בס"ד מוסר בלערבי פרשת משפטים – ביהודית תוניסאית

בס"ד    מוסר בלערבי פרשת משפטים 

רבני תוניסיה

רבני תוניסיה


פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת משפטים. באעד מה חכאתלנה התורה. כיפאש תכלקת הדניה. וכיפאש אתכלק אדם הראשון. ולחכאיה מתאע נח. ואברהם יצחק ויעקב. והשבטים. וכיפאש הבטו למצר. וכיפאש רבבי כרזנא. וצקלנא אלבחר. וכיפאש עטאנה התורה עלא זבל סיני. ואלקווה מתאע רבבי מללי תכלקת הדנייה. וכיפאש עאקב אלי מה משאשי פטריק מתאע רבבי. ועטה כרה לאלי משה פי טריקו. תווה בדא יקוללנה אלמצוות מתאע רבבי. ובדאלנה בלחאזאת אלי בין אלעבאד. כיפאש נתמשאוו מעה בעצ'נה. וכיפאש אלדיינים יחכמו בין הנאס. 
פלפרשה מתאע הזמעה האדי פיהה 23 מצוות עשה. ו30 מצוות לא תעשה. מצוות עשה הומאן 1]באש נעמלו דין עבד עברי 2] אלי ענדו אמה עברייה יאכדהה הווא האו ולדו 3] אידה כאן מה כדאהה לא הווא ולא עטאהה לולדו יעאוונהה באש תפך רוחהה 4] לבית דין יחכמו בחנק לאלי יסתאהל חנק 5] לבית דין יחכמו עלא אלי צ'ר צאחבו בדין מתאעהו 6] בית דין יקתלו בסיף לאלי תחייב קתל בסיף 7] יחכמו הדינים מתאע השור אלי צ'ר 8] באש יחכמו הדינים מתאע אלי חפר ביר ומה כטאהושי וצ'ר 9] יחכמו הדינים מתאע לגנב 10] יחכמו הדינים מתאע לבהמה אלי צ'רת ברזלהה האו בשניהה 11] באש יחכמו הדין אלי שעל נאר וחרקת 12] באש יחכמו דין שומר חנם 13] באש יחכמו דין טוען ונטען. מאענאהה אלי טאלב צאחבו פי פלוס האו חאזה אוכרה 14] באש יחכמו דין שומר שכר 15] באש יחכמו דין שואל 16] באש יחכמו דין מפתה בתולה 17] באש נסלפו עניי ישראל 18] באש לבית דין יחכמו ברוב 19] באש ואחד יעאוון צאחבו באש יהבט מן עלא לבהמה מתאעהו 20] באש נפקרו הנעמה ולגלה אלי יטלעו פי עאם השמטה 21] מה נכדמושי פשבת 22] באש נעיידו ה3 עיאדה 23] באש נזיבו לבכורים לבית המקדש. מצוות לא תעשה הומאן 1] אלי שרה אמה עברייה מה יביעהאשי 2] מה ימנאעשי ואחד שאר וכסות ועונה מן מרתו 3] מה נצ'רבושי ואלדינה 4] מה נאכלושי ומה נסתנפעושי מן השור אלי תחייב סקילה 5] לבית דין מה יכליוושי סחאר האו סחארה עאיישין 6] מה נגבנושי גר צדק בלכלאם 7] מה נגבנושי גר צדק פלממון 8] מה נעדבושי אלמנה האו יתום 9] מה נטלבושי הסלף מתאענה אידה כאן נערפו אלי מה ענדושי 10] מה נדאכלושי לאלי יסלף ואלי יתסלף ברבית 11] מה נסבושי הדיין 12] מה נשבושי רבבי 13] מה נשבושי מלך האו נשיא 14] מה נסבקושי למתנות. מאענאהה לבכורים לאוולין ומן באעד תרומה ומן באעד מעשר ראשון ומן באעד מעשר שני האו מעשר עני 15] מה נאכלושי בהמה טרפה 16] הדיין מה יטצנטשי ואחד מלי חיתחאכמו ענדו אקבל מה יזיו הזוז 17] מה נקבלושי ואחד בעל עבירות שאהד 18] פי דיני נפשות ואחד מה יכפישי באש יוולי רוב ילזם זוז 19] אלי קאל זכות פי דיני נפשות מה יקולשי חובה 20] לבית דין מה יסכפושי על לעני פדין כל ואחד יאכד חקו 21] מה יחייבושי הרשע עלא כאטר הווא רשע כאנשי כל ואחד יאכד חקו 22] מה יחכמושי בתחכיר. מאענאהה אידה כאן מה שאפשי מה יחכמושי עלא שהאדתו 23] באש הדיין מה יאכדשי שוחד 24] מה נחלפושי באסם עבודה זרה 25] מה נגרושי בישראל באש יעבד עבודה זרה 26] מה נדבחושי עלוש פסח ומאזאל ענדנה לחמץ 27] מה נכליוושי אימורי פסח לצבאח 28] מה נטייבושי לחם בלחליב 29] מה נעמלושי ברית מעה אלי יעבדו לעבודה זרה 30] מה נסכנושי גויים פי ארץ ישראל ומה נביעולמשי דייאר באש יסכנו. 
ופי אכר אלפרשה. יחכילנה אלפסוק. וקתלי חב רבבי יעטינה אלתורה פי 6 סיון. פי 5 סיון. משה רבינו קרב הווא ואלבאכר מתאע ישראל קרבנות. ופלאוול טלע לזבל משה ואהרן ונדב ואביהוא ו70 זקנים. וגאדי שאפו השכינה מתאע רבבי. ומן באעד תקרבו אכתר משה ויהושע. ולוכרין

 רזעו. ומשה טלע לזבל סיני וקעד גאדי 40 יום ו40 לילה לא כלא ולא שרב. 

לפרשה מתאע הזמעה האדי. ויבא משה ויספר לעם וכו' ויכתב משה וכו'. הרש"י ז"ל כתב אלי האדון אקבל מתן תורה. את כל דברי ד'. מצוה פרישה והגבלה. ויכתוב משה. מבראשית ועד מתן תורה וכו'. הוני תממה ברשה נשדאת. עלאש לפסוק כתב ויספר משה. חקו כתב וידבר האו ויאמר כיף לעאדה. חאזה אוכרה עלאש האדה כתבו הוני. חקו פי פרשת יתרו. חתתה ואלו אלי אין מקדם ומאוחר בתורה. תממה עלאש וקתלי התורה תבדל. חאזה אוכרה. ויכתוב משה. והאדה התורה כלהה מן השמים חתתה בראשית ואוול שמות. כיפאש כתבהם משה אקבל מתן תורה.

הנשדה זאדה. אלי מצות למשכן תכתבת אקבל לעגל. ומערוף אלי משה תווצה עליהה באעד לעגל. עלאש התורה כתבתהה אקבל לעגל.

תממה נשדה תתנשד דימה. אלי התורה כתבהה רבבי 974 זיל אקבל מה כלק הדנייה. וכיפאש כתב עלא לאבות אלי כאנו צדיקים. והאדה צדיק האו רשע מה יתגזרשי עליה מן השמים אלי לבחירה פי יד לעבד. הנשדה האדי נזאוובוהה באלי קאלו לחז"ל. אלי התורה חקהה תעטאת עאם 2000 מלי תכלקת הדניה. עלאש תעטלת 448 עאם. וזאוובו אלי כאן ילזם יזי אברהם אבינו. אלי רבבי כאן יסתננה אלי יזי ואחד צדיק כיף אברהם אבינו באש בזכות מתאעו זגארו יאכדו התורה. והצדיק האדה תעטל. מאענאהה כאן ינזם היי ואחד יוולי צדיק כיף אברהם אבינו וזגארו יאכדו התורה. ולאכן אברהם אבינו הווא אלי נזח.

ומערוף אלי קאלו לחז"ל. אלי לא היו ישראל ראויים באש יעמלו לעגל. ולא היה דוד ראוי באש יעמל למעשה מתאע בת שבע. ולאכן באש יווריו התשובה דוד לליחידים ולעגל לרבים. מאענאהה כאן ילזם יעמלו לעגל ודוד יעמל לביעה מתאע בת שבע. והאדאך עלאש לחז"ל קאלו אלי יקול דוד חטא גאלט. והאדאך עלאש משה רבינו פצלה מתאעהו קאל לרבבי אנא חטא העם הזה חטאה גדולה. כיף אלי קאעד יקול לרבבי אלי עם ישראל מה עמלשי גלטה כבירה יאסר. עלאש. עלא כאטר כאן ילזמו ינצאר באש יווריוו התשובה לרבים.

והאדאך עלאש לפסוק סבק למשכן למעשה לעגל. באש יקוללנה אלי האדאך לכל ילזמו יתעמל ומסטר מן ענד רבבי. ותווה תזי האש מאענאהה ויספר משה. אלי חכאלום מן בראשית חתתה מתן תורה. ופאהמהם אלי כל שיי מחצ'ר מן ענד רבבי אקבל בריאת העולם. ואלי קאל ויכתוב משה. אלי רבבי קאלו באש יכתבלום ויחכילום מן בראשית חתתה למתן תורה. ויחכילום אלי תעטלת התורה 448 סנה חתתה זא אברהם אבינו. אלי חתתה ואלו כל שיי מן ענד רבבי. ולאכן יא סעדו אלי זכה ויא חלילו אלי חצל. וכתבהאלנה באעד מתן תורה. באש יעלמנה אלי חתתה ואלו תכתבת אקבל מתן תורה ויכתוב משה. אלי רבבי הווא אלי קאלו באש יכתב והאש יכתב. אלי נשופוהה באעד מתן תורה.

אכוואני לעזאז. כלנה נערפו אלי חאזה מן לעקרים מתאענה אחנאן עם ישראל. אלי כל שיי יתחכם פיה רבבי. ואלי כל שיי מכטט מן ענד רבבי. ואלי התורה עטאהלנה רבבי. ואלי התורה תעטאת לדימה. אלי רבבי יערף האש חינצאר חתתה לאכר לעולם. וכתב התורה חתתה לאכר לעולם. פי בלאדנה מה תממה חתתה חד ינכר לחאזה האדי ויקול לא. ובהאדה תתנשדלנה הנשדה. עלאש לחאזה אלי מה תעזבנאשי נקולו לא האדי מתאע קבל והאדי ופא וקתהה. והאדי האש פיהה. נשופו אומות העולם. כל מררה יטלעו בהבלה ויקולו אמודה. ולאכן נשופו אלי קאעדין יעמלו לכל קדים. מתלן לוושאם. עאמלינו אמודה כאיינהה חאזה זדידה וחלווה יאסר. ונשופו מלאעביית לכורה לכל יעמלו פיה. והווא חאזה קדימה יאסר. כיף מה מכתוב פתורה חראם נעמלו לושאם. נשופו לחזאמה אלי יעמלו פיהה. ואחד תקול שרדוך ולוכר תקול שיבובוך.

 והנאס תעזבהה. הלאחייה תווה ולאת אמודה. אידה כאן לחאזאת אלי אקבל התורה ולאוו אמודה. עאד התורה תסתממה מודרן יאסר. הומאן קאעדין יעמלו אלי אקבל התורה. המאלה כיפאש הנאס תקול אלי לחאזה האדי מתאע קבל האו ופא וקתהה. כאן תווה רולאנדו האו מיסי ילבשו טלית קטן האו תפילין. תווה הנאס לכל תקול אמודה. והנאס לכל יתבעו. אחנאן עם ישראל מה ענדנה אמודה כאן התורה. ונערפו אלי רבבי הווא אלי יסייר פלעאלם. ובהאדה ילזמנה נתבעו התורה ורבבי. ונזיבו הוני מעשה אלי יכתב למעשה כתב אלי הווא מערס זדיד מן ואחדה מן פאמילית עשירים. ולאכן למשפחה מתאעהו ולמשפחה מתאע לבנת האדי צחאב יאסר. פלמשפחה מתאע לבנת האדי ענדהם מנהג. אלי לילת לערס תחת לחופה וקתלי יקראו השבעה ברכות תזי הסבתא ותלבש לערוסה מתאע זגארהה האוו לבנת מתאע למשפחה מתאעהה טרף סוליקה חמרה מכתוב עליהה אדל בלאצפר. מלה מנהג. ולאכן כאן תערפו לחכאייה אלי וראהו תווה תסכתו. לחכאייה פסתינאת. אברך יחב יערס לבנתו מה ענדושי פלוס ויחב יאכדלהה תלמיד חכם אלי כאן יתכלף גאלי. וקתהה אקבל מלחמת ששת הימים כאנת ישראל צ'עיפה יאסר. כאן ימשי יעמל דורה ילם נדבות יחצל חכאייה פארגה. כמם פלאכר קאל נמשי ללעשיר אלי תווה תקריב שהר זא יסכן פשכונה מתאענה. צחיח לעשיר האדה מה עמרו מה יזי לצלה ומביין פיה חילוני. לאכן קאל מה חנכסר שיי. משאלו לדארו כתבלו צ'ך וקתלי שאפו לקא חכאייה פארגה רזעולו קאלו האנה חאשתי בכאדה. כאן תחב תדפעלי באש נערס לבנתי מה תחבשי עלא כיפך וקאם חייכרז. לעשיר נאדאהו ברק פיה וכתבלו צ'ך כאמל. באעד מה כרז לעשיר נדם. קאל האדה מביין פיה מתחייל. קדאש עמרו הווא באש יוולי ענדו בנת טקץ זואז. ולאכן באעד שהרין זאהו הזמנה ללערס. משה ללערס באש יתבת. וקתלי תקרב לבלאצת השבעה ברכות בו לערוסה פרח ביה יאסר. ווקתלי שאף לערוסה ולא כיף הדאייך. קאלו האשביך. קאלו שיי לערוסה פכרתני בחאזאת נחב ננסאהם. כמלו השבעה ברכות לאברך האדה תקרב ללערוסה קדאם הנאס לכל ובחדה לעשיר זאדה קאללהה אנתין תערף אלי מה נזמשי נעטיך הדייה כבירה. ולאכן ענדי הדייה נערף אלי חתוולי עזיזה עליך יאסר. כרז מן זיבו טרף קמאס אחמר מטרוז בלאצפר אסם לערוסה אדל. לעשיר וקתלי שאף לקמאש טאח דאך. קיימו בסיף. קאלולו האשביך. קאלו מנין זבת לקמאש. קאלו נקולך לחק. לבנת האדי מוש בנתי. האנה נצול שואה. לקיתהה כדיתהה מעאייה ורביתהה. פלאוול כיף אכתי אלי האנה אכבר מנהה ב-10 שנין בסיף. ולאכן הייא כאנת תנאדיני באבא סמיתהה בנתי. ולקמאש האדה כאן מעלק פי רקבתהה. לעשיר עאווד דאך. קיימו קאלולו האשביך. קאלו האדי בנתי. קאלו כיפאש. קאלום האנה ומרתי חצלנה פלאכר מתאע השואה. וקתהה מרתו מאזאלת כיף זאבת לבנת האדי. ומאדאם מה ענדנה חתתה שיי באש נהדיוולהה. עמלתלהה לקמאש האדה וטרזת עליה אסמהה בלאצפר. וקאלתלהה תווה יחן רבבי ונבדל הטריזה בדהב. ווקתלי שדונה כדאווהה הייא ובנתהה. האנה מנעת וכאן פי באלי אלי מאתו הזוז.ווקתלי שפתהה פלאוול תשבה יאסר לאמהה. ולאכן סתבעדת לחכאייה. ותווה האו בנתי חייה קדאמי. לפרחה מתאע לאברך ולערוסה ולעשיר ולאת כבירה יאסר. ומן וקתהה לעשיר ולא מתכפל בבנתו כיף מה ילזם. וקאל ללאברך אנתין ערסתלי לבנתי האנה חנערסלך. ופעלן לאברך האדאך ערס והזוז עמלו משפחות מלאח. והווא הנכד מתאע לאברך. וואכד הנכדה מתאע לבנת האדיך. והייא פי כל ערס לאזם תזיב טרף לקמאש האדאך ותכליהו ענדום חתתה לערס הזאיי. ווצאת אלי יערס לכראני אקבל מה תמות יאכדו. ולקמאש האדה עזיז יאסר ענד למשפחה האדי. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.   

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 140 מנויים נוספים

פברואר 2017
א ב ג ד ה ו ש
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  
רשימת הנושאים באתר