תקנות גאונים בביטול מודעה – אברהם בארי

״תקנת״ נוסח הביטול

מצאנו בתשובת רב נטרונממזרח וממערבאי :

ובשביל עבד שאמר לרבו שחרר את בני ואי לא אשתמד ועמד ומסר עליו מודעה ושחררו ואח״ב בא העבד ואמ' בטל לי מודעה ובטל וחזר רבו וכתב מודעה על מודעי וע(תה) הרי ראובן מבקש למכור את בן העבד ובא העבד ותפלין – ותבעו –  בדין ישראל והוציא גט שחרור שלו ורבו מוציא מודעה שמסר עליו והעבד מוציא בטול מודעי והרב מוציא מודעא על בטול מודעי. כך הדין יראו ב״ד אותו שטר בטול מודעא שביד העבד אם כתוב בו הוו עלי סהדי דבטלתיה לההוא מודעה דהוה מסרית על גט הרות דפלוני בן עבדי בהדין לישנא מודעא קדמאה בטיל ומודעא דמודעא לא בטיל ובטיל גט חרות וההוא בן עבד, עבד גמור הוא ואי מזבין ליה רבו שפיר זבין דהא אבטיל גט חרות דיליה ואם תאמי כבר בטליה למודעה דמסר עליה דגט כבר מסר ליה מודעא למודעי אי אמרת בשלמי מהני מסר מודעא על מודעא משום הכין תקינו בתי דין ראשוני׳ למכתב ובטילי מודעי ומודעי דמודעי עד סוף כל מודעי אלמי לא דייקי עדי׳ הכין איפשר למימסר מודעא על מודע׳ ולא בטיל מודעא דאנוס הוא ואיכא בין הכי להכי טובא אבל אי כתבו מהדי בהדין לישנא דקנינא מן ראובן דבטיל כל מודעא ומודעי דמודעי דמסירין על גט חירות דפלוני בן עבדי וקיימתי לגט חירות דיליה בטילי להר כל מודעי וההוא גט חירות מעלי׳ הוא וההוא בן עבד בן חורין הוא וכשר הוא ולא יכול ראובן לזבוני ואע״ג דזבניה לאו כלום עבד וזביניה לאו זביני ״.

בתשובה זו מוזכר, כי ״בתי־דין ראשונים״ תיקנו תקנה הקובעת נוסח מיוחד וקבוע לביטול מודעות, הכולל לא רק ביטול מודעה אלא ביטול ״כל מודעי ומודעי דמודעי עד סוף כל מודעי״. היינו, גם אם נמסרה מודעה על עצם ביטול המודעה, תיבטל אותה מודעה מכוח הביטול האחרון והמפורט. הנוסח צופה גם אל העתיד, ועל־כן כלול בו גם ביטול כל מודעה עתידית, אף כשזו באה לבטל תוקפו של ביטול זה.

רקע התקנה

מהו הרקע לתקנה זו ? כאמור, נקבעה האפשרות ההלכתית לביטול מודעה, ובגט כפוי אף נפסק כי הביטול הוא חלק בלתי נפרד מנתינת הגט. אך היו שעקפו ביטול זה על־ידי מסירת מודעה נוספת על הביטול עצמו, בטענה כי הוא נעשה באונס ולא מרצון המבטל . יתירה מזו, יש שבנוסח המודעה עצמו הוסיפו כי כל ביטול שייעשה בעתיד לא יהיה בר־תוקף. אמצעים אלו הפכו את ביטול המודעה לכלי הסד כל תועלת מעשית. במטרה לסתום פרצה זו נקבעה פסקה מיוחדת בתיקון הנוסח, שמשמעותה לא רק ביטול מודעה שנמסרה על הגט או על העברת הממון, אלא ביטול כל מודעה ובכלל זה מודעה על הביטול. ״ומשום דאיכא מאן דכד מאסר מודעא אמי לשהדי למודעה דאי אפילו מבטילנא ליה להלין מודעא לא ליבטול תקיגו להנפושי מילי ולמימר ומודעי דנאפקין מיגו מול׳ על סוף כל מול׳ לסלוקי ספיקי״ ״.

תשובה זו מתייחסת לגט שחרור, שמהותו ההלכתית מושווה לגט אשה. סביר מאוד להניח, כי תקנה זו תוקנה בראש־וראשונה לעניין גיטין מעושין; שם ביטול המודעה הוא יסוד חשוב להכרת תוקפו של הגט, ונדרש פתרון הלכתי שימנע עקיפתו. עם זאת, העקרון כשלעצמו כוחו יפה גם לעסקות ממון. ובעיה שתעסיקנו בהמשך הדברים תיסוב על שאלת היקף תקנה זו.

זמן התקנתה

אימתי נתקנה התקנה ? רב נטרונאי מוסר, כי נתקנה בידי ״בתי־דין ראשונים״ — מושג מעורפל שיש בו כדי להעיד על קדמותה של התקנה, אך לא על זמנה המדויק ״. הרב אסף טוען, כי:

אין כל ספק שנוסח זה של ביטול מודעה הוא קדום מאד ונמצא בתקון שטרות קדמונים, וגם רב האי בן שרירא וגם השואלים שפנו אליו ידעו אותו מן השמוש התמידי. ואמנם נוסח זה מצאנוהו כבר בתשובות רב נחשון והוא מגיע כנראה עד לימי הסבוראים או הגאונים הראשונים כי רב נטרונאי כותב משום הכין תקינו רבנן הראשונים למיכתב ביטולי מודעי ומודעי דמודעי ומודעי דנפקי מגו מודעי.

הערת המחבר : אכן התעוררה הבעיה מה יגבר על מה: האם המודעה הראשונה שכל ביטול בעתיד לא יהיה תקף, או שמא המודעה האחרונה — הודעת ביטול אומרת כי כל מודעה קודמת בטלה ? ונפסק, כי ההודעה האחרונה היא הקובעת. ראה ״הלכות פסוקות״ (ראו) ותשובת רב נטרונאי (הערה 13, לעיל). ונצטט כאן מ״הלכות פסוקות״, שם: ״ומי שמוסר מודעא במודעו אע״פ שאמר לעדים בשעה שהוא מוסר מודעא שאם אבטל מודעי לא יבטלו לא אמר כלום אם מבטל מודעיו אותו שעה ממנו אע״פ שאמר בזמן מודעא אם אבטל מודעא לא יבטלו בטילין״. רק לאחר פסיקת הלכה זו יש מקום לתקנת הנוסח. וראה ״אוצר השטרות״ לגולאק, עמי 268. והשווה הרמב״ם הלכות גירושין פ״ו ה״י, שדעתו שונה.

הערת המחבר : הבסיס ההלכתי לביטול מבוסס על בירור דעתו ורצונו האמיתיים של מוסר המודעה. מבחינה זו, אין העקרונות של עסקות ממון ושל גט שונים, אם כי מצויים הבדלים בנוסח המודעה עצמה. ועיין להלן.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 218 מנויים נוספים
אוגוסט 2017
א ב ג ד ה ו ש
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
רשימת הנושאים באתר