גאוני משפחת אביחצירא- שלמה מיארה

גאוני משפחת אביחצירא

מסכת חיים של עמל בתורה ועבדת ה'

אקדמות מילין

כתיבה, עריכה וסגנון שלמה  מיארהגאוני משפחת אביחצירא-רבי יוסף לוי

יהי ה׳ אלהינו עמנו, כאשר היה עם אבותינו ורבותינו, אשר עוד מימי קדם היו יושבים אך על התורה ועל העבודה, ולא פסיק פומייהו מגרסא בחשק ושקידה, ואשר ליו צדה, והאלהים אנה לידו, במספר במשקל ובמדה, אשר לא יעדה והפדה, אהבת עולם אהבוה אהבה רבה, שאין לה קצבה ובדעתם דעת רחבה ערכו את היצר קרב ומלחמה דכייל ליה בקבא רבא, ומתוך כך היו מחדדן שמעתייהו והא בלא הא לא סגיא. נהירנא האיך מור אבי הגאון הקדוש ציס״ע, גם בעוה״ר כאשר חלה קודם פטירתו והסבל היה רב לא הוה פסיק מגרסא כולי יומא בהחיות העצומה והנעימה של הדביקות בתורתנו הקדושה, סלסלה ותרוממך במדה גדולה אשרי עין ראתה.

 ולא היה בלבו זולתי תורתנו הקדושה, שום מדה. והכסף נחשב אצלו למאומה, אויבו הגדול היה, ושמח במפלתו והתרחק מיניה ומקצתיה כמטחוי קשת, כאשר היה ידוע לכל באי שער עירו. עם זאת מדותיו התרומיות והנעלות, הכל זכה בירושה מבית אביא, ברא כרעיה דאבוה מרן קה״ק הקטן שבבנים עליו העיד גדול התלמידים, מן השמים נתן לו פי שנים, בו התנוצץ וזרח האור גדול מאור נשמתו של מרן האר׳׳י הק׳, כפי שהעידו גדולי אותו הדור, שהדבר היה בהוראה ברורה בחזיון הלילה לאביו ראש משפחתנו הקדושה. הלא הוא חד בדרא דגליא לדרעיה ונהורא נפיק מיניה רב רבנן ותלמידהון הסב״ק מרן קה״ק פחד יצחק זי׳׳ע. ממקור טהור זה זכה מ ו״ א הקוה״ט זי״ע, לחצי ירושה, זהו חלקו מסטרא דדוכרא. והחצי השני מסטרא דנוקבא, משם הוסיף וירש ירושה שאין לה גבול וקצבה, הלא הוא סבו הגדול, הקדוש והמקודש שקדשוהו שמים, מרן קה׳׳ק אדוננו המלך דוד זיעי׳א. דמותם העילאית של אלו שני הסבים, עמדו ונצבו תמיד אל מול נפשו. והשפיעו עליו ממרומים בכפליים ויצא                                                                                                               יצחק.

יחיד לכל נוצר קדם, ביום ברא אדם גבר עליו חסדו, התן עליו מהודו, שפע חכמה ותבונה ודעת, לו ולדורותיו נקבעת, ואך לא על כל אדם רוח ממרום יערה, רק לשרידים אשר ה׳ קורא שתלם בכל דור ודור, ועל ידם פרצות הדור יגדור, והיו למאורות להאיר לדורות בדברים הגשמיים והרוחניים העומדים ברום עולם ברקיע השמים להבדיל על ידם בין דרך ישרה אשר ליום נמשלה ובין דרך עקומה המשולה ללילה, והיו לאותות לדורותם להגן עליהם בצדקתם. גם אחרי עלותם אל האלהים שוכן גבוהים היו נשמותיהם הטהורות ברקיע השמים למאורות להאיר על הארץ בזכותם, כי יותר מבחייהם גדולים במיתתם. באהבה רבה לפני בוראם כי הם עמודי השמים והארץ וכל צבאם בל ימוטו לעולם. ואלה תולדות                                                                                                                  יצחק.

סעיף אחד מהמאורות הגדולים אשר היו בבית ה׳ שתולים, והאירו בחכמתם ותורתם, וביראתם וחסידותם חשך וצלמות, בחיים ובמות, היה מו״ז הקדוש ראש דגלה של משפחתנו הקדושה מרן גאון יעקב אביחצירא זי״ע. אשר היה מופלג בחכמה ובחסידות, וביופי ונועם המדות האציליות אליהם זכה, וכבר באו חכמי דורו ארזי הלבנון ואדירי התורה בפתחי שערים עם בניו הנעימים ויגלו את האבן הגדולה ויגלו המים המוסתרים ומכוסים ובקווים כלליים ופרטיים ילמדו דעת, מי היה האיש ומה טיבו אשרי עין ראתה הוד יופיו, בשוכבו ובקומו, בתורתו ובהנהגתו ויירש יצחק.

היושבים במחשכים בשאלתם מאירים ומגלים, ודעת אל נכון הלא המה מורים, איזוהי דרך ישרה, בשגם הוא בשר, ראייה מן התורה על רעייא מהימנא. ורבותינו מפרשים דקאי על דרשת חז״ל באיזהו מקומן(ראה תיקוני הזוהר דף קיד ומלקו״ש בשלח רמז רמא ושם וילך רמז תתקמ) שהיה שקול כנגד שישים רבוא עיי״ש.

וחששו פן מחומר קרוץ, ידמה בנפשו ומחשבתו כי רק הרועה הנאמן יכל היה לעלות ולהתעלות להשיג ולהגיע אל פסגת המעלות כי בנפשם ידמו שבעצמותו היה למעלה מגדר האנושי ואין ליחסו עם שאר קרוצי חומר, ילודי אשה שלא נמשך עליהם בעצם בריאתם חוט של חסד להיות מרוממים מתאוות החומר, שלא כן שאר האנוש אשר לעולם לא יוכל בכוחו הדל להתרומם לפסגות אותם מעלות גבוהות.

על זאת באה כוונתם וישאלו משה מנין, ועיקר הוראתם בזה אל האמונה הטהורה והשלימה שגם הרועה בכוחו ותכונותיו מרחם חולל ככל שאר האדם ולא זכה להגיע אל מדרגתו הלזו אלא ע״י עבודה בכל אמצעי המביא את האדם אל קורבת ה׳ האמיתית ולמאוס ולברוח מכל מה שמרחיק את האדם מן הקורבה הזו, ובדרך זו עלה ונתעלה בכוחו – כח אדם יציר חומר, עד למדרגה הרמה אליה הגיע וזהו כבודו ותפארתו.

 והעד הנאמן בזה, הלא הוא אדוננו הרמב״ם (פ״ה מתשובה ה׳יב) וז׳׳ל: אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טפשי אומה״ע ורוב גולמי בני ישראל שהקב׳׳ה גוזר על האדם מתחילת ברייתו להיות צדיק או רשע אין הדבר כן אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו עכ״ל. וזהו שאלתם ז׳׳ל משה מן התורה מנין, ר״ל מנין שכל מדרגתו הרמה של מרע׳׳ה היה אך מכח התורה ולימודה והלוכו בה ולא שהיה חצי אלוקות שונה מילוד אשה מתולדתו.

והשיבו: ״בשגם הוא בשר״. ורישא דקרא: "לא ידון רוחי באדם״ והיינו לא ידונו וישפטו הבריות שמשה הגיע לדרגתו משום שרוחי באדם והיינו רוח מיוחדת רוח אלוקית משכתי עליו וע״י אותה רוח עלה והגיע למדרגתו ־ איש אלוקים מה שלא עשיתי כן באדם אחר, אלא: "בשגם הוא בשרי׳ אף הוא היה רק בשר ודם ככל האחרים, וסופו מוכיח עליו: ״והיו ימיו מאה ועשרים שנה״. הרי זמן חיותו ככל שאר אנשי דורו, ומסתברא דאם היה שונה מהאנושי וחצי אלוקות היה, מן הראוי שזמן חיו ג״כ יהיה שונה מזמן חייהם של בני דורו, ע״כ לא יהין איש להעמידו למשרע׳׳ה למעלה מגדר אנושית מחולדה, רק ילך בדרכיו ויעשה כמעשיו ואזי בכוחו להגיע לערכו ולמדרגתו.

טעות נושנת זו של אותם גולמי בני ישראל הנז׳ ברמב״ם, נתאזרחה אף בלבבות רבות מאתנו. לכן כאשר נראה, נשמע ונתפעל מגדולי ישראל העומדים ברום המעלה הרי אנו עומדים ומביטים עליהם ובלבבנו מקוננת מחשבה זרה זו: אנו בודאי לעולם לא נוכל להדמות ולהגיע למדרגתם הרוממה, כי המה מיועדים מאת ה׳ מתולדתם להיות דגול מרבבה ויחידי סגולה, אשר בן אדם ההמוני ילוד אשה לו יחיה שנין אלפין לא ישיגם, ואף אם בכל כוחותיו יעבוד את בוראו לא יגיע ערכו לערכם. וטעות זו תגדל ותתעצם בלב האדם ותניב פרי קלוקל כפי גודל ההתפעלות שהתפעל. אבל האמת לא כן, כי היצר היושב על מפתחי הלב הוא המשיא עצה ומחשבה זרה זו בלבבות.

כי גם המה – אותם גדולי ישראל וקדושי העם, אילו לא היו עובדים על עצמם עבודה אמיתית בלתי פוסקת כפי שהשי״ת רוצה, ודאי לא היו מגיעים אל ערכם וגדלותם. וככל שהיתה חסרה מצדם שלמות העבודה כך דרגתם וערכם היתה קטנה יותר. ומי לנו גדול כהתנא האלהי רבי עקיבא אשר ממנו יצאה תורה לישראל והוא עצמו עד גיל ארבעים עם הארץ היה, ובארבעים לחיו אלפא ביתא התחיל בלמידה ראה אבות דר״נ, ועם כל זאת עלה ונתעלה לדרגת תנא אלהי עד שראויה היתה התורה לינתן על ידו, כן הוא ממש כל ילוד אשה ערכו ודרגתו תלויה אך לפי גודל עבודתו.

מטעם זה, ולאור העובדה שרבים וטובים טועים בדמות דיוקנם של רבני וגאוני משפחתנו הקדושה, ומציירים בלבם ומדמים בנפשם את אבותינו רבותינו, כאנשים יראי ה׳ קדושים וצדיקים, אשר ידם רב להם בכוח שינוי דרכי הטבע. הן אמת הדבר ולא נפל מאומה, אך לדאבון לב העיקר חסר מן הספר והאמת נעדרת, לא ידעו אותם אנשים, עד כמה גאונים ושקדנים היו אבותינו הקדושים, וכל ישותם היה עסק התורה בלבד, ולא היה אצלם ענייני הקדושה והטהרה כי אם  מקנייני התורה אשר הוסיפו והגדילו זאת על שקידתם הנוראה, וגאונותם העצומה.

 לכן מזה שנים אשר ריח בטני הציקתני לגלות שפוני טמוני ולהלל חכם בחכמתו. ועל דרך זאת יסדתי כל הספר הנוכחי, וקובץ על יד הרבה מסמכים וכי״ק בחכמת התורה בנגלה ובנסתר. ופרשתי את דברי מליצותיהם בכמה מקומות להראות האיך כל לשונם היה בלול ושזור ממקרא משנה גמרא ספרא ספרי וזוה״ק, בבקיאות נוראה הכל ערוך על לשונם. והיה זה לאות -לעדות על גאונותם אשר הסתירו מהמון העם. וזהו כל ישותם האמיתית. גם גאוני משפחתנו צעדו בתחילת דרכם ככל אנשי בני ישראל שכל שאיפתם מעלה, והוסיפו קדושה על קדושה חכמה על חכמה ככל שאר גאוני הדורות הידועים מפורסמים, בעולמה של תורה ומזה הכוח בלבד זכו לפעול כל מפעלותיהם.

והעידותי לי עדים נאמנים על כוחם האמיתי בחכמת התורה בשקידה מופלאה ועמל נורא. הלא כח מעשיהם הגיד לעמיו, זו היא העדות הגדולה על עמלם בתורה כפי שקובע רבינו האור החיים הקדוש, שעמל התורה הוא הכוח :ומסתתר אחר כל מעשה אות ומופת, ראה בדבריו הק׳(פ׳ בשלח), עה״פ "וישב הים לאיתנו״, ודרשו ז״ל לתנאו הראשון: אכן תנאי זה הוא בכלל התנאים שהתנה ה׳ על כל מעשה בראשית להיות כפופים לתורה ועמליה ולעשות כל מה שיגזרו עליהם כממשלת הבורא ב״ה ולזה תמצא כמו כן בשמים ובארץ ובכוכבים ובשמש וירח שלטו עליהם הצדיקים יחידים ואין צריך לומר מרובים כאשר חקק להם ה׳ בעת הבריאה וכו׳ עכ׳׳ל.

 הנה מבואר, שתנאי התנה השי״ת עם מעשה בראשית מתחילת היצירה להיותם כפופים לממשלת עמלי התורה. אכן מנקודה זו יש לנו ללמוד היטב על גידל עמלם בתוה׳׳ק של גאוני משפחתנו עם כל קנייני התורה ויסודותיה עד אשר הגיעו ממש לבחי׳ של עמלי התורה שמעשה בראשית כפוף לממשלתם. בזה היה כל כוחם האמיתי, וזהו המופת הגדול שפעלו בחייהם, עמלם הנורא בעסק התורה מתוך הסתרה, אשר מי שלא הכירם חלילה יכול היה לטעות ולחשוב שלא מדובר כלל בעמלי תורה. אך דא עקא שמעשיו של אדם מוכיחים עליו יותר מכל עדות וראייה ובהכרח אם נמצאו בהם הכוחות הללו, היה זה אך מכוחם של "עמלי התורה", אשר אליה זכו להגיע, וממנה החלו לפעול.

והעד השני בדבר הלא המה דברי חז״ל הק׳ שכבר חקרו ודרשו מהו הכוח שמסתתר בכל מפעלות גבורותיו של האדם. וקבעו דבריהם בברכות, והסיקו, מפני שמסרו עצמם על קידוש ה׳. הנה מגלים לנו חז״ל הק׳ וקובעים במסמרות, שהכח היחידי לפעול נסים הוא המסירות על קידוש הי, וככל שהאדם מוסר עצמו על קידוש ה׳ כך כוחו גדול בדבר זה, וזהו כוחן של ראשונים. מזה נדע בברור, אם ראינו ושמענו על כוחם של גדולי משפחתנו הק׳, לחולל פלאות כנגד הטבע, כל כוחם נחצב מכח מסירותם עד כדי שמסרו נפשם ממש, על קידוש הי, ותו לא, כפי שקובעים חז״ל הקי.

׳אני תולעת ולא איש אבוא אחר המלך בחדריו, אודות כוחו המופלא של מו׳׳א הקוה״ט, אשר כבר בבחרותו היה ניכר כאיש נורא, והיו יראים מפניו כמפניו של מו״ז פחד יצחק זי״ע. והיו יודעים בחוש ורואים בעליל כי כל דבריו נשמעים בשמים. ומאידך המסירות הנוראה שלו על התורה ועל העבודה עד לימיו האחרונים, שעות שלימות של רצף בשקידת התורה, מבקר ועד ליל ללא הפוגה והיה זה גם במצבים הקשים ביותר. וברוך שזיכני לראות בעליל את כונת רבנו האור החיים הק׳ שעמלי התורה האמיתיים שולטים במעשיהם על מעשה שמים וארץ.

ואתאן לסיפא בדברי ברכה לכל העוזרים והמסייעים ברוח וגשם במלאכת קדש זו למען דפו׳ס ספר התורה הזה. ־בראשם בני היקר והנעלה הוצק חן בשפתותיו יפיפית מבני אדם, הר״ר יוסף שיחי׳לאורך ימים ושנים, הוא ורעייתו בת אל תחי׳ מב״ת, על כל המסירות וההקרבה למען יוכל לישב ולהסתופף בחצרות בית ה׳ כל הימים. ועל יד ימינו ידידי היקר והנעלה האברך הנפלא הר״ר שלמה ז. מיארה ני״ו, אשר ערך את הספר הנכחי כולו במסירות רבה למעלה מדרך הטבע ולא חסך מעצמו מאומה נע ונד בארץ ומחוצה לה למען יצא דבר נאה ומתקבל זכותו לו בכל שמורה, יה״ר שזכות אבא מארי ואבותינו הקדושים, וכל שאר בני משפחתנו הק׳, יעמדו לו ולכל בני משפחתו למגן וסתרה, וסר יגון ואנחה כל הימים אמן.

ולכל שאר העוזרים והמסייעים ובראשם זקן רבני משפחתנו הק', איש אמונם ומשענתם של גדולי רבני משפחתנו מו׳׳א זי״ע, הגה׳׳ק הבבא סאלי, הגאון הגדול רבי שלום, הגה״ק הבבא מאיר ועוד, הלא הוא הגאון הצדיק עט״ר וצ״ת כקש״ת אדמו׳׳ר רבי אליהו אביחצירא שליט׳׳א יאריך ה׳ ימיו בטוב וימשיך להנהיג המשפחה ושאר בני קהלתו, ברוב עצה ותבונה עד בוא ינון ואליה. וכן להרה׳׳ג נודע בשערים המצוינים רבה דמתא, כמוה׳׳ר רבי דוד אביחצירא שליט״א רב העיר יבנה, וראש הכולל החשוב "תפארת יעקב״, על הסיוע והחומר הרב שנתקבל מאתו יהי אלק׳יו עמו. 

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 121 מנויים נוספים

רשימת הנושאים באתר
יולי 2018
א ב ג ד ה ו ש
« יונ    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031