בס"ד מוסר בלערבי פרשת דברים ביהודית-תוניסאית

בס"ד מוסר בלערבי פרשת דברים

רבני תוניסיה

רבני תוניסיה


פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת דברים. פיהה 2 מצוות לא תעשה.1] באש מה נחטושי דיין אלי מושי באהי. מאענאהה ענדו פלוס האו מעארף האו חכם פי באעץ' חכמות אוכרין. ילזמנה נכטרו דיין אלי יערף התורה 2] הדיין מה יכאפשי מן בעל הדין. וכל וקת אלי מאזאל מה יערפשי לחק מעה האשכון ינזם יקול מה נחבשי נחכם. לאכן אידה כאן ערף לחק מעה האשכון חראם מה יקולשי עלא כאטר יכאף מלוכר.
סדר דברים יסתממה משנה תורה. אלי פיה משה רבינו כמל קאל לישראל התורה. ופי אוול לפרשה. בדאלום בדברי מוסר. כיף מה פסר הרש"י ז"ל. אלי בדא קאלום עלא לבלאייץ אלי עמלו פיהם דנוב ברמז. ומן באעד קאלום עלא כל שיי בתפציל. אלי פלאוול קאלום חנחכיו עלא למוצ'וע האדה. ומן באעד בדא יחכיה בתפציל.
פלפרשה מתאע הזמעה האדי. מערופה הנשדה. אלי נלקאו כלאם מותאנאקד. אלי הרש"י ז"ל פסר עלא לפסוק לאוול מתאע לפרשה במדבר בערבה וכו'. אלי מן סירת לקצ'ר מתאע ישראל בדא ירץ' עליהם ברמז. ולאכן מן באעד נשופו אלי עאוודהם לכל בווצ'וח. עלאש. יאכי ופא לקצ'ר. נשדה אוכרה. מערוף אלי כלמת וידבר הווא בלקווה. וכלמת ויאמר הייא כלאם משאייש. ואידה כאן משה רבינו חיתכלם מעאהם בלקצ'ר. עלאש בלקווה אלה הדברים.
לאכן מערוף אלי קאלו לחז"ל. אלי עם ישראל קדושים וענדהם נשמה קדושה אלי תחב תעמל כאן למצוות ותהרב מן לעבירות. לאכן יצר הרע הווא אלי יגר בינה ויכלינה נעמלו הדנוב. ולאכן וקתלי נסמעו האשכון ירץ' עלינה בדברי מוסר פי וקתהה נרזעו. והאדאך עלאש רבבי וצאנה הוכיח תוכיח. ולאכן תממה חאזאת מה יכליוושי דברי מוסר ידכלו  ללקלב מתאענה. לחאזה לאוולה אידה כאן אחנאן נעמלו לעבירות ונזיו נרצ'ו עלא נאס אוכרין וקתהה מה יסמענא חד אלי יקולולנה בארה צאווב רוחך ומן באעד. חאזה אוכרה אידה כאן לעבירה האדיך עמלנאהה קדאש מן מררה מה עדשי נקבלו דברי מוסר. אלי תתביינלה חלאל. לחאזה התאלתה אידה כאן נסמעו דברי מוסר מה עמלנאהושי אחנאן. מה ידכלשי למכנה ויתביינלנה קאעדין יתפיסכו עלינה. ובהאדה וצאונה לחז"ל באש נרצ'ו באלנה פתלאת חאזאת האדון. מה נרצ'ושי עלא צחאבנה כאן באעד מה נצאוובו רוחנה. נרצ'ו עלא צחאבנה מן לאוול מה נכליווהושי יגלט ויתמאדה ומן באעד נרצ'ו עליה. מה נתכלמושי מעה עלא חאזה הווא מה עמלאשי. איכה נכליוו מה עדשי יסמע כלאמנה.

משה רבינו וקתלי זא יקול דברי תוכחה לישראל. חייתכלם מעאהם עלא חאזאת אלי הומאן מה עמלוהמשי. חייתכלם מעאהם עלא אלי עמלו אבאתהם. אלי דור המדבר מאת פלמדבר והאדון זגארהם אלי כאן עמרהם אקל מן 20 סנה. וכיפאש יעמלום באש יסמעו לחאזאת האדון מה עמלוהמשי הומאן. מה חייחטושי באלהם באש יתצנטו. ובהאדה עמל חאזתין. לחאזה לאוולה תכלם בלקווה באש יסמעו. לחאזה התאנייה תכלם מעאהם ברמז באש יחאוולו יפאהמו הרמז. ומן באעד בדא יווצ'חלהם הדנוב אלי עמלו באש הומאן מה יעמלוהושי. ורש"י ז"ל פסר וזאד. אלי דווה מעאהם ברמז מן סירת לקדר מתאע ישראל. באש הומאן ישופו קדאש משה רבינו יקדרהם ויחטו באלהם באש יתצנטו.

אכוואני לעזאז. למדה האדי דכלוני פלווטצאפ מתאע הרב עזרא עדס. מן למשפחה מתאע למקובל למערוף מתאע הרב יעקב עדס. אלי וקתלי חייעמלו עצרת וקתלי כאן מרן הרב עובדיה זצוק"ל וזיע"א מריץ' טלב לעצרת יעמלהה הרב יעקב עדס. ווקתלי חיינפטר טלב באש הרב יעקב עדס הווא אלי יקראלו קריאת שמע. ובעתולו וזא פיסע וסתננא חתתה זא קראלו קריאת שמע ונפטר. דוית מעאהו וקלתלו עלא מדת הדין אלי קאעד נחס פיהה

 מתוחה עלא בלאדנה השנין האדון. הווא קאלי עלא חאזתין. עלא הצניעות. וקאלי אכתב עליהה דימה. וקאלי עלא מוציא דבה. לחאזתין האדון קאעדין יכליוו מדת הדין מתוחה עלא בלאדנה. מאענאהה אידה כאן נחבו למאשאכל מתאע לבלאד תופה. ילזמנה נסתחפצ'ו פלחאזתין האדון. הצניעות מתאע בנאתנה ונסאנה. והוצאת דבה עלא נאס אוכרין מהמה כאנת למטרה מתאענה פי הוצאת דבה ראו חראם כביר יאסר. וכולנה נערפו אלי מן סירת הוצאת דבה עלא ארץ ישראל. תעטלו אבאתנה 40 סנה פלמדבר ונפטרו לכל פלמדבר. ותגזר באש בית המקדש תתכלה פי 9 פי אב. אחנאן ממכן מה קאעדינשי נחסו האש צאר וקתהה. אלי יקרא ויחס יבדא יבכי ואחדו. חאזה ואחדה תכאיילוהה. פי בית ראשון וצלו הנאס יטייבו זגארהם ויאכלוהם מן כתרת הזוע. יחכיוו עלא מרה עשירה כאנת כל עאם תוזן בנתהה ותזיב קבאלת מיזאנהה דהב לבית המקדש. וקתלי קוה עליהה הזוע דבחת בנתהה וכלאתהה. השואה אלי נצארת הנאס לכל תתכלם עליהה. תמאש האשכון מה יחשש בל-6 מתאיין יהוד אלי תקתלו פשואה. הנאס לכל תתפככר ותתחסר. ילזמנה נערפו. אלי פלחרבן תקתלו דובל עליהם קדאש מן מררה. פי בתיר ברך תקתלו 4 מלאיין. והאדה פי חרבן בית שני אלי מה תקתלושי יאסר כיף חרבן בית ראשון. לאכן לווקת נסאנה פיהם. ונלקאוו קדאש מן ואחד פי תשעה באב יצ'חכו וילעבו ויתפיסכו. האדה עיב כביר. ילזמנה נחסו באלי תקתלו. ובגלות השכינה אלי קאעדה מעאנה פלגלות עלא כאטר זגארהה. לחאזה התאניה הייא ענין הצניעות. אלי הרבי קאלי תכלם עליה. לענין האדה ולא ענדנה כיף לחלאל. כיף מה קאלו לחז"ל. עשה עבירה ושנה בה נעשית לו כהתיר. תממה חאזה קלתהה וחנעאוודנה. אידה כאן נשופו זגארנה מוש כאייפין רבבי מליח. ראו למשהולייה עלא הצניעות מתאע לאם. תתחמל משהולייא כבירה יאסר. ולאב יתחממל משהוליית אלי כללה מרתו תלבש הלבאש האדאך. וילזמנה נערפו כיף מה קאל הרבי. אלי חאזה מן לחאזאת אלי קאעדה תכלי מדת הדין מתוחה עלינה פלבלאד הייא נקצת הצניעות מתאע לבנאת והנסה. אלי וצלו חתתה נאס מתאע לבררה יסתעזבו כיפאש וצלנה זרבה אלי מסמייה בצניעות. כיפאש פי עסרין סנה תבדלת בטריקה האדי. הנסה מסאכין מה קאעדינשי יערפו קימת לחראם מתאע חוטא ומחטיא. ומה תמאש האשכון קאעד יפאהמהם. והרביין מה ינזמושי יתכלמו מעאהם. מה ילהם כאן הנסה. ובהאדה נטלבו מן הרבניות יחאוולו כיפאש יתכלמו מעאהם. כאן יעמלולהם שיעור ויפאהמוהם קוות לחראם. וכאן לזם ימשיוו ידויוו מעאהם בכלאם מעקול ומפהום. האדה האש טלב מני הרב עזרא עדס. והאנה שליח באש נווצל לכלאם האכהוו. ונזיב הוני מעשה זוז בנאת זגאר ואחדה עמרהה 9 שנין וואחדה 6 שנין כדאווהם משרד ההרווחה מן ענד ואלדיהם אלי כאנו עניים וענדום ברשה זגאר ועטאווהם למשפחה אוכרה מה ענדאשי זגאר באש תרביהם. למשפחה האדי כאנת חילונית כאמלה. שראתלום לבאש זדיד אלי הייא משפחה עשירה. לבנת הזגירה לבשת ולאכן לבנת לכבירה מה חבתשי. קאלתלום הלבאש האדה מוש צנוע מה נלבשושי. שריוולי לבאש צנוע נלבשו. הומאן תגששו עליהה יאסר וחבו יסייפו עליהה באש תלבש הלבאש האדאך. והייא שדת צחיח. חבשוהה דרבוהה כלאווהה זיעאנה. שיי מה חבתשי. לבנת הזגירה כאדהה חל אכתהה יאסר. ולאכן מה ענדהה מה תעמל. פליל וקתלי ינעסו כאנת תדוי מעאהה באש תסמע כלאמהם. ולאכן הייא קאלתלהה אנתין מאזלת זגירה. האנה כנת נשוף כיפאש אמהה תקטע מן חואייזיהה באש תצאוובלהה הלבאש מתאעהה באש יוולי צנוע. ובאעד האדה לכל נזם נלבש מוש צנוע. נהאר לבנת הזגירה תשזעת ומשאת למנהלת מתאע לבית ספר אלי תקרא פיהה וחכאתלהה עלא אכתהה. למנהלת כלמת למשטרה. למשטרה זאת לדאר אלי יסכנו

 פיהה. דואוו מעה הראזל ופלאכר כדאו לבנת לכבירה ומשאוו. לבנת הזגירה כאדהה יאסר אלי ולאת וחדהה. ונדמת אלי קאלת ללמנהלת. לאכן בחדה בוהה ואמהה אלי קאעדין ירביוו פיהה עמלת רוחהה כיף לעאדה. ופליל כאנת תתואחש אכתהה ותבכי. תעדאוו לאייאם ובדאת תסתאנס. לאכן כלמה מה תנסתלהאשי אלי קאלתלהה אכתהה אנתין מאזלת הזגירה והאנה כנת נשוף כיפאש אמי תקטע מן חואייזהה באש תצאוובלי הלבאש מתאעי באש יוולי צנוע. וחתתה באעד מה כברת מה נסאתשי לכלמה האדי וקעדת קבאלתהה. ומן וקת אלי ולאת תשרי הלבאש מתאעהה וחדהה כאנת תכטר הלבאש אלי יתביינלהה צנוע. כברת לבנת וכמלת קראייתהה ודכלת תכדם פי בנכה. נהאר תקרבלהה כליון קאללהה אידה כאן ממכן נכרזו מעה בעצ'נה. ראו האנה נייתי צאפייה ונחב נערס אידה כאן מוואפקה נכרזו בעצ'נה כאן תפאהמנה נערסו. הייא חשמת וקאלתלו נכמם. לאכן באעד מה כמלת לכדמה לקאתו יסתנה פיהה. קאללהה מוש נכרזו נבעדו מן הוני. האו תממה קהווה הוני נשרבו קהווה. דכלו לקהווה קאללהה האנה אנסאן דתי. צחיח מוש חרדי אלי יעמלו לחייה וילבשו לכחל. ולאכן דתי. ונחב ואחדה כיפי. וחשית אלי אנתין כיפי. לאבשה צנוע מתאע נאס דתיים. ובהאדה חבית נתערף עליך ונערפך עלא רוחי באלכשי יכתב למכתוב ונערסו. קאלתלו האנה מוש דתייה. סתעזב. קאללהה ענדי שהרין והנה נתבע פי לבאשך מתאע נאס דתיים. הוני עיניהה בדאוו ידמעו. וחכאתלו לחכאייה מתאעהה. קאללהה מאדאם המאליך דתיים ילזמך תרזעי לדת. קאלתלו הדת צעיבה יאסר. קאללהה שופי האנה תווה ננשדלך עלא סמנרים מתאע הדת ושופי רוחך תגדי האו לא. פלאוול מה חבתשי ולאכן באעד קדאש מן מוקאבלה וזיד לולד עזבהה מתרבבי ולאבאש עליה ואפקת. הנהאר לאוול אלי דכלת לסמניר הרבנית אלי תעטיה השעורים דכלת לקלבהה וחבתהה. באעד מה כמלו הסמניר טלבת מן הרבנית באש תקוללהה עלא להרצאות אלי תעטיהם אלי עזבהה יאסר לכלאם מתאעהה. קאלתלהה באהי וכאנו עלא אתיצאל דימה. וחתתה בוהה ואמהה אלי רבאווהה מה גדושי ימנעוהה אלי הייא כבירה וחרת נפסהה. וזיד אלי הומאן בדאוו יכברו וכאפו תהרב ותכליהם. באעד מה בדאת תרזע בשוייה בשוייה בתשובה. לבחור אלי חב יכטבהה בדה ילווז עלא אמהה ובוהה לאצלאניין. ובאעד תעב כביר לקאהם יסכנו פדרום. משאלום. כאנו נאס עלא קדום. ערסו לזגארהם לכל והומאן סאכנין וחדהם. חכה מעאהם וזבדלום עלא בנאתם. קאמו יבכיוו. קאלום אלי הווא יערף ואחדה מן בנאתם תחב תזורום. קאלולו וקתאש. קאלום הזמעה האדי. חכה מעה לבנת האדי פרחת יאסר ותפאהמו אלי לילת לחד ירפעהה. הרבנית מתאע הסימינר תצלת ביהה וקאלתלהה אלי לילת לחד תממה רבנית כבירה יאסר חתזי תחבישי תזיי. קאלתלהה מה נזמשי. קאלתלהה עלאש. חכאתלהה אלי הייא מאומצת. ואלי כאטיבהה למסתקבל ערף למשפחה מתאעהה וחתמשי תזורהם. הרבנית קאמת תבכי. וקאלתלהה אלי חתתה הייא מאומצת. וחכאתלהה אלי כדאווהה הייא ואכתהה הזגירה וחכאתלהה לחכאייה מתאעהה לכל. הייא מאזאלת תחכיה ותשמע כוצ'ה כבירה. קאלתלהה הלו הלו. מה יזאווב חד. פי וקתהה כדאת כרהבתהה ומשאת ללבאנכה. קאלולהה אלי לבנת האדיך דאכת והזוהה לספיטאר לבדיקות. וקתלי וצלת לספיטאר טמנוהה וקאלוללהה לאבאש כיר נחבו נערפו עלא דאכת באלכשי ענדהה באעד למרץ' נצייף שעה ותכרז. וקתלי כרזת שאפתהה נגזת עליהה קאלתלהה אנתין אכתי אלי אמי כאנת תקץ מן חואייזהה באש תלבשך בצניעות. לילת לחד משאוו הזוז יזורו למשפחה מתאעהם לאצלייה. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה. 

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 155 מנויים נוספים

יולי 2017
א ב ג ד ה ו ש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
רשימת הנושאים באתר