טללי אורות בתורת רבנו ״אור החיים״ הקדוש לפרשת ׳׳בחוקתי׳׳. מאת: הרב משה אסולין שמיר

טללי אורות בתורת רבנו ״אור החיים״ הקדוש לפרשת ׳׳בחוקתי׳׳.Asilah

מאת: הרב משה אסולין שמיר

"אם בחוקתי תלכו – ואת מצותי תשמרו, ועשיתם אותם״ מ"ב פירושים לפסוק הנ"ל אותם חיבר רבנו "אור החיים" הק' ברוח קודשו.

רקע לכתיבת הפירושים הנ"ל ע"י רבנו "אור החיים" הק':

רבנו "אור החיים" הק' נהג לשחוט עגל בכל יום חמישי לכבוד שבת, כאשר את בשרו חילק לתלמידי חכמים עניים. לקראת שבת פרשת בחוקותי, נטרף כל הבשר שנשחט לתושבי העיר מפאת מגיפה שפגעה בבקר. השוחט התייצב בפני "אור החיים" הק' כדי לשאול את פיו, מה לעשות. הרב לקח אותו לרפת בקר של יהודי, ולאחר מבט רוחני חודר, הרב הצביע על אחד העגלים ואמר: "זה לא יהיה טרף, היות והוא נועד לתלמידי חכמים". אכן, לאחר השחיטה הנס קרה, ובשרו נמצא "חלק". גביר העיירה מאוד קינא, ודרש בתוקף מרבנו לקנות מנת בשר, אבל הוסבר לו שהבשר הוקדש לחכמים, כך שלא יוכל לקבל. כאשר העשיר ראה שתלמיד חכם אחד הנראה כעני מקבל את מנתו, הוא פנה לרב ואמר בזלזול: "גם זה נקרא תלמיד חכם"?. הרב שמע ולא הגיב. בלילה, ניגלה אליו בחלום מו"ר אביו הרה"צ רבי משה בן עטר זצ"ל והודיעו שנגזר עליו בשמים לצאת לשנת גלות בגלל ששמע פגיעה בתלמיד חכם ולא מחה.

במוצש"ק, הרב לקח את מקלו ותרמילו ויצא לגלות, כך שבכל לילה ישן באחת הקהילות, מבלי לגלות את זהותו. ביום שישי ע"ש פרשת "בחקתי", היה בדרכו לאחת הקהילות. בדרכו, טבל בנהר לכבוד שבת והתיישב לקרוא את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום. הרב התקדש לקראת שבת המלכה עד שזיכוהו משמיא לחבר 42 פירושים לפסוק הראשון של הפרשה "אם בחקתי תלכו – ואת מצותי תשמרו, ועשיתם אותם", כאשר בכל פעימה כשישב לנוח, חידש י"ד פירושים אותם חרט על החול מחוסר כלי כתיבה, כך שלכל סעודה, כתב י"ד = 14 פירושים.

״פי טל אורות טלך״ (ישעיה כו יט).

על הפסוק הנ"ל אומר הזוהר הק' שבעש"ק יורדים לעולם ט"ל אורות בבחינת "נשמות יתירות" המתחברות לצדיקים המקבלים את השבת מתוך קדושה וטהרה, וכך זכה רבנו "אור החיים" הק' להתחבר לאותן נשמות קדושות מהעולם העליון ולחבר אותם מ"ב פירושים מתוקים, אותם יש ללמוד, ובפרט ביום השישי הקרוב לפנה"צ, ואם אפשר ליד ציונו הק' בהר הזיתים. בהגיעו לעיירה, נכנס לביכנ"ס והתיישב בפינה כאחד מדלת העם. בסיום התפילה לאחר שעזבו המתפללים, ניגש אליו השמש והזמינו לביתו, וגם נהג בו כבוד, למרות שלא ידע את זהותו האמתית. בתום הסעודה, סיפר לו השמש שמקובל אצלם ללכת לרב לשמוע דברי תורה, ואכן כך עשו. רב העיירה היה מקובל עצום וכבר בפתיחת דבריו גילה להם שגילו לו משמיא י"ד פירושים שחודשו ע"י רבנו חיים בן עטר, פירושים הנלמדים בשמים. לשמע התארים, רבנו "אור החיים" הק' נעמד ואמר: "חיים", (בלי תארים), דבר שגרם למהומה רבתי. "איך אתה מזלזל ברבם של ישראל ומכנה אותו בשמו הפרטי בלבד? רבנו אוה"ח הק' התיישב ולא ענה. בדרכם חזרה הביתה, המארח הסביר לו שגם למחרת בסעודת שבת, באים כל התושבים לדרשת הרב, ושלא יגרום בושות, היות ורבי חיים בן עטר נחשב לרבם של ישראל. בדרשתו, הרב סיפר על עוד 14 פירושים שחוברו ברוח הקודש ע"י ה"אור החיים" הק' הנלמדים בשמים בעולמות העליונים, והוא זכה לקבלם. כאמש, ה"אור החיים" הק' נעמד על רגליו ואמר "חיים" (ללא תארים). שוב כולם התרגזו עליו, אבל לא ענה. הדברים חזרו על עצמם בסעודה שלישית. שוב התרגזו עליו והחליטו לשים אותו במעצר בית על כך שפגע ברבם של ישראל. במוצ"ש סערו רוחות חזקות דבר שמאוד הפליא את הציבור היות וזה היה בתקופת תמוז בשיא הקיץ, ולא יכלו לקיים את ההבדלה על היין. רב העיר שהיה כאמור מקובל גדול, עשה שאלת חלום בה הוסבר לו שלא ניתן להבדיל כל עוד רבנו ה"אור החיים" הק' נמצא אצלם במעצר מבלי ידיעתם, ושר הגהינום זועף היות ושעריו נפתחים רק אחרי ש"אור החיים" הק' מבדיל. כמו כן, נאמר לו לבשר לאוה"ח הק' שהיות והוא התבזה במשך השבת, רשאי להפסיק את עונש הגלות. כולם ניגשו לבקש סליחה מרבנו "אור החיים" הק'. אח"כ עשו סעודת מלווה מלכה לכבוד ה' ומשיחו – רבנו חיים בן עטר בעל ה"אור החיים" הק'.

מוסר השכל מהסיפור הנ״ל: זהירות בכבוד תלמידי חכמים.

נ – ע – ל: לחכמים האמתיים ישנם שלושה כוחות: נ-שיכה, ע-קיצה, ל-חישה, 1ר. תיבות! נ-ע-ל, לכן ה׳ אמר למשה: של נעליך מעל רגליך״ אל תשתמש בכוחותיך הרמוזים במלה נ-ע-ל נגד ב״י.

(רבי אלימלך מדינוב ״בני יששכר).

חייבים לנהוג כבוד בתלמידי חכמים ככתוב: (פרקי אבות ב, סו) "והוי מתחמם כנגד אורן של תלמידי חכמים – והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה – שנשיכתן נשיכת שועל – ועקיצתן עקיצת עקרב – ולחישתן לחישת שרף – וכל דבריהם כגחלי אש".

"גחלי אש": הביטוי הנ"ל רומז לכך שהגחלים מטעים, לעיתים הם נראים ככבויים, אבל במגע איתם, מיד הם שורפים. כנ"ל תלמידי חכמים. התורה אותה ספגו בקרבם, יכולה לגרום לצרות צרורות לפוגעים בהם, גם אם זה בצדק. היה אפילו מקרה של רב גדול שפגע ברב עוד יותר גדול, ולמרות שצדק, לא יצא מזה בשלום מן העולם. נ – ע – ל: לחכמים האמתיים ישנם שלושה כוחות: נ-שיכה, ע-קיצה, ל-חישה , ראשי תיבות נ-ע-ל, לכן ה' אמר למשה: של נעליך מעל רגליך…" אל תשתמש בכוחותיך הרמוזים במלה נ-ע-ל נגד ב"י. (רבי אלימלך מדינוב "בני יששכר).

״אם בחקתי תלכו – ואת מצותי תשמרו, ועשיתם אותם״ (בחוקותי כו, ג). חלק מ- מ״ב פירושים לפסוק הנ״ל.

רבנו אוה"ח הק' מביא בראש דבריו את דברי (מ. תורת כוהנים בחוקותי פרשה א ב) המסביר שהביטוי "אם בחקותי תלכו", מתייחס ל"עמל התורה". כדרכו בקודש, רבנו אוה"ח הק' שואל שאלות על מבנה הפסוק, כגון מדוע המלה "בחקתי" שהיא בלשון רבים נכתבה ללא וו' כ"כ, מדוע לגבי שמירת "חקתי" התורה משתמשת בפועל "תלכו". וכן מדוע לא נאמר: "אם תהיו עמלים בתורה", במקום "אם בחקתי תלכו". להלן מבחר מתומצת מפירושי רבנו וכו'..

פירוש א. "עמל תורה" מכונה בלשון חוקה (בחקתי), ללמדנו שיש: א. ללמוד תורה גם בדברים הידועים לנו, "כי חפץ ה' בעסק התורה, חוקה חקק…" ב. ללמוד תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה. ג. לקבוע עיתים לתורה יומם ולילה. ד. ללמוד תורה גם בדרך. ד. ללמוד וגם ללמד אחרים. את זאת הוא לומד מכך שמבטאים "בחקתי" בלשון רבים, למרות שאין אות ו' אחרי האותיות ח' ו- ק'

פירוש ב. להרגיל את הגוף ואת הנשמה בלימוד תורה עד שרגליו של האדם ילכו מאליהן לבית המדרש, כמו שאמר דוד המלך "חישבתי דרכי, ואשיבה רגלי אל עדותיך" (תהלים קיט נט). המדרש מסביר שדוד אמר: "רבש"ע, בכל יום הייתי מחשב ללכת למקום פלוני…, והיו רגלי מביאות אותי לבית המדרש". ולכן ההסבר של הפסוק כך. אם תעמול בתורה = {בחקתי}, התוצאה תהיה "תלכו" = רגליך ילכו מאליהן לבית המדרש.

פירוש ג. לימוד פשט, רמז, דרש, סוד = פרד"ס. לכן, "תלכו" בד' הדרכים בחקתי – ברבים = ד פירושים.

פירוש ד. "נפש בריאה בגוף בריא". בכדי שתוכל לעמול בתורה, בבחינת "בכל דרכיך דעהו" (משלי ג, ו), תדאג לבריאות הגוף, כך שתוכל לעבוד את ה' בכל אשר תפנה. מיחסים לרמב"ם: נוטריקון המלה בר-יא-ות = בר = בולם רוגזו + יא = יגביל אכילתו + ות = ויגביר תנועתו. כך יוכל כל אחד מאתנו לזכות לעמול טוב בלימוד תורה.

פירוש ה: בתורה ישנם פירושים רבים: "דרכים, אורחין שבילין ונתיבות", כדברי קודשו, ולכן הביטוי "בחקתי" ברבים.

פירוש מ"ב. הפירוש האחרון מ"ב. הזוכה ללמוד וללמד תורה מתוך עמל רב כמו רבי חייא, יזכה בעולם האמת לעלות "במרכבה מגן עדן של מטה לישיבה של מעלה" ללא סיוע של מלאכים, כדברי אליהו הנביא.

השם מ"ב הוא אחד משמותיו הקדושים של הקב"ה. "אמר רב יהודה אמר רב: שם בן מ"ב אותיות אין מוסרים אותו אלא למי שצנוע ועניו ועומד בחצי ימיו, ואינו כועס ואינו משתכר, ואינו מעמיד על מידותיו, וכל היודעו והזהיר בו והמשמרו בטהרה, אימתו מוטלת על הבריות ונוחל שני עולמות – העולם הזה והעולם הבא". (קידושין עא, ע"א). העולם נברא בשם מ"ב. כיצד? הפסוק הראשון בבראשית פותח באות ב', והשני מסתיים באות מ' = מ"ב.

הרמב"ם כתב שבתפילין יש מ"ב אזכרות הוי-ה. כמו כן, "אהי-ה (אשר) "אהי-ה" = מ"ב = 42. {הוי-ה = "יוד=20 +ה=5 +וו=12 +ה=5} = מ"ב. התפילה הקבלית "אנא בכוח" של רבי נחוניה בן הקנה, היא בת מ"ב תיבות.

הילולת רבי שמעון בר יוחאי – יח' אייר – ל"ג בעומר

סדר פרשיות השבוע: "אחרי מות, קדושים – אמור, בהר", רומז לכך ש"אחרי מות" אנשים "קדושים", מצווים אנו: "אמור" וספר אודות גדולתם בתורה אותה קבלו "בהר סיני". הפרשיות הנ"ל אכן נקראות בחודש אייר במקביל להילולת שני קדושי עליון: רבי מאיר בעל הנס ורבי שמעון בר יוחאי – תלמידי רבי עקיבא.

יום ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי – חל ב- י"ח אייר שהוא גם ל"ג בעומר – ספירת "ההוד שבהוד", בה אנחנו צריכים להודות לה' הודאה פנימית על כך שהקב"ה זיכה אותנו להודות לו = הודאה בתוך הודאה. על כך ניתן לומר את הביטוי: "שמע": ש = שמעון. מ = מאיר. ע = עקיבא. אכן התקיים בהם "והחוט המשולש – במהרה לא ינתק". רבי מאיר ורבי שמעון ירדו לסוף דעת רבם, ויישמו את היהלום שבכתר דבריו: "ואהבת לרעך כמוך – זה כלל גדול בתורה", ועל כך כתב האר", הק' שמצווה לאהוב כל יהודי ובפרט תלמידי חכמים.

רבנו "אור החיים" הק' כותב על הפסוק הנ"ל: "באמצעות יחוד הלבבות, מתייחד שמו יתברך, להיות כל ישראל ענפי שם הוי-ה ברוך הוא". אותם 24,000 תלמידי רבי עקיבא הראשונים, "לא נהגו כבוד זה לזה", בגלל שדבקו בתורת רבם, וכל אחד מהם היה מוכן להילחם על כך שרק הוא הבין את עומק תורת רבו, ורק הוא כיוון לאמיתות תורתו דבר שגרם "למלחמתה של תורה" ללא פשרות, ולחוסר כבוד הדדי, ולכן נאמר: "מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שמם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום {סמל החכמה}, ושנאה להם: רבי מאיר, רבי שמעון, רבי יהודה, רבי יוסי, ורבי אלעזר בו שמוע. והם העמידו תורה אותה שעה" (יבמות סב ע"ב). ישנה אמרה חשובה בגמרא (עירובין יג ע"ב): "אלו ואלו, דברי אלוקים חיים" המסבירה מדוע נקבעה הלכה כדברי בית הלל ולא כבית שמאי. הרי דברי שניהם "אלוקים חיים". הגמרא עונה: "מפני שנוחין ועלובין {צנועים} היו…". המסר החשוב של האמרה הנ"ל הוא: שרק כאשר אלו נמצאים ליד אלו, הם מהווים דברי אלוקים חיים, ואילו כאשר "החכם עיניו בראשו" וחושב שרק הוא צודק, סימנא מילתא שדבריו אינם דברי אלוקים חיים. האדם לומד ע"פ שורש נשמתו. רבי מאיר ורבי שמעון לקחו את אמרת רבם "ואהבת לרעך כמוך" והלבישו עליה את דברי רבי אלעזר בן ערך שקבע "לב טוב", והרי לך כל התורה כולה. "לב טוב" כידוע, בגימטריא = 49 {ימי הספירה}, דבר הרומז למידה המהותית: תיקון מידת הכבוד. "לב = כבוד =32. לכן, התלמידים שלא נהגו כבוד איש ברעהו מתו, ואילו מל"ג בעומר ואילך, נכנסים אנו למידתו של רבי שמעון בר יוחאי – "טוב", מתוך הביטוי: "לב טוב", ואז הפסיקו למות היות ותוקנה מידת חיפוש הכבוד "לב", על יד מידת "טוב". ידוע שמספר הימים בין ל"ג בעומר עד שבועות שווה "טוב"= 17 ימים.

סיכום: "לב טוב" = תיקון ה"לב" {הגאווה}, ע"י "טוב". מידותיו של הרשב"י: "וכתר שם טוב – עולה על גביהן". וכן "אנן, בחביבותא תליא" רבי שמעון – שר הזוהר – ורבי מאיר- שר ההלכה

רבי שמעון בר יוחאי יצא במתקפה נגד שלטון הרשע הרומאי, דבר שאילץ אותו ואת בנו רבי אלעזר להסתתר במערה. לאחר 12 שנה, אליהו הנביא הודיע להם על ביטול הגזרה. ביציאתם מהמערה כשהם מזוככים כמלאכים מרוב לימוד תורה בצער, ראו את העולם נוהג כמנהגו – חורשים וזורעים. "אמר רשב"י: מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. כל מקום שנתנו בו עיניהם – מיד נשרף. יצאה בת קול ואמרה להם, להחריב עולמי יצאתם. חיזרו למערתכם. חזרו וישבו שנים עשר ירחים – שנה. אמרו: משפט רשעים בגיהנום – שנה.

כאשר יצאו שוב, רבי אלעזר מקפיד ומעניש, ואילו אביו הרשב"י – מרפא". (שבת לג ע"ב)

מסוף הסיפור הנ"ל, רואים שרשב"י עבר "ריכוך" בגישתו למציאות, ואף נזקק לשם כך להתערבות ההשגחה העליונה שהחזירה אותם למערה לעוד שנה, כדי "לא לשרוף את העולם".

בהמשך הגמרא מסופר, שהם ראו יהודי זקן שרץ בערב שבת ובידו שתי אגודות של הדסים. אמרו לו, אלו לשם מה? אמר לכבוד שבת. אמרו לו, ולמה לא תסתפק באחד. ענה להם: כנגד "זכור" וכנגד "שמור". אמר רבי שמעון בר יוחאי לבנו רבי אלעזר: "חזי כמה חביבים מצוות על ישראל, ונתיישבה דעתם" רבי שמעון אכן עבר חוש ביקורת מפוקח כפי שרואים בדרשתו לפסוק: "שמעתי שמעך יראתי ה'". "התם יאות הווה למהוי דחיל, = {שם נאה ונכון היה להיות ירא},

אנן בחביבותא תליא מילתא". כלומר עשרת הרוגי מלכות ורבי עקיבא בראשם, נהרגו בבחינת "שמעתי שמעך יראתי". ואילו אנן ב״חביבותא תליא".(זהר ח"ג, קכח, א). הדברים תלויים בחביבות = בכבוד הדדי לכל יהודי.

רבי שמעון אומר: "שלשה כתרים הם: כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות; וכתר שם טוב – עולה על גביהן"

(אבות, ד, י"ג). לכאורה, היינו מצפים שהושב", יבחר ב״כתר תורה" כמובחר ביותר כ״עולה על גביהן". אלא שוב, הרשב"י בוחר ב"שם טוב" על משקל "לב טוב", מידתו של רבי אלעזר בן ערך, ויישום מידת רבו רבי עקיבא שקבע: "ואהבת לרעך – זה כלל גדול בתורה", רבי עקיבא הלך בעקבות הלל שאמר: "דמן אנת סני, לחברך לא תעביד", וכן בעקבות יונתן בן עוזיאל שפירש: "דמן אנת סני, לא תעביד ליה". תיקון ספירת "ההוד שבהוד" השייכת לל"ג בעומר, שבתמציתה כוח ההודאה לקב"ה, מעין "מודים דרבנן" בו "מודים אנחנו לך… על שאנחנו מודים לך, ברוך א-ל ההודאות". ברגע שהאדם מסוגל להשתחרר מהגאווה העצמית ולהודות לה', בבחינת הכתוב: "כי ממך הכול, ומידך נתנו לך" (דהי"א כט, יד). זהו "יסוד ושרש העבודה" כדברי הרמח"ל בפתיחת "מסילת ישרים". שנזכה אמן סלה ועד.

בברכת אורות רבי מאיר וזוהר הרשב"י. 0523-240298 .   Shamir240298@gmail.com
לע"נ א"מ זוהרה בת חנה ע"ה ומור"א רבי יוסף בר עליה ע"ה שהנחילו לנו את ההערצה לרבי מאיר ולרשב"י.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 185 מנויים נוספים

רשימת הנושאים באתר