] אלי ענדו עבד עברי ווצל באש ירווח מה ישייבושי אקבל מה יעטיה הדאייה מן לפלאחה מתאעהו 33] מה נכדמושי בבהמת לקדשים 34] מה נחיוושי הצוף מתאע בהמת לקדשים 35] מה נאכלושי לחמץ פי פסח 36] מה נכליוושי לחם קרבן שלמים מתאע פסח לנהאר התאלת 37] מה נמשיוושי לבית המקדש פלעיד מן גיר קרבן.

פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי. משה רבינו כתבלנה ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה. הוני ואחד ינשד. יאכי משה רבינו מה קאלום עלא לברכות ולקללות כאן נהארתהה. והאדה פתורה תממה ברשה בלאייץ אלי פיהם לקללות ולברכות. וכלהם מכתוב פיהם אידה כאן נסמעו כלאם רבבי יעטינה לברכות לכל וכאן לא בלמקלוב. האש מאענאהה כלמת היום.

לאכן מערוף אלי קאלו לחז"ל. אלי לעבירה לשם שמים כיף למצוה אלי מוש לשם שמים. האש מאענאהה. לעבד וקתלי יעמל מצוה. תקן חאזה פלגוף מתאעהו ופנשמה מתאעהו ופלעולם. חתתה ואלו מוש לשם שמים למוהם למצוה האדיך תעמלת. ואלי יעמל עבירה בלמקלוב. פסד חאזה פלגוף מתאעהו. ופנשמה מתאעהו ופלעולם. לחז"ל קאלולנה. מראת ואחד יעמל עבירה לאכן הייא לשם שמים. כיף מה עמלת יעל מעה סיסרה. ראו תקן חאזה פלעולם חתתה ואלו אלי עמל עבירה. מאדאם לחאזה האדיך עמלהה לשם שמים.

והאדה האש יקצד משה רבינו. אלי פתורה לכל כתבלנה אלי יעמל מצוה יזיב לכיר. ואלי יעמל עבירות ינחחי לכיר. הוני משה רבינו קאלום. ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה. לברכה אלי תשמעו ולקללה אידה כאן מה תשמעושי. לאכן מחר. מאענאהה נהארת אוכרין. מראת תוולי בלמקלוב. אלי לעבד יעמל עבירה לשם שמים ואפילו הכי יקבל לברכה.

אכוואני לעזאז. תממה נשדה תתנשד. והאדה לכרה מתאע למצוות פי עולם הזה מה תמאשי. המאלה השנווה קאעד יקוללנה משה רבינו אידה כאן נעמלו למצוות רבבי יעטינה לכיר. והאדה לכרה מתאע למצוות מוש פי עולם הזה. האור החיים הקדוש זאווב עלא לכלמה האדי. מן לפרשה מתאע הזמעה האדי. אלי וקתלי ואחד יקרא התורה ויעמל מצוות. האדאך כרה כביר יאסר ענד רבבי אלי כלאנה נעמלו למצוות ונקראוו התורה. ולכרה האדה יזי. לאכן רבבי מן כתרת מחבתו פינה. יעטינה כרה אוכר פי עולם הבא. מאענאהה לעבד יכפיה לכרה מתאע קראיית התורה ומה תמאש עלאש יטלב לכרה מתאע למצוות אלי עמלום. לכלאם האדה יצאווב לכלאם אלי כתבנה לפוק. אלי לעבד אלי יעמל עבירה לשם שמים ענדו כרה כיף אלי עמל מצוה מוש לשם שמים. אלי עמל למצוה לכרה מתאעהו השיכה מתאע למצוה. ולאכן אלי עמל עבירה לאכן הייא לשם שמים. השנווה למכסב מתאעהו. ובהאדה מן חקו יטלב כרה. ובהאדה אחנאן עם ישראל ילזמנה נזריוו עלא תתבית למצוות. אלי כלף לכרה מתאעהם פי עולם הבא. לכרה מתאע השיכה מתאע למצוה אלי עמלנאהה הייא ברוחהה כרה. וכיף מה נשופו לחכמים לכבאר. וקתלי יפהם קטעה גמרה מכבלה האו יזאווב קשייה פלפוסקים אלי לכלאם מתאעהם מקלוב. תלקא שאייך שיכה כבירה יאסר. ותממה שיכה אוכרה אכבר מן האדי. וקתלי ואחד יחש אלי רבבי ראצ'י עליה. לחאזה האדי מוש אלי יזי

 יפהמהה. לאכן לחכמים לכבאר כאנו יפאהמוהה. וכאנו ישיכו ביהה יאסר. ונזיבו הוני מעשה אלי מררה הרב מרדכי אליהו ז"ל משה לצלה פרוסיה. לקא ואחד לאבש תפלין אכצ'ר. סתעזב. באעד הצלה קאלו השנווה חכאיית התפילין האדון. קאלו אלי הווא מלי זגיר מה נזמשי יעמל למצוות. ווקתלי סרחו הדין פרוסייה. חב ילבש תפילין. מה לקאשי קאם כדה כרדונה ועמל תפילין וחדו. קאלו חטית פי פרשיות. קאלו ענדי מזוזה קדימה צוורתהה וחטיתהה פי וצטו. קאלו תעטיני התפילין האדה ונעטיך תפילין אוכר כשר. קאלו צאר התפילין האדה מוש כשר והאנה גששת רבבי. קאלו ילזמך תערף. אלי רבבי כאן שאייך בתפילין מתאעך כיף התפילין אלי עמלו משה רבינו. ותפילין האדה יחללך לביבאן מתאע גן עדן. לאכן מאדאם רבבי בעתני הוני ילזמני נעטיך תפילין כשר. ונזיבו מעשה אוכר באש נערפו קימת הרבביין. יעקב צחאפי. פי עאם 68 באעד הניסים מתאע הרבח מתאע לחרב עאם 67 חב ימשי למצר באש ישוף השארע למצרי כיפאש עאייש לכסארה האדי. ומאדאם הווא אמירכאן כמם אלי למצריין יעטיוו לפיזה. קדם מטלב פלפיזה ועטאוו. ובדה יחצ'ר רוחו באש יספר. נהאר כלמו ואחד מן למוסד קאלו בטל מנהה הספרה האדי. ראוו למצריין נאויין השר. הווא זאתו כייבת אמל ולאכן קאלו ננשד לאדמו"ר ואלי יקוללי הווא נעמל. פליל כלמו למודיר מתאע ידיעות אחרונות אלי יכדם מעאהה. כיף כיף קאלו בטל מה תמשישי. קאלו נשאוור לאדמו"ר. עמל מטלב באש יקאבל לאדמו"ר קאבלו. קאלו מוש משכלה אמשי לאכן נווציך תלאת וצאיאת. לחאזה לאוולא אקעד פי הותיל מן לגאליין מוש הותיל אלי יזי. לחאזה התאנייה אעמל עלאקאת מעה השיפאראת מתאע לעאלם אלי מוזודין פי מצר. ולחאזה התאלתה דימה כוד כארת בוצטאל ואבעת כל יום קד מה תנזם. ואקבל מה תמשי תעדאלי נעטיך קדייה תווצלהה. ווקתלי חיספר תעדה לרבי בארכו ועטאהו סכינה מתאע שחיטה לדמת השוחט מתאע מצר. ועטאהו תפלינות לרבי מתאע מצר. ומשה למצר קעד פי אגלא הותיל. וקאבל לקנאסל אלי מוזודין גאדי. ובלאכץ עמל צאחבה מעה לקנסל מתאע קנדה אלי חבו יאסר וכאן וין מה ימשי יתבעו. וכל יום יאכד מזמועה מן לכארת בוסטאל ויבאעתוהם לשליחים מתאע הרבי פלעולם. וקאבל לקהלה ליהודית. נשד עלא השוחט עטאהו הסכינה. קאם יבכי. קאלו הסכינה תהלכתלי ומה נזמתשי נזיב סכינה אוכרה. קאבל הרבי מתאע לבלאד עטאהו התפלינות חתתה הווא קאם יבכי. קאלו התפילין מתאעי תהלך והסופר מתאע לבלאד שבלו עליה וחטו פלחבס. הרבי שאף ברוח הקדש וכמם עלינה. ורזע לישראל. ומן גדוה חטו פי ידיעות אחרונות התצוירה מתאעהו פוק זמל פלהארמאת. מן באעד בעתלו מודיר ידיעות אחרונות וסתדעה ללבירו מתאעו. לקא חתתה ראזל למוסד גאדי. קאלו מלא פכרה עמלתהה. קאלו האני פכרה. קאלו למצריין כאנו יסתנאוו פיך באש יסבלו עליך סבאלה באש ידכלוך ללחבס. לאכן וקתלי לקאווך ענדך אתיצאלאת כבירה מעה השופארה. וכל יום תבעת עשראת כארט בוסטאלאת. סלמו פלפכרה מתאעהם. קאלו האדה ענדו עלאקאת כבירה יאסר האש יקול עלינה לעאלם וקתלי נשדו. קאלו לפכרה מוש מתאעי לפכרה מתאע הרבי. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה. 

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 120 מנויים נוספים

רשימת הנושאים באתר
ספטמבר 2018
א ב ג ד ה ו ש
« אוג    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30