בס"ד מוסר בלערבי פרשת שלח לך

בס"ד    מוסר בלערבי פרשת שלח לך 

רבני תוניסיה

רבני תוניסיה


פלפרשה מתאע הזמעה האדי. פיהה 2 מצוות עשה. ומצות לא תעשה ואחדה. מצוות עשה המאן 1] באש נעטיו ללכהן אלחלה מן לעזין. ולחז"ל קוומוהה חצה מן 24 לבעל הבית וחצה מן 48 ללכבאז 2] באש נעמלו ציצית עלה לחואייז אלי פיהם 4 כנפות. ומצות לא תעשה הייא. באש מה נתבעושי ורא קלבנה וורא עינינה. ורא קלבנה הווא. באש מה נפשרושי התורה כיף מה יזי עלה קלבנה. כאנשי כיף מה פסרולנה לחז"ל. וורא עינינה באש מה נתבעושי פיה עינינה פי חואייז מוש באהיין. 
פלפרשה מתאע הזמעה האדי יחכילנה אלפסוק. אלי ישראל טלבו מן משה רבינו באש יבעתו מרגלים וישופו ארץ ישראל. ומשה נשד רבבי. ורבבי קאלו האנה מה נקולכשי אבעת. וכאן תחב תבעת אבעת עלא רוחך. ובעתהם משה רבינו. ולמרגלים מלי כרזו תפאהמו באש יקולו לישראל מה ימשיוושי. אלי קאלו תווה משה רבינו מאזאל כיף עטאנה התורה. ונערפו אלי משה מת ויהושע הווא אלי חידכל ישראל לארץ ישראל. וכיפאש חנתעלמו התורה מליח מן ענד משה. וחתה ואלו נקולו אלי יהושע תעלם מליח ענד משה. תווה אחנאן נאכלו פלמה ונשרבו מן הסלע ווקתלי חנווצלו לארץ ישראל חנתלתהאו בלחרב. ומן באעד כל ואחד חיתלתהה בשאנייה מתאעהו. ווקתאש חנתעלמו התורה. וחתה ואלו אלי התכמאם מתאעהם האדה כאן באהי. לאכן הומאן כממו התכמאם אלי מה חקומשי יכממו. אלי מאדאם רבבי עטאהם התורה וקאלום חדכלו תווה לארץ ישראל. ילזמהם יסמעו לכלאם. ומן באעד התכמאם מתאעהם תבדל. אלי ולאו יכממו. אלי הומאן תווה ראשי בית אב לכל. וכל ואחד ענדו קימתו. ווקתלי יתעדדה הנאס מתאע השבט מתאעהו יקומולו ויקצ'רו. ותווה וקתלי חידכלו לארץ ישראל. כל ואחד חישד השאניה מתאעהו. אידה כאן יקאבלו זוז מנאס פנהאר יסתמאו באהי יאסר. ובהאדה זאד התכמאם מתאעהם באש יקולו לישראל אלי מה ינזמושי ידכלו לארץ ישראל ויקאעדו פלמדבר. ודארו ארץ ישראל פי 40 יום. וארץ ישראל פיהה 1600 ק'מ עלה 1600 ק"מ. ואלעבד ינזם ימשי פנהאר 40 ק"מ. עלא קד לחשאב באש ידורוהה אלכל יחבלהם 80 נהאר. אלי הומאן משאו הטול ולערץ' מתאע ארץ ישראל. ולאכן רבבי יערף אלי חיתגזר עליהם באש יקעדו 40 עאם פלמדבר. והנהאר בעאם. קצלהם התנייה באש יכמלוהה פי 40 יום. וכלב בן יפונה משא לחברון וצלא לרבבי עלא לקבר מתאע לאבות באש מה יתגואשי מעה למרגלים ויתכלם הדוני עלא ארץ ישראל. ויהושוע מה כאנשי יצטחק. עלא כאטר צלה עליה משה רבינו ופי עוץ' הושע סמאהו יהושוע. מענאהה יה יושיעך מעצת המרגלים. ויהושוע מן לאוול קאלום האנה מוש מעאכם. ולאכן כלב קאלום האנה מעאכם באש מה יקעדושי יגרו בי ויכסרולו ראסו. וכדאו מן גאדי ענקוד ענב והזו בתמניה מנאס. אלי כאן יוזן מן 9500 ק"ג בתקריב חתה ל 15600 ק"ג תקריב. והזוז אלי צאתו כדאו רמאנה וכרמוצה. אלי כל ואחדה תוזן 400 ק"ג בתקריב חתה ל 650 ק"ג תקריב. וכלב ויהושע מה חבושי יאכדו שיי עלא כאטר יערפו אלי נייתהם דונייה. ורזעו למשה ולישראל. וקאלולום אלי בלחק ישראל מליחה יאסר והאדי אלגלה מתאעהה. ולאכן כיף מה גלתהה מבדעה חתה נאסהה מבדעין וקויין יאסר. אלי וקתלי כננה נמשיו כאן יתביינלנה אלי אחנאן קדאמהם נמל. וחתה המאן סמאענאהם אלי כאנו יקולו שפנה נמל ישבאו ללעבאד. מה נגדושי נגלבוהם פלחרב. וזיד אלי אלבלאד האדי תקתל נאסהה זגאר. אלי וין מה משינה לקינה ענדהם חזן. והווא תמה חכמים קאלו. אלי נהאר אלי וצלו למרגלים נפטר איוב. אלי כאן מקדר ומחבוב ענדהם יאסר. ועמלולו חידאד 40 יום. ותמה חכמים קאלו. אלי וקתהה לבלאצה אלי וצלו פיהה למרגלים למריץ' כאן ימות. ורבבי עמללהם איכאך בלעאני. באש יתלתהאו בחזנהם ומה

 יתבעושי למרגלים. ובדאו ישראל יהיזו וילומו עלא משה. וקאלולו כרזתנה מן מצר באש תקתלנה. וסכת כלב לעבאד אלכל וקאלום. יאכי משה מה עמללנה כאן האדי. ולמרגלים אלי פי באלהם כלב מעאהם סכתו. והנאס אלכל פי באלהם כלב חיידוי הדוני עלא משה וסכתו. וקאלום משה כרזנה מן מצר. וצקלנה אלבחר. והבטלנה אלמן. וחידכלנה לארץ ישראל. וחנגלבוהם. ויהושוע קעד יעאון פיה.וקאלום אלי מאדאם רבבי קאל נגלבוהם. נגלבוהם. וקאמו חירזמוהם בלחזר. וקעדו יבכיו הליל אלכל. ורבבי תגשש עליהם. וחב באש יקתלהם אלכל. ולאכן משה צלה עליהם וסאמחהם רבבי. ולאכן קאלו אלי אלעבאד אלי עדאו אל 20 שנה חתה חד מה ידכל לארץ ישראל. וימותו פלמדבר. כלף מן כלב ויהושע. וקאלום אלי הלילה האדי אלי הייא כאנת לילת 9 באב. דימה יבכיו פיהה. ולילת 9 באב אתכלאת בית המקדש וחתה לתווה אחנאן נבכיו פיהה. ולמרגלים מאתו במותה מוש עדייה. אלי רבבי טוולום לשאנהם חתה לצרתהם. וכאן יכרז הדוד מן לשאנהם וידכל לצרתהם. חתה מאתו. ווקתלי סמעו ישראל האש אתגזר עליהם חזנו יאסר ונדמו. וקאלו האו תווה נמשיו לישראל. ומשה קאלום מה תמשיושי עלא כאטר רבבי מוש מעאכם. ומה סמעושי כלאמו. וטלעו לזבל וכרזולהם לכנעני ולעמלקי וגלבוהם. ותבעוהם חתה לחרמה. ופי אכר אלפרשה יחכילנה אלפסוק. אלי ישראל לקאו ואחד יכסר השבת.וחטו פלחבס חתה ישופו רבבי האש יקוללהם יעמלולו. וקאלום רבבי אלי הדין מתאעהו בסקילה ורזמו. ולחז"ל קאלו. אלי הראזל האדה הווא צלפחד בן חפר. ומוש אלי כסר השבת עלא כאטר יחב יכסר השבת. לאכן הווא חב יוורי ללעבאד הדין מתאע ואחד אלי יכסר השבת האש יעמלולו.. 
פלפרשה מתאע הזמעה האדי. הרש'י ז"ל פסר עלא אלפסוק שלח לך אנשים. עלאש נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים. עלא כאטר מרים תעאקבת אלי תכלמת עלא משה רבינו. ורשעים האדון מה כדאווש הדרס. ופי דבור כלם אנשים פסר. וין מה יכתב לפסוק אנשים. לשון חשיבות. ווקתהה כשרים היו. הוני ואחד ינשד. מאדאם כלמת אנשים כשרים. עלאש סמאהום פי דבור שלח לך אנשים רשעים.

לאכן מערוף. אלי קאלו לחז"ל. אלי למרגלים פלאוול וקתלי תפקו באש ידויוו הדוני עלא ארץ ישראל. קאלו אלדד ומידד התנבאו פלמחנה משה רבינו חיינפטר ויהושע חיידכלנה לארץ ישראל. ואחנאן האש תעלמנה מנו משה באש ימשי ויכלינה. נכרזו דבה עלא ארץ ישראל באש נקעדו נתעלמו מנו התורה. ובאעד מה תפאהמו עלא לפכרה. תבדל ענדום הטעם. קאלו אחנאן ראשי בית אבות. תווה פלמדבר הנאס לכל חדה בעצ'הה וין מה נתעדאוו הנאס לכל תוקפלנה ותקדרנה. וקתלי חנדכלו לישראל כל ואחד תחת גפנו ותחת תאנתו וין חנלקאו לכבוד האדה.

ומערוף אלי קאלו לחז"ל. פנינה לשם שמים נתכוונה. מאענאהה וקתלי כאנת תגזל פי חנה. באש חנה תצללי מוש שמאתה פיהה. ואפילו הכי תעאקבת. וקתלי כאנת חנה תולד ולד. ינפטרו זוז ענד פנינה. חתתה אלי צאטלהה ואחד. משאת תבכי לחנה באש תצלי עליהה באש מה ימותשי. וצלאת עליהה ומה מאתשי. מאענאהה חתה ואלו ואחד יקצד לשם שמים. עבירות בין אדם לחבירו יתעאקב עליהם.

הוני למרגלים כממו באש יכרזו דבה עלא ארץ ישראל. ותסתממה לשון הרע עלא משה רבינו. אלי קאלום ארץ ישראל מליחה יאסר. ובהאדה הרש"י ז"ל סמאהם רשעים חתתה ואלו אלי כאן תכמאם מתאעהם לשם שמים. לאכן וקתלי זא יפסר כלמת אנשים ברך. קאל כשרים היו אלי התכמאם מתאעהם לשם שמים. ומן באעד תבדלו.

אכואני לעזאז. עבירות שבין אדם לחבירו צעאב יאסר. ואחנאן דימה נגלטו פלמצוות האדון. נדויוו לשון הרע ויתביינלה מה קאעדין נעמלו שיי. מלבין פני חבירו

 ברבים נקולו הווא אלי בדה. אידה כאן ואחד יקום ילווח כילו דהב פלבחר נתבעו. אידה כאן הווא חב יצ'ייע לחלק מתאעו פי עולם הבא נקומו נתבעו. לכצאם. נתכאצמו עלא אקל שיי. חתתה ואלו אלי לקהל מתאענה יסתממה יחב בעצ'ו יאסר ויעאוון בעצ'ו יאסר. תלקא ואחד מוסתעד ידפע עלא צאחבו מיאת הדנאניר פי חאזאת. ויתכאצם מעאהו עלא דינאר ואחדה פי חאלאת אוכרין. חאזה מוש מפהומה. רכילות. נווצלו לכלאם מן ואחד לואחד. נקולו קאעדין נפייקו פי צאחבנה באש מה יחצלשי. לחאזה לאוולה האשכון קאללנה אלי אחנאן פהמנה לקצד לוכר. ובארה כאן פהמנה. עלא נווצלו לכלאם בלעכס. נזרחו בעצ'נה באש נדאחכו. לא יא באבא. תחב תדחך אדחך עלא רוחך מוש עלא חשאב גירך. מתכבד בקלון חבירו. תלקא נתכלמו עלא גלאט צחאבנה באש נביינו אלי אחנאן כיר מנהם. האדה יסתממה מתכבד בקלון חבירו. וראו מוש שאהלה לחאזה האדי. מה ענדושי חלק פי עולם הבא. ברשה דינים פלחאזאת אלי בין אדם לחבירו ולעקובאת מתאעהם צעאב יאסר. ולאכן אחנאן ליצר הרע יעדיהומלנה כיף לחאזה ואזב עלינה באש נעמלו לעבירה האדיך. האוולה נסתמאוו קאעדין נטייחו פי קצ'רנה. לחאזה לאוולה השנווה לקצ'ר אלי ענדנה קדאם הקב"ה. ולחאזה התאנייה עלא כאטר שוייה קצ'ר נצ'חיוו בלחלק מתאענה פי עולם הבא? וממכן לעקובה נקבלוהה חתתה פי עולם הזה. כיף למעשה האדה אלי ואחד כאייף רבבי ותלמיד חכם ועשיר גדול. כל שיי ענדו מתוופר ועאייש מרתאח יאסר. לאכן כאן ענדו חאזה מקלקאתו יאסר הווא ומרתו. אלי מה זאבושי זגאר. תעדאוו עליהם 15 סנה ערס ומה זאבושי זגאר. קד מה משאוו לטבבה קד מה דאואוו קד מה משאוו לרביין באש יצליוו עליהם קד מה עמלו סגולות שיי מה תממה. לאוירה פדאר תחס לחוזן אלי מוזוד פיהה. הצדקות מה כלאשי. וין מה ישוף ואחד מסתחק יזרי באש יעאוונו. ינחחי למעשר יעטיהו ללישיבות כלף אלי וקתלי יזיוו ילממו נדבות ללישיבות ידפע. וכלף לגמחי"ם אלי כאן יעאוון פיהם. ולאכן שיי מה תממה הנאפע רבבי. נהאר ענדו קצ'ייה פצפון. תעטל שוייה דכל יצללי מנחה. לקה למנין מאזאל מה תלמשי. תממה ואחד ברך שאדד תהלים יקרא. ולאכן מנצ'רו זבדו. עלא וזהו קדושה מוש מתאע עולם הזה. תקרבלו קאלו בארכני. קאלו השנווה האנה מוש אדמו"ר יבארך לעבאד. קאלו אל תהיה קלה בעיניך ברכת הדיוט. וקתלי לקא רוחו חאצל. קאלו אסמע. נערף עלאש תחב ברכה. תווה באעד ערבית תמשי לירושלים עטאהו דריסה קאלו תמשי גאדי תערף עלאש מה זבתשי זגאר. הראזל פהם אלי קדאמו ואחד מן ל"ו צדיקים נסתרים. כמל ערבית ומשה טול לדריסה אלי קאלו עליהה. דק עלא לבאב חלו ראזל וין מה שאפו עקלו וטאח כיף הדאייך. הראזל האדה דכלו לדארו זאבלו שרבה מה. באעד מה פאק שוייה קאלו סאמחני. קאלו האנה סאמחתך מן קבל עלאש זית תטלב פסמאח תווה. חכאלו כל שיי. וקאלו האנה מה נערפשי האשכון חנקאבל הוני. וקתלי קאבלתך תפכרת האש עמלת פיך קבל. ראו עקל זגאר. כאן יתביינלי וקתלי חנתפיסך עליך קדאם צחאבנה חייחבוני אכתר ויקדרוני אכתר. ומא ערפתשי לעקובה לכבירה אלי חנתעאקב. קאלו סמאח מן זמיע קלבי. תלפת לקא הדאר אלי ענדו זגירה ומוש מליחה. קאלו מאני מרווח כאן מה נאכדלך דאר זדידה ומובילייה זדידה. מן גדוה שראלו דאר ומה רוואח כאן מה חוול פיהה. באעד שהר מרתו בדאת תתוחם. משא לטביב לקאהה חבלה. ולפרחה דכלת לקלב למשפחה האדי. משה לצפת דכל לצלה האדיך יחב ימשי לרבי האדאך מה לקאהושי. נשד עליה. קאלולו תווה שהר לם בגאזו אלי הווא שוייה. ופמילתו וחוול מה נערפושי וין חוול. קאם יבכי קאלום צדיק כיף האדה כליתו יכרז מן לבלאד מן גיר מה תפיקו ביה. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 155 מנויים נוספים

יוני 2017
א ב ג ד ה ו ש
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
רשימת הנושאים באתר