בס"ד מוסר בלערבי פרשת כי תבא – בערבית יהודית תוניסאית

בס"ד     מוסר בלערבי פרשת כי תבא תוניסיה-רבניה
פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת כי תבא. פיהה 3 מצוות עשה ו3 מצוות לא תעשה. מצוות עשה הומאן 1] באש נקראו פרשת בכורים וקתלי נזיבו אלבכורים לבית המקדש. ואלבכורים הומאן. ואחד ידכל לזנאן מתאעהו. ילקא אלגלה בדאת תטלע. ירבט אלכאעבאת לאוולין בחאזה. ווקתלי טיב אלגלה וינחיווהה. אלכאעבאת אלמרבוטין ירפעוהם לבית המקדש. ואלבכורים מה יעמלו כאן מן 7 מינים אלי תשהרת ביהם ארץ ישראל 2] פנהאר לאכראני מתאע פסח וקת מנחה. פלעאם הראבע מתאע השמטה. ופלעאם הסאבע אלי הווא השמטה. אלי וקתהה כמלנה אלמעשר ומתנות כהונה. ואלי פצ'ל יחרקו אקבל נהאר לאכראני מתאע פסח. נעמלו ודוי אלי מה כלינהמשי. והווא בערתי הקדש וכו' 3] באש נמשיו פטריק מתאע רבבי. ולחז"ל פסרוהה. כיף מה רבבי חנון רחום ארך אפים וכו'. חתה אחנאן נווליו כיפו. מצוות לא תעשה הומאן 1] מה יאכלשי ואחד מעשר שני והווא אונן. ולאונן דאורייתא הווא. אלי נפטרלו ואחד מן לקרובים אלי ילזמו יקעד עליהם פלאבלות. הנהאר לאוול יסתממה אונן דאורייתא. ופליל ופאת לאוננות דאורייתא ותוולי אוננות דרבנן. וחתה ואלו למיית קעד קדאש מנהאר ומא תדפנשי. קריבו יסתממה אונן דרבנן 2] מה נאכלושי למעשר שני בטומאה 3] מה נסתקצ'אוושי במעשר שני האו בפלוס אלי פכינהם ביה. פי חאזאת אלי הומאן מוש ללמאכלה ושראב ודהינה. ולביאת והלבאש וחאזאת אוכרין יכלצהם מן פלוסו. ומה נסתקצ'וושי פיה בחאזה מוש כיף טריקהה . מתלן שראב לדהינה.דהינה מה תעמלת כאן בזית 
פלפרשה מתאע הזמעה האדי פיהה באעץ' הנשדאת. מערוף אלי לפסוק דימה וקתלי יכתב דעה יכתב אקבל מנו ברכות. כיף מה מכתוב פלפרשה מתאע הזמעה האדי מתלן. והיה אם שמוע תשמע וכו' ומן באעד והיה אם לא תשמע. ואיכה פי כל התורה לכל. יבדא לפסוק יסבק לברכה. ראה אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הברכה אשר תשמע וכו'. והקללה אם לא תשמעו וכו'. כאנשי פלפרשה מתאע הזמעה האדי. לברכות ולקללות אלי על הר עיבל והר גרזים. מושי כאנשי סבק לקללות ברך. כאנשי לברכות מה כתבומשי בלכאמל. אלי מכתוב פלגמרה. אלי כל כלמת ארור כאנו יקולו אקבל מנהה ברוך. כיף מה כתב לפסוק הוני. אלה יעמדו לברך את העם על הר גרזים. המאלה עלאש מה כתבשי לברכות הוני.

תמה נשדאת אוכרין. פי אוול לפרשה. לפסוק כתב. והיה כי תבוא וכו' וירשתה וישבת בה. והרש"י ז"ל כתב. מגיד שלא נתחייבו בבכורים עד שכבשו את הארץ וחלקוה. המאלה עלאש כתב והיה כי תבוא. חקו כתב וישבת בה והאכהוו. חאזה אוכרה. מכתוב פלגמרה. אלי לפועלים. מאענאהה אלי יכדמו בנהאר האו בשהר. חתה וקתלי יוצל וקת הצלה והומאן חייכדמו חתה באעד מה תפות הצלה. מה יצליוושי צלה כאמלה. באש מה יצ'ייעושי לווקת מתאע לכדמה. וחתה ברכת המזון מה יבארכושי ברכת לעד וכו'. מאענאהה אלי התורה חרצת יאסר עלא לווקת מתאע לכדאם באש מה יצ'ייעשי מנו חתתה דקיקה. לאכן וקתלי יזיו יזיבו לבכורים. פלגמרה מכתוב. אלי חתתה לפועלים האדון יווקפו מן כדמתום ויקולולום שלום. הוני ואחד ינשד השנווה זאייד פיהם לבכורים האדון. וכאן נזאוובו עלא כאטר קאעדין יעמלו פי מצוה. המאלה חתתה אלי יזיבו למעשר ותרומה וכל ואחד ילקאוו יעמל מצוה חקום איכאך. אלי ישלמו פי כדמתהם ויקולולו שלום. לאכן מה לקינאשי מכתוב אלי ישלמו פי כדמתהם ויקולו שלום כאן לבכורים.

לחז"ל קאלו עלאש רבבי וצאנה עלא לבכורים. וזאוובו באש לעבד יערף רוחו אלי הווא מוש מולא לארץ' האדי. כאנשי מתאע רבבי. ובהאדה ילזמו יזיבלו לבכורים אלי הומאן יווליו אחסן מה טלע השזרה באש לעבד דימה יחט רבבי קבאלתו.

 האדה טעם לפשט מתאע לבכורים אלי קאלו לחז"ל. ולחאזה האדי חובה עלא הנאס לכל באש תערפהה. ודימה תחטהה קבאלתהה. באש לעבד יערף חודודו. ובהאדה תווצינה באש נקולו שלום לאלי יזיבו לבכורים מן חאזתין. לחאזה לאוולה באש חתתה אחנאן נתפכרו ונערפו רוחנה אלי מה ענדנה חתתה שיי מעה רבבי. ונחייו לעבד אלי מה נשאשי לחאזה האדי. ובאש הנאס לכל וקתלי תשוף לפועלים יווקפו פי כדמתהם חאזה מבדעה. יערפו קימת לחאזה האדי באש יחטו רבבי קבאלתהם דימה.

ובהאדה לפסוק בדאלנה והיה כי תבוא אל הארץ אשר ד' אלקיך נתן לך נחלה. מוש מתאענה. כאנשי רבבי הווא אלי עטאהלנה. וירשתה. מוש בקוותנה. כאנשי רבבי הווא אלי עטאהלנה. וישבת בה. מוש כוחי ועוצם ידי. כאנשי רבבי. אלי כלמת אשר ד' אלקיך נתן לך. ראזעה עלא לכל. ומן הוני ירמז לטעם מתאע לבכורים. באש נתפכרו אשר ד' אלקיך נתן לך.

והאדה לכל ווקתלי נערפו אלי מה ענדנה שיי קבאלת רבבי. מה תדכלשי פי קלבנה לגאוה. כאן עשיר האו חכם האו גבור. נערפו אלי רבבי הווא אלי עטאנה לחאזאת האדוך. מוש בקוותנה אחנאן. ובהאדה ווקתלי לברכות ולקללות ולאו על הר גרזים והר עיבל. לפוק. פי בלאצה עאלייה. לפסוק מה כתבלישי לברכות. עלא כאטר מה תזישי ברכה וואחד יחס רוחו עאלי. אלי לברכה מה תנזל כאן עלא לענוים. מאענאהה מה יתקבלושי לברכה ולגאוה.

אכוואני לעזאז. לגאוה הייא סבב כתרת לעבירות אלי יעמלום לעבד. לחז"ל כתבו יאסר עלא לגאוה. אלי וצלו קאלו אלי רבבי יקול לבעל גאוה מה נזמושי נקעדו האנה וייאך פי בלאצה ואחדה. וקאלו בעל גאוה חתתה מרתו וזגארו מה יטאווקוהושי. חתתה ואלו מה יקולולושי לאכן הומאן בלחק מה יטאווקוהושי. ולאכן לעבד אלי תקולו אנתין ענדך לגאוה. חתתה חד מה יקולך האנה גאה. בלעכס יקולך האנה לענוה מתאעי האנה מה תמאשי. לאכן כיפאש לעבד יערף רוחו בעל גאוה האו לא. תממה מקיאש שאהל יאסר. לעבד אלי ענדו כצומה מעה צאחבו ינזם ימשי יטלב מנו הסמאח? אידה כאן ימשי יטלב הסמאח. וקתהה יערף רוחו אלי הווא מה ענדושי לגאוה. עלא כאטר לגאה יחס רוחו דימה מוש גאלט ויקול כיפאש נמשי נטלב הסמאח והאנה מוש גאלט. לאכן לחקיקה הייא אלי הזוז גאלטין. וכל ואחד גאלט פי חאזה. ואידה כאן זא יחכיה מעה צאחבו כאן יקולו וין גלט. וחאזה אוכרה תביין עלא לגאוה. לעבד אלי מה יסאמחשי. יקול כיפאש יגלוט מעאייה גלטה כיף האדי ואחד כיפי האנה ונסאמח. הוני יביין ענדו גאוה האו לא. בלעכס. לעבד ילזמו חתתה מן גיר מה יטלבו מנו הסמאח יסאמח. אלי יכמם באלכשי הווא גאלט. ובלאכץ לווקת האדה קראבאת ראש השנה יום דין ומשפט אלי לעבאד לכל חיין ומייתין חייתחאשבו קדאם רבבי ומה תמאשי האשכון מה גלטשי מעה רבבי ועמל באעץ' לעבירות אלי פאק ביהם ואלי מה פאקשי ביהם וילזמנה לכלנה נטלבו הסמאח מן ענד רבבי. ונזיוו אחנאן מה נסאמחושי צחאבנה. ואידה כאן חנטלבו הסמאח מן ענד רבבי. עלאש מה נטלבושי הסמאח מן ענד צחאבנה. תלקאנה נטלבו הסמאח מן צחאבנה אלי מה ענדנה מעאהם חתתה מושכלה. לאכן אלי ענדנה מעאהם מושכלה מה נטלבושי הסמאח. ובלעכס האדוך הומאן אלי ילזמנה נטלבו מנהם הסמאח. וסגולה מליחה באש רבבי יסאמחנה ויכתבנה לחיים טובים ולשלום לעאם הזאיי. אלי נסאמחו בעצ'נה. אלי פשמים יעמלו מדה כנגד מדה. ואידה כאן לעבד סאמח אלי עמל מעאהו הדוני. ודאי אלי רבבי יסאמחו. מדה כנגד מדה. וחתה חד מננה מה יקול לוכר הווא אלי ילזמו יטלב הסמאח מני. אלי חתתה חד מה יערף האשכון לגאלט כאן רבבי. וחתתה ואלו יתביינלה צאחבנה הווא אלי גלט מעאנה. ממכן יאסר פשמים בלמקלוב. ובהאדה אחסן חאזה באש נכרזו זכאין פדין יום ראש השנה. נסאמחו בעצ'נה. ונזיבו הוני

 מעשה אלי ואחד הדנייה מה חבתשי תמשילו בלכאמל. כל חאזה ימד פיהה ידו מה תמשישי. פלכדמה מה משאתלושי הדניה. חתתה באש יערס כרז מעה קדאש מן בנת ולאכן מה כמלשי. יהמה הווא האו הייא יסלמו. מאענאהה מכתובו רזין. דימה יקול למזל מתאעי מוש באהי. נהאר משה לערס מתאע ואחד צאחבו. פי וצט לערס הנאס לכל פרחאנה ותגנני ותצטח וחתתה הווא מעאהם. לאכן חס רוחו מקלק. אלי צחאבו לכל בזגארהם. וחתתה צאחבו האדה אזגר מנו בקראבת לעסר שנין ערס והווא לא. כרז לצאלה לבראנייה קעד פי כרסי גאדי. תקרבלו ואחד קאלו האשביך מקלק. קאלו לא מוש מקלק. כאנשי שכנת שוייה גאדי ועיית כרזת נרתאח שוייה. קאל לכלאם האדה וקאם. שדו הראזל. קאלו האנה טביב נפשאני. ונזם נערף לעבד מן לחאראכאת מתאעהו מקלק האו לא. האשביך קול ומה תחשמשי באלכשי נזם נעאוונך. קעד. קאלו הדנייה מה חבתשי תמשילי בלכאמל. הטביב קעד יתצנט פיה והווא יחכילו. לכדמאת אלי כדמהם ולבנאת אלי כרז מעאהם לא לם פלוס ולא ערס. קאלו אסמע. האנה מאניש רבי. לאכן כאייף רבבי. ונערף מלי האנה זגיר יקולו. אלי לעבד אלי עמל חאזה מוש באהייה לצאחבו וצאחבו קעד מתגשש עליה. רבבי יעאקבו באש יפיק וימשי יטלב הסמאח מן ענד צאחבו. בארה אתצל בנאס אלי קרית מעאהם ואלי תעאמלת מעאהם ומעה הזיראן מתאעך ואטלב מנהם הסמאח באלכשי רבבי יחן עליך. קאלו האדי חאזה שאהלה. מן גדוה נדור עליהם ואחד ואחד למוהם תתחל הדניה פי ווזהי. עטאהו הטלפון מתאעהו וקאלו באש תנאדיני לערס מה תנשאשי. והווא בלחק מן גדווה דאר עלא צחאבו לכל. וכל הנאס אלי יערפהם טלב מנהם הסמאח. והווא כאן עבד עאקל ומה ענדושי מאשאכל. ולכל קאלולו מה עמלתלנה שיי. והווא שד צחיח באש יסאמחו וקאלולו הסמאח. ולאכן שיי מה תממה. שת שהור תעדאוו ושיי מה תממה. וכרז מעה זוז בנאת ומה תפאהמושי. קאל נכלם הטביב האדה. קאלו איזאני ללבירו ומה תכאפשי מה נאכד עליך חק לפיזיתה. משאלו חכה מעאהו. קאלו אסמע. באלכשי אנתין מתגשש עלא ואחד ומה סאמחתושי. קאלו האש מדכל חאזה פי חאזה. קאלו חתתה האדי ענדהה קימה. חכילי. קאלו צחיח ענדי ואחד מתגשש עליה ומה עמרי מה נסאמחו ובלאכץ תווה וקתלי תעטלת פלערס. אלי הווא כאן צאחבי יאסר ונחכילו אלי פי קלבי לכל. וכאנת בנת זארתנה וכנת נחב נאכדהה. וחכיתלו עליהה. ומן וקת אלי חכיתלו עליהה לבנת האדי ולאת תשופני תהרב. ובאעד שוייה וקת סמעת אלי כטבהה הווא. תווה האדי עמלה יעמלהה ואחד לצאחבו. קאלו מה כממתשי עלאש עמלך איכה. קאלו עלא כאטר עבד דוני. קאלו אנתין מה ענדכשי קלב ומה ענדכשי עינין. מה דאם הייא וקתלי חכיתלו ולאת תהרב מנך. מאענאהה אלי הווא והייא כאנו מתפאהמין באש יערסו ואנתין דכלת עליהם מוש הווא דכל עליך. כמם שוייה וקאלו כיפאש מה כממתשי פיהה לחאזה האדי. קאלו תווה סאמחו ובארה אטלב מנו הסמאח. עמל איכאך. משאלו פרח ביה חכאלו כל שיי וקאלו סאמחני. קאלו בלחק האנה וייאהה כננה מתפאהמין. ובאש מה נכצרכשי צאחבי קלתלהה באש תבעד עליך ותנשאהה. ולאכן אנתין קאטעתני. תסאמחו מעה בעצ'הם ורואח. חס רוחו מתפרהד משא לטביב לבירו מתאעהו. לקאהו מה תמאשי קעד יסתננה פיה. וקעד יחכיה מעה הסכריתירה מתאעהו. קאלתלו חתתה האנה מכתובי זא רזין תחבשי נתקאבלו ונשופו באלכשי נתוואלמו. באעד תלאת שהור כלם הטביב יסתדעיה ללערס. קאלו סאמחני יאסר אלי הלילה האדיך לערס מתאע הסכריתירה מתאעי. קאלו מאו באש תערס בייה האנה. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.   

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 136 מנויים נוספים

ספטמבר 2016
א ב ג ד ה ו ש
« אוג   אוק »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
רשימת הנושאים באתר