יחס דבדו- משפחה סאלם – מסעוד- בן זגאי- אליהו מרציאנו – תשנ"ז

משפחת סאלם

משפחה מיוחסת מוזכרת בשטרות הקהילה ובאגרת יחס פאס, פאס וחכמיה, א/ עמי 138 : ראר אברהם די סאלם.

בין איש חיל, גזע היחס, ראש בית אב, מורם מעם, בעל חסד, הצדיק ר׳ סאלם הניח ברכה: ר׳ אהרן.

נראה שהרב סאלם הנ״ל הוא אבי משפחות סאלם בדבדו, הרב סאלם חי בין השנים 1840-1780 לערך.

איש צדיק היה, ירא אלהים, גזע ישישים, מוכתר בנימוסין, הצדיק הרב אהרן (די סאלם) הנז׳ הניח ברכה: אברהם.

הנכבד, יקר ובר לבב, הולך ביושרו, חי מיגיע כפיו, בעל צדקה, גומל חסדים, הצדיק ר׳ אברהם הנז׳ הוליד: אהרן, מסעודא, מרימא.

המנוח, תם ועניו, מאושר בענייניו, משכים ומעריב, הצדיק ר׳ אהרן הוליד: אברהם.

גברא רבא, אבן טובה, מתהלך בתומו, גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב, רץ למעשים טובים, הצדיק ר׳ מסעוד הוליד: יצחק, אברהם, יוסף, אסתר, מרימא.

איש צדיק היה, מבני עליה, בנן של קדושים, דחיל חטאין ועביד טבין, הצדיק ר׳ יוסף (הנק׳ יוסף די סעידא) הניח ברכה: יצחק.

החכם השלם, כבוד ה׳ מלא, הרב המופלא, מלמד תורה לבני ישראל, רב בית כנסת משפחת בן חמו, גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב, הזקן הכשר החסיד הרב יצחק הוליד: יעקב, אהרן, סאלם (ה׳ ינקום נקמתו וידרוש דמו ודם זרעיותיו), סתירא, מאחא, מרימא (מפורסמת בצדקתה), לוויהא, סטונא.

צדיק תמים, ירא ה׳ ושלם, אבן פנה וראש פנה, רץ למעשה חסד, ר׳ סאלם הניח ברכה: משה.

 

 

החכם השלם, איש אשכולות, נעים הליבות, בר אבהן ובר אוריין, הצדיק הרב משה הנז׳ הוליד: סאלם, יצחק, עווישא, פריחא, סעירא.

הרב הצדיק, חמר עתיק, רץ למצוות ולמעשים טובים, זוכה ומזכה עושה ומעשה, גומל חסדים טובים, החסיד הרב סאלם הנז׳ הוליד: ציון, יצחק, משה, שמעון, סתירא, מאחא, מרימא, לוויהא.

השם הטוב, הולך ביושרו, מתפרנס מיגיע כפיו, עושה צדקות, הצדיק ר׳ יצחק הוליד: יוסף, אברהם, שמעון, עליזא.

הזקן הכשר, מנא דבשר, ראש בית אב, יראת ה׳ היא אוצרו, הצדיק ר׳ סאלם הוליד: שמואל, יוסף, משה, לוויהא.

גברא רבא יקירא, טוב לה׳ וטוב לבריות, עוסק במעשים טובים, בעל צדקה, הזקן הכשר הצדיק ר׳ שמואל הוליד: אהרן, שמעון, מסעוד, יעקב, סאלם (שלום), שלמה, יצחק, עווישא.

המרוחם, מתהלך בתומו, טוב וישר, משכים ומעריב, רודף צדקה וחסד, הצדיק ר׳ יוסף הנז׳ הוליד: רחמים, סאלם, עווישא, סתירא, מאחא, מרימא, מזל.

אין בידנו פרטים על הבנים של הצדיק ר׳ משה הנז׳.

המרוחם, איש אשכולות, נעים הליכות, יראת ה׳ היא אוצרו, הזקן הכשר הצדיק ר׳ סאלם (היה גר בעיר אחפיר) הוליד: דוד, יצחק, אברהם, אהרן, משה, יעקב, סעידא, אסתר, מאחא.

משפחת מסעוד

משפחת מסעור רשומה בשטרות הקהילה ״וולאד מסעוד ידי"ן לעריווץ״, הם בודאי קרובי משפחה של שלמה בן לעריווס המוזכר באגרת יחס פאס (פאט וחכמיה, ח״א, עמי 137).

איש צדיק היה, בן איש חיל, ירא אלהים וסר מרע, אילנא תקיפא, עץ עושה פרי, ביתו פתוח לרווחה, ומהנה ת״ח מנכסיו, החסיד (בביתו נהג להתארח המלוב״ן רבי יעקב אבוחצירא ז״ל) ר׳ אברהם (די מסעוד) הניח ברכה: מסעוד, מרימא, עווישא, לוויהא.

השם הטוב, תם ועניו, חי מיגיעי עשר אצבעותיו, בעל צדקה וחסד, משכים ומעריב לבי כנישתא, הצדיק ר׳ מסעוד הוליד: אברהם, אהרן, אסתר, סאעודא, עווישא.

פרי צדיק עושה חיים, גזע קדושים, מוכתר בנימוסין, אוצר כלי חמדה, ראש בית אב, הצדיק ר׳ מסעוד הניח ברכה: משה.

איש מורם מעם, סולת נקיה, מבני עליה, נוח לה׳ נוח לבריות, בעל צדקות הזקן הכשר, הצדיק ר׳ משה הוליד: אהרן הי״ד, מסיעד, יעקב, יוסף, לוויהא.

המרוחם, ישר ותם, בענייניו מאושר, משכים ומעריב, מתפרנס מיגיע כפיו, בעל צדקה וחסד, הצדיק ר׳ אהרן ה׳ ינקום דמו נקמתו, הוליד: יעקב (הי״ד), סתירא, סאעודא, לוויהא, מרימא.

המרוחם הצדיק ר׳ יעקב ה׳ ינקום דמו ודם זרעיותיו נפטר בלא זרע ב״מ.

המנוח, הולך תמים ופועל צדק, מוקיר רבנן ותלמידהון, גומל חסדים הזקן הכשר ר׳ מסיעד הוליד: משה, שלמה, מרי, לוויהא, נונא (ניבט).

המנוח, משכים ומעריב, אוהב תורה ולומדיה, הצדיק ר׳ יעקב הוליד: אהרן, משה, סאעודא, נונא, זהארי, פאני, עווישא, מרימא, מאחא, סתירא, רחל.

הנכבד, ויקר, מתפרנס מיגיע כפיו, בעל צדקה וחסד, ירא אלהים וסר מרע הזקן הכשר ר׳ יוסף הוליד: משה, אהרן, שמעון, מכלוף, מימון.

גברא רבא, אבן טובה, חזרן במצוות ובמעשים טובים, צדיק תמים, ראש בית אב, הזקן הבשר, ר׳ מסעוד (די מסיעד) הוליד: שמואל הי״ד, אליהו, סתירא, לוויהא.

גבר מרומם, אור יומם, ירא אלהים, מדותיו מדות יוצרו, מתפרנס מיגיע בפיו, רודף צדקה וחסד הזקן הבשר ר׳ שמואל ה׳ ינקום דמו הוליד: מסעוד, רחמים, משה, לוויהא, סאעודא, מאחא, נונא, סתירא, מרימא.

השם הטוב, תם וישר, נקי ובר, מתפרנס מעמל עשר אצבעותיו, בעל צדקה, הצדיק ר׳ אליהו הוליד: מסעוד, ר׳ משה, דוד, שמחה, מרימא.

פרי עץ הדר, זריז במצוות ובמעשים טובים, גומל חסדים טובים, הזקן הכשר ר׳ שלמה (הנק׳ די מסעוד) הוליד: שמעון, אליהו, רחמים, שמואל, עווישא, סאעודא, לוויהא.

הגבר המרומם, נגיד נאמן, איש חסד ורחמים, נגיד הקהילה בעיר לעיון, חבר בחברה קדישא, עושה חסדים עם החיים ועם המתים הצדיק ר׳ שמעון הוליד בנים ובנות בפ״י הי״ו.

הזקן הכשר, מנא דבשר, בנם של קדושים, עושה צדקות וחסדים, יראת ה׳ היא אוצרו, הצדיק ר׳ יוסף (די מסעוד) הוליד: אהרן (הנק׳ הניבו), שלמה, מסעוד, סתירא.

בן איש חי, הולך בתום, טוב וישר, חי מיגיע כפיו, ירא אלהים וסר מרע, הזקן הכשר הצדיק ר׳ אהרן הנז׳ הוליד: שלמה, יוסף, סעדיה, מרים, סעידא, זהארי.

נכבד ויקר, נקי ובר, משכים ומעריב לבי כנישתא, זריז למעשים טובים ולצדקה, הצדיק ר׳ שלמה הוליד: יצחק, רחמים, אברהם, אשר, משה, יוסף, סאעודא, מרים.

המרוחם, ענוותן ושפל ברך, טוב לה׳ וטוב לבריות, בעל צדקה הצדיק ר׳ מסעוד הוליד: יוסף, רחמים, שמואל.

ר׳ יצחק די מסעוד ואחיו ר׳ דוד די מסעוד

גברא רבא יקירא, יקר רוח איש תבונה, מתפרנס מיגיע כפיו, רודף צדקה וחסד, חונן דלים, הזקן הכשר הצדיק ר׳ יצחק הוליד: אליהו, אברהם, סעידא, מרימא, עווישא.

איש צדיק היה, זקן ונשוא פנים, נעים הליכות, מדותיו מדות יוצרו, יראת ה׳ היא אוצרו, גומל חסדים טובים עם החיים ועם הנפטרים, בעל צדקה, ידיו רב לו בתורה, הצדיק ר׳ אליהו הוליד: מאחא, עווישא, סאעודא, מרימא.

המרוחם, טהור לב ועדין נפש הצדיק ר׳ אברהם נפטר בלא זרע ב״מ.

זקן ונשוא פנים, מתהלך בתומו צדיק, יושב באהלים של תורה ותפילה, משכים ומעריב לבית ה׳, גומל חסדים עם הבריות, השם הטוב הצדיק ר׳ דוד הוליד: ג׳אנא, עווישא, לוויהא.

בן איש חיל, דחיל חטאין ועביד טבין, ירא אלהים וסר מרע, גומל חסדים הצדיק ר׳ מסעוד (בן זריוול) הניח ברכה: יצחק. המנוח, תם וישר, בעניינו מאושר, חי מיגיע כפו בעל צדקה וחסד, הזקן הכשר ר׳ יצחק הנ״ז הוליד: מסעוד דל (בר עווישא דל), דוד, פורטון, אליז, מרינט, אסתר דל (בת עווישא ז"ל).

משפחת בן זגאיי

משפחה רמה מוזכרת באגרת יחס פאם, פאס וחכמיה, א/ עמי 137.

אחד מן הרמתים, אבי התעודה, ירא אלהים ושלם, איש חסד ורחמים, הצדיק ר׳ משה (הנק׳ די מסעוד) הוליד: ר׳ שמואל, ר׳ מסעוד, ר׳ שלמה, יצחק, דוד, מאחא, עווישא.

החכם השלם והכולל, להודות ולהלל, כל אישורין כולל, מזרק טהור, מתחסד עם קונו, ביראת ה׳ טהורה, קיים כל מילי דרבנן, מלמד תורה לבני ישראל בישיבת רבינו דוד הכהן סקלי זצ״ל, החסיד הרב שמואל הנז׳ הוליד: עווישא.

איש צדיק, יקר רוח איש תבונה, שייף עייל שייף נפיק, גומל חסדים טובים עם החיים ועם הנפטרים, איש ספר הזקן הכשר ר׳ מסעוד הוליד: שמואל, משה, אהרן, סתירא, סאעודא, קמירא, ז׳אנא.

הנכבד ויקר, טוב וישר, ירא אלהים וסר מרע, זריז למעשים טובים, הצדיק ר׳ שמואל הנד הוליד: שאול (מסעוד), שמעון, יעקב, אליהו, רפאל, שושנה.

השם הטוב, אוהב תורה ולומדיה, משכים ומעריב, מתפרנס מיגיע כפיו, הצדיק ר׳ משה הנד הוליד: יצחק, דוד, ציון, יונתן, שמעון, רחל, עליזא, מאמאח.

גברא רבא, נקי ובר, תם וישר, בעל צדקה, משכים ומעריב, הצדיק ר׳ אהרן הנד הוליד: משה, שמואל, יעקב, שושנה, אסתר, יעל, פנינה, שרה.

בן איש חיל, בר אבהן ובר אוריין, איש ספר, פיו מפיק מרגליות, רודף צדקה וחסד, הזקן הכשר הצדיק ר׳ שלמה הוליד: משה, רחמים, שמואל, לוויהא, סתירא, קמירא.

המרוחם, איש תם וישר, מוקיר רבנן ותלמידהון, גומל חסדים טובים הצדיק ר׳ יצחק הוליד: שמואל, משה, סעידא.

היקר, בן היצהר, מתהלך ביושרו, משבים ומעריב, רץ למעשים טובים הצדיק ר׳ שמואל (בן ר׳ יצחק הנז׳) הוליד: יצחק, ציון, יונתן, שמעון, מרים, טני.

החשוב ונבון, בעל מדות טובות, נודב נדבות, הצדיק ר׳ משה (בן ר׳ יצחק הנד) הוליד: יצחק, שלמה, ציון, שושנה, זהרא.

הזקן הבשר, מנא דבשר, איש אמונה, בעל צדקה וחסד, ירא אלהים וסר מרע, טוב לה׳ וטוב לבריות ר׳ דוד (בן ר׳ משה הנז׳) הוליד: אברהם, משה, אסתר, עווישא.

יוסף, ר׳ אברהם, בליפא, דוד, סעידא, זמילא.

המרוחם, איש תם, חי מיגיע בפיו, גומל חסדים, הזקן הכשר ר׳ יוסף: אברהם, יוסף (נקרא ע״ש אביו יוסף, כי נולד אחר פטירת אביו, ונהגו בדבדו במקרה זה לקרוא שם לבן זכר הנולד כשם אביו הנפטר).

הצדיק, טהור לב ועדין נפש ר׳ אברהם נפטר בלא להניח זרע ב״מ.

גברא רבא, איש תבונה, בעל מדות טובות, חי מעמל עשר אצבעותיו, רץ למעשים טובים הצדיק ר׳ יוסף (בן יוסף) הניח ברכה: אברהם.

הזקן הכשר, מנא דכשר, רודף צדקה וחסד, יראת ה׳ היא אוצרו, מוקיר תורה ולומדיה הצדיק ר׳ אברהם הוליד: שמחה, פני, מזל.

המנוח, מתפרנס מעמל עשר אצבעותיו, משכים ומעריב, הצדיק ר׳ כליפא לא הניח זרע ב״מ.

הנבון וחשוב, ירא את ה׳ ושלם במדותיו, רודף צדקה, גומל חסדים, הזקן הכשר הצדיק ר׳ דוד הוליד: משה, יצחק, יהודה (ליאון), אליס (עוואווש), ג׳ולייט, ריניט, מרים, פורטון.

יחס דבדו- משפחה סאלם – מסעוד- בן זגאי- אליהו מרציאנו – תשנ"ז– עמוד 179

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 217 מנויים נוספים
נובמבר 2019
א ב ג ד ה ו ש
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
רשימת הנושאים באתר