בס"ד ליקוטים לפרשת שופטים ושוטרים מאת יצחק פריאנטה

  פריינטה יצחק...

  שופטים ושוטרים  תתן לך בכל שעריך אשר ה" אלוהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק [טז\יח] אומר אהבת חיים שופטים ושוטרים צריך להיות נאמנים לשם ,ואם חס ושלום לא נאמנים אז יהיה חסר להם מהשופט [אות פ] ומהשוטר [אות ר] אז נקראים שוטים ,והאותיות [פר] הם אותיות [רף] מלשון וירף ממנו וקל להבין ,ולכן אדם צריך להיות גם שוטר ושופט על כל אבר ואבר מרמ"ח אבריו ,ושס"ה גידיו ,וזה שאומר תיתן לך דווקא בכל שעריך אשר השם נותן לך לשבטיך ושפטו את העם שהינו אברים וגידים משפט צדק .  שוטרים ושופטים כאלה מחריבים עולמות לכן אנחנו חייבים לכוון בתפילת 18 כשאומרים השיבה שופטינו כבראשונה שהק"ב ייתן לנו שופטים ושוטרים  נאמנים וצדיקים  מוסיף אהבת חיים עוד שופטים ושוטרים תיתן לך ראשי תיבות [שתול] רוצה לומר יהיה דיין על עצמו שידין דין אמת לאמתו וזה שאומר והיה כעץ [שתול]על פלגי מים דהיינו תורה שבכתב ותורה שבעל פה אשר פריו ייתן בעתו  דהיינו שלוש תפילות, ועלהו לא יבול ,שלא ימות בלא זמנו ,וכל אשר יעשה יצליח ,כל ימיו ברוחניות ובגשמיות.

  שופטים ושוטרים אומר אור החמה מלמד שמושבים דיינים לכל שבט ושבט ובכל עיר ועיר [רש"י]  ולא ידעתי פרושו, כיוון שמנינו בית דין בכל עיר ועיר הרי בתי דינים רבים בכל שבט ושבט ,אולי בא לומר שאם הייתה עיר אחת לשני שבטים כירושלים שיש בה חלק ליהודה ובנימין שיושיבו בה שני בתי דינים [הרמב"ן]  וכן כתבו התוספות [סנהדרין [טז] ומכאן מקור מפורש לשני רבנים ראשיים בארץ ישראל אחד ספרדי ואחד אשכנזי ,וידוע מה שכתוב בספר שיחת חולין שרוב האשכנזים הם משבט בנימין ולכן חותמים[הקטן] ורוב הספרדים משבט יהודה ולכן חותמים [הצעיר] וזה [רמז הקטן לאלף והצעיר לגוי עצום] במוסגר וזה לשונו : אליה גילה בעל מגלה עמוקות שאותם  המאה [משבט בנימין] הלכו וישבו במדינת רומי ואשכנז ולפי זה יהודי אשכנז ואיטליה הם משבט בנימין במדרש תלפיות ערך גימטראות בשם ספר כוח ה" וזו לשונו:  ושמעתי מרבי שרוב האשכנזים משבט בנימין הקטן מהשבטים על כן משתמשים הרבה במספר קטן .[ ולא בחנם קראה רחל לבנימין בן אוני ,ולבה ניבה ולא ידע מה ניבא על השואה] ובספר שבט יהודה כתב שבחורבן בית השני היה קיסר ברומי שהיה מושל בכל העולם ולקח ארבעים  אלף בעלי בתים משבט יהודה מירושלים ומהערים סביבותיה ועשרת אלפים  משבט בנימין ומן הכוהנים ושלחם לספרד ורוב שבט בנימין והכוהנים ומעטים מבני יהודה הלכו לצרפת באופן שכל היהודים אשר במלכותך [בספרד] הם מזרע המלוכה ולפחות רובם משבט יהודה ואיך ייפלא אדוננו אם תמצא משפחה מיוחסת לדוד המלך .ולכן בהיפרד יונתן מדוד אמר לו : [השם יהיה ביני ובניך ובין זרעי ובין זרעך עד עולם  [שמואל א\כ]וראה שזה פלא ! כי ראשי תיבות ובין זרעי ובין זרעך [וזוז] [ווזווז] והוא כינוי ידוע לאשכנזים פה בארץ ,ויונתן שהיה משבט בנימין ציווה לדוד שהוא משבט יהודה שהשם יהיה בינינו ובין זרעו עד עולם שלא נבגוד איש באחיו .

  כי תצא למלחמה על אויבך  ורקאיתה סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם כי ה" אלוהיך עמך המעלך מארץ מצרים [כ\א] אומר אהבת חיים כי תצאלמלחמה על אויבך, סופי תיבות[ אלהיך]  כי השם אלוקיך הולך עמכם להילחם לכם ,לכן לא תירא

   

  מהם ,וזהו שכתוב כי השם אלוקיך עמך המעלך מארץ מצרים ,ושם נאמר בפרוש השם ילחם לכם ,וראו זאת בברור .כמו כן ילך עמכם בכל המלחמות, כמו שכתוב כאן כי השם אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם

  בכל שעריך אומר ילקוט שמעון [שעריך] נוטריקון שינים/ עיניים/ רגלים/ ידיים/ כרס / שאותם השערים שיש באדם לא יפגע בהם, שלא יאכל משוד עניים, ומגזל ומחמס ,[עניים] שלא יסתכלו במה שאינם שלו, והאדם יהיה שופט ושוטר לעצמו. צדק  צדק תרדוף. אפשר לרמוז על פי מה שכתוב בזוהר הקדוש על פי כי מלאכיו יצווה לך. דשני מלאכים עשה הקב"ה עם האדם להורותו ולהזהירו בכל יום ויום ללכת בדרך ישרה. כשהוא קם בבוקר ממיטתו ופקח עיניו אומרים לו לנוכח יביטו עיניך. פתח פיו לדבר. אומרים לו נצור לשונך מרע, קם ללכת. אומרים לו פלס מעגל רגליך. אי שמע להו מוטב ואי לא שבקין ליה ואזלין והשטן עומד על ימינו לשטנו. והנה מי שיראת ה" נגד פניו באמת ומקיים דברי חכמים וכשומעו דברי הזוה"ק. יקשרם על לבו ויעשה עטרה על ראשו וידע נאמנה בוודאי גמור שהמלאכים הם עמו והם מזהירים אותו. וצריך לשמוע יצה"ר וחיילותיו. אך כשלא ישמע להם הם בורחים ממנו. ומיד נמסר ביד יצה"ר ועושה בו כרצונו.

  לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד כי השוחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים [טז\יט]  אומר שמנה לחמו 3 אזהרות כנגד 3 דיינים לדיני ממונות ומלקות ,וכנגד 3 מיני  דינים שבית דין דנים, בין דם לדם ,ובין דין לדין ,ובין נגע לנגע, וכנגד 3 מיני עונשין שבית דין דנים ,דיני ממונות \דיני מלקות\ ודיני נפשות ולא תיקחשוחד סופי תיבות [אחד], כי כל המקבל שוחד נעשה לבבו אחד עם הבעל דין ממי שקיבל השוחד, וכמו שאמרו רבותינו[כתובות קה/ג] למה נקרא שוחד ,שהוא חד , שהמקבל והנותן נעשו שניהם בלב אחד, ואי אפשר עוד שלא יטה את הדין, לכן האותיות שאחד שחד הם תטה ,כי אחד שקיבל שוחד הוא מטה את הדין .

  לא תטה משפט ולא תקח שוחד אומר ליקוטי אליהו אדלר דורשי רשומות אמרו, שאחר אותיות שחד– יש אותיות [תטה]. רמזו בזה, שאחר שחד יבוא תטה. ויש להוסיף עוד, שהאותיות קודם שחד הן [רגז] וגם [גזר], כי על ידי השוחד יש ח"ו רוגז, ואחר כך גזרה ח"ו.

  לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל  [יז/כ] אומר שמנה לחמו הפסוק מתחיל ומסיים באות [ל] אומר שמנה לחמו רמז שהמלכות נקנית בשלושים מעלות [אבות פו\מו],וכמו שה [ל] הוא גבוה מכל האותיות ,כמו כן צריך שהמלך יהיה גבוה מכל העם במעלותיו ובאיכותו , כמו שכתוב אצל שאול [שמואל א ט\ב] משכמו ומעלה גבוה מכל העם, ובכל זאת לא ירום לבבו, וכמו שהלמד הוא באמצע ה א"ב כמו כן יהיה המלך באמצע העם ,וכל העם סביבו .ולהורות גם כן שהמלך צריך ללמוד תמיד את התורה ,כמו שכתוב וקרא בו כל ימי חיו למען ילמד ליראה את השם אלוהיו ,לכן כל זרע המלוכה יצאו מיהודה ששמו עולה [ל], גם מן אברהם ראש האומה עד צדקיהו מלך יהודה אשר הוא היה האחרון למלכי יהודה היו[ל] דורות.

  ולבלתי סור מן המצווה אומר שמנה לחמו  סור מן המצווה. סופי תיבות [הנר] ,כי המצוות נקראו כמו שכתוב  [משלי ו\כג] כי נר מצווה , כמו שכתוב [ תהילים קלב\יז] והמלכות נקראת נר כמו שכתוב ערכתי נר למשיחי אם תשמור את נר המצווה ,אז אאריך לך גם נר המלכות ,כמו שכתוב למען יאריך ימים על ממלכתו.

  אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא צויתיו לדבר ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים ומת הנביא ההוא [יח/כ] אומר שמנה לחמו ההוא בגי" זהו נביא ישמעאל אך הנבים הפסוק מתחיל ב[א] ומסיים ב[א] לומר על אלו שבאים להכחיש אחדות הבורא יתברך ,ייקח הקב"ה  לעתיד את נקמתו מהם ,ואז יכירו ויודו כל יושבי תבל כי השם אחד ושמו אחד.

  שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך אשר ה" אלוהיך נותן לך לרשתה  [יט/ב]  אומר שמנה לחמו   שלוש מלא [ו] לרמוז שלעתיד יבדיל ששה ערים ,כמו שאמר וייספת לך עוד שלוש ערים  על השלוש האלה ,שלוש ערים ,אותיות [שערי שלום] אף על פי שלעתיד יפתח לנו שערי שלום וישמרנו מכל רע ,מכל מקום נצטרך להבדיל גם אז ערי מקלט ,לפי שהוא מצווה מהתורה, והמצוות לא יבוטלו.

  צדק צדק תרדוף  למען תחיה וירשתה את הארץ אשר ה" אלוהיך נותן לך [טז\יט ]אומר רבינו בחיי  על דרך הפשט יזהיר שיצדק האדם במעשיו ובדבריו ,כי אלה הם דברים שאפשר לו לאדם להרע לעצמו ולאחרים ,ועל כן בא כפל הלשון ,וכל הצודק בדבריו אות ומופת על צדקת מעשיו, ועל כן ראוי לכל אחד ואחד מישראל שיצדק בדיבור ובמעשה ,כעניין שכתוב [צפניה ב] שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב.

  ועל דרך הקבלה מוסף רבינו בחיי  צדק צדק תרדוף צדק המקבל מצדק תרדוף כשתשפוט צדק בבית דין שלך, כפי שכתוב [שמות טו] תיפול עליהם אימתה ופחד ,אימתה[הא] אחרונה שבשם המקבלת מפחד .וכן תמצא בספר הבהיר ,מאי צדק צדק תרי זימני, אמר ליה דכתיב [שמואל ב/כב] מנוגה נגדו, צדק ראשון צדק ממש ,זו שכינה ,שנאמר[ישעיה א]צדק ילין בה ,מאי צדק שני זה צדק שהוא מפחיד הצדיקים, והאי צדק הוי כובע ישועה על ראשו, ואין ראש אלא אמת, שנאמר [תהילים קיט] ראש דברך אמת ,ואין אמת כי אם שלום, שנאמר [מלכים ב/כ] אם שלום ואמת יהיה בימי ,עד כאן .ומטעם זה מצאנו חכמי האמת שקורין לאדם המתגייר הבא לחסות תחת כנפי השכינה [גר צדק]

  חלק כחלק יאוכלו לבד ממכריו על האבות [יח/ח]אומר רבינו בחיי בעניין חילוק המשמרות תראה ענין נפלא כיון שהיו הכוהנים כולן כאחד זוכים בכל הנתון להם ואוכלים חלק כחלק ,האבוד וגדולי העולם שהיו בימי דוד ושלומו מה ראו על ככה ומה הגיע אליהם שהסכימו לחלק אותם למשמרות שיהיו מתחלפים בכל שבוע ושבוע ,ועוד מה טעם קראו לכל כת וכת העובדים בכל שבוע ושבוע בשם משמר, ועוד מה הטעם שחילקו אותם לעשרים וארבע משמרות קבועות והיו המשמרות אי אפשר להעביר לשום משמר בשום צד וענין ,והוא שאמר [בסוף מסכת- סוכה נו] במרים בת בלגא שסתמו חלונה, אבל לא העבירו אותה ,אבל דע והבן כי הכוהנים משרתי המקדש עבודתם למטה דוגמת העבודה של מעלה ,וכשם שיש למעלה משמרות של מלאכי השרת עובדים ומקלסים לקב"ה ,כן חילקו האבות את הכוהנים למשמרות לעבוד עבודתם ,ותקנו ארבעה ועשרים משמרות כנגד שלוש כיתות של מעלה שכל אחת מהם ארבעה ועשרים ,כנרמז בספר הבהיר ,והיו המשמרות קבועות ,כי כן של מעלה קבועים כל ימי היות הרצון בהם, והיו מתחלפים וחוזרים חלילה כי כן למעלה הקב"ה הוא בורא כל יום כת של מלאכים ואומרים שירה והולכים להם ,והיו מברכים כל משמרת היוצא ,מי ששכן שמו בבית הזה הוא ישכין ביניכם שלום ורעות ,כי כן של מעלה אין בניהם קנאה ושנאה אלא אהבת שלום ורעות .והנה העניין בחלוקת המשמרות עצה ייעוצה הייתה מהאבות שבימי דוד ושלומה נעשה בכוונה ידועה וחוכמה נפלאה.

  לא ימצא בך מעביר בו וביתו באש קוסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף, וחובר חבר ושואל אוב וידעוני ורורש אל המתים [יח/י] אומר רבינו בחיי והינה זה מחוכמת התורה העולה על חוכמת הכוכבים והמזלות שציותנו במצוות השבת אשר כוכב שלו שבתאי שנעשה בהפך מכל זה ,כי החכמה הזאת סיבה גדולה לתחלואי הנפש ,וחוכמת התורה להם תחבושת ורטייה ,החוכמה הזאת אסרה אכילת הבשר ביום שבת ולמעט במאכלים ,ואנו נצטווינו שנתענג ביום השבת לאכול בשר ולשתות יין וכל דבר שיערב לנו ,שנאמר [ישעיה נח] וקראת לשבת עונג, החוכמה הזאת אסרה התשמיש ואנו עיקר עונה בשבת ,שנאמר [תהילים א] אשר פריו ייתן בעתו ,החוכמה הזאת תלביש שחורים ואנו נלבש ביום השבת מלת וצבעונים שנאמר [ישעיה נח] וכבדתו מעשות דרכיך, והם המלבושים הנכבדים ,שכן רבי יוחנן קרי למאניה מכבדותי ,וברוך אל עליון אשר חנן אותנו דעה והשכל בידיעת תורתו ומצותיו ומנע אותנו מלטעות אחר הכוכבים והמזלות ,הוא שאמר [דברים ד] ופן תישא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ,והנחילנו המצות לזכותנו בהם ולהיות לנו בשומרם עקב רב.

  וחובר חבר ושואל אוב וידעוני ודורש אל-המתים [יח\יא] אומר הרב יהודה פתיה בספרו מנחת יהודה הרוחות מספרות יש לשאול, הואיל ואסרה תורה לדרוש אל המתים, אם כך, היכי שאל שמואל מאביו על מעות היתומים, כנזכר [בברכות יח\עב]. והיאך היה מהרח"ו מייחד ומשתטח על קברי הצדיקים, ושואל כמה דברים. וכיוצא בזה נזכר גם כן בזוהר [אחרי מות דף ע\עב,] בזמן שהעולם בצער ר"ל ,ואיך התיר האר"י ז"ל, לשאול את הרוח הנכנס באדם ,את כל מה שירצה לשאול ממנו, כנזכר בשער רוח הקודש [דרוש א] ויש לפרש, כי מה שאסרה תורה לשאול מהמתים, הוא כמו שכתוב [בסנהדרין סה\ע"ב].דתניא, ודורש אל המתים. זה המרעיב עצמו, והולך ולן בבית הקברות, כדי שתשרה עליו רוח טומאה. וכן פסק בשולחן ערוך, יורה דעה,[קעט\יג] ועיין שם בהגה שכתב, יש מתירים לשאול מן המת אפילו אחר שמת, אם אינו משביע את גופו רק את נפשו.

  כי יקום עד חמס  באיש לענות בו סרה [יט/טז] אומר שמנה לחמו עד חמס    בגי" סמאל אדום ,שהוא שר של אדום .באיש ,אלו ישראל לענות בו סרה   ,שסרו מן התורה ,על כן הוא מבקש לענותם בייסורים ולהרסם בלי חמלה ,לענות בו סרה אותיות [על סנו בתורה]  לעונות הסרב,[על הסרבנות] ,רוצה לומר שיקטרג עליהם ששנאו ומאסו בתורה ,ושסרבו לקיים מצות השם יתברך ויש להם סרבנות בעבודתו יתברך.

  כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראתה אליה לשלום [כ\י] אומר מדרש תנחומה וקראתה אליה לשלום. אמר רבי לוי, שלושה דברים עשה משה והסכים הקב"ה על ידו. ואלו הן: כתיב: פוקד עוון אבות על בנים [שמות לד\ז]. ומשה אמר, לא וימתו אבות על בנים [דברים כד\טז]. ומנין שהסכים הקב"ה על ידו, שנאמר¨ואת בני המלכים לא המית, ככתוב בספר תורת משה, לא יומתו אבות על בנים. והשנייה, כששבר הלוחות. ואחת, בימי סיחון ועוג. אמר לו הקב"ה, לך הלחם עמו, סכור אמת המים שלו. ומשה לא עשה כן, שנאמר: ואשלח מלאכים [דברים ב\כו]. אמר לו הקב"ה, חייך, עשייתה כראוי, שאני מסכים על ידך. לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם, כי תקרב אל עיר להילחם עליה וקראתה אליה לשלום. וקראתה אליה לשלום, בשלום אין כתיב כאן שיהיו יוצאים לשלום ונכנסים בשלום. שאבנר ואבשלום שכתוב בהם בשלום, לא חזרו. ומשה שאמר ליתרו לך לשלום [שמות ד\יח] הלך וחזר.

  כי תצור אל-עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות כי אדם עץ השדה לבא מפניך במצור [כא\יט] אומר רבי סעדיה בן אור בספרו ערוגות הבושם כבר ביארנו בארוכה

  ובהרחבה בספר ארזי אל הדמיון בין האדם לעץ השדה, עיין שם. ויש להוסיף נופך, והוא כי כמו שהאדם אם זכה והוא חכם מחכמי הדור, אזיע בני דורו זוכים ומתבשמים מריח תורתו, כמאמר הכתוב [שה"ש ה] לחייו כערוגות הבושם מגדלות מרקחים שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר, כן הקטורת שהיא רובה ככולה מעצי השדה המביאים ריח טוב ונאה, וריחה נודף למרחוק, כמו שכתוב על אותם העזים שהיו מתעטשות מריח הקטורת. גם הכלה שבירושלים לא הייתה צריכה להתבשם, כי הייתה מתבשמת מריח הקטורת. והיה ריח הקטורת הולך עד יריחו בזמן שבהמ"ק היה קיים. וידוע כי הקטורת היא מעץ השדה. וזהו הדמיון בין האדם לעץ השדה. גם התורה נקראת קטורת, שכן תמצא קטורת [ והאות ק במ"ק] עולה בגי" [תורה] . וכמו שהקטורת המורכבת מעצי השדה היא מכפרת, כן התורה הנלמדת על ידי האדם הישראלי היא מכפרת כל חטא עוון ופשע.

  והוריד זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן אשר לא יעבד בו ולא יזרע וערפו את העגלה אל נחל איתן אשר לא יעבד בו ולא יזרע וערפו שם את העגלה בנחל [כא/ד] אמר רבינו בחיי

  ועל דרך המדרש בעגלה ערופה אמר הקב"ה תבוא עגלה בת שנתה ותיערף במקום שאינו עושה פרות לכפר על הריגתו שלא הניחו לעשות פרות. דורשי חמורות אמרו ,לכך הצריכה תורה עגלה שלא נעשה במלאכה והנחל שלא נעבד ולא נזרע ,כדי שלא תכיר העגלה אותו, ושלא יהיה שם דרך סלולה ולא תרצה לצאת מהנחל ,והיו הכוהנים מכין אותה על עורפה כדי שתצא מן הנחל ,זהו שכתוב וערפו שם את העגלה בנחל, ומתחילה היו זקני העיר רוחצים את ידיהם על העגלה ואומרים ידינו לא שפכו ,את הדם הזה והיו הכוהנים אומרים כפר לעמך ישראל וכפר לשון גילוי הוא ,שיגלה להם הרוצח. אם היו ישראל שבאותו דור זכאים הייתה העגלה הולכת עד בית הרוצח  והורגים אותו שם ,זהו ונכפר להם הדם, כלומר מתגלה להם הרוצח, ואם לא היו זכאים והעגלה לא הייתה הולכת מכים אותה בקופיץ ממול עורפה ועורפים אותה שם ,והכוהנים אומרים כפר, לשון כפרה ,ואז הקב"ה מכפר זהו ונכפר להם הדם. .[אומר רבינו בחיי ששמעתי כי בנבלת גוף העגלה נעשה תולעת בדרך הטבע שהולך והורג את הרוצח כאשר הוא שם והנה זה מאצילות שר הנחל והיא מנפלאות סטרי הטבע]  .

  ידנו לא שפכו את הדם הזה [כא\ז] אומר הרב אליהו אדלר בספרו ליקוטי אליהו התורה כתבה [שפכה] בה"ה במקום [שפכו] בואו. ללמדנו שיש חיוב לתת 5 דברים לאורח עני: לבוש\אכילה\שתיה\לינה\לויה. לכן אומרים זקני דין : ידינו לא שפכה את הדם הזה- לאשפך ה", שלא החסרנו ממנו 5 דברים אלו.

  ואתה תבער הדם הנקי מקרבך כי תעשה הישר בעיני השם [כא/ט] סוף הפרשה והפסוק האחרון אומר רבינו בחיי ואפשר לפרש גם כן כי הכתוב הזה הבטחה לעתיד, יאמר אם תעשה הישר בעיני השם אתה תבער השופך דם נקי ,כי בזכות זה תקרב הזמן העתיד שתפסק כל רציחה וכל מלחמה מן העולם ,כמו שהבטיח הנביא שיפסקו המלחמות ,הוא שאמר [ישעיה ב] וכתבו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, ואז תרבה המנוחה והשלום בעולם לישראל שהם עם מיוחד ונקראים שולמית ,שנאמר [שיר ז]  שובי שובי השולמית , ויזבחו לשם המיוחד שנקרא שלום ,שנאמר [שופטים ו] ויקרא לו השם שלום ,ויקריבו העולות והשלמים בעיר שנקראת שלום שנאמר [בראשית לג] ויבא יעקב שלם ,ויזכו לשלמות הגוף והנפש בקיום התורה שכולה שלום ,שכן אמר שלומו [משלי ג] דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.

  י  צ  ח  ק    פ  ר  י  א  נ  ט  ה

  הירשם לבלוג באמצעות המייל

  הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

  הצטרפו ל 111 מנויים נוספים

  רשימת הנושאים באתר
  פברואר 2018
  א ב ג ד ה ו ש
  « ינו    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728