פאס וחכמיה-ד.עובדיה

להלן ההקדמה המקורית מתוך הספר בת רבים לרבי רפאל בן סמחון.

הקדמת א״א עט״ר זלה״ה שר התורה

רבה של עיר צפרו הוא הודה הוא הדרה .

 

כהופעת קרני אור המאור הגדול ואור החשמל המאיר לארץ ולדרים.

אשר המכונה . עומדת לראש פנה. ומתוכה כעין החשמל תזרום זרמים

אדירים. אל הבתים ואל החצרים . ובכל הארץ יצא קום לפלס נתיב להדוף

אופל וצלמות ולגרש חשכת ליל המרחפת על פני ת כ ל , וכמו בריכה של מיס

חיים אשר תמיד כל חיום תשפיע בחוזקה להשביע נפש שוקקה.

 

כן הייתה מלפנים עיר פאס המהוללה  כלילת יופי משוש-לכל הארץ. אשר מיום היותה

הייתה כגן עדן עיר משכן החכמה לתורה ולתעודה אוצר כל כלי חמדה . ועל

חוג אדמתה עמדו רבנים גדולים שרפי. קודש הלולים כמו שהעיד בנו

האיש אדוני הארץ בימים ההם הוא הגאון מהר״י בירב זצ״ל בקונטריס

הסמיכה וכמו שתראה בתשובות הרשב"א ח"א סימן אלף קפ״ה לחכם רבי דוד

בן זבדי ממדינת פאס ומה גם לעת כאן שעריה רבותינו המגורשים אנשי

השם חל״ב אשר גובה להם ויראה להם שהעמידו בה משטרים וסדרים.

חדשים לבקרים

 

 ולעומת אשר תמיד מגור מסביב וכל היום שמעו קול

נוגש שאגת אריה. וקול שחל, ובוגדים בגדו כמו נחל . בכל זאת החזיקו

בכל תוקף במעוז התורה הקדושה. ועשו להם אזנים. ופתח עינים בתקנותיהם

ובמנהגיהם הטובים. ויסולו מסלה הדשה ודרך כבושה בענייני דת ודין כנודע

ואור תורתם היה זורה מקצה המערב ועד קצהו. ויבסםו משפטי התורה

בסיס הזק ונאמן

 

והגם שכמה ערים גדולים רכשו להם גם המה רבנים

מצויינים . יקרים מפנינים . עכ״ז העיר הזאת המעטירה . לה היה משפט

הבכורה. שכלם היו נגררין אחרי דבריה ואחרי עצתה. ועל דגל רבניה הקדושים

יחנו. ואחרי דבריהם לא ישנו. ומה גס עירנו זאת הקטנה שהייתה ממש

כבת הצעירה השוכבת על ברכי הורתה העדינה. ודדיה ירווה בכל עת ועונה.

 

עד כי בישע אלהיס. גם היא התעודדה ורכשה לה רבנים גדולים אשר רדו

דוכשס מכורת העיר העליזה הזאת והשפיעו על עדתם במרה גסה תלי"ת.

וגס אחרי כן כמוה ככל ערי המערב היו יונקים כפעם בפעם מלשד חכמתה

ושואבי מים חיים ממעייני ישועתה.

 

ואף כי בבר המה נסעו למנוחות במנוחה נכונה עודם חיים עתה יען כי תמיד נשאו את עטס עט סופר מחיר אשר לא

ייעף ולא ייגע. להשיב שואל דבר על כל ריב וכל נגע . ונתנו מחמדיהם.

וימלאו אוצרותיהם ספרים רבים.על כל דבר חכמה ובינה ועד אחרון התנוםסו

כאבני נזר והאירו ברקים שני צנתרות הזהב האראלים והמצוקים. כמוהריב"ע

ומוהריב"י זצ"ל אשר מאריות גברו ומפיהם לפידים יהלוכו וברוח מבינתם

 

העשירו את הספרות ההלכתית עושר רב כל הון יקר ונעים חוסן ישועות

הכמת ודעת חל"ב  וזיע"א עד כי הייתה העיר הרוממה הזאת למחיה . מקור מים

חיים לתורה ותושית

 

ודעת לנבון נקל כי ימצאו בתוכה ספרים רבים ונכבדים

עומדים צפופים למאות ולאלפים . אך אהה איה איפה הם ? לא מהם ולא

מהמהם ולא נוה בהם. ולדאבון לב אין זיכרון לראשונים. אשר היו מלפנים

 .

יען כי רובם ירדו לטמיון ואבד עליהם כלח. בתגרת יד הרדיפות והמהומות

אשר התהוללו כפעם בפעם בארצות המערב יתפ"ץ אשר העיר הגדולה

הזאת לקחה מהם מנה אחת אפים ותמיד היו הוזים ושוכבים ביער של

זאבים כגודע היל"ד.

 

 ומהם יצאו מן העיר בעבור בצע כסף מפני שהיו ביד

אגשים אשר לא ידעו חן ערכים ויטו אחרי הבצע עד שכמעט נתרוקנו האוצרות

הרבים אשר אצרו אבותינו הראשונים במצור ובמצוק ומגור מסביב והנשארים

בהם שארית הפליטה הנם שוכבים בעלטה. והכל צפוי למאכולת עשו רמה

וכל רמש האדמה.                     

ועמהם תמות הכמה ואין איש שם על לב ואין אתנו יודע עד מה

וכבר ברור שלפני פנינו עמד אחד קדוש שדאג לזה ויעט

כמעיל קנאה להציל לקוחים למות ולשום פליטת שארית לפליטים  הנמצאים

במחתרת הוא ניהו הרב הגדול מעו"ם. עמוד התורה. ארי שבחבורה הדו"מ

המקובל האלהי כקש"ת כםוהר"ר רפאליעקב בן סמחון זצ"ל שהיה רב ומורה צדק

בעיר הזאת נעמ"י הוא היה גיבור ציד לפגי ה' ויגש יעקב ויגל את האבן מעל

פי הבאר וישק את בנ"י מים חיים המפכים ויוצאים משפוני טמוני חומר רב

אשר רכש לו מכתבי הראשונים בפרט פסקי שגי הרבנים הנזכרים ואסף איש

טהור משופרי ספרי הפוסקים אשר היו מלפנים. ומסולתם ומשמנם גבל עיסה

יפה . מנופה בי"ג נפה , וברוח מבינתו סדר את המערכה לכל דבר הלכה

כל מין למינו. על סדר האלף בית איש על דגלו באותות יחנו ויערוך שלחן מלא ברכת

ה׳ מלחם הפנים. ויין הרקח ועסיס רימונים. ועלה בידו קובץ נחמד כליל יופי

שוהם רשפה. חכו ממתקים וכלו מחמדים

הכי קרא שמי בת רבים כשמו כן הוא מאוסף וממולא ממקורות שונים אשר אצרו הראשונים. והכול

בדרך קצרה מובלת אל המטרה. ואף גם זאת יטמון ברמז שמו ושם הוריו

בר״ת רפאל יעקב בן מכלוף בן תאמו. היא אמו

 

ויפוזו זרועי ידיו. הלכות קבועות כמסמרות נטועות,  בדרך קצרה שירדו מעשיהם ממקום טהרה

ועליהם יאיר נתיב הביאור והמקור הנקרא אר"ש המוריה, נצב לתלפיה.

והוא מורה מקום מאין מוצא הדין ומאין נבעו מצפוניו, דבר דבור על אופניו

ומעלה על שלחנו תמצית כל הלכה . פעמים בא בקצרה ופעמים בארוכה

בביאור מספיק להלל מאד ;

הספר היקר חזה אנודת הבושם פרחים ושושנים ממינים שוגים. איש

על דגלו שש ומתפאר בגוונים שלו. ותמיד הוא עולה על שלחן מלכים לפני

כל יודעי דת ודין ויושבי על מדין ותמיד היה מורק מכלי אל כלי ויד הכל

ממשמשת בו והכל צריכין למארי היטיא.

לאכול את הבֶריה סולת נקייה ,ומשנתו קב ונקי ודרכו דרך ישרה. מלא כל טוב מאבני הפץ וכל סגולה

יקרה • טוב וערב ומועיל מתוק לנפש ומרפא לעצם, ומה גם לעת כזאת

אשר ספרי הפוסקים בעצלתים סוגרו על מסגר והכל רצים .

אחרי הקיצורים הננסים. וצל ההרים רואים כאנשים עתה הספר הזה יהיה מרגוע לנפשם

למלא את ידם מלא הפנים . הלא ימצאו יחלקו שלל רחם רחמתים. ויאירו

העיניים כאור החמה שבעתים. דברי חכמים ומידותם. ספיר גזרתם. ובצרור

החיים תהיה צרורה נשמתם:

 

זכרה להם אלהי לטובה לצאצאי הרב המחבר וזרעו לברכה. ה"ה

האחים המבורכים נדיבים ושועים הרב יהודה והרב  שמואל בני המו"ץ משכים

ומעריב זר"ק הרב עמרם נ״ע נכד הרב המחבר אשר הזילו זהב מכיסם להוציא לאור

חמדה גנוזה אשר גנזו אבותיהם למנו"ן אביהם הרע״מ ז"ל תהיה בעדם סתרה

צנה וסוחרת. ברך ה׳ חילם. ונגע לא יקרב באהלם אכי״ר;

ולי אני הצעיר המדוכה ומעונה בעוני. עומד ומצפה לרחמי שמים ישלח

לי מרפא ארוכה. מרפא חיים לטובה ולברכה. וזכות התורה הקדושה וזכות ה"ה

זיע״א תגן בעדי. וה׳ יכין צעדי אכי״ר . כ״ד החו"פ צפרו בשלהי אייר

התשי״ב ליצירה

ע״ה ישועה שמעון חיים עובדיה

 מכונה ישמ״ח ס"ט

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 217 מנויים נוספים
אוגוסט 2012
א ב ג ד ה ו ש
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
רשימת הנושאים באתר