טללי אורות בתורת רבנו "אור החיים" הק' לספר במדבר – פרשת "נשא".

Asilah

טללי אורות בתורת רבנו "אור החיים" הק' לספר במדבר – פרשת "נשא".

 

"נשא את ראש בני גרשון" (במדבר ד, כב).

  "לצד שבא לומר ענין אחר לבד מהמספר- והוא שינשא וירומם" (רבנו אוה"ח הק').

 

 לשאת את ניצוץ הקדושה שבתוכנו – לראש כל אחד מאתנו.

 

התורה והכלה – "לך אמור להם, שובו לכם לאהליכם" (דברים ה, כז)

 

חכם גבריאל החליט לקחת את בנו הקטן נתנאל לחתונה. כדרכם של ילדים השואלים על כל דבר שונה הניצב בדרכם, הוא מאוד התפעל משמלת הכלה הנוצצת בלובנה וביופיה, כאשר הכלה יושבת על כיסא מלכות.

ילד השעשועים נתנאל, שואל את מו"ר אביו: יש לנו כלה. איך מזהים את החתן, הרי כל הגברים לבושים אותו דבר? האב ענה: בני – מי שיקח את הכלה בסוף הערב לביתו – זה החתן.

הנמשל: בשבועות קבלנו את כלת התורה. בואו ניקח אותה אתנו הביתה ככתוב בסוף מעמד קבלת התורה ב-ויתחנן:  "לך אמור להם – שובו לכם לאהליכם" = שובו הביתה לאוהל, עם עשרת הדברות אותן קבלתם.

ועוד יותר: תחילת קבלת התורה – מתחילה בבית עם האשה, וכשבני אדם לא רואים אותו.

 

פרשת "נשא" הכוללת 176 פסוקים, היא הפרשה הארוכה בתורה.  כנ"ל פרק קיט בספר תהילים מתוך הכתובים, יש בו 176 פס'. גם מסכת "בבא בתרא" מתוך הגמרא, היא הארוכה בש"ס, וכוללת 176 דפים.

 הקשר הרעיוני בין שלושתם, רמוז בראש כל אחד.

"נשא את ראש". של מי? של "אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה'" (תהילים, קיט, א), הנוהגים ביושר ב- דיני ממונות, כמובא במשנה הראשונה של מסכת בבא בתרא: שני שותפים בחצר העושים מחיצה בניהם, מחויב כל אחד לתת מחצרו מחצית מרוחב הגדר, וגם לשלם מחצית מהעלות.

מוסר השכל: אתה רוצה שהקב"ה "ישא" וירומם את ראשך, תנהג ביושר בהליכותיך ובמעשיך.

לעבדכם הנאמן היה מקרה דומה להפליא עם שכן בו בקשתי להקים גדר הפרדה במרפסת המשותפת שהייתה לנו, ונוכחתי לדעת עד כמה חכמינו הקדושים ברוח קודשם יכלו לכוון למקרה הדומה לנאמר במשנה: האם השכן פלוני אלמוני יבחר ללכת בדרך "תורת חיים אמת" כפי שנוסחה במשנה, או בדרך לא דרך…

   

רבנו "אור החיים" הקדוש אומר שהשימוש בביטוי "נשא" לגבי תפקידם של "בני קהת" ו"בני גרשון", משקף את חשיבות מעמדם במשא המשכן. בני קהת נשאו את הכלים הכי מקודשים כמו ארון העדות, המנורה ושלחן הפנים וכו'. בני גרשון נשאו את יריעות המשכן ואת קלעי החצר וכו'.

לגבי בני מררי לעומת זאת, לא נאמר הביטוי "נשא", היות והם נשאו "רק" את קרשי המשכן {הלוואי עלינו}. ובלשון קודשו: "לצד שבא לומר ענין אחר לבד מהמספר – והוא שינשא וירומם".

בדבריו הקדושים טמון רעיון עמוק אותו משדר לנו הקב"ה, השכם והערב: יהודי יקר, יש בך נשמה קדושה, "נשא" את הניצוץ האלוקי לראשך, ותן לו לנווט את דרכיך במעלות הקדושה. ראשנו עדיין מאיר מהבזקי אורות קבלת התורה בשבועות, ואל לנו לעמעם את האורות בירידה לעולם העשייה ללא הפעלת מנגנוני הגנה ושליטה ביצר הרע.

על כל יהודי לפעול כ- מלך. הנוטריקון של המלה מלך:

 

 מ – ל – ך:  מ = מוח. ל = לב. ך = כבד. תיקון ג' דברים: מוח – מחשבה. לב – דיבור. כבד – עולם המעשייה.

על המוח לשלוט על הרגשות אותן מסמל הלב, ועל התאוות אותן מסמל הכבד. אחרת, יהיה בבחינת:

 ל –מ – ך = לב, מוח, כבד, המפעיל ראשונה את הלב המסמל את הרגשות, ורק אח"כ את המוח, בדומה לבהמה שכאשר היא רוצה לאכול, היא מורידה את ראשה = המוח למטה, כאשר לבה = רגשות, וכבדה = תאוות, למעלה.

קיימות שלש דרגות בעבודת ה':

 

קהת – מלשון "הקהה את שיניו". חסיד השולט ביצרו.

גרשון – מלשון לגרש. צדיק הנלחם ביצרו ומגרשו.

מררי  – מלשון מר, בבחינת בינוני הנלחם  מרה ביצרו, אבל מתקשה לגרשו, ונשאר במרירותו.

ה"בן איש חי" כותב בספרו "אדרת אליהו": "לכל אחד יש ניצוץ אור קדוש עליון הנתון בתוככי גופו, ולאדם יש תפקיד גדול בחייו, להעלות את הניצוץ האלוקי הק' שבתוכו, ולקדש את גופו". שנזכה אמן סלה ועד.

 

"יברכך ה' וישמרך – יאר ה' פניו אליך ויחנך –

      ישא ה' פניו אליך, וישם לך שלום". (במדבר ו כב- כז). 

 

ברכת כהנים לאור ההלכה.

   

רבנו הרמב"ם כותב: "כה תברכו" – בעמידה. "כה תברכו" – בנשיאת כפיים. "כה תברכו" – בלשון הקדוש. "כה תברכו" – פנים כנגד פנים". (תפילה וברכת כוהנים י"ד הלכה י"א). כאן המקום להדגיש שעל הציבור לפנות לכיוון הכהנים בשעת הברכה – "פנים כנגד פנים", ולא כפי שרבים עושים כשהם פונים לכיוונים אחרים, מפחד לפנות לכיוון הכהנים.

 

מרן השולחן ערוך (סימן קכ"ח סעיף כ"ג) הולך בדרכו של הרמב"ם ופוסק: "בשעה שהכוהנים מברכים העם, לא יביטו ולא יסיחו דעתם, אלא יהיו עיניהם כלפי מטה כמו עומד בתפילה, והעם יכוונו לברכה ויהיו פניהם כנגד פני הכוהנים ולא יסתכלו בהם". בבית המקדש הכוהנים בירכו את העם בשם המפורש. (חגיגה טז, ע"א), ולכן אסרו להסתכל בהם.

 

רבי יחיא צאלח – המהרי"ץ מגדולי פוסקי תימן כותב בהערתו לדברי השולחן ערוך סימן קכ"ח: "שמעתי שהקדמונים לא נהגו כן, ובספר "עמודי שמים" כתב שאין מנהג זה נכון, אלא צריך דווקא "פנים כנגד פנים", שניהם מגולים". מנהג תימן כפשט הרמב"ם, ואילו בתקופת המקדש, אכן כיסו פניהם. הוא לומד זאת מייתור המלים: "אמור להם". בימינו, גם יהודי תימן נוהגים כמו השולחן ערוך והכוהנים מכסים את פניהם.

ברכת כוהנים זכתה לפרשנות רחבה, מקיפה ומעמיקה מכל הברכות. הסיבה לכך, בגלל שבנוסף להיותה מצווה מהתורה, היא גם מופיעה בניסוחה המלא, וכל אדם באשר הוא רוצה להתברך, ובפרט בדורנו, דור בו התברכנו במברכים צדיקים, אבל גם במתחזים רבים העושים "קופה" תוך ניצול לרעה של אנשים במצוקה.

 

ספר הבהיר (סימן קלה): בזכות נשיאת כפיים מתקיים העולם, היות ובזמן המקדש הברכה נעשתה תיכף לאחר שהוקרב קרבן התמיד בבוקר כשהעולמות מאוחדים היות וכופרו עווניתיהם של ישראל בעקבות קרבן התמיד. כמו כן, היא נעשית בעשר אצבעות כלפי מעלה דבר הרומז לעשר הספירות בהן תלויה הברכה, וכן לעשרה מאמרות בהם נברא העולם, ועשרת הדברות המעמידות את העולם.

 

רבנו האברבנאל:     "יברכך" – לעובדים.   "יאר" –  ללומדי התורה.    "ישא"– לחיילים יהיה שלום.

 

רבנו הרמח"ל: הברכה האמצעית "יאר" היא החשובה ביותר, היות והארת פנים חשובה מאוד, ובפרט  המאור שבתורה. כדברי הילקוט והרמח"ל. "יאר… ויחונך" –בעקבות האארה, זוכים שהכל מתקבל מתוך חן. אצל רות המואביה נאמר: "ותאמר רות: ואלקטה בשיבולים אחר אשר אמצא חן בעיניו" = אחפש בעל שדה אשר בעיניו חן =  "ויחונך" = בבחינת מתנת חינם. {חכמת החן}.

 

ברכת כוהנים בתורת רבנו "אור החיים" הקדוש.

 

"יברכך ה' וישמרך" = הברכה תהיה  כל כך גדולה "עד שיצטרך ה' לשומרך".

"יאר ה' פניו אליך ויחנך" = "יאיר אור שכינתו על ישראל, ויתן לך חן וחנינה". חן –  כלפי שמיא ואדם.

ישא ה' פניו אליך, וישם לך שלום" = גם אם חטאתם {אבל שבתם בתשובה}, "ישא ה' המבדיל, וישם לך שלום, היפך הפירוד. והמשכיל בתיבת "שלום", ידע כי זה יסוד עולם המחזיק בעליונים ובתחתונים".

רבנו "אור החיים" הקדוש אומר שברכת כוהנים היא מצוות עשה שנצטוו  הכוהנים לברך את ישראל בכל יום, דבר שנפסק להלכה (שו"ע, קכח). והוא מדגיש: "ויש בה דבר מלך לקיים הדבר", כלומר,  על ידי ברכת כוהנים – השפע נמשך לעליונים ולתחתונים, דבר המעמיד ומקיים את כל העולמות. הוא מסתמך על דברי הזוהר הקדוש (נשא, קמו ע"ב)  האומר שהטעם  שהכוהנים מפרידים את אצבעותיהם בשעת הברכה, כדי שיתברכו עשר הספירות הרמוזות בעשר האצבעות "בגין דיתברכון כתרין קדישין כל חד וחד בלחודוי וכו'". מרן השולחן ערוך פסק שפושטים ידיהם, וחולקים אצבעותיהם ומכוונים לעשות חמשה אוירים: בין ב' אצבעות לב' אצבעות אויר אחד, ובין אצבע לאגודל, ובין אגודל לאגודל. דעה שניה אומרת שצריך 10 אוירים.  ונהרא נהרא ופשטיה, שאין חלוקת האצבעות מעכבת.

 

ברכת כוהנים בקריאת שמע שעל המיטה:

 

"ששים גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל: כולם אחוזי חרב…"(שיר השירים ג, ז). הפס' הנ"ל אותם אנו קוראים בק"ש על המיטה כסגולה לשמירה, מהווים בעצם 60 אותיות של ברכת כוהנים אותן חרט והציב שלמה המלך כסגולה לשמירה. בפסוק א': – י"ה אותיות, בפס' ב': – הי"ה אותיות, פס' ג: – יה"י אותיות = 60, דבר הרומז לדעת הפרשן המקובל רבנו בחיי שהשם הגדול הוי-ה הנזכר ג' פעמים בברכת כוהנים, שליט בג' זמנים: היה, הווה, יהיה. ג' יודין הפותחות את הברכות: יברכך, יאר, ישא, רומזות ל-60. יוד (במילוי) = 20.  20*3 =60 .בברכת כוהנים, הכהן מברך בשתי ידיו. בכל יד יש יד=14 פרקים * 2 ידיים = 28 = כח = חכ = כח.

כח הפה = ספירת מלכות הפה, רומזת לדוד המלך שזכה לחבר את שירי תהלים מכוח שמירת הלשון. אדם המקפיד לדבר בלשון נקיה זוכה לקבל את השפע העובר דרך מערכת הספירות ללא עיכובים, ויוצא דרך הספירה האחרונה שהיא המלכות = הפה. בעידן "חבילות הכול כלול" בטלפונים  – כדאי לנקוט זהירות יתירה בספירת הלשון.

 

ברכת צדיק – "טוב עין הוא יבורך"/יברך.

 

 רבנו "אור החיים" הק' אומר: ברגע שהאב רוצה לברך את בנו, עליו "לעורר אהבת האב… כדי שתהיה הברכה בתגבורת האהבה והחיבה" כדברי קודשו לגבי יעקב אבינו ששאל את בנו יוסף "מי אלה", בטרם בירך את נכדיו מנשה ואפרים לפני מותו (בראשית מח, ח). 

רבנו רפאל בירדוגו – ראב"ד מכנס: על המתברך להכין עצמו מבחינה רוחנית לפני הברכה כך שיהיה כלי מחזיק ברכה. כאן המקום להזכיר כדוגמא ל"טוב עין הוא יבורך" (משלי כב, ט ) את מו"ר אבי  רבי יוסף "הצדיק" בר עליה, אותו זיכו משמיא לברך נצרכים רבים שנושעו מברכותיו ללא תמורה, ירושה ממו"ר אביו הסבא קדישא הרב אברהם הי"ד ששימש בקודש כמו"ץ באזור בני מלל שבמרוקו, וממו"ר זקני המלוב"ן רבי מסעוד אסולין שזכה לגילוי אליהו הנביא בחול המועד פסח, ואף זכה לקבל ממנו מטבע של ברכה, כך שביתם היה תמיד מבורך. הם זכו ל"טוב עין יבורך", בגלל שהייתה בהם מידת "עין טובה" כלפי כל אדם.

 

"אראנו נפלאות" –

לרב משה ברנשטיין שליט"א.

 "וישם לך שלום" – נסים ונפלאות בזכות ברכת "שלום".

ברכת השלום "וישם לך שלום", חותמת את ברכת כוהנים אותה קראנו בפרשת "נשא", ובה אנו זוכים להתברך מידי יום ביומו בחזרת הש"צ של תפילת שחרית ע"י הכוהנים.

הגמרא מספרת על  רבן יוחנן בן זכאי שמעולם לא הקדימו אדם באמירת שלום, ואפילו גוי.

הרב משה ברנשטיין מספר שבהיותו נער בר מצווה, ביקש ברכה מרב חשוב בשם הרב שלום. לאחר שהרב בירך אותו שיתעלה בתורה מתוך בריאות איתנה וכו', יעץ לו לקבל עליו מידה טובה בה ינהג במסירות כל ימי חייו, היות וזו שעת עת רצון. גל של מידות טובות עלו במוח הנער. לבסוף, הבזיקה במוחו מידת "הקדמת שלום לכל אדם", בה בחר.

כבר למחרת, התחיל במשימת חייו, לברך כל הנקרא בדרכו באמירת שלום. בהתחלה לא היה קל, אבל לאט לאט התרגל, וחבריו אף כינוהו בתואר "השלום לך".

לאחר שגדל ופרח בישיבה ובכולל, החליט ללמוד דיני שחיטה, וכך הפך במשך השנים למשגיח אחראי על השוחטים בחו"ל, לשם היה יוצא מהארץ למספר חודשים בשנה.

באחת השליחויות בחו"ל, הוא עבד במפעל בשר גדול בנורבגיה. במפעל הועסקו 10,000 פועלים, והיה בו קו יצור לבשר כשר. גם פה במפעל, בהמשך לעבודתו כממונה על השוחטים, המשיך כדרכו בקודש להקדים שלום לכל אדם, ובפרט לשומר המפעל שניצב על משמרתו בשער, אותו ראה בוקר וערב, בכניסתו ביציאתו, חמשה ימים בשבוע.

באחד הערבים לפני סגירת המפעל, השוחט נזכר שצריך לבדוק בהמה אחת שהשוחט הסתפק לגביה. הוא לקח אתו את אחד השוחטים ואחד הפועלים, ונסעו למנהרת הקירור שם אוחסנה הבהמה. הם נכנסו לחדר הקירור הענק כדי להזמין את אותה בהמה דרך המחשב. כאשר גלגלי השיניים החלו לנוע, והבהמה החלה להתקרב אליהם, קרה הלא יאומן: חושך מצרים נחת עליהם ודלת חדר הקירור ננעלה עליהם כאשר הקור העז מכה בהם. צעקותיהם לעזרה עלו בתוהו, ואיש לא שמע אותם, וגם לא יכל לשמוע בגלל אטימות חדר הקירור. הסיכוי שלהם להינצל היה, דרך מציאת מתג האזעקה, אבל ניסיונותיהם לאתרו בחושך, עלו בתוהו.

להלן דבריו של הרב משה: "גיששנו באפלה לאורך הקירות כשהקור מכה בנו, ואנו חשים איך גופנו הולך וקופא. חשתי שאני קרוב לעלפון כל אותה העת, כאשר בנוסף, הסתובבו אנקולי הבשר כשהם חובטים בנו. פרצתי בבכי עז כשאני שולח קריאה ממעמקי הלב לריבונו של עולם שיצילנו ממוות אכזרי שכזה. כשהצצתי על חברי, הבנתי שעלי לומר וידוי ולהיפרד מהעולם כיהודי.

התחלתי לומר את הווידוי ו"שמע ישראל" כשאני חש שגופי הולך ומתקשה, ונכנס למצב קיפאון מוחלט. בשעוני הבחנתי כי 4 שעות חלפו להן, ואנו במקפיא. חלפה לה עוד שעה וכבר אני מרגיש את רגעי האחרונים. פתאום, "ויהי אור" המלווה בצעדים של איש הבא לקראתנו. חברי השוחט, הפועל ואני, איבדנו את ההכרה והתעוררנו רק בבי"ח. בדיעבד התברר שהמציל היה לא אחר מאשר שומר המפעל שגם הזעיק את כוחות ההצלה, וגם דאג מיד להפעיל תנור חימום כדי לנסות לייצב את חום גופנו מכוויות קור איומות, ובעיות רפואיות אחרות.

לאחר שהתאוששנו מעט, קודם כל הודינו לקב"ה על הנס הגדול שעשה לנו. דבר שני, שאלת המיליון – מי הציל אותנו? התברר שזה היה שומר המפעל. כאשר הוא נשאל מדוע בסוף היום הגיע לחדר הקירור במקום ללכת לביתו, הוא ענה: במפעל אני עובד כשומר במשך שנים רבות. רבים מהפועלים חולפים על פני ומתייחסים אלי כאילו אני צל, ורק הרב היהודי מקפיד לברך אותי לשלום המלווה בחיוך מידי יום ביומו, פעמיים ביום – בוקר וערב.

באותו יום לאחר שכל הפועלים עזבו את המפעל, הרגשתי שחסרים לי החיוך וברכת השלום מהרב היהודי. חשבתי לסגור את שער המפעל וללכת הביתה, אבל דמותו של הרב עם החיוך וברכת "הלו", המשיכו להטריד אותי. החלטתי לעשות סיור במפעל, ובפרט ליד חדר הקירור. כאשר התקרבתי, שמעתי לחישות מוזרות, מיד הדלקתי את האור, ופתחתי את הדלת. לעיני נגלו שלושה אנשים שכובים קפואים ללא תנועה ונשימה. מיד הזעקתי את כוחות ההצלה והפעלתי תנור כדי לנסות לייצב את חום גופם, וכך יכולתי להציל אותם.

סיפור ההצלה מזכיר את סיפורו של הלל שלא היה לו כסף כדי לשלם שכר כניסה לבית המדרש. כחלופה, הוא עלה על הגג ונשכב על חלון שהשקיף על בית המדרש כדי שיוכל לשמוע דברי תורה משמעיה ואבטליון עד שקפא. כאשר גילו אותו, מיד הורידו אותו והדליקו תנור בשבת כדי להצילו ממוות.

מסר חשוב: אמירת שלום לכל אדם, לא עולה כסף, אבל מצילה חיים. {מקור: בעל המעשה}

 

לע"נ: א"מ זוהרה בת חנה ע"ה, חנה בת מרים ע"ה. עליה בת מרים ע"ה. בתיה בת שרה ע"ה. שרה בת שושנה

הרה"צ יוסף בר עליה, אברהם בר אסתר. ומו"ר אביו המלוב"ן רבי מסעוד אסולין ע"ה.

שבת שלום ומבורך. משה אסולין שמיר. shamir240298@gmail.com

 

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 185 מנויים נוספים

מאי 2015
א ב ג ד ה ו ש
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
רשימת הנושאים באתר