בס"ד מוסר בלערבי פרשת בהר סיני-בערבית יהודית תוניסאית…..

בס"ד    מוסר בלערבי פרשת בהר סיניתוניסיה-רבניה

פלפרשה מתאע הזמעה האדי בהר סיני. פיהה 7 מצוות עשה.ו17 מצוות לא תעשה. מצוות עשה המאן. 1] באש לבית דין יחשבו 7 מראת 7שנין ויעמלו יובל 2] באש לבית דין יטלקו בשופר פי כפור מתאע ליובל 3] באש לבית דין יקדשו לעאם ל50 .אלי הווא ליובל 4] באש לבית דין יחכמו לחכומאת מתאע לביע ושרה 5] באש ירזעו לאראצ'י למאליהם פליובל 6] באש לבית דין יחכמו הדינים מתאע הדיאר אלי דאכל לחומה 7] באש נכדמו לעבד כנעני טול עמרו. ומצוות לא תעשה המאן 1] מה נכדמושי לוטה פשמטה 2] מה נכדמושי השזר פשמטה 3] אלנעמה אלי טלעת פשמטה מן לחבוב אלי טאחו פלחצאד אלעאם אלי קבלו ותתסמה ספיח. מה נחצדוהאשי פשמטה 4] מה נלקטושי גלת השזרה פשמטה 5] באש מה נכדמושי הלוטה ושזר פליובל 6] מה נחצדושי ספיחים פליובל 7] מה נלמושי גלת השזר פליובל 8] מה נעמלושי הונאה פלביע ושרה 9] מה נעמלושי הונאה בלכלאם. מתלן מה נקולושי לבעל תשובה שוף האש כנת תעמל קבל. או לגר שוף בוך האש כאן יעמל 10] מה נביעושי וטא פי ארץ ישראל לדימה 11] מה נבדלושי ערי הלויים 12] מה נסלפושי בעצ'נה ברבית 13] מה נכדמושי לעבד עברי כיף לעבד כנעני בכדמאת מבכוצין. מתלן יהזלו חואייזו ללחמאם 14] באש מה נביעושי עבד עברי בדלאלה או פשוק 15] באש מה נכדמושי עבד עברי עבודת פרך. והייא אכדם תווה נזיך.או אכדם חתה נקולך יזי. כאנשי אכדם חתה להוני 16] מה נכליוושי האשכון יכדם עבד עברי בפרך 17] באש מה נעמלושי חזרה נשזדו עליהה חתה ואלו להשי"ת כאנשי פי בית המקדש .

פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי. הרש"י ז"ל פסר עלאש לפסוק כתבלי הוני אלי למצוה האדי מתאע השמיטה קאלהה רבבי למשה רבינו פי הר סיני. וזאווב יחב יקוללנה כיף מה השמטה תוקאלו כללותיה ופרטותיה פי הר סיני חתה למצוות לכל תוקאלו כללתוהים ופרטותיהם למשה רבינו פי הר סיני. הוני ואחד ינשד. וקתלי לפסוק יכתבלי הוני אלי למצוה האדי תוקאלת פי הר סיני. מאענאהה כנת נגלט אלי למצוה האדי מה קאלהאשי רבבי למשה רבינו פי הר סיני. השנווה לחאזה אלי כאנת תגלטנה ונקולו אלי מצות השמטה מה קאלהאשי רבבי למשה רבינו פי הר סיני. והרש"י ז"ל פסר בלמקלוב. אלי נתעלמו מן השמטה ללמצוות לכל. בלעכס ילזמנה נתעלמו מן למצוות לוכרין לשמטה. אלי פיהה תוקאל הר סיני. מוש למצוות לוכרין. חאזה אוכרה. הרש"י ז"ל פנשדה מתאעו כתב. מה ענין שמיטה אצל הר סיני. השנווה מאענאהה מה ענין. האש דכל. חקו כתב הנשדה עלאש קאל הר סיני פשמיטה. מוש מה ענין. מאענאהה האש מדכל. מאדאם התורה תעטאת עלא הר סיני. מה תזישי כלמת מה ענין.

לאכן מערוף לכלמה אלי קאלוהה לחז"ל. גדול המעשה יותר מן העושה. מאענאהה לכרה מתאע לעבד אלי יכללי ואחד יעמל מצוה. אכתר מן אלי יעמל למצוה בידו. הוני תממה נשדה. עלאש גדול. ינזם יקולו כיף כיף. אלי מאדאם תעמלת למצוה לכרה אלי חייאכדו האדה חייאכדו האדה. עלאש גדול הוני. לאכן הזוואב הווא. אלי לעבד אלי יכללי ואחד באש יעמל מצוה. קאעד יעמל לשם שמים ווקתלי יקולו עלא למצוה יקולו עליהה באש יעמלהה כאמלה ולשם שמים. ולאכן מוש בשאהל באש ואחד יעמל מצוה כאמלה. ובהאדה למעשה יאכד חק מצוה כאמלה. ולעושה יאכד כרה אלי עמל. מאתלן אלי ידפע פלוס לתלמוד תורה. יאכד כרה כאמל כיף אלי קאעד יקרא. קאעד יקרא בכל התמימות מתאע למצוה. לאכן אלי קאעד יקרא בלחק צעיב יאסר באש יעמלהה כאמלה. חתתה וקתלי ירתאח שוייה. בנסבה אלי דפע לפלוס יאכד כיף אלי לוכר קאעד יקרא. ואלי קאעד יקרא. אידה כאן כדה שוייה ראחה באש ינזם ירכז אכתר פלקראייה. יסתממה קאעד יקרא. ואידה כאן כדה ראחה באש ירתאח האכהוו. מה יאכדשי כרה.

השמיטה הייא ענין מתאע עולם הזה. כיף מה קאל לפסוק מן באעד וצויתי את ברכתי

 לשלש השנים. האשכון האדה אלי מה יחבשי יכדם עאם ויאכד כרה דוב תלאת שנין. ובהאדה הרש"י ז"ל. נשד מה ענין השמיטה אצל הר סיני. מאענאהה השמיטה ענין מתאע עולם הזה. האש מדכלהה פתורהאלי הייא סיני. והאדה למצוות לכל תוקאלו פי סיני. וייביין מן הוני אלי יחב יקוללנה אלי השמיטה כיף התורה בצ'בץ'. וזאווב כיף מה השמיטה תוקאלו פרטותיה ודקדוקיה מסיני. מאענאהה כיף מה לעבד יזרי עלא רזקו בכל פרטות ודקדוקין. ינזם יוולי מסיני. כיר מלי קאעד יקרא התורה אלי הייא תעטאת פי סיני. וכיף מה כמל מה לקינאשי שמיטת קרקעות פי ערבות מואב. מאענאהה לבררה מן ישראל. ובהאדה הנשדה תקווה האש מדכל סיני פשמיטה. אלי הר סיני לבררה מן ארץ ישראל. תעלמנה אלי ינזם יוולי ענדו כרה בחוואייז מתאע עולם הזה אכתר מסיני. ונתעלמו מנהה עלא כל דבור ודבור. מאענאהה ינזם ואחד מה יקראשי ויאכד כרה עלא לקראייה אכתר מן אלי יקרא. ומוש כאן פלקראייה בש. כאנשי עלא כל מצוה ומצוה. וכיפאש. גדול המעשה יותר מן העושה. כאן פקראיית התורה האו פי כל למצוות לכל. והאדה אלי כמל הרש"י ז"ל. שבת לד'. לשם ד'. מאענאהה אלי הווא קאעד יעמל לשם השם כאמל. ווין מכתוב למעאוונה. לפסוק קאל שבת שבתון יהיה לארץ. שבת שבתון הייא קדושה. יהיה לארץ פי חוואייז מתאע ארץ. מאענאהה אלי בחאוייז מתאע עולם הזה אלי הומאן לפלוס. תוצל לשבת שבתון. אלי לא נתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא לעסוק בהם התורה.

אכוואני לעזאז. נערפו אלי פי בלאדנה כל קדיר וקדרו מה נווכרושי פי מעאוונת התורה. אלי בלפלוס. ואלי בלאפכאר. ואלי מה ינזם לא בהאדה ולא בהאדה. עלא לאקל יתמננה מן זמיע קלבו באש תקווה התורה ולמצוות פי בלאדנה ותלקא יצללי באש רבבי יעאוון למשהולין באש יגדו רוחהם ויווצלו זגארנה לאעלא מוסתאווה פלקראייה ולכוף רבבי. ולהאדה נטלבו מן למשהולין באש יעטיו זמיע מה ענדהם באש יתחקק לחלם מתאע הנאס אלי קאעדה תעאוון. ונשופו פי בלאדנה רביין כבאר פוסקים בלחק אלי ינזם יעטיוו שאלה זדידה אלי מוש מוזודה פלפוסקים והומאן בלקראייה מתאעהם ינזמו יערפו חלאל האו חראם. צחיח מוש כל שיי יזי פי מררה. ולאכן נטלבו מזהוד אכתר מן למשהולין. וחתה ואלו אלי למשהולין מה נתצוורשי קאעדין יקצרו. אלי כל משהול יתמננה באש ינזח פלמשהולייה אלי ענדו. ולאכן אחנאן נקולולהם זידו אכתר ראו מצאתי ויגעתי תאמין. ונטלבו מן הרביין באש יעטיוו אכתר האמייה לתקריית הזגאר ויעארכו מעאהם באש יתקוואוו אכתר פתורה ולמצוות. ווקתלי ידכל באש יקררי יחט כל מזהודו פזגאר מתאע רבבי אלי אמנו עליהם באש יקריהום התורה מתאעהו. נערפו אלי הרביין מוש מקצרין. ולאכן אחנאן נטלבו מנהם באש יעמלו מזהוד אכתר. ובלאכץ ילזמנה נרדדו באלנה עלא רבאיית הזגאר. אלי תורה מן גיר רבאייה תעמל חלול ד'. אלי קבל אקבל מייאת סנה תקריב. וקתלי טאחת התורה יאסר פי תונס. כאנו יבכצו התורה. אלי ברשה נאס סתגללו לקדר מתאע הרביין ועמלו רוחהם רביין באש יסתגללו התורה באש יצוורו פלוס וטייחו קימת התורה בנקץ הרבאייה. והאדי חאזה מן לחאזאת אלי טייחת קימת הרביין וכלאת לעבאד תהרב עלא התורה. נחבו נקולו ללמשהולין והרביין. הזגאר מתאענה אלי הומאן הזגאר מתאע רבבי בין ידיכם. עטיווהם אכתר מה תנזמו באש יטלעו רביין אלי נזמו נפתכרו ביהם ואלי ישופהם יקול שופו מה חלאה התורה ויזידו יתעלקו פתורה אכתר ואכתר. ומה תמאשי קדוש השם אכתר מן האדה. ונזיבו הוני מעשה מררה ואחד כאייף רבי טלע לכאר באש ימשי מן באר שבע לירושלים. קעד בלקאעדה פלכרסי וזבד לחוק יקרא. קעד ואחד בזנבו קאלו סאמחני נזמך נקאטעך. קאלו תפצ'ל. קאלו האנה ליום מה קריתשי לחוק תנזם תעטיני נקרא ואנתין לחוק מתאעך אידה כאן כמלתו פתנייה מליח וכאן מה כמלתושי תנזם תכמלו וקתלי תוצל וין מה תחב. קאלו תפצ'ל. וכרז תהלים וקעד יקרא. באעד מה

 כמל לחוק רזאעלו לחוק וקאלו תנזם תעטיני נקרא שוייה תהלים. קאלו תפצ'ל וכדה הווא לחוק יקרא. באעד מה כמל לחוק כרז גמרה וקעד יקרא. קאלו נחב נשדך נשדה. קאלו תפצ'ל. קאלו אנתין רבי. קאלו לא האנה מאניש רבי. קאלו האו נשוף פיך תכרז מן סדור לסדור. קאלו השנווה תחבני נעמל פתנייה. נחשב לעבאד קדאש תממה ואחד פלכאר האו נקעד נחכיה מעה אלי בזנבי ממכן יחב יחכיה מעאייה האו לא. מוש אכתר כיר נקרא שוייה נרבח האנה ונרתח הנאס מני כיר. קאלו צחיח. קעדו ואחד יקרא התהלים וואחד יקרא לגמרה ווצלו עטאהו התהלים ומשאוו. הראזל האדה משה ללכותל דכל קרא שוייה תהלים גאדי באש לחזראת מתאע לכותל וראזע באש יאכד לכאר ויהבט לוצט לבלאד. הווא כארז ויחס ואחד קאעד יתבע פיה. תלפת לקא הראזל מתאע לכאר יתבע פיה. קאלו האשביך תבע פייה מאו לאבאש. קאלו אסמע האנה קאעד נחס פיך אלי אנתין כאייף רבבי בלחק. והווא וצל עמרו 30 סנה ומאזאל מה ערסשי נחבך תבארכני. קאלו נבארכך האמה נחב נקולך אלי מה תעמלשי עלא לברכה אלי האנה עבד כיפי כיפי. בארכו. קאלו אל תהיה בעיניך ברכת הדיוט חתתה ואלו תתבת ראו מוש מן לברכה מתאעי כאנשי אנתין תשתאהל כל כיר. קאלו קדאש מתאעך. קאלו מתאע השנווה. קאלו מתאע לברכה. קאלו האשביך הבלת יאכי האנה אלי בארכתך ראו אידה כאן חתתבארך מן ענד רבבי ומוש מן ענדי. קאלו האנה מותאכד אלי לברכה מתאעך חתתבת. עלא כאטר הרביין אלי משיתלהם כלהם בארכוני עלא כאטר לפלוס ואנתין בארכתני עלא כאטר תחב באש רבבי יבארכני. באסלו ידו ומשה. תעדאוו 20 סנה מלחכאייה האדי. הראזל האדה זגארו דכלהם יקראוו פלישיבות ואחד טלע ראש ישיבה וואחד ראש כולל ולוכרין דכלו מעאהו ללכדמה. נהאר משה יזור ולדו פלישיבה באש ישיך עלא ולדו. וקתלי דכל לישיבה קאלולו אלי ולדו קאעד מעה ואחד אלי ימוול פלישיבה בציפה כבירה יאסר אלי אכתר מן נפץ מצרוף לישיבה עליה הווא. קאל באהי יאסר נסתנאוו שוייה. באעד מה כרזו מן לבירו ראש ישיבה לקא בו יסתננה פיה קרב  לבו באסלו ידו וקאל לצ'יף אלי מעאהו האדה בוייה. הצ'יף האדאך קרב לראזל באסלו ידו. הראזל קאלו ולדי יבוס ידי באס יתבת מצות כבוד אב ואנתין פאש קאם. קאלו יאכי מה עקלתנישי. קאלו לא. קאלו האנה מתאע לכאר ולכותל ופכרו פי כל שיי. תפככר. קאלו מה תקולישי אלי אנתין ערסת בלברכה מתאעי. קאל המאלה כיפאש. איכאך בנייה ערסת. קאלו מה ערסת כאן אנתין. קאלו כאן תערף כיפאש ערסת תסתעזב. קאלו כיפאש. קאלו באעד מה בארכתני. האנה ראזע לקית מרה קאלתלי האשביך האוו משית האוו זית. אנתין תכווף חנאדילך למשטרה. קאללהה מה תכאפישי וחכיתלהה לחכאייה. קאלתלי וינו הרבי האדה. כללי יבארכלי בנתי אלי וצלת ל-24 ומה ערסתשי אלי יתקדמלהה תרפצ'ו. קלתלהה נאדיי בנתך ונכלטו עליה. כלטנה עליך מה לקינאקשי. האנה וקתלי שפת לבנת עזבתני. מביין עליהה לכוף רבבי ולחשמה וחתה פזין מזייאנה יאסר. לאכן חשמת באש נקוללהה נתקאבלו נשופו נצלחוש בבעצ'נה. לאכן הייא עטאתני הטלפון מתאעהה באש נכלמהה וקתלי נקאבלך. והאנה סתגלית למווקף האדה וולית נמשי לירושלים בלעאני ונכלמהה ונקוללהה האני פי ירושלים זית נטל עליכם האכהוו. ומן גאדי תרבטת לעאלאקה וערסנה. ולבנת עלאש כאנת תרפץ' עלא כאטר כאנת תחס אלי טאמעין פי פלוסהה. אלי הייא לבנת לואחידה לואלדיהה אלי הומאן עשירים יאסר. תווה לברכה מתאעך האו לא. קאלו לא האדאך מן ענד רבבי. וקאלו תערף האנה פקדת הטיקה פרביין. ולאכן באעד מה שפתך אנתין רזעת מכבש פלקראייה אכתר ואכתר. והאו קאעד תשוף פייה הוני. ותווה מאדאם ערפת אלי האדה וולדך חנזיד נכבש פלישיבה האדי אכתר ואכתר. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה. 

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 136 מנויים נוספים

רשימת הנושאים באתר