פינת ההלכה – לפי חכמי מרוקו

טללי אורו בתורת רבנו "אור החיים" הק' לספר שמות פרשת תצוה, ושבת זכור". –
מאת הרב משה שמיר אסולין.רבי חיים בן עטר קבר
"ואתה תצוה את בני ישראל" )תצוה כז, כ(."משה רבנו גואל ראשון וגואל אחרון". )רבנו אוה"ח הק'( –"כל עוד אין עוסקים בתורה ובמצוות, אין משה רבנו חפץ לגאול עם של בטלנים מהתורה". )רבנו אוה"ח הק'( רבנו חיים בן עטר בעל "אור החיים" הק' מדגיש על פי הזוהר הק' שהגאולות הראשונות של עם ישראל היו בזכות אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, ואילו הגלות האחרונה גלות אדום בה אנו שרויים, תהיה רק בזכות משה –
רבנו ע"ה. על השאלה מדוע הגלות הזו מתארכת זה למעלה מאלפיים שנה, הוא עונה:
"כי כל עוד שאין עוסקים בתורה ובמצוות אין משה חפץ לגאול עם בטלנים מהתורה, וזה הוא שרמז הכתוב כאן – באומרו: ואתה תצווה את בני ישראל על דרך "כי מלאכיו יצווה לך", }תצווה מלשון צוותא, צוות שמתלווה לצדיק{. או – –על דרך אומרם ז"ל: אין צו אלא מלכות, כי הוא }משה רבנו{ ימלוך עלינו לעתיד, ותנאי הוא הדבר שיעסקו ישראל
בתורה. וזה הוא אומרו: ויקחו אליך שמן זית זך. ירמוז אל התורה שנמשלה לשמן. מה השמן מאיר לעולם, כך התורה. והם דברי הזוהר שכתבנו בסמוך. ודקדק לומר זך, שצריכים לעסוק בתורה לשמה בלי שמרים, שהם לקנטר ח"ו או להתגדל וכו'. ואמר עוד "כתית", פירוש שצריכים לעסוק בתורה ולכתת גופם וכוחם, על דרך אומרו "זאת התורה אדם כי ימות באוהל" )במדבר חקת, יט, יד(. וכבר כתבתי ענין זה בחפצי = }"חפץ ה'" הוא ספרו של רבנו האוה"ח הק' על הגמרא{ בעניין המיימינים בה" )אוה"ח הק' שמות כז, ב(. }וכך עולה מדבריו ב"חפץ ה'": המיימינים הם תלמידי חכמים הלומדים תורה מתוך עיון וטורח כדי לברר את טעמי הוראות התורה כמו אדם העושה מלאכה ביד ימינו שהיא מיומנת ובעלת עוצמה. וזה בניגוד ל"משמאילים בה" הלומדים תורה מבלי לטרוח להבין כל פרט. כך מפרש רבא בר רב שילא,
ויש אומרים רב יוסף בר חמא בשם רב ששת את הפסוק: "אורך ימים בימינה }של תורה{, ובשמאלה עושר וכבוד" )משלי ג, טו(. יוצא לפי הפירוש הנ"ל, המיימינים הם אלה הלומדים תורה מתוך עמל רב, וזוכים לאורך ימים… וכל שכן   לעושר וכבוד, ואילו הלומדים מתוך עצלות, זוכים רק לעושר{. לכן התורה משתמשת כאן בביטוי "כתית" לכתת את – כוחו ואונו עד שיבין את התורה. )רבנו אוה"ח הק' בספרו "חפץ ה' לגמרא שבת סג ע"א(. בזוהר חדש )בראשית טו' א'( שאל רבי יוסי בר חלפתא את רבי יצחק , מדוע הגלות האחרונה מתארכת? ענה לו: "לא אתארך אלא על ביטול אורייתא , וכך שמעתי מרב המנונא סבא. ."תלתא גלותא גלו ישראל וחזרו בזכות האבות, גלות
רביעית בזכות משה רבנו. מ ש ה = "מה שהיה הוא שיהיה" )קהלת א' ט'(. – – –
גם לפי פשט הפסוק עולה, המיימינים הם אלה שלאחר לימודם, מסתכלים ימינה כדי לדעת מה הספיקו ללמוד. – לעומת זאת, המשמיאילים אלה העצלנים המסתכלים שמאלה לראות כמה נשאר להם לסיים, כמקובל אצל ילדים. – בהמשך מסביר רבנו האוה"ח הק' את הביטוי "למאור" כי יכוון בשמן זית להאיר למאור ולייחדו במכוון". הכוונה כאן – לקב"ה שגלה עם בני ישראל כדברי רבי שמעון בר יוחאי לפסוק: "ושב ה' אלוקיך את שבותך" )דברים ל, ג(. "בוא וראה כמה חביבים ישראל לפני הקב"ה, שבכל מקום שגלו שכינה עמהם…. ואף כשעתידים להיגאל, שכינה עמהם" )מגילה
כט, ע"א(. רבנו אוה"ח הק' מדמה את השכינה למאור הקטן, ואילו הקב"ה אלופו של עולם, למאור הגדול. נזכה להאיר בתורה מתוך הארה רוחנית, ונזכה לקבל את גואלנו הראשון והאחרון משה רבנו רעיא מהימנא. – – מדרש תנחומא )תצווה ו'(. "אמר ליה הקב"ה למשה: מלך עשיתיך גזור = תצווה עליהם והם עושים. כמו שכתוב –
בספר שמואל )א', יג יד'(: "ויצווהו ה' לנגיד על עמו" וכן לעיל )פרק ו' יג' בפרשת וארא(: "ויצוום אל בני ישראל". כלומר, הביטוי "לצוות" הוא בבחינת מלך, כך שמשה רבנו היה ויהיה מלך המשיח על עם ישראל, רבנו אוה"ח הק' מדגיש שהביטוי "ואתה תצוה" לזמן עתיד = בגאולה האחרונה. שאת ניצניה זוכים אנו לראות. – רוצה לזכור את מה שלמדת? הרמז לכך, נמצא בפסוק הבא העוסק במעיל האפוד "והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב מעשה ארג…" )שמות כח, לב(.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 184 מנויים נוספים

פברואר 2015
א ב ג ד ה ו ש
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
רשימת הנושאים באתר