בס"ד מוסר בלערבי פרשת חקת בערבית יהודית תוניסאית

בס"ד   מוסר בלערבי פרשת חקת תוניסיה-רבניה
פלפרשה מתאע הזמעה האדי פיהם 3 מצוות עשה 1] באש נעמלו הדין מתאע פרה אדומה 2] אלמיית טמא ויטמא 3] למה מתאע אפר פרה יטהרו הטמא. ויטמיוו הטהור אלי ירץ עלא הטמא באש יטהרו. 
פלפרשה מתאע הזמעה האדי יחכילנה לפסוק. אלי ישראל פלעאם לארבעין מלי כרזו מן מצרים. וקתלי וצלו למדבר צין. נפטרת גאדי מרים הנביאה. אכת משה ואהרן. וקתהה עמרהה 125 סנה. ומרים בזכות מתאעהה. כאן יתבע מעא ישראל עין מה וישרבו מנו. ווקתלי נפטרת. לעין האדיך משאת עלא רוחהה. וישראל עטשו. וזאו ילומו עלא משה ואהרן. ומשה ואהרן וקתלי תלממו עליהם הנאס. משאו לאהל מועד. וגאדי תזללה עליהם רבבי. וקאלום. אמשיו דויוו מעא הסלע ויכרז למה. ולמו משה ואהרן ישראל ומשאו לסלע. ומשה כמם בינו ובין נפשו. אידה כאן תווה נכלם הסלע ויעטיה למה. למקטרגים יווליו ענדהם מה ידויוו הדוני עלא ישראל. אלי יקולו. סלע אלי מה ענדושי חכמה ולא מך. דווה מעאהו משה וסמע כלאמהם. ישראל כיפאש מה יסמעושי כלאם רבבי. קאם ידו וצ'רב הסלע בלעצה מרתין וכרז למה. וקתהה רבבי תגשש עלא משה ואהרן עלא אלי מה סמעושי כלאם רבבי וצ'רבו הסלע פי עוץ' אלי ידויוו מעאהו האכהוו. וקאלום אלי מה חידכלושי לארץ ישראל. ותמה חכמים קאלו אלי משה רבינו מה תעאקבשי עלא כאטר צ'רב הסלע. כאנשי עלא כאטר קאל לישראל שמעו נא המורים. ורבבי מה יחבשי האשכון ידווי הדוני עלא זגארו חתה ואלו משה רבינו 
ומן באעד בעת משה רבינו מלאכים למלך אדום. וקאלו כליני נתעדדה פי ארצ'ך. קאלו לא. קאלו נשרי מן ענדך למאכלה ולמה חתה ואלו אלי ענדנה למן ולבאר. ותצוור פי זרתנה. קאלו לא. וכרזלו בלעסכר. רמזלו זדנה יצחק בארכנה ועל חרבך תחיה. ורבבי קאל למשה מה יחארבשי אדום. ודארו ישראל עלא ארץ אדום. ומן באעד וצלו להר ההר. וגאדי רבבי קאל למשה. אלי וצל לוקת באש אהרן ינפטר. וטלעו להר ההר משה ואהרן ואלעזר. ונחה משה לחואייז מתאע לכהונה מתאע אהרן. ולבשהם לאלעזר. ונפטר אהרן. ועמרו 123 סנה. וישראל לכל שאפו כיפאש נפטר אהרן. ובכאו עליה ישראל 30 יום. וסתכאדו עליה יאסר. אלי כאן יעמל בינאתהם השלום. אלי ענדו כצומה ימשי לאהרון יצאלחו. הווא וצאחבו האו מרתו האו זגארו. וזיד ענני הכבוד תנחאוו. ובאעד מה כמלו לאבל מתאע אהרן. רזעו בזכות משה. ווקתלי שמע עמלק אלי אהרן נפטר. משא לבש לבאש לכנעני וחארב ישראל. וישראל מה ערפושי האשכון אלי קאעד יחארב מעאהם. לאבשין כנענים ולוגתהם ומנצ'רהם עמלקי. צלאו לרבבי וקאלו. כאן תכלינה נגלבו לקום האדה אלי יכון יכון. הרזק מתאעהם נעמלו חרם. וגלבוהם. ומן באעד ספרו מן הר ההר יצ'ורו עלא אדום. וקלקו ובדאו ידויו עלא משה ורבבי עלאש טלעתונה מן מצרים. ולחז"ל נשדו. עלאש מה קלקו כאן תווה. וזאוובו. אלי אקבל מה נפטר אהרן. כאנו ענני הכבוד. וכאנו פי וצט ענני הכבוד כיף אלי ואחד ראכב עלא כרהבה האו טיארה. הומאן אלי ימשיו וישראל ואקפין האו קאעדין. וחתה ימשיו מה יחששו שיי מן התעב התנייה. ולאכן וקתלי נפטר אהרן וחארבו עמלק. וכרו 8 מאראחל. וקתהה חשו בתעב מתאע התנייה. והאדאך עלאש בדאו ילומו. חתה ואלו אלי רזעו ענני הכבוד בזכות משה. כאנו יכממו אידה כאן יתנחאו ענני הכבוד כיפאש נעמלו. ובעתלום רבבי חנושה יקרצוהם. ומשאו למשה וצלה עליהם. וקאלו רבבי. אעמל חנש נחאש ועלקו לפוק. אלי יקרצו לחנש יברק פיה ויברא. והווא הטבע מתאע הדניה אלי תכתלע מן חאזה מה יווריווהאלושי . ולאכן רבבי יחב יוורילהם אלי הטבע מתאע לעולם פי יד רבבי. אלחאזה אלי מה תצלחשי עלא קד הטבע יבראוו ביהה. ולחז"ל קאלו. יאכי לחנש הווא אלי יקתל האו ימנע אלי רבי עמלום חנש ישופו. וזאוובו באש יקימו עיניהם לפוק ויערפו רבבי. 

ומן באעד כתב לפסוק למראחל אלי עמלוהם ישראל חתה אלי וצלו לנחל ארנון. גאדי לפסוק קאל. על כן יאמר בספר מלחמות ד' וכו'. הרש"י ז"ל פסר לפאסק האדון. אלי הנס אלי נצאר הוני ילזמו יתחכה כיף הנס אלי נצאר פי קריעת ים סוף. אלי נחל ארנון זאיי בין זוז זבולת. ואחד פי מואב וואחד פי ארץ ישראל. וקראב חדה בעצ'הם. אלי ינזמו אלי קאעד פזבל האדה ידווי מעה אלי פזבל לוכר ויסמעו מליח. לאמורים וקתלי סמעו אלי ישראל חיתעדאו פנחל האדה. זאו קאעדו פזבל האדאך ופלמגאייר אלי פי וצטו. וקאלו וקתלי יתעדאו ישראל הומאן לוטה ואחנאן לפוק. נכרזו מלמגאייר ונעאיינו עליהם חזר ונשאב ונקתלוהם. ולאכן רבבי עמל נס כביר יאסר. אלי הזבל אלי תאבע מואב כאן פי כרזאת. ווקתלי חיתעדאו ישראל. הזבל אלי פי ארץ ישראל תחרך מן בלאצתו ותקרב חדה הזבל מתאע מואב. והאך לכרזאת דכלו פלמגאייר וולאו כיף זבל ואחד וקתלו לאמורים. וישראל תעדאו פוקו זבל ואחד. ובאעד מה תעדאו ישראל פוק הזבל. רזאע הזבל לבלאצתו. ולבאר אלי כאן פלאכר תעדדה באעד מה תפרקו הזבולאת. וכרז האך הדם ולמפאצל מתאע לאמורים. ושאפו ישראל הנס לכביר אלי נצארלום. 
ומן באעד זאת לחרב מעה סיחון אלי כאן קויי יאסר. וגלבו.וכדאולו לאראצ'י מתאעהו לכל. ומן באעד זאת לחרב מעה עוג. ומשה כאן כאייף מנו. עלא כאטר כאן לכדים מתאע אברהם אבינו. ועמל למילה. רבבי קאלו מה תכאפשי מנו. ועוג כדה זבל אלי טולו 12 כילו מטר וערצ'ו 12 קילו מטר קד לבלאצה אלי קאעדין פיהה ישראל. וקלעו וחטו פוק ראסו. באש יעיינו עלא ישראל. ויקתלהם פי מררה ואחדה וידפנהם תחת הזבל. ורבבי זאבלו דוד ונקב הזבל ודכלו פי ראסו. ורבבי טוולו שניה. והזבל מה חבשי יכרז. ומשה רבינו כאן טולו 5 מתרו. וזאב סיף טולהה 5 מתרו. ונגז 5 מתרו. וצ'רב עוג עלא ערקובו וטייחו. וזבל תכסר פוק ראסו ומאת. וגלבו ישראל. וכדאו לבלדאן מתאעהו לכל. 
פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת פרה אדומה. הרש"י ז"ל פסר עלא לפסוק זאת חקת התורה. עלא כאטר השטן ואומות העולם יתפיסכו עלינה ויקולולנה השנווה למצוה האדי ובהאדה קאללנה לפסוק עליהה חקה. מה תכממשי עלא הטעם מתאעהה. הוני תממה נשדה. יאכי מן וקתאש אחנאן נקולו עלא התפיסיך מתאע אומות העולם. וכאן חנקולו ביהם מה עאדשי נזמו נתבתו חתה מצוה. חאזה אוכרה. הרש"י ז"ל התפיסיך סמאהו מונין. עלאש סמאהו בלאסם האדה. אלי מונין מאענאהה חשאב. וחאזה אוכרה. והאדה לחז"ל קאלו הטעם מתאע פרה אדומה. באש תסמאח עלא מעשה לעגל. תזי לבגרה  ותמסח לוסך מתאע ולדהה לעגל.

פלאדרה מכתוב. אלי רבי שמעון בר יוחאי וקתלי קאבל אדם הראשון וקתלי טלע לסמה והווא חיי. קאלו מה תכשפשי הדנוב מתאעי אלי עמלתו כאנשי אלי תכשף פתורה. קאלו והאדה לחברייה יערפו. קאלו אלי יערפו. יערפו. ובקיית הנאס מה תכשפלומשי. לענין מתאע לעגל פי ברשה דנוב אוכר כלף אלי עבדו עבודה זרה. ופרה אדומה כל חאזה אלי יעמלוהה פיהה. תקן חאזה מן עוון לעגל.

ובהאדה הרש"י ז"ל פסרלנה לחאזה האדי. אלי הטעם מתאע פרה אדומה באש תסאמח עוון לעגל. ומה נחאוולושי באש נפאהמו כל חאזה עלאש תעמלת והשנווה תקן. באש מה תתכשפשי לחאזה האדי ללאומות העולם ויפשלונה מן לחזרה בתשובה. ויבדאוו יחשבולנה לעוונות אלי עמלנאהם פלעגל.

אכוואני לעזאז. לעבד דימה מה יפיקשי בלעבירות אלי עמלום ולעבירות אלי תעמלו מן סירת לעבירה אלי עמלה ונאתאייז מתאע לעבירות אלי כלאוו הנאס תעמל עבירות אוכרין. תלקא ואחד גלט עמל עבירה. כאן יזי יתבת ילקא תמה עבירות אוכרין כרזו מן לעבירה האדיך אלי מה פאקשי ביהם. והאדה הווא אלי קאל התנא פי פרקי אבות עבירה גוררת עבירה. נזבדו

 חאזה עלא טריק למיתאל ולאמתלה יאסר. לבאש הנסה האוו תזיין רוחהם לבררה בטריקה אלי תזבד לאנתיבה האו תעריית השער מתאע הנסה. למרה יתביינלהה עמלת עבירה וחדה. לאכן לחק מוש איכאך. אלי למרה כלף לעבירה מתאעהה אלי מה סמעתש כלאם התורה ולחז"ל. זרת וראהה קדאש מן עבירה. כלאת רזאל. מוש ראזל ואחד. רזאל. יברקו פיהה. מה תנזמשי תקול האשכון קאלום יברקו האו השנווה פיהה כאן ברקו. לחאזה התאנייה כלאת להרהור ענד הרזאל. ושוף עבירות אוכרין אלי ממכן ינצארו פי זרת הלבאש מתאעהה. וממכן תמש חתתה שלום בית. מיתאל אוכר. ואחד יתכללם לשון הרע. יתביינלו דווה כלמה וופא. לאכן שוף לעבירות אלי יתבעו לעבירה מתאעהו. כללה נאס תתצנט ועמלו עבירה. אלי דווה מן באעד עמל עבירה. וכלף לעבירות אוכרין אלי ינזמו יכלטו מן באעד. כצאם אידה כאן סמע אלי דוואוו עליה. ובאעד לכצאם שוף קדאש מן חאזה אלי תנזם תנצאר. ינזם יוצל בלכצאם האדאך זוז שאבאב ממכן יערסו מן לפאמילייאת האדוך ויבטלו מן סירת לכצאם אלי בין לואלדין. כאן לוולד ממכן יבטל כאן מן סירת ידאפע עלא בו האו יקול מה יעטיווהאלישי. האו לבנת תרפץ' כאן דאפע עלא בוהה האו תכמם מה נזמשי נעיש מעה פאמילייה כיף האדי. וברשה אמתאל. ובהאדה ילזמנה נסתחפצ'ו יאסר מן לעבירות אלי מה נערפושי וין יווצלונה. והאדה בצ'בץ' אלי קאל התנא. עבירה גוררת עבירה. מוש תכללי ואחד יעמל עבירה אוכרה. כאנשי גוררת. זאבדה מעאהה עבירה אוכרה. ושוף וין יוצל לחבל מתאע לעבירות אלי יתבע בעצ'ו. ונזיבו הוני מעשה אלי ואחד מן זמאעת חב"ד כאן פי אלמאנייה. קאבלו ואחד אנטי דתי חב יתפיסך עליה. קאלו זבת מעאך מאכלה בכשרות בית יוסף. קאלו בטבע זבת מעאייה מאכלה כשר למהדרין. קאלו לכבז. קאלו נאכל פלייאבש. קאם יתפיסך עליה. קאלו קדאש תקאעדו מווכרין. קאלו אקעד מה נזמשי נחכיה מעאך ואנתין ואקף. קעד. קאלו אסמע. התרבות אלי קאעד תמשי ביהה האשכון עמלהה. קאלו הנאס שאפת אלי ילזם יוולי איכאך. קאלו גאלט. הנאס אלי תחב איכאך עמלתהה. כאן התרבות האדי עמלהה ואחד מוש מחבוב מה ימשי מעאהו חד. קאלו נשדה אוכרה. לקאנון האשכון עמלו. קאלו נאס כובארה פלקאנון שאפו אלי ילזם יוולי לקאנון איכאך. קאלו גאלט. הומאן עמלו קאנון עלא קד אלי יעזבום הומאן. ובהאדה כל מררה יבדלו לקאנון. האמה התורה עמלת קאנון מן ענד רבבי. ותרבות מן ענד רבבי. וילזמך תערף אלי רבבי מה יחכם כאן בלחק. ואידה כאן עמלת מצוה אלי סבבת מצוות אוכרין. תאכד כראהם. ולעבירות בלמקלוב. האמה הנאס האדון צחאבך. אידה כאן מה תעזבומשי יסבלולך ויטלעולך קדאש מן חאזה צ'ץ' לקאנון. ואידה כאן לזם יעמלולך קאנון באש יוורטוך. רבבי מוש איכאך. כתבלך קאנון. תבע השלחן ערוך מה ינזם יתשבל עליך חד. קאלו אנתין מהבול מה תפהם שיי ומשה וכללה. באעד תמנייה שנין הרבי האדה פי אמריקה תקרבלו ואחד קאלו תערפשי הוני מסעדה כשרה למהדרין. קאלו הי נערף איזה נווצלך. הרבי לקא הראזל יברק פיה. קאלו מנצ'רך מוש גריב עלייה. מוש תקאבלנה מררה פי אלמאנייה. הרבי תפכר. קאלו יתביינלי צחיח. האמה אנתין תבדלת יאסרץ וין השער הטויל. ולבאש מתאעך תבדל. ותחב מאכלה כשר. קאלו אלי קלתולי לכל נצאר עלייה. קאלו האנו צאחאפי. וחבוני באש נכתב צ'ץ' ואחד באש נטייחו ונשווהלו צמעתו. והאנה מה חביתשי. ענדי צ'אמיר מה נזמשי. יאכי לפקולי קדאש מן קאצ'ייה. ויאלוכאן מוש מן אלטאף אללא. ראו נעדדי טול עמרי פלחבס. והאנה פלחבס זא קבאלתי כלאמך. וקררת ווקתלי נכרז נתבת פדין. ורזעת בשוייה בשוייה. קאלו תווה תערף אלי האנה כל מצוה אלי תעמל רבבי יעטיני עליהה כרה. אלי האנה אלי סבבתלך באש תעמלהה. קאלו נערף ובצחתך. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 135 מנויים נוספים

יולי 2016
א ב ג ד ה ו ש
« יונ   אוג »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
רשימת הנושאים באתר