בס"ד מוסר בלערבי פרשת תרומה ביהודית-תוניסאית

בס"ד      מוסר בלערבי פרשת תרומה 

רבני תוניסיה

רבני תוניסיה


פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת תרומה. פיהה 2 מצוות עשה. ומצות לא תעשה ואחדה מצוות עשה הומאן 1] אלי ילזמנה נבניו בית המקדש. 2] ומצוה באש אלכהנים יעמלו לחם הפנים פוק השלחן פלהיכל קדאם קדש הקדשים. והמאן 12 אן כבזה. אלוחדה מנהם טולהה 80 ס"מ. וערצ'הה 40 ס"מ. וכסנהה 0.8 ס"מ. וילזם לכבזאת יווליו מרבעין. מענאהה לא מדוורין ולא מתלתין ולא שכל אוכר. וכאנו יאכדו 24 קלבה קמח וירויחווהם ויגרבלוהם ב11 כרבאל חתה יציטו מנהם 24 עשרון. וכל כבזה כאנת 2 עשרונים. וכאן פיהם נס כביר יאסר. אלי כאנו כל נהאר הזמעה יעמלוהם ויחטוהם עלה השלחן.ונהאר הזמעה אלי בעדהה ינחיווהם ויחטו ואחדין אוכרין. ויכרזו אלאוולין. וכאנו ילקאווהם סכאן כיף אלי טייבוהם תווה. ומצות לא תעשה ואחדה. אלי מה ינחיוושי אלעציאן אלי יקימו ביהם לארון. מן לחלק אלי פלארון. 
פלפרשה מתאע הזמעה האדי. קאללנה לפסוק. אלי רבבי וצא משה רבינו באש יקול לישראל ידפעו נדבה באש יעמלו למשכן. ולחז"ל קאלו עלאש רבבי טלב מן ישראל באש ידפעו הומאן והאדה כאן רבבי ינזם יהבטלום למשכן חאצ'ר זמלה האו עלא לאקל יהבטלום אלי יסתחקו. וזאוובו אלי וקתלי ישראל ידפעו הומאן ויעמלו הומאן הזכות האדאך יכליה באש השכינה ולקדושה תנזל אכתר עלא ישראל. וחאזה אוכרה. וקתלי ישראל הומאן אלי תעבו פיה יווליו יסתחפצ'ו עליה באש מה יכלאשי. אלי מערוף אלי מה יכלא למשכן כאנשי אידה כאן יעמלו ישראל לעבירות. ווקתלי תעבו פיה הומאן. יווליו יסתחפצ'ו עליה ומה יעמלושי הדנוב אלי האדאך האש חאזתו רבבי. וקאלו באש יעמל לארון ווצפלו כיפאש יעמלו. וקאלו באש יעמל שלחן אלי יחטו עליהה לחם הפנים ווצפלו כיפאש יעמלהה. וקאלו באש יעמל מנורה ווצפלו כיפאש יעמלהה. וקאלו באש יעמל משכן ווצפלו כיפאש יעמלו. 
מן זמלת לחאזאת מתאע למשכן אלי וצא רבבי משה רבינו באש יעמלו כאן השלחן אלי יחטו עליה לחם הפנים. ולפסוק סמאהו השלחן הטהור. לחז"ל נשדו מאדאם כתב עליה לפסוק אלי הווא טהור מאענאהה ינזם יוולי טמא. ועלאש יטמא. והאדה הווא חאזה אלי תקעד דימה ומה תתקאמשי ואחנאן ענדנה פדין אלי כלי העשוי לנחת מה יקבלשי טומאה. וזאוובו. מן הוני יביין אלי פלעיד כאנו לכהנים יקימו השלחן ויכרזו לישראל באש ישופו לעזב אלי פיה. אלי לכהנים יעמלו לכבז נהאר הזמעה וירזעו יאכדו נהאר הזמעה אלי בעדהה. מאענאהה באעד זמעה. ויחטו לכבז הזדיד. וכאן יקעד שכון תקול עליה תווה כיף כרז מן לכושה.

פלפרשה מתאע הזמעה האדי. לפסוק כתב ויקחו לי תרומה. הרש"י ז"ל פסר. לי לשמי. תממה מחלוקת פלפוסקים. מצוות צריכות כוונה האו לא. מאענאהה ואחד וקתלי יעמל מצוה ילזמו יכוון אלי הווא חיעמל לחאזה האדיך לדמת מצוה. מרן הש"ע צפה אלי למצוות ילזמהם כונה. מן לפסוק האדה מה תנזם תקשי עלא חד. בנסבה ללחכם אלי ענדו מה ילזמומשי כונה. יקולך מלי לפסוק כתבלי הוני יביין אלי למצוות לכל מה ילזמומשי כוונה לאכן הוני ילזם כונה. בנסבה ללחכם אלי ענדו למצוות ילזמום כונה. יקולך לפסוק כתבלי הוני. ואחנאן נתעלמו ללמצוות לכל.

תממה מחלוקת אוכרה ללפוסקים אלי ענדום מצוות ילזמום כונה. תממה חכמים ענדום למצוות לכל ילזמום כונה. ותממה חכמים ענדום אלי למצוות אלי פיהם מעשה אלי יביין אלי קאעד יעמל לדמת מצוה. כיף לבאש התפלין לולב מילה פדיון. האדון לכל יביין אלי קאעד יעמל לדמת מצוה ומה ילזמומשי יכוון פיהם. ומערוף אלי תממה כלל דיון לבא מן הדין להיות כנדון. מאענאהה אידה כאן

 חתתעלם חאזה מן חאזה אלי מכתוב פלחאזה אלי חנתעלמו מנהה מה תזידשי עליהה. הוני נשופו אלי חייעמל תרומה ללמשכן ואצ'ח אלי חייעמלהה לדמת למצוה. המאלה עלאש כתב לפסוק לי. וכאן תזאווב אלי הוני ברך כתבלי לפסוק. המאלה תרזע הנשדה לאוולה מלי כתבלי לי לשמי כאנשי הוני ברך יוולי מצוות אינם צריכות כונה.

לאכן הוני תממה זואב אלי יטייח האדה לכל. סמעתו מן ענד רבי צמח מאזוז הי"ו. עלאש לפסוק טלב מן עם ישראל ווצא הוני באש התרומה מתאע למשכן תוולי לשם שמים. אלי בקיית למצוות לעבד יעמלהם קדאש מן מררה פי חייאתו. ומתוך שלא לשמה בא לשמה. לאכן תרומת למשכן תעמלת מררה ואחדה. ואידה כאן חייפוותהה לא לשמה מה עאדשי חייעמלהה לשמה. ובהאדה לפסוק הוני טלב לשם שמים. והוני הנשדאת לכל ופאוו. אלי לפסוק הוני מה זאשי באש יעלמני מצוות צריכות כוונה האו לא. כאנשי פי תרומת למשכן אלי מה תזי כאן מררה ואחדה.

אכוואני לעזאז. האש מאענאהה מצוה לשמה ושלא לשמה. למוהם יעמל למצוה. אלי לעבד אלי יעמל למצוה תקן חאזה פלעולם. ובהאדה השנווה לפרק עמלהה לשמה האוולה לא לשמה. הנשדה האדי תתזאווב עלא קד אלי קאלו לחז"ל. אלי ואחד מריץ' ילזמו יספר ידאווי לבררה וילזמו ברשה פלוס והווא מה ענדושי. לעשיר מתאע לבלאד תלתהה ביה וספרו לבררה וכלץ עליה כל שיי ומנע. מצוה כבירה יאסר. אלי ימנע ואחד מן ישראל יסתממה מנע עולם כאמל. אלי לעולם תכלקת מן לאוול מן עבד ואחד. ענדו כרה כביר יאסר ענד רבבי. כלף לאחתיראם אלי ילקאהו ענד לעבאד ואלי הנאס לכל תחכיה עליה קדאש נאס מלאח. תממה ואחד אוכר מתעדדי פתנייה קאבלו ואחד פי ידו ורקת דווה מתאע טביב. קאלו ולדו מריץ' וילזמו הדוה האדה ונאקצו דינאר. זבד דינאר מן זיבו ועטאהולו. והדווה האדאך מנע לולד מן למות. האשכון חייחכיה עליה זמלה האו האשכון חייסמע ביה. לאכן חתתה הווא מנע ואחד מן ישראל. וקתלי יווצלו פשמים הזוז ענדום כרה כביר יאסר. לאכן האדאך אלי דפע דינאר ענדו כרה זאייד. אלי לעשיר כדה שוייה כרה פי עולם הזה. אלי הנאס לכל תכלמת עליה. לאכן אלי דפע דינאר מה תכלם עליה חד. יוולי יזיד יאכד לכרה אלי מה תכלם עליה חד. האדי חאזה מן לחזאת לשמה. אלי דפע הדינאר דפעהה לשם שמים כאמל. המאלה האש מאענאהה מתוך שלא לשמה בא לשמה. אלי לעבד אלי יעמל מצוה כיף האדי אלי ימנע ואחד ותשהר. רבבי יחצ'רלו מצוות כיף האדון אלי מה יסמע ביהם חתתה חד ותוולילו לשמה. וקתלי נווצלו נעמלו מצוות לשמה נזמו נמנעו מן ברשה עבירות. אלי מה דמנה התכמאם מתאענה לשם שמים וקתלי תזי לידנה עבירה נמנעו מנהה מן חאזתין. כאן מן סירת אלי נשופו לעבירה האדיך מוש לשם שמים נבעדו מנהה. וכאן מן למעאוונה אלי תזינה מן השמים. ונזיבו הוני מעשה אביתר יסכן ויכדם פיה אמריקה. הווא מן פאמילייה כאייפה רבבי וכאן כאייף רבבי. באעד מה כדם שוייה פי שאריכה כמם באש יחל משרוע ואחדו. אסתאקל וחל למשרוע מתאעהו. פלאוול תעב שוייה מן באעד בדה ישוף הנאזאח מתאעהו ובדה יאכד פי כדמה וברשה כליונאת מתאע השאריכה אלי כאן יכדם פיהה וקתלי סמעו ביה אלי חל ואחדו תחוולו חדדה ובדאת תכבר השאריכה מתאעהו. באעד עאמין מלי חל ולמשרוע מתאעהו וקף עלא שאקיה. נהאר פלבירו מתאעהו קאלולו אלי למודיר מתאע השאריכה אלי כאן יכדם פיהה יחב יקאבלו. קבלו. פרח ביה. לאכן מודיר השאריכה מה זאשי למוקאבלה מתאע צאחבה. זא יהדד. קאלו אסמע אנתין כדמת פשאריכה מתאענה וכדיתלנה ברשה מן לכליונאת מתאענה. חאזתין. יהמה

 תשכר למשרוע מתאעך ותזי תכדם ענדנה כיף מה כנת קבל. האוולה דכל למשרוע מתאעך פשאריכה מתאענה ותאכד 20 פלמייה מן למכסב. קאלו האשביך מהבול אנתין. האנה נכדם ואנתון תאכדו תמאנין פלמייה. קאלו פי ידך זמעתין תרזעלי זואבך וכאן מה רזעתש ראך חלית חרב עלא רוחך וכרז. אביתר פלאוול תקלק ומן באעד קאל האנה נתכל עלא רבבי והאכהוו. לאכן באעד שת שהור זאוו זמאעת למס הכנסה והזולו הדוסייאת לכל ובאעד זמעה בעתולו באש יזי ללבחת וראוולו התזאווזאת אלי מוזודין פשאריכה מתאעהו. הווא וקתלי שאף זא חיידוך. לאכן שד רוחו. קאלום האנה האש מדכלני פלחשאבאת לחשאבאת לכל פי יד מודיר לחשאבאת הווא אלי יתחמל למשהולייה לכל. קאלולו אחנאן נערפו מולה השאריכה. בדה יתבת פדוסייאת לקא אלי ברשה מאשאריע אלי הדוסייאת מתאעהם מוזודין והווא מה פי עלמושי ביהם בלכל. קאלום עליהם. קאלולו ילזמך תבת האדה. שייבו ונבאוו עליה מה יכרזשי מן לבלאד. דכל באעצ'ו. עיינולו זלסה. עמל מוחאמי הזלסה לאוולה חצ'ר פיהה לקא לחאכם ווציף. קאל כמלת. אלי מערופין לווצפאן לכתרה מתאעהם מה יחבושי ליהוד פי אמריקה. ונצאר בינאתהם מאשאכל יאסר. לחאכם באעד מה סמע כל שיי הזל הזלסה וטלב יזיבו מודיר לחישאבאת. פזלסה אלי בעדהה ואזה מודיר לחישאבאת ווראלו לגלאט אלי עמלההם פלעבה אלי חב ילעבהה ולמשאריע אלי מחטוטין אלי מה עמלתומשי השאריכה. וצ'גץ' עליה בלכלאם חתתה אלי סתערף אלי השאריכה אלי כאן יכדם פיהה אביתר הייא אלי כראתו באש יוורט אביתר. אביתר מה ערפשי מנין זאתו למנעה האדי. בדה ישכר פי רבבי מן זמיע קלבו. באעד הזלסה הווא כארז ולחאכם טלב מנו באש יזי לבירו. קאלו תחב תערף עלאש מנעת האו נקולך. תממה ולד זגיר מן עאיילה פקירה תעלם השרקה מן לחומה מתאעהו. והווא כאן יקרא. נהאר טלע לכאר דכל ידו לזיב ואחד ואקף פלכאר באש ישרקו. הראזל האדה פאק ביה ושדלו ידו מה חבשי ישייבהאלו. לולד כאף יאסר. חייעייט כאף אלי ידו פי זיב הראזל. וקתלי וקף לכאר זבדו מעאהו. הראזל הבטו מעאהו דכל שראלו סנדוידש וכוכה וקעד בחדאהו עלבנך פזנינה. קאלו כול. והווא זיעאן כלה וכמל. קאלו האשביך יא ולדי חתשרק. מה תערפשי אלי התנייה האדי תווצלך ללחבש. קאלו זיעאן. קאלו מה פטרתשי פדאר. קאלו לא. קאלו חתתה האדה מוש מברר באש תשרק. קאלו תקרא אנתין. קאלו הי. קאלו אסמע תלתהה בקראייתך וכל יום נתקאבלו הוני ונעטיך תאכל. ופעלן כל יום נמשי לזנינה האדיך נקאבל הראזל נאכל ונשרב. כאן נהאר הזמעה יעטינה דובל אלי הווא יהודי ונהאר השבת מה ינזמשי יזי ישרילי. לחאלה האדי צ'איינת עשרה שנין. כדה לבאך ודכל לזאמעה ולאכן באעד שוייה וקת מן דכולו לזאמעה הראזל האדה מאת. משה לולד האדה לקבורו. קאלו תערפני אלי האנה נקרא פלחוקוק. נוועדך נוולי קאצ'י ונווקף מעה למצ'לום חתתה לאכר. לולד האדה הווא האנה. תכרזת וולית קאצ'י. ולאכן מה טבקתשי אלי ועד ביה נפשי עלא קבור ליהודי אלי ענדו לפצ'ל לכל עלייה. וכנת נחכם עלא קד הדוסי אלי תחט קדאמי. ואלי דימה תלקה יודין לעבד אלי קדאמי וכנת נחכם עליה מן גיר מה נתאעב רוחי. ולאכן פי אוול זלסה זית פיהה אנתין פכרתני בליהודי ולועד. ובהאדה תבעת לקאצ'ייה ולקית התאגאראת אלי עמלוהה באש יתפאקו ומנעת אנתין. אלי כאן מה זיתשי יהודי ופכרתני בליהודי לוכר. למחכמה כאנת תוולי כבירה יאסר. מאו תערף מס הכנסה. שכר לחאכם יאסר וכרז יכמם כיפאש רבבי חצ'רלו חאכם באש ימנעו אקבל אכתר מן עשרין סנה. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.  

Recent Posts

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 138 מנויים נוספים

מרץ 2017
א ב ג ד ה ו ש
« פבר   אפר »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
רשימת הנושאים באתר