בס"ד מוסר בלערבי פרשת תולדות בערבית יהודית תוניסאית

בס"ד     מוסר בלערבי פרשת תולדות

רבני תוניסיה

רבני תוניסיה

באעד מה חכאלנה לפסוק עלה חיאת אברהם אבינו. ואלי כדא רבקה ליצחק. תווה חיחכילנה עלה חיאת יצחק אבינו. יצחק ולד אברהם. כדה רבקה וקתלי עמרו 40 סנה. ולאכן רבקה כאנת עקימה. וצלאו יצחק ורבקה לרבבי. ורבבי קבל צלאת יצחק. עלא כאטר יצחק מן כלף הזכות מתאעהו ענדו זכות בו אברהם אלי כאן צדיק. ולאכן רבקה בוהה בתואל כאן רשע. וחבלת רבקה בזוז תואמה. ומלי המאן פי בטן אמהום יתכאצמו. וזיד וקתלי תתעדא קדאם ישיבת שם ועבר. ויעקב יסמע כלאם התורה יחב יכרז. ווקתלי תתעדא קדאם בלאצה מתאע עבודה זרה. עשו יחב יכרז. ווקתלי שאפת רבקה התנאקד האדה. מה פהמת שיי. ומשאת לישיבת שם ועבר תנשד. וקאלולה אלי הייא חבלה בזוז תואמה. ודימה ואחד קויי ולוכר תחתו. ולאכן פלאכר לכביר חיוליו כדים ענד הזגיר. ווקתלי וצל וקת לולאדה. וקתהה יצחק עמרו 60 סנה. וכרז עשו לאוול ווראהו יעקב שאדו מן רזלו. עלא כאטר יחב יולי הווא לבכור. וכברו לולאד וכל ואחד כדה תנייה. עשו נהאר לכל פשאניה יצטאד. ויעקב נהאר לכל והווא יקרא. ווקתלי וצל עמרהום 15 סנה. עשו משא יחארב פי נמרוד. אלי כאן ענדו בונתו מעה זדו אברהם. ונמרוד כאן ענדו הלבשה אלי עמלהה רבבי לאדם הראשון. ווקתלי יחארב ילבשהה ומה יגלבו חד. ווקתלי זאהו עשו ללחרב לבשהה. קאלו עשו השנווה לברובה תחארבני בלבשה האדי. מענאהה מאכש קויי ומה תרבח כאן בלבשה האדי. וכאנך ראזל בלחק נחחי הלבשה ואיזה חארבני. ונמרוד שאפו ולד זגיר חקרו. ונחה הלבשה. וחווצהה עשו ולבשהה וקתל נמרוד. ועסכר נמרוד חבו יקתלו. והווא הרב ווצל לדאר בו. ונהארתהה נפטר אברהם אבינו. ויעקב אבינו טייב דביך עדס. אלי הווא מאכלת לאבלים לא אליכם. אלי מענאהה הדניה מדוורה כיף לעדס. ואלמות מה ימנע מנהה חד.  באש יעטיהו לבו. וכלט עשו עיאן וזיעאן. וקאל ליעקב עטיני נאכל מלמאכלה האדי. קאלו מה נעטיך כאן מה תביעלי לבכורה. וקאלו באהי. וחלפלו ועטאהו יאכל. וכיפאש יעקב אבינו יזיהו כו עיאן וזיעאן ויטלב מננו מאכלה ישאוומו פלבכורה. האדה יסתממא אסתגלאל. ולאכן מערוף. אלי לבכורה קבל כאנת פי עוץ' לכהונה. ואלבכור הווא אלי יקרב לקרבנות. ומערוף אלי כהן אלי קתל חתה בגלטה פסול לכהונה. וחתה ברכת כהנים מה יעמלאשי. ונהארתהה עשו קתל נמרוד. ותפסל מן לבכורה. ובהאדה יעקב חב באש ימנע לבכורה מן עשו. וכאן זא חיטלבו פיהה מן גיר מוקאבל. בשמאתה יקולו לא. ובהאדה וקתלי לקא פורצה כיף האדי. מה חבשי יסלם פיהה. ומן באעד יחכילנה לפסוק. אלי זא הזוע פי ארץ ישראל. ומשה יצחק לגרר. וכאן נאוי יהבט למצרים. ותזלה עליה רבבי וקאלו. מה תהבטשי למצרים. עלא כטר יצחק תקרב עלא למזבח. וולא עולה תמימה וקדוש. ומה ינזמשי יכרז מן ארץ ישראל אלי הייא קדושה. ויהבט לארץ העמים אלי תתסמה טמאה. ויצחק קאל עלא רבקה אלי הייא אכתו. ואלימלך מן לביעה מתאע אברהם ולא מה עדשי יזרי. חתה ואלו אלי רבקה כאנת מזיאנה יאסר וחב יאכדהה. ולאכן קעד יתבת. ופאק ביהה אלי הייא מרתו. ובעתלו וקאלו השנווה לעמלה אלי כנת נאוי תעמלהאלנה. כנת נאוי חנאכדהה. וכאן חתכלה עלא ריוסהם. וקעד יצחק פי גרר. וזרע. וזאבתלו לארץ' דובל 100 מרה עלא אלי חקהה תזיב. וולא עשיר כביר יאסר. ורבבי כאן יעאוונו. וחפר ביאר. וכאצמו זמאעת גרר וקאלולו מתאענה. וחוול וחפר ביר אוכרה. ומה כלמו עליהה חד. וזאהו אבימלך ועמל מעאהו השלום. ומן באעד חוול לבאר שבע.

ועשו וקתלי וצל עמרו 40 סנה. כדה זוז נסה. וכאנו יעבדו עבודה זרה. וכאנו יבכרו. ומן לבכור האדאך ולא יצחק מה עדשי ישוף. ותמה חכמים קאלו. אלי יצחק ולא מה עדשי ישוף. מן סירת אלי וקתלי כאן עלא למזבח. תחל הסמה ולמלאכים כאנו יתפרזו ויבכיו. והדמוע מתאעהם זאו עלא עיניה. ובהאדה וקתלי כבר ולא מה עדשי ישוף. ותמה האשכון ענדו. אלי יצחק ולא מה עדשי ישוף. באש יזי יעקב ויאכד לברכות הווא. ווקתלי וצל עמר יצחק

123 סנה. נאדה עשו וקאלו. בארה צטאד וזיבלי נאכל באש נבארכך אקבל מה נמות. אלי לעבאד לכתרה יעישו כיף מה יעישו ואלדיהם. 5 שנין קבל האו 5 שנין באעד. ושרה עאשת 127 .מענאהה דכל פל5 שנין מאע אמו. ובהאדה קאלו איזה נבארכך תווה באלכשי יעיש 5 שנין אקל מן אמו. ומשה עשו יצטאד. קאל כאן לקית חאזה. מליח. וכאן לא נמשי נחווץ מן ענד באעד לחד. ומשא יצטאד ולקא לכיר יאסר. ויצחק וצאהו עלא זוז. עלא כאטר נהארתהה ערב פסח. יחב ואחד קבאלת פסח וואחד קבאלת חגיגה. ולאכן הווא ישד ואחד וירבטו. יזי מלאך ישייבו. ויעאוד ישד ואחד אוכר. וימשי יזרי עלא התאני. ילקא לוכר הרב. באש יעטלו. ורבקה סמעת האש קאל יצחק לעשו. והייא תערף אלי עשו רשע ויעקב צדיק. ובהאדה נאדאת יעקב וקאלתלו. האו האש קאל בוך לעשו. בארה זיבלי זוז זדיאן מעיז. ונטייבהומלך ורפעהם לבוך באש יבארכך פי עוץ' עשו. וקאללהה יעקב. כויה עשו משאער. ואידה כאן ימשני בוייה ויפיק בייה ידעילי פי עוץ' אלי חיבארכני. קאלתלו נערף אלי לברכות מה חתאכדהם כאן אנתין. בארה זיבלי והאש יהמך. ומשה זאבלהה זוז זדיאן מעיז מלמעיז מתאע בו. אלי פלכתובה מתאע רבקה מכתוב. אלי ענדהה חק פי זוז זדיאן מעיז כל יום. וטייבתהם. והזלד מתאעהם רבטתהם פי ידין יעקב. ולבשתלו הלבאש אלי חווצו עשו לנמרוד. אלי עשו כאן יכביהם ענד אמו. אלי כאן כאייף מנסה מתאעהו יסרקוהמלו. ודכל ענד בו. ווקתלי דכל. דכלת מעאהו ריחת גן עדן. ופרח יצחק. וקאלו האשכון אנתין. קאלו האנה ולדך. ועשו לבכרי מתאעך. קאלו כיפאש זית פיסע. קאלו רבבי עאווני. קאל אלי דימה אסם רבבי פי פמו יעקב מוש עשו. קאלו קרבלי נמששך. לקאהו משאער. קאל לחס מתאע יעקב וידין עשו. ולחז"ל נשדו. אידה כאן יצחק ענדו שך. כיפאש בארך יעקב מן גיר מה יתבת. וזאוובו. אלי עשו כאף יפיק ביה יעקב ויזי יאכדלו לברכות. וכמם אלי יעקב וקתלי יזי יבדל חסו באש מה יפיקשי ביה בו. תפאהם מעה בו. אלי הווא ידוי בחס יעקב. ויתבת באלי הווא משאער. ובהאדה יצחק כמם אלי הווא עשו. כיף מה תפאהמו. וכלה יצחק ובארך יעקב. וכרז יעקב ודכל עשו. ווקתלי דכל. שאף יצחק תחת מנו גהנם. וקאלו עשו קום כול באש תבארכני. קאלו יצחק האשכון אנתין. קאלו עשו. קאלו אמאלה האשכון אלי זה ועטאני נאכל. ולבנה אלי כממת באש נדוקהה פלמאכלה האדיך דקתהה. כיף למן. ווקתלי שאף עשו הצחן אלי כלה פיה בו. עקלו. וקאל לבו. הצחן האדה תחייל עלייה ביה יעקב מרתין. נחאלי ביה לבכורה. ותווה בצחן האדה זאד נחאלי לברכה. וקאל לבו בארכני חתה האנה. קאלו לברכות לכל עטיתהם לכוך. וכליתו סידך. ואלי מלך לכדים מתאע סידו. ובדה יבכי עשו. וקאל לבו שופלי חתה ברכה זגיירה לייה האנה. קאלו יצחק. לארץ' אלי תסכן פיהה תעטיך לכיר. ותעיש עלא סיפך. ווקתלי זגאר יעקב יעמלו הדנוב מה עדשי תוולי לכדים מתאעהו. ותגשש עשו עלא יעקב. וקאל. וקתלי ינפטר יצחק יקתל יעקב. ורבקה ערפת השנווה קאעד יכמם עשו. ובהאדה קאלת ליעקב קום אמשי חדה לבן חתה יברד כוך. וקאלת ליצחק. אלי בנאת כנען מה קאעדינשי יעזבוני. ומה נחבשי יעקב יאכד מנהם. ובהאדה נחבו ימשי ללבן ויאכד מרה מן גאדי. ונאדה יצחק יעקב וקאלו. בארה אמשי כוד מרה מן פאמיליית אמך. וזאד בארכו. ווקתלי שאף עשו אלי בו וצא יעקב באש ימשי יאכד מרה מן ענד לבן. ומשא יעקב. ואלי בו מה יחבשי בנות כנען. משא כדה מרה אוכרה. והייא מחלת בנת ישמעאל. ולאכן מה טלקשי לאוולין.

פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי לפסוק כתב אלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק. הרש"י ז"ל פסר מאדאם כתב יצחק בן אברהם עלאש עאוודלי אברהם הוליד את יצחק. וזאווב. הוזקק באש יכתבלי אברהם הוליד את יצחק. עלא כאטר ליצני הדור כאנו יקולו מאלימלך נתעברה שרה. רבבי כלק אברהם ויצחק כליקה ואחדה והנאס לכל סתערפת אלי אברהם הווא אלי הוליד את יצחק. הוני ואחד ינשד. לחאזה לאוולה. להאשכון

 כתבהה. כאן לאומות העולם. והאדה גוי שלמד תורה חייב מיתה. כאן לינה אחנאן. מה תמאשי עלאש. אחנאן מאמינים בני מאמינים. חאזה אוכרה. האש מאענאהה הוזקק. כאן ינזם יכתב עלא כאטר ליצני הדור וכו' והאכהוו.

לאכן מערוף. אלי לחז"ל כתבו יאסר עלא אלי ידוי לשון הרע. ובלאכץ עלא אלי מוציא שם רע. אלי לעקובה מתאעהו כבירה יאסר. ואחד הוני ינשד עלאש תסתממה עבירה כבירה יאסר אלי תסתממה קד התלאת עבירות לכבאר לכל. וכאן עלא כאטר מש צאחבו. ולאת כיף לגזל ולגניבה וכו'. השנווה לחאזה לקוייה יאסר אלי עמלהה אלי ידוי לשון הרע ומוציא שם רע.

הנשדה האדי זאוובהה הרש"י ז"ל בכלמת הוזקק. אלי ליצני הדור מן סירת הדווה מתאעהם. הוזקק כביכול רבבי באש יוולי יצחק ישבה אברהם אבינו יאסר. מאענאהה יצחק אבינו מה כאנשי חיוולי ישבה אברהם אבינו. ולאכן מן סירת ליצני הדור הוזקק באש יווליוו כיף כיף. לעמלה לכבירה אלי כללה כביכול רבבי הוזקק. והאדה אלי חב יעלמנה לפסוק הוני. אלי הדווה עלא לעבאד תכללי רבבי באש יעמל חאזאת באש יבריה הנאס אלי דואוו עליהם. ובהאדה לעקובה מתאעהם תוולי כבירה יאסר. ותכתבת הוני באש נתעלמו מנהה אחנאן. מוש לדמת אומות העולם. באש נפאהמו אלי הלשון הרע ומוציא שם רע לעבירה מתאעהו כבירה יאסר.

אכוואני לעזאז. אחנאן וקתלי נדויוו לשון הרע מה נערפושי השנווה קוות הדנוב אלי עמלנה. והשנווה לפגם אלי עמלנה. באש נווצ'חו קוות לעמלה מתאענה אלי עמלנאהה וקתלי נדויוו עלא לעבאד. נזיבו הוני מעשה ואחד אברך כאן סופר סת"ם. מד ידו פתיזארה ומשאת מעאהו הדנייה וולא עשיר. פלאוול פי חוואייז מתאע יודאייקא ומן באעד ולא יתאזר פי כל שיי . ולאכן האש מה תכתר לעשרות מתאעהו כאנו יטלעולו בלאייץ פי בדנו. פלאוול מה עמלומשי עבה ולאכן מן באעד כתרו יאסר. משה לטביב עטאהו דואוואת. ולאכן שיי הנאפע רבבי. משה דאווה פי חוץ לארץ. ולאכן שיי. הטבבא מה לקאוושי חל ולא פאהמו עלאש קאעדין יטלעולו לבלאייץ האדון. הווא וקתלי מה לקא חתתה חל משה לרבי מתאעהו חכאלו לחכאייה מתאעהו. הרבי וקתלי שאף לבלאייץ קאל האדון תקול עליהם צרעת. לאברך תנובש. השנווה צרעת לוקת האדה. הנאס לכל תדוי לשון הרע וחתה חד מה מרץ' בצרעת. וזיד האנה מה נתפכרשי כאן דוית לשון הרע. הרבי קאלו תבת רוחך והאנה יצ'הרלי דוית לשון הרע ובארה אטלב הסמאח מלי דוית עליה. רוואח לדארו יכמם. ליל כאמל הווא יכמם חתתה קראבת הצבאח. זא קבאלתו צאחבו ווקתלי כאן יקרא פלישיבה כיפאש דווה עליה קדאם צחאבו וכיפאש כאן מחשם ובאעד זמעה מה עאדשי יזי ללישיבה. קאל כיפאש ננסה חאזה כיף האדי. מן גדוה בדה ידור עליה חתתה לקאהו יכדם פי מעמל. משאלו. וקתלי תקאבלו צאחבו מה פראחשי ביה בלכל. קאלו מביין פיך מאזלת מתגשש עלייה. קאלו מה עמרי מה נברד עליך. קאלו האני זית נטלב מנך הסמאח. קאלו מה נסאמחכשי טול עמרי. תבהדל. הווא כמם אלי פיסע מה חייסאמחו. בדה יגר ביה. שיי מה חבשי יסאמח. קאלו אטלב קדאש פלוס נעטיך. קאלו איזה מעאייה לדאר. משה מעאהו. ענדו ארבעה זגאר. קאלו האדון זגארי. הזגירה אלי פיהם עמרהה 35 סנה. וחתתה חד מנהם מה ערס. עלא כאטר הלשון הרע אלי תכלמת עלייה ווקתהה. אלי יכמם באש ינאסבני. יחכיוולו עלא לכלאם אלי קלתו אנתין. יבעד. קאלו חתתה ואלו האנה נסאמחך האדון חייסאמחוך? כרז יבכי משה לרבי מתאעהו חכאלו כל שיי. הרבי משה לצאחבו קאלו אחנאן ישראל רחמנים בני רחמנים. וחתה ואלו אלי ענדך חק מה תסאמחושי עלא כאטרי סאמחו. קאלו עלא כאטרך נסאמחו. בארה אחכיה מעה הזגאר כאן יסאמחו. חכה מעאהם וכדאוו בכאטרו וסאמחו. באעד מה כרזו. תלפת הרבי ללעשיר קאלו אכר מררה נחב נשוף וזהך. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה. 

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 135 מנויים נוספים

דצמבר 2016
א ב ג ד ה ו ש
« נוב   ינו »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
רשימת הנושאים באתר