טללי אורות בתורת רבנו "אור החיים" הק' – פרשת "לך לך". מאת: הרב משה א. שמיר

טללי אורות בתורת רבנו "אור החיים" הק' – פרשת "לך לך".Asilah

מאת: הרב משה א. שמיר

"ויאמר ה' אל אברם: לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך,

  אל הארץ אשר אראך" (בר' יב, א).

"לך לך" קריאת כיוון לכל יהודי ללכת ולעלות לארץ ישראל.

אברהם אבינו – העולה חדש הראשון בארץ ישראל,

פתח את שערי העלייה – לאורך כל הדורות.

 

ההתיישבות היהודית בארץ ישראל לאורך הדורות, אשר כללה בין היתר, שלטון ריבוני בראשותם של מלכים כמו דוד ושלמה, שני בתי מקדש שעמדו על תילם לאורך 830 שנים, נביאים  כמו אליהו ואלישע, ישעיה וירמיה שהביאו את דבר ה' אל עם ישראל,

 וכן נס עליית מיליוני יהודים לארץ ישראל בדורנו תחת שלטון ריבוני יהודי,

כל זה התרחש – בזכות הציווי האלוקי לאברהם "לך לך" מלפני 3760 שנים,

 

"לך לך מארצך… אל הארץ אשר אראך".

רבנו "אור החיים" הק': "ארץ ישראל ראויה לך – ואתה ראוי  לה…

אראה אותך לה – ואראה אותה לך – כי זה בלא זה – אינם ראויים להשראת השכינה…".

 

רבנו "אור החיים" הק' שואל: מדוע הקב"ה מדבר עם אברהם בטרם נראה אליו כמו אצל משה רבנו בסנה: "ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה ויאמר: משה, משה, ויאמר הנני". (שמות ג, ד).

הוא מונה שני טעמים לכך:

  • אברהם השתדל מאוד בהכרת בוראו, למרות היותו בתוך חברה פגנית שבראשה תרח אביו שהחזיק מפעל ליצור פסלים, ואף מסר אותו לנמרוד שהשליך אותו לכבשן האש באור כשדים, וכאמור ניצל מכוח אמונתו בה'. לכן, זכה בהכרת בוראו מבלי שיתראה אליו קודם לכן. גם הרמב"ם (מורה נבוכים ח"א סג) אומר שאברהם זכה להכרה בה' בגלל השתדלותו.

בהמשך, כותב רבנו על הפסוק "וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך... (לך לך יד כ): "וברוך לא-ל עליון… כי אברהם הוא מעצמו הכיר בוראו, והשתדל באמונתו יתברך, ואליו תאות הברכה. ואחר כך ברך לה' שנתרצה בו, וכן ראוי לעשות, וללמד הוא בא – שאין הקב"ה מתרצה אלא במי שנתרצה בו קודם. והוא אומרו ברוך אברם לא-ל עליון, ולזה ברוך הוא אל עליון אשר מגן וגומר – ודרך זה לא יצדק אלא במבורך קודם".

  • רבנו אוה"ח הק' רומז לדברי חכמים: "בדרך שאדם רוצה לילך – בה מוליכין אותו". בדורות שקדמו לאברהם, לא היה עוד אדם שדבק בה', לכן ה' בחן אותו כדי לחשלו, ורק אחר כך נראה אליו ככתוב בהמשך: "וירא ה' אל אברם". ( בר' יב, ז).
  • רבנו אוה"ח הק' שואל אם כבר נאמר "מארצך" כלומר ממדינתך, מה הטעם לומר בהמשך "וממולדתך {עיר הולדתך}, ומבית אביך" {משפחתך}. הרי האדם יוצא תחילה מביתו, אחר כך מעיר הולדתו, ורק לבסוף יוצא ממדינתו. רבנו משיב: לא מדובר ביציאת הגוף, אלא מבחינה פסיכולוגית, ביציאת הנפש ועוצמת הצער. העולה חדש מתנתק תחילה ממדינתו, אחר כך מעיר הולדתו, ורק בסוף ממשפחתו. כלומר, מדובר על המישור הפסיכולוגי אותו עובר העולה חדש העוזב את משפחתו, עיר הולדתו, תרבותו, עבודתו, ומדינתו.
  • "לך לך מארצך" – רבנו מסביר שהקב"ה רמז לו שלא יקח אתו מבני משפחתו, אלא ילך לבדו. וכדברי קדשו: "שילך לו מארצו, אך לא יהיה כסדר יציאתו מאור כשדים שיוליך עמו מולדתו ובית אביו, אלא הוא לבדו יעזוב ארצו, ויפרד גם ממולדתו, ואפילו מבית אביו. אך, אברהם לא הבין זה כדברי ה', ולקח עמו לוט. או אפשר שהבין כן, אלא שלוט דבק בו". כלומר, קיימות שתי אפשרויות בביטוי 'לך לך': שאברהם לא הבין את דברי ה' בביטוי 'לך לך' שיצא לבד, ולכן לקח אתו את לוט. אפשרות שניה, אברהם אכן הבין את דבר ה', אבל לוט בא מעצמו, ולא היה נעים לו להכלימו ע"י גירושו, אלא חיכה להזדמנות נאותה, כפי שקרה בריב הרועים אותו ניצל אברהם ואמר לו: "הפרד נא מעלי…".

רבנו אומר שהיציאה מארצו היא בבחינת "משנה מקום משנה מזל". וכדברי קדשו: "עוד יכוון לומר על זה הדרך: 'לך לך' – לתועלתך". רבנו מביא את דברי המדרש (במדבר רבה כב, ז) האומר  שהצלחת האדם באה מהקב"ה, ולא כתוצאה מהשתדלותו ע"פ הפסוק: "כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים – כי אלוקים שופט, זה ישפיל וזה ירים" (תהלים עה ז). רבי אבא מסביר את הפס': "הרים שבמקרא הרים הם. חוץ מזה (הרים שבפסוק הנ"ל} שהוא רוממות – שאין אדם מתרומם מן הדברים האלו. כלומר, מעיסוק בסחורה בהולכו ממזרח למערב, או פורש לו בספינה למסחר ממערב למזרח, אלא הכל תלוי ברצון ה'.

למרות זאת, טוען רבנו: "יש טעם בדבר – לצד שינוי מקום, והוא אומרו מארצך… ואמרו עוד 'מאן דביש ליה בהאי מתא, ולא אזיל למתא אחריתי – צועק לפני ה' ואינו נענה". כלומר, אדם שרע לו בעירו, יעבור לעיר אחרת. אחרת, גם אם יצעק לה', לא יענה לו, מפני שיש לו אפשרות למצוא את מזלו במקום אחר.

  • "וממולדתך" – "על דרך אומרם ז"ל 'לעולם ידור אדם בשכונת אריה – ולא בעיר של רשעים". לכן על אברהם להתרחק מרשעי עירו ומשפחתו, ככתוב "וממולדתך ומבית אביך".
  • אל הארץ אשר אראך" – "ארץ ישראל ראויה לך – ואתה ראוי לה…אראה אותך לה – ואראה אותה לך, כי זה בלא זה אינם ראויים להשראת השכינה ולרוב ההצלחות, ונתן לו כוח רוחני בראיה לראות את כל ארץ ישראל" ככתוב: "שא נא עיניך וראה… את הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך – עד עולם". (רבנו אוה"ח הק', בר' יב, א). רבנו אוה"ח הק' מבסס את דבריו על המדרש בספרי לפסוק: "ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה – כי אני ה' שוכן בתוך בני ישראל" (במדבר לה, לד) – אין השכינה אלא בתוך ב"י ובעודם בא"י" (שבת לג, א).

           כלומר, אין השכינה שורה אלא בתוך בני ישראל בעודם חיים בארץ ישראל.

רואים אנו שארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל, ולכן לא יעזור לכל אלה המנסים לעכב את תהליך גאולתנו והמשך אחיזתנו בערי אלוקינו השוכנות בארץ קודשנו, ע"י פיגועים והתנגדויות לתנופת ההתיישבות בארצנו אשר "עיני ה' אלוקיך בה..", ובפרט בשכונות עוטף ירושלים כמו "גילה" ו"חומת שמואל" מדרומה של ירושלים הסמוכות לקבר רחל אמנו, ו"רמת שלמה" ו"רמות" מצפונה של העיר ההולכות ונבנות לאור הבטחת ה' לאברהם: "ולזרעך עד עולם". רחל אמנו מדרום ושמואל הנביא מצפון – שומרים על עיר המקדש, ומהווים חומת אש סביבה.

לאדום {נוצרים} וישמעאל {מוסלמים} – ישנה חלוקת עבודה בעיכוב גאולתנו:

 תפקידו של אדום למנוע מיהודים לעלות לארץ כפי שעשו לאורך 2000 שנה, והאנגלים יוכיחו.

תפקידו של ישמעאל – למנוע שלטון ריבוני בארץ כדברי הגאון מווילנא בשירת הים:

"שמעו עמים ירגזון: חיל –  אחז יושבי פלשת {פלישתינאים}, אז נבהלו – אלופי אדום" {אירופה ואמריקה}.

"אילי מואב יאחזמו רעד"מואב סמל לפריצות {בנות לוט, ילדו מאביהם). התיקון לגאולה: קדושה בחיי משפחה.

"תביאמו ותטעמו בהר נחלתך, מכון לשבתך פעלת ה'. מקדש אדנ-י כוננו ידיך" – הגאולה ובנין המקדש

אחיזתנו בארץ ישראל לאור ניסיונות אברהם אבינו,.

                          "מעשה אבות סימן לבנים"  (רמב"ן בר' יב, ו ע"פ ב"ר).

 הרמב"ן אומר שתפקידו של הניסיון הוא לחשל את האדם המנוסה, וכדברי קודשו: "יקרא ניסיון מצד המנוסה, אבל המנסה יתברך, יצווה בו להוציא הדבר מן הכוח אל הפועל להיות לו שכר מעשה טוב".

הקב"ה מביא ניסיון על האדם רק אם יוכל לעמוד בו. לכן, בכל בוקר בברכות השחר, אנחנו מבקשים מהקב"ה: "ואל תביאנו לידי ניסיון, ולא לידי ביזיון". כלומר, אם כבר ניסיון – שנוכל לעמוד בו.

 ניסיונותיו של אבי האומה היהודית אברהם אבינו, מהווים דגם להיסטוריה של עם ישראל בבחינת "מעשה אבות סימן לבנים" כדברי הרמב"ן: "אומר לך כלל תבין אותו בכל הפרשיות הבאות בענין אברהם, יצחק ויעקב… כל מה שאירע לאבות – סימן לבניו, ולכן יאריכו הכתובים בסיפור המסעות וחפירת הבארות, ושאר המקרים" (בר', יב, ו).

נאמר בפרקי אבות: "עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם, להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום". (פרקי אבות ה, ג).

הרמב"ם רואה ב"לך לך", כניסיונו הראשון של אברהם אבינו כדברי רבי לוי במדרש תנחומא: "ניסיון ראשון כניסיון אחרון. ניסיון ראשון – ב"לך לך מארצך", וניסיון אחרון – ב"לך לך אל ארץ המוריה.

רבי אברהם אבי הגר"א אומר: את הניסיונות שעבר אברהם אבינו, עובר כל אחד מאתנו במהלך חייו בגופו {הושלך לכבשן האש}, בממונו {רעב}, באשתו {נלקחה לפרעה}, בבניו {עקידת יצחק ונישול ישמעאל}.

"לך לך" – סוב אל דרגתך (זהר לך לך) לך אל דרגתך ואל נשמתך.

הקריאה האלוקית המופנית לכל אחד מאתנו – להציף את החלק הנשמתי שבנו.

"ויאמר ה' אל אברם: לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך  –  אל הארץ אשר אראך".

הזהר הק' מסביר את הפסוק כך:

"לך לך" – לפני שהנשמה יורדת לעולם מגן עדן, הקב"ה מברך אותה בשבע ברכות, שתהיה אבא לגוף ולצורה העליונה שהיא הנשמה, ומשביע אותה לעבוד את ה' ע"י תורה ומצוות. הוא גם מוסר לה מאה מפתחות של ברכות, {לך לך = 100), אותן עלינו להשלים בכל יום, כדי לתקן את חטא האכילה בגן עדן. לכן, יש לכוון היטב בברכות.

"מארצך" – מגן עדן {ארץ החיים}, שם נמצאת הנשמה לפני ירידתה לעולם.

"ממולדתך" – "זה הגוף שנקרא עץ החיים שהוא שנים עשר שבטים עליונים".

"מבית אביך" – זו השכינה.

 "אל הארץ אשר אראך" – העולם הזה. (זהר לך לך}. הזהר מדבר על יעוד האדם בעולם, כדי לשוב מחדש לגן עדן.

 ה"שפת אמת" מביא את דברי הזהר הק': לך לך – סב אל דרגתך = לך לדרגתך, לך אל עצמך ואל פנימיותך ואל נשמתך שהתכסתה באלילות ששלטה באותה התקופה. בעצם, הקריאה האלוקית "לך לך" – מופנית  אל כל אחד מאתנו בכל עת ובכל שעה, מאז חטא אדם הראשון. אברהם פתח לנו את הנתיב הייחודי להכרת ה'.

אברהם אבינו אכן קלט את המסר האלוקי, והחליט להתנתק ממשפחתו ועיר הולדתו בה היה אישיות מכובדת "אב – רם", בגיל 75. הוא נדרש ללכת לארץ לא נודעת, שזו משימה לא פשוטה ולא קלה בכלל. בכל זאת, אברהם אבינו לא שאל שאלות, וביצע את המשימה עד תומה, דבר שפתח בפני עם ישראל לאורך הדורות, את הקשר הנפשי והרוחני, ואת הרצון לעלות לארץ.

גם בימינו, התאקלמות העולים החדשים ובפרט המבוגרים, לא תמיד שוגה בשושנים. בכל זאת, כל עולה חדש  עושה את דרכו לארץ ישראל למרות הקשיים, מכוח אותו צו אלוקי של "לך לך", אותו סלל עבורנו אברהם אבינו.

ניסיונות אברהם אבינו – ומשמעותם העתידית אלינו.

"אברהם העברי" מעבר אחד – וכל העולם מעבר אחר".

כנ"ל ישראל מול הגוים בימינו – "עם לבדד ישכון".

רבנו "אור החיים" הק' מדגיש: "להודיע חיבתו של אברהם שלא נתעכב אפילו שעה אחת, אלא בגמר דברי ה' לך לך, תיכף "וילך אברם כאשר דיבר אליו ה'". בהמשך נאמר: "והאמין בה' ויחשבה לו צדקה". (טו, ו). על כך נאמר בגמרא (שבת צז, א): "ישראל מאמינים בני מאמינים הם, בני אברהם דכתיב "והאמין בה'". בעצם, לפי הדגם של "מעשה אבות סימן לבנים", אברהם הוא זה שהנחיל לנו את האמונה בבורא עולם. (תנחומא לך לך יב). האמונה הזו נחרטה בלב עם ישראל, ולכן ביציאתם ממצרים נאמר: "ויאמינו בה' ובמשה עבדו". מגיד שבחם של ישראל שלא אמרו איך נצא למדבר בלי צידה… (שמו"ר כה). לכן, הקב"ה זוכר את מעשה אבותינו לטובה ואומר: "זכרתי לך חסד נעוריך, אהבת כלולותיך – לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה" (ירמיה ב, ב).

 "אברהם העברי": "רבי יהודה אומר: כל העולם מעבר אחד, והוא {אברהם} מעבר אחר". הביטוי הנ"ל מלווה אותנו לאורך הדורות כאשר רוב העולם מגנה אותנו השכם והערב, ואנחנו בשלנו. לכן אין להתפלא על הגינויים החריפים במוסדות האו"ם, על כל יוזמה להקמת בנין מגורים בעיר הבירה ופרבריה כמו בשכונת "חומת שמואל"  בדרומה של ירושלים הסמוכה לקבר רחל אמנו, ו"רמות" מצפונה הסמוכה לקבר שמואל הנביא – שני צדיקים הניצבים על משמרתם, ומהווים חומת אש נגד כל המקטרגים על זכותנו על נחלת אבותינו.

השכונות הנ"ל המאוכלסות באלפי תושבים כן ירבו, רחוקות דקות ספורות מבניני הממשלה ומבית הנשיא המארחים את אותם דיפלומטים המגנים אותנו. שוב חוזרים לאברהם העברי – הם מעבר אחד, ואנחנו מהעבר השני, בבחינת "הן עם לבדד – ישכון –  ובגוים לא יתחשב" (כשנתבודד ולא נתחשב בגוים – נשכון. במדבר כג, ט).

השיר "להיות יהודי"

מאת משורר שירי א"י, המשורר  יורם טהר לב,

מבטא את דרכו של אברהם אבינו, כמו את דרכו של עם ישראל לאורך הדורות.

 

להתחיל מארם נהרים, לעבור בכבשן האש / ולצאת למסע הנצח עם מים ולחם יבש.

לעקוד את הבן, את הילד, כמו לגדוע תקווה אחרונה / ולשלוח אליו מאכלת שנה אחרי שנה.

ולשמוע מגבוה את הקול ההולך: 'לך לך', לך ! אתה האחר, אתה היחידי – לך לך – פירושו להיות יהודי".

ניצחון אברהם אבינו נגד 4 המעצמות,

  דגם ניצחון המשיח במלחמת גוג ומגוג.

אברהם אבינו מנצח את 4 מעצמות תוך מספר שעות – מתוך ניסים ונפלאות: "ויהי בימי אמרפל {נמרוד} מלך שנער, אריוך מלך אלסר, כדרלעומר מלך עילם, ותידעל מלך גוים – עשו מלחמה את ברע מלך סדום ואת ברשע מלך עמורה… (בראשית יד, א – כד). שמות משונים כמו "ברע", "ברשע"…

אברהם אבינו יוצא למלחמה כדי להציל את לוט בן אחיו שהוא גם אחיה של שרה: "וירק את חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר ושלוש מאות {318}, וירדוף עד דן. ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו – ויכם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק…".(בר' יד, יד-טו). רבותינו אמרו שבעצם, השתתפו במלחמה רק אברהם ואליעזר. אליעזר = 318.

חז"ל אומרים שאין עיר ששמה "חובה", אלא בגלל שנתחייבו על עבודת עגלי ירבעם אותן עשה בדן ובבית אל לעבודה זרה, לכן תש כוחו של אברהם ולא יכל להמשיך.

הרה"ג הרב אהרון קוטלר לומד מכך מדוע יוצאי מצרים לא יכלו לכבוש את הקיני, הקניזי והקדמוני ממערב לירדן, והסתפקו רק בשבע ארצות, היות ואברהם לא כבשן, דבר המוכיח את רעיון "מעשה אבות סימן לבנים".

הנביא ישעיה רומז לנו בהפטרה איך ניצח אברהם: "מי העיר ממזרח {אברהם}, צדק יקראהו לרגלו. יתן לפניו גוים ומלכים ירד, יתן כעפר חרבו, כקש נידף קשתו". (ישעיה מא, ב). חז"ל אומרים שהקש והעפר שימשו ככלי מלחמה אצל אברהם אבינו, החוזר ממלחמת בזק שנמשכה חצי לילה בלבד. 
גם במלחמת גוג ומגוג המתוארת ע"י הנביא יחזקאל (פר' לח-לט), והנביא זכריה (פר' יד) עליהן קראנו בחג הסוכות, מלך המשיח ינצח בהן בסופו של התהליך.

בשלב ראשון, תהיה מלחמה בין העולם המוסלמי לאדום כפי שמסביר המלבי"ם.

בשלב שני, ישמעאל ואדום יכרתו בניהם ברית וילחמו נגד ישראל לכיבוש ירושלים. בסופו של דבר, עם ישראל ינצח ע"י ניסים ונפלאות: "ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה ונלכדה העיר. ונשסו הבתים … ויתר העם לא יכרת. ויצא ה' ונלחם בגויים… ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד… וישבה ירושלים לבטח" (זכריה יד). ניצחון עם ישראל מובטח, השאלה באיזה מחיר. גובה המחיר יהיה תלוי במידת שובנו באמת ובתמים לאבינו שבשמים, דוגמת אברהם שעבד את בוראו בשלמות, ולכן ניצח. שנזכה לעבוד את הקב"ה בדרכו של אברהם אבינו.

דרכו של אברהם אבינו בעבודת ה'.

 מתוך אהבה – "אברהם אוהבי". {ישעיה מ, ח. בהפטרה}.

 מתוך אמונה – "והאמן בה' ויחשבה לו צדקה". (בר' טו, ו) 

 מתוך ענווה –  "ואנוכי עפר ואפר". (בר' יח, כז).

 מתוך יראת הרוממות – "עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה" (בר' כב, יב).     

 מתוך גמילות חסדים "וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים נצבים עליו – וירא וירץ לקראתם… וימהר אברהם האהלה אל שרה לאמר: מהרי שלש סאים קמח סולת לושי ועשי עוגות. ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב, ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו…" (בר' יח ב – ח). – קבלת פנים מלכותית לשלושה אורחים, אותם לא הכיר.

מתוך שמחה – ידוע שהקב"ה מתגלה לנביא רק כשהוא שמח, ומקבל את כל קורותיו מתוך שמחה כמו אברהם אבינו. חז"ל אומרים שגם יונה הנביא זכה לשאוב את נבואתו, מתוך ששמח בשמחת בית השואבה.

בדברי שמואל הנביא לשאול המלך: "ויהי כבואך שם העיר, ופגעת חבל נביאים יורדים מהבמה, ולפניהם – נבל ותוף וחליל וכינור – והמה מתנבאים". וצלחה עליך רוח ה' והתנבת עימם, והפכת לאיש אחר". (שמואל א, ט, ה-ו).

לכן, כאשר מזכירים את אברהם אבינו בברכת אבות בתפילת  ח"י, מן הראוי לכוון ולהפנים את מידותיו הנ"ל.

ברכת "מגן אברהם" בתפילת העמידה.

הגאולה בזכות מידת החסד.

 מדברי מרן שר התורה חכם עובדיה יוסף זיע"א בדרשה במוצש"ק:

בברכת אבות בתפילת העמידה, אנו חותמים ב"מגן אברהם" {חסד}, ולא "מגן יצחק" {תפילה} או

 "מגן יעקב" {תורה}. הסיבה לכך היא, שלושת האבות כנגד שלושת בתי המקדש:

השניים שחרבו, והשלישי שיבנה בקרוב במהרה בימינו ולעולמי עד.

הגאולה השלישית תהיה בזכות מידת החסד של אברהם כדברי הנביא ישעיה (מ, ו):  "איש את רעהו יעזרו –  ולאחיו יאמר חזק". הרב ציין את מידת גמילות חסדים בה משופע דורנו, והדוגמאות רבות מספור.

"למה תאמר יעקב ותדבר ישראל,

              נסתרה דרכי מה'" (ההפטרה, ישעיה מ, כז).

המדרש שואל מדוע בתפילת העמידה אנחנו אומרים: "אלוקי יעקב" ולא אומרים אלוקי ישראל שם שניתן לו ע"י הקב"ה בעצמו: "ויאמר לו אלוקים: שמך יעקב. לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. ויקרא את שמו ישראל". (בראשית לה, י).

התשובה לכך היא. בביטוי "אלקי אברהם, אלקי יצחק, ואלקי יעקב". קיימות 26 אותיות הרומזות לשם הוי-ה. ואם נאמר "ישראל" במקום יעקב, יהיה לנו ,27 אותיות ואז יקוים בנו חלילא המשך הפסוק: "נסתרה – דרכי מה'".

כעת יובנו דברי הנביא ישעיה אותם נקרא בהפטרה. הנביא שואל: "למה תאמר יעקב?" "תדבר ישראל"?. תשובת הנביא: "נסתרה דרכי מה'", היות ובמילה "ישראל" ישנן 5 אותיות, ואילו במלה "יעקב" ישנן 4 אותיות דבר ההולם את מספר האותיות הכללי העומד על 26 השווה להוי-ה.

 

"אראנו נפלאות"

הצלת חיילים ב"מלחמת עופרת יצוקה" – בזכות רחל אמנו.

כדברי הראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל.

יא במרחשון – יום ההילולא של רחל אמנו.

 

יום פטירתה של רחל אמנו הוא היום ה- מא = אם = 41 ימים מראש השנה, דבר הרומז לכך שרחל אמנו היא ה- אם הדואגת והמתפללת לגאולת עם ישראל.

 רחל אמנו היא ה – אם שידעה מהי אימהות בהיותה עקרה, ובזכות תפילותיה מעומקא דליבא, הקב"ה פתח את רחמה, ונתן לה שני בנים צדיקים: יוסף ובנימין.

 רחל אמנו היא ה – אם הבוכה על בניה היוצאים לגלות "רחל מבכה על בניה…".

 רחל אמנו היא ה– אם המוסרת את הסימנים לאחותה.

 רחל אמנו היא ה- אם הזוכה לשמוע דברי נחמה מהקב"ה: "מנעי קולך מבכי… ושבו לגבולם".

השבח לא-ל, דורנו דור הגאולה שזכה לקיבוץ גלויות הגדול בהיסטוריה הבונה את "ארץ חפץ", וזה בעצם תפקידו של משיח בן יוסף מזרעה של רחל אמנו לקראת משיח צדקנו שיבוא ויגאלנו מתוך "רחמים גדולים אקבצם"

הזוהר הק' אומר שביום ההילולא של הצדיק/ה, הקב"ה "משתעשע" עם נשמתה/ה, כך שנשמתה של רחל אמנו תהיה יותר קרובה לקב"ה ביום הזה ותשקיף עלינו ממעל, לכן חשוב מאוד ביום הזה להתחבר עם נשמתה  ע"י לימוד לע"נ נשמתה, הפנמת מידותיה התרומיות, והשתטחות על ציונה המוכר לעם ישראל מזה אלפי שנים.

להלן מעשה נסים בזכות תפילת הרה"ג המקובל האלוקי הרב מרדכי אליהו ע"ה בקבר רחל, כפי שסופרו ע"י בנו הרה"ג שמואל אליהו שליט"א רבה של צפת.

במלחמת "עופרת יצוקה" נגד החמס ברצועת עזה, המחבלים הכינו מלכודות מטעני חבלים בכניסה לבתים. חיילים רבים סיפרו שבכל פעם שהתקרבו למקומות הממולכדים, הופיעה לפניהם אישה הלבושה בלבן שהזהירה אותם.  היו חיילים ששאלו אותה: מי את? והיא ענתה: "אמא רחל.

הסיפורים הוצגו בפני מרן הרב מרדכי אליהו ע"ה, ע"י בנו הרב שמואל שליט"א. הרב אליהו ע"ה סיפר שאכן לאחר שיצא מבית חולים, ולא היה במיטבו מבחינה רפואית, השתדל לבקר בציון של רחל אמנו מספר פעמים, כדי להתפלל להצלחת החיילים במלחמה. הוא גם סיפר שהמקובל הרב סלמן מוצפי ע"ה, התפלל בקבר רחל על הצלת הישוב היהודי במלחמת העולם השניה, ואכן הוא ראה את רחל מתפללת.

הרב מרדכי אליהו ע"ה סיפר שהתחנן בפני רחל אמנו: "אל תימנעי קולך מבכי על חיילי ישראל המוסרים את נפשם על עם ישראל. שיכו ולא שיוכו וכו'". הרב הוסיף בחיוך לבנו: "האם לא אמרה להם שאני שלחתי אותה…".

הרב שמואל סיים את דבריו בשבח חיילים הקדושים שגם האבות והאימהות כמו רחל, נזעקים מקברם ומתפללים עליהם. הוא הזכיר את הפסוק: "כל כלי יוצר עליך לא יצלח – וכל לשון תקום אתך למשפט, תרשיעי" (ישעיה נד יז).

קבר רחל אמנו בידינו –

בזכות הרב חנן פורת ע"ה, והרב מאיר פרוש ע"ה.

"אחרי הסכמי אוסלו {בהם נמסרו חלקים מארץ ישראל למחבלים בניגוד לתורה} כשקבר רחל היה אמור להיות מחוץ לגדר, לא ידעתי את נפשי, הדבר ממש קרע את לבי, ביקשתי מראש הממשלה רבין להיפגש עמו והוא נתן את הסכמתו לכך, הגעתי ללשכה שלו מצויד במפות… בפתח הלשכה עמד ח"כ מנחם פרוש וביקש להצטרף לפגישה. אני שטחתי את הטענות בצורה חזקה והדברים עשו רושם מסוים על רבין אך ראיתי שלא הכרעתי את הכף ובעיקר שכבר היה הסכם חתום בראשי תיבות עם ערפאת שקבר רחל אמור להיות אצל הפלסטינאים כחלק מבית לחם, ופתאום מנחם פרוש התפרץ, תפס את רבין ונענע אותו… וצעק עליו "ר' יצחק הרי זה מאמא רחל", והתחיל לבכות. זלגו מעיניו דמעות והרטיבו את כל החליפה של רבין". רבין אומר לו 'מנחם תירגע אתה תתעלף לי בידיים', פרוש ענה לו – 'איך אני אירגע כאשר אתה רוצה לקבור את אמא רחל מחוץ לגדר' כך נענע אותו, לא אשכח את הרגע הזה, ראיתי את יצחק רבין ופניו מסמיקות ומחווירות והוא לא יודע איפה למצוא את עצמו. במקום, הוא אמר לנו תנו לי רגע לבחון את הדברים: התקשר בנוכחותנו לשמעון פרס שהיה אז שר החוץ ואמר לו: בקשר לקבר רחל, אני רוצה שנבחן את הדבר פעם נוספת, ראיתי שבעקבות הזעקה הזאת הייתה איזו שהיא תפנית מדינת, ואולי המתה כאן ביצחק רבין, הנקודה היהודית בזכות רחל".

שבת שלום ומבורך -משה אסולין שמיר

 0523-240-298 – shamir240298gmail.com

לע"נ המלוב"ן זקני – רבי מסעוד אסולין ע"ה, סבי – החכם הכולל הרב אברהם בר אסתר ע"ה – רב באזור "בני מלל" במרוקו. אמו"ר הצדיק והפייטן רבי יוסף בר עליה ע"ה. רבי מימון מלכה בר הרב יעקב ע"ה. רבי שלמה שושן ע"ה. רבי חיים מלכה. אמע"ר הצדקת זוהרה בת חנה ע"ה. חנה בת מרים ע"ה. עליה בת מרים ע"ה. חניני בת עליה ע"ה.

מו"ר חמי רבי יששכר בר נזי ע"ה. חמתי מרת בתיה בת קנדוב ע"ה. רחל בת חסיבה ע"ה. רבי זבולון בוארון ע"ה.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 169 מנויים נוספים

נובמבר 2016
א ב ג ד ה ו ש
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
רשימת הנושאים באתר