סליחה, כפרה וטהרה ביום הכיפורים -ותהליך ההזדככות לפני ה'. מאת: משה שמיר אסולין

סליחה, כפרה וטהרה ביום הכיפורים -ותהליך ההזדככות לפני ה'.Asilah
מאת: משה שמיר אסולין
כִּּי בַיֹּום הַזֶּּה יְכַפֵּּר עֲלֵּיכֶּם, לְטַהֵּר אֶּתְכֶּם מִּכֹּל חַטֹּאתֵּיכֶּם, לִּפְנֵּי יְהוָה תִּּטְהָרוּ. (יקרא טז, ל).
"כשיושב ה' על המשפט, הוא מעמיד אותו על תילו. וכשבא להשתלם מתרצה –
ברחמים ומתפייס בתחנונים… כשבא אדם ומתחנן אל רחום וחנון ירחמהו". –
רבנו "אור החיים" הק' דברים לב, ד).
פירוש, הקב"ה דן את האדם לפי הדין בבחינת "מלך במשפט יעמיד ארץ" (משלי כט, ד). אבל אם האדם יתפלל ויתחנן לה', הקב"ה ירחם עליו לאור י"ג מידות: "אל רחום וחנון, ארך אפיים ורב חסד ואמת. נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה".
סליחה, כפרה וטהרה ביום הכיפורים –
שלש דרגות בהזדככות לפני ה'.
"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם, לפני ה' תטהרו". (ויקרא טז, ל). –
זהו משפט עוצמתי המלווה אותנו לאורך תפילות יום הכיפורים, וקהל המתפללים שר אותו במקהלה פעמים רבות
במהלך התפילה. לכן, מן הראוי להפנות אליו זרקור שיאיר אותו, ודרכו אולי נוכל לנסות להבין את מהלך
התנהלותנו ביום הקדוש. הפסוק הנ"ל מגדיר באופן ברור את מהותו של יום הכיפורים: כפרה ומחילה לעם ישראל,
דבר הבא לידי ביטוי גם בפסוק אחר סמוך: "כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני ה' אלוקיכם" (ויקרא כ"ג, כח). –
הקב"ה רוצה לטהר אותנו ביום הקדוש הזה של יום הכיפורים, אבל מבקש מאתנו דבר קטן: "בני, חזור בך
ממעשיך הרעים, וקבל על עצמך להתנהג בעתיד לאור תורתי הקדושה". לאור זאת יש המפסקים את הפסוק כך:
"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל הטאתיכם…". מהפסוק הנ"ל למד רבי אלעזר בן עזריה שיום כיפור –
מכפר רק על עבירות שבין אדם למקום = הקב"ה, אבל לגבי עבירות שבין אדם לחברו, עליו לרצות ולבקש
סליחה מחברו. את זאת הוא לומד מסוף הפסוק: "… מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו". –
יום הכיפורים הוא יום מיוחד בו לא שולט השטן }השטן = 364 ימים. היום ה – 365 בשנה הוא יום הכיפורים
המכונה בפי הנביא יואל: "כי גדול יום ה' ונורא, ומי יכילנו" (יואל ב, יא). דוד המלך אומר על כך: "גולמי ראו עיניך, ועל
ספרך, כולם יכתבו ימים יוצרו ולו אחד מהם". (תהלים קלט טז). רש"י אומר: זהו יום הכיפורים. –
לכן, עם ישראל בכל העולם דתיים כחילוניים, מתכנסים לאסיפה כלל עולמית בה מכתירים את הקב"ה בעולם, –
וצועקים בקול רם את שיר הייחוד: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", וכן "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"
המהווה את שירם של המלאכים, ומבקשים מחילה וסליחה מהקב"ה. את האסיפה הכללית חותמים בתפילת
"הנעילה" כאשר בתי הכנסת שוב מתמלאים עד אפס מקום כמו בערב כיפור בתפילת "כל נדרי", וכולם צועקים:
"אל נורא עלילה המצא לנו מחילה בשעת הנעילה. את התפילה חותמים בשמות המלאכים: "מיכאל שר ישראל, –
אליהו וגבריאל בשרו נא הגאולה בשעת הנעילה". שנזכה אמן. 
המינימום הנדרש מכל אחד מאתנו הוא לשוב אל ה' ולהתוודות על חטאינו כפי שעושים לאורך חמש התפילות של
יום כיפור עשר פעמים, שניים בכל תפילה. "וידוי = ודאי. כלומר, עלינו לספר בוודאות לקב"ה את חטאינו, עוונותינו,
פשעינו וכו', להתחרט עליהם ואף להצטער על איך בכלל חשבנו לעשות רע, ולקבל על עצמנו שלא נשוב אליהם
בעתיד. על תהליך התשובה נכתב רבות ע"י הרמב"ם בהלכות תשובה, רבנו יונה, רבנו בחיי וכו'. את מצוות הוידוי,מונה הרמב"ם כמצוות עשה מן התורה: "כל מצוות התורה בין עשה בין לא תעשה, אם עבר על אחת מהן בין
בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתוודות לפני הא ל שנאמר: "איש או אשה כי יעשו וגו' – –
והתוודו את חטאתם אשר עשו" (במדבר ה, ו) זה וידוי דברים. וידוי זה, מצוות עשה. כיצד מתוודים? אומר: אנא ה' –
חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך,{לפרט}, והרי נחמתי ובושתי במעשי, ולעולם איני חוזר לדבר זה, וזהו
עיקרו של וידוי וכל המרבה להתוודות בעניין זה הרי זה משובח" (רמב"ם הלכות תשובה פרק א' הלכה א).המלה –
תשובה מורכבת משני חלקים: תשוב ה. כלומר, לשוב אל ה' שזו אחת מאותיות שם הוי ה. לאות ה יש פתח – –
תחתון המוביל לשאול: "לפתח חטאת רובץ". הקב"ה נותן לנו חלון הזדמנויות לשוב אליו הנמצא בחלק העליון של
האות ה הפתוח במקצת. מעל האות, ישנו תג המסמל כתר בו מכתיר הקב"ה את השבים בתשובה אמתית.
הפטרת "שבת שובה" מהנביא הושע פותחת במלים: "שובה ישראל עד ה' אלוקיך". –
סליחה, כפרה וטהרה ביום הכיפורים.
בפרשת המדגלים, משה רבנו התפלל לקב"ה שיסלח לעם ישראל: "סלח נא לעוון העם הזה, כגודל חסדך… ויאמר
ה', סלחתי כדבריך" (במדבר יד כט כ). בהמשך תגובת ה' למשה המופיעה בפסוק הבא נאמר, שכל הבוגרים מגיל –
עשרים ומעלה, ימותו במדבר ולא יכנסו לארץ, פרט לכלב בן יפונה ויהושע בן נון. יוצא מהפסוקים הנ"ל
שמשמעות הביטוי "סליחה", הוא לא מחיקה וויתור על העונש, אלא דחייתו ופיזורו על זמן ארוך שאולי החוטא יחזור
בתשובה כפי שראינו בדור המדבר. (עיין פרק עשירי בספר "על החטא והתשובה" מאת הרב ד"ר מאיר גרוזמן שליט"א).
בחטא העגל לעומת זאת, משה רבנו אומר לעם ישראל: "אעלה אל ה' אולי אכפרה בעד חטאתכם" (שמות לב, ל).
משמעות הביטוי "כפרה" הוא כיסוי, כלומר החטא נמחק, אבל רושם החטא קיים, וזו תשובה מיראה לא שלמה.
"טהרה" לעומת זאת, משקפת טוהר כמו אדם הנטהר במקווה טהרה, וזו תשובה מאהבה.
להבנת ההבדל, יסופר סיפור אודות אבא שהחליט לרשום את מעללי בנו על פתקים אותם תלה על הקיר במסמר,
כל מעשה בנפרד. כאשר הבן ראה שכל הקירות "מקושטים בעלילותיו", החליט לשוב בתשובה וביקש מאביו
לשלוף מסמר מהקיר על כל מעשה טוב שיעשה. לאחר מעשים טובים רבים של הילד, נשלפו כל המסמרים. הילד
במקום לשמוח, נתן צעקה גדולה ומרה. לשאלת אביו הוא השיב: מה עם החורים בקירות. הנמשל:
כפרה החטא עדיין ניכר על הקירות = תשובה מיראה. –
טהרה תוקנו גם החורים ואין זכר לכך = תשובה מאהבה. –
את תפילת ערבית בערב יום כיפור, פותחים בבתכנ"ס ספרדיים בשירו של רבי יהודה הלוי: "לך אלי תשוקתי" –
וזהו בעצם ייעודו של יום הכיפורים התשוקה המרכזית שלנו צריכה להיות מופנית לקב"ה בלבד. אחר כך –
ממשיכים עם שירו של רב האי גאון {אחרון הגאונים 1040 }, "שמע קולי". מתוך תחינה לה'.
תפילת "כל נדרי" – מאגדת את כל עם ישראל לאגודה אחת.
בתפילת "כל נדרי" מוציאים ספרי תורה, ושלוש פעמים חוזר הקהל אחרי שלושה חזנים המהווים בית דין של מטה
על תפילת "כל נדרי", כדי להתיר להתפלל עם העבריינים. הסיבה לכך, ישנן עבירות שהעושה אותן מתחייב בנידוי
ואסור להתפלל אתו, לכן תפילת "כל נדרי" מכשירה את כלל המתפללים, והופכת אותם לאגודה אחת מתוך אחדות
אחת. כמו כן, מתירים את כל הנדרים כך שכל אדם יוכל להתקרב לקב"ה כשהוא זך ונקי.
לפני שנים רבות, נהגתי להתנדב בכלא כפר יונה במסגרת האגף לחינוך. בין היתר, שמשתי כחזן בתפילות יום
הכיפורים. הדהימה אותי התלהבותם הגדולה של האסירים במהלך התפילה. מתברר שמצוות התשובה פתוחה
בפני כל אחד, וכל יהודי באשר הוא, יכול לשוב ולהדבק בה'.
כדאי וראוי לנצל את היום הכיפורים הקדוש, היות ושם למעלה הקב"ה גוזר את דיננו לאחר שנתנה לנו ארכה של
40 יום מראש חודש אלול בו עלה משה רבנו לשמים בפעם השנייה, ועד ליום כיפור בו הוריד את לוחות הברית.
איך נוכל לקרב הגאולה?
את השאלה הנ"ל שואל הזוהר הק'. (זוהר חדש, נח דף ל ע"א). רבי אליעזר הגדול אומר שהגאולה תופיע רק על ידי
תשובת עם ישראל לאביהם שבשמים. שואל אותו רבי עקיבא: איך יוכל להתקיים דבר כזה שכל עולם היהודי
המפוזר בעולם ישוב בתשובה? עונה לו רבי אליעזר: די אם יחזרו בתשובה "רישי כניסתא" {ראשי העדה}, או חדא
כניסתא {עדה/קבוצה אחת}.
רבי שמעון בר יוחאי תלמידו של רבי עקיבא, ניסה את המתכון על ידי גיבוש "האידרא רבה" שכללה 10 חכמים,
אחר כך ע"י האר"י הק'. גם הרמח"ל ניסה לגבש קבוצה של עשרה אנשים שיחיו באחדות אחת לאור התורה, אבל
ללא הצלחה, אם כי נתנו לו את המתכון. כל אחד מאתנו יכול ע"י כוחותיו הדלים להזיז עוד לבנה לבניין השלם.
רבנו "אור החיים" הק' אומר על הפס': "ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו… ושב ה' אלוקיך את שבותך ורחמך –
ושב וקבצך מכל העמים" (דברים ל ו)"ושמעת בקולו שהוא תלמוד תורה… וזו היא התחלת התשובה שצריך –
השב עשות… ושב וקבצך וגומר כמאמרם ז"ל: "כד יתובין ויתעסקון באורייתא בזכות משה אני גואלם". (זוהר –
חדש בראשית טו ע"א): פירוש: שבזכות עסק התורה נגאלים"
עומדים אנו בשערי "חג האסיף" המסוגל לאסוף את כל עם ישראל לסוכה אחת גדולה של ליוויתן בה מחכים לנו
שבעת האושפיזין עילאין כשנבוא לסוכה מתוך שמחה ואחדות עם ישראל דבר הבא לידי ביטוי בפרגון ואמירת
מלה טובה, ברכה, עזרה והזמנת אושפיזין עילאין בדמותם של נצרכים בשר ודם.

"אעשה נפלאות"
לרבי אבא ושכרו של הצדיק המעביר על מידותיו.
"נושא עוון ועובר על פשע" (מיכה ז יח). –
למי נושא עוון למי שעובר על פשע". (ראש השנה יז, ע"א). –
הזוהר הק' מספר לנו סיפור מדהים בשם רבי אבא תלמידו המובהק של רבי שמעון בר יוחאי שהורשה על ידו
לכתוב את הזוהר. בהיותו בשער לוד, הוא ראה אדם שנכנס לחורבה לנוח ונרדם. בא נחש להכישו, חיה רעה
קפצה עליו והרגתו. יצא מן החורבה לדרכו, והנה קירות החורבה התמוטטו. ניגש אליו רבי אבא ואמר לו: "במה
זכית שנעשו לך שני ניסים: ניצלת ממוות מן הנחש ומן החורבה. ענה לו האיש: "מעולם לא קרה שלא מחלתי
לאדם שעשה לי רעה. בלילה מחלתי לו. בקריאת שמע על המטה אנו מוחלים לכולם, אבל יש להתכוון באמת.
אמר לו רבי אבא: אתה יותר גדול מיוסף הצדיק היות והוא מחל לאחיו, {אולי לאחרים לא היה מוחל….}, אבל אתה
מוחל לכל אדם. מסר חשוב: מחל ואל תקפיד על שום אדם.
"אמר רבא: כל המעביר על מידותיו, מעבירין לו על כל פשעיו, שנאמר: "נושא עוון ועובר על פשע" )מיכה ז יח(. למי
נושא עוון למי שעובר על פשע". (ראש השנה יז, ע"א). רש"י מפרש: "המעביר על מידותיו שאינו מדקדק – –
למדוד מידה למצערים אותו, ומניח מידותיו והולך לו. מעבירין לו על כל פשעיו אין מידת הדין מדקדקת אחריהן, –
אלא מנחתן והולכת".
כתיבה וחתימה טובה משה אסולין שמיר. –
לע"נ: א"מ זוהרה בת חנה ע"ה. חנה בת מרים. עליה בת מרים. חניני בת עליה. בתיה בת שושנה. שרה בת
שושנה. אמו"ר הצדיק רבי יוסף בר עליה ע"ה. הרב אברהם בן אסתר ע"ה. המלוב"ן רבי מסעוד אסולין זיע"א

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 185 מנויים נוספים

ספטמבר 2015
א ב ג ד ה ו ש
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
רשימת הנושאים באתר