טללי אורות לפרשת "חוקת" – לכבוד הילולת רבנו "אור החיים" הקדוש – טו' בתמוז.

רבי חיים בן עטר קבר


טללי אורות לפרשת "חוקת" – לכבוד הילולת רבנו "אור החיים" הקדוש – טו' בתמוז.

מאת: הרב משה אסולין שמיר

"אז ישיר ישראל את השירה הזאת / עלי באר ענו לה".

באר חפרוה שרים / כרוה נדיבי העם / במחוקק במשענתם.

וממדבר מתנה / וממתנה נחליאל / ומנחליאל במות,

      ומבמות הגיא אשר בשדה מואב / על פני ראש הפסגה"(חקת, כא, יז-כ)       

 לקראת ההילולה הקרובה של רבנו "אור החיים" הק', ננסה להאיר בעזהי"ת באור יקרות, את הצדדים הפיוטיים בפרשנותו, המהווים את היהלום בכתרה של "תורת חיים – אמת" (מדברי אוה"ח הק'), דבר הבא לידי ביטוי ב"שירת הבאר" לה קורא שירת התורה.

רבנו אוה"ח הק' פותח את פירושו לתורה בשיר, וחותם אותו בשיר, כאשר את רעיונותיו הקדושים הוא מביע בצורה פואטית תוך שימוש בציורי לשון מטאפוריים כיאה לנפש אצילה מעולם אצילות של קדושה, וכדבריו בשירת הים: "כשנכנסה בליבם יראת הרוממות… זכו לומר שירה ברוח הקודש".

משה רבנו כתב את התורה בשמו של הקב"ה בצורת

שירה ככתוב: "ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ההוא, וילמדה את בני ישראל" (דברים לא, כב).

רבנו אוה"ח הק' מפרש את הפסוק כך: "משה רבנו כתב את השירה, ולימדה לבני ישראל עד שהייתה שגורה בפיהם כדרך שלימדם".

  • השיר בו פותח רבנו את פירושו לתורה.

"בעזר יוצר אורה / אבאר פירוש התורה /

לייחד שמו הנורא.

אשר עשנו מראשית/ ויעצנו וקראנו ראשית/

לעסוק בנועם ראשית / אתחיל לבאר ספר בראשית".

השיר הנ"ל פותח בביטוי "בעזר יוצר אורה", כדי לבטא את האמונה בקב"ה שהוא עילת העילות וסיבת הסיבות, אשר זיכה אותו לבאר את התורה, כאשר כל מטרתו היא: "לייחד שמו הנורא" כדברי הזוהר:

אמר רבי אלעזר: בכל מעשי האדם. צריך שיהיו כולם לשם הקדוש. (זוה"ק ח"ג נא'. תרגום):

  • השיר בו חותם את פירושו לתורה.

"ומבאר אנוכי תורה הקדושה /שקיבל מסיני רבנו משה.

הגבר! בי תחדד עשתונותיך/ בפירושי שום תשים בינותיך.

במראה מקום תן עיניים /  ויאירו דברי באור החיים.

ואז תיוושע מאלוקי השמים / ברוב עושר ושנות חיים.

ברכות יחולו על ראשך / כאשר תאווה נפשך".

השיר הנ"ל פותח באחד משלשה עשר עיקרי האמונה, שהקב"ה נתן לנו את התורה בסיני ע"י משה רבנו.

הוא מציין את הצורך בעמל התורה הבא לידי ביטוי בעיון במקורות: "במראה מקום תן עיניים", וכן בהפעלת התבונה: "בפירושי, שום תשים בינותיך", ואז זוכים להארה רוחנית: "ויאירו דברי באור החיים", וכן באריכות ימים בטוב ובנעימים: "ואז תיוושע מאלוקי השמים / ברוב עושר ושנות חיים /. ברכות יחולו על ראשך / כאשר תאווה נפשך". שנזכה.

"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת". זוהי המצווה האחרונה בתורה בה מצווים לכתוב ספר תורה. על השאלה מדוע נאמר "כתבו לכם את השירה" ולא "התורה" דבר המתאים יותר, עונה הרב אפשטיין "יופי של שירה – הוא ריבוי הקולות" כמו תזמורת בה מגוון הכלים יוצרים הרמוניה (ערוך השלחן).

רבנו חיים בן עטר מחבר הפירוש "אור החיים" הק'

על התורה, אכן הולך בדרכו של משה רבנו  ומאיר במתיקות לשונו את המישור הפיוטי והשירי בפירושו ל"תורת חיים"

להדגמת גישתו הפיוטית, נעיין בשיר בו פותח את התורה, ובשיר בו חותם את התורה, ולהלן נדגים ע"פ פירושו לשירת הבאר, לה הוא קורא: שירה זו – על התורה אמרוה…".

                                          "אז ישיר ישראל את השירה הזאת" {שירת התורה )

אמר רב יהודה אמר שמואל: מנין לעיקר שירה מן התורה שנאמר: "ושרת בשם ה' אלוקיו"(דברים י"ח סו). איזהו שרות שבשם? הוי אומר: זה שירה. רב מתנה אמר מכאן "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב"(דברים כ"ח מז).איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב? הוי אומר זו שירה (ערכין יא ע"א).

"שירת הבאר – שירת התורה".

שירת הבאר היא השירה השלישית מתוך תשע שירות המוזכרות בתנ"ך, כאשר את השירה העשירית נאמר בעזהי"ת בגאולה הקרובה כדברי הנביא ישעיה: "השיר יהיה לכם לשמחה, כליל התקדש חג הפסח… לבוא בהר ה' אל צור ישראל". (ישעיה ל, כט). 

רבנו "אוה"ח" הק' אומר ששירת "הבאר" נאמרה ע"י עם ישראל בשנתם הארבעים במדבר, לאחר מות מרים אשר בזכותה היה להם מים – "באר מרים".

היות ולא התאבלו על מותה של הצדקת כדברי אוה"ח הק' לפסוק: "ותמות שם מרים ותקבר שם – סמוך למיתה – קבורה… ולא הרגישו לבא לגמול חסד…, לכן קפץ עליהם רוגזו של צמא" (מו"ק כח, ע"א), ונסתלקה הבאר כדברי רבי יוסי: "באר ניתנה לישראל בזכות מרים. מתה מרים, נסתלקה הבאר" (תענית ט, ע"א).

מרים הנביאה מתה מיתת נשיקה (ב"ב, יז ע"א). וכך מעיד הכתוב: "ותמות שם מרים – ותקבר שם", מייתור  המלה השניה "שם", לומד אוה"ח הק': "חש על כבוד הצדקת שהרי אמרו: צדיקים במיתתם נקראים חיים (ברכות יח, ע"א). "שם" – בין הצדיקים, ולומד זאת מגזרה שווה ממשה רבנו: "וימות שם משה" – "ותקבר שם מרים". כמו שמשה במיתת נשיקה. כך מרים.

הבאר חזרה בזכות משה, ואז שרו את שירת הבאר. לרבנו קשה. אם נומר שהכוונה לשירת המים, אם כן למה לא אמרו שירה גם על המן? לכן, אומר רבנו ששירת הבאר נאמרה במהותה על התורה: "כי שירה זו על התורה אמרוה… ונקראת באר מים על שם שכינה עליונה שנקראת באר, גם לפי שהתורה נמשלה למים", ולכן התורה אומרת "עלי באר", מלשון "עליה" = באר עליונה שזו התורה. "כי באמצעות עסק התורה מתקנים מקור עליון שנקרא באר, והתיקון נעשה ע"י הצדיקים הראשונים" כפי שיפורט להלן:

"באר חפרוה  שרים".

הביטוי "שרים", רומז לאבותינו אברהם, יצחק ויעקב  ש"חפרו" את הבאר העליונה והכשירו את בני ישראל לקבל את התורה, בסוד "והאבן גדולה על פי הבאר", וכן "ויגל את האבן מעל פי הבאר". {בראשית כט. ב, י)

"כרוה  נדיבי העם".

רמז למשה שהוריד את התורה, והזקנים ומ"ח נביאים שכרו {כמו כריית יהלומים} את התורה שבכתב והתורה שבעל פה, ופירשו את צפוניה.

"במחוקק במשענותם".

רמז לחכמים שבכל דור שהוסיפו לחקוק בתורה ע"י תקנות והלכות. רבנו מסביר ע"י תרשים זרימה מהכבד אל הקל: האבות חפרו. משה והנביאים כרו, ואילו חכמי הדורות, רק חוקקו מלשן חקיקה, שזה דבר קל.

הגאון מווילנא : שירת הבאר רומזת לשיתוף  בין לומדי התורה ותומכיה, "בצל החכמה, בצל הכסף" (קוהלת ז יא).

"באר חפרוה שרים" = לומדי התורה.

"כרוה נדיבי עם" = "תמכין דאורייתא".

"במחוקק = תלמידי חכמים. "במשענותם"= נדבנים.

איך זוכים בקבלת התורה?

"וממדבר מתנה/ וממתנה נחליאל / ומנחליאל במות / ומבמות הגיא אשר בשדה מואב".

הזוכה להיות עניו כמו מדבר, זוכה לקבל את התורה במתנה,  והא – ל  נוחל אותו ומרוממו לבמות גבוהות ברוחניות כמו אליהו הנביא העולה השמימה ויורד לארץ.

"ומבמות הגיא אשר בשדה מואב" – לאחר שזכינו להגיע ל"במות", חייבים להשכין את הגוף ב"גיא" המסמל את הקבר, כדי להגיע אל "מואב" – אב העולם שהוא הקב"ה בעולם הנשמות.

                             

                                                        שיר לכבוד רבנו "אור החיים" הקדוש זיע"א

                                                                     מאת הרב משה אסולין שמיר

פזמון:

"אור החיים" קודשנו/

 כתר תורה לראשנו.

  נגילה במורנו/

ונשמחה ברבנו.

                                           

א. רבנו חיים בן עטר / עינינו בתורה הוא פתח,

   ובזוהר רקח מרקח / "לב נתיבות" סלל וצלח.

 

ב. התקדש בעשר ספירות / מעלות טובות נאות

    הוא זכה ל"טל אורות" / בסודות ההיכלות.

 

ג. ברינה ובזמרה / נהללה את מרנא,

   אור החיים רבנא / בשירה ובזמרה.

 

ד. תורתו מאירה / כמנורה הטהורה,

   בעלמא דארעא / וברקיעא מעליא.

 

ה. קובעי עתים בתורתו / בקדושה ובטהרה,

    יזכו לאורה ושמחה / מפי בעל התעודה.

 

ו. השוקדים בתורתו / אור יקרות יעטו,

   בחכמתו ישכילו / ובתורתו יתקדשו.

 

ז. להולכים בהנהגתו / מתוך יראה וענווה,

   יזכו לחולקא טבא / במתיבתא דרקיעא.

 

ח. כתר זהב הוא שזר / אור תורתו במערב זרח,

    ובמזרח הוא בחר / ובהר הזיתים הוא שכן.

מדרש/שיר

כותרת השיר: "אור החיים" קודשנו

הכותרת משקפת את גדולתו וקדושתו של "אור-החיים" הקדוש הנמנה על ארבעת האישים המכונים "הקדוש", והם: רבי יהודה הנשיא – רבנו הקדוש,  האר"י הקדוש,  השל"ה הקדוש, רבנו חיים בן עטר – בעל הפירוש "אור-החיים".

ועל כך כותב האדמו"ר מצאנז בעל "הדברי חיים": "ולכן בעל "אור החיים" נשמתו בגנזי מרומים, בוודאי חיבר ספריו ברוח הקודש" (שו"ת דברי חיים חלק ב' יו"ד סימן ק"ה).

גם בעל ה"ערבי נחל" כותב: "עיין במה שכתב בזה רוח אפינו בספר "אור החיים", ודבריו בלתי מושגים רק ברוח הקודש".

רבנו חיים בן עטר מתייחס בפירושו לרוח הקודש וכך הוא כותב: "וכל דבריהם ז"ל ברוח הקודש נאמרו, והם דברינו עצמם" (ויקרא י"א).

מבנה השיר.

השיר הוא בעל 8 מחרוזות כאשר כל מחרוזת מורכבת מארבעה טורים. המספר 8 מסמל את העולם שמעל הטבע וכידוע רבנו היה "מיורדי המרכבה" כדברי הבעש"ט שעשה ניסים מעל הטבע בימיו, וגם אחרי מותו נושעים רבים וטובים בזכותו, ובפרט המחוברים והמקושרים לתורתו ולנשמתו.

 תרשים זרימה בשיר:

 שני הבתים הראשונים מתייחסים לגדולתו וקדושתו בעולם הספירות וההיכלות ("לב נתיבות", "טל אורות", "סודות ההיכלות", רקיעא מעליא" וכו').

הביטוי "רקח מרקח" לקוח משירו של רבי יעקב אבן צור – שכתב בהסכמתו לספר  "חפץ ה'" של רבנו "אוה"ח הק': "מקור מים חיים… מסיר כל ספק ומאיר באפילה…"

בבית השלישי – כפועל יוצא מגדולתו: עלינו להלל ולשבח את רבנו כפי שעושים בע"ה.

הבתים ד', ה', ו', ז', מתייחסים בצורה הדרגתית אלינו איך נוכל להגות בתורתו המאירה כמנורה הטהורה, שבהתחלה קובעים עיתים בלימוד תורתו (בית ה') אח"כ שוקדים בתורתו (בית ו') ולבסוף הולכים בהנהגתו (בית ז').

הבית השמיני והאחרון: "כתר זהב הוא שזר", כידוע ש"אור החיים" עסק באמנות שזירת חוטי זהב בבגדים יקרים. וכמובן, שזר זוהר פנינים בתורה, בהתחלה במערב (במרוקו) ואח"כ במזרח (בארץ ישראל) כדברי המשורר רבי יהודה הלוי "ליבי במזרח – ואנוכי בסוף מערב".

                                                      מעשי ניסים בזכות רבנו "אור החיים" הקדוש.  

 

הילולת רבנו "אור החיים" הקדוש תחול בעזהי"ת ביום ט"ו בתמוז הקרוב.

רבבות מעם ישראל יפקדו את ציונו הקדוש בהר הזיתים בירושלים תובב"א. בערים רבות בארץ, יקיימו את ההילולה המסורתית לצדיק, המלווה בחידושי תורתו, כאשר ברקע פייטנים וסעודה כיד המלך.

השבח למלכי המלכים המזכה אותנו מידי שנה, לקיים ברוב עם את ההילולה לכבוד הצדיק, ופרסום עלונים שבועיים מתורתו.       

רבי חיים בן עטר זכה שיום ההילולה שלו יחול לעולם באותו יום בשבוע של הילולת משה רבנו – ז' באדר, וכן ל"ג בעומר של רבי שמעון בר יוחאי, בבחינת "החוט המשולש לא במהרה ינתק" כדברי שלמה המלך. (קהלת).

אותיות הקסם הפותחות את שמותיהם הקדושים הם:

 מ – שה, ש – מעון, ח – יים, רומזות לשמחת מצווה, היות והם נמשחו במשחת הקודש דוגמת הכהן הגדול, הנביא והמלך: "על כן משחך אלוקים אלוקיך, שמן ששון מחבריך".

הביטויים:  מ-ש-ח = ש-מ-ח, מהווים את המוטיב המרכזי בפיוט "בר יוחאי נמשחת אשריך", וכן בשיר שכתבתי: "אור החיים קודשנו" לכבוד "אור החיים" הק' שיובא להלן.

ביום ההילולה של הצדיק, נשמתו נכנסת לפני הקב"ה ככלה בחופתה, כך שהצדיק משקיף עלינו ממרום , היות והוא מצוי בשני העולמות – העליון והתחתון.

ההתקשרות לצדיק יוצרת התעוררות בעולם הזה , דבר הגורם להתעוררות בעולם העליון המסוגלת להאיר את נשמתנו ולקבל את תפילותינו ובקשתנו ברצון, ובפרט ביום ההילולה על ציונו הקדוש כפי שמעידים רבים שנושעו ע"י הקב"ה בזכותו.

 רבי חמא בר חנינא:  גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם" (חולין ז' ע"ב)

מעשי ניסים הקשורים ברבנו "אור החיים" הקדוש, ובפרט לשוקדים בתורתו, ומקושרים בנשמתו.

  • מעיין הישועה.

מסופר על יהודי בשם ישועה שספורטס מהעיר סלי שבמרוקו שהיה עשיר אבל עם הארץ. הוא קנה פרדס מערבי ובו שני מעיינות שהתייבשו לאחר הקנייה. האיש פנה ל"אור החיים" הק' שמזג לו כוס מים אותו שתה ללא ברכה. הצדיק אמר לו : עתה אני מבין את סיבת התייבשות המעיינות. כתוב בתהילים: "ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה". המעיינות התייבשו היות וישועה לא מברך.

הנוטריקון למלה ב-ש- ש- ו- ן :  ב ש = ברכות שתים.  

שון = שהכל ובורא נפשות.  ישועה קיבל על עצמו לברך ובכוונה כפי שהורה לו רבנו.  אכן, ישועה זכה שאחרי 24 שעות,  המעיינות שבו לנבוע בזכות כוונה בברכות ורבנו.

ב. קדושת ציון "אור החיים הק' וה"פרי חדש":

לאחר מלחמת תש"ח, הירדנים הרסו את המצבות בהר הזיתים. כאשר ניסו להרוס את ציון "אור החיים" הקדוש מחבר "פרי תאר" על ש"ע יורה דעה,  ורבי חזקיה די סילויא  מחבר "פרי חדש"  על ש"ע יורה דעה, הטרקטור התהפך ונהגו נהרג במקום. כשעלה נהג אחר על הטרקטור גם הוא נהרג. פועל ערבי שניסה לנתץ את המצבה בפטיש, נהרג במקום בכך שהפטיש נשמט מידו ורוצץ את מוחו. הירדנים הבינו סוף סוף שלפניהם –  טמון איש קדוש דבר ששמר על המצבה המקורית עד ימינו. כיום, הוקם שביל עד הציון, והמקום מצולם.

ג. "והסירותי מחלה מקרבך"

בזכות "אור החיים" הקדוש.

 לפני מספר שנים, השתתפתי בהילולת רבנו בהר הזיתים עם חברי קהילת "אור החיים" הקדוש מנתניה בה שימשתי כרב. למחרת ההילולה, אושפזתי בביה"ח עם חום גבוה – 41. הרופאים היו אובדי עצות לסיבת החום הגבוה, דבר שגרם לי לסיבוכים וירידה במשקל.

פתרונם היחיד היה: מקלחת קרה בכל לילה להורדת החום. לאחר כשבועיים של תפילות, חלמתי במוצ"ש והנה "אור -החיים" הקדוש ניצב ליד מיטתי ומכריז שלוש פעמים:

 "אבקש להסיר את המסכים מעל משה שמיר".

בחלומי ראיתי שראש ישיבה בנתניה הרב אשר דדון שליט"א שביקר אצלי בשבת ולמדנו יחד "אור החיים" הק', ביקש מרבנו להתפלל לרפואת דודו שהיה חולה אנוש. רבנו השיב לו: "באתי רק בשביל משה שמיר".

למחרת, נעשו לי בדיקות דם כבכל יום – והפלא ופלא, הרופאים הודיעו לי בפליאה: "אתה משוחרר – אין לך כלום".

הסיפור הנ"ל פורסם בעלון ע"י הרה"ג אברהם בן חיים חתנו של הרה"ג יעקב יוסף בנו של מרן הרה"ג עובדיה יוסף ע"ה. הרב אשר דדון קרא את העלון ומיד התקשר אלי ובפיו: "החלום שלך אמת ויציב". לשאלתי מדוע? הוא השיב:

באותה שבת אכן דודי היה חולה אנוש, ולמרות תפילותינו הרבות נפטר. כלומר, "רבנו אוה"ח הק' ראה שלא יכל לעזור, לכן אמר: "באתי רק בשביל משה שמיר" כפי שראית בחלום.

  

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 170 מנויים נוספים

יוני 2015
א ב ג ד ה ו ש
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
רשימת הנושאים באתר