טללי אורות בתורת רבנו ״אור החים״ הק׳ לספר שמות – פרשת ״יתרו״. מאת: הרב משה אסולין שמיר.

טללי אורות בתורת רבנו ״אור החים״ הק׳ לספר שמות – פרשת ״יתרו״. מאת: הרב משה אסולין שמיר.Asilah

"אנוכי ה׳ אלוקיך…

לא יהיה לך אלוהים אחדים…״. (שמות כ, ב-ג).

"אנכי ה׳ אלוקיך אשד הוצאתיך מאדץ מצדים. לא יהיה לך אלוקים אחדים על פני". (יתרו, כ, ב-ג). שתי הדברות הנ״ל של ״אנוכי״ ו״לא יהיה לך״, נאמרו מפי הגבורה כדברי רב המנונא: ״מאי קרא ׳תורה צוה לנו משה מורשה׳? תורה = שית מאה וחד סרי = {611} הוי. ״אנכי״ ו״לא יהיה לך״, מפי הבורא שמענום״. יחד, תרי״ג = 613 מצוות (מכות כד ע״א).

רבנו ״אור החיים״ הק׳: מסביר את המיוחד בשתי הדברות הראשונות הפותחות את עשרת הדברות, והמהוות את התמצית של כלל תרי״ג מצוות התורה, ולהלן דברי קודשו: ״ב׳ הדברות ״אנוכי ולא יהיה לך״, הם ב׳ שורשים לב׳ כללות המצוות, מצוות עשה ומצוות לא תעשה. אנוכי – היא עיקר ושורש כל מצוות עשה. לא יהיה לך – היא עיקר ושורש כל מצוות לא תעשה. לזה נטע ה׳ בהם מפי אל עליון שורשי ב׳ עיקרי המצוות, שבזה לא תימוט תורה מזרענו לעולם ועד״.

הרמב״ם אומר באיגרת תימן ששתי הדברות הראשונות משפיעות על כל יהודי, ולכן יהודים מסרו את נפשם על אמונתם בה׳. וגם אדם שאינו מקיים כל כך תורה ומצוות, הוא ימשיך להאמין. בודדים ממירים את דתם. ״כל מצוותיך אמונה״ (תהלים קיט, פו). בפשט הכתוב, יש לקיים את המצוות מתוך אמונה בה׳. הנביא חבקוק אומר: ״וצדיק – באמונתו יחיה״. הצדיק נמדד ע״פ מידת אמונתו בה׳.

הפס׳ הנ״ל של חבקוק, רומז לגאולה הבאה: רק המאמין בה׳, ״יחיה״ {בזמן עתיד}, וינצל לעתיד לבוא. הזוהר הק׳ אומר שבדברות ״אנכי״ ו״לא יהיה לך״, כלולים רמ״ח מצוות עשה, ושס״ה מצוות לא תעשה. (זוהר ח״ב יתרו צא ע״א). הזוהר גם אומר שבמעמד הר סיני, ירשו בני ישראל ירושת עולמים את עשר הדברות שבהן תלויות כל המצוות וכל הזכויות המיוחדות, המהוות את החלק הטוב של עם ישראל. (זוהר יתרו, פב ע״א).

על הקשר בין הדיבר הראשון ״אנוכי ה׳״ לדיבר האחרון ״לא תחמוד״ החותם את עשרת הדברות, ועל המיוחדות של ״לא תחמוד״, אומר רבנו בחיי: כאשר האדם מפנים את הדיבר הראשון – אנוכי ה׳ אלוקיך״ בבחינת ״שיוויתי ה׳ לנגדי תמיד״, מובטח לו שלא יכשל בחמדת הלבבות, דבר הקשה לשליטה, היות וזה נתון למידת הרגש אותה מסמל הלב.

רבנו הרמב״ם: אומר שעוברים על ״לא תחמוד״ רק כאשר נעשה מעשה בעקבות החמדה, היות ואין לוקים על לאו שאין בו מעשה.

הרמב״ן אומר: פרשת משפטים על ג״ן {53} מצוותיה, מהווה הרחבה לציווי ״לא תחמוד״. רבנו אברהם אבן עזרא: כשם שאדם נורמאלי לא יתאווה שיהיה לו כנפיים, כנ״ל לא יחמוד דבר שאינו שייך לו. אכן, דבריו הם דברים של טעם, והיגיון רב טמון בהם. השאלה הגדולה, מדוע כה רבה ״חמדת הלבבות״?

מתן תורה – הקב״ה נתן את התורה במתנה. קבלת התורה – לעומת זאת, תלויה בכל אחד מאתנו.

שבת פרשת ״יתרו״ נקראת בפי חכמים ״שבת מתן תורה״. על השאלה מדוע לא קראו לה חכמים בשם היותר הגיוני כפי שאכן קרה בפועל, ״שבת קבלת התורה״? על כך ניתן לומר: הקב״ה זיכה אותנו ונתן לנו חמדה גנוזה שהיא התורה הקדושה, וכולנו אמרנו כאיש אחד ובלב אחד: ״נעשה ונשמע״. לגבי קבלתה וקיום מצוותיה, זה תלוי ברצון כל אחד ואחד מאתנו. חופש בחירה במיטבו.

רבנו ״אור החים״ הק׳ אומר שכל הדברות נאמרו בהבזק אחד כדברי הגמרא ״אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום (מכות כד, ע״א). מעוצמת גבורות ה׳, יכלו לתפוס רק את שתי הדברות הראשונות, ואז פרחה נשמתם, בבחינת ״נפשי יצאה בדברו״ (שיר השירים ה, ו). שאר הדברות נחצבו באש, ונעמדו כשהן מסודרות בהר, עד שהקב״ה החיה את עם ישראל בטל חיים כדברי הגמרא (שבת פח ע״ב).

רבנו אוה״ח הק׳ אומר ע״פ חז״ל: ״ואולי כי לזה רמז הכתוב באומרו ״משה ידבר, והאלוקים יעננו בקול״ (יתרו יט, יט). ותמצא שאמרו ז״ל שכל דיבור ודיבור היה עומד על כל אחד מישראל, ואומר לו קבלני עליך, והוא אומר לו הן, ומחבקו ומנשקו ועולה ומתעטר על ראשו״ (שיר השירים רבה א, ב).

הגמרא במסכת (שבת פח) אומרת שבשעה שהקדימו ״נעשה״ ל״נשמע״, ירדו 60 ריבוא מלאכים וקשרו לכל אחד שני כתרים: אחד כנגד ״נעשה״, ואחד כנגד ״נשמע״. בשעה שחטאו בעגל, ירדו 120 ריבוא מלאכים והורידו את ״נעשה ונשמע״. פה היו צריכים מלאך לכל דיבור, היות והם עשו הפרדה בין שניהם, וידוע שמלאך לא יכול לעשות שתי פעולות, לא כן בפעם הראשונה. ריש לקיש אומר: לעתיד לבוא, ה׳ יחזיר לנו את הכתרים שנאמר: ״ופדויי ה׳ ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם״ – שמחה שמעולם על ראשם. ״נעשה ונשמע״ – את המצוות יש לקיים ולעשות גם כשלא מבינים. אח״כ, יש ״לשמוע״ = ללמוד את טעמן.

״וישמע יתרו״. חשיבות ההקשבה, והפקת לקחים ממה שאנו שומעים.

ביום שבת קודש ו׳ בסיון, 50 יום לאחר יציאת מצרים (בשנת 1312 לפני הספירה), ולפני 3328 שנים (תשע״ו), זכה עם ישראל לדורותיו לרבות נשמותינו הקדושות בחמדה גנוזה, הלא היא תורתנו הקדושה: ״שדבריה מזוקקים ואותיותיה ספורות, וכל אות מגדת הלכות ונפלאות, כאשר יסד האדון בחוכמה רבה בשבעים פנים, ארבע אופנים, ל״ב נתיבות״. (רבנו אוה״ח הק׳ שמות לא׳ יג׳).

רבנו ״אור החיים״ הק׳ מסביר מדוע פרשה כל כך חשובה כמו פרשת מתן תורה נקראת על שמו של גוי – יתרו: ״בזה הצדיק יתרו כי כל המופתים לא היו אלא – למעלת ולחיבת ישראל להוציאם, ובשבילם עשה כל אשר עשה״. כלומר, גם בגויים ישנם אנשים חכמים כמו יתרו שהיה כהן וראש למדין, בכל זאת הקב״ה בחר בעם ישראל לאחר שהסכים לקבל את תורתו, דבר שמייחד אותנו בהשוואה לגוים.

יתרו שמע ״את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו״, ומיד הפנים את הדברים והחליט להגיע ״אל משה אל המדבר, אשר הוא חונה שם הר האלוקים״, ולהתחבר לעם ה׳.

כל אחד מאתנו שומע עצות טובות, מוסר השכל, רעיונות נשגבים וכו׳. השאלה הנשאלת: מה עושה איתם הלאה?

א. ״וישמע יתרו״ – חשיבות ההקשבה.

הזוהר הק׳ אומר ״שכל העולם שמעו ולא נכנעו, ואילו הוא שמע ונכנע, ונכפף בפני הקב״ה והתקרב ליראתו״. יתרו מלמד אותנו מסר חשוב: כולנו שומעים דברים חשובים. השאלה הגדולה מה אנחנו עושים איתם. יתרו שמע ״את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל״ – נסי קריעת ים סוף ומלחמת עמלק… (רש״י), והחליט לעשות מעשה ולהצטרף לעם ישראל ולקבל עליו את מלכות ה׳: ״עתה ידעתי כי גדול ה׳ מכל האלוקים״. הגמרא בזבחים אומרת: ״מה שמועה שמע ובא ונתגייר? רבי יהושע אומר: מלחמת עמלק. רבי אלעזר המודעי: מתן תורה. רבי אליעזר קריעת ים סוף שמע ובא״.

יתרו בחוכמתו כי רבה, הצליח למקד את שלושת הנושאים המרכזיים המייחדים את עם ישראל. הנושא הראשון – מלחמת עמלק המסמלת את האנטישמיות עד ימינו היות ועמלק יצא להילחם עם ישראל ללא כל סיבה הגיונית כפי שקורה בימינו.

הדבר השני – קריעת ים סוף, דבר המסמל את עם ישראל החי על נסים גלויים וסמויים לאורך הדורות. הנושא השלישי – מתן תורה המהווה את ההוכחה הנצחית לנצחיות התורה שנמסרה לנו במעמד אדיר וברוב עם.

רבי אלעזר אומר: הקב״ה בכבודו ובעצמו שימש כשליחו של יתרו להודיע למשה רבנו על הגעתו אליו. הקב״ה גם אמר למשה שיתרו בא לשם שמים כדי להתגייר, ולכן עליך לקרבו. כיוון שיצא משה לקראתו, יצאו בעקבותיו אהרון ושבעים הזקנים, ויש אומרים אף ארון הברית. (שמות רבה כ״ז, ב).

רבנו אוה״ח הק׳ מנתח את מהלך קבלת החלטת יתרו להצטרף לעם ישראל ״זה יגיד שבח האיש שהשתדל לדעת כל פרטי המעשים, וזה יגיד כי אהב את יעקב״. (רבנו אוה״ח הק׳ יתרו יח א). תטה אוזן – ותפיק לקחים.

ב. ״ברוך ה׳ – אשר הציל אתפם׳

״ברוך הי״. בביטוי הנ״ל מבית מדרשו של יתרו, מרבים להשתמש יהודים יראי ה׳, וגם אלה שעדיין במעלה הר ה׳. גם הישמעאלים לא פוסחים עליו – ״נחמדו ללה״ לכל שאלה. זהו ביטוי המהווה תשובה לשאלה הפותחת כל שיחה״ ״מה שלומך?״ ״ברוך ה׳. ישנם בעלי אמונה העונים: ״טוב מאוד״. וישנם חסרי אמונה העונים: ״יהיה טוב״. אומר המדרש: לוא בני ישראל היו פותחים את שירת הים בביטוי: ״שירו לה״ בהווה כמו שירת הנשים, ולא ״אז ישיר״ בלשון עתיד שזה ביטוי של מיעוט אמונה, היינו נגאלים לצמיתות.

ברובד הסמוי, זהו ביטוי עמוק המשקף את האמונה בקב״ה, ושהכול מאתו יתברך. לאחר פגישת יתרו עם משה רבנו במדבר סיני והקרבת עולות לה׳ כאות של תודה, הוא חוזר למדין כדי לגייר את בני ביתו כדברי רש״י לפסוק׳: ״… וילך לו אל ארצו״ – לגייר בני משפחתו״ (יתרו יח, כז). שוב רואים הפקת לקחים מצד יתרו, תכונה אותה שווה לנו לאמץ. מהפסוק הנ״ל למדו חכמים שיש לברך על הנסים שנעשו לישראל: ״הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל אומר: ״ברוך שעשה נסים לאבותינו״. אמר רבי יוחנן: דאמר קרא: ״ויאמר יתרו ברוך ה׳ אשר הציל אתכם״. (כרכות נד, ע״א).

ג. יתרו = אחד = 13 = אחדות ה' בעולם

כדרכנו, בבואנו למצוא את המשמעות המרכזית של הפרשה דרך שמה כפי שעשינו ברבות מפרשות השבוע. ליתרו היו שבעה שמות: רעואל, יתר, יתרו, חובב וכו׳. יתר – על כך שיתר פרשה אחת בתורה. יתרו – לאחר שנתגייר וקיבל על עצמו עול מצוות, הוסיפו לו האות ו׳, אחת מארבעת אותיות הוי-ה. חובב – על כך שחיבב את התורה. כל זה משקף את משמעות מתן תורה לעם ישראל.

נעיין בגימטריא הקטנה של שם פרשתנו ״יתרו״ השווה 13. {י=1 + ת=4 + ר=2 + ו=6 = 13} שהיא גם הגימטריא של הביטוי אחד, דבר המסמל את המוטיב המרכזי בתורתנו הקדושה – יחודו של הקב״ה בכל העולמות, דבר הבא לידי ביטוי בדיבר הראשון של עשרת הדברות הכולל בתוכו את כל התורה על תרי״ג מצוותיה: ״אנוכי ה׳ אלוקיך…״. פעמיים ביום, אנחנו מייחדים ומקבלים עלינו את מלכותו ואחדותו יתברך באמירת ״שמע ישראל, ה׳ אלוקינו, ה׳ אחד״, ובנוסף, גם זוכים לקיים מצוות עשה דאורייתא מידי יום ביומו באמירתה. יוצא שגם בשם יתרו רמוזה אחדותו של הקב״ה. ידוע ששם האדם משקף את מהותו הרוחנית. על הכתוב ״ויחד יתרו״ נאמר: בגלל שיתרו ייחד את שמו יתברך בעולם, זכה שהתורה תייחד לו פרשה על שמו. כאן המקום לציין את מו״ר אבי הצדיק רבי יוסף בר עליה ע״ה, ומרת אמי מורתי הצדקת זוהרה בת חנה ע״ה שהיו נטועים בגן האמונה, דבר שבא לידי ביטוי בכל פועלם מבוקר ועד ערב.

״בחודש השלישי באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים, ויחן ישראל נגד ההר״ (יט׳ א-ב).

שלושה תנאים לקבלת התורה: זריזות , ענווה, אחדות.

רבנו ״אור החיים״ הקדוש שואל מספר שאלות:

א. מדוע הקב״ה התעכב במתן תורה לעם ישראל 49 ימים, ולא נתן להם אותה מיד למחרת יציאתם ממצרים?

ב. סדר הפסוקים לכאורה צריך להיות הפוך, קודם יש לכתוב ״ויסעו מרפידים״, ורק אח״כ ״ויבואו מדבר סיני״? רבנו ״אוה״ח הק׳ משיב: העיכוב נבע מכך שעם ישראל לא הוכשר עדיין מבחינה רוחנית לקבל את התורה, ולכן הוא נדרש לספור 49 ימי ספירת העומר, בהם תוקנו מ״ט שערי טומאה, כאשר ביום ה- 50 ״זכו להגיע להר סיני כשהם זכים וטהורים ממ״ט שערי טומאה, למ״ט שערי קדושה.

ליום הזה היום המיוחל, ציפו עליונים ותחתונים מיום בריאת האדם״ (רבנו אוה״ח שמות יט, א-ב).

רבנו ״אור החיים״ הקדוש מציין שלוש מידות מרכזיות אותן יש להפנים וליישם בכדי לזכות בקבלת התורה.

א. ״ויסעו מרפידים״ = זריזות. ידועים דברי הגמרא (סנהדרין קו׳ עא) לכתוב ״ויחנו ברפידים״ (בשלח יז, א) – רפו ידיהם מן התורה, מעכשיו חזרו בתשובה ונסעו מרפיון ידיהם, כדברי קודשו: ״זריזות והתגברות בעסק התורה עד גדר שימית את עצמו עליה, בבחינת ״אדם כי ימות באוהל״ – לא תושג התורה אלא בהתעצמות״ (אוה״ח חפץ ה׳ שבת).

ב. ״ויבואו מדבר סיני״ = ענווה. באו מרצונם לקבל את התורה מתוך ענווה. כמו כן, המדבר מסמל את הענווה.

ג. ״ויחן שם ישראל״ = אחדות. ״ויחף בלשון יחיד, ״ייעוד חכמים בהתחברות בלב שלם ותמים… שנעשו כולם יחד כאיש אחד – והם עתה ראויים לקבלת התורה״ כדברי קודשו.

״והייתם לי סגולה מכל העמים … ממלכת כוהנים וגוי קדוש״ (יט׳ ה-ו) הסגולה האמתית היא – ״לי״ – לסמוך רק על הקב'יה.

דורנו רווי סגולות, החל מסרט אדום, דרך פנייה לתעשיית ״הבבות״ ו״המקובלים״ המתחזים, והפועלים בעיקר -כבנקט לשאיבת דמים מרובים תרתי משמע, ויצירת אשליות אצל אנשים חולים וקשיי יום. רבנו ״אור החיים״ הקדוש אומר: ״כשם שהסגולה היא דבר שאינו כפי הטבע… לזה אמר – והייתם לי סגולה מכל – כי אין פעולה טובה יוצאת אלא מידכם, שאין סגולת התורה והמצוות אלא מכם… והסגולה היא שיהיו ״העמים מיוחדים לו ביחוד לעבוד אלוקי עולם״. כלומר, הסגולה האמתית היא ״לי״ – לקדוש ברוך הוא. ״ממלכת כוהנים וגוי קדוש״: אומר על כך רבנו האוה״ח הק׳: ״או ירצה לומר להם {לבנ״י},כי מעתה יהיו הם בבחינת פמליא של מעלה, כי למעלה יש להאדון משרתיו, ומשמשים לפניו במרום ולהם יקרא כוהנים. גם יש לפניו צבא רב הנקרא קדוש כדברי דניאל (דניאל ח, יג) ״ואשמעה אחד קדוש מדבר…״. ואמר הכתוב כי אותם 1בני ישראל} יעשה ה׳ במקום כוהנים וקדושי העליונים״. דברי רבנו אוה״ח הק׳ מבוססים ע״פ הזוהר (לך לך צ ע״א): ״אלו אינון צדיקיא בארעא דאינון חשובין קמי קב״ה כמלאכי עילאי ברקיע, דזכאן בכל יומא למשמע קלא מלעילא בשעתא דאיצטרכו״. פירוש, מלאכי מרום הם למעשה הצדיקים עלי אדמות הזכאים לכך שקולם ישמע בשמים.

רבנו ״אור החיים״ הק׳ גם מסביר מדוע רק עם ישראל הסכים לקבל את התורה, בניגוד לעשיו, ישמעאל ומואב שסירבו (ספרי וזאת הברכה ב). שורש הוויתם של הגויים הוא בבחינת הרע״.

לישמעאל נאמר על ידי המלאך: ״והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל״. (בראשית טז יב). בני ישמעאל כידוע מאוד מקפידים ״על נטילת ידיים״ בכל דבר בו הם נתקלים, לכן הם סירבו לקבל את התורה בטענה שבשורש הוויתם הם נוטלים. ללא רשות = ״נוטלים ידיים״, כאשר בתורה נאמר ״לא תגנוב״. מספיק לראות את משחטות הרכבים בשטחים, וגניבות ציוד חקלאי מהמושבים.

לעשיו נאמר על ידי אביו יצחק: ״על חרבך תחיה״ (בראשית כז מ). כלומר, בשורש נשמתו הוא רוצח, ואילו בתורתנו הקדושה נאמר ״לא תרצח״. מלחמות העולם ה1 וה2 וכו׳, יוכיחו.

עמון ומואב פרוצים בעריות והדוגמה לכך היא מבנות לוט שנולדו מאביהם. כנ״ל בנות מואב שהחטיאו את בני ישראל במדבר תוך הפקרת בנותיהם, לכן סירבו לקבל את התורה בטענה שכתוב בה: ״לא תנאף״.

לעומתם, הקב״ה בחר בעם ישראל שהוא סגולתו = ״כי יעקב בחר לו יה – ישראל לסגולתו״. (תהלים קמט, ד). לימוד תורה וקיום מצוות – מהווים סגולה ומרפא לעם ישראל ככתוב ״וחי בהם״.

״ויעמוד העם מרחוק -ומשה *גש אל הערפל אשר שם האלוקים״. (כ, יח).

הקב״ה מתגלה אל משה בערפל – וכן לכל אחד מאתנו שמתאמץ יותר.

רש״י הק׳ מסביר שמשה רבנו נכנס ״לפנים משלוש מחיצות: חושך, ענן וערפל, שנאמר: וההר בוער באש עד לב השמים חשך, ענן וערפל״ (דברים ד, יא). העם לעומת זאת, עמד מרחוק. הביטוי ״העם״ מורה על עמי ארצות וכוי. המסר החשוב של הדברים הוא: בכדי להצליח, יש להעז ולחפש דרכים לא קונבנציונליות בחיים בכלל, ובעבודת הי בפרט. רובנו עובדים את הי בדרך הרגילה של תפילות מהירות, ולרוב ללא כוונות מיוחדות. קצת שיעורי תורה ללא התעמקות במקורות הנלווים, וקיום מצוות בבחינת ״מצות אנשים מלומדה״.

רבנו ״אור החיים״ הק׳ נותן לנו רצפט להצלחה בלימוד תורה: ״המעמיק בתורה, יוכל להרגיש במשמעות הכתובים עצמם – את אשר חשב ה׳ לומר בהם״ (רבנו אוה״ח הק׳ במדבר יב, ו).

גדולי עולם הצליחו, היות ונכנסו לפני ולפנים אל תוך הערפל, אל לימוד הגמרא וההלכה לאורך שעות רצופות בבחינת ״זאת התורה – אדם כי ימות באוהל״ – אוהלה של תורה.

רבנו ״אוה״ח הק׳ אומר שעל האדם ללמוד ״בקביעות כיעקב אבינו דכתיב (בראשית כה, כח): ״יושב אהלים״, לא ללמוד באופן עראי, והוא אמרו (דברים א, א): ״וחצרות״, הם חצרות ה׳ שהם בתי מדרשות״ (אוה״ח הק׳ דברים א, א). הרב קוק שר: ״כשהנשמה מאירה, גם שמים עוטי ערפל – מפיקים אור נעים״. כלומר, גם בתוך האי וודאות, ניתן לזכות באור אלוקי נעים. טעמו וראו ה׳ כי טוב.

המשורר שולי רנד שר: ״הסתכלתי לאחור – עיי חורבות. משמאל ומימין – הכל עולה בלהבות. לעיני נגלה שביל מתפתל, בליבו עשן – מכוסה בערפל. כל העם אשר איתי נעמדו מרחוק, בעיניהם לצנינים הייתי ולשחוק. יהיה אשר יהיה לעצמי ממלמל, זה הזמן לפסוע אל תוך הערפל, כי שמה… כי שמה… האלוקים״

שבת שלום וקבלת התורה מאהבה – בשבת מת! תורה.

משה שמיר אסולין.

לע״נ הצדיקות א״מ זוהרה בת חנה ע״ה. חנה בת מרים. עליה בת מרים. בתיה בת שרה.

לע״נ הצדיקים: אמו״ר רבי יוסף בר עליה ע״ה. הרב אברהם בר אסתר ע״ה. המלוב״ן רבי מסעוד אסולין ע״ה..

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 178 מנויים נוספים

ינואר 2016
א ב ג ד ה ו ש
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
רשימת הנושאים באתר