פינת ההלכה – לפי חכמי מרוקו

באדיבותו של מר יוסף בן-חמו הי"ו

פרשת "כי תשא"

הפטרה: "וישלח אחאב"חוברת 5

טו' אדר א' תשע"ד

יוצא לאור ע"י מדרשת

"ויזרע יצחק"

ע"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ל

זמני החג

י"ם

ת"א

חיפה

כניסה

16:49

17:06

16:54

יציאה

18:02

18:04

18:03

ר"ת

18:43

18:40

18:38

הגיגים לפרשת השבוע

"כל העובר על הפקודים מבן עשרים שנה" (שמות ל' יג)

ה"אור החיים" הקדוש מבאר שמכאן אנו לומדים את מה שאמרו חז"ל שמהתורה אין האדם חייב אלא עד שהוא בן עשרים (שבת פט:), והטעם הוא משום שרק בגיל זה מגיע האדם "לגדר זה שתהיה נפשו שלימה מהשגת המושכל מההדרגות הרוחניים הא-לקיים, אשר נפש ישראל משם הוא ולזמן הנזכר תשיג", ואת רעיון זה רמז דוד בתהלים באומרו: "אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך" (תהלים ב' ז), ומסביר ה"אור החיים" את הטעם מדוע לא נענש האדם עד גיל זה: "כי הוא לצד שעדיין לא שלמה דעתו בהכרת המושכל ובהשכלת הידיעה ובתגבורת המספיק להערכת מלחמה, לשבור כח המסית ולנצח תאות הטבעיות, ולהשכיל ברצון הנפש, ולהבחין את אשר ידבר בלבו אם לאושר, ובהיותו בן עשרים הנה הוא שלם בדעתו להחזיק מגן וצנה בתגבורת השכל וההבחנה והבחירה בדרך החיים"  

 

"ולקחת את כסף הכיפורים… ונתת אותו על עבודת אהל מועד" (שמות ל' טז)

מבאר רבינו בחיי שמחצית השקל שנתנו בני ישראל הוא כופר נפש עבור חטא העגל שעשו, ושקלים אלו, כופר הנפש, הובאו לצורך עבודת אהל מועד ומהם נבנו האדנים, שהם יסודות המשכן ותחתיתו, כי ידוע שהמשכן שקול כנגד בריאת העולם הזה, והמשכן היה נשען עליהם, ומשום כך מסיים הכתוב ואומר: "והיה לבני ישראל לזכרון לפני ה' לכפר על נפשותיכם", שכוונתו לומר שמהכסף הזה של השקלים יעשו בבנין המשכן דבר מיוחד ומסוים שהוא יהיה לבני ישראל לזכרון, שיזכיר להם תמיד את חטאם בבחינת: "וחטאתי נגדי תמיד" (תהלים נא'), ודבר זה יהיה לפני ה' על מנת שיכפר להם כי יתרצה להם בהיות האדנים יסודות של משכן, לכן קרא לכסף הזה כסף הכפורים.

 

"קח לך סמים" (שמות ל' לד)

אמרו חז"ל "קח לך – משלך" (יומא ג:), ואילו בהמשך נאמר: "והנשאים הביאו… ואת הבשם ואת השמן למאור ולשמן המשחה ולקטרת הסמים" (שמות לה' כז-כח) ולא מוזכר שהם הביאו זאת למשה. מתרץ ה"משך חכמה" לפי דברי חז"ל (יומא עה:) שכתוב נשאים ללא האות יו"ד ללמדנו שהעננים הם שהביאו אותם בעת ירידת המן. וידוע שהמן ירד לעם ישראל בזכותו של משה (תענית ט.) אם כך נחשב הדבר כאילו שמשה לקח משל עצמו.

 

"וירא אהרן ויבן מזבח לפניו" (שמות לב' ה)

מבאר הרמב"ן שאהרון ראה את עם ישראל ברע שנאמר: "כי ברע הוא" (שמות לב' כב) כלומר הוא הבין שהם מתכוונים לעשות את העגל לעבודה זרה, ולכן הוא קם ובנה בעצמו מזבח, וקרא "חג לה' מחר", והמזבח שבנה אהרון היה לשם שמים והוא התכוון שבני ישראל יזבחו עליו לה', ולא כפי כוונתם לבנות מזבח לעבודה זרה. ומה שדחה אותם אהרון ואמר להם, "מחר", כוונתו היתה להאריך להם את הזמן, אולי בינתיים יגיע משה ובני ישראל יעזבו את העגל, אלא שהם השכימו בבקר "ויעלו עולות ויגישו שלמים". מדגיש הרמב"ן שהכתוב בכוונה אינו אומר: "ויעלו לו עולות ויגישו לו שלמים", לפי שחלק מהאנשים אכן מעשיהם היו מכוונים לשם הקב"ה כאשר אמר אהרן, אך חלק מהאנשים העלו זבחים לשם העגל. ועל אלה אמר הקב"ה למשה: "וישתחוו לו ויזבחו לו" (שמות לב' ח), וגם אם נאמר שאהרון הוא זה שמקריב את הקרבנות, בכל זאת ניתן לפרש מדוע נאמר סתם "ויעלו עולות ויגישו שלמים", ללא הציון למי מעלים את הקרבנות, וזה מהטעם שאהרון היה מכוין בעבודתו שהקרבנות הם לשם ה', ואילו הם כיונו את דעתם שהקרבנות הם לעגל אשר עשו. 

"ועשית כיור נחשת" (שמות ל יח)

מעיר ה"ספורנו" שהכיור לא הוזכר ברשימת הכלים שנדרשים למשכן, וצריך להבין מדוע? ומתרץ שהכלים שהוזכרו ברשימה הם כלים הדרושים לצורך השראת השכינה במקדש ואילו הכוונה בכיור איה להשראת השכינה אלא רק להכנת הכהנים לעבודתם.

 

"ראה קראתי בשם בצלאל" (שמות לא' ב) 

מה כוונת הקב"ה כשאומר למשה "ראה"? מבאר ה"כלי יקר" שבפסוק שלפנינו אומר הקב"ה למשה ראה ברוח הקודש שעליך שבצלאל ראוי והגון למלאכה הזו, כאומר: "ואתה תחזה ברוח הקודש שעליך" ומה שמוסיף הכתוב ואומר "בשם" הוא ללמדנו ששמו מוכיח עליו, בצלאל", שהיה בצילו של הא-ל, משום כך, לפי המדרש, אמר משה בגמר מלאכת המשכן את הפסוק: "יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן" (תהלים צא' א) לומר שעושי המלאכה היו בצל א-ל, וזה מסתדר גם עם סיום העניין שם נאמר: "ככל אשר צויתיך יעשו" (שמות לא' יא) לא נאמר כאן שיעשו ככל אשר אתה תצוה להם, אלא יעשו ככל אשר אנכי מצוה אותך, אלא חייבים לומר  שהיו בצל א-ל וכך גם פירש רש"י את הפסוק "ובצלאל בן אורי עשה ככל אשר צוה ה' את משה" (שמות לח' כב).

 

"ויאמרו אליו קום עשה לנו א-לקים״ (שמות לב' א)

מציין ה"אזנים לתורה" שבדרישתם מאהרון לא ביקשו בני ישראל מנהיג אחר במקום המנהיג משה החסר, אלא הם מבקשים "א-לקים". כי המנהג בישראל הוא שכאשר המנהיג מסתלק הם מתחילים להעריץ אותו עד כדי כך שהם אומרים שרק "א-לקים״ יכול למלא את מקומו.

 

״ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות״ (שמות לב' יט)

שואל האלשיך הקדוש, מדוע ממתין משה עד שהוא יורד מההר ורק אז הוא שובר את הלוחות ולא שבר אותן מיד כאשר הקב"ה אומר לו הוא שישראל עשו את העגל? הלא לא התחדש לו מאומה הוא ידע ושמע מפי ה' על חטאם של ישראל , וגם שמע את קול העם וידע פשר הקולות. מדוע שבר את הלוחות רק בראותו את העגל והמחולות? ומתרץ, שגם על החטא הגדול והנורא ביותר יש עדיין תקנה ותקוה, אם מצטערים עליו וחוזרים בתשובה לפיכך לא שבר משה את הלוחות, ולא חרה אפו. אך כאשר ראה את העם החוטאים שהם רוקדים ושמחים בחטא הבין משה שאין תקנה ולכן שבר את הלוחות.

 

"פסל לך שני לוחות אבנים ראשונים" (שמות לד' א)

"הראהו מחצב סנפירינון מתוך אהלו ואמר לו הפסולת יהיה שלך, ומשם נתעשר משה הרבה" (רש"י)

אמר הקב"ה בדין הוא שיטול את אותה הפסולת מכיוון שביציאת מצרים כשכל בני ישראל היו עסוקים בביזה משה היה עסוק בהעלאת עצמות יוסף ולכן הקב"ה העשיר אותו. אלא, שלפי זה קשה, כי אם העושר הזה שניתן כעת למשה הוא מפני שהוא לא שלח ידו בביזת מצרים, מדוע המתין הקב"ה זמן רב כל כך עד שפיצה אותו? מתרץ ה"קטורת הסמים" שמשה מרב ענוותו לא חפץ כלל בכל העושר הזה שהקב"ה הביא לו. אך אחר מעשה העגל אומר משה לקב"ה שהסיבה לחטא היא רוב הכסף והזהב שהיה לעם ישראל,  וכשמשה גוער בעם ישראל ומוכיח אותם על עשיית העגל הם עונים לו שאמרו חז"ל: "אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו" איך אתה יכול לדון אותנו הרי אין לך בכלל כסף ולכן אין לך את היצר-הרע הזה של העגל. ולכן הקב"ה העשיר אותו דווקא עכשיו כדי שגם לו יהיה כסף וזהב ואז יוכל להוכיח את עם ישראל .

 

"כי קרן עור פניו" (שמות לד' כט)

רבינו החיד"א מביא ב"נחל קדומים" את המדרש המסביר כיצד קרן עורו של משה, בכך שאת הדיו שנשאר בקולמוס נתן הקב"ה על ראשו של משה ומזה קרנו פניו. שואל הר״ר העשל כיצד נשאר דיו בקולמוסו של משה? הרי הדיוט אינו יודע כמה דיו צריך לצורך הכתיבה ויתכן שיתן יותר דיו ממה שצריך ולכן ישתייר דיו בקולמוס, אך אצל הקב"ה ידוע בדיוק כמה דיו צריך אם כן כיצד נשאר דיו? ופירש על פי מה שאמרו חז״ל שמשה היה צריך לכתוב "עניו מאד", ומרוב ענוותו כתב "ענו" בלי יו״ד, ונשתייר הדיו שיעור לכתוב יו״ד. 

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 184 מנויים נוספים

פברואר 2014
א ב ג ד ה ו ש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
רשימת הנושאים באתר