בס"ד מוסר בלערבי פרשת כי תצא בערבית יהודית תוניסאית.

בס"ד     מוסר בלערבי פרשת כי תצא   תוניסיה-רבניה
פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת כי תצא פיהה 27 מצוות עשה ו47 מצוות לא תעשה מצוות עשה הומאן 1] באש נעמלו הדין מתאע יפת תואר 2] באש נעלקו אלי שב רבבי האו עבד עבודה זרה באעד מה נקתלו 3] באש נדפנו הרוגי מלכות פי נהארתהה 4] באש נרזעו אבדת ישראל 5] באש נעאוונו ישראל פתעבייה ותהביט מן עלא לבהמה. האו מן עלא רוחו 6] אידה כאן לקינה פשאנייה בצדפה עס עצאפר ולאם פוק לפלאלס. נטיירו לאם ונאכדו לעצאפר 7] באש נעמלו כאפון 8] באש נאכדו מרה בלקדושין 9] אלי כרז אסם דוני עלא מרתו יעיש מעאהה טול עמרו 10] באש נרזמו אלי חייב סקילה 11] למאנס יאכד אנוסתו 12] וקתלי נכרזו ללחרב נעמלו טואלית לברה מן למחנה 13] פטואלית האדי נעמלו חאזה באש נכטיוו לושך 14] באש נאכדו רבית מן לעכו"ם 15] אלי חלף האו ואעד יתבת כלמתו 16] אלי ענדו כדאם יפלח ענדו יכללי יאכל מלחואייז אלי יכדם פיהום 17] אלי יחב יטלק מרתו יכתבלהה גט 18] לחתן יפרח מרתו עאם כאמל. מאענאהה מה יספרשי ויכליהה 19] נרזעו הרהן למולה וקתלי יסתחקלו 20] נעטיו כרה לכדאם פיה נהארתהה 21] אלי נשה גדש פשאנייה וקת הלמאן יכליהו ללעניים 22] אלי תחייב מלקות נעטיוו למלקות 23] אלי נפטר ומה כלאשי זגאר כו יאכד מרתו 24] אידה כאן כו מה חבשי יאכדהה תעמלו חליצה 25] אלי ישוף ואחד חיקתל צאחבו ילזמו ימנעו 26] נתפכרו האש עמללנה עמלק 27] נקתלו זרע עמלק. מצוות לא תעשה הומאן 1] באש מה נביעושי יפת תואר מתאע לחרב 2] מה יכליהאשי כדימה 3] אלי תחייב באש יעלקו באעד מה יקתלו. מה יבייתוהושי מעלק 4] אלי לקא אבידה מה ימשישי ויכליהה. כאנשי יאכדהה וירזעהה למולההה. ואידה כאן מה יערפשי מולאהה יברח עליהה 5] מה נכליוושי בהמה מתאע ישראל בארכה תחת חמלהה 6] מה תלבששי מרה לבאש רזאל 7] מה ילבששי ראזל לבאש נסה 8] אידה כאן לקינה עס מתאע עצאפר בצדפה פשאנייה ולאם פוק לפלאלס. מה נאכדושי לאם 9] מה נכליוושי מעטרה פי צ'יארנה 10] מה נזרעושי נעמה פזנאן 11] מה נאכלושי ומה נסתנפעושי מנעמה אלי תזרעת פזנאן 12] מה נכדמושי בבהמה טמאה וטהורה מעה בעצ'הם 13] מה נלבשושי לבאש מכלט בלכתאן וצוף 14] אלי כרז אסם דוני עלא מרתו מה יטלקאשי 15] מה נעאקבושי אלי עמל עבירה באונס 16] למאנס מה יטלקשי אנוסתו 17] פצוע דכה וכרות שפכה מה יאכדשי בנת ישראל 18] ממזר מה יאכדשי בנת ישראל 19] גר עמוני ומואבי מה יאכדשי בנת ישראל 20] וקתלי נחרבו עמון ומואב מה נבדאוולומשי בשלום כיף בקיית לאומות 21] מה נבעדושי זרע אדום. כאנשי הזיל התאלת באעד מה תגיירו. יוולי כיף ישראל כאמל וינזם יאכד בנת ישראל 22] מה נכרהושי מצרי. כאנשי הזיל התאלת באעד מה יתגייר. יוולי כיף ישראל כאמל וינזם יאכד בנת ישראל. ולחז"ל קאלו. באעד מה זא סנחריב ובלבל לעולם. לגרים לכל מלי יתגיירו ינזמו יאכדו בנת ישראל 23] הטמא מה ידכלשי מחנה לוייה 24] מה נרזעושי עבד עברי אלי הרב מן מולה אלי סאכן פיה חוצה לארץ לישראל. כאנשי יכתבלו כמביאל עלא חקו ויקעד פי ישראל 25] מה נגיירוהושי בלכלאם 26] מה נאכדושי מרה מן גיר קדושין 27] מה נקרבושי קרבן לרבבי אתנן זונה. האו אלי בדלנה בכלב 28] מה נסלפושי ברבית לישראל 29] מה נווכרושי פי תשלים נדרים מתאענה 30] לכדאם אלי ענדו חק באש יאכל מלי קאעד יכדם פיה. מה יאכלשי פי וצט לכדמה כאנשי באעד לכדמה 31] לכדאם האדה מה יעטישי למאכלה לעבאד אוכרין האו יחט פי שכארתו. כאנשי יאכל אלי ינזם הווא בפמו 32] אלי טלק מרתו וכדאהה ואחד אוכר. מה  עאדשי ינזם ירזעהה אידה כאן טלקהה התאני  33] מה יכרזשי לחתן ללחרב עאם כאמל 34] מה נאכדושי

רהן אלי יעמלו ביה אוכל נפש 35] מה נקצושי סימני צרעת 36] מה נאכדושי הרהן בלקווה 37] מה  נמנעושי הרהן מן מולה וקתלי יצטחקלו 38] לבית דין מה יקבלושי שהאדת קרוב 39] הדיין מה ימיילשי דין גר האו יתום 40] מה נאכדושי רהן מן להזאלה 41] אלי נסה גדש פשאנייה מה ירזעשי יאכדו 42] אלי תחייב מלקות מה נצ'רבוהושי אכתר מן39 צ'רבה 43] מה נסכרושי פם לבהמה וקתלי תכדם באש מה תאכלשי 44] למרה אלי מאת ראזלהה ומה כלאשי זגאר מה תאכדשי ראזל בראני אקבל לחליצה 45] מה נסכפושי עלא אלי קאעד יזרי עלא צאחבו באש יקתלו. וכאן לזם נקתלו 46] מה נכליוושי ענדנה מיזאן האו צרוף האו כילה מוש צחאח 47] מה ננשאוושי האש עמללנה עמלק. 
פי  לפרשה מתאע הזמעה האדי. הרש"י ז"ל פסר פי דבור ולקחת לך לאשה. לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע שאם אין הקב"ה מתירה ישאנה באסור. אבל אם נשאה ספו לשונאה וכו'. וסופו להוליד בן סורר ומורה לכך נסמכו פרשיות הללו. הוני ואחד ינשד. אידה כאן עלא כאטר ליצר הרע חללנה לפסוק לחאזה האדי. עלאש חרמננה חאזאת אוכרין. והאדה כל שיי יצר הרע חייגר בינה באש נעמלו לחראם.

הנשדה האדי נזמו נזאוובו פיהה ברשה זוואבאת. הזוואב לפשוט. אלי וקתלי ואחד ילקא רוחו מנתאצר ובלאכץ פלחרב. יוולי יתגווה פיסע בליצר הרע. אלי יתביינלו הווא אלי קויי וגלב. כוחי ועוצם ידי. וחתתה ואלו אלי הווא מתאכד אלי רבבי הווא אלי רבחו. כיף מה קאל לפסוק ונתנו ד' אלקיך בידך. אפילו הכי תרכבלו לגאוה ויצר הרע ינזם יתגללב עליה. ובהאדה פי חאלה כיף האדי רבבי חלאלו באש יצר הרע יבעד עליה. זוואב אוכר. מן סירת אלי חייכרז מנהם בן סורר ומורה. ובהאדה רבבי חלאלו באש יבעד עליהה. אלי וקתהה יצר הרע מה יגרשי ביה באש יאכדהה.

זוואב אוכר בדרך רמז. הווא עלא לכילאפאת אלי ינצארו בין הראזל ומרתו. אלי הראזל יחס רוחו כל יום פי חרב עלא לפרנסה. ומרתו חתתה הייא ענדהה טאלאבאתהה אלי מן חקהה. הראזל תאעב ולמרה תאעבה. ויוולי להרז. הוני לפסוק רמזלנה לחאזה האדי. כי תצא למלחמה וכו'. מאענאהה וקתלי תדכל פי מלחמה מתאע פרנסהץ ילזמך וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה. מרתך ילזמך תחסהה יפת תואר ואנתין חשקת בה. עלאש. הרש"י קאל. כנגד יצר הרע דברה תורה. אלי יצר הרע אכתר חאזה ישיך ביהה וקתלי ינחחי שלום בית. ובהאדה התורה רמזתלנה הוני. אלי הראזל ולמרה מהמה כאנת למלחמה אלי ענדום פי חייאתהם. פרנסה תרביית הזגאר קצ'ייאן הדאר. ילזם יוולי יחבבו בעצ'הם באש מה ידכלשי יצר הרע בינאתהם.

חאזה אוכרה. חב ירמזלנה לפסוק עלא לכצאם אלי יוולי בינאתנה. אלי הנאס לכל תגלט ומה תמאשי האשכון צחיח מייה פלמייה ומה תמאשי האשכון גאלט מייה פלמייה. והאדה האש רמזלנה לפסוק. כי תצא למלחמה מתאע לכצא.ם ילזם תחט קבאלתך רבבי. ונתנו ד' אלקיך בידך. אלי רבבי הווא אלי צאדפכם מעה באעץ'. וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה. מאענאהה תשוף לחאזאת לבאהייה אלי פי צאחבך. וקתהה וחשקת בה. אלי יופה לכצאם. ועליהה כמל הרש"י ז"ל. קבאלת יצר הרע דברה תורה. אלי התורה קאעדה תקוללנה אלי חתתה חד מננה צחיח מיה פלמיה האו גאלט מיה פלמיה. ולאכן יצר הרע הווא אלי קאעד ישאעל פנאר וילזמנה נטפיווהה.

אכוואני לעזאז. לכצאם אכתר חאזה דונייה אלי יעמלהה לאנסאן. אלי לעבד מהמה כאן גאלט. וקתלי יוולי צחאב מעה לעבאד ילקא האשכון ינצחו ויצאוובו. ולאכן אידה כאן יתכאצם. הנאס לכל תבעד עליה. וחתה אלי יצאחבו יתזנבו באש יקולולו גאלט. אלי יכאפו מן רד לפעל מתאעהו. ובלאכץ לכצאם בין הראזל

 ולמרה. אלי האדי חאזה דונייה יאסר. ותאתר עלא תרביית הזגאר. צחיח הראזל ולמרה כל יום בחדה בעצ'הם ולאזם ינצאר בינאתהם כילאפאת. ולאכן ילזמהם ילמוהה פיסע. וילזמהם יבאעדו עלא הניקאש חדה הזגאר. אלי לכצאם האדה יאתר יאסר עלא הזגאר. ויוולי יסתעמלו לענף ויכבר ביהם. ושוף וין תרצילהם. כיפאש יעמלו הראזל ומרתו באש מה יתכאצמושי. לחאזה לאוולה אלי ילקא לוכר מתוותר יחאוול באש יבעד עלא הניקאש מעאהו. אלי לעבד כל יום במאשאכלו כאן הראזל האו למרה. וחתה ואלו חס אלי עמל מעאהו האו עמלת מעאהו חאזה מוש באהייה ילזמהם יכממו פלחאזאת לבאהיין אלי תעמלו. ויכממו פלווקת לבאהי אלי תעדאא בינאתהם. ואיכה וקתלי כל ואחד יתפכר לחאזאת לבאהיין מתאע לוכר יברד לכצאם. וחתה ואלו ענדהם מה יתנאקשו פי מוצ'וע יתנאקשו פיה בהדאווה. וילזם ירדו באלהם באש חתתה חד מנהם מה יזבד למאצ'י הדוני מתאע לוכר. לא יקוללהה עמלתי וקמתלי לחאזאת לפלאנייאת אלי מה נחבומשי. ולא הייא תקולו עמלתלי ועמלתלי לחאזאת לפלאנייאת אלי מה נחבומשי. אלי האדה יקווי פלכצאם וישאעל הנאר. ונזיבו הוני מעשה אלי ראזל ומרה וצלו לחאלת הטלאק. משאוו לרביין באש יצתאוובולום לגט מתאעהם. הרבי שאף חדאהו זוז שאבאב מה ענדומשי עאם מלי ערסו חייטאלקו מה עזבושי להפאר האדה. חב יעטיהם פרצה אוכרה באלכשי יתצאוובו. ובהאדה קאלום ילזם פלאוול נעמלו זלשת צלח. קאלולו מה תמאשי עלאש אחנאן קררנה ופא. קאלום הנשדה לאוולה אנתון מביין פיכום מוש דתיים ובטבע כרזתו מעה בעצ'כם ברשה. כיפאש מה פקתושי אלי אנתון מוש מתפאהמין. הייא קאלת גדעני והווא קאל גדעתני. קאם יצ'חך הרבי. קאלולו עלאש תצ'חך. קאלום כאן לפתרה אלי קעדתו פיהה תכרזו מעה בעצ'כם מה פקתושי בבעצ'כם. כיפאש לפתרה הזגירה אלי ערסתו פיהה כל ואחד פאק בלחאזאת הדוניין מתאע לוכר. סכתו הזוז. קאלום האנה נקוללכם הזוז כנתו פאייקין בלעיוב מתאעכם. ולאכן למחבה אלי כאנת בינאתכם כאנת תכטיה עלא לעיוב. ותווה בדאת תנקץ למחבה ובדה כל ואחד מה ישוף כאן פלעיוב מתאע לוכר. קאל לראזל מרתך מה פיהה חתתה שיי באהי. קאלו לא פיהה יאסר חאזאת באהיין ולאכן פיהה. קאלו חדך הוני. עלאש מה שפתשי לחאזאת לבאהיין אלי פי מרתך. ותתצוור אידה כאן תאכד מרה אוכרה חתלקאהה כאמלה. הווא חייתכלם והרבי סבקו. קאלו. נעלמך אלי שלמה המלך כדה אלף מרה וקאל אחד מאלף לא מצאתי. ותלפת ללמרה וקאללהה נפש לכלאם. קאלתלו פיה חאזאת באהיין. קאלום שופו. האנה נחב ננצאחכם. אוול חאזה עטיוו לנפשכם פרצה אוכרה בשת שהור ושופו. וחאזה אוכרה בדלו לעישה מתאעכם וחאוולו באש תתקרבו לדין. ואידה כאן באעד שת שהור מה תפאהמתושי איזאוו נכתבלכם גט. ואידה כאן תפאהמתו איזאוו נבארככם. כרזו מן ענד הרבי באש יעטיוו פרצה לבעצ'הם. ובאעד שת שהור רזעולו וקאלולו אלי ברוך ד' בטלו מן הטלאק ובדאו ירזעו בתשובה. לחכאייה הוני תקול ופאת. לאכן לחכאייה האדי כמלת באעד תלאתין סנה. ואחד זא הווא ומרתו באש יטלקו. משאו לרבי באש יכתבלום גט. וקתלי דכלו ענדו ושאף לאסאמי מתאעהם קאל לראזל האש יקרבלך רבי פלאן. קאלו זדדי. קאלו אקעד נחכילך האש צאר אקבל תלאתין סנה. וחכאלו למעשה האדה. וקאלו האנה ולד הראזל ולמרה האדוך. והאנה חנקולך אלי קאל זדך לבוייה. חתתה הומאן באעד שת שהור רזעולו וקאלולו בטלנה מן הטלאק. קאלום רבבי מה יאכד חק חד. זדך כדם לשם שמים. רבבי רזעלו בלחאצ'ר. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה. 

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 140 מנויים נוספים

ספטמבר 2016
א ב ג ד ה ו ש
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
רשימת הנושאים באתר