פרשת השבוע בערבית-יהו. תו

עמוד 1 מתוך 812345678

פרשת כי תבוא בערבית יהודית-תוניסאית

תוניסיה-רבניה

חבר יקר מתוניסיה, ביקש ממני לפרסם עבורו ועבור הקהילה התוניסאית את פרשת השבוע בערבית יהודית תוניסאית, שכותב הוא באדיקות רבה כל שבוע….מטעמים מובנים, לא אפרסם את שמו ומקומות המדויק…..לא נשאר לי אלא לקוות שתמצאו בזה עניין, ובעיקר אשני תוניסיה….

שבת שלום ומבורך

אלי פילו-אתר מורשת מרוקו

בס"ד     מוסר בלערבי פרשת כי תבא 
פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת כי תבא. פיהה 3 מצוות עשה ו3 מצוות לא תעשה. מצוות עשה הומאן 1] באש נקראו פרשת בכורים וקתלי נזיבו אלבכורים לבית המקדש. ואלבכורים הומאן. ואחד ידכל לזנאן מתאעהו. ילקא אלגלה בדאת תטלע. ירבט אלכאעבאת לאוולין בחאזה. ווקתלי טיב אלגלה וינחיווהה. אלכאעבאת אלמרבוטין ירפעוהם לבית המקדש. ואלבכורים מה יעמלו כאן מן 7 מינים אלי תשהרת ביהם ארץ ישראל 2] פנהאר לאכראני מתאע פסח וקת מנחה. פלעאם הראבע מתאע השמטה. ופלעאם הסאבע אלי הווא השמטה. אלי וקתהה כמלנה אלמעשר ומתנות כהונה. ואלי פצ'ל יחרקו אקבל נהאר לאכראני מתאע פסח. נעמלו ודוי אלי מה כלינהמשי. והווא בערתי הקדש וכו' 3] באש נמשיו פטריק מתאע רבבי. ולחז"ל פסרוהה. כיף מה רבבי חנון רחום ארך אפים וכו'. חתה אחנאן נווליו כיפו. מצוות לא תעשה הומאן 1] מה יאכלשי ואחד מעשר שני והווא אונן. ולאונן דאורייתא הווא. אלי נפטרלו ואחד מן לקרובים אלי ילזמו יקעד עליהם פלאבלות. הנהאר לאוול יסתממה אונן דאורייתא. ופליל ופאת לאוננות דאורייתא ותוולי אוננות דרבנן. וחתה ואלו למיית קעד קדאש מנהאר ומא תדפנשי. קריבו יסתממה אונן דרבנן 2] מה נאכלושי למעשר שני בטומאה 3] מה נסתקצ'אוושי במעשר שני האו בפלוס אלי פכינהם ביה. פי חאזאת אלי הומאן מוש ללמאכלה ושראב ודהינה. ולביאת והלבאש וחאזאת אוכרין יכלצהם מן פלוסו. ומה נסתקצ'וושי פיה בחאזה מוש כיף טריקהה . מתלן שראב לדהינה.דהינה מה תעמלת כאן בזית 
פלפרשה מתאע הזמעה האדי פיהה 3 חאזאת. לאוולה פרשת בכורים. והתאניה באש נקולו לקללה ולברכה עלא הר עיבל ועלה הר גרזים. אלי 6 שבטים פזבל האדה ו6 פזבל לאוכר. ולכהנים ולויים וארון הקדש בין זוז זבולת. יתלפתו אלכהנים והלויים קבאלת הר גרזים ויקולו ברוך וכו' ואלכל יזאוובו אמן. ומן באעד יתלפתו קבאלת הר עיבל ויקולו ארור וכו' ולכל יזאוובו אמן. ואלחאזה התאלתה פרשת התוכחה. אלי פיהה רבבי יקוללנה. אידה כאן תסמעו כלאמי נעטיכום אלכיר אלכל. ואידה כאן בלמקלוב בלמקלוב 
פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי.  פלפרשה מתאע לבכורים נלקאו לפסוק כתבהאלנה בלשון יחיד. הוני ואחד ינשד. עלאש כתבהה לכל בלשון יחיד. והיה כי תבא וכו' ולקחת וכו' ושמת וכו' ועלית וכו' ואמרת וכו'. עלאש מוש בלשון רבים. אלי למצוה האדי כיף למצוות לכל. לכל ישראל. חקו כתבהם בלשון רבים. והיה כי תבואו. ושמתם ואמרתם וכו'.

פי אכר משנה מתאע מסכת מועד קטן. למשנה קאלת נשים במועד מענות אבל לא מופחות וכו'. בראשי חדשים בחנוכה ובפורים מענות ומטפחות. הוני תממה נשדה. עלאש כתב התנא נשים. חקו כתב סתם במועד מענות ולא מטפחות וכו'. יאכי לאנשים מה ישאלשי. ואידה כאן תקול עלא כאטר הנשים הומאן אלי מענות ומטפחות. תזיד הנשדה אכתר. אידה כאן מערופין אלי הומאן אלי מענות ומטפחות. עלאש כתבלי נשים המאלה.

לחז"ל קאלו אלי פלמועד יכרזו בית הדין שליחים עלא ברשה חאזאת. מנהם באש מה תוולישי שמחה של הוללות ויתכלטו נסה ורזאל. עלא כאטר פלמועד הנאס יזורו בעצ'הם ומה יכדמושי וחייפרחו. ווקתלי יפרחו וישרבו שוייה באש יגלטושי פי חאזאת מתאע צניעות לבית דין כאנו יבעתו שליחים באש יפייקוהם. והשליחים האדון כאנו ימשיוו פלווצטאן האמה פלעיד כל ואחד לאהי בשמחה מתאע לחג מתאעהו. ומלי למשנה קאלת במועד מענות יביין אלי פלעיד לא מענות. והוני התנא חב יעמללנה רמז. פלמועד אלי תממה שליחים יגדו הנסה יקעדו מעה בעצ'הם ויגניוו בעצ'הם. האמה פלמועד אלי מה תמאשי שליחים יחפצ'ו עלא

 הצניעות לא. האדה אלי רמזלנה התנא. נשים מעה בעצ'הם במועד מענות. יגניוו מעה בעצ'הם וודאי מוש חדה הרזאל. האמה פי חנוכה ופי פורים אלי מה תמאשי זייאראת בין לפאמילייאת. תנזם למרה פי דארהה בחדה ראזלהה תגני ותספק זאדה.

הוני זאדה לפסוק חב יפייקנה בלחאזה האדי. אלי וקתלי ירפעו לבכורים אנשי ירושלים ווקתלי ישופוהם זאיין בלבכורים חתה שכירי יום אלי חראם באש יווקפו כדמתהם חתה לצלה ישלמו פי כדמתהם וייפרחו ביהם ויקולולום שלום. ומן סירת לכלאם האדה אלי חייוולי בין אנשי ירושלים ואלי חייזיבו לבכורים. וייסתממה נקץ צניעות כיף מה קאלו לחז"ל אלי חראם הראזל יקול שלום ללמרה. וחראם הראזל ינשד צאחבו עלא חוואל מרתו. ובהאדה לפסוק כתב בלשון יחיד. כיף אלי קאעד יקול ללרזאל אמשיו וחדכם מן גיר נסה באש מה יוולישי נקץ צניעות.

למשנה מתאע מסכת מועד קטן נזמו נפסרו פיהה רמז אוכר. אלי לחז"ל כתבו אלי עסרה ציעאן דווה הבטו ללעולם תשעה כדאווהם הנסה והצאע לוכר קצמו עלא קד לעבאד. מאענאהה חתה הנסה ענדום פיה באיי. והראזל אידה כאן יוולי ידווי יאסר יוולי כיף הנסה. והוני האדה אלי רמזלנה התנא. נשים במועד. מאענאהה אלי ידוויוו יאסר כיף הנסה. במועד אלי מה ענדום מה יעמלות. מענות ולא מטפחות. מענות מלשון תעדיב. מה יתכלמו כאן הדוני וכאן הלומאן. האמה פי חנוכה ופי פורים. מענות ומטפחות. מאענאהה פי חנוכה ופורים אלי תממה מנות איש לרעהו תממה הלומאן והתספיק. התנא הוני קאעד ינבאהנה ללחאזה האדי באש מה נגלטושי פיהה. ונחיוו הדווה עלא לעבאד. לא פלווצטאן ולא פחנוכה ופורים.

אכוואני לעזאז. הדווה עלא לעבאד ובלאכץ עלא כבאראת לקהל וקתלי נתלממו פלקהאווי ונבדאו כל ואחד יזבד מן שכארתו ויחט. חאזה מוש באהייה בלכאמל. צחיח ענדנה מאשאכל ולאכן מוש בטריקה אלי כל ואחד יחל פמו מן זיהה. צחיח כל ואחד מן לקהל מן חקו באש יטלב השלום והרייאד. ולאכן מוש כל ואחד ילום והאכאהוו. אלי ענדו טריקה באש יעמל ביהה השלום באהי יאסר. ואלי מה ענדושי יסכת עלא לאקל. לחאזה אלי כלאתני נכתב לכלאם האדה. אלי שפתו לילת התנין פסיום אלי עמלתו לאור תורה. לאחץ' אלי כתרת לעבאד אלי זגארהם יקראו פי צלאת רבי אברהם מה חצ'רושי הסיום. תאספת יאסר עלא לחאזה האדי אלי חשית וצלנה מקצומין עלא זוז. אידה גאן תממה באעץ' לכילאפאת בין הזוז ישיבות. מה תוצלשי אלי לקהל יתקצם. מה יזישי לאנקיצאם אלי חאצל בינאתהם יזיד יחצל אנקיצאם חתתה בין לקהל. אחנאן מאדאבינה ינקץ לאנקיצאם האדה והווא יזיד יכתר. האדה מוש מעקול. קדאש תמנית אלי מנהל ישיבת רבי אברהם יחצ'ר ויביין אלי לכילאפאת פלאפכאר מוש פלאשכאץ. באהי נקולו אלי הווא ואכד מווקף ומתגשש. עלאש תוצל לבקיית לקהל. אחנאן נחבו נקרבו למתכאצמין מוש יבעדו נאס אוכרין. והסבאלה אלי האנה זגארי מה יקראוושי גאדי ומה ענדי מה נחב סבאלה פארגה. למוצ'וע התאני אלי נחב נעאווד נכתב עליה עלא כאטר קרית עליה זוז מעשיות אלי באש נכתבהם. הווא מוצ'וע הצניעות. אלי הצניעות מתאע למרה הייא סאס הדין. ואחנאן קאעדין נשופו אלי הצניעות נקץ יאסר. ותווה ווקת שרייאן חואייז מתאע לעיד ילזם הנסה ולבנאת יכטארו חאוויז צנועים. אלי רוב מתאע למאשאכל אלי תנצאר בין הראזל ומרתו הסבב מתאעהה הצניעות. מוש מאענאהה לכצאם עלא כאטר הלבאש. כאנשי נקץ הצניעות ינחחי שלום בית וינקץ לברכה. ונזיבו הוני מעשה אלי מרה חילונית תנאץ אן עאם מה זאבתשי זגאר. קד מה עמלת דווה וקד מה משאת לטבבה שיי. צחאבאתהה קאלוללהה באש תמשי לרבי. נסית האשכון הווא מה נערפשי הרב כדורי

 האו הרב אבוחצירה. פלאוול קעדת תתפיסך עליהם ולאכן ראזלהה קאללהה מה ענדנה מה נכצרו. משאו הרבי קאללהה תחבי זגאר בדלי הלבאש מתאעך בלבאש צנוע. קאלתלו האש יהמו פייה רבבי האש נלבש. קאללהה מה יהמושי פיך לא פלבאש ולא פזגאר. תגששת חתכרז. ראזלהה שדהה קאללהה חאזה מן התנין תחבבי תבעי הרבי ונזיבו זגאר. ולא כל חד ימשי עלא רוחו. כממת קאלתלו באהי. בארכהה. והייא כארזה קאללהה מה תכמישי חתלעבי ברבבי. ראו אידה כאן באעד מה תזיבי זגאר תבדלי לבאשך הזגיר דכלי פי כטר. זאבת ולד. נהאר למילה למרה גר ביהה השיטאן נחאת תכטיית ראסהה. זאבו לולד לצאלה באש יעמלולו למילה טאח מן יד בו ודאך. הזו לספיטאר פיסע. הייא קעדת תלום עלא ראזלהה. קאללהה לומי עלא רוחך בארי כטיי ראסך. וקתהה פהמת למענה מתאע הרבי וכטאת ראסהה. וקתלי וצל לספיטאר חל עיניה. עמלולו בדיקות טלאע לאבאש. רווחו לדאר ראזלהה קאללהה אידה כאן רבבי הווא אלי יתחכם פי כל שיי ילזמנה נעמלו אלי יחב ונרזעו בתשובה. למעשה התאני. בנת כאנת חילונית ורזעת בתשובה. ולאכן הלבאש מתאעהה מה נזמתשי תבדלו. אלי כאנת כאייפה מן צחאבאתהה יתפיסכו עליהה. ערסת וזאבת בנת. נהאר עמלת אכצידון ודכלת פי גייבובה ומאתת מוות קליני. חסת רוחהה אלי הנשמה מתאעהה טאלעה לסמה והצ'וו אלי זבדהה חתתה וצלת לבית דין ושאפת אלי עמלתו לכל פלאכר לבית דין חייחכם עליהה מיתה. קאמת תבכי. קאלתלום אלי הייא ענדהה בנת עמרהה סת שהור ותחב תרביהה רבאייה באהייה. קאלולהה כאן עלא הרבאייה מתאעך מה חזתנאשי ביהה מוש נאקצין רשעים פלעולם. קאלתלהם האנה חוזרת בתשובה. קאלולהה בנתך חתשוף לבאשך חתלבש כיפאך וכל יום תחתעמל קדאש מן עבירות. קאלתלום רזעוני ונצאווב לבאשי. קאלולהה מאו יתפיסכו עליך צחאבאתך. קאלתלום מה יהמנישי פיהם. פי וקתהה חשת כיפאש הנשמה מתאעהה רזעת ללגוף מתאעהה וסמעת הטביב קאל האו לקלב רזע יכדם. ועאוודת דאכת ובאעד מה פייקוהה וצלוהה לספיטאר עמלולהה בדיקות טלעו לכל לאבאש ובאעד נהארין רווחת. אקבל מה תרווח הטביב קאללהה תערפי אלי קלבהה ווקף תלאת דקאייק כאמלין. תבסמת אלי הייא האך התלאת הדקאייק האדוך חסתהום וקת כביר יאסר. ומן וקתהה צאוובת לבאשהה. הייא מה זאדתשי זאבת זגאר אוכרין. ולאכן חטת זמיע פכרהה וזהדהה באש תרבבי בנתהה רחל אחסן תרבייה ועלא כוף רבבי. באעד תמנייה שנין מרווחה בבנתהה מן לבית ספר עמלת אכצידון אוכר. ווקתלי חלת לכרהבה וכרזת הייא ובנתהה משאת זוז מיטרו וטאחת וטאחלהה לכובע מתאעהה. עייטת לבנתהה רחל כיסוי ראש ומן באעד מה פאקת כאן פספיטאר. לקאת בחדאהה בנתהה תקרא פתהלים. משת ראסהה לקאת לכובע פוק מנהה. בנתהה קאלתלהה מה תכאפישי לכיסוי ראש מתאעך מה כליתהומשי ינחיוו. ווקתהה רתאחת ונעסת. חלמת צ'וו כביר יאסר ומרתאח יאסר כארז מנו חס קאללהה יא סעדך אלי ווקפתי פנסיון. למרה האדי תווה נפטרת באורך ימים. ובנתהה רחל אלי ענדהה משפחה ברוכת בנים מן למורות אלי יקריוו פסמיניראת אלי יתעמלו ללבנאת חוזרי בתשובה. ולמוצ'וע אלי לאהייה ביה יאסר הווא הצניעות. ורחל האדה מערופה יאסר ומחבובה יאסר. ותקול לכלמה מתאע אמהה אלי עייטתללה וקאלתלהה כיסוי ראש מה עמרהה מה פארקתהה. ועאוונתהה יאסר באש צאוובת ברשה בנאת פי לבאשהם. ואכתר מן לכל עאוונתהה יאסר באש מנעת ברשה בנאת מן נישואי תערובת. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה

פרשת נצבם בערבית יהודית-תוניסאית

בס"ד     מוסר בלערבי פרשת נצביםתוניסיה-רבניה

פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת נצבים. משה רבינו יווצינה ויאכד עלינה באש נכאפו רבבי. ואלי אלכיר מה יזינה כאנשי וקתלי נווליו כאייפין רבבי. ופי אוול אלפרשה. משה רבינו יפכרנה פי ראש השנה. אתם נצבים היום. "היום" הווא נהאר ראש השנה. כיף מה מכתוב פזוהר הקדוש. וקתלי אלפסוק יקול היום. מענאהה ראש השנה. כיף איוב. ויהי היום ויבואו וכו'. אלי נהארתהה ראש השנה. והשטן זא באש יקטרג עלא ישראל. ורבבי מן כתרת מחבתו פינה. דזו לאיוב. כיף מה קאל אלפסוק. השמת עיניך על עבדי איוב וכו'. והוני משה רבינו קאללנה. אלי אחנאן ואקפין ללמחכמה נהאר ראש השנה.

פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי. לפסוק קאל אתם נצבים היום וכו'. למפרשים וקפו עלא כלמת נצבים אלי תוקאלת הוני. האש מאענאהה נצבים. ועלאש הוני לפסוק כתב בנצבים. כאן יחב יקוללנה ואקפין. יכתב עומדים. כאן יחב יקוללנה קאעדין. יכתב יושבים. כאן יחב יקוללנה חאצ'רין. יכתב נוכחים. עלאש נצבים.

למפרשים כל ואחד זאווב בטאריקתו. ואחנאן חנחאוולו נזאוובו הנשדה האדי בטריקה אוכרה. אלי כלמת נצב האו נצבים נלקאווהה תלאת מראת פלפרשה. ואחדה הוני אתם נצבים. נלקאווהה פי אברהם אבינו וקתלי זאוו למלאכים והנה שלשה אנשים נצבים עליו. נלקאווהה פי יעקב אבינו פלחלום אלי חלמו והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה. נחאוולו נפשרוהם בלואחדה.

נבדאוו באברהם אבינו. אלי כלמת נצבים תתפסר עלא יציבות. מאענאהה תרכיז. אלי וקתהה תרכז עם ישראל. אלי למלאכים זאו ואחד דאווה אברהם אבינו ומנע לוט אלי כרזו מנו עמון ומואב. אלי מואב כרזת מנו רות ומלכות בית דוד. ועמון כרז מנהה נעמה העמונית מרת שלמה המלך אלי ולדתלו רחבעם אלי כאן לולד לואחיד מתאע שלמה המלך ומן גאדי תבנאת מלכות בית דוד. וואחד כלה סדום באש כרזו לוט ובנאתו מן סדום באש תואלדו עמון ומואב. והתאלת אלי בשר שרה אלי חתזיב יצחק אלי מנו כרזנה אחנאן עם ישראל.

תפסיר אוכר. פי פרשת לך לך וקתלי רבבי קאל לאברהם אבינו באש ימשי לארץ ישראל בארכו ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. הרש"י ז"ל פסר. ואעשך לגוי גדול אלי נקולו פלעמידה אלקי אברהם. ואברכך אלקי יצחק. ואגדלה שמך אלקי יעקב. והיה ברכה בך חותמין ולא בהם אלי נקולו מגן אברהם. ולחז"ל פסרו תפסיר אוכר. אלי עם ישראל כיפאש ינזם יתקיים פלגלות. ואעשך לגוי גדול בגמילות חסדים אלי הייא הסמל מתאע אברהם אבינו. ואברכך בלעבודה וצלה אלי הייא הסמל מתאע יצחק אבינו. ואגדלה שמך אלי קראית התורה אלי הייא הסמל מתאע יעקב אבינו. והיה ברכה בך חותמין ולא בהם מאענאהה אלי לגאולה לאכראנייה תזי בזכות לגמילות חסדים. והאדה האש מאענאהה כלמת נצבים הוני. אלי עם ישראל יתרכז פי ארץ ישראל ותזי לגאולה בזכות הכנסת אורחים מתאע אברהם אבינו אלי הייא תאבעה לגמילות חסדים.

וקתלי פאק יעקב אבינו. ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלקים וזה שער השמים. הוני עלאש כאף יעקב אבינו. בלעכס חקו יפרח אלי הווא יושב אהלים מעאנאהה מן בית המדרש לבית המדרש. לאכן האש שאף יעקב אבינו. והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו. האש שאף יעקב אבינו מלאכי ארץ ישראל טאלעין ומלאכי חוצה לארץ האבטין. הוני חקום בלמקלוב יבדאו יהבטו מלאכי חוצה לארץ ומן באעד יטלעו מלאכי ארץ ישראל כיפאש יכליוו ואחדו. הוני יעקב אבינו שאף אלי מכתוב פלגמרה אלי ואחד רבי מרץ' ותקריב נפטר ומן באעד רזאע. קאלו בו השנווה שפת גאדי. קאלו עולם הפוך. אלי טאלעין הוני האבטין גאדי ואלי האבטין הוני טאלעין גאדי. האדה אלי שאפו יעקב אבינו. מלאכי אלקים מאענאהה נאס כאייפה

 רבבי ותלמידי חכמים. עולים אלי הומאן טאלעין. לקאהם יורדים בו. השנווה אלי יורדים ועלאש יווליו יורדים מאדאמהם כיף מלאכי אלקים. אלי שאף סלם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה. אלי חאטין ראסום פשמה וענדום גאוה. ובהאדה קאל מה נורא המקום הזה. חאזה תכווף יאסר אלי ואחד ינזם יקרא טול עמרו ומן סירת לגאוה יהבט הבטה ואחדה. והאדי הייא רכזה מן הרכזאת מתאענה. אלי וקת לגאולה ילזמנה נעמלו גמילות חסדים. ולאכן מוש מן סירת לגאוה כאנשי מן סירת למצוה.

הוני לפסוק חב ירמזלנה אתם נצבים היום. האך הנהאר אלי נסתנאו פי באש תזי פי לגאולה. כיף מה קאל הנביא הנה יום לד' וכו'. אלי יתכלם עלא נהאר לגאולה. וכיף מה קאל לפסוק והיה ביום בא גוג וכו'. שופו הנצבים אלי מכתובין קבל פי יעקב אבינו ואברהם אבינו אלי הומאן התרכיז מתאענה באש נתפכו ונתרכזו פי ארץ ישראל מעה למשיח במהרה בימינו.

אכוואני לעזאז. למצוות אלי וצאנה רבבי כלהם ילזמהם לשם שמים מוש כאן גמילות חסדים. חתה ואלו אלי קאלו לחז"ל אלי לעבד ינזם יקרא התורה שלא לשמה. האמה כמלו עליהה שמתוך שלא לשמה בא לשמה. מאענאהה לפאיידה מתאע למצוות ילזמהם לשם שמים מוש באש הנאס יקולו שופו פלאן קדאש כאייף רבבי האו באש יקצ'י ביהה קצ'ייאת לדמתו הווא. וכל ואחד אלי הנייה מתאעהו לשם שמים חתה ואלו ילקא צועובאת האדאך מן סירת אלי יצר הרע קאעד ישוף פי חאזה באהייה כארזה מן גאדי ובהאדה יחאוול באש יערקל לחאזה האדיך באש מה תנזאחשי. לגליון האדה אלי קאעדין נכרזו פי כל זמעה תווה אכתר מן 15 אן סנה מה עמרנה מה עמלנה לגאייתנה. עמלו רבי מסיעד פלאוול ומן באעד שדינה אחנאן. תווה אכתר מן עסרה שנין נכתבו פי פרשת השבוע בלערבי. ואכתר מן תמנייה סנין נעמלו לכל. ומה עמרנה מה למינה נדבות האו טלבנה פלוס לאלי נעמלולום מנוחות. אחנאן קאעדין נכרזו לגליון האדה כל זמעה באש לקהל ילקא דברי תורה האו מעשיות אלי יקויוו פי כוף רבבי. מוש זאיין נשכרו פלגליון מתאענה ולאכן לחמלה אלי נצארת עליה הזמעה אלי פאתת וקתלי כתבנה אלי מודעמין ישיבת רבי אברהם תמנית זאוו לסיום חתה ואלו תממה כילאפאת לכילאפאת פלאפכר מוש עדייאן. האנה כממת אלי אידה כאן זאוו כאנת תנזם תנקץ למחלוקת ויתקרבו שוייה לבעצ'הם. ולאכן לקינה חמלה כבירה יאסר כיפאש כתבת לכתיבה האדי ואנתין צ'ץ' לישיבה מתאע רבי אברהם וקאעד תכתב איכה באש טייחלהה השעבייה מתאעהה. מה עמרי מה כנת צ'ץ' חד ומה עמרי מה כנת מעה חד. והנאס אלי נאקשתני פלמוואצ'יע האדון תערף ראיי מליח אלי האנה נבארך כל פכרה באייה וננקד כל פכרה מה תעזבנישי והאדה ראיי. וטבען נחב אלי לישיבה האדי תכמל פי טריקהה ותקררי תלאמדה ותכרזלנה פוסקים כיף מה נתמננה לישיבת רבי שלום כיף כיף. ואידה כאן תממה כתילאפאת וגש בין הזוז ישיבות האדה ילזם מה יווצלשי ללעדאווה. וקדאש תמנית אלי יוולי בין הזוז ישיבות תחרות האשכון יכרז תלמידים כיר בלמחבה וצחבה. האדה ראיי והאנה חר פי ראיי. והנאס אלי תגששת עלייה וקאלתלי אלי האנה מה קאעד נערף שיי. נקולולהם לאחר מחילה רבה ראו מאנישי סאכן פלמריך והנאס לכל תעלם בכל שיי. והוני יקצדו עלא התמוויל אלי הנאס מה עאדשי קאעדה תדפע מליח ללישיבה. צחיח חאזה תחרקני ומה תמניתשי נוצלו לאלי וצלנה. ולאכן אידה כאן תלמינה לכל פסיום וכל ואחד קאל כלימה באהייה מוש ממכן כאנת יתצלח לווצ'ע שוייה. וממכן מן באעד יזיו הנאס רודפי שלום ויחאוולו יעאוודו יקרבו ווזהאת הנצ'ר בין הזוז טראף ותתצלח. ואלי קאל האנה האש מדכלני. ילזמו יערף אלי האנה ואחד מן לקהל. ואחנאן ישראל ערבים זה לזה וכל עבירה אלי תתעמל פלבלאד כל פרד ענדו פיהה באיי והאנה ואחד מן לקהל. מה יזישי אלי נתעאקב עלא הדנוב מתאעי נזיד נתעאקב עלא דנוב אוכר אלי מה

 עמלתושי. ובלאכץ דנוב למחלוקת. אלי האנה מערוף מן הנאס אלי צ'ץ' למחלוקת בכל טרקהה. ומה יזינישי ליסורין אלי קאעד נתחמלהום מן דנובי נזיד נתחממל יסורין אוכרין. ובהאדה דימה נחאוול באש נכתב באש הנאס תצלח. והאנה מסתעד נבטל לכתיבה זמלה ונסכר לגליון האדה ומה עאדשי נכרזו זמלה אידה כאן הנאס תשוף אלי האנה תזאווזת חדודי וקאעד נכתב עלא חאזאת מה יכצונישי. ומוש טאלב רוב לקהל. כאנשי יכפי מייאת תצחאח אלי מה יזיוושי תלת לקהל יצחחו אלי האנה תזאווזת חדודי פלכתיבה מתאעי אלי קאעד נכתבהה ומן הזמעה אלי יתלממו פיהה מייאת התצחאח האדון נוועדכם אלי יבטל לגליון ולכתיבה ומה עאד נעטיה חתה ראיי. צחיח האנה מאניש מן כבאראת לקהל אלי יאתרו בראיי מתאעהם. ולאכן האנה ואחד מן לקהל. ואל תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך. וינזם ואחד כיפי מראת יעטיה ראיי האו פכרה אלי תצלח. ונזיבו הוני מעשה פי ואחד תרבבה יתום לא אליכם. אלי בו נפטר עמרו סת שהור ואמו נפטרת וקתלי עמרו תמנייה שנין. מה לקאשי מה יאכל משה לאלי ידור בלחליב עלא הדייאר יערפו אלי כבר ומה עאדשי ינזם ימשי יאסר וקאעד יתעב קאלו נעאוונך ונדור האנה בלחליב פי עוצ'ך גיר עטיני נאכל ונשרב האכהוו. ותפאהמו איכאך. ולהאדה שלם פלקראייה וקעד יכדם מעה קראבאת הסת שהור. ומן באעד גאב ומה ערף חתה חד השנווה נצארלו. לווקת האדאך כאן אלי לחאכם מתאע לבלאד וין מה יתגצר פי פלוס יעמל גזרה עלא ליהוד באש יזיוו ידפעולו שוחד באש יכרז מן להזמה למאלייה אלי ענדו. אקבל מה גאב לוולד האדה גזר גזרה עלא ליהוד ומן באעד בטלהה מן גיר שוחד. ראשי הקהלה קאלו לנאס אלי לולד ליתום האדה הווא אלי מנעהם. כיפאש חד מה יערף. באעד 25 סנה רזע לולד האדה ללבלאד. ראשי הקהלה אלי מאזאלו חיין עקלו ופרחו ביה שדו פי צחיח באש יחכילום חכאייתו כיפאש. קאלום אלי הווא כיף לעאדה כאן ידור בלחליב לקא הצלה מחלולה והצ'וו ישעל לקא ראשי הקהלה קאעד יקייצ'ו פלאסאמי מתאע לעבאד אלי חיידפעו השוחד ללחאכם. קאלום תווה נמשי נזרב האנה כאן נזחת מליח וכאן לא לממו לפלוס. משא לדאר לחאכם ווקתהה מאזאל צ'לאם. שאף זוז גויים אלי עקלהם כארזין מן למחכמה מבהדלין. כמל לדאר לחאכם וטלב באש יקיימו לחאכם לאמר מוהם. לחאכם קאמלו קאלו האש חאזתך. קאלו תערף אלי ליהוד רחמנים. אידה כאן זא ענדהם פלוס יכליוונה האנה פלחאלה האדי זיעאן וחוואייזי מקטעין. לחאכם ברק פי כיף אלי קאעד יקולו קיימתני עלא כאטר לחאזה האדי. קאלו קיימתך עלא כאטר שפת פלאן ופלאן שרקו חאזה מן למחכמה. פי ווקתהה לחאכם וצצה באש יזיבוהם פיסע ומשה ללמחכמה לקא תשרקו דוסייאת אלי ינזמו ידכלו ללחבס טול עמרו אידה כאן וצלו ללמלך. עלקהם ועטאהם טריחה חתה זאבוהם. וקתהה נחה לגזרה ועטאהו ורקה באש ווקתלי יחב ינזם ידכל חדאהו ויטלב האש יחב. מן גדוה וקתלי ראשי הקהל שאפו אלי לגזרה ופאת בדאו יקצ'רו ויקרבו. יאכי הווא הרב ובאעד תלאת הייאם משיי וצל לבלאד אוכרה. דכל לצלה לקא רבי יקרא ערף אלי הווא זיעאן ועייאן עטאהו כלה ושרב ורפעו לדארו ירתאח. ומן באעד קאלו חכילי חכאייתך. חכאלו קאלו אקעד חדאייה אקרא התורה והאנה נתלתהה ביך וקעד בחדאהו. וקתלי חיינפטאר עטאהו תאריך קאלו ילזמך תרזע פי לבלאדך. והתאריך ליום האני רזעת. קאלולו חתה תווה לחאכם עמל עלינה גזרה כבירה. קאלום נמשילו בזוואב אלי ענדי. קאלולו לחאכם מאת והאדה וולדו. קאלום נמשי לוולדו. משאלו מדלו הזוואב מתאע בו לקא פי מכתוב אלי ענדו הזוואב האדה עמל עלייה מזייה כבירה יאסר וקד מה נעטיה מה נכלצשי. קאלו אחכילי האש נצאר. חכאלו. קאלו המאלה מן תווה חנבטל לגזרה וענדך מן ענדי שהרייה באש תעיש ביהה טול עמרך. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. 

מוסר בלערבי פרשת האזינו-בערבית יהודית תוניסאית

בס"ד      מוסר בלערבי פרשת האזינותוניסיה-רבניה

פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת האזינו. משה רבינו יקוללנה כלאם מתאע מוסר. באש ואחד יוולי כאיף רבבי. משה רבינו ישאהד עלינו הסמה ולארץ'. ויקוללהום תצנטו ואסמעו אלי אנה קאעד אנבי עליהום. באש מה נקולושי מה נערפושי. ומשה מה קאללנאשי. אלי וקתלי מה נסמעושי כלאם רבבי חנתעאקבו. אלי אלגויים חיתחכמו פינה וחימשיו מעאנה בדואנה כבירה. ואידה כאן נסמעו כלאם רבבי. יזיו לעדים האדון ויעטיוונה כראנה. אלי הסמה תהבט למטר ונדווה. ולארץ' תעטיה קוותהה ללגלה ונעמה. ובאעד מה יכמל השירה מתאע אלמוסר. קאללנה כלאם אלי יצברנה שוייה. אלי פלאכר רבבי חיחן וירחם עלינה. וחיסתנקם מן כל אלי משא מעאנה בדואנה וחיעאקבהום. וקאלו לחז"ל אלי וקת למשיח. רבבי חיזיב זמיע אלי עמל מעאנה הדוני ומאת. כיף נבכדנצאר וטיטוס וחיעאקבהם. והאדה כולו עלא כאטר ואלו אלי תעדבנה. מה סלמנאשי פתורה ואלמצות. ויזי אלוקת אלי יקולו מאחלאהום הנאס האדון אלי קעדו מלצקין פי רבבי. כיף מה קאעדין נשופו אלי ברשה פאלאספה ועולאמה קאלו. אלי אלחאזה אלואחידה אלי כלאת אליהוד מאזאלו חתה לתווה ומה דכלושי פי אומות אוכרין. הייא התורה ואלמצוות. והאדה בצ'בץ' אלי קאללנה משה רבינו פי אכר אלפרשה. כי לא דבר ריק הוא וכו'. מענאהה אלי התורה ואלמצוות מוש חאזה פארגה ויזי נהאר ונסלמו פיהה ונדכלו מעה אומות העולם לוכרין. כיף מה דכלו ברשה אומות כיף מואב ועמון וגירהם. כי היא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים וכו'. מענאהה אלי התורה הייא חיאתנה אלי תכלינה דימה חיין ומוזודין ויטואלו הייאמנה ומה נתכלטושי מעה בקיית לגויים. ומן באעד רבבי קאל למשה רבינו. באש יטלע להר העברים וישוף מן גאדי ארץ ישראל. עלא כאטר חינפטר כיף אהרן. ומלאך המות מה ינזמנשי יתחכם פי אהרן ומשה. ומה נפטרו כאן בנשיקה. מענאהה הנשמה מתאעהום תלצקת פשכינה. מן גיר מה ינזם ימשהום מלאך המות.

פי לפרשה מתאע הזמעה האדי. לפסוק קאל. האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי. הוני מערופה הנשדה. אלי פשמיים כתב האזינו כיף אלי קאעד יטלב מנום. ופלארץ כתב ותשמע כיף אלי קאעד יווציהום בסיף עליהה. ומן באעד השמים ואדברה. אלי מערוף הדבור קשה. ופלארץ אמרי פי אלי אמירה מאענאהה בסייאסה. עלאש השמים פלאוול בסייאסה ומן באעד בלקווה. ועלאש הארץ פלאוול בלקווה ומן באעד בסייאסה.

לאכן מערוף אלי קאלו לחז"ל. חנוך לנער על פי דרכו וכו'. אלי הזגיר עלא קד אלי תרביה ימשיה פי. ומוש כאן הזגיר ברך. כאנשי לעבאד לכל עלא קד מה תסאנסהם ימשיו בטריקה האדיך. והוני משה רבינו חייטלב מן השמים ולארץ חאזתין. באש יווליו שהוד ובאש יעטיוו לכיר לישראל וקתלי יעמלו רצונו של מקום. [ עיין רש"י ז"ל ] השמים דימה לפוק ותחס רוחהה פוק מן לעבאד. לאכן לארץ דימה לוטה ולעבאד לכל יעפצו עליהה. ובהאדה וקתלי בדה יתכלם מעה השמים בדאלום בכלאם מסאייס עלא כאטר מסתאנסין איכאך דימה לפוק . ולאכן באש מה יסאנסומשי בלחלה כמל מעאהם ואדברה בלשון קשה. ולארץ אלי דימה יעפצו עליהה. בדאלהה בלקווה אלי הייא מסתאנסה איכאך וכאן יזיהה בסייאסה מה תפהמשי. ולאכן באש מה תסתכאדשי כמללהה בסייאסה. וכיף מה כמל לפסוק יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב. מאענאהה בטריקה האדי אלי יערף כמטר בלשון ואדברה לקחי לשמים. תזל כטל אמרתי ללארץ אלי קאל פיהה אמרי פי. וקתהה הזוז יווליוו כשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב. אלי יווליוו מנפעה

ללעולם. מאענאהה וקתלי נכטארו הטריקה הצחיחה אלי פשמים נסאייסו ומן באעד נקויוו מעאהו שוייה באש יפהם. ואלי פלארץ נתקוואוו מעאהו פלאוול ומן באעד נסאייסו. וקתהה תזי מנפעה ללעולם. עלא כאטר איכאך סתאנסו. וכל ואחד כיפאש נזמו נתכלמו מעאהו. עלא כאטר אידה כאן נעמלו בלמקלוב מה יסמאענא חד. אלי השמים תתגשש ומה תתצנטשי. והארץ תתחל והאש ילמהה.

אכוואני לעזאז. חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה. פיהה חאזה באהייה ופיהה חאזה מוש באהייה. נבדאוו בלחאזה לבאהייה. אלי הזגיר וקתלי יתרבבא עלא כוף רבבי ויעמל למצוות וישוף המאלי יצליוו ומה יאכלו כאן לכשר ויחצ'רו רוחהם מליח לשבת וללעייאדה חתה הווא יסתאנס איכאך ויוולי יטבק אלי עמלו וואלדיה וירבביה זגארו חתה הומאן עלא הטריקה האדי. ולאכן פיהה חאזה מוש באהייה. אידה כאן הזגיר יבדא יטבק עלא כאטר ואלדיה כאנו יעמלו איכאך. כיף מה תממה מזמועה פי ישראל אלי יסמיווהם מסורתיים. יטבקו אלי כאנו יעמלו ואלדיהם. ולאכן מוש מן כוף האו מחבת רבבי. כאנשי ואלדיהם כאנו יעמלו איכאך חתתה הומאן יעמלו איכאך. תלקאהם לילת השבת ימשיוו לצלה יצליוו ירווחו יעמלו קדוש וסעודת שבת ופיוט וישיכו מליח. מן באעד הזגאר כל ואחד יכרז ישהר וין יחב. ולואלדין אידה כאן חתה הומאן מה כרזושי ישהרו יחללו הטלפזיון האו לאנטרניט. תלקאהום למימונה יעמלוהה אכתר מן לעיד. תרא האשכון מה יזישי ללמימונה האו מה יעמלשי למימונה יסמיוו כופר. ותלקאהם נהאר השבת ענדום כיף לחול. כיף מה יחכילי ואחד אלי יערף ואחד טראבלסי. מערופין הטראבלסייה פי הושענא רבא מה ישעלושי הנאר. הראזל האדה חתתה כפור מה יעמלושי ד' יצילנו. ולאכן נהאר הושענה רבה כאן תקתלו מה ישעלשי הנאר. הוני לכוף מתאענה אידה כאן זגארנה יווליוו חנוך לנער על פי דרכו יעמל איכאך עלא כאטר תרבבא איכאך. מוש מן כוף רבבי האו מחבבת רבבי. וקתהה ואחד יכאף בלחק  וכיף מה קאעדין נחססו תווה אלי פי בלאדנה בדאת תוולי לחאזה האדי. אלי קדאש מן עבירות יעמלוהם ביד רמה עלא כאטר הנאס לכל תעמלהם ומה יחשמושי ובהאדה יעמלוהם. בלעכס וקתלי תרץ' עליהם יבדאוו יתפיסכו עליך. אלי יקולך אנתין מתווכר ואלי יקולך האדאך חיים ופרנסה וכל ואחד והאש יסבל. וקתהה נכאפו אלי חתה לחאזאת אלי מאזאלו יסתחפצ'ו ביהם. עלא כאטר לחשמה מן הנאס והאכהוו. ובהאדה ולא ואחד יכאף עלא מסתקבל לבלאד ומסתקבל זגארו פלכוף רבבי. אידה כאן מתלן ואחד יעמל חלול שבת ויתבעו נאס אוכרין ותוולי מה עאדשי הנאס תחשם מה נערפושי השנווה אלי יציר פלאכר. ומה נקולושי לא מה יצירשי. קדאש מן חאזה ומן עבירות קויין אלי קאעדין יתעמלו תווה פלבלאד ואקבל 20 סנה חתה חד מה כאן יכמם אלי ואחד יעמלהם. ואידה כאן עמלהם ואחד הנאס לכל תדווי עליה ותסממי חצוף ומה ענדושי כוף רבבי קבאלתו. ותווה אלי מה יעמלומשי יסתממה מתווכר. ובהאדה עלא כבאראת לבלאד ישופו חל כיפאש יגרשו כוף רבבי פלקהל. ואלי ימשי לצלה ילזמו ימשי יצללי לרבבי באש יתבת מצות ד' מוש באש ימשי יחכיה ויקלק לעבאד בדווה מתאעהו. וחתה הזגאר אלי יזיבוהם לצלה אידה כאן יהרזו חראם יזיבוהם. כיף מה פסרו לחז"ל פי מסכת חגיגה עלא פרשת הקהל. הטף עלאש יזיו. זאוובו באש יעטיוו כרה לאלי יזיבום מוש באש נחללו גן פצלה. האנה האדה האש קאעד נחס. ברשה נאס קאעדה תעמל פי מצוות תורת ד' מלומדה עלא כאטר הנאס תעמל הומאן יעמלו. ואוול ואחד יכרז מן לחאזה האדיך יתבעו. עלא כאטר תממה נקץ כוף רבבי כביר ומה תמאשי תכמאם רבבי אלי

עטאנה לכיר האדה לכל השנווה טאלב מננה באש נעמלו באש יוולי יחבנה. ובהאדה הרביין וכבאראת לקהל יזריוו באש יגרשו כוף רבבי פי קלב השאבאב מתאענה באש הזיל הזאיי בע"ה נלקאוו זיל ענדו כוף רבבי מוש כוף לעבאד. ונזיבו הוני מעשה פי אברך ערס זדיד. מרתו כדמתהה מליחה והווא יקרא פלכולל וסופר סת"ם. פי אוול חייאתו הזווזייה כאן מתהנני אלי לפלוס מזודה ומתהנני. ולאכן באעד מה כברת שוייה לפאמילייה לקא רוחו מצ'בוץ' פלפלוס ובהאדה בדה ינקץ פלמצרוף הזאייד. ווקתלי זאד קווה עליה למצרוף כמם ושלם פלכולל ומשה יכדם פתיזארה. ווקתלי זגארו בדאוו יכברו דכלהם לבית ספר מוש לישיבה. מרתו קאלתלו כיפאש. נחב זגארי יטלעו כאייפין רבבי. קאללהה האך תשופי האנה סלמת פלקראייה עלא כאטר לכדמה ובהאדה כליהם יקראו באש יטלע מנהם חאזה. והווא מאדאם קארי התלמוד נזח פלכדמה. פלאוול כדם בשהרייה ענד ואחד ומן באעד חל תיזארה ואחדו ונזח. וקד מה תקדם פלכדמה קד מה נקץ כוף רבבי. פלאוול נחה הלאחייה ומן באעד הצלה ומן באעד חתה השבת ולא יקדש ויאכל ויזבד הטליפון ויכדם עלא רוחו. מרתו פלאוול כאנת תלום עליה ולאכן וקתלי לעישה ולאת שאהלה ענדום ולפלוס ולאת מוזודה סכתת. זגארו כברו ותקדמו פי קראייתהם. נהאר זאהו ולדו הזגיר וקאלו האנה נחב נמשי נקרא פסמיניר מתאע חוזרי בתשובה. קאלו האשבינה יאכי אחנאן כאפרין. קאלו הי. קאלו תתקבח פי בוך אכרז עלייה. כרז ומה רזעשי. זמעה מה פאקשי ביה. נהאר זאתו בנתו קאלתלו פי עלמך אלי כוייה יונתן מה עאדשי קאעד יזי לדאר. וקתהה תפכר ומשה ידור עליה. לקאהו פי סמניר מתאע חוזרי בתשובה. קאלו מה תחשמשי זמעה מה תרווחשי. קאלו מוש אנתין אלי טרדתני. קאלו מאדאמך סמיתני כופר. קאלו יאכי האנה קאעד נגדב עליך אנתין תסתממה כופר. קאלו כיפאש תסמיני איכה. קאלו הנאס אלי מה קראתשי מה יערפושי האדאך עלאש מה קאעדינשי ישדו פדין. ולאכן אנתין חשב למעלומאת אלי ענדי קרית יאסר ועלא כאטר לפלוס סלמת פדין. מאענאהה רבבי מתאעך הווא לפלוס. תסתממה כופר האו לא. לאברך האדה מה ערפשי האש יזאווב ולא כולו ערק וכאן מוש אלי שדו ולדו ראו טאח דאך. קאלו איזה נרווחו נחכיוו פדאר. רווחו תלמת לפאמילייה לכל קאלום האנה מדדה והאנה נתבע פדין. ולקית אלי אידה כאן לעבד זאיי הוני כאנשי באש יכדם יאכל וישרב מה ענדו מה יחב הוני. מה תמאשי עלאש זא לדנייה האדי זמלה. ווקתלי כתספת התורה ערפת אלי אחנאן זינה הוני למוהמה מועיינה באש נעמלוהה. ובהאדה נחב נעמל למוהמה מתאעי פלעולם. בו קאלו חתה האנה כנת נקול כיפך. קאלו לא. אנתין כנת תקרא התורה עלא כאטר דכלוך תקרא התורה. ובהאדה אוול פרצה סלמת פי כל שיי. האנה ערפת רבבי מוש כיפך. הוני בו חשם וזגארו לכל קאלו אלי יונתן ענדו לחק. וחתה מרתו קאלתלו חתה האנה גאלטה. האנה וקתלי כדיתך עלא אסאס בעל תורה וכאייף רבבי מוש עלא כאטר פלוסך. ובהאדה חתתה האנה מה נחבשי נעיש מעה ואחד מוש כאייף רבבי. הווא תגשש וכרז מן הדאר. וקאלום האכהוו הלום לכל עלייה האנה אלי צ'חית עלא כאטרכם באש נעיישכם אחסן עישה. ובאעד תלאת שהור רזאע לדאר וקאלום פכרת פי כלאם יונתן וכלאמו לכל צחיח. וערפת לגלאט מתאעי. בלחק מה עמרי מה כממת פי כוף רבבי מה כממת כאנשי האש יקולו עלייה לעבאד. ותווה האנה בעת רזקי לכל. וחנרזע ללישיבה וללכולל ורבבי הווא אלי יזיבלנה קותנה. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה  בימינו. אמן סלה.

מוסר בלערבי לחג הסכות-דברי מוסר לחג הסוכות בערבית-יהודית-תוניסאית

תוניסיה-רבניה

בס"ד מוסר בלערבי לחג הסכות
פזוהר הקדוש פסר. נהאר ראש השנה יצחק אלי הווא לגבורה נאדה לעשו אלי הווא השטן וקאלו צודה לי ציד. וכרז השטן באש ישוף לעבאד האש קאעדה תעמל ויזי יקטרג. ורבקה אמרה ליעקב בנה. אלי הווא אחנאן ישראל. ווצאתו באש יצללי לרבבי ויטלק בשופר. והקול קול יעקב. אלי צלינה. ויבא לו יין. הצלה בשמחה. וירח ריח בגדיו ויברכהו. אלי רבבי קבל צלאתנה. אך יצא יצא יעקב וכו' ועשיו אחיו בא מצידו. זאב לקטרוג. ויחרד יצחק וכו' אלי מה עדשי ינזם יבעד עלא יעקב. ויהי כשמוע עשו את דברי אביו ויצעק צעקה גדולה. ומה סכת כאן מה עטאהו בקיית לאומות. לאכן וישטום עשו את יעקב. וכמם באש יתבעו ויקטרג עליה. לאכן יעקב פי עשרת ימי תשובה כאן לאהי פצלה. אלי כאייף מן עשו ו400 איש עמו ויירא יעקב וייצר לו. וכתר פצלאואת. ובעתלו מנחה אלי הומאן הסטרה אחרא. וחב עשו באש יוולי וכיל עלא יעקב ויצאחבו. ולאכן יעקב מה חבשי. מן באעד וישב עשו ביום ההוא לדרכו. וקתאש האדה וקת הנעילה. אלי לקא רבבי סאמחלנה דנובנה. וקתהה ויעקב נסע סכותה ויבן לו בית. וקתלי קעדנה פסוכה מנענה. ורבבי פרחאן בינה. האדה כלאם הזוהר הקדוש.
חג הסוכות וצאנה רבבי באש נעמלו. עלא כאטר וקתללי רבבי כרזנה מן מצרים עמללנה 7 עננים דאירין בינה. 4 מן 4 זואהי הדניה. וואחד לוטה באש נמשיו עליה באש מה נתקלקושי לא ברמל ולא בלחזר. וואחד פוק מננה באש מה נתקלקושי לא בשמש ולא ובלמטר ולא בריח. וואחד סאבקנה משיי 3 הייאם באש יהבט הטלעאת ויטלע להבטאת ויקתל לוחוש אלי פי תנייתנה. ויסתמאו ענני הכבוד. והאש מאענאהה הכבוד. לחז"ל קאלו. אלי מן גיר שך אלי רבבי כאן ינזם יכללי להבטאת וטלעאת יתצאוובו וחדהם. והשמש וריח ולמטר מה יקלקונאשי. ורמל ולחזר יבאעדו מן תנייתנה מן גיר לעננים. ולאכן רבבי עמל לעננים האדון לדמת לכבוד מתאענה. באש לגויים לכל ישופו לעננים ויקולו השנווה האדון. יקולולום האדון עמלהם רבבי לישראל אלי כרזו מן מצרים עלא כאטר יחבהם יאסר. ובהאדה סתמאו ענני הכבוד. ולחז"ל קאלו. אלי חג הסכות חקו יתעמל פי 15 ניסן מעה פסח. אלי ישראל כרזו מן מצרים פי 15 ניסן ווקתהה רבבי עמללנה ענני הכבוד. ולאכן פי פסח וקתהה וקת לחצאד. וקבל מה כאן לא טרקטור ולא כרהבה באש ימשיו עליהם. וכאנו יעטלו פתנייה. ואלי ענדו שאנייה אידה כאן כל יום חימשי לשאנייה וירווח. אלי השואני כאנו לברה מלבלאד. חיצ'ייע נפץ לוקת פלמשיאן והזיאן. האש כאנו יעמלו. כאנו ידכלו שוייה פשאנייה ויעמלו עשושה. ופליל באעד מה יכמלו חצאד ירווחו ינעשו פיהה. ווקתלי יבאעדו אכתר פשאניה יחוולוהה. ואידה כאן חנעמלו אחנאן וקתהה מה חיביינשי אלי אחנאן קאעדין נעמלו עלא כאטר למצוה מתאע רבבי. ובהאדה רבבי וצאנה באש נעמלו פי תשרי. אלי וקתהה לחצאד כמל. והנאס לכל נחאו לעשאייש מתאעהם ורזעו לצ'יארהם. אחנאן נעמלו סוכה. וקתהה יביין אלי אחנאן חנעמלוהה לדמת מצות סוכה. ותמה טעם אוכר עלאש נעמלו פי 15 פי תשרי. אלי וקתלי ישראל עמלו לעגל רבבי קאם ענני הכבוד ורזעהם פי 15 פי תשרי באעד מה עדאו ישראל כפור ורבבי קאל למשה רבינו סלחתי כדבריך.

לפסוק כתב עלאש רבבי וצאנה באש נעמלו סוכות. כי בסוכות הושבתי בני ישראל בצאתם ממצרים. הוני ואחד ינשד. והאדה רבבי מה חטנאשי פי עסאייס וקתלי כרזנה מן מצרים. וכאן עלא לענני הכבוד. והאדה ענני הכבוד מה ישבאוו שיי לסוכה. וזאדה וקתהה ילזם נעמלו כמסה חיוט וסכך ולוטה נעמלוהה זריד זאדה כיף ענני הכבוד.  המאלה האש מאענאהה כי בסוכות הושבתי את בני ישראל

לאכן אידה כאן נזיו נתבתו פי מסעי בני ישראל. פי פרשת מסעי. לפסוק כתב ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסוכות. ומן באעד ויסעו מסוכות ויחנו באיתם אשר בקצה המדבר. הוני תממה נשדה. יאכי סוכות האדי וין זאייה. אלי סוכות קרינה עליהה אלי הייא פי ארץ ישראל. כיף מה מכתוב פלפסוק ויעקב נסע סכותה. אלי יעקב אבינו באעד מה כמל מעה עשו משא לסוכות אלי הייא כאנת פי ארץ ישראל. המאלה האש מאענאהה סוכות הוני. לחז"ל פסרו האש מאענאהה שלם. שלם בגופו שלם בנשמתו. האש מאענאהה שלם בנשמתו. עדדה נהאר כפור וזא עמל סוכה. חתה הוני ישראל וקתלי כרזו מן מצרים רבבי עמלום סוכה. דכלהום לסוכה מן גיר כפור. אלי סאמחלום דנובום באש יחצ'רהם יקבלו התורה. והאדה אלי קאל לפסוק ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסוכות. דכלו טול לסוכה מן גיר לא ראש השנה ולא כפור. וחתה הוני לפסוק קאללנה כי בסוכות הושבתי בני ישראל. מוש יקצד עלא ענני הכבוד. כאנשי יקצד אלי רבבי עמלום סוכות. ובהאדה אחנאן ילזמנה נתפכרו לחאזה האדי אלי עמלאלנה רבבי כארזה עלא הטבע. ועמללנה סוכה פי ניסן באש ינצ'פנה ונקבלו התורה. ובהאדה וצאנה לפסוק באש פי כל עאם באעד מה נכמלו ראש השנה וכפור נעמלו סוכה אלי ישראל כשרים ונצ'אפינה פי כפור נעמלו סוכה זכל לסוכת יציאת מצרים.

נזמו נפסרו תפסיר אוכר עלא קד הזוהר אלי זבנה פלאוול. יעקב אבינו מנע מן עשו עמל סוכות. ישראל מנעו מן פרעה רבבי עמלום סוכות. ואחנאן כל עאם וקתלי נמנעו מן לקטרוג מתאע מדת הדין נעמלו סוכות זכר ליציאת מצרים אלי מנעו מן פרעה. וחתה אחנאן מנענה מן מדת הדין.

אכואני לעזאז. חג הסוכות ענדו מיזה כבירה יאסר עלא לעייאדה לכל אלי לפסוק וצה פי יאסר אלי ילזמנה נפרחו בלעיד האדה. זעמה עלאש ווצאנה יאסר לפסוק עלא לפרחה מתאע סוכות אכתר מן בקיית לעייאדה. כיף מה כתבנה אלי כל מה מנענה תעמלת סוכות. כאן פי יעקב אבינו האוולה וקת כרוז ישראל מן מצרים. וחתה וקת למשיח רבבי חייעמללנה סוכה בעורו של לויתן. מאענאהה סוכה תזי דימה באעד מה רבבי ימנענה ובהאדה ילזמנה נפרחו אלי רבבי מנענה. ולאכן האשכון קאל אלי אחנאן מנענה מן יום הדין באלכשי חס ושלום מה גדינאשי רוחנה ותחכם עלינה חכומאת מוש באהיין. עלא האדה לפסוק וצאנה באש נפרחו. אלי לפרחה הנאס לכל תנזם תעמלהה וכל קדיר וקדרו. ווקתהה קאעדין נתבתו מצות עשה דאורייתא באש תעאוונה חתה ואלו מה גדינאשי רוחנה פי כפור נזמו נמנעו פי הושענה רבה וקתלי נזידו מצות שמחת החג ללמצוות מתאענה. ובהאדה אחנאן ילזמנה דימה ובלאכץ פי סוכה אלי מאציר עאם כאמל מעלק פלהייאמאת האדון באש נעמלו אכתר מה ימכן מצוות ונבאעדו אכתר מה ימכן מן לעבירות. מוש זא לעיד נעמלו האש נחבו ונפרחו כיף מה יכטרלנה אחנאן. לפרחה ילזמהה תוולי עלא קד הדין. הנסה ילזמהם יכטארו הלבאש לאכתר צנוע באש רבבי יסאמחהם עלא הלבאש מתאעהם אלי לבשו עאם כאמל. הרזאל יכתרו אכתר מה ימכן מן קראיית התורה באש רבבי יסאמחנה עלא לווקת אלי צ'ייאענה בלאש קראייה. אלי לפסוק קאל ושמחת בחגיך. מאענאהה בלעיד מוש פלעיד. אלי תממה פרק כביר ביו מה ואחד יפרח פלעיד אלי ינזם יפרח בטריקה אלי יחבהה הווא. ובלעיד אלי נפרחו בלעיד בלחואייז מתאע לעיד. אלי קאלו לחז"ל לא נתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא לעסוק בהם בתורה. אלי בקיית להייאם ואחד לאהי בלפרנסה מתאעו. ווקתלי זא לעיד אלי חראם נכדמו פי נחלו הסדאדר אלי כאנו דיכור פי דייארנה ונסתעמלוהם באש נקראוו אכתר מה ימכן. ובלאכץ פי סעודות לעיד אלי כל ואחד ילזמו יתלם הווא ולפאמילייה מתאעו ויקראו. יהאמה באעד הסעודה אקבל ברכת המזון האו פי וצט

 הסעודה. אלי הסעודה תוולי סעודת מצוה כאמלה. מצות שמחת החג ומצות קראיית התורה. אלי התורה חאזה עזיזה יאסר ואחנאן מה קאעדינשי נערפו קימתהה. אלי וצלו לגויים יערפו קימתהה אכתר מננה. ונזיבו הוני מעשה פי ואחד טביב. מגראם יאסר בכדמתו וכאן וקתלי יסמע אלי תממה אזתימאע מתאע טבבא פלאכתיצאץ מתאעו ימשי יחצ'רלו באש ישוף השנווה אלי תממה זדיד. והטביב האדה כאן נאזח פי כדמתו ומסממי יאסר. נהאר סמע אלי תממה אזתימאע מתאע טבבא פי כאנאדה חצ'ר רוחו כיף לעאדה וספר. לאזתימאע האדה כאן אזתימאע כביר יאסר ופי טבבא מן לעאלם לכל. הבט פי הותיל גאדי קאבל ברשה טבבא אלי תקאבל מעאהם קבל. מן הזמלה קאלולו אלי לאזתימאע האדה חייזי פי אחסן טביב פלעאלם והטביב האדה מכטץ פי תמנייה אכתיצאצאת ומוש כביר יאסר פלעמר עמרו קראבאת לכמסין. הווא סתעזב כיפאש נזם אכטץ פיהם וזיד פלעמר האדה. זאוובו ואחד קאלו מה תסתעזבשי הטביב האדה יהודי ופליהוד כל שיי ממכן. הווא קאלו יזי מדווה פארגה האו האנה יהודי וענדי אכתיצאץ ואחד ומאזלת נתעלם. וקתלי סמעו צחאבו אלי קאל האנה יהודי קאמו יצ'חכו לכל קאלולו האכהוו סמעת אלי ליהוד חכמים יאכי סמית רוחך יהודי. קאלום לא בלחק האנה יהודי. קאלולו בהשנווה יהודי. קאלום האש מאענאהה. קאלולו מה ענדך חתה חאזה תביין עליך אלי אנתין יהודי. הומאן מאזאלו יחכיוו ולקאו הטבבא לכל תלממו עלא ואחד. קאלולו האו הטביב אלי קלנאלך עליה. משא חדאהם לקא ואחד ענדו לחייה ולאבש לבאש שחור. קאלום האדה הווא הטביב. קאלולו האדה הווא. הנאס תתזארה באש תסלם עליה תקול עליה נזם כורה האו ממתל מערוף. באעד מה נקצת לעבאד תקרבלו הווא וסלם עליה קאלו חתתה האנה יהודי. קאלו אלי תשוף פיהם הוני לכתרה מתאעהם יהוד. קאלו כיפאש. קאלו הטבבא אלי זאיין להוני אכתר מן נפצהם יהוד צחיח לכתרה מתאעהם מה יחפצ'ושי הדין לאכן כתרתהם יהוד. עדאו לאזתימאע באעד לאזתימאע ואחד מן הטבבא אלי יערפהם קאלו בלחק אנתין יהודי. קאלו בלחק. קאלו המאלה תערף התלמוד. קאלו האש מאענאהה תלמוד. קאלו כיפאש תסממי רוחך יהודי ומה תערפשי התלמוד אנתין יהודי מקלד. סתכאד עמל מזהוד וקאבל הטביב הדתי וקאלו אלי עאיירו אלי מה יערפשי התלמוד. קאלו בלחק פצ'יחה התלמוד אלי לעאלם מזמע יערף לקווה מתאעהו ויחתרמו ואלי מה יחתרמושי עלא כאטר למכרהנייה עלא ליהוד האכהוו אנתין יהודי מה תערפושי. קאלו כיפאש נעמל באש נתעלם התלמוד. קאלו וין תסכן. קאלו פי ישראל. קאלו וזיד תסכן פלמנבע מתאע התלמוד בארה אמשי לרביין גאדי. וקתלי רוואח כאן מצמם באש יתעלם התלמוד. בדאוולו בלפרשה ועלמו התלמוד. קעד תלאת שנין מה מסאשי ללאזתימאעאת האדון. נהאר כאן אזתימאע פי ישראל משאלו. קאבל צחאבו קאלולו וינך. קאלום קאעד נתעלם פתלמוד. קאלולו צאחה עליך חתתה אחנאן חבינה נתעלמו ולאכן מה גדינאשי. תלפתלו ואחד מן צחאבו קאלו תחב נקולך לחק האנה נסתעזב פליהוד אלי לעאלם לכל יסתערף אלי הדין מתאעהום סאמאווי והומאו מה יטבקושי פי. קאלו כלאמך צחיח והאנה תווה ענדי מדדה בדית נרזע בתשובה ונתבת פדין אלי התלמוד זבדני לדת. קאלו האדי הייא קוותכם ליהוד אלי לקראייה מתאעכם תזבדכם לדין. הטביב האדה תווה בעל תשובה כאמל. ויקול האנה תווה קאעד נסתעזב פי רוחי כיפאש עדית אכתר מן 50 סנה מן חייאתי בעיד עלא הדין. מה כנתשי עאייש. כנת עיבארה עלא חייאואן נאכל ונשרב וננעש. ותווה פקת אלי האנה בנאדם. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה. 

בס"ד מוסר בלערבי לשבת וחול המועד חג הסוכות-בערבית יהודית תוניסאית

בס"ד מוסר בלערבי לשבת וחול המועד חג הסוכותתוניסיה-רבניה

השבת האדי אלי הייא שבת חול המועד מתאע סוכה. נקראו פרשת ראה אתה אומר אלי. מכתובה פי פרשת כי תשא. אלי פיהה כתבלנה לפסוק. באעד מה ישראל עמלו לעגל ורבבי תגשש עליהם והבט משה רבינו באעד 40 יום מלי כאן פסמה יקבל פתורה. וקתל מן בני ישראל אלי כאנו מתוורטין פלעגל 3000 עבד. הבט נהאר 17 פי תמוז ועאוד טלאע פי 18 תמוז וקעד 40 יום אוכרין יצללי. ורבבי קבל צלאתו וסאמח ולאד ישראל. וקאלו אהבט ואעמל לוחות אוכרין. והבט וטלע משה רבינו נהאר 29 אב. ונהאר כפור כאנת שעת רצון כבירה יאסר. ורבבי קאלו סלחתי כדבריך. אלי פלאוול כאן מאזאל מתגשש עלינה רבבי. ולאכן נהאר כפור קאלו סלחתי כיף מה תחב אנתין סליחה כאמלה. ומן וקתהה ולא כפור יום סליחה וכפרה. אלי וקתהה אכתר וקת מונסב באש ואחד יעמל תשובה ורבבי יקבל התשובה מתאעהו. ורבבי מן כתרת מחבתו פינה זאדלנה וקת אוכר מתאע תשובה אלי הווא חתה נהאר הושענה רבא אלי נהארתהה יתמכן לגזר דין אלי חכמו עלינה פשמים ללמלאכים באש יתבקו עלינה לגזר דין האדאך. אלי כלנה נתמנאוו גזר דין באהי אלי לעאם הזאיי יכון כיר מן לעואמאת אלי תעדאוו עלינה לכל. וחתה באעד הושענה רבא באקי ענדנה אמל אוכר אלי לעבד אלי לא אליכם תגזר עליה גזרות מוש באהיין וקתלי יעמל תשובה לגזרות האדוך יתעלקו ומה יזיוושי עליה חתה לכפור מתאע לעאם אלי באעדו. וכאן קעד פתשובה מתאעהו יסאמחולו כל שיי ומה יתגזר עלינה כאן לבאהי .

פלפרשה אלי נקראווהה השבת האדי. משה רבינו קאל רבבי ראה אתה אומר אלי. הוני תממה נשדה. האש מאענאהה ראה. יאכי רבבי ענדו עינין באש ישוף. וחאזה אוכרה השנווה חיישוף. חקו קאל אתה אומר אלי. האש מאענאהה ראה. וחאזה אוכרה השנווה אלי קאעד ילום משה רבינו וקאלו לא הודעתני את אשר תשלח עמי. והאדה רבבי קאלו אלי חתכרז ולאד ישראל מן מצרים ומשה רבינו עאם כאמל עאייש מעאהום כלף לווקת אלי עאשו מעאהם אקבל מה הרב מן מצרים. והשנווה הרבט בין לחאזה האדי והטלב מתאע משה רבינו הודיעני נא את דרכיך ואדעך. חאזה אוכרה. הנשדה אלי נשדו לחז"ל ווקתלי משה רבינו קאל לרבבי למה זה שלחתני פי פרשת שמות. וקאלו עלאש מה תעאקבשי משה רבינו עלא הלום אלי קאעד ילום עלא רבבי. האו עלא אלי קאל הצאן ובקר וכו'. עלאש מה נשדושי הוני עלאש מה תעאקבשי משה רבינו וקתלי זא ילום עלא רבבי הוני.

לאכן מערוף אלי קאלו לחז"ל. אלי אחנאן פלעמידה נקולו האל הגדול הגבור והנורא. וקאלו אלי ירמייה הנביא וקת לחרבן נחה הגבור. קאל וין לגבורה מתאעהו ובית המקדש תכלה. ודניאל נחה הנורא. קאל וין הנורא מתאעהו וזגארהו מעדבין פלגלות. חתה זאוו אנשי כנסת הגדולה ורזעוהם וקאלו. הגבור הגדול והנורא. אלי חתה ואלו רבבי יחבנה יאסר תקווה עלא למחבה מתאעהו ועאקבנה ווקתלי נסתחקו לעיקאב.

פי פרשת ראה משה קאללנה ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. האש מאענאהה. מה נקולושי לעבד אלי עמל 100 מצוה יאכד כרה מתאע למצוות אלי עמלום והאכהוו. כאנשי לעבד ילזמו יתבת רמ"ח מצוות עשה. ואידה כאן מה תבתומשי לכל. ירזע פלגלול. יהאמה פי עבד אוכר האו פי חי האו צומח ויתקן עלא טריק נאס אוכרין. וינזם יזי קדאש מן מררה ללגלגול חתה יכמל למצוות לכל. ובאעד מה יכמל למצוות יתעאקב עלא לעבירות אלי עמלהם וידכל לגן עדן. ואלי מה יכמלושי יתבתו למצוות לכל. האדון הומאן אלי יסתמאוו רשעים בגופן אלי גהנם יופה וקת למשיח והומאן הנאר מה תופאלומשי ויתחרקו והרמאץ' מתאעהם יחטו תחת רזלין הצדיקים. למאמאר האדה קויי יאסר ואחנאן מה נזמושי

 נפאהמו מליח. ולאכן כתבנה לפשט מתאעהו אלי נפאהמו. באכתיצאר מאענאהה מה תמאשי תתבית שוייה מצוות ולבאקי מוש לאזם ונאכדו חק השוייה אלי עמלנאהום. תממה יהאמה לכל יהאמה לא. והאדה האש מאענאהה נותן לפניכם היום ברכה וקללה. תממה חאזתין יא אבייץ' יא אסווד.

ומערוף אלי קאלו לחז"ל פי מסכת שבת. לעבד אלי ינזם ירץ' עלא צאחבו ומה ירצ'שי יתעאקב עלא הדנוב מתאע צאחבו אלי מה רצ'שי עליה. וכאן ינזם ירץ' עלא לפאמילייה מתאעהו יתעאקב עלא הדנוב מתאע לפאמילייה מתאעהו. עלא בלאדו ומה ירצ'שי יתעאקב עלא הדנוב מתאע בלאדו. עלא לעולם לכל ומה ירצ'שי יתעאקב עלא הדנוב מתאע לעולם לכל.

הוני האדה האש קאל משה רבינו לרבבי. ראה אלי מכתוב פי פרשת ראה נותן לפניכם היום ברכה וקללה אתה אומר אלי. מאענאהה יאהמה מצוות וגן עדן האו עבירות וגיהנם אנתין אלי קלתומלי.  וקלתלי העל את העם הזה. וקלתלי ידעתיך בשם וחטיתני לכביר מתאעהם. ומה קלתלישי עלא האשכון חנקעד כביר עליהם. פיהם הרשעים והצדיקים. ומשה רבינו יוולי חייתעאקב עלא ישראל לכל. ובהאדה טלב מנו הודיעני נא את דרכיך. באש נערף רוחי וין חאטת רזלייה. והאדה האש זאוובו רבבי לא תוכל לראות את פני כי לא יראני האדם וחי. הוני ינזם משה רבינו יקולו יאכי משה רבינו כיף לעבאד לכל הווא אקווה מן למלאכים. ולאכן הוני רבבי יקצד אלי אידה כאן רבבי יכסף למשה רבינו כל שיי וקתהה חתופאלו לבחירה אלי עטאהה רבבי ללעבאד באש יאכדו לכרה מתאע למצוות. ובהאדה קאלו לא יראני האדם וחי. כיף מה קאלו לחז"ל פי פרקי אבות טובה שעה אחת של מצוה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא. ואידה כאן רבבי חייכסף למשה רבינו כל שיי חתוולי מה עדשי ענדו בחירה וקתלי ישוף כל שיי יוולי בסיף עליה יעמל כאן למצוות ומה עדשי חיאכד כרה . ולעבד אלי יעמל מצוות יסתממה חי. אלי קאעד יקום בלמוהמה אלי זא עלא כאטרהה. ולאכן אידה כאן מה קאעדשי יעמל פלמצוות. מיית כיר מנו עלא לאקל מה קאעדשי יעמל הדנוב. ובהאדה קאלו חתה ואלו משה רבינו אלי הווא מוש כיף לעבאד לכל. מה ינזמשי ישוף הדרכים מתאע רבבי לכל ויפהמהם.

אכוואני לעזאז. אחנאן עם ישראל זינה ללעולם האדי פי מוהמה ואצ'חה. זינה באש נתבתו התורה ולמצוות. כאן זינה ללעולם האדי באש נשיכו ונלממו לפלוס מה ענדנה מה נחבו הוני. קעדנה פי גן עדן לפוק אלי השיכה מתאעהה כיר ביאסר מן השיכאת מתאע עולם הזה. כיף מה מכתוב פי פרקי אבות. יפה שעה אחת של תענוג בעולם הבא מכל תענוגי עולם הזה. מאענאהה השיכה אלי ישיכהה ואחד פי שעה פי עולם הבא. כיר מלי ואחד שאייך טול עמרו פי עולם הזה. ומוש השיכאת מתאענה אחנאן. כאנשי השיכאת מתאע שלמה המלך. מאענאהה ואחד יקעד שאייך טול עמרו פי עולם הזה כיף שלמה המלך. וקתלי נזיו נקארנוהה בשיכאת מתאע עולם הבא השעה מתאע עולם הבא כיר. המאלה עלאש זינה ללעולם האדי. מוש נקעדו שאייכין פי עולם הבא כיר. וואצ'ח הזייה מתאענה ללעולם הזה מוש לשיכאת כאנשי באש נתבתו למצוות והתורה אלי מה נזמושי נתבתוהם פי גן עדן. עלא כאטר גאדי לעבד מה ענדושי לבחירה. ומאדאמנה אחנאן זינה פי מוהמה ילזמנה נעמלוהה. ותוולי לאוולאוייה ליהה הייא. וכיף מה קאלו לחז"ל. לעבד ילזמו יעמל התורה קבע ולמלאכה עראי. מאענאהה יכדם באש ינזם יעיש באש יתבת התורה ולמצוות. ומן הוני יביין אלי לכצאם והשיכאת אלי קאעדין נעמלוהם צ'ץ' התורה הייא כסארה כבירה יאסר מוש רבח. מה נקולושי האו רבחנה אלי שכנה. אלי לעבד אלי ישרי חאזה באלף דינאר באש יצוור פיהה דינאר ואחד והווא ינזם יצוור פיהה מייאת דינאר יסתממה כאסר. וזיד אידה כאן הדינאר האדיך מה חתעמלו שיי

 פלמצרוף. כיף אחנאן קאעדין פי עולם הזה אלי הדקיקה מתאעהה בחשאבהה באש נשיכו שוייה שיכאת אלי מה ישוואוו שיי. ואלי מה יעמלונה שיי באעד 120 סנה. ומן סירת אלי לעבד אלי ינזם ירץ' ומה ירצ'שי יתעאקב עלא אלי מה רצ'שי. ובהאדה תווה קדאש מן עאם עמלנה לפכרה האדי באש נכתבו פרשת השבוע בלערבי ונרצ'ו עלא לעבאד פי חאזאת אלי נסמעו ביהם צ'ץ' הדין. חתתה ואלו אלי מה נזמנה נצלחו חתתה שיי אלי הנאס קאעדין יתביינלום אלי קאעדין נכרפו מוש קאעדין נכתבו חאזאת אלי קאלו עליהם לחז"ל חראם. אוו קאעדין נכתבו עלא חאזאת אלי הומאן חסידות. אחנאן עמלנה אלי עלינה. גדוה הושענא רבה. אלי פיהה חייתפרקו לחכאם ללתנפיד. ופשמים חייקררו אחנאן ענדנה מה נעמלו פי עולם הזה האו לא. נזמו נצלחו רוחנה ונרזעו בתשובה האו לא. עלא כאטר אידה כאן פשמים ישופונה אלי מה פינאשי אמל באש נצאוובו רוחנה. ראו לחכומה תוולי צעיבה עלינה. ובהאדה ילזמנה נחצ'רו רוחנה מליח ונחאוולו באש נרזעו בתשובה פלווקת לקציר אלי מאזאל. ולילת הושענה רבה נעדיווהה פלקראייה מוש נצ'ורו מן צלה לצלה האו נתלממו פי תרכינה ונקעדו נחכיו. עלא כאטר לגאייה מתאע השהרייה באש נכתרו אכתר מה ימכן מצוות. אלי כל חרף אלי נקראוו מצוה. וזיד מעאהם התהלים בשבעה כורתי ברית אלי ינזם יבטל לגזרות לכל. ובהאדה ילזמנה נחצ'רו רוחנה מליח ללילה האדי ונשאללה רבבי יכתבנה לחיים טובים ולשלום חיי אושר עושר ובריאות לנו ולכל עם ישראל. ונזיבו הוני מעשה נפתלי סאכן פי בלזיך סוחר יהלומים מערוף עשיר כאייף רבבי מערס וענדו תלאת זגאר זוז ולאד ובנת. נהאר קאם פצבאח קאל למרתו חצ'רי רוחך מה עדשי חנזיד פיהה זמעה לבלאד האדי. קאלתלו האש צאר האשביך. קאללהה קררת. ופעלן פי זמעה צפפה חשבאתו לכל וכדה לפאמילייה מתאעו ומשה לישראל וסכן פי ירושלים. ומלי סכן פי ירושלים כאן כל לילת הושענה רבה יעדיהה פלכותל. ירפע מעאהו זוז זגארו ויקעד גאדי חתה לצבאח וירווח. חתה ואלו אלי מה כאנשי ימשי יאסר ללכותל לאכן לילת הושענה רבה מה פיהאשי לעב. זגארו כברו וערסלום וקעד הווא ומרתו האכהאוו. ולאכן לילת הושענה רבה כאן יאכד עלא זגארו באש יזיוו הומאן וזגארהם יאכלו מעאהו וימשיוו ללכותל. וקד מה חאוולו מרתו וזגארו באש יפאהמו הסר מתאעהו מה חב יאחכיהו לחד. וכאן ענדו צאחבו ראש ישיבה אלי כאן דימה יעאוון פיה באש תנזם לישיבה תשד רוחהה כאן פלמצרוף האו בלאפכאר. וצל ווקתו ונפטר נהארין אקבל סוכות י"ג תשרי. נהאר לאוול מתאע לווצטאן זא הראש ישיבה האדה ולם זגארו וקאלום אלי ענדו זוואב מן ענד בוהם ווצאהו מה יחלו כאן קדאמהם באעד מה ינפטר. חלו הזוואב מכתוב פיה. נערפכם לכל תחבו תערפו הסר מתאעי עלאש הרבת לישראל ועלאש לילת הושענה רבה נעדיהה פלכותל. אלי לילה חלם אלי הווא קאעד פי בית דין של מעלה וגאדי חכמו עליה מיתה. קאלו אלי זגארו חייבאעדו עלא הדין וחייאכדו גויים. הסניגור קאל נחכמו עליה באשר הוא שם. קאלןולו נשמות קדושות ענד זגארו חיימשיו לטומאה. טלב הסניגור יעטיוו פרצה. קאלולו מה ינזם ימנע כאן מה ימשי לישראל באש ימנע זגארו מן התבוללות. מן באעד חס רוחו קאעד פלכותל וגאדי בדא יצללי ויבכי ויטלב מן רבבי באש יעטיהו פרצה אוכרה. קאלולו נסתנאוולך חתה להושענה רבה. וקתלי פאק חס אלי למנאם צחיח. ובהאדה כרז יזרי מן בלזיך באש מה יעטלושי השטן. אלי בלחק גאדי זגארו כאנו יקראו מעה לגויים וכאן תממה כטר מתאע התבוללות. ובהאדה כל הושענה רבה יעדיהה פלכותל כיף אלי קאעד יקול לרבבי האני תבת לוועד אלי עמלתו עלא רוחי. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.

בס"ד מוסר בלערבי פרשת וזאת הברכה בערבית יהודית-תוניסאית

בס"ד מוסר בלערבי פרשת וזאת הברכה תוניסיה-רבניה

פלפרשה לאכראנייה מתאע התורה פרשת וזאת הברכה. משה רבינו יבארכנה ויבארך כל שבט ושבט ברכה ואחדו. ומן באעד יחכילנה אלפסוק. אלי משה רבינו טלע לזבל נבו. ושאף ארץ ישראל לכל אקבל מה נפטר. ומן באעד הנשמה מתאעהו לצקת פשכינה ונפטר. ודפנו רבבי פי ארץ מואב קבאלת בית פעור. ולחז"ל נשדו. עלאש דפנו קבאלת בית פעור. וזאובו. באש וקתלי למקטרג יחב יקטרג עלא ישראל עלא אלי עמלו הדנוב מתאע פעור. יוקפלו משה רבינו ומה יכליהושי. וחתה חד מה יערף וין מדפון משה רבינו חתה לתווה. וחתה ואלו אלי אלפסוק קאל בצ'בץ' וין מדפון. ועטה אמאייר פלבלאצה מתאעהו. כיף כיף חתה חד מה ינזם ילקה אלקבור מתאע משה רבינו. ויחכיו לחז"ל. אלי תמה סלטאן בעת זמאעה באש ישופו אלקבור מתאע משה רבינו. טלעו לפוק לקאוהו לוטה. הבטו לקאוו אלפוק. קסמו זמאעה לוטה וזמאעה לפוק. אלי לוטה שאפו אלפוק ואלי אלפוק שאפו לוטה. ומשה רבינו נפטר עמרו 120 שנה בצ'בץ'. תואלד נהאר 7 אדר ונפטר נהאר 7 אדר. ולמנצ'ר מתאעהו כיף לולד הזגיר. וזהו מה תכמששי ונצ'ר עיניה מה נקצשי. וחזנו ישראל עלא משה 30 יום. ולחז"ל קאלו. אלי פי הייאם לאבלות מתאע משה רבינו. נשאו ישראל 3000 דין מתאע טומאה וטהרה. וישראל נשדו יהושע ומנ ערפומשי. וכאנו יחבו יקתלו. צלה יהושע לרבבי. קאלו האדאך לדמת לכבוד מתאע משה רבינו. קאלו חיקתלוני כיפאש נעמלום. קאלו לאהיהום בלחרב. ורזעהם עתנאל בן קנז בלפלפול מתאעהו. ויהושע בן נון ולאת ענדו חכמה כבירה יאסר. עלה כאטר משה רבינו סנד ידיה עליה. ושמעו ישראל אלכל כלאם יהושע. והתורה תשהד עלה משה רבינו. אלי עמרו מה זא ולא חיזי נביא כיפו אלי תכלם מעה רבבי כיף אלי יתכלם ואחד מעה צאחבו. אלי בקיית הנביאים יתנבאו פלחלום האו תזיהם רעדה כבירה יאסר. ומשה רבינו לא.

פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי. לפסוק כתב וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלקים את בני ישראל לפני מותו. הוני ואחד ינשד. האש מאענאהה וזאת הברכה וכו' יאכי ברכה ואחדה בארכנה משה רבינו. והאדה סדר דברים כולהם ברכות. וכאן נקולו אלי לברכות לכל קאלום משה מן ענד רבבי ולברכה האדי מן ענדו הווא. הזואב האדה גאלט. אלי קאלו לחז"ל. אלי התורה לכל כתבהה משה רבינו מן ענד רבבי. ולמחלוקת הייא פלאכר מתאע התורה מן פסוק וימת משה וכו'. אלי תממה חכמים קאלו כתבהה משה ותממה חכמים קאלו כתבהה יהושע. נשדה אוכרה עלאש כתב לפסוק הוני לפני מותו. אלי מן גיר מה יכתב יאכי חייבארכם באעד מה ינפטר. וכאן יחב יקול אלי קריב חיינפטר. מן לפרשיות לאכראניין וואצ'ח אלי קריב חיינפטר. וחאזה אוכרה האשנווה יחב יעלמנה וקתלי יקוללנה אלי בארכהם לפני מותו. חאזה אוכרה השנווה מאענאהה איש האלקים. אלי כלמת אלקים מאענאהה מדת הדין. ומערוף משה רבינו אלי כאן מלא רחמים עלא עם ישראל.

לאכן מערוף אלי כלמת ברכה תתפסר מראת מתנה. כיף מה מכתוב קבל נא את ברכתי. אלי יקצד עלא להדייה אלי בעתהאלו. ומערוף אלי כל שיי יתחשב עלא לאכר מתאעהו. אלי יכמל לחאזה תתחשב עליה. והוני האדה האש יקצד לפסוק. וזאת הברכה. להדייה לכבירה אלי בארך ביהה משה רבינו ישראל. אלי הייא וזאת התורה וכו'. לפני מותו. אלי משה רבינו מה נפטר כאן מה כמל עלם ישראל התורה לכל ותסמאת עלא אסמו

 אלי הווא אלי עלמהה לישראל לכל. חתה ואלו אלי עטאהלו רבבי תסתממה תורת משה אלי הווא אלי עלמהה כאמלה לישראל. איש האלקים. אלי הווא אלי תחרב מעה מדת הדין וקתלי כאנת צ'ץ' ישראל. ועלאש קאללנה האדה לכל. אלי תממה נאס תקול עלאש רבבי עטאנה מצוות יאסר והתורה מה נגדוהאשי. עליהה כתבלנה לפסוק. אלי משה רבינו התורה עטאהלנה הדייה ואקבל מה ינפטר. מאענאהה ראזל כביר ומה תהוורשי וקתלי קבלהה לדמתנה. ואיש אלקים אלי כאן רחמן יאסר עלא ישראל וחארב מדת הדין עלא כאטר ישראל. ומאדאם ואחד כיף האדה עטאנה התורה הדייה. וואחד וקתלי יעטיה הדייה לואחד יעטיהאלו עלא קדו הווא. אידה כאן הווא אדם פשוט יזיב מתנה פשוטה. ואידה כאן הווא מלך יזיב הדייה מתאע מלכים. ומאדאם משה רבינו חייעטינה הדייה ומשה רבינו הווא הנשיא מתאע ישראל ודאי אלי עטאנה חאזה ענדהה קימה כבירה יאסר ועזיזה יאסר ונגדוהה.

אכוואני לעזאז. התורה הייא חאזה עזיזה יאסר אלי כאנת ענד רבבי מכבייה 970 זיל ועטאהלנה הדייה עלא ידין משה רבינו. התורה הייא אלי תכלק ביהה לעולם. ווקתלי קאלו לחז"ל אלי יעמל מצוה ואחדה יתחשב עליה כיף אלי תבת לעולם לכל. מוש כלאם מתאע ולאד זגאר. אלי כל מצוה הייא תתבית לעולם אלי תכלקת באש אחנאן נתבתו התורה. אחנאן חנעמלו הסיום מתאע התורה נהאר שמחת תורה. והנאס לכל תחב תשרי חתן תורה. אלי לעבד אלי ישרי חתן תורה יסתממה כיף אלי קרא התורה כאמלה נהארתהה. כיף מה קאלו לחז"ל אלי יחצ'ר סיום מסכתה כיף אלי קרה לגמרה האדיך לכל. ומוש לפאיידה ווקתלי ואחד ישרי מצוה בשיי  לפולאני והווא מה יתבתשי אלי מכתוב פתורה. צחיח לעבד וקתלי ישרי מצוה יביין אלי התורה עזיזה עליה והאדאך עלאש רצ'ה באש ידפע פלוס. ולאכן ילזם מעאהה יתבת אלי מכתוב פתורה. ויעמל וקת באש יקרא פיה התורה. אלי מערוף אלי התורה פיהה רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה. ותווה מה נזמושי נתבתוהם לכל. וחתה וקתלי כאן בית המקדש חתה חד מה ינזם יתבתהם לכל. אלי תממה מצוות מה יעמלוהם כאן לכהנים. ותממה מצוות מה יעמלוהם כאן ישראל. ותממה מצוות ינזמו מה יזיוו לא להאדה ולא להאדה. ולחז"ל קאלו אלי תממה חאזתין נזמו נתבתו ביהם מצוות התורה לכל. אלי וקתלי נווליוו נחבבו בעצ'נה אלי וקתהה נווליו כיף לעבד ואחד ואלי עמלו ואחד יתחשב עלא כלל ישראל. ווקתלי נקראו התורה. אלי לעבד אלי מה ינזמשי יעמל מצוה מן למצוות וקתלי יקרה פתורה למצוה האדיך תתחשבלו כיף אלי עמלהה. ובהאדה אחנאן ילזמנה נכממו מליח ובלאכץ נהאר שמחת תורה נהאר הסיום מתאע התורה פלחאזתין האדון. נחבבו בעצ'נה מליח ונכממו באש נעמלו קביעות עתים לתורה. אלי איכה נזמו נתבתו התורה לכל. ונזיבו הוני מעשה באש נערפו קימת התורה. אלי תממה ואחד כומר וכאן מסנוור. מאענאהה ידור בלעבאד באש יכליהום נוצרים. לכומר האדה התכמאם מתאעהו כאן מרכז יאסר עלא ליהוד. וכאן יתבע פליהוד אלי ענדהום מושכלה מתאע פלוס האו מושכלה מעה לחאכם יחלאלהם בשרט אלי ירזעו נוצרים. ותממה יהוד אלי כאנו נאקצין פדת וחצלו. מן הזמלה כאן ואחד אלי כאן עשיר וכסר כסאייר כבאר יאסר ופאק ביה לכומר האדה וקאלו האנה נמנעך האמה בסרט תרזע נוצרי. וצחחלו פי כמביאלאת וכונטרה. ועאוונו בטאריקתו ומנעו מן לפלאס וולא נוצרי. לעשיר האדה מה עמרו מה חל סדור לא

 מתאע צלה ולא פרשה וכל שכן גמרה. ובהאדה מה קלקושי אידה כאן ולא נוצרי. לביבאץ האדה באעד מה כמל כדמתו וטבלו לנצרות זאבלו לכתאב מתאעהום וקאלו אקרא. קאלו האדה מה תפאהמנאשי פיה. קאלו כיפאש חתערף הדין. קאלו חתה האדה מה תפאהמנאשי פיה. אחנאן מתפאהמין נוולי נוצרי לא תפאהמנה נקרא הדין ולא תפאהמנה נתבת הדין. קאלו כיפאש חתוולי נוצרי המאלה. קאלו האו תממה ברשה נוצרים מה יתבתושי פדין. לכומר קאל נכליה תווה חתתה נשוף. הראזל האדה כאנת ענדו בנת פרידה. ווקתלי שאפת האש עמל לכומר מעה בוהה. כממת קאלת השנווה למכסב מתאעו לכומר האדה כאן אחנאן נוצרים האו יהוד. תממה חאזה פלווצט ילזמני נערפהה. אוול כטוה עמלתהה משאת תעלמת לעברית ובדאת תקרא פתורה וולאת תמשי לדרשות מתאע הרביין. לכומר זא לראזל קאלו כיפאש בנתך תמשי לדרשות מתאע ליהוד. קאלו חתה האדי מה תפאהמנאשי פיהה. אלי חתה האנה נזם נמשי נתצנט. וזיד אלי מה תפאהמנאשי אלי בנתי חתה הייא תוולי נוצרייה. אלי תפאהמנה כאן עלייה האנה. לכומר בדה יחס אלי ליהודי קאעד ילעב ביה. האש עמל משה לואחד מן רזאל אעמאל אלי כאן יתעאמל מעאהו יאסר וחכאלו בלחכאייה לכל וקאלו אנתין כנוצרי ילזמך תעאווני באש ליהוד מה ילעבושי בייה. קאלו באהי וסלם עליה וכרז. ולאכן ראזל לאעמאל האדה חתתה הווא יהודי. משא ללפאמילייה האדי לקא אלי הראזל ובנתו ומרתו חאלין התורה ויקראו. קאלו מוש ענדך אתיפאק מעה לכומר כיפאש תכאלף לאתיפאק מתאעך. וזיד מצחח פי כונטרה. קאלו האנה מה פקת בקימת התורה כאן וקתלי כדאווהלי. בנתי קראת ובדאת תקרינה ומה ערפתשי האש נעמל. כאן חנרזע יהודי לחבס קדאמי חנקעד נוצרי באעד מה אכתספת התורה מה נזמשי. קאלו תערפשי כיפאש תווה כל לילה נזי נקרא מעאכם ונשוף כאן התורה בלחק מליחה יאסר תווה נעאוונך. כל לילה כאן יזי יקרא מעאהם וכאן ענדו ברשה נשדאת עלא התורה. נהאר דכל לצלה ילקא רבי פי ידו גמרה ויקרא. דכל מעאהו פדווה ומן באעד בדה ינשדו הנשדאת אלי ענדו. קאלו שוף האנה מאניש רבי כביר וחנזאוובך אלי נערף. ולאכן תממה רביין ינזמו יזאוובו כיר מני. ולאכן ילזמך תערף אלי אחנאן פכרנה מה יזי שיי קבאלת רבבי. ומאדאם הווא קאל האדה הווא לבאהי מאענאהה האדה הווא לבאהי. וזאוובו עלא הנשדאת מתאעו. רזאע לצאחבו וקאלו האש קאלו הרבי אלי קאבלו. קאלו חתתה האנה קאעד נחס בלכלאם האדה. ולאכן לכומר האדה חאצל מעאהו ולבאקי נרזע לדין מתאעי ונתבתו כאמל. קאלו האשביך מה פקת כאן תווה. קאלו שפת הדין והתורה קדאמי מה תלפתלומשי ותווה וקתלי כדאוומלי פקת בקימתהם. קאלו כאן עלא לכומר האש יהמך פיה תווה נווריך פיה. מן גדווה משאלו קאלו עטיני נשכה מן לכמייאלאת ולכונטרה אלי בינאתכום באש נהדדו ביהם. עטאהו קאלו תערף אלי עמלתו צ'ץ' לקאנון. ותווה האני מאשי נשכי ביך. קאלו אנתין נוצרי תזי צ'ץ' הנצרות. קאלו חתתה האנה יהודי ולאכן חנעמל מעאך מזייה עלא כאטר פי זרתך ערפנה קימת הדין מתאענה. עטיני לווראק לאצלאניין ונכטטאך. לכומר מה לקא ביהה וין עטאהומלו. משה פרחאן לצאחבו וקאלו תווה ילזמנה נרזעו לדין מתאענה בכל קווה באש נעווצ'ו השנין אלי מה כנאשי פאייקין. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.

מוסר בלערבי פרשת בראשית-בערבית יהודית-תוניסאית

בס"ד     מוסר בלערבי פרשת בראשיתתוניסיה-רבניה

פלפרשה מתאע הזמעה האדי. פיהה אוול מצוה אלי וצאנה רבבי. אלי ואחד ילזמו יערס ויזיב הזגאר. אלי רבבי כלק הדניה ללעמאר. ואידה כאן חתה חד מה יערס ומה יזיבושי זגאר. הדניה תופה.

פלפרשה מתאע הזמעה האדי. יחכילנה אלפסוק. אלי רבבי כלק הדניה פי 6 הייאם. הנהאר לאוול כלק הסמה ולארץ'. וכלק הצ'וו. ופרק בין הצ'וו והצ'לאם. פנהאר התאני. כלק הסמה. ופרק בין למה לוטאני ולמה אלפוקאני. פנהאר התאלת. לם אלמה פלבחר. ותביין אליביש. ווצא עלה הנבאת והשזר באש יתכלקו ויקאעדו עלא לפם מתאע לארץ'. חתה זא אדם הראשון וצלא עליהם ונבתו. פנהאר הראבע כלק השמש ולקמרה. וכאנו הזוז יצ'ויו כיף כיף. ולקמרה קאלת לרבבי כיפאש זוז חכאם יחכמו פי בלאצה ואחדה. קאללהה נקצי הצ'וו מתאעך. וכלק הנזום. ועלקהם פסמה באש יצ'ויוו עלא לארץ'. ויפרקו בין הנהאר וליל. פנהאר לכאמס כלק לחות וטיור. ובארכהם באש יכתרו יאסר. פנהאר הסאדס כלק לחיואנאת. ומן באעד כלק אדם הראשון.ובארכהם באש יכתרו פלארץ'. ושאף רבבי אלי זמיע אלי כלקו מליח יאסר. ומן הוני נערפו. אלי רבבי כלק הדניה כאן בלבאהי. ואידה כאן תמה חאזה דונייה קאעדה תנצאר. מן פעאלנה. ווקתלי כמל נהאר הסאדס. דכלת השבת. ווקתהה רבבי כמל כליק הדניה אלכל. ולחז"ל קאלו עלאש רבבי כלק לעבד אכר חאזה. וזאוובו ברשה זואבאת. מנהם אלי לעבד יסתממה צ'יף עזיז עלא רבבי. וחצ'רלו מה לאזמו. ומן באעד כלקו באש ילקא כל שיי חאצ'ר. ותמה זואב אוכר. באש וקתלי לעבד יתנפך. יקולולו חתה הנאמוש כיר מנו. אלי אתכלק אקבל מנו. וחאזה אוכרה. באש חתה חד מה יקול אלי לעבד עאון רבבי פי כליק הדניה.

ומן באעד רבבי שאף אלי אלעבד מתקלק אלי אתכלק ואחדו. כלקלו חוה. וחטהם פי גן עדן. ווצאהו באש מה יאכלשי מן עץ הדעת. והשטן נגר מן לעבד אלי רבבי יחבו יאסר. והשטן כאן הווא אקוה מן למלאכים לכל. ומן סירת הנגרה אלי נגר מן לאדם רבבי כלאהו שטן. ולחנס חב יאכד חוה. האש עמלו. תלבש השטן פלחנס.ומשאו לחוה. וקאלולהה יאכי רבבי וצאכום באש מה תאכלושי מן השזר אלי פי גן עדן. קאלתלו לא. רבבי וצאנה נאכלו מלי נחבו. כאנשי עץ הדעת מה נמשוהאשי. ווקתלי נמשוהה נמותו. אלי אדם הראשון כאף באלכשי מרתו תאכל מן עץ הדעת. קאללהה מה תמשיהאשי. יאכי הנחש דז חוה עלא עץ הדעת. וקאללהה האו מה מתישי. וכיף מה אלמשאן מה יקתלכשי חתה למאכלה מה תעמלך שיי. ורבבי מה יחבכומשי תאכלו מנהה כאש מה תתפתחושי ותוליו כיפו. וחוה עזבהה עץ הדעת. ולכלאם אלי קאלולהה הנחש. והנחש פי באלו אלי חוה חתעטיה לאדם הראשון פלאוול. כיף מה יעמלו הנסה אלכל אלי יעטיו למאכלה לראזלהם פלאוול. ומן באעד יאכלו הומאן. וימות אדם הראשון. ומה יכליהאשי תאכל הייא. ויאכד הווא חוה. וחוה מה עמלתשי איכאך. כאנשי כלאת הייא לאוולא. ווקתלי פאקת בלגלטה אלי עמלתהה. משאת עטאת לאדם הראשון. קאלת תקעדשי תמות הייא. והווא יאכד מרה אוכרה.

 ועטאת ללחיואנאת אלכל וכלאו מנהה. ורבבי וקתלי לקאהם כלאו מן עץ הדעת.

 נאדה אדם הראשון. וקאלו וינך. קאלו קאעד חאשם מנך עלא כאטר עריאן. קאלו

 והאשכון קאלך אלי אנתין עריאן. יאכי כלית מן השזרה אלי קתלך מה תאכלשי מנהה. קאלו למרה אלי עטיתהאלי גרת בייה וכלית. קאל למרה האשביך עמלתי אלעמלה האדי. קאלתלו לחנש גר בייה וכלית. קאל רבבי ללחנש. מן סירת אלי עמלת לעמלה האדי. יוולי ימשי עלא בטנו. וקצלו רזליה. ולכסארה האדי חתה ללעבד. עלא כאטר כאן ינזם יוולי יכדם לעבד מליח. אלי כאן יזרי יאסר. וקאלו אלי למאכלה אלי יאכלהה תוולי בנת התראב דימה. ולחז"ל קאלו. האדי ברכה. אלי מה עדשי יצטחק באש ידור עלא מאכלתו. וזאוובו אלי בטריקה האדי. יוולי מה עדשי יצטחק באש יצללי לרבבי. אלי רבבי מה עדשי יחב יסמע חסו. ולא צלאתו. וקאלו אנתין חבית באש ימות אדם הראשון ותאכד מרתו. האנה חנעמל עדאוה בינך ובין לאנסאן. ולחוה קאללהה אלי חתוולי תתעדב פלחבאלה ותולד בצעב. ולאדם הראשון קאלו. אלי מעה אלמאכלה. אלארץ' חטלעלו שוך. ואלי הווא ילזמו יכדם לארץ'. באש תעטיהו למאכלה. ועמלום לבאש זלד באש ילבשוהם.  וקאל רבבי. תווה לעבד ולה חכם. אלי כלה מן עץ הדעת. ויערף רוחו אלי חימות. יקעדשי יאכל מן עץ החיים. ובהאדה רבבי טרדו מן גן עדן. ונהאר הזמעה אלי תכלק אדם הראשון. ולדת חוה זוז זגאר. קין והבל. וקצמו בינתהם האש תמה פלארץ'. קין כדה לארץ'. והבל כדה לחיואנאת אלכל. וזאבו קרבן לרבבי הזוז. הבל כטאר אחסן מה ענדו. וקין זאב מלי זא עלא ידו. וקרבוהם לרבבי. ורבבי קבל קרבן הבל. וקרבן קין מה קבלושי. ומן סירת אלי קין כאן נאגר מן כו. אלי קין תואלדת מעאהו בנת ואחדה. והבל זוז. וזאת אלחאזה האדי זאדת הנגרה מתאע קין. וזא יתסבל עלא כו. וקאלו כיפאש תמשי פלוטה מתאעי. וצ'רבו פי ברשה בלאייץ. עלא כאטר מה יערפשי וין יקתלו בצ'בט. חתה קתלו. ורבבי תגשש עלא קין. וקאלו וין כוך. קאלו וין נערף עליה יאכי קאעד נעס עליה. קאלו הדמום מתאע כוך קאעדין יעייטולי מלוטה. וזגאר אלי כאן חיזיבהם ואלי אנתין חרמתו מנהם. חתה המאן קאעדין ישכיו ביך. ובהאדה לארץ' אלי בלעת הדמום מתאע כוך. מה עדשי תעאוונך. ומה טלעשי מאכלה באהיה. ואנתין אמשי דור פלארץ'. ורבבי נחאלו צלם אלקים. אלי וקתלי ואחד ענדו צלם אלקים. חתה חד מה ינזם ימשו. פי וקתהה קאל קין לרבבי. צחיח עמלת דנוב כביר יאסר. ותווה וקתלי נחיתלי צלם אלקים. אוול חאיואן אלי יקאבלני יקתלני. יאכי רבבי עמלו אמארה. וקאלו יעיש 7 זיאל. וקין זאב זגאר. ופזיל הסאבע. תמה ואחד אסמו למך. וכאן מה ישופשי. וכרז יצטאד. ורפאע מעאהו ולדו. באש יקולו וין תמה חיואן באש יצטאדו. ושאף חיואן מן לבעיד. וקאלו עליה. וצ'רבו בלקוש נשאב מתאעהו. ווקתלי וצלולו לקאוו קין. וקאל לולד לבו. האדה זדנה קין. וסתכאד למך. וספק ידיה. וכאן ולדו בין ידיה. ובצ'רבה האדיך קתלו. ואדם הראשון. תואלדלו ולד אוכר. וסמאהו שת. ושת ולד אנוש. אלי גלט גלטה כבירה. וקתלי שאף הסמס ולקמרה ונזום לפוק. קאל עלאש רבבי חטהום לפוק. כאנשי

 עלא כאטר מחבובין ענד רבבי יאסר. ובהאדה ולא יצלילהום באש יתואצטולו ענד רבבי. ומן גאדי בדאו לעבאד יעבדוהם.

וקאלו אלי הומאן כלקו הדניה. ומן וקתהה ולאת לעבודה זרה. ואדם הראשון עאש 930 סנה. וכתרו לעבאד. ובדאו יעמלו פדנוב. ורבבי תגשש עליהם יאסר. ווקתהה

 תואלדו לגבורים. אלי וקתלי רבבי חב יכלק לעבאד. למלאכים מה כאנושי יחבו. עלא כאטר לעבד חיעמל הדנוב. ווקתלי עמל הדנוב. תמה זוז מלאכים קאלו. אידה כאן מה כלקושי רבבי כיר. יאכי רבבי הבטהום ללעולם האדי. ועמלו דנוב יאסר. ומן באעד רבבי טלעהם לסמה ועלקהם. והזוז האדון זאבו לגבורים. אלי יחכיו עליהם פלמדרש. אלי ואחד מנהם וקתלי תואלד. אמו קאלתלו בארה זיב חאזה נקצלך ביהה צרתך. כרז. ווקתהה ליל. קאבלו זן. קאעדו יצ'ארבו. ובדה יטלע לפזר. הזן קאל ללולד. בארה קול לאמך צחה עליך מנעת. אלי טלע לפזר. ולבאקי מה תרוואחשי. קאלו בארה אנתין קול לאמך צחה עליך מנעת. אלי אמי מאזאלת מה קצתלישי צרתי. וכאן קצתלי צרתי מה תרוואחשי. ולגבורים האדון כאנו יעמלו הדנוב יאסר. ורבבי כאן מגשש עליהם יאסר. והנאס לכל ולאו דוניין מעה רבבי. ומה כאנו באהיין. כאן מתושלח וולדו למך. האדה למך אוכר. אלי מן זרע שת. מוש אלי קתל קין. ולמך ולד נח. אלי כאן באהי מעה רבבי. ורבבי חבו.

פלפרשה מתאע הזמעה האדי. נלקאו פי כל יום לפסוק יכתב ויהי ערב ויהי בקר יום פלוני. הוני ואחד ינשד. עלאש כל מררה יכתב לפסוק ויהי ערב ויהי בקר יום פלוני. חקו לפסוק כתב ביום הראשון ברא אלקים וכו' ביום השני ברא אלקים וכו'. לחז"ל קאלו עלאש כתב לפסוק ויהי ערב ויהי בקר. באש יקוללנה אלי הנהאר יתבע הליל. ויהי ערב אלי הווא הליל. ותאבעו ויהי בקר. מאענאהה נקולו לילת לחד ופנהאר נהאר לחד. מוש כיף לגויים אלי עלא לילת לחד יקולו נהאר השבת פליל. ופסרו עלאש כתב אחד ומוש ראשון. עלא כאטר הנהאר לאוול רבבי כאן יחיד בעולמו. אלי למלאכים מה כלקהום רבבי כאן נהאר התאני. האדה יתזאווב עלא אלי כתב ויהי ערב ויהי בקר יום אחד. ולאכן פי בקיית להייאם עלאש כתב איכאך. חקו נהאר התאני יכתב ביום השני ברא אלקים וכו' .

לאכן מערוף אל פסרו לחז"ל עלא לפסוק כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני הגויים. עלא עבור החדש. הוני ואחד ינשד כאן עלא לחשאב מתאע לעבור. והאדה תווה לגויים לכל יחשבו פיה. השנווה זאיידין אחנאן עלא לגויים פלחאזה האדי. ולאכן הזוואב הווא. אלי לגויים לכל מה ערפושי לתווה כיפאש יזידו שהר פלעאם באש לחשאב יוולי מקאבל. אלי הנוצרים ראש חדש מתאעהום לכתרה מוש וקת תואליד לקמרה. וכאן עלא למסלמין לעאם מתאעהם דימה ידור. רמדאן מראת פציף מראת פלכריף מראת פרביע מראת פסתה. והאדה האש מאענאהה עבור החדש. אלי חתה חד מה נזם יזיד שהר באש יקאבל אלי ראש חדש דימה וקת תואליד לקמרה ולעאם מה ידורשי פסח פרביע סוכה פלכריף. האדי הייא לחכמה אלי מה פאהמוהאשי לגויים חתה לתווה כיפאש יעמלוהה.

חאזה אוכרה אלי קד מה עמלו לגויים באש יבדלוהה מה נזמוהאשי. הייא אלי הזמעה תקעד שבעה הייאם. אלי חבו יעמלוהה תמנייה האו סתה מה נזמושי. עלאש. עלא כאטר רבבי וקתלי כלק לעולם כלקו הזמעה תקעד סבעה הייאם ובהאדה מה נזמושי יבדלוהה. אלי מאדאם רבבי כלק לחאזה איכאך חתה חד מה ינזם יבדלהה.

ורבבי וקתלי כלק לעולם כלקהה עלא קד התורה. אלי קאלו לחז"ל אלי רבבי וקתלי

 כלק לעולם עמל בלום אלי הווא התורה ומן גאדי כלק לעולם. כיף מה נשופו אלי לעבד פיה 248 מפצל ו-365 ערק. כדאלך פנפש ורוח ונשמה מתאע כל עבד ועבד ולאכן הומאן רוחאניין. וחתה לעולם תכלק איכאך 248 מפצל ו-365 ערק ולאכן נוע אוכר מוש כיף מתאע לעבאד. רבבי כתב פתורה 248 מצות עשה ו-365 מצוות לא תעשה. קבאלתהם כלק פלעבד ופלעולם מפאצל וערוק. רבי רפאל כהן מתאע צפת שליט"א. מררה קאלי אלי לעולאמה כתספו אלי הנהאר התאמן מלי תואלד הזגיר אחסן וקת אלי יכף פיה הדם. קאלי שוף קדאש יחבנה רבבי עמללנה למילה פנהאר אלי יכף פי הדם פיסע. קלתלו האנה יצ'הרלי אלי רבבי עמל הנהאר התאמן יכף פיה הדם עלא כאטר למילה. אלי למילה סבקת כליק לעולם. ורבבי שאף פתורה אלי עמלהה הווא אלי למילה נהאר התאמן. ובהאדה כלק באש נהאר התאמן יכף הדם.

והאדה האש חב יקוללנה לפסוק הוני. ויהי ערב ויהי בקר יום אחד ויהי ערב ויהי בקר יום שני וכו'. מאענאהה אלי רבבי כלף האש כלק פי כל נהאר ונהאר. כלק הנהאראת. אלי כל נהאר כלקו מן הזדיד באש תוולי סת הייאם כדמה ונהאר השבת ראחה והזמעה תקעד סבעה הייאם. אלי עלא קד התורה ילזם תוולי איכאך ובהאדה תכלק לעולם איכאך סבעה הייאם. מאענאהה אלי רבבי כלק הזמעה בסבעה הייאם. מוש עלא כאטר רבבי כלק לעולם פי סת הייאם ורתאח נהאר השבת תוולי הזמעה שבעה הייאם. לא. רבבי כלק באש הזמעה תקעד סבעה הייאם.

אכוואני לעזאז. לעולם לכל אעתרף אלי התורה מתאענה הייא מן השמים. וקאעד יכתסף אלי התורה הייא אכתר כתאב תלקא פיה לעולום לכל. הומאן מוש פאהמין עלאש. לאכן אחנאן נערפו. עלא כאטר רבבי ווקתלי כלק לעולם ברק פתורה וכלק לעולם ובהאדה לעולום לכל פיהה. צחיח אחנאן מה קאעדינשי נשופו ונפאהמו וין מכתובין לעולום האדון לכל. לאכן וקתלי נקראו לגמרה והזוהר והסדאדר מתאע לקדמונים אלי יקולו עלא חאזאת אלי לעולם אכתספהה תווה באעד מה עמלו לאקמאר הצינאעייה ויזיבלך ראיה מן לפסוק כיפאש טלעהה הווא וכיפאש תעלמהה. נווליוו אחנאן מה קאעדינשי נפאהמו. ולאכן הווא אלי מה כאנשי ענדו לאקמאר הצינאעייה וקאלך לכלמה האדיך וטלעת צחיחה ויקולך תעלמתהה מן לפסוק לפלאני חתה ואלו אלי אחנאן מה קאעדינשי נפאהמו כיפאש תעלמהה האדאך עלא כאטר אחנאן מכנה זגיר ומה קאעדין נפאהמו שיי. ולאכן הומאן אלי כאנו חכמים כבאר פהמו האש יקצד לפסוק. מתלן הרמב"ם אלי כאן מן אקווה הטבבא פלעולם. והווא אלי אכתסף התחליל בלבולה כיף מה מכתוב למעשה מתאעהו אקבל מה לעולם אכתסף התחליל בלבולה. האשכון עלמו הרמב"ם הטב. מה קראשי הטב. הרמב"ם מה קרא כאן התורה ותעלם הטב מן לגמרה. ומוש איכה ברך. הרמב"ם כאן אקוה עאלם פלעולום הסבעה אלי מוזודין פלעולם והאדה לכל תעלמהם מן לגמרה. אחנאן נקראו לגמרה האשבינה מה תעלמנה שיי מן האדה. הזוואב שאהל. הווא כאן חכם אכתר מננה ופהם לגמרה מליח מוש כיפנה אחנאן. ובהאדה אחנאן רוב הדינים נתבעו פיה. אלי מרן השלחן ערוך כאן יתבע הרוב מתאע שלשה עמודי ההוראה אלי הומאן הרא"ש והרי"ף והרמב"ם. ומן סירת הרמב"ם התלמיד מתאע הרי"ף. כאן

 כתרת לפסק מתאעהם כיף כיף. ובהאדה יוולי כתרת הדינים נתבעו פיה הרמב"ם. הרמב"ם האדה לעולאמה מתאע לעולם לכל יקראוו פיה ובאהתין כיפאש נזם ערף האדה לכל. אחנאן עם ישראל נפתכרו בהרמב"ם האדה כולו ואצ'ח. לאכן מראת נסמע כלאם אלי יטייח לכלאם אלי קלנה לכל. אלי נתכלמו עלא הנאס אלי תעלם מנהם הרמב"ם תקול עליהם נאס כיפנה כיפהם. אלי תזבדלו הרמב"ם יסתערף אלי הווא חאזה קוייה יאסר והווא יערף כיר מננה. ויזי יתכלם עלא חכמי התלמוד אלי הומאן עבאד כיפנה כיפהם ויגלטו. תווה האדה כלאם מקבול. אידה אחנאן נסתערפו בהרמב"ם אלי הווא חאזה כארקה ללעאדה. ילזמנה נסתערפו בחכמי התלמוד אלי כאנו אקווה מנו אלי הומאן מלאכים מוש עבאד. מוש עבאד כיפנה כיפהם. פזוהר מתלן נלקאו אכתיסאפאת יאסר אלי לעולם בדה יכתספהם ונחללו פמנה מסתעזבין כיפאש ערפהם רבי שמעון בר יוחאי לחוואייז האדון לכל. וקבאלתהה נקולו אלי הווא עבד כיפנה כיפו פי מה יכץ הדין. מאדאם רבי שמעון בר יוחאי והרמב"ם כספולנה חאזאת אלי מה נזם לעולם אכתאספהם כאן תווה בלאקמאר הצינאעייה ויקולולנה אלי הומאן תעלמוהם מן התורה. וקתלי יקוללנה לחאזה האדיך חראם האו חלאל ותעלמוהה מן לפסוק ילזמנה נקולו הסמע והטאעה. מאדאם כלאמהם צדק פלעולום ודאי אלי הומאן צאדקין פלחלאל ולחראם. לאכן מעה לאסף השאדיד פרחאנין מן זיהה בלעולום מתאעהם ולאכן פדין מה נצדקוהמשי ונעמלו האש נחבו ונקולו אלי למלאכים האדון מה פהמושי ואחנאן אלי קבאלתהם חתה חמורים מה נזיוושי נערפו כיר מנהם. וחתה ואלו אלי מה נקולוהאשי בלפם. עמאיילנה אלי נעמלוהם יביינו עלינה אלי אחנאן מוש מצדקינהם. עלא כאטר אידה כאן אחנאן מסתערפין גיר יצר הרע תקווה עלינה. ראו לעבירות אלי נעמלוהם. נעמלוהם בסתרה מוש קדאם לעבאד לכל ונפתכרו ביהם. האדה מאענאהה התנאים ולאמוראים ולגאונים והראשונים ולאחרונים מה קאעדין יפאהמו שיי ואחנאן אלי נערפו השנווה לחלאל והשנווה לחראם. ונזיבו הוני מעשה חיים ראזל אעמאל דתי דימה יספר ובלאצתו פטייארה מערופה בלאצתו פלמחלקה א' מתאע רזאל אעמאל. הווא כאן יסתגל לווקת מתאע הספר פי קראיית התורה. ולכתרה כאן יקעד ואחדו קליל וין תלקא ראזל אעמאל אוכר חתה הווא מעאהו פטייארה. וחתה אידה כאן טלאע מעאהו ואחד אוכר כאן כל ואחד לאהי ברוחו לוכר יראזע פי חשאבאתו וחיים יקרא התורה. מררה טלע חדאהו ואחד ראזל אעמאל בליד מה ענדו מה יעמל. תככה שוייה ומן באעד קאלו מביין פיך חתתה אנתין חצ'רת חשאבך ולמילפאת מתאעך אקבל מה תטלע עלא הטייארה כיפי האנה. חיים מה זאוובושי קאל יאכי האנה מה ענדי מה נעמל נזאווב ואחד מה ענדו מה יעמל. האנה יהודי וענדי התורה ובהאדה מה ענדישי וקת פאצ'י באש נזאווב ואחד מה ענדו מה יעמל. לוכר מה סכתשי כמל קאלו עלא כאטר ואחד פטייארה מראת יתקלק ומראת יקעד בחדה נאס יחכיוו מעאהו ומן באעד ימשי לאזתימאעאת מתאע לכדמה וילקא רוחו מוש חאצ'ר. חיים עמל רוחו מה קאעדשי יסמע. לוכר מה פכשי קאלו ואידה כאן מה תקלקשי ומה זאהושי הנעאס ינזם יחכיה מעה אלי קאעד בחדאהו. ולאכן למושכלה מראת תלקא אלי קאעד בזנבך מה יעמלשי לכיר ומה יחבשי יחכיה מעאך תוולי משכלה. חיים

 מה עדשי יחמל. קאלו סאמחני אידה כאן אנתין מה ענדך מה תעמל האנה ענדי מה נעמל. קאלו לכתאב אלי פי ידך תנזם תקרא וקתלי תוולי פלהותיל ותקעד תחכיה מעאייה. קאלו לכתאב אלי פי ידי מה יכמלשי ונקרא פי הוני ונקרא פי חתה פלהותיל. קאלו הו תממה כתאב מה יכמלשי ראך קאעד תתפיסך עלייה. קולי השנווה לכתאב האדה אלי מה יכמלשי. חיים זאוובו בגש מסכת בבא בתרא. קאלו האש מאענאהה האדי ובהאמי לוגא מכתוב האדה. קאלו האנה יהודי. קאלו חתתה האנה יהודי. הוני חיים כמם מאדאם רבבי בעתולי מענאהה תממה חכאייה הוני ילזמני נערף כיפאש נתמששה מעאהו. קאלו כיפאש יהודי מה יערפשי בבא בתרא. קאלו האנה יהודי ומה נערפאשי וחתה הלוגא מתאעהה מוש בלעברית. הוני תפכר חיים קאלו צחיח האדי לוגת תלמוד בבלי. קאלו האנה מה נערפושי ולאכן חתתה האנה מגרם בלקראייה תנזם תקראלי שוייה ותפסרלי איכה אנתין תרבח קראייתך והאנה מה נקלקשי חתה אלי נווצלו. וקעד יקראלו ווקתלי וצלת הטייארה הבטו והראזל לוכר אלי אסמו זא'ך עזבו יאסר לקראייה קאלו נתבאדלו הדראייס מתאענה אלי ממכן נזמו נהאר מן הנהאראת נזורו בעצ'נה. ותפארקו. פלהייאמאת לאוולה קעד חיים יכמם עלא זא'ך האדה. ובאעד שוייה הייאם נסאהו ודכל פלאעמאל מתאעהו. תעדאו כמס סנין חיים האדה דכל פי מוסכלה מעה ראזל אעמאל אוכר וולאת בינאתהם בונתוואת ווצל הראזל לאעמאל לוכר הדדו בלקתל. וחיים קאלו האנה מה נכאף כאן מן רבבי. לילה חיים פי דארו וידכלו עליה זוז באנדייה בסלאח וקאלולו וצל וקתו באש ימות. קאלום האש עמלתלכם. קאלולו אלי הומאן מבעותין מן ראזל לאעמאל אלי צ'ארב מעאהו באש יקתלו. קאלום נעטיכם פלוס האש תחבו. קאלולו אחנאן ענדנה כלמה ומא דאם עטינה כלמתנה צאיי ופא. קאלום באהי צברולי נעמל וידוי. ובדה יקרא פלוידוי ויבכי. הומאן איכה ודכל עליהם ואחד צ'רבהם הזוז וטייחהם וכדאלהם סלאחהם וכתפהם ונאדה השרטה הזוהם. חיים בדא יתבת פיה האשכון האדה ומה עקלושי. באעד מה משאוו השרטה קאלו סאמחני מנין תערפני. קאלו האשביך נסיתני האנה אלי קרינה מעא בעצ'נה בבא בתרא פטייארה. וקתהה תפכרו וקאלו זא'ך. קאלו יצחק. קאלו האש מזייבך. קאלו האנה באעד מה תפארקנה עזבתני לקראייה וזבת רבי יקריני וכאן יספר מעאייה דימה ויעלמני התורה. והאנה כנת נצרף עליה ועלא לפאמילייה מתאעהו ונזידלו שהרייה אוכרה. ליום וקתלי חנספר הרבי מתאעי לקיתו מריץ'. יאכי קלתלו אקעד ליום רתאח. ווקתלי וצלת להותיל תממה כלמה פלגמרה מה פהמתאשי. וקתהה תפכרתך ותפכרת אלי אנתין תסכן הוני. נאדית תאכסי וזבת לגמרה וזית. וקתלי דכלת שפת לחאלה מתאעך. והאנה קבל כנת נלעב לבוכץ גלבתהם. ופלאן מה תכאפשי מנו. זבד טליפון וכלמו בחדאהו קאלו רד באלך תתערץ' לפלאן ראך תערף מעה האשכון קאעד תלעב. ויצחק כאן מערוף וכאנו לכל יחתרמו אלי הווא כאן בוכציר מערוף. קאלו באהי וסאמחני. וקתהה קאל והאנה נכמם וקתהה האש מזייבך בחדאייה באש תקלקני. והווא באש תמנעני. קאלו לא אנתין אלי בעתך רבבי לייה באש תמנעני ותרזעני בתשובה. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.  

בס"ד מוסר בלערבי פרשת נח, בערבית יהודית-תוניסאית

בס"ד          מוסר בלערבי פרשת נח תוניסיה-רבניה

פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת נח. אלפסוק קאללנה. אלי פי הייאם נח. הנאס כאנו יעמלו דנוב יאסר. ורבבי תגשש עליהם יאסר. ואלי עבאלהם לכאס. ורבבי קרר באש יזיב למבול. הווא עון לגזל. ונח וקתלי כאן עמרו 500 סנה. תאולדולו 3 ולאד. יפת ובאעדו חם ובאעדו שם. ולחז"ל קאלו. עלאש רבבי כלה מה יזיב זגאר כאנשי וקתלי עמרו 500 סנה. וזאוובו. אלי וקתהה רבבי מה כאן יעאקב לעבד כאנשי וקתלי יוצל עמרו 100 סנה. כיף תווה ב20 סנה. עלא כאטר אקבל מנהה יסתממה זגיר ומה ענדושי עקל. וזגאר נח ממכן מה יווליושי צדיקים. הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. ווקתלי רבבי חיזיב למבול מומכן יתחייבו באש ימותו מעה נאס למבול. ונח חיתחייר. ובהאדה כלאהם מאזאלו מה וצלושי ללעקובה. אלי למבול זא וקתלי נח עמרו 600 סנה. ויפת לכביר אלי פיהם מאזאל כיף וצל ללמיה. ווקתהה הזכות מתאע בוהם ידאפע עליהם. ורבבי קאל לנח. אלי לעבאד עמלו הדנוב יאסר. ובהאדה רבבי קרר באש יהבט עליהם למבול וחיקתלהם לכל.  ווצאהו באש יעמל תיבה באש יקעד פיהה הווא ומרתו וזגארו ונסאהם. והתיבה אלי עמלהה נח. כאן טולהה 150 מתרו. וערצ'הה 25 מתרו. ולעלו מתאעהה 15 מתרו. ותמשי ותנקץ פלערץ' חתה אלי לפוק מתאעהה יוולי 50 ס"מ. ועמלהה עלא 3 טיקאן. הטאק לאוול פיה לעבאד ולמאכלה. והטאק התאני ללחייואנאת. והטאק התאלת לזבלה. ונח קעד יכדם פתיבה 120 עאם. אלי רבבי חב באש הנאס תשוף אלי נח קאעד יעמל פתיבה. וינשדו. ויקולום אלי רבבי חיזיב למבול. תמאש מה ירזעו בתשובה. ובאעד מה כמל התיבה. נפטר מתושלח . זד נח. אלי כאן צדיק. ורבבי מה חבשי יזיב למבול וקתלי הווא עאייש. באש מה יתחיירשי עלא זגארו. ובאעד 7 הייאם לאבלות מתאעהו. קאל רבבי לנח באש ידכל לתיבה הווא ומרתו וזגארו ונסאהם. ומן כל חיאואן וטיר טהור. יאכד 7 זכרים ו7 נקבות. ואלי מוש טהור. יאכד זוז זכר ונקבה. ועמל איכאך נח. ותמה חאיאון אסמו ראם. וכאן כביר יאסר. ומה יחמלשי פתיבה. ויחכיו לחז"ל. אלי מרה דוד המלך עליו השלום. כאן ירעה בלגנם. וטלע פי זבל כביר יאסר. והאדאך מה כאנשי זבל כאנשי ראם קאעד בלקעדה. ווקף הראם. ומה גדשי דוד יהבט. וצלה לרבבי. ותעדה ציד אלי הווא מלך החיות. ושזדלו הראם. והבט דוד. וראם האדה מה יגדשי ידכל לתיבה. עלא כאטר התיבה מה תחמלושי. נח רבטלו גראניה מעה התיבה באש יתבעהם. וחתה עוג אלי כאן טויל יאסר. כאן יתבעהם. והומאן מה כאנושי יסתחקו לתיבה. אלי אלמה מה עדאהמשי. כאנשי יסצחקו ללמאכלה באש נח יעטיהם באש יעישו. אלי למאכלה אלי פלארץ' לכל ופאת. וקאלו לחז"ל. אלי דור המבול עמלו ספאיין וקעדו פיהם. ורבבי כאן יסתנאהם תמאשי מה ירזעו בתשובה. וקעדו 40 יום מטר עאדייה. ושיי מה רזעושי בתשובה. ונהאר לארבעין למטר ולא מבול.

ופי 17 מרחשון בדא למבול. ותחלו עיון מה מתאע לוטה וכרזו מה סכון. ולמטר מן לפוק. וקעד למבול 40 יום. ומאתו לעבאד ואלחיואנאת וזמיע אלי מוזוד פלארץ' כארז התיבה. ופי 28 כסליו. וקפת למטר. ועיון למה תסכרו. ולמה וצל אעלה מן הזבולאת לעאליין לכל ב7.5 מתרו. וטלעת התיבה תעום פוק למה. וכאנת גאטצה פלמה 5.5 מתרו. וקעדו למה איכאך 150 יום. ונהאר ראש חדש סיון. בדאו ינקצו. ונהאר 17 סיון. למה נקץ 2 מתרו. והבטת התיבה עלא זבאל לכראד. ונהאר ר"ח אב. זאדו נקצו 5.5 מתרו. ותביינו ריוס הזבולאת לעאליין. ובאעד 40 יום. נהאר 10 אלול. חל נח השביך מתאע התיבה. ובעת לגראב ישוף למה נקץ האו לא. ולגראב כאף נח יאכדלו מרתו. קעד ידור עלא התיבה. ומה חבשי ימשי חתה אלי שאחת הדניה. אלי לגראב מה יעייאשי. ובעת נח חמאמה. ומה לקאתשי וין תרתאח ורזעתלו. ובאעד 7 הייאם עאווד בעתהה. ורזעתלו פלעשייה ופי פמהה ערף זיתון. ובאעד 7 הייאם. עאוד בעתהה ומה רזעתלושי זמלה. וערף נח אלי למה שאח. ונהאר ראש השנה נחה נח

 לכטא מתאע התיבה. ופי 27 מרחשון ופא הזבט ושאחת לוטה זמלה. ורבבי קאל לנח אכרז מן התיבה אנתין ואלי מעאך. ונח עמל קרבן לרבבי ישכרו אלי חפצ'ו פתיבה. ורבבי קאל מה עאדשי נזיב מבול פלעולם כאמלה. ובארך נח וזגארו באש יכתרו ויעמרו לעולם. וחללום באש יאכלו לחם הזואייל. אלי מן וקת אדם הראשון וחתה לנח. רבבי מה חללום כאנשי לכצ'אר ולגלה. וקאל רבבי לנח. אלי מה עדשי חיזיב למבול ללעולם. ואידה כאן לעבאד עמלו הדנוב ויסתחקו באש יזיהם למבול. רבבי יכרזלום קוש קוזאח פסמה. באש יערפו אלי יאלוכאן מוש אלי רבבי קאל מה עדשי חיזיב למבול. ראו הבט למבול וירזעו בתשובה.

ונח גרש זנאן מתאע ענב. ועמל שראב ושרב ושכר ונעש. וחם ולדו לקא בו שכראן נאעש. כמם קאל. אלי אדם הראשון כאן ענדו זוז זגאר האכהוו. ותכאצמו עלא לעולם. ואחנאן תלאתה וכאן בו יזיד יולד ראבע תכלה בינאתהם. קאם עקם בו. ושם ויפת וקתלי שאפו בוהם איכאך משאו כטאוו. ווקתלי פאק נח. ערף האש עמל חם. ודעאלו אלי ולדו הראבע כנען. יוולי כדים ענד שם ויפת. כיף מה הווא מה כלאהושי יזיב ולד ראבע. וולדו זגאר וכתרו לעבאד פדניה. וכממו באש יעמלו ברז יטלעו ביה לסמה. ואחדין קאלו נחארבו חס ושלום רבבי. וואחדין קאלו נשדו ביה הסמה באש מה עאדשי יתחל ויהבט למה אלי פי וצטו. ויעאוד יזי למבול. ווקתלי עלאו יאסר. אלי ואחד ולה באש יטלע יחבלו הייאמאת. רבבי כלוצ'להום לוגתהם. אלי כאנו יתכלמו לכל בלשון הקדש. וואחד יקול לצאחבו זיב יאזור. באעד קדאש מנהאר יזיבלו שטל בגלי. וכלאת בעצ'הה. וולא צ'ארב ומצ'רוב. וסלמו פלבניי. ואלברז האדה. רבבי טייח התלת מתאעהו. ותלת אתבלע פלוטה. ותלת קעד מבניה. וכאן יתחשב מן עזאייב הדנייה ה7. והווא ברז בבל .האדה התלת ברך.

והנאס כאנו יעבדו לעבודה זרה. וכאנו יעמלו הדוני. ובאעד 10 זיאל מן נח. תואלד אברהם אבינו. ווקתלי כאן עמרו 3 סנין. קעד יכמם האשכון אלי עמל לעולם. כמם פסמס. לקאהה פליל גאבת. כמם פלקמרה ונזום. לקאהם פצבאח ופאו ושרקת הסמס. קאל המאלה האשכון אלי כלק הדניה. תזללה עליה רבבי וקאלו האנה אלי כלקת הדניה. ומן וקתהה אברהם אבינו ולא יעבד רבבי וירזע הנאס בתשובה. ותרח בו אברהם כאן ביבאץ כביר. וכאן יביע לעבודות זרות. נהאר משאלו אברהם וקאלו האשכון אלי כלק הדניה. דכלו לבית לעבודות זרות. קאלו האדון. משה לאמו קאללהה טייבילי מעזה נקרבהה לעבודה זרה. עמלתלו. דכל לבית לעבודה זרה. וכדה פאס וכצרהם לכל. זא בו קאלו האש עמלת. קאלו מה עמלת שיי. חטיתלהם למאכלה. וואחד מד ידו באש יאכל. ולכביר מתאעהם תגשש עליה אלי מד ידו קבלו. ותכאצמו. והאו שוף האש צאר. קאלו תתפיסך עלייה. הומאן ינזמו יתחרכו זמלה. קאלו אידה כאן מה ינזמושי יתחארכו כיפאש גדו כלקו הדנייה. מה לקא האש יזאוובו. רפעו לנמרוד. אלי כאן הסלטאן מתאעהם. והזואבאת האדוך עאוודומלו. קאלו האנה אלי כלקת הדניה. קאלו המאלה תעמל מזיה. וצצי עלא הסמס תשרק מלגרב ותגיב משרק. קאל נמרוד האדה כטר עלינה. ווצה באש יחרקו פי כושה נאר. וחמאו כושה קדאש מנהאר. ודכלו פיהה אברהם אבינו. והאשכון אלי ישמע ומה יזישי יתפרז. ודכלו אברהם ללכושה. ורבבי מנעו. אלי מה חששי חתה בסכאנה. ותרח בו אברהם. כאן ענדו 3 ולאד. אברהם ונחור והרן. והרן כאן ענדו זוז בנאת וולד. מלכה אלי כדאהה נחור. ויסכה אלי הייא שרה אלי כדאהה אברהם. ולוט. והרן כמם. אידה כאן אברהם ימנע האנה מעה. וכאן מה ימנעשי האנה מעה נמרוד. ווקתלי שאפו אלי אברהם מנע. לוזרה מתאע נמרוד קאלולו באלכשי זגאר תרח מה יחוכשי פיהם הנאר. קאלו זיבו הרן כו. קאלולו מעה האשכון אנתין. קאלום מעה אברהם. קאלו רמיוו ללכושה. ותחרק. וקתהה הנאס לכל ערפת אלי רבבי הווא אלי מנע אברהם. עלא כאטר יחבו אלי כאן יסמע כלאמו. וכרזו תרח ואברהם ושרה

 ולוט מן אור כשדים ומשאו לחרן. ותרח מאת פי חרן עמרו 205 עאם. ונפטר באעד מה משה אברהם אבינו לישראל ב60 סנה.

פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי. לפסוק קאל נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלקים התהלך נח. הוני ואחד ינשד. עלאש כתב לפסוק תמים. אידה כתב נח איש צדיק היה בדרתיו מה יכפישי. וחאזה אוכרה. השנווה אלי כמללי את האלקים את התהלך נח. אידה כאן הווא צדיק ודאי אלי חיימשי עלא קד אלי קאל רבבי.

לאכן תממה נוע מתאע צדיק אלי תלקא צדיק עלא כאטר יחשם מן לעבאד האו יכאף מן לעבאד. מן סירת אלי לבלאצה אלי סאכן פיהה הנאס לכל צדיקים. הווא צחיח צדיק ומה עמרו מה עמל חתה דנוב. ולאכן מוש מן כוף רבבי כאנשי מן לחשמה מן לעבאד האו מן לכוף מן לעבאד. נח כאן פי דור המבול. ואידה כאן הווא צדיק. מאענאהה לא כוף מן לעבאד ולא חשמה מנהם. עלא האדה לפסוק כתבלנה איש צדיק תמים. אלי נח יסתממה צדיק תמים. ועלאש סמאהו צדיק תמים. עלא כאטר את האלקים התהלך. אלי כאן צדיק לשם אלקים ומוש ללעבאד.

אכוואני לעזאז. אחנאן פי בלאדנה לכל יחפצ'ו השבת. לכל יאכלו לכשר. לכל יסתחפצ'ו עלא טהרת המשפחה. ולאכן כממנאש זעמה קאעדין נעמלו האדה לכל מן סירת כוף רבבי האו מן סירת לחשמה מן לעבאד וכוף מנהם. ואחד ימליץ ויקול לשם שמים. לאכן נשופו חאזאת אלי יכליוונה נקולו לעכס. אידה כאן נשופו עבירות יתעמלו ביד רמה ואידה תתכלם עליהם ישבלו אלף סבאלה. פרנסה האו הנאס לכל איכאך. האו באש ראזלהה ישופהה מזייאנה. ומן התכאריף האדון. וקתהה ואחד יקול רק אין יראת אלקים במקום הזה. כאנשי יראה וחשמה מן לעבאד. ונהאר אוכר אידה כאן ואחד ימשי ישרי כילו לחם מן השוק הנאס לכל תבעו. צחיח מוש הנאס לכל ומאזאל ענדנה צדיקים חקאניין פי בלאדנה ובלאכץ תינוקות של בית רבן. לאכן קאעדין נשופו חאזאת אלי יחרקולנה קלבנה. ונזיבו הוני מעשה בנת חילונית מאשייה מרווחה לדארהם לקאת נוער יתשובך עלא אברך ישיבה. לאברך האדה מה סכתלומשי ובדה ירץ' עליהם ובדה יפאהמהם אלי תממה רבבי מוזוד ואלי הומאן ילזמהם ירזעו בתשובה ותכלם מעאהם דברי מוסר והומאן קאעדין יתצנטו. תעדדה בו ואחד מנהם קאלום השנווה חיירזעכם בתשובה האדה רווחו לדאר פיסע. רווחו וחתה לבנת רווחת. ולאכן לכלאם מתאע לאברך האדאך דכל לקלבהה. ובדאת תבע ותנשד עלא הדין חתתה אלי רזעת בתשובה כאמלה וערסת בואחד כאייף רבבי וזאבת זוז זגאר. נהאר ואחד מן זגארהה מרץ'. כלמת ראזלהה קאללהה האנה תווה בעיד כודי טאקסי ונתקאבלו פלבית חולים. וקפת טאקסי וקתלי וצלהה לבית חולים וכלצתו שאפתו קעדת תברק פיה. קאללהה האשביך ענדי גרון. קאלתלו לא לאכן נחב נשדך אנתין מוש כנת תקרא פלישיבה. קאללהה יא חסרה. קאלתלו עזב תיהאנה רזעת בתשובה מן כלאמך תקום אנתין תרזע בשאלה. קלתלו תווה האנה ילזמני נדכל לבית החולים ויאלוכאן מה זיתשי מזרובה תווה נפאהמך. דכלת לבית החולים כלט ראזלהה דכלו לולד לבדיקות הטביב קאלום מה תכאפושי האדה יתעדדה עלא הזגאר לכל תהנאו עטאהם דווה וכרזו. לקאת מול הטאקסי קבאלתהה. קאלתלו האשביך. קאללהה פכרתיני פי כל שיי. צחיח האנה וקתהה מה כנתשי כאייף רבבי בלחק כאנשי איכאך תרבית. ותווה רזעתיני אנתין כאייף רבבי בלחק. קאלתלו כיפאש. קאללהה תפכרת לכלאם אלי קלתו וקתלי אנתין וקפתי תתצנטי. תווה פהמת השנווה מאענה לכאם האדאך. אלי כנת נקולו עזומה ומוש מקתנע ביה. ותווה תפכרתו וקתנעת ביה. ונחב נשכרך אלי פייקתני והאנה ראזע בתשובה. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.  

בס"ד מוסר בלערבי פרשת לך לך-בערבית יהודית תוניסאית

בס"ד מוסר בלערבי פרשת לך לךתוניסיה-רבניה
פלפרשה מתאע הזמעה האדי. פיהה אלמצוה התאניה אלי מכתובה פתורה. והייא אלמילה. ויחכילנה אלפסוק. אלי וקתלי אברהם אבינו וצל עמרו 75 סנה. רבבי קאלו אכרז מן בלאדך ומן דאר בוך ומנין תואלדת. ואמשי לוין נקולך. וגאדי נבארכך בלמאל ובזגאר ויוולי ענדך שם טוב. וכרז הווא ומרתו שרה ולוט ולד כו. והאדה נסיון כביר יאסר. ולחז"ל נשדו. השנווה הנסיון האדה. והאדה כל ואחד אלי רבבי יבארכו בלברכות האדון. יסכן חתה פלקמרה כאן לזם. וזאוובו אלי הנסיון לכביר הווא. אלי אברהם אבינו וקתלי כרז מן חרן. מה כממשי עלא לברכות. כאנשי כרז באש יסמע כלאם רבבי. והאו הדליל. אלי וקתלי וצל לישראל. רבבי קאלו אקעד הוני ונבארכך וחנעטיך ישראל ורתה לזגארך. ווקתלי וצל. זא הזוע. ותלז באש יהבט למצרים. ומה קאלשי כיפאש רבבי יקולי אקעד הוני ומן באעד יזיב הזוע באש נכרז מן הוני. ווקתלי קריב יוצל למצרים. קאל לשרה. נערף אלי אנתין מזיאנה יאסר. ואידה כאן ישופוך למצריין יקתלוני באש יאכדוך. ובהאדה קולי אלי אנתין אכתי. וכבאהה פי צנדוק. ווקתלי חידכל. קאלולו הדיואנה האש תמה פצנדוק באש תכלץ עליה. קאלום שעיר. קאלולו לא קמח חל נשופו. קאלום באהי קמח. קאלולו חריר. באהי חריר. דהב באהי. דיאמנט באהי. קאלולו לא חל. ווקתלי חל ושאפוהה. קאלו האדי מה תצלח כאן בפרעה. וכדאהה פרעה. ועטה לאברהם ברשה מאל. ורבבי בעת מלאך וקעד יצ'רב פי פרעה ושרה תקולו זיד. והווא יזיד. ובעת פרעה לאברהם. קאלו כיפאש תגלטני. האיה כוד מרתך ואכרז מן לבלאד. ובעת עסכר יעששו עליה. קאל ימשושי באעד לחד ויזיבלנה מציבה פלבלאד. והוני נפאהמו אחנאן. אלי ואחד מה ילזמושי יכמם עלא לחואייז מתאע רבבי. האו נשופו אברהם אבינו מה כממשי כיפאש. ורבבי רפעו למצרים באש פרעה יעטיה יאסר מאל. ומה נכממו כאנשי. באלכשי הדנוב מתאענה הווא אלי סבבלנה האד לעדאב. ונרזעו בתשובה.
ואברהם תקוה יאסר. וולא ענדו רזק כביר. וחתה לוט תבארך פי זרת אברהם. וולא ענדו רזק כביר. ותכאצמו רעאיה לגנם מתאע אברהם ולוט. אלי רעאית לוט כאנו ירעאו פשואני. קאלולהם רעאית אברהם האדה גזל. זאובוהם רבבי עטה ישראל לאברהם. ולוט הווא אלוארית מתאע אברהם. קאלולום מאזאל מה עטאהלושי. וכבר לכצאם. ונאדה אברהם לוט. וקאלו לכצאם קאעד יכבר עלאש יוצל חתה לינה. ואחנאן וכיאן. כטאר וין תחב תסכן והאנה נמשי לבלאצא אוכרה. וכטאר לוט סדום. ווקתהה כאנת מושכלה בין סדום וכדרלעמר צלטאן עילם. אלי סדום ועמורה ואדמה וצבויים וצוער. כאנו ידפעו מס לכדרלעמר 12 אן עאם. ומן באעד נאפקו עליה. ובאעד 13 עאם. זאהם כדרלעמר ומעאהו אריוך מלך אלסר. ואמרפל מלך שנער אלי הייא בבל. אלי הווא נמרוד. ותדעל מלך גויים וחארבוהם וגלבוהם. ושבאו הנאס אלכל וכדאו הרזק ומעאהם לוט ומשאו. ונמרוד ענדו בונתו מעה אברהם מן חכאית אלכושה. אלי טייחלו קדרו. ווקתלי שאף לוט שאך. עלא כאטר לוט כאן ישבה לאברהם. קאל תווה נמשי ללבלאד ונקוללהם האדה אברהם.וגלבת חס ושלום לאילה מתאעהו. ווקתלי שמע אברהם אלי לוט תשבה ענד נמרוד כמם עלא חלול ד'. ובהאדה לם זמאעתו 318 ואחד. ותמה האשכון יקול אליעזר האכהוו. אלי חשאב אליעזר 318 .וכלט עליהם וחארבהם וגלבהם. וסלטאן סדום קאלו עטיני לעבאד וכוד לפלוס. קאלו מה נאכד שיי מן ענדך. ומה יזישי נהאר תקול אברהם סתגנה מן ענדי. רבבי הווא אלי יגני ויפקר.
ורבבי תזללה עלא אברהם וקאלו. אלי חיעטיה ארץ ישראל וחיזיב זגאר. קאלו כיפאש נערף אלי חנוורתהה. וקתהה עמל מעאהו ברית בין הבתרים. וקאלו אלי זגארו חיכדמו פי בלאצה אוכרה 400 שנה. ומן באעד ירזעו ויאכדוהה. ושרה באעד

10 שנין מלי וצלו לישראל ולקאת רוחהה מה זאבתשי זגאר. עטאת כדימתהה לאברהם למרה. וחבלת לכדימה וקעדת תתפיסך עלא שרה. ותגשת עליהה שרה ועדבתהה ורמאת והרבת. ופתנייה זאהה מלאך וקאללהה רזעי וחתחבלי מרה אוכרה וחתולדי. וצאר איכאך. ווקתהה אברהם עמרו 86 שנה. ווקתלי וצל עמרו 99 .רבבי בדלו אסמו מן אברם לאברהם. וקאלו באש יעמל למילה הווא ואלי ענדו פדאר זמלה. ואלי חיתואלד מן באעד יעמלולו למילה בתמנייה הייאם. וקאלו אלי שרה חתולד ולד ויסמיהו יצחק והווא אלי חיתסממה עלא אברהם ענד רבבי. ואלי בדללהה אסמהה מן שרי לשרה. ועמל אברהם למילה הווא וולדו ולכדאמה מתאעהו לכל.

לחז"ל קאלולנה אלי ואחדה מן הנסיונות אלי זרב ביהם רבבי אברהם אבינו הייא אלי תבדא ביהם לפרשה מתאע הזמעה האדי לך לך מארצך וכו'. הוני תממה נשדה. אידה כאן רבבי יקול לאברהם אבינו אמשי לארץ ישראל ונעטיך לכיר לכל. מוש כאן אברהם אבינו ימשי כל ואחד כאן ימשי. למשל אידה כאן רוטשילד יקול לואחד אנשי לישראל ונעטיך 10 מליארד זעמה כאן יכמם דקיקה באש ימשי. והוני רבבי אלי הווא אלי ימלך לעאלם לכל הווא אלי קאעד יקול. וין התזרבה האדי.

מערוף אלי קאלו לחז"ל. אלי ואחד באעד מה ינפטר ינשדו תלאת נשדאת. לאוולה קבעת עתים לתורה. נשאת ונתת באמונה. צפית לישועה. ואחד ינשד עלאש התלאת הנשדאת האדון לאוולין. ינזם ואחד מה עמלשי האדון ועמל ברשה מצוות אלי ינזם ידכל ביהם לגן עדן.

לאכן מערוף אלי קאלו לחז"ל. לא נתנה תורה אלא לאוכלי המן. ואחד הוני ינשד. מאענאהה התורה מוש לינה אחנאן. לאכן הזואב הווא. כיף אוכלי המן. אלי כאנו כל צבאח יסתנאוו באש יהבטלום למן. ומה כאנשי יציט מנו חתה שיי לגדוה. ועלאש איכה. עלאש מוש יהבטלום למן לעאם כאמל והאכהוו. לחז"ל זאוובו באש ישראל תוולי ענדום אמונה ברבבי וכל יום עינום לשמים באש יהבטלום למן. תווה תתצאווב עלאש התלאת הנשדאת האדון. לאוולה קבעת עתים לתורה. מה תקולשי כנת לאהי יאסר ומה לקיתשי וקת. יביין אלי מה ענדכשי אמונה. התאנייה נשאת ונתת באמונה באש יביין אלי ענדך אמונה ברבבי. והתאלתה צפית לישועה אלי יביין אלי ענדך אמונה ברבבי. ואידה כאן תלאת מראת ענדו אמונה ברבבי. יביין אלי כאן צדיק ובהאדה נתחאשבו עלא התאפאציל ווין לחלק מתאעהו פי עולם הבא.

הרש"י ז"ל. קאל דבר אחר. ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלקי אברהם ואברכך זה שאומרים אלקי יצחק ואגדלה שמך זה שאומרים אלקי יעקב יכול חותמין בכולם תלמוד לומר והיה ברכה בך חותמין ולא בהם. לפשט עלא צלאת לעמידה. לחז"ל דרשו עלא לגאולה. אלי אחנאן חנתפכו בזכות למצוה מתאע אברהם אבינו אלי חנעמלוהה אלי הייא גמילות חסדים. הרש"י וקתלי יקול ד"א מאענאהה התפסיר לאוול פי נשדאת ובהאדה קאל ד"א. הוני הרש"י תנשדתלו השנווה הנסיון אלי הוני. וזאווב אלי רבבי קאעד יקולו עלא למסתקבל. אלי תפלת י"ח תעמלת באעד לחרבן. הוני יביין לאמונה אלי ענד אברהם אבינו. אלי רבבי קאלו עלא לחרבן ואלי מן באעד באש יזיבלנה לגאולה. מאענאהה חאזה מתאע באעד אלאפאת השנין. ינזם ואחד יקול או חנכרז לבלאד אוכרה ולעדאב האדה לכל באש באעד השנין האדון לכל תזי לגאולה. לאכן אברהם אבינו מן כתרת לאמונה מתאעהו פי רבבי. וקתלי קאלו רבבי אלי האדה הווא לבאהי מה כממשי. האדי הייא לאמונה והאדה הווא הנסיון מתאע אברהם אבינו.

אכוואני לעזאז. אכתר חאזה ענדנה אחנאן הייא לאמונה ברבבי. אלי יהודי מה ענדושי אמונה ברבבי מה יסתמאשי יהודי. חתה ואלו יהודי מומר יהודי הוא. לאכן בלאש אמונה יסתממה יהודי בלאסם. לאמונה הייא אלי נערפו אלי כל מה עמל רבבי באהי ורבבי מה יעמלנאשי הדוני מה יעמללנה כאן לבאהי. לאמונה הייא אלי

 נערפו אלי קסמנה יזיבהולנה רבבי ובהאדה מה תמאשי עלאש לא גששה ולא שרקה ולא כצאם. לאמונה הייא אלי נקראו התורה וענדנה אמונה אלי רבבי חייעטינה כראנה עלא קראיית התורה חתה ואלו אלי הייא חאזה שאהלה יאסר אלי ואחד קאעד בלקאעדה יקרא מה פיהה חתתה תעב. לאמונה הייא אלי נעאוונו לומדי תורה אלי נערפו אלי בזכותהם אחנאן עאיישין פלעולם האדה. לאמונה הייא אלי נערפו אלי נעמלו חנתחאשבו עליה כאן באהי האו דוני. לאמונה הייא אלי נסמעו כלאם רז"ל ומה נעמלושי דין מן ראסנה. לאמונה הייא אלי נערפו אלי מה יפכנה מן גצראתנה כאן רבבי. לאמונה הייא אלי נחטטו פי מכנה אלי מה ענדנה חתתה קצ'רה קדאם רבבי. לאמונה הייא אלי נווכלו רבבי באש יתצרף פי חייאתנה ונערפו אלי מה יעמללנה כאן לבאהי. לאמונה הייא אלי נעמלו כל שיי באש נרצ'יוו רבבי. וברשה חאזאת יביינו לאמונה מתאענה. ובהאדה מה תמאשי עלאש נסתכאדו יאסר עלא לחאזאת אלי מה יעזבונאשי. ילזמנה נערפו אלי האדאך לבאהי אלי אחנאן מה קאעדינשי נשופו. ונזיבו הוני מעשה ראובן כמל קראייתו פלהייטק וקרר באש ימשי יכדם פי אמריקה. אלי גאדי ינזם יצוור פלוס כיר. כדם פלאוול צאנע ומן באעד חל ואחדו ונזח נאזאח כביר ולפלוס ולאת מוזודה ובהאדה כמם באש יערס. תערף עלא ואחדה גוייה וכמם באש יערס ביהה. ולאכן מלי בדאו יחכיוו עלא לערס בדאת תנקצלו לכדמה ובדאוולו מאשאכל פלכדמה. קאל האדי ווזהה משום סלם פיהה. ופעלן לכדמה רזעתלו. הוני ולא יכאף יאסר מן לעין הרע ומן לעבאד וכל מררה כדמה מה תמשילושי יכמם האשכון שאפו האו ישבל פלעבד אלי כדם מעאהו לכדמה האדיך וזהו משום. נהאר עמל כדמה מעה ואחד חרדי בלאחייה צוור פיהה מליח. קאל האדה ווזהו באהי ובהאדה לצק פי באש יתעאמל מעאהו בזאייד. וחאזה אוכרה עזבתו פלחרדי האדה אלי כאן דימה יזיהו מוכר. אלי הווא כאן ישהר ויקום מוכר. ולחרדי האדה כאן מה יבדה כדמה כאן באעד הצלה וחוק לישראל ודף היומי. נהאר זאהו לחרדי וקאלו אלי השהר האדה מה יעמלשי עליה פלכדמה אלי השהר האדה תשרי שהר מועדים ויום הדין וצל הווא חיאכד כונזי השהר האדה וחימשי לישראל יעמל גאדי למועדים וייצלי פלכותל באש רבבי יכתבלו עאם באהי. והווא מאדאמו וולא מהללווש קאלו כודני מעאך. קאלו איזה מעאייה. סכר כל שיי ומשה מעאהו ווין מה ימשי לחרדי ימשי מעאהו. פי ראש השנה הצלה עשרת ימי תשובה הסליחות פלכותל כפור צאם עמלו סוכה לילת הושענה רבה פלכותל נהאר שמחת תורה שיכאת. נהאר אלי באעד שמחת תורה לחרדי קאלו אנתין ענדך חול והאנה עיד. קאלו עלאש. קאלו עלא כאטר אנתין עאזב ותנזם תערס הוני ותסכן הוני. קאלו זעמה נלקא מרה באהייה. קאלו אמשי ללכותל צללי. משה צלה מרווח פלאוטובוס קעדת חדאהו בנת קעד יחכיה מעאהה. נשדהה עלאש זאת ללכותל. קאלתלו כברת ומה ערסתשי משית לרבי קאללי צלליי פלכותל. קאללהה מן הלבאש מתאעך מביין פיך מוש מן הדתיים. קאלתלו צחיח ולאכן ענדי אמונה ברבי. קאללהה אידה כאן ענדך אמונה ברבי ילזם יוולי ענדך אמונה בערפו אלי הווא רבבי. סכתת ומן באעד קאלתלו ואנתין עלאש זית ללכותל. קאללהה באש נצללי. קאלתלו להאשכון. קאללהה לרבבי. קאלתלו ענדך אמונה ברבבי. סכת קאללהה יביינלי ילזמנה הזוז נערפו רבבי. כדה נומרו תליפונהה רזאע לאמריקה באע אלי ענדו לכל ורזאע לישראל כלמהה ומשאוו בעצ'הם לרבי באש ירזעו בתשובה וערסו מעה בעצ'הם. לחרדי צאחבו זא ללערס קאלו שפת כלאם לחז"ל אלי קאלו ממכן ילקא בנת תעזבו ויערס ביהה ויסכן פי ישראל. קאלו צחיח. ילזם יוולי ענדנה אמונה ברבבי ולחכמים. וכאן זא ענדי אמונה ראו קצרת התנייה האדי לכל. יהי רצון אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה. 

מוסר בלערבי פרשת וירא -בערבית יהודית-תוניסאית

בס"ד     מוסר בלערבי פרשת וירא תוניסיה-רבניה
פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת וירא. יחכילנה לפסוק. אלי אברהם אבינו כאן יתבת מצות הכנסת אורחים במחבה כבירה יאסר. וכאן כל יום יזיוו הצ'יאף לדארו. וכאן יפרח ביהם ויחאוול באש יכליהם יעבדו רבבי. ופלפרשה מתאע הזמעה אלי פאתת. שפנה אלי רבבי וצא אברהם אבינו באש יעמל למילה. ונהאר התאלת מתאע למילה. ואחד יוולי תאעב אכתר מן נהאראת לכל. ורבבי כאן יחב אברהם אבינו יאסר. ואברהם אבינו כאן הווא אלי יוקף מעה הצ'יאף ויפרח ביהם. חתה ואלו אלי ענדו ברשה כדאמה. ובהאדה רבבי. נהארתהה הבט שכאנה כבירה יאסר. באש הנאס מה תספרשי. ומה הצ'יאף מה יתעבושי אברהם אבינו. ולאכן אברהם אבינו וקתלי לקא אלי מה זאוושי הצ'יאף. כרז קדאם פם לכבה. ישוף יתעדאשי חתה צ'יף וידכלו. עלא כאטר מה ינזמשי יקעד מן גיר מה יתבת מצוות הכנסת אורחים. ורבבי תזללה עליה באש יעמלו בקור חולים. אלי הייא מצוה כבירה יאסר. ורבבי יחבהה יאסר. ובהאדה עמלהה הווא מעה אברהם אבינו. באש נתעלמו אחנאן. ורבבי מה חבשי יחייר אברהם אבינו. ובהאדה בעתלו 3 מלאכים בציפת עבאד. וזראלום אברהם וקאלום דכלו צ'אייפו ענדי. וחטהם תחת השזרה. ומשה זרה לשרה. וקאללהה באש תעזנלום לכבז. והווא משה באש ידבחלום 3 גנאדז. באש יעמלום כל ואחד לשאן בלכרדל. אלי וקתהה כאנת מאכלה מליחה יאסר. וואחד מן לגנאדז הרבלו. וזרה וראהו חתה אלי דכל למערת המכפלה. ושאף גאדי אברהם אבינו. אלי אדם וחוה מדפונין גאדי. ומן גאדי תמה לבאב מתאע גן עדן התחתון. ועטאהם אברהם יאכלו. והומאן עמלו רוחהם יאכלו. חתה ואלו אלי למלאכים מה יאכלושי. וקתלו הבטו לעולם הזה ילזמהם יאכלו לכבוד אברהם. וה3 מלאכים. הומאן זאו. ואחד באש ידאוי אברהם וימנע לוט. וואחד באש יבשר שרה אלי חתזיב ולד. וואחד באש יכלי סדום. וקאל למלאך לאברהם אלי שרה חתזיב ולד. ושרה כאנת תשמע פיהם ומה אמנתשי וצ'חכת. וקאלת כיפאש נולד ואברהם אבינו כבר. ורבבי קאל לאברהם כיפאש שרה מה תאמנשי וקאלת אלי הייא כברת. ובדל פי כלאם שרה מן סירת השלום. ומשאו למלאכים. וסייעהם אברהם. 
ורבבי קאל לאברהם אבינו. אלי הווא חיכלי סדום. ואברהם אבינו חב ידאפע עליהם. וקאלו כאן יווליו 50 צדיק. מאענאהה פי כל בלאד 10 צדיקים. אלי הומאן כאנו 5 בלדאן. קאלו נסאמחהם. קאלו אידה כאן פי כל בלאד 9. תתשארך מעאהם השכינה באש ימנעו האו לא. קאלו תתשארך ונסאמחהם. קאלו אידה כאן 4 בלדאן פיהם וואחדה מה פיהאשי. קאלו ימנעו לארבעה. קאלו 3. קאלו ימנעו התלאתה. 2 ימנעו הזוז. 1 קאלו תמנע לבלאד האדיך. וקתהה ערף אברהם אבינו. אלי מה פיהאש תנייה באש ימנעו. אלי אקל מן 9. מה ימנעושי. כיף מה שפנה וקת למבול. כאן נוח ו3 זגארו ונסאהם 8 ומה מנעושי לעולם מן למבול. 
ולמלאכים זאו לסדום. וקאבלהם לוט. וקאלום איזאו דכלו צ'אייפו ענדי. ומה חבושי. וגר ביהם יאסר. ומשאו מעאהו. ופיה סדום כאן ממנוע יקבלו הצ'יאף. ושאפו באעד נאס. וכברו עליה. והומאן קעדו באש יאכלו. ותלממו הנאס באש יכסרו לבאב. וכרזלום לוט וטלב מנהם באש מה יעמלו שיי לצ'יאף מתאעהו.

 והומאן האייזין. ודכלו למלאכים לדאכל. ולעבאד אלי דאיירין בדאר כלאהום מה עאדשי יתבתו מליח. וקאעדו יצ'ורו עלא לבאב ומה לקאוושי. וקאלו למלאכים ללוט. אלי רבבי חיכלי סדום. ובהאדה בארה קול לנסאבך יכרזו מן הוני. ומשאלום לוט. וקאעדו יתפיסכו עליה. ובדה ילם רוחו ומרתו וזוז בנאתו אלי מוש מערסין. ועטל. ושדוהם למלאכים וכרזוהם פיסע. וקאלולו אמשי אזרי לזבל אקבל מה נכליוו סדום. קאלום מה נזמשי נכלט. ולאכן האו צוער תבנאת עאם באעד לבלדאן לוכרין. מאענאהה מאזאל ענדהה חק פי עאם. נמשילהה. קאלו באהי בארה אמשילהה. ונזידלהה עאם אוכר עלא כאטרך. ובאעד עאם תכלאת חתה צוער. וקאלו מה תתלפתשי לוראך. עלא כאטר חתה הווא כאן ינזם ימות מעאהם. ולאכן זכות אברהם אבינו וקפלו. ובהאדה מה ילזמושי ישוף כיפאש הומאן חימותו. ומשה לצוער. ולאכן מרתו תלפתת וקתלי רבבי כאן יכלי פי סדום. וולאת גדש מלח. ולחז"ל קאלו. עלאש כאן מלח. עלא כאטר וקלתלי למלאכים קאעדו באש יאכלו מעה לוט. קאללהה לוט זיבלנה שוייה מלח באש נגטצו פיה לכבז באעד למוציא. קאלתלו האשביך מאזלת מווכר יאסר. חתה השטות האדה תחב תעמלו קדאם הצ'ייאף תכליהם יתפיסכו עלינה. ובהאדה ולאת מלח. וזוז בנאת לוט זאבו זוז ולאד. אלי כרזו מנהם מן באעד מואב ועמון. 
וספר אברהם וסכן פי גרר. וקאל עלא שרה אלי הייא אכתו. וכדאהה אבימלך למלך מתאעהם. ורבבי זאבלום צ'רבה כבירה יאסר. אלי מה עדשי יבולו האו יזיבו זגאר. וחתה הדזאזה מה ולדתשי עצ'מתהה. ורבבי זא לאבימלך פלמנאם. וקאלו. השנווה לעמלה אלי עמלתהה אלי כדית מרת הראזל. קאלו מה נערפשי אלי הייא מרתו. קאלו צחיח מה תערפשי. ולאכן חתה ואלו כנת תערף. כנת חתאכדהה. ובהאדה תווה רזעאלו. והווא יצללי עליך באש תבראו. ובעתלו אבימלך. וקאלו האש עמתלך. קאלו כפת. אלי נערף אלי הוני מה יכאפושי מן רבבי. כפת יקתלוני. ואבימלך כדה ברשה הדאייה ועטאהם לאברהם אבינו. ואברהם צלה עליה ובראו. 
ומן באעד יחכילנה לפסוק. אלי רבבי עמל לשרה כיף אלי קאל. וחבלת וזאבת ולד וקתלי הייא עמרהה 90 שנה. ואברהם 100 שנה. וסמאהו אברהם. יצחק. ואברהם אבינו טאהר יצחק. עמרו 8 הייאם. והווא אוול ואחד. אלי יטאהר עמרו 8 הייאם. ולעבאד דימה מה ישופו כאן לכאייב. ודימה יחבו יתכלמו כאן לכאייב עלא לעבאד. וכאנו יקולו. אלי שרה מה ולדתשי. האדה לקאוו מלווח פתנייה. וזאבו. ורבבי עמל נס. אלי זאווהה הנסה מתאע לכבארת מתאע לבלאד. וחבו יזרבוהה. וחתה ואחדה מה זאבת למרצ'עה מתאע ולדהה מעאהה. וזאבו זגארהם. וטלבו מן שרה באש תרצ'עום. וחתה ואלו. אלי למרה כאן רצ'עת זוז זגאר. יופאלהה לחליב. ומה עאדשי תנזם תרצ'ע התאלת. שרה רצ'עתהום לכל. ולכל ערפו אלי שרה ולדת. ולאכן כאנו יקולו. אלי האדה ולד אבימלך. ורבבי עמל נס. אלי יצחק. כאן מנצ'ר ואחד הווא ואברהם אבינו. והנאס לכל סכתו. 
ושרה שאפת אלי כו יצחק. כאן יעלם פי ולדהה. התלאת לעבירות לכבאר. אלי הומאן שפיכות דמים וגלוי עריות ועבודה זרה. ותמה חכמים קאלו. אלי כאן יחב יקתל יצחק. יעמל רוחו קאעד ילעב בלקוץ

 נשאב. ויחב יזיבו עליה. ורבבי סתרו. ובהאדה שרה קאלת לאברהם. מה יקעדשי ולד לכאדמה מעאנה. ואברהם אבינו כאדו. לאכן רבבי קאל לאברהם. אלי תקולך שרה עמלו. עלא כאטר. מה ינזמושי יעישו מעה בעצ'הם. אלי לקדושה וסטרא אחרה מה יעישושי מעה בעצ'הם. ואברהם סמע כלאם רבבי. ועמל אלי קאלתלו שרה. וקאם פצבאח בכרי. וכדה כבז וגרבה מה. ועטאהם לאמו. וטרדהם. ומשאו ותלפו פתנייה. וופאלום למה. ולולד כאן חימות. ואמו בעדת עליה. באש מה תשופשי כיפאש חימות. וזאהה מלאך וקאללהה. קומי כודי ולדך. אלי רבבי סכף עליה. וחללהה עיניהה. ולקאת עין מה. ושקאת ולדהה. וכבר לולד. ורבבי עאוונו. וולה צנאייעי פלקוץ נשאב. וכדאתלו אמו מרה מן מצר. אלי הייא מן מצר. וכסכסלו ירזע לאצלו. 
ואבימלך זא לאברהם אבינו. באש יעמל מעאהו שלום. ולאם אברהם אבינו אבימלך. אלי לכדאמה מתאעהו כדאוולו לביאר אלי כאן יחפרהם. וקאלו אבימלך אלי מה סמעשי. ולאם עלא וזיר הדיפאע מתאעהו אלי זא מעאהו. אלי מה קאלושי. וחתה וזיר הדיפאע קאלו מה סמאעתשי. ועמלו השלום בינאתהום. וחלפו באש חד מה יזי עלא חאל לוכר. ובהאדה לבלאצה האדיך תסמאת באר שבע. 
ומן באעד. יחכילנה לפסוק. אלי רבבי זרב אברהם אבינו התזריבה לאכתר קוייה. אלי וקתלי יצחק אבינו עמרו 37 שנה. כו קאלו אלי הווא כיר מנו. אלי עמל למילה עמרו 13 סנה. ומה קאלשי לא. ויצחק עמל למילה עמרו 8 הייאם. מה יערף שיי. זאוובו יצחק. אידה כאן אנתין קאעד תתנפך עלייה במפצל ואחד. האנה יאלוכאן יקולי רבבי קרב רוחך זמלה כנת נקרב רוחי. וזיד אלי מדת הדין קאעדה תלום עלא אברהם אבינו. אלי עמל סעודה כבירה נהאר אלי תפטם יצחק. ומה קרב חתה קרבן לרבבי. זאוובהה רבבי וקאללהה. הסעודה לדמת האשכון עמלהה. מאו לדמת יצחק. האנה וכאן נקולו באש יקרבולי הווא בידו תווה יקרבולי. ומן זוז טעמים האדון. רבבי קאל לאברהם אבינו קרבלי ולדך יצחק. וקאם אברהם אבינו פצבאח. וקאל לשרה אלי חיאכד יצחק יעלמו עבאדת רבבי. ומשה הווא ואליעזר וישמעאל. ובאעד 3 הייאם. שאף אברהם אבינו ענן עלא הר המוריה. וקאלום שפתושי חאזה פוק הזבל. קאלולו לא. קאלום המאלה אנתון מוש פלמוסתאווה באש תשופו לעקידה. וכלאהם גאדי ומשא הווא ויצחק באש יקרבו. ופתנייה. השטן מה חבשי באש אברהם אבינו יעמל לעקידה. אלי הזכות מתאעהה מאזלנה נזבדו מנו לתווה עליך. ובהאדה זא לאברהם אבינו וקאלו. יאכי אנתין מהבול. תקרב ולדך אלי שפתו באעד 100 שנה. קאלו האנה אלי יקוללי רבבי האכהוו. קאלו מהאו רבבי קאלך כי ביצחק יקרא לך זרע. ותווה יקולך קרבו האדה תכלויץ'. קאלו האנה מה נפהמשי פלאומור האדי. אלי קאל רבבי נעמלו. משה בדל רוחו כיף ולד עמר יצחק. וזא ליצחק וקאלו. מהבול אנתין תשמע כלאם בוך השיבאני האדה. אלי אנתין מאזלת זגיר. ומה שפת שיי מדנייה. יקום בוך ידבחך. קאלו בוייה רבבי הווא אלי קאלו. והאנה מה נסמע כאן כלאם רבבי. וכלאמך אנתין פריח. משה עמל רוחו ואד. ודכלו פיה ווצלום למה לכרומתהם. וקתהה צלה אברהם אבינו לרבבי. וקאלו. כיפאש חנעמל. והאנה נחב נתבת למצוה מתאעך. ולואד האדה מה

כלאנישי נתעדה. וקתהה רבבי חמק עלא השטן. ושייבהם. וקאל לאברהם אבינו.אלי סמעת אלי ולדך מה חיתקרבשי. וחיתקרב פי בלאצתו כבש. עלא כאטר יחב יכפף מן למצוה. קאלו האנה מה נאמנכשי. אלי יכדב מרה מה יאמנוהושי בלכאמל. משה השטן לשרה. וקאללהה אלי אברהם משה יקרב יצחק. ושרה קעדת תבכי. אלי חתה ואלו אלי ולדהה מה שאפתו כאן באעד 90 שנה. מה תנזם תעמל שיי קבאלת לוצאייה מתאע רבבי. ומשאת ללענקים מתאע וקתהה. אלי הומאן אחימן ששי תלמי ובוהם. וקאלתלום שופולי מן בעיד השנווה קאעד יציר. ווקתהה אברהם וצל להר המורייה. וכתף יצחק מליח. ויצחק ישזע פיה באש יכתפו מליח. באש מה יצ'רושי בחרארת הרוח. בלוזאע יצ'רבושי ברזל. וחטו עלא לחטב. וזבד הסכינה וחב ידבחו. וקתהה זאהו למלאך קאלו מה דבחושי. ואברהם אבינו מן התבהדילה לואח הסכינה. ולאכן מן באעד קאל. המאלה זית הוני פלפארג. נעמלו באעד לחאזה. קאלו מה תעמלושי שיי. ואברהם אבינו מה כאנשי חיסמע  כלאם למלאך. אלי רבבי הווא אלי קאלו באש יקרבו. וכיפאש יזי מלאך יבטל כלאם רבבי. וכאן רבבי יחב יבטל כלאמו כאן יזיהו הווא בידו. לאכן למלאך פסרלו. וקאלו אלי רבבי קאלך העלהו לי לעולה. טלעולי. ומה קאלכשי דבחו. ואנתין פהמת דביחה. ורבבי מה וצאשי דביחה. וקתהה רכה אברהם. ותלפת ולקא כבש מעלק פשזרה מן גראניה. אלי רבבי מלי תכלקת הדניה. וצא עלא לכבש האדה באש יחצ'ר וקת לעקידה. באש יתקרב פי בלאצת יצחק. וקרב אברהם אבינו לכבש. ורבבי בארכו גאדי. והשטן משה לשרה. וקאללהה אלי תבדל יצחק בלכבש. ומלפרחה מתאעהה נפטרת. ווקתהה כאנת פי קרית ארבע קדאם לענקים. באש ישופולהה האש נצאר. והאדאך עלאש נשופו הזמעה הזאייה. אלי אברהם אבינו זא באש יעמל הספד לשרה פי קרית ארבע. ואחנאן נערפו אלי אברהם כאן יסכן פי באר שבע. ווקתלי מרווחין פתנייה. סמעו אלי בתואל נזאדתלו רבקה. אלי הייא מכתובת יצחק. 

פלפרשה מתאע הזמעה האדי. נלקאו חאזה מתנאקדה מעה בעצ'הה. שרה אמנו וקתלי קאלת לאברהם אבינו באש יטרד הגר וולדהה אברהם אבינו מה חבשי חתה קאלו רבבי. כיף מה קאל לפסוק וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודת בנו. מוש וירע האכהוו. כאנשי מאד. בינאמה וקתלי שרה קאלתלו באש יאכד הגר. לפסוק קאל וישמע אברם לקול שרי. ורש"י ז"ל פסר. לקול שרי לרוח הקדש שבה. אידה כאן אברהם יערף אלי שרה תתכלם ברוח הקדש. האשביה וירע הדבר מאד וכו'. לחאזה התאנייה. פי אוול לפרשה ווקתלי זאוו מלאכים בציפת אנשים דבחלום תלאתה גנאדז. ותווה וקתלי חייטרד ולדו עטא להגר לחם וחמת מים. זעמה הנאס לוכרין יעזו עליה כיר מן ולדו. עלא לאקל יעטיהה כיף מה עטא ללוכרין.

לאכן נשופו פלפרשה מתאע הזמעה אלי פאתת. וקתלי חבלת הגר ותקל גברתה בעינה תגששת שרה ולאמת עלא אברהם אבינו חתה אלי קאללהה אברהם אבינו לכאדמה מתאעך קדאמך עמלי פיהה כיף מה תחביה ועדבתהה חתה אלי רמאת והרבת ורזעהה מלאך. ותווה ווקתלי קאלתלו טרד לכאדמה וולדהה. כמם אברהם אלי שרה מאזאלת מגששה עלא הגר האדאך עלאש תחבו באש יטרדתהה.

 ובהאדה וירע הדבר מאד בעיני אברהם. וכמל על אודות בנו. מה סמאהושי לפסוק האשכון. כאנשי על אודות בנו. יחב ירמזלנה לפסוק. אלי אברהם אבינו תפכר אלי שרה עדבת הגר ורמאת ובהאדה ויירע הדבר עלא ולדו אלי רמאתו הגר. ובהאדה כמם אלי שרה קאעדה תתכלם מן הנגרה מן הגר אלי ולדהה לבכרי ותפכר ולדו לוכר וקאל האדי מוש מן רוח הקדש שבה תכלמת שרה. חתה אלי זאהו רבבי וקאלו לא שרה קאעד תתכלם ברוח הקדש. ובהאדה וקתלי חייטרדהם עטאהה כאן לחם וחמת מים ליהה הייא באש תוצל ביהם הייא לבלאדהה. אלי שפנה וקתלי ופא למה להגר וזאהה מלאך וחללהה עיניהה ושאפת עין מה. מה לקינאשי סתחקת למה מררה אוכרה. והייא מה כאן ענדהה כאן חמת ואחדה. יביין אלי לחמת כאנת תכפי ואחד מנהם. אלי זוז כפאווהם הזוז. אברהם אבינו עטאהה ליהה הייא מוש לוולדהה. עלא כאטר ולדהה רבבי קאלו וגם את בן האמה לגוי אשימנו כי זרעך הוא. מאענאהה אברהם אבינו מתהני עליה אלי חתתה מן גיר מה. ינזם יעיש. מאדאם רבבי ואעדו. ועלאש מה עטאהושי ומה יתכלשי עלא הנס. באש יצלח לגלטה לאוולה אלי כמם שרה קאעדה תתכלם מן הנגרה. ביין הוני אלי אידה כאן יערף אלי קאעדה תתכלם ברוח הקדש מה עמרו מה כאן יסתכאד באש יטרדהם. והאו הדליל אלי הווא ענדו אמונה ברבבי. חתה ואלו רבבי מה קאלושי מה תעטיהם כאן חמת ואחדה. הווא עטאהם אלי יערף אלי רבבי חייעיישו.

אכוואני לעזאז. תממה מעשה נצאר פי רבי מן אשכנז. נסית האשכון בצ'בץ' ולאכן יצ'הרלי רבי יהונתן אייבשיץ זצוק"ל וזיע"א. אלי ווקתלי כאן זגיר תסממה יאסר בלחכמה מתאעהו. והווא כאן ולד הרבי מתאע לבלאד. למלך טלב באש יזיבוהולו לקצר. ווקתלי זא נבא באש חתתה מה יקעד פי ווצט לקצר כאנשי הנאס לכל פי ביותהה וחתה הווא טלע לביתו. לוולד האדה קעד שוייה יברק פלאכר משה טלע טול ללבית מתאע למלך. למלך נשדו כיפאש ערפת. קאלו לקית הסתאראת מתאע השבאבך לכל מסכרין כאנשי הסתאר מתאע לבית מתאעך מחלול שוייה ערפת אלי קאעד גאדי יחב יערפני כיפאש נטלעו וין הווא. והאשכון אלי יהמו יערף. הווא למלך. ובהאדה דכלת הוני. למלך עזבתו יאסר לחכמה מתאע לוולד וחב ירזעו נוצרי כיפו. קאלו אנתין מביין פיך חכם כביר ופתורה מכתוב אחרי רבים להטות. ואחנאן הרבים ובהאדה ילזמך תוולי נוצרי. קאלו יא סידי למלך. אקבל מה דכלת ושפתך הוני כאן יזיוו לכדאמה מתאעך וואחדין יקולולי פלבית נומרו ואחד וואחדין יקולולי פי בית נומרו תנין. חנתבע אחרי הרבים. לאכן תווה ווקתלי שפתך אלי אנתין הוני. כאן יזיו לעאלם לכל יקולולי אלי אנתין פלבית לוכרה מה חנאמן חד מאדאם שפת בעינייה. חתתה פדין איכאך. אידה כאן ענדי שך השנווה הדין הצחיח חנתבע וורא לכתרה. ולאכן תווה ווקתלי נערף אלי דיני הווא הצחיח מה חנצדק חד. למלך סתכאד. קאלו כלאמך מצאווב. לאכן מאדאם גלבת בכלאמך למלך תוולי חייב מיתה. ואידה תחב תמנע חנעטיך גנדוז תכללי ענדך שהר ונחב תרזעהולי נפש למיזאן. קאלו באהי. כדאהו באעד שהר זאבו וזנו לקאוו נפס למיזאן. קאלו כיפאש עמלת. קאלו חטית ציד קבאלתו וקד מה יאכל מאדאם כאייף מן הציד מה עמרו מה יזיד פלמיזאן מן לכוף. קאלו והאשכון קאלך עליהה לפכרה

 האדי. קאלו מזרבינהה אחנאן. תשוף פינה ליהוד דימה צ'עאף ומה נסמנושי עלא כאטר דימה מהדדין. קאלו אנתין קביח יאסר. וכאן מוש אלי וועדת בוך באש מה נעמלך שיי נווריך כיפאש. ובהאדה תווה בארה רווח ומה עאדשי נחב נשופך. אברהם אבינו חתתה הווא ביין ווקתלי יערף אלי לכלאם מן ענד רבבי מה עמרו מה יכאלף מהמה כאנת לווצאייה. אחנאן אידה כאן תזי תנשד נאמנו בתורה האו לא. חתתה חד מה יקולך מה נאמנשי. תנשד תאמנו בתורה אלי עטאהלנה רבבי עלא ידין משה רבינו. מה תמאשי האשכון ישך חתתה ואחד פלמלייאר והנאס לכל תקול מה ענדנה חתתה שך אלי משה אמת ותורתו אמת ואלי רבבי הווא אלי עטאהאלו ומה עמרהה מה תתבדל. האדה כולו מליח יאסר. המאלה עלאש נשופו בלעכס. נשופו חאזאת אלי יביין בלמקלוב. אידה כאן אחנאן נאמנו אלי התורה מה תתבדלשי. עלאש הנסה מה תכטישי ראסהה כיף מה ילזם. מאדאם כלנה נערפו אלי תכטייאת הראס מתאע למרה דין מוש מנהג. עלאש הלבאש מתאע הנסה מתאענה תבדל מאדאם יערפו אלי הלבאש האדאך חראם. והאנה קאעד נחכיה עלא הנסה מוש עלא לבנאת אלי חתתה הומאן ענדום באייהם פלבאש וכללי ואסכת. פלווקת אלי קאעדין נשופו תווה חמלה כבירה פי ישראל אלי הנסה ולבנאת קאעדין יקטעו פלבאש מתאעהם אלי הווא מוש צנוע. ומוש כאן פלבאש ברך. כאנשי פי ברשה חאזאת אלי אחנאן נערפוהם ומתאכדין מנהם אלי הומאן חראם עלאש נעמלוהם. צחיח ואחד מראת יתקווה עליה יצר הרע. ולאכן אלי תקווה עליה יצר הרע. פיסע מה יפיק בלגלטה מתאעהו וירזע בתשובה. כיף מה קאלו לחז"ל אידה כאן לקית תלמיד חכם עמל עבירה מה תכממשי עליה פליל אלי ודאי עמל תשובה. עלאש. מאדאם יערף אלי האדאך חראם ודאי עמל תשובה. לחאזה האדי מה קאעדינשי נשופוהה מן חאזתין. אלי לעבירות האדון קאעדין יתעאוודו דימה יביין אלי מה תמאשי תשובה. ולחאזה התאנייה אלי קאעדין יתעמלו ביד רמה וקדאם לעבאד לכל יביין אלי מה תמאשי תשובה. הוני מה קאעדשי נתכללם כאן עלא הלבאש מתאע הנסה. קאעד נתכלם עלא ברשה חאזאת אלי נעמלוהם. תממה חאזאת מתאע הנסה ולבנאת. ותממה חאזאת מתאע הרזאל ולעזאב. ואחד ווקתלי ישוף איכה. ישך זעמה הנאס האדון יאמנו אלי משה אמת ותורתו אמת ואלי משה רבינו מה קאל חתתה שיי מן ראסו ואלי התורה עטאהאלו רבבי ואלי התורה מה עמלהה מה תתבדל. אידה כאן בלחק יאמנו. ילזמנה נראזעו רוחנה פי ברשה חאזאת. ומה נחלוששי לחראם וחדנה. ומוש חאזה אלי פיהה מחלוקת האו שך. ראו תממה חאזאת אלי קאעדין נעמלוהם אלי הומאן מה תמאשי חתתה חכם יחלום. והשבאייל אלי קאעדין נקולוהם. מה יסמעוהמשי פשמים. ויקוללנה השבאייל האדון מה ימשיוושי מעאנה. חתתה חד מה קאלך אתכל עלא פכרך. ראו תממה תורה שבכתב ותורה שבעל פה תמשי עליהם. ומה תמנענה חתתה שבאלה. האדה הווא אלי ילזמנה נערפו. כאנשי ח"ו אידה כאן בלחק אחנאן מה נאמנושי בתורת משה האו יתביינלנה משה רבינו מה פהמשי מליח התורה וילזמנה נצלחוהה. ווקתהה ילזמני האנה נסכת ונבלע הסכינה בדמהה. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתללנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה. 

מוסר בלערבי פרשת חיי שרה – בערבית יהודית-תוניסאית

 בס"ד מוסר בלערבי פרשת חיי שרהתוניסיה-רבניה
פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת חיי שרה.לפסוק יחכילנה. וקתלי שמעת שרה אלי יצחק אבינו מה תקרבשי קרבן. ותקרב פי עוצ'ו כבש. מלפרחה מתאעהה נפטרת. וזא אברהם אבינו באש יעמללהה הספד. ובכה עליהה. ולחז"ל קאלו עלאש ולבכתה "לכאף"מתאעהה זגירה. וזאוובו. אלי שרה אמנו. כלף מן יצחק ולדת בנת. ונפטרת מעאהה. ווקתלי נחיו "אלכאף" מתאע ולבכתה. תוולי ולבתה. אלי אברהם אבינו זא יעמל הספד לשרה ולבנתהה. ואברהם אבינו וקתלי צ'אייף למלאכים. אלגנדוז אלי חידבחו. הרבלו. ודכל למערת המכפלה. ושאף אלי גאדי מדפונין אדם וחוה. ואלי גאדי לבאב מתאע גן עדן התחתון. ובהאדה תווה וקתלי חידפן שרה אמנו. חב באש ישרי מערת המכפלה. ובהאדה משה לבני חת וקאלום. אלי יחב ישרי וטה יעמלהה בית החיים. קאלולו כוד לבלאצה אלי תחבהה. קאלום נחבכום תכלמולי עפרון יביעלי השאניה אלי פיהה מערת המכפלה. ועפרון כאן גאדי מעאהם. פלאוול עמל רוחו נאס מלאח יאסר. קאלו האנה עטיתהאלך הדייה. קאלו לא נחב נשריהה. טלבלו שום גאלי יאסר. ודפע אברהם אבינו. ודפן שרה פי מערת המכפלה. 
ומן באעד לפסוק יחכילנה.אלי אברהם אבינו כבר וחב יערס ליצחק. ונאדה לאליעזר לכדים מתאעהו. וחלפו באש מה יאכדשי מרה ליצחק מן בנאת כנען אלי דעאלו נוח. וקאלו אמשי לארם נהרים וכודלו מרה מן לפאמילייה מתאעי. וקאלו אליעזר וכאן למרה מה תחבשי תזי נרפעו גאדי. קאלו לא. עלא כאטר יצחק אבינו עולה תמימה ומה יגדשי יכרז מן ארץ ישראל. וכדה אליעזר 10 זמולאת מעביין מן זמיע כיר הדניה. וקצארתלו התנייה ופי נהארתהה וצל לארם נהרים. ומשא קדאם עין למה. וקאל אלי תווה חיכרזו לבנאת יעביו למה. אלבנת אלי נקוללהה עטייני שריבה. ותקולי אשרב וחתה הזמאל מתאעך נשקיהם. נערף אלי האדיך מכתובת יצחק. הווא מאזאל יתכלם וכרזת רבקה. קאללהה עטייני שריבה. קאלתלו אשרב וחתה הזמאל מתאעך נשקיהם. ושקאתו ועבאת למה לזמאל מתאעהו. באעד מה כמלת. עטאהה כרץ דהב וזוז דבאלז. וקאללהה בנת האשכון. ותנזמושי אצ'ייפוני פי דארכום. קאלתלו בנת בתואל ונזמו נצ'ייפוך. ומשאת תזרי וקאלת לאמהה. ואילעזר פרח יאסר אלי רבקה טלעת מן פאמיליית אברהם. ולבן וקתלי שאף האש זאבת אכתו והאש קאלת. משא יזרי וזאב אליעזר לדאר. וחצ'רולו למאכלה. וקאלום מה נאכל כאן מה נחכי. קאלולו אחכי. עלא כאטר עטה הדאייה לרבקה. וכאן יאכל ומן באעד יכטב ויקולולו לא מה נחבושי נעטיווכם רבקה. וקתלי יקולום רזעולי להדאייה. יקולולו כלית ביהם. ובהאדה קאלום מה נאכל כאן מה נתפאהמו. ולבן חט לאליעזר הסם פלמאכלה באש ימות ויאכד הרזק אלי זאבו. ווקתלי אליעזר קעד יחכי. רבבי בעת מלאך בדל הצחן מתאע אליעזר בצחן בתואל. עלא כאטר בתואל כאן נאוי יכערר ומה יכליהושי יאכד רבקה. וחכאלום אליעזר האש צאר. ואלי זא יכטב רבקה. קאלולו מברוך. וכלאו ומאת בתואל בסם. ופצבאח קאלום עטיווני רבקה כללי נרווח. קאלולו כליהה תקעד מעאנה עאם ומן באעד איזה כודהה. קאלום לא יצחק כבר עמרו 40 סנה ילזמו יערס. קאלולו נשדו רבקה. וכממו אלי רבקה חתחשם ותקולום אלי תעמלו אנתון מברוך. נשדוהה. קאלתלהם. נמשי תווה. וכאן מה תכליוונישי מה נסמעשי כלאמכם ונמשי. ומשאו. ופי נהארתהה וצלו לישראל. ויצחק משה זאב קטורה אלי הייא הגר. באש יאכדהה אברהם. ווקף פשאניה יצללי. ושאפתו רבקה. וקאלת לאליעזר האשכון האדה. קאללהה יצחק. ומן לחשמה טאחת מן הזמל. ותלחפת. וכדאהה יצחק ורפעהה לכבה מתאע אמו שרה. ווקתלי שרה אמנו כאנת עאיישה. כאן קנדיל ישעל מנהאר הזמעה חתה לנהאר הזמעה. וכאנת לברכה מוזודה פלעזנה מתאע לכבז. וכאן ענן עלא

 לאהל מתאעהה. ווקתלי נפטרת. כל שיי ופה. ווקתלי דכלת רבקה לכבה שרה. כל שיי רזע. ואברהם אבינו זאב 6 ולאד אוכרין מן קטורה. ועטאהם הדאייה פי חיאתו. ובאעדהם עלא יצחק. ונפטר עמרו 175 סנה. ודפנו יצחק וישמעאל. אלי רזע בתשובה והאדי הייא השיבה טובה אלי ועדו ביהה רבבי. 
פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי. לפסוק כתבלי עלא לפטירה מתאע שרה אמנו. לחז"ל כתבו עלאש לפסוק כתבלי עלא לפטירה מתאע שרה אמנו קדאם לעקידה. וזאוובו. אלי שרה אמנו גלטת פלידה מתאע יצחק. אלי וקתלי קאלת כיפאש נזיב זגאר ואברהם אבינו כבר. ווקתלי רבבי קאל לאברהם אבינו היפלא מד' דבר ותכחש שרה לאמר לא צחקתי. מן סירת לגלטה אלי עמלתהה וגדבת תעאקבת. ומה נקולושי תעאקבת עלא כאטר ותצחק שרה בקרבה. אלי חתתה אברהם אבינו וקתלי בשרו רבבי וקאלו חתזיב ולד מן שרה לפסוק קאל עלא אברהם ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאה שנה יולד וכו'. וכמל קאלו לו ישמעאל יחיה לפניך. וכאן חתתעאקב עלא הצחוק יתעאקבו הזוז. ומלי תעאקבת שרה האכהוו. יביין אלי לעקובה עלא ותכחש שרה. הוני תוולי נשדה. והאדה חתתה רבבי שנה מפני השלום. אלי קאל לאברהם אלי שרה קאלת ואנכי זקנתי. והייא קאלת ואדני זקן. חתתה שרה נקולו שנתה מפני השלום. המאלה עלאש תתעאקב.

פי מסכת שבת. למשנה קאלת אלי פרתו של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאה ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים. ופלגמרה נשד. יאכי רבי אלעזר מה ענדו כאן פרה ואחדה. והאדה הווא כאן ידפע מעשר בהמה 12000 פרה פלעאם. וזאוובו מוש מתאעהו כאנת כאנשי מעה זארתו. ומן סירת אלי מה רדשי עליהה תחשבת עליה. ופי מסכת פסחים לגמרה כתב אלי רבי אלעזר ולחכמים כאנו מחאלקין חלאל תכרז ברצועה שבין קרניה האו לא. הוני ואחד ינשד. עלאש שלא ברצון חכמים. והאדה הווא ענדו חלאל. לאכן אידה כאן הדין תצפפה. חתתה ואלו הווא מחאלק. בטלה דעתו נגד רבים ויוולי חראם וחקו מיחה.

אחנאן מנין ערפנה אלי חלאל ואחד ישנה מן סירת השלום. כאנשי מן לפרשה מתאע הזמעה האדי אלי רבבי בדל וקאל לאברהם אבינו אלי שרה קאלת ואני זקנתי והייא קאלת ואדני זקן. מאענאהה אקבל מנה מה תחללשי באש ישנה מפני השלום. ובהאדה יוולי הלום עלא שרה. כיפאש ותכחש שרה. וחתתה ואלו אלי הייא מוש עבירה כבירה אלי בלחק הווא חלאל. ואחדה כיף שרה אמנו תתעאקב חתתה ואלו חאזה כפיפה יאסר. אלי הייא בלאצתהה מליחה יאסר פי עולם הבא. ומה נקולושי אלי נפטרת מן סירת הדנוב האדה. כאנשי נפטרת בדנוב האדה והייא כמלת עמרהה לכל. כיף מה נשדו לחז"ל עלאש לפסוק כתבלנה חיי שרה. אלי מה שפנאשי כתב לפסוק קדאש עמר מתאע ואחדה מן לאמהות לוכרין וקתלי נפטרו כאנשי מתאע שרה. וזאוובו באש יקוללנה אלי שרה מה נפטרתשי קבל עמרהה. כאנשי כמלת עמרהה לכל. אלי כננה נגלטו אלי בלגלטה אלי עמלתהה נקצולהה מן עמרהה. ובהאדה צטחק לפסוק באש יביין אלי נפטרת באעד מה כמלת עמרהה לכל.

אכוואני לעזאז. אחנאן פי עולם הזה מה ענדנה כאן דעת תורה. והדעת מתאענה מה ענדהה חתתה קימה. וילזמנה נטבקו אלי קאלתלנה עליה התורה ואלי וצאוונה ביה לחז"ל שווה פלחלאל האו פלחראם ומה ענדנאשי חק נחללו האו נחרמו מן ראסנה. תממה חאזאת הומאן חסידות. מאענאהה אלי הומאן מוש חראם ואחנאן נתקלו פיהם עלא רוואחנה יאמה מן סירת אלי תממה באעץ' לחכמים אלי חרמו וחתתה ואלו תצפפה הדין אלי חלאל נתקלו עלא רוחנה. האו חאזאת אלי יעמלהם ענדו שכר ואלי מה יעמלומשי מה יתעאקבשי. ולחאזאת האדון מה ענדנאשי לחק נתקלו פיהם עלא לעבאד לוכרין. כאנשי אלי יחב יתקל. יתקל

 עלא רוחו פי דארו. וחתתה ואלו ינשדו. חראם יתקל עלא לעבאד. כאנשי אלי מכתוב פשלחן ערוך האדאך הווא ולמנהגים מתאע לבלאד אלי מכתובין פי ברית כהונה האו התקנות אלי עמלוהם הרביין מתאענה. ובהאדה אחנאן וקתלי נכתבו עלא חאזה מה עמרנה מה כתבנה חאזה מתאע חסידות האו חרמנה חאזה חלאל. אחנאן קאעדין נכתבו עלא חאזאת אלי הומאן חראם וקאעדין נשופו אלי פי בלאדנה תממה נאס תגלט פיהם נחבו נפייקוהם אלי לחאזה האדיך חראם מן הדין מוש חסידות. ומן סירת אלי הזמעה האדי תממה ערס. [ ובלמונאסבה נהניוו לחתן ולכלה ונתמנאוולום חיים שקטים כלם אושר ועושר ואריכות ימים ויראו נחת מבניהם ובנותיהם ] חבינה נכתבו עלא הלבאש מתאע הנסה. אלי פלעראס ולא כל שיי חלאל. ונחבו נכתבו פי כלמה ואחדה. כל לבאש אלי יזלב לאנתיבה ויכללי הרזאל יברקו פיהם ראו חראם מוחרם. ומוש כאן הלבאש לערייאן וצ'ייק. כאנשי חתתה הלבאש אלי ישעל ויזלב לאנתיבה חראם. מוש חסידות. חראם מן הדין. וכל מרה אלי תלבש לבאש אלי תכליה הרזאל יברקו פיהה. ראו מן כלף הדנוב אלי קאעדה תעמלו אלי לבשת לבאש מוש באהי. קאעדה תתחמל דנוב אוכר ולפני עור לא תתן מכשול. פי באלי הנאס לכל תערף האדה ומה תמאשי עלאש נזידו נכתבו. כאנשי הנסה ילזמהם יערפו השנווה ישריו מן לבאש. והרזאל ירדו באלהם עלא נסאהם האש ילבשו. ונזיבו הוני מעשה בנת מן משפחה באהייה  וכאייפה רבבי.  לאכן הייא מה כאנתשי ראצ'ייה עלא לעישה מתאעהה. ועמלת צחאבאת מוש דתיים. וכאנת ענדהה צאחבה מקרבה ליהה יאסר סכאתלהה מן לעישה מתאעהה וקאלתלהה חתתה פלבאש מה נזמשי נלבש האש נחב. קאלתלהה מוש משכלה וקתלי תזיי חדאייה כודי הלבשה אלי תעזבך לבשיהה. ומעה צאחבתהה האדי תערפת עלא גוי ונהאר הרבת מעאהו לכפר מתאעהו וערסת ביה. ומה כאן יערף חד כאן צאחבתהה האדי. ואלדיהה דארו עליהה ובחתו חתתה אלי ערפו צחבתהה והייא קאלתלום מוש לאזם דורו עליהה ראו ערסת בגוי. רווחו מסתכאיידין יאסר ותעזיהם יקבלו לעזה. נהאר צאחבתהה קאבלת ראזלהה קאלתלו נחב נזי נזור צאחבתי. ולגוי כמם באש יחצל חתה לבנת האדי ויאכדלהה גוי. קאללהה ליום ענדי מה נעמל גדוה נתקאבלו. משאתלהה לקאתהה כיף למלכה. וקתלי חתרווח קאלתלהה מה תנסאיישי תזורינה דימה. קאלתלהה באהי. באעד שהר קאלת ללגוי נחב נזור צאחבתי. לגוי קאללהה גדוה כיף לעאדה. ובלאכץ אלי ענדו צאחבו אלי תפאהמו באש יאכדהה. זאת חדה צאחבתהה וקתלי חתכרז בגפלה מן ראזלהה חטתלהה חאזה פי זיבהה. וקתלי רווחת לקאת זואב. כתבתלהה פיה. הזוואב האדה מכבבי ענדי מלי זיתי למררה לאוולה ונסתננה פיך באש נעטיהולך. ראו נחב נקולך אלי הוני האנה עאיישה אקל מן שפחה. כאנשי וקתלי חתזוריני ילבשני מליח וייחטני כיף למלכה באש יחצלך חתתה אנתין מעה גוי אוכר. שופי כיפאש תכרזיני. לבנת האדי סמעת עלא יד לאחים. חתתה ואלו אלי כאנת צ'צ'הם יאסר לאכן באעד זואב צאחבתהה משאתלהם וקאלתלום וין תסכן. נהאר זאו נאס יצלחו פצ'וו פלכפר האדאך. ודכלו לברשה דייאר. ודכלו לדאר למרה האדי. קאלולהה כפפי רוחך ואיזאיי מעאנה. טלעת מעאהם ללכרהבה והרבו. כלמו בוהה קאלולו אלי צאר. פלאוול מה חבשי יקאבלהה זמלה לאכן באעד מה פאהמו זמאעת יד לאחים קאבלהה. בכאת חדאהו קראבאת רבוע שעה. ומן באעד נזמת תכלמת וקאלתלו סאמחני. יד לאחים תכפל בלקאצ'ייה מתאעהה חתתה אלי כרז חכם מן למחכמה בטלאק ורפעוהה סכנוהה פצפון. מן ווקתהה ערפת קימת לכוף רבבי והלבאש הצנוע. וחתתה צאחבתהה סתערפת אלי הייא כאנת גאלטה ותווה פי טריק התשובה. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהר בימינו. אמן סלה.   

בס"ד מוסר בלערבי פרשת תולדות בערבית יהודית תוניסאית

בס"ד     מוסר בלערבי פרשת תולדותתוניסיה-רבניה

באעד מה חכאלנה לפסוק עלה חיאת אברהם אבינו. ואלי כדא רבקה ליצחק. תווה חיחכילנה עלה חיאת יצחק אבינו. יצחק ולד אברהם. כדה רבקה וקתלי עמרו 40 סנה. ולאכן רבקה כאנת עקימה. וצלאו יצחק ורבקה לרבבי. ורבבי קבל צלאת יצחק. עלא כאטר יצחק מן כלף הזכות מתאעהו ענדו זכות בו אברהם אלי כאן צדיק. ולאכן רבקה בוהה בתואל כאן רשע. וחבלת רבקה בזוז תואמה. ומלי המאן פי בטן אמהום יתכאצמו. וזיד וקתלי תתעדא קדאם ישיבת שם ועבר. ויעקב יסמע כלאם התורה יחב יכרז. ווקתלי תתעדא קדאם בלאצה מתאע עבודה זרה. עשו יחב יכרז. ווקתלי שאפת רבקה התנאקד האדה. מה פהמת שיי. ומשאת לישיבת שם ועבר תנשד. וקאלולה אלי הייא חבלה בזוז תואמה. ודימה ואחד קויי ולוכר תחתו. ולאכן פלאכר לכביר חיוליו כדים ענד הזגיר. ווקתלי וצל וקת לולאדה. וקתהה יצחק עמרו 60 סנה. וכרז עשו לאוול ווראהו יעקב שאדו מן רזלו. עלא כאטר יחב יולי הווא לבכור. וכברו לולאד וכל ואחד כדה תנייה. עשו נהאר לכל פשאניה יצטאד. ויעקב נהאר לכל והווא יקרא. ווקתלי וצל עמרהום 15 סנה. עשו משא יחארב פי נמרוד. אלי כאן ענדו בונתו מעה זדו אברהם. ונמרוד כאן ענדו הלבשה אלי עמלהה רבבי לאדם הראשון. ווקתלי יחארב ילבשהה ומה יגלבו חד. ווקתלי זאהו עשו ללחרב לבשהה. קאלו עשו השנווה לברובה תחארבני בלבשה האדי. מענאהה מאכש קויי ומה תרבח כאן בלבשה האדי. וכאנך ראזל בלחק נחחי הלבשה ואיזה חארבני. ונמרוד שאפו ולד זגיר חקרו. ונחה הלבשה. וחווצהה עשו ולבשהה וקתל נמרוד. ועסכר נמרוד חבו יקתלו. והווא הרב ווצל לדאר בו. ונהארתהה נפטר אברהם אבינו. ויעקב אבינו טייב דביך עדס. אלי הווא מאכלת לאבלים לא אליכם. אלי מענאהה הדניה מדוורה כיף לעדס. ואלמות מה ימנע מנהה חד.  באש יעטיהו לבו. וכלט עשו עיאן וזיעאן. וקאל ליעקב עטיני נאכל מלמאכלה האדי. קאלו מה נעטיך כאן מה תביעלי לבכורה. וקאלו באהי. וחלפלו ועטאהו יאכל. וכיפאש יעקב אבינו יזיהו כו עיאן וזיעאן ויטלב מננו מאכלה ישאוומו פלבכורה. האדה יסתממא אסתגלאל. ולאכן מערוף. אלי לבכורה קבל כאנת פי עוץ' לכהונה. ואלבכור הווא אלי יקרב לקרבנות. ומערוף אלי כהן אלי קתל חתה בגלטה פסול לכהונה. וחתה ברכת כהנים מה יעמלאשי. ונהארתהה עשו קתל נמרוד. ותפסל מן לבכורה. ובהאדה יעקב חב באש ימנע לבכורה מן עשו. וכאן זא חיטלבו פיהה מן גיר מוקאבל. בשמאתה יקולו לא. ובהאדה וקתלי לקא פורצה כיף האדי. מה חבשי יסלם פיהה. ומן באעד יחכילנה לפסוק. אלי זא הזוע פי ארץ ישראל. ומשה יצחק לגרר. וכאן נאוי יהבט למצרים. ותזלה עליה רבבי וקאלו. מה תהבטשי למצרים. עלא כטר יצחק תקרב עלא למזבח. וולא עולה תמימה וקדוש. ומה ינזמשי יכרז מן ארץ ישראל אלי הייא קדושה. ויהבט לארץ העמים אלי תתסמה טמאה. ויצחק קאל עלא רבקה אלי הייא אכתו. ואלימלך מן לביעה מתאע אברהם ולא מה עדשי יזרי. חתה ואלו אלי רבקה כאנת מזיאנה יאסר וחב יאכדהה. ולאכן קעד יתבת. ופאק ביהה אלי הייא מרתו. ובעתלו וקאלו השנווה לעמלה אלי כנת נאוי תעמלהאלנה. כנת נאוי חנאכדהה. וכאן חתכלה עלא ריוסהם. וקעד יצחק פי גרר. וזרע. וזאבתלו לארץ' דובל 100 מרה עלא אלי חקהה תזיב. וולא עשיר כביר יאסר. ורבבי כאן יעאוונו. וחפר ביאר. וכאצמו זמאעת גרר וקאלולו מתאענה. וחוול וחפר ביר אוכרה. ומה כלמו עליהה חד. וזאהו אבימלך ועמל מעאהו השלום. ומן באעד חוול לבאר שבע.

ועשו וקתלי וצל עמרו 40 סנה. כדה זוז נסה. וכאנו יעבדו עבודה זרה. וכאנו יבכרו. ומן לבכור האדאך ולא יצחק מה עדשי ישוף. ותמה חכמים קאלו. אלי יצחק ולא מה עדשי ישוף. מן סירת אלי וקתלי כאן עלא למזבח. תחל הסמה ולמלאכים כאנו יתפרזו ויבכיו. והדמוע מתאעהם זאו עלא עיניה. ובהאדה וקתלי כבר ולא מה עדשי ישוף. ותמה האשכון ענדו. אלי יצחק ולא מה עדשי ישוף. באש יזי יעקב ויאכד לברכות הווא. ווקתלי וצל עמר יצחק 123 סנה. נאדה עשו וקאלו. בארה צטאד וזיבלי נאכל באש נבארכך אקבל מה נמות. אלי לעבאד לכתרה יעישו כיף מה יעישו ואלדיהם.

5 שנין קבל האו 5 שנין באעד. ושרה עאשת 127 .מענאהה דכל פל5 שנין מאע אמו. ובהאדה קאלו איזה נבארכך תווה באלכשי יעיש 5 שנין אקל מן אמו. ומשה עשו יצטאד. קאל כאן לקית חאזה. מליח. וכאן לא נמשי נחווץ מן ענד באעד לחד. ומשא יצטאד ולקא לכיר יאסר. ויצחק וצאהו עלא זוז. עלא כאטר נהארתהה ערב פסח. יחב ואחד קבאלת פסח וואחד קבאלת חגיגה. ולאכן הווא ישד ואחד וירבטו.

יזי מלאך ישייבו. ויעאוד ישד ואחד אוכר. וימשי יזרי עלא התאני. ילקא לוכר הרב. באש יעטלו. ורבקה סמעת האש קאל יצחק לעשו. והייא תערף אלי עשו רשע ויעקב צדיק. ובהאדה נאדאת יעקב וקאלתלו. האו האש קאל בוך לעשו. בארה זיבלי זוז זדיאן מעיז. ונטייבהומלך ורפעהם לבוך באש יבארכך פי עוץ' עשו. וקאללהה יעקב. כויה עשו משאער. ואידה כאן ימשני בוייה ויפיק בייה ידעילי פי עוץ' אלי חיבארכני. קאלתלו נערף אלי לברכות מה חתאכדהם כאן אנתין.

בארה זיבלי והאש יהמך. ומשה זאבלהה זוז זדיאן מעיז מלמעיז מתאע בו. אלי פלכתובה מתאע רבקה מכתוב. אלי ענדהה חק פי זוז זדיאן מעיז כל יום. וטייבתהם. והזלד מתאעהם רבטתהם פי ידין יעקב. ולבשתלו הלבאש אלי חווצו עשו לנמרוד. אלי עשו כאן יכביהם ענד אמו. אלי כאן כאייף מנסה מתאעהו יסרקוהמלו. ודכל ענד בו. ווקתלי דכל. דכלת מעאהו ריחת גן עדן. ופרח יצחק. וקאלו האשכון אנתין. קאלו האנה ולדך.

ועשו לבכרי מתאעך. קאלו כיפאש זית פיסע. קאלו רבבי עאווני. קאל אלי דימה אסם רבבי פי פמו יעקב מוש עשו. קאלו קרבלי נמששך. לקאהו משאער. קאל לחס מתאע יעקב וידין עשו. ולחז"ל נשדו. אידה כאן יצחק ענדו שך. כיפאש בארך יעקב מן גיר מה יתבת. וזאוובו. אלי עשו כאף יפיק ביה יעקב ויזי יאכדלו לברכות. וכמם אלי יעקב וקתלי יזי יבדל חסו באש מה יפיקשי ביה בו. תפאהם מעה בו. אלי הווא ידוי בחס יעקב. ויתבת באלי הווא משאער. ובהאדה יצחק כמם אלי הווא עשו. כיף מה תפאהמו. וכלה יצחק ובארך יעקב. וכרז יעקב ודכל עשו. ווקתלי דכל. שאף יצחק תחת מנו גהנם. וקאלו עשו קום כול באש תבארכני. קאלו יצחק האשכון אנתין. קאלו עשו. קאלו אמאלה האשכון אלי זה ועטאני נאכל. ולבנה אלי כממת באש נדוקהה פלמאכלה האדיך דקתהה. כיף למן.

ווקתלי שאף עשו הצחן אלי כלה פיה בו. עקלו. וקאל לבו. הצחן האדה תחייל עלייה ביה יעקב מרתין. נחאלי ביה לבכורה. ותווה בצחן האדה זאד נחאלי לברכה. וקאל לבו בארכני חתה האנה. קאלו לברכות לכל עטיתהם לכוך. וכליתו סידך. ואלי מלך לכדים מתאע סידו. ובדה יבכי עשו. וקאל לבו שופלי חתה ברכה זגיירה לייה האנה. קאלו יצחק. לארץ' אלי תסכן פיהה תעטיך לכיר. ותעיש עלא סיפך. ווקתלי זגאר יעקב יעמלו הדנוב מה עדשי תוולי לכדים מתאעהו. ותגשש עשו עלא יעקב. וקאל. וקתלי ינפטר יצחק יקתל יעקב.

ורבקה ערפת השנווה קאעד יכמם עשו. ובהאדה קאלת ליעקב קום אמשי חדה לבן חתה יברד כוך. וקאלת ליצחק. אלי בנאת כנען מה קאעדינשי יעזבוני. ומה נחבשי יעקב יאכד מנהם. ובהאדה נחבו ימשי ללבן ויאכד מרה מן גאדי. ונאדה יצחק יעקב וקאלו. בארה אמשי כוד מרה מן פאמיליית אמך. וזאד בארכו. ווקתלי שאף עשו אלי בו וצא יעקב באש ימשי יאכד מרה מן ענד לבן. ומשא יעקב. ואלי בו מה יחבשי בנות כנען. משא כדה מרה אוכרה. והייא מחלת בנת ישמעאל. ולאכן מה טלקשי לאוולין.

פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי לפסוק כתב אלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק. הרש"י ז"ל פסר מאדאם כתב יצחק בן אברהם עלאש עאוודלי אברהם הוליד את יצחק. וזאווב. אלי ליצני הדור כאנו יקולו מאלימלך נתעברה שרה. רבבי כלק אברהם ויצחק כליקה ואחדה והנאס לכל סתערפת אלי אברהם הווא אלי הוליד את יצחק. הוני ואחד ינשד. והאדה לכלאם האדה נתעלמו מן לפסוק ואברהם זקן וכו'. אלי פסרו לחז"ל. אלי קבל מה כאנשי ואחד יביין עליך לכבר חתה לאברהם אבינו. אלי כאנו יגלטו בינו ובין יצחק אלי כאנו מנצ'ר ואחד. ובהאדה אברהם אבינו צלה באש יביין לכבר עלא אלי כבר. ובדאת ביה הווא.

לאכן פי פרשת נח הרש"י ז"ל פסר ואלה תולדות נח נח איש צדיק. ללמד עיקר  תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. מאענאהה וקתלי לפסוק יכתבלי ואלה תולדות פצדיקים. יקצד אלי עיקר תולדותיהם מעשים טובים. הוני האדה האש יקצד לפסוק. ואלה תולדות יצחק. למעשים טובים מתאעהו יביינו אלי הווא ולד אברהם. ועלאש לפסוק חב יכתבלנה הצדקות מתאע יצחק. עלא כאטר כאנו יקולו ולד אלימלך. ווקתלי נשופו למעשים מתאע יצחק אלי ישבאוו לאברהם יאסר. יביין אלי הווא בן אברהם.

אכוואני לעזאז. לפסוק קאל ראו אברהם אביכם שרה תחוללכם. האש מאענאהה תחוללכם. וקתלי נשופו הצדקות מתאע יצחק יביין הצדקות מתאע שרה. ווקתלי לולד יטלע מוש באהי תתחמל למשהולייה לכבירה למרה. האדה האש מאענאהה תחוללכם. אלי שרה תכליה הנסה יסתמאוו חולין אידה כאן ח"ו הזגאר יטלעו מוש באהיין. וכיף מה מכתוב פלמשלי בן כסיל תוגת אמו. ועלאש. עלא כאטר למרה הייא עקרת הבית. והייא אלי ענדהה עלאקה מובאשרה מעה הזגאר אכתר מן הראזל. מוש מאענאהה הראזל מה ענדושי משהולייה. אידה כאן הזגאר ח"ו טלעו מוש באהיין הראזל חייתעאקב עליהם פי עולם הבא. ולאכן למרה הייא עקרת הבית. ומאדאמהה עקרת הבית משהוליית תרביית הזגאר תתחמלהה הייא אכתר מן הראזל. ובהאדה יקולו תוגת אמו.

אלי יקולו אמו מה רבאתושי. ועלאש קאעד נכתב איכה. עלא כאטר קאעדין נשופו רבאיית זגארנה קאעדה תפסד. ובהאדה חבית נפייק לאבאת ולאמאהאת ראו לכטר קבאלתנה. כיף מה קאלו לחז"ל דרך ארץ קדמה לתורה. אידה כאן ואחד מוש מתרבבי חתה ואלו יוולי פתורה אקווה מן משה רבינו קראייתו מה תצלח שיי. בלמקלוב יוולי יעמל חלול ד' אלי יקולו האדי הייא התורה. ונזיבו הוני מעשה ואחד ענדו מעאמל מתאע צבאבט משהורין יאסר פי אמריקה. נהאר אלי דשן שלשלה מתאע חוואנת כבאר מתאע צבאבט וזא ללבירו מתאעהו. לקה אמו תסתננה פי פלבירו. תבהדל אלי אמו מה עמרהה מה עתבת לבירו מתאעהו. קאללהה מאו לאבאש. קאלתלו אסמע נחב נחכילך חכאייה אקעד. קעד. קאלתלו מרה וראזל מאזאלו כיף ערסו זאו לאמריקה. מן לאוול תפאהמו מהמה כאנת למאשאכל אלי יתעדאוו עליהם באש ישדו הדין. ולאכן לוואקע כאן נוע אוכר. באתו פשארע ומה לקאוושי האש יאכלו ובהאדה תלזו באש יכדמו פשבת. כדמו פי מעמל מתאע צבאבט. באעד שוייה ווקת כממו באש פלעשייה יחלו חנות תצליח הצבאבט.

בדאו בלחנות ומן באעד עמלו מעמל וכבר למעמל וולאוו מעאמל משהורין יאסר. ולמרה דימה תקול לראזלהה באש ירזעו לדין ומה עאדשי יחללו פשבת. ולאכן הראזל כל מררה ידזהה ויקוללהה האו באש נכמל למשרוע לפלאני ונשכר פשבת. פלאכר למרה צ'כצ'ט עלא ראזלהה באש למעאמל לכל יווליו באסמהה באש תנזם תתהננה אלי יזי נהאר ולמעאמל יסכרו פשבת וירזעו יעמלו הדין. לאכן לווקת תעדדה ולמעאמל מה סכרושי ונפטר הראזל וורת ולדו לואחיד כל שיי. ולוולד משה פי טריק בו ומה סכרשי למעאמל פשבת.

ואמו דימה פי מכהה ילזמום ירזעו לדין. חתתה אלי לולד חל שלשלה מתאע חוואנת. לאם מה עאדשי תחמל. תווה קאעדה קדאם ולדהה וטאלבה מנו באש יסכר לכדמה לכל פשבת. כאן יחב יסמע כלאמהה האו תחב תקולו אלי כל שיי באסמהה ותאכד כל שיי פי ידהה ותעמל האש תחב. ותווה חנכליך תכמם ונהאר הזמעה רזעלי וכרזת. לולד תצדם. הנאס לכל רווחת והווא מאזאל פי בירו. זאהו הסופיר קאלו מוש נאוי תרווח. חכאלו. קאלו האנה מעה ואלדיך מלי בדאו ונערף לחכאייה לכל. אסמע כלאמי נרזעו כלנה לדין. קאלו האנה כנת נאוי נאכד גויה. קאלו מקלק מן אמך. רוואח באס יד אמו וקאללהה שדי אנתין למעאמל וכליני נמשי נקרא הדין באש נערף נטבקו. ומשה לישראל וקעד כמס שנין ירוואח כאן פלעייאדה. ותווה יהודי כאמל. יהי רצון אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.    

בס"ד מוסר בלערבי פרשת ויצא

תוניסיה-רבניה
פלפרשה מתאע הזמעה אלי פאתת. לפסוק חכאלנה. אלי יצחק אבינו ורבקה אמינו. קאלו ליעקב אבינו באש ימשי יאכד מרה מן ענד לבן. ופלפרשה מתאע הזמעה האדי יחכילנה לפסוק. אלי יעקב שמע כלאם בו ואמו ומשה. לאכן פלאוול משה לישיבת שם ועבר יקרא התורה 14 אן סנה. ומן באעד משה לחרן. ופתנייה תעדה עלא הר המוריה. ובאעד מה עדאהו. כמם קאל. לבלאצה אלי צלאו פיהה בוייה וזדי ותקרב פיהה בויה נעדיהה ומה נצלישי פיהה. וכמם באש ירזע ויצללי מנחה גאדי. ולאכן רבבי קאל צדיק כיף האדה יזי חדאיה ומה נבייתושי בחדאיה. ובהאדה וצה עלא השמש באש תגיב. וגאבת השמש אקבל וקתהה. ויעקב וקתלי וצל לקא עלא גפלא גאבת השמש ומאזאל מה צלאשי מנחה. ובהאדה תקן צלאת ערבית וצלא ערבית זוז עמידות. לאוולה מתאע ערבית והתאניה מתאע מנחה. ו

חב ינעס ויאכד חזרה ויחטהה תחת ראשו. ולאכן לחזר קעדו יצ'ארבו. כל ואחדה תקול יחט ראשו עלייה. ופלאכר תפאהמו אלי ולאו חזרה ואחדה וחט יעקב ראשו עליהה ונעס. וחלם סלום מן לוטה לסמה. ומלאכים אלי כאנו מעאהו פי ארץ ישראל טאלעין. והאבטין מלאכים אלי חימשיו מעאהו לחוץ לארץ. אלי כל ואחד מעאהו מלאכים יחפצ'ו מן למזיקים. ושאף אלי למלאכים השרים מתאע לאומות העולם.

טאלעין האבטין. מענאהה מרה יחכם האדה ומרה יחכם לוכר ויטיח לוכר. ופהם אלי לגלויות אלי חנמשיו פיהה מוש טואל יאסר. ולאכן וקתלי טלע השר מתאע עשו. טלע יאסר ומאזאל יטלע. וכאף יעקב. אלי מענאהה לגלות מתאע עשו טוילה יאסר. ופי וקתהה רבבי תזלה עליה וקאלו. מה תכאפשי. אלי חתה השר מתאע עשו יזי נהאר ונהבטו. ותופה לגלות. ובארכו. וקאלו אלי חיחפצ'ו וירזעו לארץ ישראל שאלם. ופאק יעקב וכאף יאסר. וקאל לבלאצה האדי הייא בואבת הסמה. אלי בית המקדש לבלאצה מתאעהה קבאלת כסא הכבוד אלי פסמה. וועד לרבבי. אידה כאן ירזע שאלם ידפע למעשר. ועמל קרבן פוק למצבה אלי תכה עליהה ראשו. אלי מה כאן ענדו כאן זית. ומשא לחרן. ופי נהארתהה וצל לחרן. כיף אליעזר וקתלי משה יכטב רבקה ליצחק. ולאכן אליעזר לוטה רפעתו. ויעקב אבינו חרן זאתו. והווא דכל לחרן ורזעת חרן לבלאצתהה.

ולקא ביר פשאניה ופוק מנו חזרה כבירה. ותלאת רעאיה בזלובאת מתאעהום קאעדין יסתנאו. קאלום מנין אנתון. קאלולו מן חרן. קאלום תערפושי לבן. קאלולו נערפו והאו בנתו זאיה תווה תרעה בלגנם מתאע בוהה. קאלום האשביכום קאעדין הוני. הנהאר מאזאל טויל. שקיו לגנם ובארו זידו רעאו. קאלולו לחזרה כבירה ומה נזמו נקימוהה כאן מה נתלממו לכל. באש נשקיו לגנם. הומאן מאזאלו יחכיו ורחל זאת בלגנם מתאע בוהה. ווקתלי שאפהה יעקב דז לחזרה גרגבהה ואחדו. ושלם עלה רחל. וקאללהה אלי הווא יעקב ולד עמתהה. ושמע לבן וזא יזרי.

קאל אליעזר זאב 10 זמולאת. יעקב תלקא זאב 100. ולאכן לקאהו ואחדו. קאל האדה ענדו פלוס פי זיבו. ענקו לקאהו פארג. קאל האדה ענדו צ'יאמנט פי פמו. באסו שיי מה לקא ענדו. אלי יעקב וקתלי כרז מן ישראל. עשו בעתלו ולדו אליפז באש יקתלו. ולאכן אליפז מה כאנשי יחב יקתל יעקב. מה יללו כאן עמו. ולאכן בו וצאהו. ובהאדה יעקב עטאהו אלי ענדו לכל. וקאלו עני חשוב כמת. מענאהה הזאואלי יסתממה כיף למיית. ויעקב קאל ללבן מה תמאשי עלאש תברבש. סבקך אליפז וכדה כל שיי. 
וקעד יעקב ענד לבן ירעה בלגנם שהר. וקאלו לבן חתקעד תכדם בלאשי ומן באעד תזי תקולי נחב ונחב. נתפאהמו מן תווה. קדאש תחב אלי תרעה בלגנם מתאעי. קאלו נכדם 7 שנין פי בנתך רחל. קאלו באהי. ווקתלי ופאו ה7 שנין. קאלו עטיני מרתי. קאלו חאצ'ר. ולבן לם נאס לבלאד וקאלום. האו שפתו מלי זא יעקב לברכה  נזלת פלבלאד.

ואידה כאן חנעטיהו רחל חיאכדהה וימשי. ובהאדה הלילה חנבייתלו הצ'וו. ואנתון קולו אלי פי בלאדנה מה נשעלושי הצ'וו פלעראס. ונעטיהו לאה באש יזיד יקעד מעאנה 7 שנין אוכרין לדמת רחל. ועזבתהם לפכרה. וזאו הנאס לכל ללערס. וכל ואחד חט ברנוצו לברה ודכל באש יקעד מרתאח. ולבן כדה לבראנץ לכל באעהם ועמל ביהם לערס. והומאן מה פאקושי ביה עלא כאטר צ'לאם. ועטא לאה ליעקב. ווקתלי כרזו קאלולו וין לבראנץ. קאלום כליתו ביהם.

 ופצבאח יעקב לקאהה לאה. משא ללבן קאלו מוש תפאהמנה פי רחל. קאלו צחיח. ולאכן אחנאן מה נעטיוושי הזגירה אקבל לכבירה. ותווה כמל שבוע מתאעך. ונעטיך רחל באלי תזיד תכדם מעאיה 7 שנין ועמלו איכאך. 
וכדם יעקב 7 שנין אוכרין. וולדתלו לאה ראובן שמעון לוי ויהודה. ווקתלי שאפת רחל רוחהה אלי מה זאבתשי זגאר. עטאת ליעקב כדימתהה בלהה וקאלת תזיב הייא זגאר ונתבנאהם האנה. וזאבת בלהה דן ונפתלי. ולאה חתה הייא עטאת כדימתהה זלפה ליעקב. וזאבת גד ואשר. ומן באעד זאבת לאה יששכר וזבולון. וחבלת מרה אוכרה. וכממת אלי תערף אלי יעקב חיזיב 12 זגיר. ותווה ענדו 10. וכאן הייא תזיב ולד. רחל תזיב ואחד ברך אקל מלכאדמאת. ובהאדה צלאת עליה ותקלב וולאת בנת. ומן באעד זאבת רחל יוסף. 
ווקתלי תואלד יוסף כמלו ה7 שנין. וקאל יעקב ללבן שייבני כללי נרווח. קאלו עלאש תשלם פינה. ואנתין מלי זיתנה לברכה נזלת פלבלאד. קולי השנווה תחב כראך. קאלו דור פלגנם לכל. וכל עלוש אלי הווא מנקט ומברקט נחיהו. וכל כבש אלי הווא אשכם נחיהו. ואלי יתואלדו מנקטין האו מברקטין האו אשכם מתאעי האנה.

ועזבתו לפכרה לבן. וקאלו באהי וכדאהם רפעהם בעיד עלה יעקב משיי 3 הייאם. ולאכן לברכה אלי כאנת ענד לבן מן סירת יעקב. ובהאדה אלי תואלדו לכל כאנו מן נוע אלי תפאהמו פיה ליעקב. ובדל לבן להתיפאק מעה יעקב 100 מרה. ויעקב נאדה רחל ולאה לשאניה. וקאלום אלי הווא יחב ירווח. וקאלולו אחנאן מעאך ואלי תעמל מברוך. וכלה יעקב נהאר לבן משה ישז לגנם אלי קאעד בעיד 3 הייאם. וקאם לם רוחו וכדה נסה וזגארו וספר. ורחל שרקת למעאבד מתאע בוהה.

ולבן שמע אלי יעקב הרב כלט עליה. ופליל רבבי זאהו פלמנאם וקאלו רד באלך תמש יעקב. וכלט עליה וקאלו האשביך הרבת. באהי נקולו הרבת עלא כאטר תווחשת דאר בוך. ולאכן האשביך שרקתלי למעאבד מתאעי. קאלו הרבת עלא כאטר כפת מה תכלינישי ותחווצלי אלי כסבת לכל. ולמעאבד מתאעך אלי סרקומלך מה יעישי. ויעקב מה יערפשי אלי רחל סרקתהם. וברבש לבן ומה לקא שיי. פי וקתהה עמלו גדש חזר. וחלפו אלי חתה חד מה יעדי לחזר האדה ללוכר לדוני. ורואח לבן. ויעקב משא לארץ ישראל. ופתנייה שאף אלי מלאכים חוצה לארץ טאלעין. וזאיין מלאכים מתאע ארץ ישראל. וסמה לבלאצה האדיך מחנים. 
פלפרשה מתאע הזמעה האדי. מערופה הנשדה פנדר מתאע יעקב אבינו אלי קאל. אם יהיה אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ד' לי לאלקים וכו'. הנשדה זוז נשדאת. והאדה רבבי וועדו באש יחפצ'ו. והתאנייה והאדה מערוף הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. השנווה קאעד יקול והיה ד' לי לאלקים.

לאכן מערוף אלי התורה תכתבת 974 זיל אקבל מה תכלק לעולם. ופתורה כיף מה קאעדין נקראוו מכתוב אלי חייזיו לאבות וחייזי משה ואהרון. הוני ואחד ינשד. והאדה מערוף אלי רבבי כלק לאדם באש יתבת התורה ולמצוות. וכללה פי ידו לבחירה. אלי ימשי פי טריק התורה יאכד כרה ואלי יכאלף יתעאקב. המאלה כיפאש יכתב פתורה עלא לאבות אלי הומאן כאנו צדיקים אקבל מה יתכלקו.

הזואב הווא. כיף מה פסרו לחז"ל עלא חנה וקתלי זאבת שמואל לעלי וורא הדין קדאמו ותחייב מיתה. בדאת תבכילו חנה. קאללהה תווה תזיבי ואחד אוכר. קאלתלו אל הילד הזה התפללתי. האש מאענאהה. פסרו לחז"ל אלי כאן ענדהם מסורה אלי חייזי ולד אסמו שמואל אלי מוזון קד משה ואהרון. והנאס לכל כאנת תסממי ולדהה שמואל.

וזא ענד חנה. ובהאדה קאלתלו צלית עלא לולד האדה אלי מוזון קד משה ואהרון. מאענאהה אלי כאן ינזם יזי ואחד אוכר פי עוצ'ו. ולאכן הייא בצלה מתאעהה זבדת הנשמה מתאע שמואל ללולד האדה. חתה הוני כיף כיף. אלי כל ואחד כאן ינזם יוולי אברהם. וכאן ינזם ישמעאל יוולי יצחק. וכאן ינזם עשו יוולי יעקב. ולאכן הומאן אלי זאבו הנשמה האדיך פי ווצטהם בצדקות אלי עמלוהם פלאוול.

הוני האדה האש יקצד יעקב אבינו. אלי קאעד יקול אם יהיה אלקים עמדי וכו'. מה יקצדשי עלא ענין עולם הזה. כאן יקצד עלא לכלמה לאכראנייה והיה ד' לי לאלקים.

מאענאהה אלי רבבי יעאווני באש האנה נוולי יעקב מוש עשו. אלי יעאוונני באש מה נצ'ייעשי הנשמה לקדושה מתאע יעקב אבינו ותמשי לואחד אוכר. אלי כאן יצחק ינזם יזיב ולד אוכר והווא אלי יוולי פי עוץ' יעקב אבינו. והוני מוש קאעד יקול אלי רבבי יכלליה יוולי צדיק. כאנשי והיה אלקים עמדי. יעאווני. אלי מן גיר מעאוונת רבבי מה נזמושי נגלבו יצר הרע. ובהאדה צלה באש רבבי יעאוונו.

אכוואני לעזאז. לחז"ל פסרו עלא פנינה צ'רת חנה אלי כאנת תגזלהה פלעיד. אלי כאנת תקצד לשם שמים. מוש באש תגזלהה כאנשי באש חנה תצללי לרבבי באש תזיב זגאר. אלי כאנת גאייצ'הה חאלהה מן גיר זגאר. ומעה זמיע האדה תעאקבת אלי מאתולהה זגארהה. ותממה חכם קאל אלי צאטלהה ואחד. ולחז"ל נשדו המאלה עלאש תעאקבת. וזאווב חתה ואלו אלי כאנת נייתהה לשם שמים מאדמהה תכלמת מעה חנה כלאם קאצח וחשמתהה תעאקבת.

לכלאם האדה כלאם כטיר יאסר. אידה כאן הייא אלי כאנת נייתהה לשם שמים תעאקבת איכה. האמאלה אחנאן וין נחטו רוחנה וקדאש ילזמנה נסתחפצ'ו פי כלאמנה. אלי ממכן מן גיר מה נקצדו נזרחו צחאבנה האו נתכלמו עליהם לשון הרע. חתתה ואלו צחאבנה צ'למונה ילזמנה נסתחפצ'ו יאסר פי כלאמנה. ראו לכלמה בחשאבהה. ובלאכץ ילזמנה נתחיירו ווקתלי נלקאו צאחבנה חצל פי מושכלה מוש נפרחולו. האדה לכלאם מווזה לנאס אלי תסתננה וקתלי תשוף ואחד גלט ומה תפרח כאן מה יצבח הצבאח באש תבדה תכבר לעולם לכל כאן תנזם. אלי כל מררה נסמעו כלאם אלי אחנאן מה נחבושי נסמעו זמלה. עלא כאטר פלאן האו פלתאן פרח בגלטת צאחבו ויחב יסמענה אחנאן. מה נחבשי נווצף לכלאם אלי קאעדין נסמעו. ולאכן לחאלה האדה מוזודה ענדנה. וילזמנה נסתחפצ'ו ראו קאעדין נלעבו בנאר. ונזיבו הוני מעשה  ואחד כאן ענדו צאלת אפראח ועאייש מרתאח. לפלוס מוזודה ענדו תלאת זגאר זוז ולד ובנת וכאן ירבבי פיהם אחסן תרבייה.

וצאלת אפראח מאענאהה כל מררה תתערף עלא נאס זדד ומן התצרפאת מתאעהם תערף הנאס האדוך השנווה. אלי וקת לפרח הנאס תחס רוחהה פי קמת הסעאדה וגאדי יביין לעבד טבעו הצחיח. אידה כאן באהי תלקא פרחאן ויצ'חך מעה האדה ויתבסם לוכר. ואידה כאן דוני תלקא יבדה יכש עלא האדה ויעייט ללוכר. והווא מה כאנשי יכללי הצאלה פי יד לכדאמה. כאנשי כאן ישרף עלא הצאלה הווא בידו. חתה ואלו אלי הצאלה מתאעהו כאן פיהה כמסה צאלאת. חתתה ואלו יוולי ענדו כמסה פרוחאת תלקא ימשי מן הצאלה האדי ללוכרה ויתבת האש נאקץ ויווצצי לכדאמה באש יצאוובו.

נהאר זא שדוך לבנתו קאלולו אברך כאייף רבבי וקארי התורה מליח נשד עלא אסמו ולפאמילייה מתאעהו רפץ' השדוך האדאך. מרתו לאמתו קאלתלו עלא לאקל בארה אנשד עליה. ולאכן הווא שד צחיח ומה כלאשי בנתו תקאבלו. בנתו ערסת בואחד אוכר וזאבת ולד. פרח וחצ'ר הצאלה מתאעהו מליח באש יעמלו פיהה למילה. ולאכן פצאלה ישוף פי בנתו מוש פרחאנה כיף מה ילזם יביין עלא וזהה שוייה חייאר. נאדאהה ללבירו מתאעהו וקאללהה מה תכרזי מן הוני אלי מה תקולילי האשביך.

קאלתלו נחב נשדך פלאוול. עלאש פלאן מה חביתנישי נקאבלו וקתלי חב יכטבני. קאללהה האשביך מוש פרחאנה בראזלך האדה. קאלתלו לא. ולאכן האנה נערפך אלי אנתין מה ענדך חתתה כלטה מעה למשפחה האדיך. ומן גיר מה תנשד עליהם רפצ'הם. והאנה תווה קאעד נשך אלי אנתין ענדך רוח הקדש. קאללהה השנווה נצאר. קאלתלו אלי לאברך האדאך ערס בצאחבתהה. והייא זארתהה הזמעה האדי באש תבארכלהה.

צאחבתהה האדי אלי כאנת דימה לפרחה כארזה מן עיניהה ביין עליהה כברת עסר שנין ועיניהה טפאוו. וקתלי שדית פיהה צחיח באש תחכיליה. קאלתלהה אלי עאיישה פי זאחים מעה ראזלהה. קאללהה אסמעני יא בנתי. האנה נערף אלי השמח בצרת חבירו מה יזי שיי. ולאברך האדה שפתו פי ערס אכתו לאמם עליה מזמועה ויחכיה עלא לעבאד ועלא למאשאכל מתאעהם ופרחאן. ערפת אלי האדה מה יצלחשי באש יוולי ראזל בנתי.

קאלו עלאש מה קלתלישי מן לאוול נמנע צאחבתי ונקוללהה אכטאך. קאללהה האנה מה עמרי מה נדוי לשון הרע עלא לעבאד. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.

עמוד 1 מתוך 812345678

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 114 מנויים נוספים

רשימת הנושאים באתר

מרץ 2018
א ב ג ד ה ו ש
« פבר    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031