בס"ד מוסר בלערבי פרשת שופטים-בערבית יהודית תוניסאית

בס"ד    מוסר בלערבי פרשת שופטיםתוניסיה-רבניהפלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת שופטים פיהה 14 מצוות עשה ו27 מצוות לא תעשה מצוות עשה הומאן 1] באש נחטו חכאם יחכמו בינאתנה. ושוטרים ינפדו לחכם 2] באש נסמעו כלאם בית דין הגדול. ולחכמים 3] באש נחטו עלינה מלך 4] באש למלך יכתב ספר תורה לדמתו 5] וקתלי נדבחו בהמה באש נאכלוהה. נעטיו הזרוע והלחיים והקיבה ללכהן 6] באש נעטיו תרומה ללכהן. ומן התורה מה פיהה קדאש יעטיה חתה קמחה האו שעירה ואחדה. ולחז"ל קוומוהה למשחאח חצה מן ה60 ולמתווצט חצה מן ל50 ואלי קלבו כביר חצה מן ל40 7] וקתלי נשזו הצוף מן לגנם. השזה לאוולה נעטיווהה ללכהן 8] אלי פלעיד כל כהן יחב יכדם פי בית המקדש יקבלו. ויקצם מעה לכהנים לוכרין פלקרבנות מתאע לעיד ופלחם הפנים ובשתי הלחם. לאכן פתמידים ונדרים ונדבות מה ענדושי חק יקצם מעאהם. אלי לכהנים כאנו מקצומין עלא 24 קצמה. וכל זמעה תכדם קצמה. ולכהן אלי לקצמה מתאעהו מה תכדמשי מה ענדושי חק יקצם מעה לכהנים. כאנשי פלעיאדה ופלחאזאת אלי כתבנאהם 9] באש נסמעו כלאם נביא אמת 10] באש נחצ'רו ונפרזו ערי מקלט. ונצאוובו התנאיאת באש אלי קתל בגלטה מה יתעטלשי פתנייה 11] לעדים הזוממים. מאענאהה. השהוד אלי ישאהדו שהאדה ויזיו זוז שהוד אוכרין וישאהדו עליהם אלי הומאן כאנו פי בלאצה אוכרה לווקת אלי שאהדו אלי נצארת לחאזה אלי שאהדו עליהה. אלי כאן חיתעאקב ביה אלי שאהדו עליה. יתעאקבו ביה הומאן 12] באש נווכלו כהן משוח מלחמה. אלי וקתלי נכרזו ללחרב יקול ללעסכר. אלי בנה דאר ומאזאל מה שכנשי ואלי גרס זנאן ומאזאל מה כלאשי מנו ואלי מלך מרה ומאזאל מה ערסשי ואלי כאייף ירווח 13] וקתלי חנחארבו נבדאו בשלום. אידה כאן סמעו לכלאם באש ינחיו לעבודה זרה וידפעו למס מליח. וכאן לא נחארבוהם 14] באש נעמלו הדין מתאע עגלה ערופה. אלי אידה כאן נלקאוו מיית מה נערפושי האשכון קתלו פתנייה מלווח. נכיילו ללבלאד לקריבה עליה. ונזיבו מן גאדי עגלה ונעמלולהה עריפה. ולחז"ל קאלו. אלי כאן ינצאר נס. אלי לעגלה כאנת תכרז דוד חתה לדאר לקאתל.מצוות לא תעשה הומאן 1] מה נגרסושי שזרה פי בית המקדש 2] מה נעמלושי מצבה פי בית המקדש 3] מה נקרבושי קרבן אלי פיה מום 4] מה נכאלפושי עלא לכלאם מתאע לבית דין הגדול. ומתאע לחכמים 5] מה נחטושי מלך אלי הווא מוש מן ישראל 6] למלך מה יכתרשי כיולה 7] למלך מה יכתרשי פצ'ה ודהב. כאנשי דוב מצרופו הווא ופאמילתו ומצרוף לעססה מתאעהו. ומצרוף לחרב ואמתאלו. יחטו פלאוצר פי בית המקדש 8] מה יאכדשי אכתר מן 18 מרה 9] מה נסכנושי פי ארץ מצרים 10] שבט לוי מה יאכדשי חצה פלפיי מתאע לחרב 11] שבט לוי מה יאכדשי ורתה פי ארץ ישראל 12] מה נעמלושי קסמים והווא נוע מתאע סחר 13] מה נעמלושי כשוף והווא נוע מתאע סחר 14] מה נעמלושי חבר והווא נוע מתאע סחר 15] מה נעמלושי אוב והווא נוע דווה מעה למותה 16] מה נעמלושי ידיעוני והווא נוע  דווה מעה למותה 17] מה נעמלושי דורש אל המתים והווא נוע דווה מעה למותה 18] מה נתנבאוושי בלכדב. מאענאהה יעמל רוחו נביא 19] מה נתנבאוושי באסם לעבודה זרה 20] מה נכאפושי ונקתלו נביא השקר 21] מה נסכפושי עלא לקאתל האו אלי נחה מפצל מתאע צאחבו 22] מה נאכדושי וטיאן צאחבנה. מן כלף אלי תמה דנוב גזלה. אלי יאכד וטאת צאחבו תמה דנוב השגת גבול 23] לבית דין מה יחכמושי בשאהד ואחד באש יחייבו ידפע. כאנשי

 יחלף 24] מה נכאפושי מן לגויים פלחרב 25] מה נעיישו חד מן ה7 אומות 26] מה נקצושי שזרה מתאע מאכלה. כאנשי אידה כאן חאזתו בבלאצתהה. ורבי יהודה החסיד קאל. חתה ואלו חאזתו בבלאצתהה מה ינחיהאשי זמלה. כאנשי יקלעהה בערוקהה ויגרשהה פי בלאצה אוכרה. עלא כאטר תמה סכנה 27] מה נעמלושי פלאחה פלואד אלי עמלו פיה עגלה ערופה.

פלפרשה מתאע הזמעה האדי. לפסוק קאל שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך וכו' ושפטו את העם משפט צדק. הוני ואחד ינשד. עלאש לפסוק כתב בלשון תתן אלי מאענאהה חתה תעטיה. חקו כתב תשים. חאזה אוכרה עלאש כתב משפט צדק. חאזה מערופה אלי לעבאד וקתלי יחטו חאכם באש יחכמהם בצדק. וכאן באש יחכמהם בלעווז יכליוו מן גיר חאכם ולקויי הווא אלי יתחכם. חאזה אוכרה חקו כתב לשפוט משפט צדק. אלי תווה לפסוק קאעד יכתב עלא לעתיד תתן לך. חקו כמל כתב בלשון עתיד לשפוט.

לאכן מערוף אלי לכרסי כתרת לעבאד הארבה מנו לאכן באעד מה יקעדו עלא לכרסי מה עדשי ינזמו יבאעדו עליה ויווליו יחארבו באש מה יתנחאוושי מנו. כיף שאול המלך בחיר ד' אלי כאן נחבא אל הכלים ומה חבשי ישד מלך וקתלי שמואל חב ידהנו למלך. לאכן מן באעד כאן יחב יקתל דוד המלך עלא כאטר חיאכדלו בלאצתו. נערפו אלי לחכאייה מתאע שאול המלך עלא כאטר דכלת פי רוח רעה מן סירת אלי כאלף כלאם רבבי פי למלחמה מתאע עמלק והאדאך עלאש כאן יחארב עלא לכרסי. לאכן פלגאלב עלאש ואחד יחארב עלא לכרסי ותלקא אלי בלחק פלאוול מה כאנשי יחב יקעד עלא לכרסי האדאך. עלא כאטר וקתלי יקעד פלכרסי תרכבלו גאוה ויתביינלו הווא כיר מן לעבאד לכל וקתלי הנאס כטארו באש ישד לכרסי. לאכן מוש האדה הסבב אלי לעבאד מוש הומאן אלי כטארו. כאנשי רבבי הווא אלי כטארו. כיף מה קאל התנא פי אבות אלי ראצ'יין עליה מן לוטה מאענאהה ראצ'יין עליה מן לפוק. מאענאהה אידה כאן הנאס כטארתו מן לוטה האדאך עלא כאטר כטארו מן לפוק.

והאדה האש יקצד לפסוק הוני. שופטים ושוטרים תתן לך. אלי לחכאם תעטאוולך מן השמים ומוש אנתין אלי חטיתום. ועלאש. עלא כאטר ושפטו משפט צדק. אלי הומאן כאנו נאס באהיין וכאנו יחכמו בלעדל. הוני לכלאם מווזה לשופטים ולנאס. ללחכאם באש מה יתנפכושי ויקולו אחנאן כיר מלעבאד. ילזמהם יערפו אלי רבבי חטהם חכאם עלא כאטר פעאיילהם מוש עלא כאטר שוואד עיניהם. ולנאס אלי יערפו אלי לחכאם תחטולהם מן השמים ויקדרוהם.

אכוואני לעזאז. מדת הגאוה הייא מן אכתר הטבאייע הדוניין אלי קאלו עליהם לחז"ל. חתה וצלו וקאלו בעל הגאוה חתה נאס דארו יווליו מוש טאייקינו. והנביא קאל. לא יתהלל העשיר בעשרו וכו' מאענאהה עלאש ואחד יתנפך כאן בלעשרות לעשרות מן ענד רבבי כאן בלחכמה כיף כיף מן ענד רבבי כאן בלקווה כיף כיף מן ענד רבבי כאן בזין כיף כיף מן ענד רבבי. ויהאמה עשירים פלסו ויאמה חכמים הבלו ויאמה גבורים במרץ' זגיר לא אליכם ופאתלום לגבורה. וחתה הזין ואחד וקתלי יכבר הזין לכל יופאלו. וכיפאש יתפאק לגאה. וקתלי תלקא יעמל חאזאת מבדעה עלא לעבאד באש יוורי ללעבאד אלי הווא כיר מנהם. כיף מה נשופו אחנאן פלעראס ולמילה ותפילין. אלי כל ואחד יזיד חאזה. זעמה עלאש. אלי כאן קבל מוש פרח. לא. כל ואחד יחב יוורי אלי לערס אלי עמלו האו התפילין ולמילה אלי עמלהם כיר מנאס לכל והווא כיר מנהם. וזיד תווה אלי פלפראח הנסה ולאת תחב תלבש כיר מן

 צחאבאתהם. וכל מרה תמשי תכטאר הלבשה אלי אכתר גאלייה באש תוורי לנאס אלי הייא כיר מנהם. ומה יהמהומשי פראזל מנין זאב לפלוס. והראזל מסכין וקתלי ילקא צ'גץ' כביר מן מרתו האש יעמל. ימשי יסרק. אלי הסרקה ולאת חלאל פי בלאדנה. ילזמנה נערפו אלי הדנייה מה קעדת לחד. ולמרכאנתי יחט רוחו פי בלאצת הזוואלי. ויכמם אלי הזוואלי מה ינזמשי יעמל כיפו וחיחשם ונאס דארו מה חייכליוושי מרתאח. ובהאדה יסכף עליה ויעמל פרח עאדי ומה יכתרשי אכתר מן הלאזם. ובאש לעזאב ברוחהם ינזמו יערסו זגאר. ונזיבו הוני מעשה אלי ואחד עאש זגרו לכל פלעשרות. אלי בו כאן עשיר והווא בן יחיד אלי יטלב ילקא. ולאכן גלגל חוזר בעולם ובו פלס. פלאוול מה תפאקשי ולאכן באעד וקת וקתלי ולא מה יכלצשי התוזאר פאקו ביה ומה עאדשי חבו יעטיוו סלעה ווקף וקעד מושאל פי ברצה פלוס ומן כתרת לחייאר אלי ולאלו מה צ'איינשי ונפטר. וכלה לולד האדה עמרו 17 אן סנה משהול עלא רוחו ועלא אמו. לולד מאדאם עאש פלעישה מתאע לעשרות מה נזמשי יטייח ברוחו וימשי יכדם. אמו דכלת לכדמה ולאכן חתה הייא מה צ'איינתשי יאסר ונפטרת וכלאתו וחדו. הווא מה נזמשי ימשי לעמומאתו האו כוואלתו באש יעאוונו אלי עאש דימה יעטיה מה עמרו מה כאן יטלב. ולקרובים מתאעו חתה חד מה נשד עליה. פלאכר מה לקא ביהה וין דכל יכדם פי חנות תביע הצבאבט. ולאכן וקתלי כאן ישוף ואחד אלי יערפו כאן ימשי יתכבבה פלמכזן. מה צ'איינשי זמעה ומה נזמשי וכרז מן לכדמה. כמם דכל יכדם פי מעמל. ולאכן חתה גאדי מה צ'איינשי אלי מה חמלשי ערפו יכש עליה. לילה מה לקאשי האש יאכל כרז לזנינה מתאע לחאכם וקעד עלא בנך ובדה יתפככר פי הייאמתו ומן גיר מה ישער בדאו יהבטולו הדמוע. הווא איכה וואחד חט ידו עלא כתפו קאלו הדנייה האדי מה תשתאהלשי יבכיוו עליהה. פלאוול תפזע. ולאכן הראחה אלי עלא וזה אלי תכלם מעאהו ולחכמה אלי ביינת מן עיניה רתחו. וזאד פלבכה מתאעהו. קעד חדאהו וקאלו חכילי האש ביך באלכשי נזם נעאוונך. חכאלו. קאלו אסמע יא ולדי אידה כאן תכמם אלי לעשירים לכל תוואלדו עשירים תוולי גאלט. כולהם תמרמדו. ומוש עיב כאן תכדם. נקולך חאזה אנתין פי דארכום תרבית אלי אנתין אחסן הנאס. ולאכן ילזמך תערף אלי אנתין כיף הנאס לא אנתין כיר מנאס ולא הומאן כיר מנך. גדוה ארזע אכדם פלחנות מתאע הצבאבט וכללי הנאס לכל תשופך וחתה ואלו תחס אלי קאעדין יתפיסכו עליך אחמל ותווה תשוף כיפאש תנזח. עמל איכאך. תעדאוו עליה הייאמאת צעיבה יאסר מן לחשמה מן הנאס אלי כאנו יערפו. וזיד אלי תממה נאס כאנת תשתאפזו. ולאכן שד צחיח. ווקתלי יזיהו לבכה ימשי הטואלית ויבכי גאדי. חתה אלי הווא סתאנס והנאס סתאנסת ביה. נהאר כמם אלי ישוף נאס עאמלה כארוסה ותביע לכלאץ פתנייה. כמם פלכונזי מתאעו יעמל כיפהם. השהר האדאך לקא רוחו צוור אכתר ביאסר מן השהרייה מתאעו. מה רזעשי ללכדמה וקעד בלכרוסה מתאעו. וקת לכלאץ כלאץ. ווקת יביע לחלווה. וכל מרה והאש יביע. מן גאדי טלעתלו פכרה. עלאש נשרי לכלאץ נעמלו ואחדי נצוור כיר. האדי לפכרה לאוולה אלי כלאתו מן באעד עמל מעמל מתאע כלאץ ומן ואחד ולאו ברשה מעאמל. ודימה קבאלתו האך הראזל אלי קאלו נחחי לגאוה ואכדם עלא רוחך. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.

Recent Posts

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 140 מנויים נוספים

ספטמבר 2016
א ב ג ד ה ו ש
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
רשימת הנושאים באתר