בס"ד מוסר בלערבי פרשת כי תשא-בערבית יהודית-תוניסאית

בס"ד      מוסר בלערבי פרשת כי תשאתוניסיה-רבניה

פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת כי תשא. פיהה 4 מצוות עשה ו5 מצוות לא תעשה  מצוות עשה  הומאן 1] באש כל ואחד יעטי מחצית השקל 2] באש אלכהנים יכסלו ידיהם וקתלי חיעמלו עבודה פי בית המקדש 3] באש נעמלו שמן המשחה 4] באש פשמטה מה נכדמושי לארץ'. מצוות לא תעשה הומאן 1] באש חתה חד מה ידהן בשמן המשחה 2]באש מה נעמלושי שמן המשחה כאן לבית המקדש 3] באש מה נעמלושי לקטורת כאן לדמת בית המקדש 4] באש מה נאכלושי מן אלחאזה אלי תקרבת ללעבודה זרה 5] באש מה נאכלושי לחם אלי אטייב פלחליב.  

פלפרשה מתאע הזמעה האדי. יקוללנה אלפסוק עלא מעשה העגל. אלי משה רבינו טלע לסמה נהאר 6 פי סיון באש יזיב התורה. ורבבי עטאהו הלוחות אלי מכתובין מן ענד רבבי. וקאלום אלי חנהבט באעד 40 יום. והומאן חשבו אלי נהאר 16 פי תמוז יכמלו ל40 יום. והווא נהאר 6 פי סיון מה יתחשבשי עלא כאטר מן גיר ליל. ומה יסתמה טלאע כאן נהאר 7 סיון ויהבט נהאר 17 פי תמוז. והומאן וקתלי לקאו משה מה הבטשי נהאר 16 תמוז. קאלו לאזם השנווה נצארלו. וזיד השטן וראלהום מלאכים יהזו פלארון מתאע מיית. קאלו ודאי משה רבינו נפטר. ומשאו לאהרן קאלולו שופלנה האשכון ישד בלאצת משה. ווקתלי חור ולד כלב ומרים קעד ירץ' עליהם קתלו. ואהרן כאף עליהם. עלא כאטר אידה כאן יקתלו חתה הווא. יווליו קתלו נביא ומה יתסמחלומשי דנובהם. ובהאדה קאלום זיבולי הדהב מן ענד נסאכם. עלא כאטר יערף אלי הנסה מה תשלמשי פי דהבהה. יאכי המאן נחאו אלכראץ אלי ענדהם ועטאוהמלו. ותמה ואחד אסמו מיכה. אלי וקתלי ישראל כאנו פי מצרים. כאנו אלי מה יכמלשי חשאב אליאזור מתעהו יחטולו ולדו פי בלאצת ליאזור. ומשה רבינו קאל לרבבי נחב נמנע הזגאר האדון. רבבי קאלו אנה נערף אלי הומאן מוש באהיין וסראחלו באש ימנע ואחד. ומנע מיכה האדה. ווקתלי ישראל חיכרזו מן מצר ומשה חב יטלע לארון מתאע יוסף הצדיק מן לבחר. כדה טרף דהב וכתב עליה שם מפורש וכתב עליה עלי שור ולווחו פלבחר. וטלע לארון מתאע יוסף. ווקתלי תצק לבחר מיכה לקא הטרף דהב האדה וחטו מעה הדהב אלי למו ללעגל. וחטו אהרן פלבוט לסבאך וטלע עגל יקול אני אלקיך ישראל אשר הוצאתיך ממצרים. ובנה אהרן מזבח הווא בידו. עלא כאטר אידה כאן יקולום אבניו. כל ואחד יעמל חאזה פי דרז יכמלו. וקאלום תווה מוכר גדוה עיד. והווא קאל גדוה יזי משה רבינו וכל שיי יופה. ולאכן הומאן קאמו בכרי ובדאו יעבדו לעגל. ורבבי קאל למשה בארה אהבט אלי ישראל גלטו גלטה כבירה. ורבבי קאל למשה רבינו אלי חיקתל ישראל לכל. ווקתהה הבטו 5 מלאכי חבלה באש ינפדו. ומשה רבינו צלה לרבבי. ווקתלי קאלו זכור לאברהם יצחק ויעקב. קתל מנהם 3. וואחד קתלו רבבי. וואחד קתלו משה וקתלי קתל 3000 מן בני ישראל. ורבבי קאל למשה אלי חיעמל מן משה רבינו עם ישראל באעד מה יקתל ישראל. ווקתלי צלה משה רבינו רבבי מה קתלומשי. לאכן לברכה אלי כרזת מן ענד רבבי מה תרזעשי פארגה. ותווה זגאר משה רבינו קד ישראל לכל במה פיהם עשרת השבטים. והבט משה ומעאהו הלוחות. ווקתלי שאף לעגל כסר הלוחות. ורחה לעגל וקאל האשכון מה עבדשי לעגל יזיני. וזאוו זמיע שבט לוי. וקאלום קתלו אלי עבדו לעגל. וקתלו 3000 ואחד. ומן באעד טלע משה לסמה וקעד יצלי עלא ישראל 40 יום ורבבי סאמחהם. ונהארתהה ראש חדש אלול. ולאכן קאלו אלי תווה יעאקבהם בשוייה וכל גלות אלי כרזנה פיה וכל גזרות אלי זאו עלינה פיהום באי מן עון לעגל. ומן באעד עאוד טלאע והבט הלוחות התאניין אלי כתבהום הווא. והבט נהאר כפור. ונהארתהה רבבי קאלו סלחתי כדבריך. ועטאנה רבבי נהאר כפור באש כל עאם יסאמחנה פיה וקתלי נרזעו

 בתשובה.מאענאהה משה רבינו טלע 3 מראת לסמה. וכל מרה קעד 40 יום לא כלה ולא שרב. ווקתלי הבט וזהו ולא יצ'וי ומה נזמושי בני ישראל יברקו פי. ומשה רבינו כטה וזהו. באש ינזמו ישראל יתקרבולו. ווקתלי יטלע הסמה האו יקררי ישראל התורה ינחיה. ומן באעד יעאווד יכטיה.

פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי. לפסוק כתב כי תשא את ראש בני ישראל ונתנו איש כופר נפשו לד' וכו'. מערופין הנשדאת פלפסוק. אלי כי תשא מאענאהה וקתלי תחשב. עלאש לפסוק כתב לחשאב בתשא. עלאש מה כתבשי כיף לעאדה כי תפקוד. כי תחשוב. הנשדה התאניה. האש מאענאהה ונתנו איש כופר נפשו. לפסוק חב יקוללנה  אלי מה נחשבושי בלעדד. כאנשי כל ואחד יעטיה מחצית השקל ומן באעד יחשבו קדאש שקלים באש מה תחכמשי פיהם לעין הרע. האש מאענאהה המאלה ונתנו איש כופר נפשו. אלי חייעטיוו באש יחשבו ביה מוש כופר נפש. וינזמו יחשבוהם חתה בחאזאת אוכרין. כיף ינאי המלך אלי חשבהם בלכליות מתאע קרבן פסח.

מרתין לקינה אלי מה כאנתשי למיתה ומן באעד ולאת מיתה. בדנוב אדם הראשון אלי כלה מן עץ הדעת. וישראל וקתלי כדאוו התורה תנחאת למיתה ורזעת וקתלי עמלו לעגל. נבדאוו נפאהמו האמה כיר תכלקת למיתה האו לא. הנאס לכל חתקול ודאי מה תמאשי מיתה כיר. לאכן אידה כאן מה תמאשי מיתה. השנווה לכרה אלי חנאכדו. אלי לעבד תכלק פלעולם באש יעמל התורה ולמצוות ויאכד כראהו באעד למיתה. ואידה כאן מה תכלקתשי למיתה ומה כאנשי יצר הרע השנווה לכרה אלי חייאכדו לעבד. כיף לעבד אלי משא לבלאד אוכרה באש יכדם. אידה מה תמאשי כדמה גאדי עלאש משה זמלה. ובהאדה למיתה כאנת לאזמה. ויצר הרע כאן לאזם. המאלה עלאש רבבי פלאוול כלק אלי מה תמאשי מיתה. לחז"ל קאלו. לא היה דוד המלך ראוי לאותו מעשה. ולא ישראל לעשות העגל. כאנשי באש יווריו אלי תממה תשובה. דוד המלך לליחיד וישראל לרבים. הוני תממה נשדה. יאכי באש ישראל יתעלמו התשובה רבבי יצ'חי בדוד המלך ובישראל. הזוואב הווא הי. אלי רבבי יכטאר אכתר נאס יחבהם וייצ'חי ביהם לדמת ישראל. דוד המלך מערוף קדאש כאן מחבוב ענד רבבי. ודור המדבר אלי לחז"ל סמאוו דור דעה. באש נערפו קדאש רבבי יצ'חי עלא כאטרנה. ובהאדה רבבי נחה למיתה ועמלהה מן באעד באש יוורילנה עלאש תכלקנה פלעולם. באש נעמלו התורה ומעשים טובים באש נאכדו לכרה מתאענה פי עולם הבא.

והוני לפסוק חב ירמזלנה. כי תשא את ראש בני ישראל. מאענאהה באש תערף האשכון הווא אלי מחבוב ענד רבבי והווא נשיא מתאע ישראל. מוש לאזם שאדד לחכומה. אלי הנשיא ענד רבבי מראת תלקאהו אדם פשוט. וקתלי תלקא ונתנו איש כופר נפשו. אלי יצ'אחי ביה רבבי באש ישראל יתעלמו מנו וירזעו בתשובה. האדאך הווא אלי מחבוב ענד רבבי יאסר.

אכוואני לעזאז. כלנה נערפו אלי תכלקנה פלעולם האדה באש נתבתו התורה ולמצוות. אלי אידה תכלקנה באש נשיכו ונתמתעו פי עולם הזה. ראו רבבי מה עמלשי למיתה זמלה. ונקעדו פלעולם האדי באש נשיכו והאכהוו. ולאכן למיתה הייא חאזה מן לחאזאת אלי תביין אלי לעבד תכלק באש יתבת התורה ולמצוות. ובהאדה כלנה ילזמנה דימה נכממו כאן פלמצוות ולמעשים טובים. ומן סירת אלי לעולם תכלק בטאביעה. ובהאדה ילזמנה נכדמו ונאכלו ונשרבו ונלבשו. ולאכן האדה מה יבררשי וקתלי אחנאן נעמלו הדנוב. האו נבררו הדנוב מתאענה בלחאזה האדי האש פיהה. ועלאש חראם. ילזמנה נערפו אלי לכרה מתאענה גאדי וקתלי נעמלו לחאזאת האדוך. מוש וקתלי נעמלו כאן לחאזאת אלי יעזבונה. ולחז"ל קאלו פי אכר מסכת עוקצין. לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. השנווה לברכה אלי קאעד יחכיה עליהה.

כאן עלא לברכה מתאע עולם הזה. והאדה כל ואחד ומזלו אלי תכלק ביה. לאכן ודאי הוני אלי יקצד עלא עולם הבא. מאענאהה כוף רבבי. הוני קאעד יקוללנה תחבו באש כוף רבבי מתאעכם מה יתאתרשי. שדו פי מדת השלום. והאדה הווא אלי נתמנאוו פי בלאדנה. והוני נשכרו הנאס אלי חאוול ומה זאלת תחאוול באש יוולי השלום פי בלאדנה. ונשאללה רבבי יוופקהם באש יתווצלו יעמלו השלום פלבלאד לכל. ובאש כבאראת לבלאד יתלפתו באש יווריו כוף רבבי לנאס אלי מה תערפשי וגאלטה פי ברשה חאזאת. ותרזע בלאדנה הזגירה האדי מפכרה ללבלדאן לכל כיף מה כאנת. ונזיבו הוני מעשה עלא קבר זדיד מתאע תלמיד חכם חוזר בתשובה ענדו קראבאת לעסר שנין. נהאר התלאתין מתאעהו. נהאר אלי פי ישראל יעמלו הרכאמה. נלקאו ראזל כביר ואקף פי ידו תהלים ויקרא. הווא איכה וכלטו למשפחה מתאע לאברך האדה אלי מן לבאשהם ואצ'ח אלי מה ענדום חתה עאלאקה מעה הדין. הבטו מן לכראהב אלי זאוו ביהם. והוני תקרב ראזל כביר לאלי קאעד יקרא התהלים קאלו האשכון קאלך אלי נחבו האשכון יקרא עליה תהלים. קאלו אנתין תערפני והאנה נערפך מליח. ומוש מן חקך באש תוורילי השנווה נעמל פי ולדי. הוני הראזל התאני וזהו חמאר ולפאמילייה מתאעו אלי זאת מעאהו וקפו באהתין. קאלום תחבו תערפו כל שיי אקעדו נחכילכם. קאלום האנה אסמי משה. לחכאייה האדי נצארת אקבל ארבעין סנה. יוסף האדה אלי קדאמכם כאן זארי ונזם דבר רכסה באש יכרז מן רוסיה הווא ומרתו וולדו. ולאכן פלווקת האדאך ולדו נפטר. ובהאדה האנה טלבת מנו באש נעטיהו ולדי ירפעו מעאהו לישראל. והאנה וקתלי יחן עלייה רבבי ונזי לישראל נאכדו. ותפאהמנה וכדה ולדי מעאהו. ואקבל מה יכרז מן הדאר קלתלו אסמע ראו האנה חנעטיך ולדי באש יעיש יהודי פי ארץ ישראל. מאענאהה נחבך תעלמו הדין מליח. עלא לאקל אידה כאן מה נזמתש נקאבלו פי עולם הזה. באעד למיתה יעמללי נחת רוח. תלאתין סנה תעדאו והאנה נעארך באש נכרז מן רוסיה. מה עמרי מה נסית ולדי אלי מה נערפשי האשנווה נצאר פיה. באעד תלאתין סנה תחל אתיחאד הסופייאתי ועארכת וכרזת וזית לישראל. פלאוול מה ערפתשי כיפאש חנלקא ולדי האו יוסף זארי. ולאכן רבבי יחבני. אלי סכנת הוני פלבלאד אלי עאייש יוסף. ומוש פלבלאד ברך. כאנשי פשכונה אלי עאייש פיהה יוסף ומעאהו ולדי. לאכן ללאסף השאדיד לקית אלי יוסף בזמיע כיפו ומן גיר מה יגצב עליה חד סלם פדין וחתה ולדי כיף כיף. ובהאדה כממת באש נעמל כטוה. לכטוה לאוולה קאבלת ולדי וקלתלו נחב נחכי מעאהו. ובשוייה חכיתלו לחכאייה לכל. וקלתלו מה יקולשי ליוסף אלי הווא עמל מעאייה מזייה ומה נחבשי נחשמו. פלאוול תגשש עלייה וקאלי תכדב. קלתלו תנזם תתאכד. ופעלן תבת פלארשיף מתאע יוסף וערף כל שיי. זאני קאלי השנווה טאלב מני. קלתלו טאלב מנך חאזה ואחדה. ילזמך תעיש יהודי בלחק. קאלי השנווה ילזמני נעמל. קלתלו חתתה האנה מה נערפשי. אלי עשת פי בלאד מה תכליכשי תעמל הדין. ולאכן נמשיו מעה בעצ'נה ללישיבה ונטלבו מן הרבי גאדי באש יעלמנה הדין. ומן וקתהה בדה ולדי ירזע בתשובה חתתה אלי ולינה הזוז בעלי תשובה כאמלין. צחיח יא יוסף האו לא. קאלו צחיח. האמה השנווה נפעך התשובה אלי עמלהה ולדך. האו פלאכר מאת מן גיר מה יתמתע בחייאתו. קאלו בלעכס הווא תווה קאעד יאכד פי כרה לכדמה אלי כדמהה. ולאכן אנתין חצ'רתש רוחך. ראך כברת. ותערף השנווה כאן יקוללנה בוך ז"ל וקתלי כננה זגאר. אלי כל מצוה אלי נעמלוהה ענדהה חשאבהה פי עולם הבא. הוני קאם יבכי יוסף. קאלו צחיח מה חצ'רת חתה שיי. ותווה עלא ידך נרזע חתה האנה. טלעו מעה בעצ'הם ללכרהבה מן גאדי לרבי באש יוורילו טריק התשובה. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.   

Recent Posts

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 138 מנויים נוספים

פברואר 2016
א ב ג ד ה ו ש
« ינו   מרץ »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829  
רשימת הנושאים באתר