בס"ד מוסר בלערבי פרשת בראשית בערבית יהודית תוניסאית

בס"ד     מוסר בלערבי פרשת בראשית

רבני תוניסיה

רבני תוניסיה

פלפרשה מתאע הזמעה האדי. פיהה אוול מצוה אלי וצאנה רבבי. אלי ואחד ילזמו יערס ויזיב הזגאר. אלי רבבי כלק הדניה ללעמאר. ואידה כאן חתה חד מה יערס ומה יזיבושי זגאר. הדניה תופה.

פלפרשה מתאע הזמעה האדי. יחכילנה אלפסוק. אלי רבבי כלק הדניה פי 6 הייאם. הנהאר לאוול כלק הסמה ולארץ'. וכלק הצ'וו. ופרק בין הצ'וו והצ'לאם. פנהאר התאני. כלק הסמה. ופרק בין למה לוטאני ולמה אלפוקאני. פנהאר התאלת. לם אלמה פלבחר. ותביין אליביש. ווצא עלה הנבאת והשזר באש יתכלקו ויקאעדו עלא לפם מתאע לארץ'. חתה זא אדם הראשון וצלא עליהם ונבתו. פנהאר הראבע כלק השמש ולקמרה. וכאנו הזוז יצ'ויו כיף כיף. ולקמרה קאלת לרבבי כיפאש זוז חכאם יחכמו פי בלאצה ואחדה. קאללהה נקצי הצ'וו מתאעך. וכלק הנזום. ועלקהם פסמה באש יצ'ויוו עלא לארץ'. ויפרקו בין הנהאר וליל. פנהאר לכאמס כלק לחות וטיור. ובארכהם באש יכתרו יאסר. פנהאר הסאדס כלק לחיואנאת. ומן באעד כלק אדם הראשון.ובארכהם באש יכתרו פלארץ'. ושאף רבבי אלי זמיע אלי כלקו מליח יאסר. ומן הוני נערפו. אלי רבבי כלק הדניה כאן בלבאהי. ואידה כאן תמה חאזה דונייה קאעדה תנצאר. מן פעאלנה. ווקתלי כמל נהאר הסאדס. דכלת השבת. ווקתהה רבבי כמל כליק הדניה אלכל. ולחז"ל קאלו עלאש רבבי כלק לעבד אכר חאזה. וזאוובו ברשה זואבאת. מנהם אלי לעבד יסתממה צ'יף עזיז עלא רבבי. וחצ'רלו מה לאזמו. ומן באעד כלקו באש ילקא כל שיי חאצ'ר. ותמה זואב אוכר. באש וקתלי לעבד יתנפך. יקולולו חתה הנאמוש כיר מנו. אלי אתכלק אקבל מנו. וחאזה אוכרה. באש חתה חד מה יקול אלי לעבד עאון רבבי פי כליק הדניה.

ומן באעד רבבי שאף אלי אלעבד מתקלק אלי אתכלק ואחדו. כלקלו חוה. וחטהם פי גן עדן. ווצאהו באש מה יאכלשי מן עץ הדעת. והשטן נגר מן לעבד אלי רבבי יחבו יאסר. והשטן כאן הווא אקוה מן למלאכים לכל. ומן סירת הנגרה אלי נגר מן לאדם רבבי כלאהו שטן. ולחנס חב יאכד חוה. האש עמלו. תלבש השטן פלחנס.ומשאו לחוה. וקאלולהה יאכי רבבי וצאכום באש מה תאכלושי מן השזר אלי פי גן עדן. קאלתלו לא. רבבי וצאנה נאכלו מלי נחבו. כאנשי עץ הדעת מה נמשוהאשי. ווקתלי נמשוהה נמותו. אלי אדם הראשון כאף באלכשי מרתו תאכל מן עץ הדעת. קאללהה מה תמשיהאשי. יאכי הנחש דז חוה עלא עץ הדעת. וקאללהה האו מה מתישי. וכיף מה אלמשאן מה יקתלכשי חתה למאכלה מה תעמלך שיי. ורבבי מה יחבכומשי תאכלו מנהה כאש מה תתפתחושי ותוליו כיפו. וחוה עזבהה עץ הדעת. ולכלאם אלי קאלולהה הנחש. והנחש פי באלו אלי חוה חתעטיה לאדם הראשון פלאוול. כיף מה יעמלו הנסה אלכל אלי יעטיו למאכלה לראזלהם פלאוול. ומן באעד יאכלו הומאן. וימות אדם הראשון. ומה יכליהאשי תאכל הייא. ויאכד הווא חוה. וחוה מה עמלתשי איכאך. כאנשי כלאת הייא לאוולא. ווקתלי פאקת בלגלטה אלי עמלתהה. משאת עטאת לאדם הראשון. קאלת תקעדשי תמות הייא. והווא יאכד מרה אוכרה.

 ועטאת ללחיואנאת אלכל וכלאו מנהה. ורבבי וקתלי לקאהם כלאו מן עץ הדעת.

 נאדה אדם הראשון. וקאלו וינך. קאלו קאעד חאשם מנך עלא כאטר עריאן. קאלו

 והאשכון קאלך אלי אנתין עריאן. יאכי כלית מן השזרה אלי קתלך מה תאכלשי מנהה. קאלו למרה אלי עטיתהאלי גרת

 בייה וכלית. קאל למרה האשביך עמלתי אלעמלה האדי. קאלתלו לחנש גר בייה וכלית. קאל רבבי ללחנש. מן סירת אלי עמלת לעמלה האדי. יוולי ימשי עלא בטנו. וקצלו רזליה. ולכסארה האדי חתה ללעבד. עלא כאטר כאן ינזם יוולי יכדם לעבד מליח. אלי כאן יזרי יאסר. וקאלו אלי למאכלה אלי יאכלהה תוולי בנת התראב דימה. ולחז"ל קאלו. האדי ברכה. אלי מה עדשי יצטחק באש ידור עלא מאכלתו. וזאוובו אלי בטריקה האדי. יוולי מה עדשי יצטחק באש יצללי לרבבי. אלי רבבי מה עדשי יחב יסמע חסו. ולא צלאתו. וקאלו אנתין חבית באש ימות אדם הראשון ותאכד מרתו. האנה חנעמל עדאוה בינך ובין לאנסאן. ולחוה קאללהה אלי חתוולי תתעדב פלחבאלה ותולד בצעב. ולאדם הראשון קאלו. אלי מעה אלמאכלה. אלארץ' חטלעלו שוך. ואלי הווא ילזמו יכדם לארץ'. באש תעטיהו למאכלה. ועמלום לבאש זלד באש ילבשוהם.  וקאל רבבי. תווה לעבד ולה חכם. אלי כלה מן עץ הדעת. ויערף רוחו אלי חימות. יקעדשי יאכל מן עץ החיים. ובהאדה רבבי טרדו מן גן עדן. ונהאר הזמעה אלי תכלק אדם הראשון. ולדת חוה זוז זגאר. קין והבל. וקצמו בינתהם האש תמה פלארץ'. קין כדה לארץ'. והבל כדה לחיואנאת אלכל. וזאבו קרבן לרבבי הזוז. הבל כטאר אחסן מה ענדו. וקין זאב מלי זא עלא ידו. וקרבוהם לרבבי. ורבבי קבל קרבן הבל. וקרבן קין מה קבלושי. ומן סירת אלי קין כאן נאגר מן כו. אלי קין תואלדת מעאהו בנת ואחדה. והבל זוז. וזאת אלחאזה האדי זאדת הנגרה מתאע קין. וזא יתסבל עלא כו. וקאלו כיפאש תמשי פלוטה מתאעי. וצ'רבו פי ברשה בלאייץ. עלא כאטר מה יערפשי וין יקתלו בצ'בט. חתה קתלו. ורבבי תגשש עלא קין. וקאלו וין כוך. קאלו וין נערף עליה יאכי קאעד נעס עליה. קאלו הדמום מתאע כוך קאעדין יעייטולי מלוטה. וזגאר אלי כאן חיזיבהם ואלי אנתין חרמתו מנהם. חתה המאן קאעדין ישכיו ביך. ובהאדה לארץ' אלי בלעת הדמום מתאע כוך. מה עדשי תעאוונך. ומה טלעשי מאכלה באהיה. ואנתין אמשי דור פלארץ'. ורבבי נחאלו צלם אלקים. אלי וקתלי ואחד ענדו צלם אלקים. חתה חד מה ינזם ימשו. פי וקתהה קאל קין לרבבי. צחיח עמלת דנוב כביר יאסר. ותווה וקתלי נחיתלי צלם אלקים. אוול חאיואן אלי יקאבלני יקתלני. יאכי רבבי עמלו אמארה. וקאלו יעיש 7 זיאל. וקין זאב זגאר. ופזיל הסאבע. תמה ואחד אסמו למך. וכאן מה ישופשי. וכרז יצטאד. ורפאע מעאהו ולדו. באש יקולו וין תמה חיואן באש יצטאדו. ושאף חיואן מן לבעיד. וקאלו עליה. וצ'רבו בלקוש נשאב מתאעהו. ווקתלי וצלולו לקאוו קין. וקאל לולד לבו. האדה זדנה קין. וסתכאד למך. וספק ידיה. וכאן ולדו בין ידיה. ובצ'רבה האדיך קתלו. ואדם הראשון. תואלדלו ולד אוכר. וסמאהו שת. ושת ולד אנוש. אלי גלט גלטה כבירה. וקתלי שאף הסמס ולקמרה ונזום לפוק. קאל עלאש רבבי חטהום לפוק. כאנשי

 עלא כאטר מחבובין ענד רבבי יאסר. ובהאדה ולא יצלילהום באש יתואצטולו ענד רבבי. ומן גאדי בדאו לעבאד יעבדוהם.

וקאלו אלי הומאן כלקו הדניה. ומן וקתהה ולאת לעבודה זרה. ואדם הראשון עאש 930 סנה. וכתרו לעבאד. ובדאו יעמלו פדנוב. ורבבי תגשש עליהם יאסר. ווקתהה

 תואלדו לגבורים. אלי וקתלי רבבי חב יכלק לעבאד. למלאכים מה כאנושי יחבו. עלא כאטר לעבד חיעמל הדנוב. ווקתלי עמל הדנוב. תמה זוז מלאכים קאלו. אידה כאן מה כלקושי רבבי כיר. יאכי רבבי הבטהום ללעולם האדי. ועמלו דנוב יאסר.

ומן באעד רבבי טלעהם לסמה ועלקהם. והזוז האדון זאבו לגבורים. אלי יחכיו עליהם פלמדרש. אלי ואחד מנהם וקתלי תואלד. אמו קאלתלו בארה זיב חאזה נקצלך ביהה צרתך. כרז. ווקתהה ליל. קאבלו זן. קאעדו יצ'ארבו. ובדה יטלע לפזר. הזן קאל ללולד. בארה קול לאמך צחה עליך מנעת. אלי טלע לפזר. ולבאקי מה תרוואחשי. קאלו בארה אנתין קול לאמך צחה עליך מנעת. אלי אמי מאזאלת מה קצתלישי צרתי. וכאן קצתלי צרתי מה תרוואחשי. ולגבורים האדון כאנו יעמלו הדנוב יאסר. ורבבי כאן מגשש עליהם יאסר. והנאס לכל ולאו דוניין מעה רבבי. ומה כאנו באהיין. כאן מתושלח וולדו למך. האדה למך אוכר. אלי מן זרע שת. מוש אלי קתל קין. ולמך ולד נח. אלי כאן באהי מעה רבבי. ורבבי חבו.

פלגמרה תממה מחלוקת האמה אקבל תכלקת הסמה האו לארץ'. והראיה מתאעהום. אלי לפסוק קאל בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ. ולחכם אלי קאל תכלקת לארץ' אקבל. הראיה מתאעהו אלי לפסוק כתב ביום ברוא אלקים ארץ ושמים. פלאכר לגמרה צפה אלי תכלקו וקת ואחד. הוני ואחד ינשד. אחנאן האש יהמנה האשכון תכלק לאוול. אלי תכלק לאוול תכלק. בכלמה אוכרה. השנווה חנתעלמו מנהה למחלוקת האדי.

מערוף אלי וקתלי השלחן ערוך יכתב דין סתם ומן באעד יזיב ויש אומרים האו ויש חולקים. הדין כיף הסתם. ווקתלי יזיב זוז מחלוקת באסם יש אומרים ויש אומרים. הדין כיף יש אומרים לאכראנייה. לאחרונים תחאלקו אידה כאן הדין מוש כיף יש אומרים עלאש יכתבהה השלחן ערוך. תממה חכמים קאלו אלי השלחן ערוך חב יקוללנה חתתה ואלו אלי הדין כיף הסתם האו יש אומרים בתרא. פי הפסד מועט נתבעו כיף יש אומרים האו יש אומרים לאוולה. ורוב לאחרונים כתבו. אלי הסברא אלי מוש הדין כיפהה אלי זאבהה מרן פשלחן ערוך. האדיך עלא כאטר אלי כתבהה פוסק כביר ויחב יעמלו קצ'ר והאכהוו. ופלאכר פסקו. אלי סתם ויש אומרים בתרא הדין כיפום דימה. ואלי יחב יחוש ליש אומרים אלי הדין מוש כיפהה פי הפסד מועט תבא עליו ברכה.

תממה מחלוקת אוכרה פלגמרה. שני כתובים הבאים כאחד מלמדין האו לא. תממה חכמים קאלו אינן מלמדים. ותממה חכמים קאלו מלמדין. כאנשי שלשה כתובים הבאים כאחד אינם מלמדים. ולאכן פלגמרה דימה יזבד הסברה אלי מלמדין. אלי דימה וקתלי יזיב ראיה מן פסוק ויטייחאלו אלי תממה פסוק אוכר מלמד כיפהה. ינשד. ולמאן דאמר מלמדין מאי איכה למימר. הוני ואחד ינשד. עלאש דימה ינשדהה לגמרה הנשדה האדי. והאדה הדין הווא אינם מלמדין. לאכן כיף מה כתבנה לפוק. אלי חתתה ואלו אלי הדין אינם מלמדין. ולאכן לגמרה דימה כאן יחוש לסברה האדי אלי הומאן מלמדין ויחאוול באש חתתה עלא קד לחכם אלי קאל מלמדין טיח הראיה.

הוני ענדנה שני כתובים הבאים כאחד. אלי לפסוק כתב בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ אלי יביין השמים תכלקו לאוולין. וענדי פסוק אוכר כתב אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום ברוא אלקים שמים וארץ. מאענאהה מרתין בדא בשמים ומן באעד הארץ. ומרה בדא בלארץ. בנסבא ללחכם אלי קאל השמים תכלקו קבל. הרוב מתאע לפסוקים כתבו השמים לאוולה. בנסבה לחכם אלי כתב לארץ תכלקת קבל. ענדי שני כתובים הבאים כאחד. אלי הזוז מלמדין אלי

 השמים תכלקו לאוולין והדין שני כתובים הבאים כאחד אינם מלמדין. צאטלי כאן פסוק ואחד אלי כתב ביום ברוא אלקים ארץ ושמים. מאענאהה אלי לארץ תכלקת לאוולה. ומאדאם ענדנה סברה אלי שני פסוקים הבאים כאחד מלמדין כאנשי שלשה אינם מלמדין. ולגמרה חב יחוש לסברה האדי. ובהאדה לקא פשרה באש יווליו תכלקו פי וקת ואחד. מאענאהה למחלוקת האדי חבת תעלמנה. אלי חתתה ואלו הדין אינן מלמדין. כאן לנלקאו כיפאש חתתה הסברה לוכרה נדכלוהה מעה הסברה האדי אכתר כיר. כיף השלחן ערוך. חתתה ואלו אלי הדין כיף הסתם וכיף יש אומרים בתרא. כאן נלקאו התנייה באש נתבתו יש אומרים האו יש אומרים ראשונה אכתר כיר.

אכוואני לעזאז. אחנאן וכל עם ישראל הזמעה האדי נבדאו התורה מן הזדיד. וכל עאם נכמלו התורה פי שמחת תורה ונעאוודו פשבת אלי באעד שמחת תורה התורה מן הזדיד. עמרנאשי נשדנה רוחנה מאו קרינאהה לעאם אלי פאת עלאש נעאוודו השנה. הנשדה האדי תתנשדלנה וקתלי אחנאן נקראו לפרשה כיף לחכאייה. והדאליל אלי באעד פרשת בשלח ועלא לאכתר יתרו. מה עאדשי מגראמין באש נקראו לפרשה כיף סדר בראשית ואוול סדר שמות. לאכן ילזמנה נערפו אלי התנ"ך כאמל כל כלמה פלפרשה נזמו נתעלמו מנהה חאזה. אחנאן מאנאש חכמים יאסר אלי נזמו נתעלמו מן כל כלמה. לאכן נזמו נתעלמו מן פרשה כאמלה באעץ' חאזאת. מתלן. אידה כאן נזיו נתבתו פי פרשת בראשית. נכליו לחכאייה עלא שירה ונשופו השנווה נזמו נתעלמו מנהה. נלקאו רבבי וצא אדם הראשון עלא מצוה ואחדה מה יאכלשי מן עץ הדעת. אדם הראשון מה נזמשי יתבת למצוה האדי. האש צאר. רבבי וצה שבעה מצוות בני נח. נשדו רוחנה. עלאש פי אדם הראשון כאנת מצוה ואחדה. ועלאש באעד ולאו שבעה. ואחד אידה כאן יכמם ינזם ילקא ברשה זוואבאת. אחנאן נחאוולו נזאוובו זואב. רבבי עלאש וצא אדם הראשון מה יאכלשי מן עץ הדעת. אלי וקתהה השטן ויצר הרע ומלאך המות כאנו מה ינזמו יעמלו שיי. מכתפין. חלאן התכתיף מתאעהם כאן וקתלי יאכל אדם הראשון מן עץ הדעת. ובהאדה השטן דכל פלחנש באש יגר בחוה ואדם באש יאכלו מן עץ הדעת באש יתשרח הווא. יוולי מוזוד מלאך המות ויצר הרע והשטן. ולאכן לחלאן שאהל ורביט מוש שאהל. חלאן הרבאט מתאע השטן במצוה ואחדה. ולאכן הרבאט מתאעהו ילזמו שבעה מצוות. כאן תבתו השבעה מצוות בני נח. ראו כאן ינזמו ירזעו השטן לבלאצתו. ולאכן באעד מה כרזו מן גן עדן טול. תזאוז קין עלא ואחדה מנהם קתל כו הבל. וזאדו הנאס אלי באעדו תזאווזו עלא למצוות לכל חתתה זא למבול. באעד למבול טול חם כלה בו מה עאדשי יזיב זגאר. והאדי ברוחהה תסתממה שפיכות דמים. וקדאש מן זיל יתזאווזו עלא למצוות השבעה האדון. חתתה אלי ולא לעולם מה עאדשי יזנם יתבת מן גיר התורה אלי פיהה תרי"ג מצוות. מאענאהה כאן ימכן יווקפו השטן ומלאך המות במצוה ואחד. תווה צפאתלנה ילזמנה תרי"ג מצוות. השנווה ילזמנה אחנאן תווה באש נתבתו לעולם ומה נכליוושי לפורענות יזיו ללעולם. נתבתו התורה ולמצוות. כיף מה קאעדין נשופו הנאס אלי יעמלו אכתיראע הנאס לכל תשכר פיהם. ותקול כאן מוש מן אלי עמל לכורון כיפאש נזמו נעישו וכיפאש נזמו נשופו. כאן מה תמאשי הטייארה כיפאש נזמו נספרו. לאכן כאן נתבתו נלקאוו רוחנה אחנאן אלי לזינה כביכול

 רבבי באש יכללי הנאס תעמל לחאזאת האדון לגשמיים ומה תמתענאשי בחאזאת כיף האדון רוחאניין. אלי הצ'וו מה כנאשי נסתחקו כיף. מה כתב הרש"י ז"ל רבבי שאף לאור כי טוב עלאש ויבדל. וזאווב אלי שאף לאור האדה מוש באהי לרשעים כבאהו לצדיקים. אידה כאן אחנאן עם ישראל תבתנה התורה מליח. ראו ענדנה לאור האדה ומה נצטחקושי לאכתיראע מתאע לכורון. הטייארה. רבבי קאללנה ואשא אתכם על כנפי נשרים. מה נצטחקושי לטייארה חתתה לעננים כאנו ינזמו יהזונה וקתלי נחבו. שלמה המלך כאן ימשי עלא לענן. באכתיצאר אידה כאן נתבתו התורה ולמצוות. נזמו נסתגנאוו עלא ברשה חאזאת אלי תעמלו פלקרן האדה ואלי הומאן ילוותו לעולם ויסבבו למראץ' ורבבי יבדלהומלנה בחאזאת רוחאניין. ואלי בלחק באעד מה יזי למשיח וישראל לכל ירזעו בתשובה חתוולי איכאך. ילזמנה נכממו מליח ונפכרו מליח עלאש רבבי כלקנה פלעולם האדה. ומה נעמלושי כיף האך לבדיחה. אלי ולד זגיר נשד אמו אלי הייא כאנת מן האך הנאס פורקי עול. נשדתהה אדם הראשון כיפאש תכלק. קאלתלו לעבד אצלו קרד ומן באעד ולא עבד. מה עזבושי הזוואב אלי לקרד ברוחו כיפאש תכלק. משה נשד בו אלי כאן כיר מן אמו. קאלו אדם הראשון כיפאש תכלק. חלו חומש בראשית ווראלו בראשית ברא אלקים וכו' חתתה אלי כלק אדם הראשון. קאלו המאלה עלאש אמי קאלתלי אלי פלאוול לעבאד כאנו קרודה ומן באעד תצאוובו ולאוו עבאד. קאלו כל ואחד יחכיה עלא למשפחה מתאעו. אחנאן ילזמנה נערפו אלי כלקנה רבבי. ומאדאם כלקנה רבבי. ילזמנה נערפו עלאש תכלקנה. אידה כאן באש נשיכו ראוו חטנה פי גן עדן וין כאן אדם הראשון. אחנאן מוזודין פלעולם באש נתבתו התורה ולמצוות. האדי הייא מוהמתנה פי עולם הזה. ונזיבו הוני מעשה ואחד פרופסור פלפלספה מערוף יאסר. ווקתלי יעמל מוחאצ'רה הנאס אלי יחצלו בלאצה יסתמאוו מן למחצ'וצ'ין. ווקתלי יבדא למוחאצ'רה מתאעו טיח ברייה תסמע חסהה תקול עליהה קנבלה. נהאר מסאפר פי טייארה בטבע יאכד בלאצה מתאע רזאל אעמאל אלי הווא יחב הרייאד אלי יחצ'ר מוחאצ'ראת. פלכרסי אלי קבאלתו כאן עבד אוכר ואכד ראחתו. וכיף מה לפרופסור האדה חאלל כתב וסטילו ויחצ'ר פלמוחאצ'רה הזאייה. אלי קבאלתו חתתה הווא חאלל סדור וקדאמו סדאדר אוכרין וגאטץ פיהם. לפרופסור סתעזב כיפאש הראזל האדה כארק פלקראייה מתאעהו ומוש חאשש פלי בזנבו זמלה. קעד יברק פי באהת. פלאכר מה חמלשי. עמל חס גח שיי מה תממה. דווה מעאהו שיי מה זאוובושי. פלאכר מד ידו וחרכו. ווקתהה פאק ביה וקאלו תפצ'ל האש חאזתך. קאלו גיר חבית נערף פי השנווה קאעד תקרא. קאלו האנה יהודי קאעד נקרא פתלמוד. קאלו הו תקרא פי חאזה תכתבת ענדהה אלפין שנה. אקרא חאזה זדידה אלי תנפעך כיר. קאלו כאן זית יהודי ראך ערפת קימת התורה ותלמוד. קאלו האשכון קאלך אלי האנה מוש יהודי. קאלו אידה כאנך יהודי תערף האש מאענאהה התלמוד. קאלו קרית התלמוד פי זגרי וחכאייתו פארגה. קאלו אנתין מה קריתשי קראווך. קאלו האש מאענאהה. קאלו מאענאהה אלי אנתין מה קריתשי התלמוד במכך כנת תשמע והאכהוו. קאלו האש למאענה מה ענדי מה נתעלם מנהה. קאלו אנתין האש תכון. קאלו האנה מוחאצ'ר פלפסה. קאלו תממה פלספה אכתר מן התלמוד. קאלו המאלה עלאש הרביין מתאעכם מה יעמלושי מוחאצ'ראת כיפי.

 קאלו עלא כאטר רוב לעולם מוש יהוד. והתלמוד מה יפאהמו כאן ליהוד. קאלו באהי האו האנה יהודי עמלי מוחאצ'רה מתאע תלמוד. קאלו פי השנווה. קאלו פלפלספה. קאלו חאצ'ר. לגמרה אלי כאנת פי ידו בבא קמא. בדאלו בלמשנה דכל מעאהו לרש"י התוספות מהרש"א שעה ונפץ והווא יפסרלו האש קאלו והאש קשאוו והאש זאוובו. וצלת הטייארה ללבלאד. קאלו האדה ארבעה שטור פלגמרה האדי. ואחנאן ענדנה שתין גמרה. וכאן ענדך צאחבך טביב האו מסתנזם האו מוהנדס האו עולום אוכרה נזם נקריהו פלמיידאן מתאעהו פלגמרה. לפרופסור סכת שוייה מן באעד נשדו. לארבעה שטור האדון אלי כתבהם עלאש מה ווצ'חהומשי וכלה יכתבו עליהם הרש"י ותוספות ומהרש"א. וקלתלי מאזאל יאסר רביין כתבו עליהם אלי באש נכמלוהם יחבלנה שהוראת. קאלו מה כאנושי יערפו אלי חייזיו נאס מסתכין כיפי וכיפך וילזמהם תווצ'יח. קאלו מאענאהה אחנאן מסתכין. קאלו בטבע. קאלו המאלה עלאש לאכתיראעאת אלי עמלוהם תווה מה עמלוהמשי הומאן. קאלו מה כאנושי יסתחקוהם. ומה כאנושי יכממו אלי אחנאן חנווצלו באש נסתחקוהם. קאלו נקולוך חאזה. אידה כאן מה תמאשי חרב. כננה נסתחקו לטייאראת חרבייה ושואריך וטנוכה ונואע הסלאח לכל. קאלו לא. קאלו המאלה אלי עמל לחרב הווא כללה לעבאד תסתחק להאדון לכל. קאלו צחיח. קאלו המאלה אלי יחב הספר הווא אלי יסתחק הטייארה. מוש לחכמים אלי קאעדין יקראוו פתורה פי ירושלים. ואלי עמל לאנטרניט אלי יחב ינשנש עלא לעבאד. מוש אלי יחב יקרא התורה. ולאכתיראעאת לכל מה כאנושי יסתחקוהם הנאס אלי כאנת פלישיבה. אלי חתתה למאכלה מה כאנושי יסתחקוהה. אלי רבי חנינא בן דוסה אלי בזכות מתאעהו כאן יהבט לכיר ללעולם. מה כאן יסתחק כאן צאע כרוב פזמעה. קאלו אסמע לווקת אלי עדיתו מעאך שוייה ילזמני וקת אוכר. קאלו האנה מוש חכם כביר יאסר פתורה. לאכן האו נבעתך לרבי פי ישראל ינזם יווצ'חלך אכתר מני. לפרופסור משה לישראל. ילקא מעלקין וראק הרצאה מתאע הרב אמנון יצחק. קאל נמשי. דכל בדה ישמע פזואבאת אלי יזאווב הרב אמנון יצחק הנאס אלי תנשדו. קאל השבייה האנה כנת גאייב זמלה. משה לדריסה אלי עטאהלו פטייארה. דכל פרח ביה הרבי. קאלו נחב נקרא התורה. קאלו תפצ'ל נבדאו בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ. קעד מעאהו שעה והווא יפסרלו ויזיבלו למדרשים האש כתבו עלא לפסוק האדה. קאלו האדה לפסוק לאוול גדווה נבדאו פלפסוק התאני. גדווה זאהו קאלו איכה מה חנכלט עלא חתתה שיי. ילזמנה נקצרו שוייה. קאלו תערפשי כיפאש איזה נקריך הרמב"ם באש תערף הדין ומן באעד נרזעו ללגמרה. כמס שנין והווא יקרא. באעד כמס שנין נהאר לקא צאחבו זא לרבי מתאעהו. שלם עליה קאלו עקלתני. קאלו לא. קאלו האנה לפרופסור מתאע הטייארה. קאלו זית הוני. קאלו תווה כמס שנין והאנה הוני ומאזלת מה בדיתשי. קאלו השנווה מאזלת מה בדיתשי. קאלו כל מה נקרא חאזה נלקא רוחי אלי תביינלי נערף מה קאעד נערף שיי. קאלו האנה כדית דאר הוני וסאכן הוני. ענדי פלוס יאסר מה נסתחקשי נזיד נכדם. האנה נהאר לכל הוני. ווקתלי נתעב נרווח ננעס שוייה ונרזע הוני. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.

Recent Posts

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 140 מנויים נוספים

אוקטובר 2016
א ב ג ד ה ו ש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
רשימת הנושאים באתר