שולחן ערוך מפוייט לרבי משה אבן צור……

משכיל שיר הידידות

על מנת להכיר את ספר שירתו, נציג פיוט אחד מתוך כל חלק של צלצלי שמע.

א. משבצות זהב

רני ופצחי _

חריזה: אא בבבא גגגא. משקל: שמונה הברות בצלעית.

כתובת: בקשה לנועם עורי מאירת אישוני, ע״ס אלפא ביתא בד׳ פנים, ושמי רמוז בבית האחרון, אני הצעיר משה בן צור.

 

רָנִי וּפִצְחִי רַנְנְי / ברכי נפשי את ה׳

 

רני        אילת אהבים / צַהֲלי את קול עוגְבים

ברכי אל דר כּרובים / אֱ לוקי עולם ה׳

 

רני        בשירה חמודה / צהלי בת גלים יחידה

            ברכי במזמור תודח / בּ ועֲליך עושַיך ה׳

 

רני        גַדְּלי בגדולה / צהלי גילי בגילה

ברכי גואל בקהלה / גּ דולים מעשי ה׳

 

רני        דמתה לתמר / צהלי דברי שיר תאמר

ברכי דוד ברית שמר / דום והתחולל לה׳

ביאורים לשיר

אילת אהבים: כינוי לנשמה לפי שהיא אהובה בעיני ה׳, והלשון על פי מש׳ ה, יט.

צהלי… עוגבים: צהלי כמו ׳צהלי קולך בת גלים׳, ר״ל הרימי קולך.

 עוגבים: חושקים כך פירש רד״ק ליח׳ לג, לב, ועניינו כאן שהנשמה תרים קולה בחשק כדי להלל את הי. דר כרובים: כינוי לקב״ה ע״ד הפסוק בתה׳ פ, ב, ׳יושב הכרובים׳.

אלוקי… ה׳: שהוא ברא את העולם ומשגיח עליו, והלשון על פי יש׳ מ, כח.

חמודה… יחידה: כינויים לנשמה.

צהלי… גלים: לומר לנשמה שתשמיע קול גדול בשמחה, לפי שהיא יחידה, והלשון על פי יש׳ י, ל. בועליך… ה׳: כיוון שה׳ ברא את הנשמה, לכן עליה להודות לו, והלשון על פי יש׳ נד, ה.

גדלי… בגילה: פנייה לנשמה בלשונות רבים של שירה..

ברכי… בקהלה: ושירה זו תאמר בתוך עם ועדה.

גדולים…. הי: לפי שמעשה ה׳ עשויים בחוכמה נפלאה, והלשון על פי תה׳ קיא, ב.

דמתה לתמר: על פי שה״ש ז, ח, במקורו כינוי לכנסת ישראל, וכאן כינוי לנשמה.

צהלי… שיר: על פי שופ׳ ה, יב.

ברכי… שמר: דוד כינוי לקב״ה ששומר בריתו לאדם, והלשון על פי שה״ש ה, י.

 ברית שמר: ע״ד הפסוק בדב׳ ז, ט ׳שומר הברית והחסד׳.

דום… לה׳ : עמוד וקווה אל ה׳, ע״ד הפסוק בתה׳ לז, ז ׳דום לה׳ והתחולל לו׳, ושינה סדר המילים בפסוק בשל

 

רני הבת היקרה / צהלי הללי בשירה

ברכי האל הנורא / הוא האלהים ה׳

 

רני ושירי נדיבה / צהלי תם בנדבה

ברכי ותיק בחיבה / ומלא ברכת ה׳

 

רני זכה ונעימה / צהלי זמרה נעימה

 ברכי זך דר שמימה / זה היום עשה ה׳

 

רני חיות כל איבָרֵי / צהלי חמדת זמירי

 ברכי חושק בשירי / חן וכבוד יתן ה׳

 

רני טובעת במצולה / צהלי טוב טעם מלאה

ברכי טהור בחילה / טעמו וראו כי טוב ה׳

 

רני יחידה הדורה / צהלי יקרת תשורה

ברכי יחיד במורא / ידבר האל ה׳

 

ביאורים לשיר

הבת היקרה: כינוי לנשמה.

צהלי… בשירה: כפל לשון השיר.

ברכי… הנורא: ע־יד הפסוק בדבי י, יז ׳האל הגדול הגבור והנורא׳.

הוא… ה׳: שינה סדר המילים בפסוק בשל החרוז הקבוע ־ , על פי מל״א ח, ס.

נדיבה: כינוי לנשמה, וראה ראב״ע לויק׳ ב, א: ׳גם הנפש תקרא נדיבה׳.

ותיק: כינוי לקב״ה.

ומלא… ה׳: ופירש הרמב״ן בדב׳ לג, כג: ׳אבל במדרש של רבי נחוניה בן הקנה אמרו בכתוב הזה, אמר רבי אמורא מאי דכתיב ומלא ברכת ה׳ ים ודרום ירשה, כך אמר משה אם תלך בחקותי תירש העולם הבא׳. ר״ל אם תהללי את ה׳ ותעשי רצונו, תזכי לעולם הבא.

זכה ונעימה: כינויים לנשמה.

צהלי… נעימה: שתאמר שירה בקול נעים.

זך, דר שמימה: כינוים לקב״ה.

 זה… הי: על פי ״.חי קיח, כד.

היות איברי: כינה הנשמה מקור חיי האיברים.

חושק: כינוי לקב״ה.

חן… ה׳: כיוון בהנשמה משבחת ומהללת את ה׳, הרי שהוא לא ימנע ממנה חן וכבוד, והלשון על פי תה׳ פד, יב.

טובעת במצולה: והיא הנשמה שנמצאת בגוף המשול למצולה, והלשון ע״ד הפסוק בתה׳ סט, ג ׳טבעתי ביון מצולה׳.

טיב טעם: אם האדם עושה רצונו של ה׳, הרי שנשמתו מלאת טעם המצוות ויכולה להלל את בוראה, כמו טוב טעם ודעת למדני׳ על פי תה׳ קיט, סו.

בחילה: ברעדה כמו ׳חיל כיולדה׳, על פי תה׳ מח, ז. טעמו­­: על פי תה׳ לד, ט.

יחידה הדורה: כינוי לנשמה, שהיא יחידה ומלאת הוד.

יחיד במורא: יחיד- כינוי לקב״ה, ופונה לנשמה שתעבוד אותו ביראה כנאמר בתה׳ ב, יא ׳עבדו את ה׳ ביראה׳.

כלולה ויפה: כינויים לנשמה, כמו ׳כלילת יופי׳ על פי איכה ב, טו

רָנִּי כלולה ויפה / צהלי כביר בשפהמשכיל שיר הידידות

ברכי כבוד נִשְׂקְפָה / כאשר צִוָה ה׳

 

רני        לַבַּת אש מחייתי / צַהֲלִי לב בזמרתי

ברכי לאל בתקותי / לחזות בנועם ה׳

 

רני        מתוקה כָּאוֹרָה / צהלי מליצת שירה

ברכי מַרְבֵה הַמִּשְׂרָה / מקוה ישראל ה׳

 

רני        נשמת רוח חיים / צהלי ניב שפתיים

ברכי נא אֶרֶךְ אַפַיִם / נאום הַמֶלֶךְ ה׳

 

רני        סמוכת גאוני / צהלי סודך הרניני

בךכי סִתְרִי מָגִינִי / סוֹלּוּ פַּנּוּ דרך ה׳

 

רני        עניה סוֹעֶרֶת / צהלי עָשׂוֹר גְּבֶרֶת

ברכי עֲטֶרֶת תִּפְאֶרֶת / עושה צדקות ה׳

 

רני        פקידת מושיעי / צהלי פתחי קול שַׁוְעִי

 

בשפה: בשפתיים כמו ׳יפטירו בשפה׳ על פי תה׳ כב, ח, ר״ל שתפתח שפתיה יתהלל אל כביר. 23. נשקפה: כינוי לנשמה שהיא מביטה מסוף העולם ועד סופו, וראה יומא כ ע״ב.

כאשר…ה': על פי שמי יב, כח. 24.

לבת… מחייתי: ׳לבת אש׳ על פי שמי ג, ב, המשיל הנשמה ללהבת אש, וכשם שהלהבה מחיה את האש כך הנשמה מחיה את הגוף.

  1. לחזות… ה׳: על פי תה׳ כז, ד.
  2. ברכי… בתקוותי: אם הנשמה תשבח את ה׳, היא תזכה לחזות בנועם ה׳ שהוא העולם הבא, והלשון על פי תה׳ כז, ד.
  3. מתוקה כאורה: כינוי לנשמה, שהיא מאירה ומקיימת את הגוף.

מליצת שירה: מליצה עניינה משל, ר״ל שהשירה תהיה יפה ובעלת מליצות ומשלים. 27

מרבה המשרה: כינוי לקב״ה על פי יש׳ ט, ו.

 מקוה… ה׳: על פי יר׳ יז, יג. 28

נשמת… חיים: לפי שהנשמה נותנת חיים לגוף, והלשון על פי בר׳ ז, כב.

 ניב שפתיים: פירש ראב״ע זהו פרי השפתיים , וכאן כינוי לשירה, על פי יש׳ נז, יט.

29 ארן אפיים: כינוי לקב״ה על פי שמ' לד, ו.

נאום… הי: על פי יר׳ מו, יח.

 30 סמוכת גאוני: גאוני- כינוי לקב״ה, סמוכת גאוני כינוי לנשמה שהיא נסמכת ונשענת על רחמי הקב״ה. 31

 סתרי מגיני: כינויים לה׳ על פי תה׳ קיט, קיד.

 סולו… ה׳: לפי שהשירה סוללת נתיב ומרימה מכשולים מדרך עבודת ה׳, והלשון על פי יש׳ נז, יד. 32. עניה סוערת: כינוי לנשמה שהיא בבחינת ענייה, בשל היותה טמונה בגוף שבמעשיו יכול להפוך אותה לענייה, והלשון על פי יש׳ נד, יא.

 33 צהלי… גברת: גברת כינוי לנשמה שהיא הגבירה ביחס לגוף, עשור פירש רש״י: כינור של עשרה מיתרים, לומר לנשמה שתנגן בכלי נגינה מפואר, וראה ילק״ש רמז תש״כ: ׳וכינור של עולם הבא עשר, שנאמר עלי עשור׳.

עטרת תפארת: במקור מוסב לעס ישראל כנאמר ׳והיית עטרת תפארת ביד ה״, וכאן כינוי לנשמה, והלשון על פי יש׳ סב, ג.

עושה… הי: על פי תה׳ קג, ו.

34 פקידת מושיעי: כינוי לנשמה שמצפה לתשועת ה'

בַּרְכִי פּוֹדִי וְרוֹעִי / פְּנֵי הָאָדוֹן ה׳

 

רָנִּי        צִיץ שׁוֹשַׁנַּת שָרוֹן / צַהֲלִי צַוָּאר וְגָרוֹן

ברָּכְיִ צַח אָדוֹם בְּרוֹן / צְדָקוֹת אָהֵב ה׳

 

רָנִּי        קְרוֹבַת מְעוֹנָה / צַהֲלִי קוֹלֵךְ בִּנְגִינָה

בָּרְכִי קְחִי לְמָנָה / קְדוֹשׁ יִשְרָאֵל ה׳

 

רָנִּי        רוֹאָה אֵינָהּ נִרְאֵית / צַהֲלִי רִנָּה וּמַשְׂאֵת

בָּרְכִי רָם יֶתֶר שְׂאֵת / רֵיַח נִיחוֹחַ לַה׳

 

רָנִּי        שׁוֹמֶרֶת גֵּו נָעֹים / צַהֲלִי שִׁיר שַׁעֲשׁוּעִים

בָּרְכִי שׁוֹמְרֵךְ צִלֵּךְ עִם / שֶׁעוֹמְדִים בְּבֵית ה׳

 

רָנִּי        תְּרוּמַת אוֹר חֶבִיוֹן / צַהֲלִי תֹאמְרִי שִׁגָּיוֹן

            בָּרְכִי תָּמִים וְעֶלְיוֹן / תְּבָרֵךְ צַדִּיק ה׳

 

פודי ורועי: כינויים לקב״ה ע״ד הלשון בתה׳ כג, א.

פני… ה׳: על פי שמי כג, יז.

ציץ… שרון: כינה הנשמה בשני כינויים: ציץ ושושנת השרון. בשה״ש ב, א נאמר ׳אני חבצלת השרון שושנת העמקים׳, וצירף הפייטן שושנה לשרון. וראה ילק״ש רמז תתקפה: ׳שושנת העמקים כדרך שהשושנה הזו נאה כך ישראל נאים במעשיהם בין -אומות׳, וכאן הכוונה לנשמה שנאה במעשיה.

צהלי… וגרון: כמו ׳הרימי בכח קולך׳ , ביש׳ מ, ט, לומר לנשמה שתשמיע שירתה בקול חזק ובגאווה.. צח אדום:כינוי לקב״ה על פי שה״ש ה, י.

ברון: רון עניינו שירה וראה איוב לח, ז.

צדקות… ה׳: שיכל המילים, שכן בפסוק נאמר ׳ה׳ צדקות אהב׳, בשביל המילה ־חותמת בכל הסטרופות הי, והלשון על פי תה׳ יא, ז.

 קרובת מעונה: כינוי לנשמה לפי שהיא נמצאת במעון, שהוא אחד משבעת הרקיעים לפני ירידתה לעולם הזה, וראה חגיגה יב ע״א..

קדוש…ה׳: פונה לנשמה שתיקח לה את ה׳ למנה – לחלק ותברך אותו, והלשון על פי יש׳ ל, טו.

רואה… נראית: כינוי לנשמה, וראה ברכות י ע״א ׳אף הנשמה רואה ואינה נראית׳.

רם: כינוי לקב״ה, ע״ד הפסוק ביש׳ נז, טו יכה אמר רם ונשא׳. ופונה לנשמה שתברך ביתר כח וחיל.

 יתר שאת: על פי בר׳ מט, ג.

 ריח… לה׳: בהשירה היא בבחינת ריח ניחוח כמו הקורבנות והתפילות, והלשון על פי ויק׳ א, ט.

שומרת גו: כינו לנשמה שהיא מקיימת הגו- הגוף.

שומרך צלך: ע״ד הפסוק בתה׳ קכא, ה ׳ה׳ שומרך ה׳ צלך׳ והם כינויים לקב״ה.

שעומדים… ה': שמא מכוון ללויים שעיקר עבודתם במקדש היא השירה, כך הנשמה ־.שורר אף היא כמותם, והלשון על פי תה׳ קלה, ב

תרומת … חביון: חביון- כינוי לקב״ה, כמו ׳חביון .;יזוז׳ על פי חבקוק ג, ד, ופירש רש״י: ׳שם נגלה עוזו שהיה חבוי למפרע בסתר עליון׳. כך הנשמה שהיא מוסתרת בשמים עד ירידתה לגוף האדם.

שגיון: שיר כמו ׳שגיון לדוד׳ על פי תה׳ ז, א.

תמים ועליון: כינויים לקב״ה, ׳האל תמים׳ על פי שמ״ב כב, לא, ׳וברוך אל עליון׳, על פי בר׳ יד, כ. תברך… ה׳: על פי תהילים ה, יג

 

רני        מְאִירַת שְׁבִילָה / צַהֲלִי הוֹדֵךְ בִּתְהִילָה

בָּרְכִי נוֹרָא עֲלִילָה / צוּר הָעוֹלָמִים ה׳

 

קישוטים שיריים: הפייטן שיקע בפיוט זה אמצעים שיריים רבים. בראש ובראשונה שימוש במילות קבע כמו בשירת ספרד, בשלושה מקומות קבועים בכל סטרופה. כל סטרופה פותחת במילה רני, כל צלעית שנייה בטור הראשון פותחת במילה צהלי, כל טור שני פותח במילה ברכי, וכל צלעית שנייה בטור השני חותמת במילה ה׳. האקרוסטיכון על סדר א״ב, משובץ ארבע פעמים בכל סטרופה, במילה השנייה בשלוש צלעיות של כל סטרופה, ובמילה הראשונה של הצלעית החותמת אותה. את שמו הוא מזכיר ברמז בסטרופה האחרונה של הפיוט.

בכל סטרופה משבץ הפייטן כינוי אחד לנשמה וכינוי אחד לקב״ה. בשל כך הוא מכנה את הקב״ה בכינויים שונים כמו דר כרובים, גואל, דוד, האל הנורא, ותיק, דר שמימה, חושק, טהור, יחיד, מרבה המשרה, ארך אפים, מגעי, עושה צדקות, פודי, רועי, צח ואדום, קדוש ישראל, רם, תמים, עליון, נורא עלילה.

גם הנשמה זוכה לכינויים מגוונים כמו אילת אהבים, בת גלים, דמתה לתמר, הבת היקרה, נדיבה, זכה ונעימה, חיות איברי, טבעת במצולה, יחידה הדורה, כלולה ויפה, לבת אש, מחייתי, מתוקה כאורה, רוח חיים, סמוכת גאוני, עניה סוערת, שושנת השרון, קרובת מעונה, רואה ואינה נראית, שומרת גו, תרומת אור חביון, מאירת שבילה, כמו כן הוא משתמש במילים שונות להביע את השירה, כמו גילה, קול עוגבים, צהלה, נגינה, משאת, שגיון, תהילה, זמרה, תשורה, ניב שפתיים, רינה, עלי עשור, שיר שעשועים ועוד.

יש חריזה פנימית בין שלוש הצלעיות של כל סטרופה, וחרוז מבריח אחד בצלעית החותמת של כל סטרופה לאורך כל הפיוט.

מאירת שבילה: כינוי לנשמה לפי שהיא מאירה לאדם את דרכו.

נורא עלילה: כינוי לקב״ה על פי תה׳ סו, ה.

 צור… ה׳: פירש רד״ק ליש׳ כו, ד: ׳צור העולמים חוזק הזמנים כולם׳, ולכן על הנשמה להללו בכל עת.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 217 מנויים נוספים
נובמבר 2015
א ב ג ד ה ו ש
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
רשימת הנושאים באתר