פרשת אמור ( בחו"ל ) בערבית יהודית תוניסאית

 תוניסיה-רבניה

 

בס"ד מוסר בלערבי פרשת אמור פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת אמור. פיהה 24 מצוות עשה ו39 מצוות לא תעשה. מצוות עשה המאן 1] אלי כהן הדיוט יטמא לקרובים מתאעו. אלי המאן בו ואמו ולדו ובנתו וכו ואכתו אלי מוש מערסה ומרתו 2] באש נקצ'רו לכהן 3] באש לכהן גדול יאכד בתולה. ולמרה אלי יאכדהה מה תעדישי עמרהה 12 שנה 4] אלי אלקרבן יכון מה פיהושי מום 5] אלי אלקרבן ילזמו עמרו מן 8 הייאם פמה פוק 6] באש נעמלו קדוש השם 7] באש נרתאחו נהאר לאוול מתאע פסח 8] באש נקרבו קרבן מוסף פי פסח 9] באש נרתאחו נהאר הסאבע מתאע פסח 10] באש נקרבו לעומר 11] באש נחשבו 7 זמעאת מתאע לעומר 12] באש נקרבו שתי הלחם פי שבועות 13] באש נרתאחו נהאר שבועות 14] באש נרתאחו פי ראש השנה 15] באש נקרבו קרבן מוסף פי ראש השנה 16] באש נצומו פי כפור 17] באש נרתאחו פי כפור 18] באש נקרבו קרבן מוסף פי כפור 19] באש נרתאחו נהאר לאוול מתאע סוכה 20] באש נקרבו קרבן מוסף פי סוכה 21] באש נרתאחו נהאר שמיני עצרת 22] באש נקרבו קרבן נהאר שמיני עצרת 23] באש נתבתו מצות לולב פיה חג הסוכות 24] באש נקעדו 7 הייאם פסוכה. ומצוות לא תעשה המאן 1] באש לכהן הדיוט מה יטמשי ללמתים אלי המאן מוש לקרובים.

האו מת מצוה 2] באש לכהן טבול יום מה יכדמשי פלמקדש. כאנשי באעד הערב שמש 3] באש מה יאכדשי לכהן זונה 4] באש מה יאכדשי לכהן חללה 5] באש מה יאכדשי לכהן מטלקה 6] באש מה ידכלשי לכהן גדול לבלאצה מכטייה פיהה מיית 7] באש לכהן גדול מה ימששי או יחמל מיית חתה ואלו מכטי לכל 8] באש מה יאכדשי כהן גדול הזאלה 9] באש מה ימששי כהן גדול הזאלה 10] לכהן אלי ענדו מום דאיים מה יכדמשי פלמקדש 11] לכהן אלי ענדו מום מוש דאים מה יכדמשי פלמקדש כאן באעד מה יופאלו למום 12] לכהן אלי ענדו מום מה ידכלשי ללמקדש 13] לכהן הטמא מה יכדמשי פלמקדש 14] מה יאכלשי לכהן טמא תרומה 15] מה יאכלשי ואחד מוש כהן תרומה 16] מה יאכלשי ואחד מוש כהן תרומה חתה ואלו שכיר דימה או לבאעץ' אלוקת 17] אלכהן אלי מה עמלשי למילה מה יאכלשי תרומה ולקדש 18] באש מה תאכלשי לחללה תרומה ושוק וחזה מתאע לקדש 19] באש מה נאכלושי הטבל אלי מה תנחאוושי מנו התרומה ואלמעשרות 20] באש מה נקדשושי קרבן אלי פיה מום 21] באש מה נעמלושי מום פלקדשים 22] באש מה נדבחושי בעל מום קרבן 23] באש מה נקרבושי לאימורים מתאע לעלוש אלי פיה מום עלה למזבח 24] באש מה נרצושי הדם מתאע אלי פיה מום עלה למזבח 25] באש מה נעקמושי לחיואנאת 26] באש מה נקרבושי בעל מום מתאע גוי עלה למזבח 27] באש מה נדבחושי זאילה וולדהה פי נהאר ואחד 28] באש מה נעמלושי חלול ד' 29] באש מה נכדמושי פנהאר לאוול מתאע פסח 30] באש מה נכדמושי פנהאר הסאבע מתאע פסח 31] באש מה נאכלושי מנעמה הזדידה אקבל מה יתקרב לעומר 32] באש מה נאכלושי קלי אקבל מה יתקרב לעומר 33] באשמה נאכלושי כרמל אקבל מה יתקרב לעומר 34] באש מה נכדמושי פי שבועות 35] באש מה נכדמושי פי ראש השנה 36] באש מה נאכלושי ומה נשרבושי פי כפור 37] באש מה נכדמושי פי כפור 38] באש מה נכדמושי נהאר לאוול מתאע סוכה 39] באש מה נכדמושי פי שמיני עצרת.  

 ופי אכר לפרשה. יחכילנה לפסוק. אלי ולד שלומית בת דברי שב רבבי. וישראל שכאו ביה למשה וחטו פלחבס וחדו. אלי הווא ולמקושש עצים כאנו וקת ואחד. וחטוהם כל ואחד ואחדו. אלי למקושש כאן מערוף אלי חייב מיתה לאכן מה יערפושי בהשנווה יקתלו. והאדה מה יערפושי אידה כאן חייב מיתה זמלה האו לא. ובהאדה חטוהם כל ואחד וחדו. ורבבי קאל למשה אלי הווא חייב סקילה. ועמלולו סקילה. והרש"י ז"ל פסר עלא

 כלמת ויצא. מנין כרז. 3 תפאסר. רבי לוי קאל אלי יצא מעולמו. רבי ברכיה קאל. מלפרשה אלי אקבל האדי. אלי תחכילנה אלי ילזם לכהן יעמלו חלות יחטוהם נהאר השבת עלה השלחן. ויכליווהם גאדי חתה לשבת הזאייה. ומן באעד יאכלוהם. והווא קאל למלך יאכל מאכלה יאבשה. בדא יתפיסך ושב רבבי. ופלמתניתה קאלו. אלי כרז מן בית דין מתאע משה חייב. כיפאש לולד האדה הווא ולד למצרי אלי קתלו משה רבינו. ואמו מן שבט דן. קאם הווא חט לכבה מתאעהו מעה שבט דן. קאלולו האשביך חטית לכבה מתאעך הוני. קאלום האנה מן שבט דן. קאלולו לפסוק קאל. איש על דגלו באותות לבית אבותם. מוש לבית אמם. משאו לבית דין ענד משה. קאלו מה ענדכשי חק. יאכי קם שב רבבי. 
פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי. הרש"י ז"ל פסר אמור אל הכהנים. אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. מאענאהה עלאש עאוודלי כלמת ואמרת מאדאם קאל אמור. וזאווב משה רבינו יקול ללכהנים באש ירדו באלהם עלא הזגאר באש מה יטמאוושי. הוני תממה נשדה. מערוף אלי חינוך הזגאר בלמצוות הווא מדרבנן. עלאש הוני לחינוך האדה יוולי מדאורייתא. כאן עלא באש יאכלו התרומה. והאדה התרומה דימה מה יאכלו הזגאר כאן מה יטבלוהם עלא כאטר יכאפו באלכשי טמאוו. כאן עלא עבודת המקדש מה יכדמו לכהנים כאן בן עשרים. המאלה עלאש הוני התורה וצאת עלא חנוך הזגאר.

הזוואב הוני. באש מה יטמיוושי לכבאר. אלי טומאת מת טמא לאדם. מאענאהה אלי טמא בטומאת מת. וקתלי ימש עבד חתה הווא יוולי טמא. ויכאפו באלכשי טמא הזגיר בטומאת מת ויטמא לכבאר.

הוני תוולילנה נשדה אוכרה. אלי הרש"י ז"ל פסר. בני אהרן ולא בנות אהרן. מסתממא כיף הזגאר כיף לכבאר. עלאש הוני מה נכאפושי באלכשי בנת זגירה טמא בטומאת מת וטמא לכבאר.

לאכן מערוף אלי לחז"ל פסרו עלא לפסוק לא יבא עמוני ומואבי. עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית. עלאש פלמצרי ולאדומי מה פסרושי התפסיר האדה מה פסרו כאן פלעמוני ולמואבי. וזאוובו אלי לפסוק עטא טעם עלאש לא יבא עמוני ומואבי. עלא כאטר לא קדמו פניכם בלחם ובמים. ומן הוני דייקו אלי הרזאל הומאן אלי יקדמו פנים ומוש הנסה. אלי מוש צניעות באש יכרזו לרזאל. כיף מה קאל שלמה המלך ע"ה פלמשלי. כל כבודה בת מלך פנימה.

והאדה עלאש מה מוזהרין כאן עלא לוולאד. אלי הומאן יכרזו. וכאן מה ירצ'ו באלום עליהם ינזמו יטמאו בטומאת מת. לאכן הנסה אלי מה יכרזו כאן בקצ'יה לאזמה. מה תמאשי עלאש יווצי עליהם. אלי חתה ואלו חייכרזו לבנאת. מה חייכרזושי פי הלויה. ומה יכרזו כאן פי הלויה מתאע קרובים. ווקתהה יערפוהם ויעמלולום הזאה.

אכוואני לעזאז. יאסר דוואו לחז"ל עלא הצניעות מתאע למרה אלי ענדהה תאתיר מובאשר עלא רבאיית הזגאר עלא התורה ולכוף רבבי. ועטאוו ברשה כללים פלבאש ופי תכטיית השער. אלי למרה ילזמהה מה תלבששי הדייק ולקציר. ותכטטי שערהה. אלי תכטיית השער ולא כיף לחלאל פי בלאדנה. שטר בשטר. וחתה אלי מכטטי יסבג שערו ויכרז מננה ומננה באש תביין הזין מתאעהה. והאדה הווא נקץ הצניעות וקתלי למרה תברז הזין מתאעהה חדה לעבאד אלי הווא חראם כביר יאסר. וחתה פלמאכייאז אלי תעמלו בולט ותכללי הנאס יברקו פיהה חראם כביר יאסר. תקולולי האש מפכרך תווה פלכלאם האדה. מן חאזתין. לחאזה לאוולה. אלי ברשה רזאל מתקלקין מן הלבאש מתאע נסאהם ומה נערפשי כוף האו חשמה מה קאעדינשי יקולולום. ותממה נאס אלי קאעדה תתקלק וקתלי תשוף הנסה איכה אלי יכליווהם יברקו פיהם ויעמלו עבירות. וקאלולי באש נכתב. ולחאזה התאנייה. אלי הזמעה האדי לגריבה. וכיף לעאדה כל מרה תלבש האש תחב ותעמל למאכייאז אלי תחב ותכטיה

 שערהה כיף מה תחב. והאדה אלי ילזנה באש נפכרו הנסה אלי לחאזה האדי חראם כביר יאסר. ותוולי חוטא ומחטיא כיף ירבעם בן נבט. ובהאדה כתבנה באש הנסה תרץ' באלהה והרזאל ינביוו עלא נסאהם פי חאזה אלי הייא מוסתקבל זגארנה ומוסתקבל לבלאד לכל. אלי זגארנה הומאן מסתקבל לבלאד. ונזיבו הוני מעשה אלי נכדים מתאע ואחדה נצולת שואה דימה יצ'כצ'ו עליהה באש תחכילום כיפאש מנעת מן השואה. והייא דימה דזום. נהאר שדו צחיח וקאלו מה חנאכלו האו נעשו כאן מה תחכיילנה. קאלתלום אנתון קאעדין תנשדו כיפאש מנעת מן השואה והאנה חנחכילכם כיפאש מנעת מן אמריקה. קאלתלום אלי הייא וקתלי ופאת השואה כאן עמרהה עאמין. ולפאמילייה מתאעהה לכל מאתת פשואה ומה פצ'ל כאן עמהה אלי כדאהה מעאהו ורבאהה. כיפאש מנע עמהה וכיפאש מנעת הייא מה תנזמשי תערף אלי לחכאייה האדי מאתת מעה עמהה אלי נפטר ומה חכאלאשי. עמהה באעד מה מנע משא לאמריקה ופי ידו לבנת האדי. ומן סירת אלי כאן כאייף רבבי וחראם ליחוד מעה לבנאת מלי תוצל עמרהה תלאת שנין. כדה מרה. וכאנו יכדמו הווא ומרתו באש ינזמו יעישו. הומאן מה זאבושי זגאר. ולבנת האדי כאנת כיף בנתהם. ווקתלי וצל עמרהה 16 אן סנה נפטרת מרת עמהה. ובהאדה עמהה תלז באש ירפעהה לפנימייה ויטל עליהה דימה. והייא מלי כאנת פי דאר עמהה כאן הלבאש מתאעהה נאקץ. וקד מה חאוול עמהה באש יצלחהה מה סמעתשי כלאמו. תקולו תחב תעיש חייאתהה ותשיך פיהה. והווא יקוללהה השנווה השיכה מתאעך וקתלי הרזאל יברקו פיך. ווקתלי דכלת לפנימייה גאדי לבנאת מכלטה ולכתרה מתאעהם לבאש מוש באהי כמלת הייא וולא לבאשהה אכתר מוש צנוע. וקתלי וצל עמרהה תמנטאץ. קאללהה עמהה אלי הווא חיימשי לישראל וטלב מנהה באש תזי מעאהו. ולאכן וקתהה ישראל כאנת מאזאלת כיף בדאת תקים רוחהה הייא מה חבתשי וקעדת פי אמריקה ועמהה משה לישראל. כאנו דימה יתכאתבו ודימה יכתבלהה עלא הצניעות. נהאר זאהה זוואב מן עמהה קאללהה פי אלי הווא מריץ' יאסר ויחס רוחו אלי קריב חיינפטר. הווא חס רוחו אלי זא לדנייה האדי ומנע מן השואה באש ירביהה הייא. ולאכן הייא מה משאתשי פטריק הצחיח ובהאדה רבבי חייאכדו. הייא קראת הזוואב וכממת אלי האדה זוואב באש יאתר עליהה באש תצאווב לבאשהה. ולאכן האדאך כאן הזוואב לאכראני אלי קבלתו. פלאוול כממת קאעד יעמללהה איכאך באש יביינלהה אלי הווא נפטר ובאש תצאווב לבאשהה. ולאכן וקתלי תעדדה עאם ומה קבלת חתתה זואב כאפת. למת שוייה פלוס ומשאת לישראל תשופו. וקתלי וצלת לקאת הדאר פיהה סכאן אוכרין. וקתלי נשדתהם עלא עמהה קאלולהה אלי הומאן מה יערפוהושי. וקתלי נשדת ולאד השכונה קאלולהה אלי נפטר תווה ענדו עאם. וקתהה מה נזמתשי תשד רוחהה מן לבכה. וערפת אלי צ'למת עמהה. ולאכן הווא נפטר בעדה האש ענדהה מה תעמל. נאס השכונה דכלוהה לדארהם ועטווהה שרבה מה ובדאוו יצברו פיהה שוייה. ווקתלי חכאתלום עלאש מסתכאיידה יאסר. קאלולהה אלי הווא כאן יסתננה פיך חתתה לאכר ווקת באש תזיי תזוריה. והוני תחרקת אכתר ואכתר. משאת זארת לקבור מתאעהו. באעד מה רזעת לקאת ואחד רבי יסתננה פיהה. קאללהה אלי הווא כאן לחברותא מתאע עמהה והווא וצאהו כאן תזי ותחב תסכן פי ישראל באש יתלתהה ביהה כיף בנתו. ותנזם תזי תסכן מעה בנאתו. ופעלן דכלת לדארו ואוול חאזה עמלוהלהה בדלולהה חוואייזיהה לכל. ורבאווהה עלא לכוף רבבי וערסולהה באברך כאייף רבבי. ואיכה מנעהה עמהה מן השואה פי חייאתו ומנעהה מן אמריקה פי מותו. והאו תשופו אלי כלכם כאייפין רבבי וקאריין התורה מליח והאדה ירזע לפצ'ל לעמהה. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 135 מנויים נוספים

רשימת הנושאים באתר