פרשת השבוע בערבית-יהו. תו


בס"ד מוסר בלערבי פרשת משפטים – בערבית תוניסאית יהודית

בס"ד    מוסר בלערבי פרשת משפטים תוניסיה-רבניה
פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת משפטים. באעד מה חכאתלנה התורה. כיפאש תכלקת הדניה. וכיפאש אתכלק אדם הראשון. ולחכאיה מתאע נח. ואברהם יצחק ויעקב. והשבטים. וכיפאש הבטו למצר. וכיפאש רבבי כרזנא. וצקלנא אלבחר. וכיפאש עטאנה התורה עלא זבל סיני. ואלקווה מתאע רבבי מללי תכלקת הדנייה. וכיפאש עאקב אלי מה משאשי פטריק מתאע רבבי. ועטה כרה לאלי משה פי טריקו. תווה בדא יקוללנה אלמצוות מתאע רבבי. ובדאלנה בלחאזאת אלי בין אלעבאד. כיפאש נתמשאוו מעה בעצ'נה. וכיפאש אלדיינים יחכמו בין הנאס. 
פלפרשה מתאע הזמעה האדי פיהה 23 מצוות עשה. ו30 מצוות לא תעשה. מצוות עשה הומאן 1]באש נעמלו דין עבד עברי 2] אלי ענדו אמה עברייה יאכדהה הווא האו ולדו 3] אידה כאן מה כדאהה לא הווא ולא עטאהה לולדו יעאוונהה באש תפך רוחהה 4] לבית דין יחכמו בחנק לאלי יסתאהל חנק 5] לבית דין יחכמו עלא אלי צ'ר צאחבו בדין מתאעהו 6] בית דין יקתלו בסיף לאלי תחייב קתל בסיף 7] יחכמו הדינים מתאע השור אלי צ'ר 8] באש יחכמו הדינים מתאע אלי חפר ביר ומה כטאהושי וצ'ר 9] יחכמו הדינים מתאע לגנב 10] יחכמו הדינים מתאע לבהמה אלי צ'רת ברזלהה האו בשניהה 11] באש יחכמו הדין אלי שעל נאר וחרקת 12] באש יחכמו דין שומר חנם 13] באש יחכמו דין טוען ונטען. מאענאהה אלי טאלב צאחבו פי פלוס האו חאזה אוכרה 14] באש יחכמו דין שומר שכר 15] באש יחכמו דין שואל 16] באש יחכמו דין מפתה בתולה 17] באש נסלפו עניי ישראל 18] באש לבית דין יחכמו ברוב 19] באש ואחד יעאוון צאחבו באש יהבט מן עלא לבהמה מתאעהו 20] באש נפקרו הנעמה ולגלה אלי יטלעו פי עאם השמטה 21] מה נכדמושי פשבת 22] באש נעיידו ה3 עיאדה 23] באש נזיבו לבכורים לבית המקדש. מצוות לא תעשה הומאן 1] אלי שרה אמה עברייה מה יביעהאשי 2] מה ימנאעשי ואחד שאר וכסות ועונה מן מרתו 3] מה נצ'רבושי ואלדינה 4] מה נאכלושי ומה נסתנפעושי מן השור אלי תחייב סקילה 5] לבית דין מה יכליוושי סחאר האו סחארה עאיישין 6] מה נגבנושי גר צדק בלכלאם 7] מה נגבנושי גר צדק פלממון 8] מה נעדבושי אלמנה האו יתום 9] מה נטלבושי הסלף מתאענה אידה כאן נערפו אלי מה ענדושי 10] מה נדאכלושי לאלי יסלף ואלי יתסלף ברבית 11] מה נסבושי הדיין 12] מה נשבושי רבבי 13] מה נשבושי מלך האו נשיא 14] מה נסבקושי למתנות. מאענאהה לבכורים לאוולין ומן באעד תרומה ומן באעד מעשר ראשון ומן באעד מעשר שני האו מעשר עני 15] מה נאכלושי בהמה טרפה 16] הדיין מה יטצנטשי ואחד מלי חיתחאכמו ענדו אקבל מה יזיו הזוז 17] מה נקבלושי ואחד בעל עבירות שאהד 18] פי דיני נפשות ואחד מה יכפישי באש יוולי רוב ילזם זוז 19] אלי קאל זכות פי דיני נפשות מה יקולשי חובה 20] לבית דין מה יסכפושי על לעני פדין כל ואחד יאכד חקו 21] מה יחייבושי הרשע עלא כאטר הווא רשע כאנשי כל ואחד יאכד חקו 22] מה יחכמושי בתחכיר. מאענאהה אידה כאן מה שאפשי מה יחכמושי עלא שהאדתו 23] באש הדיין מה יאכדשי שוחד 24] מה נחלפושי באסם עבודה זרה 25] מה נגרושי בישראל באש יעבד עבודה זרה 26] מה נדבחושי עלוש פסח ומאזאל ענדנה לחמץ 27] מה נכליוושי אימורי פסח לצבאח 28] מה נטייבושי לחם בלחליב 29] מה נעמלושי ברית מעה אלי יעבדו לעבודה זרה 30] מה נסכנושי גויים פי ארץ ישראל ומה נביעולמשי דייאר באש יסכנו. 
ופי אכר אלפרשה. יחכילנה אלפסוק. וקתלי חב רבבי יעטינה אלתורה פי 6 סיון. פי 5 סיון. משה רבינו קרב הווא ואלבאכר מתאע ישראל קרבנות. ופלאוול טלע לזבל משה ואהרן ונדב ואביהוא ו70 זקנים. וגאדי שאפו השכינה מתאע רבבי. ומן באעד תקרבו אכתר משה ויהושע. ולוכרין

 רזעו. ומשה טלע לזבל סיני וקעד גאדי 40 יום ו40 לילה לא כלא ולא שרב. 

לפרשה מתאע הזמעה האדי הייא לפרשה מתאע לחכומאת בין אדם לחבירו. אוול חאזה בדא ביהה לפסוק הווא הדין מתאע לעבד עברי. הוני תממה זוז נשדאת. הנשדה לאוולה עלאש לפסוק בדא בדין מתאע עבד עברי. והאדה תממה דינים אלי הומאן מוזודין אכתר מן לעבד עברי חקו בדה ביהם. חאזה אוכרה. מערוף אלי קאלו לחז"ל. אלי שרה עבד עברי שרה אדון לרוחו. אלי ילזמו יעטיהו למאכלה כיף מה יאכל הווא. ינעש פי פרש כיף מתאעהו הווא. ואידה כאן ענדו פרש ואחד יעטיהו ליה הווא. וזיד אלי ילזמו יצרף עלא מרתו וזגארו. הוני ואחד ינשד. עלאש איכה. ואחד ישרי עבד יקום לפסוק ישרט עליה השרוט האדון לכל. באהי באש יכרזו באעד שש שנים. מעקולה. אלי ישראל כלהם עבדים לרבבי. ולאכן עלאש חכם עליה לפסוק באש יעמל מעאהו למליח האדה לכל ויבאזלו עלא רוחו.

לאכן מערוף. אלי עבד עברי יתבאע כאן פי חאלתין. אידה כאן שרק ומה ענדושי מנין יכלץ לקרן. מאענאהה ראס מאל אלי סרק. האו אלי מה ענדושי מה יאכל. הוני לפסוק חב יעטינה דרס כביר יאסר. אידה כאן אחנאן וצלנה לואחד מן ישראל באש יתבאע. כאן תבאע פי בית דין אלי מה ענדושי מנין יכלץ לקרן אלי סרק. מאענאהה סרק עלא כאטר מה ענדושי מה יאכל. האו באע רוחו עלא כאטר מה ענדושי מנין יאכל. וקתהה אחנאן ילזמנה נתחמלו למשהולייה כאמלה. כיפאש יוצל בינה אחנאן עם ישראל. אלי ואחד מננה. מן דמנה ולחמנה. וצל ללחאלה האדי וחתה חד מה סכף עליה באש יעאוונו. ובהאדה בדה ביהה לפסוק. אלי הסאס מתאע הדינים הומאן וקתלי נכממו עלא בעצ'נה ונקימו בעצ'נה. ומאדאם מה עמלאשי הלאזם. וקתהה ילזם וקתלי נשריוו באעד מה יתבאע נתחמלו משהולייתנה ונחטו אדון. אלי מן לאוול חקנה קמנה ביה וכלינה אדון ומה וצלשי לאלי וצל.

אכוואני לעזאז. לחז"ל עמלו דרזאת פצדקה. ואחסן דרזה הייא אלי ואחד יעאוון צאחבו באש יכדם. אחנאן פי בלאדנה ברוך ד' הנאס תעמל צדקות יאסר. ונערף נאס אלי בלחק יעאוונו פנאס באש יכדמו ורבבי עטאהם כירו ורבבי יזידהם. ולאכן תממה חאלאת אלי הומאן מוש באהיין. אלי מראת תלקא ואחד ישוף צאחבו יכדם מעא ואחד. יחאוול באש יפכלו לכליון מתאעהו. כאן באש ירכשלו פסום. האו ידם פי צאחבו. והאדי חאזה דונייה יאסר. וקת לכיר חתה חד מה ילווז. אלי הנאס לכל תכדם והנאס לכל לאבאש עליהה. ולאכן וקת לכשאד כיף לווקת האדה. לחאלאת האדון יווליו דוניין יאסר. והאדה אלי יכלליה תכסיר השוק. ותכסיר הסוואמאת. אלי כל ואחד יחב מה יכדם כאן הווא. ויחב הנאס לכל תשרי ענדו. לחאזה האדי דונייה יאסר. ואלי קאעד יכמם אלי ירבח בטריקה האדי. ראו גאלט. כאן תחבו נשופוהה בלוזיג. אידה כאן הווא יבדה יטייח פסום באש יאכד לכליונאת לכל ענדו. יוולי יצוור אקל. וקדאש מן כליון יזיבולו מכסב מתאע כליון ואחד. ולא כסר הווא וכסר נאס אוכרה. כאן וקתלי יעמל איכה חתה לברכה תנקץ מן לבלאד. צחיח לפרנסה מוש שאהלה. וכל ואחד מאדאביה תוולי ענדו פרנסה מוזודה ומרתאחה. ולאכן ילזמנה נערפו אלי ילזם מה תוולישי עלא חשאב גירנה. כיף מה אחנאן נסתחקו ללפרנסה חתה גירנה יסתחק ללפרנסה. ואחסן טריקה באש כלנה תוולי ענדנה פרנסה מליחה ומרתאחה. הייא וקתלי נעאוונו בעצ'נה. וכל ואחד יחאוול באש יעאוון צאחבו באש חתתה הווא תוולי ענדו פרנסה מוזודה. יחכילי בוייה ז"ל. אלי קבל פי סוק לגראנה פי תונס. כאנו אלי סתפתאח מה יביע לביעה התאנייה כאן מה יתאכד אלי הסוק לכל סתפתאח. מאנעאהה יזי ואחד יחב נוע מתאע קמאש ויערף אלי תממה האשכון פסוק מאזאל מה באע חתתה ביעה והווא סתפתאח בעדה. יבעתו ללחנות האדיך. וכאנו לכל לאבאש עליהם וזדי ז"ל כאן

 ענדו ארבעה כוואת. וכאן ענדום חנות פי סוק לגראנה. ומן כתרת לברכה אלי כאנת מוזודה. כאנו יביעו 12 אן כריטה קמאס כל יום. וכאנו יחלו מוכור. אלי כאנו באעד הצלה יקראוו חוק לישראל. ויעמלו חתה שיעור פצבאח. ומן באעד יחלו לחוואנאת. וכאנו לכל פי כיר. ולאבאש עליהם לכל. ונזיבו הוני מעשה אלי ואחד עשיר כביר אקבל מה ינפטר וצא צגארו קאלום. מה תזריוושי עלא לכדמה כליו לכדמה תזרי עליכם. כלמה מסכרה. הווא כאן ענדו תלאת ולאד. מה פאהמושי השנווה יקצד בוהם. ווקאע ניקאש בינאתהם השנווה יקצד. מה תפאהמושי. פלאכר תפאהמו באש יקצמו וכל ואחד יתבת וצאיית בו כיף מה פהמהה הווא. לכביר אסמו דוד. שד למוקאוולאת מתאע לחאכם. כאייאסאת סביטאראת סכולאת ומן הנוע האדה. וכיפאש כאן יעמל לחאכם. כאן יעמל מונאקצה אלי יכתב פזורנאלאת אלי הווא יחב יבני כדה וכדה. ויעטיה למוואצפאת לכל. ויזיו למוקאוולין וכל ואחד ימד זוואב מסכר ויחט פיה הסום. ואלי יעטיה סום אקל הווא אלי יקבל לבנייה האדיך. אוול ביעה משאלהה דוד חט הזואב מתאעהו. מן גדוה כלמו ואחד מן לוזארה קאלו אסמע תחב תאכד למשרוע האדה תעטיני באיי לייה האנה. כמם קאלו לא האנה חטית הזואב מתאעי פי הסום. אידה כאן תחבו תקבלו מליח כאן לא רבבי יזיבלי כדמה אוכרה. ופעלן למונאקצה מה זאתשי עליה וכדאהה ואחד אוכר. לאכן באעד סת שהור כלמו וקאלולו אלי למוקאוול אלי כדאהה פלס תחבשי תקבלהה אנתין. קאלום גדוה נרזעלכם. אלי למאוואד מתאע לבניי כלהם גלאוו. וכאף יזידו יגלאוו. ובהאדה משה רבט מעה אלי יביעו מאואד לבינה ותפק מעאהם פסום ורזעלהם בסום זדיד וקבלו. והבט הסלעה לכל וכדמהה ונזח פיהה. ומן וקתהה בדה יתסממה פלמוקאוולאת ונזח מליח. קאל האדי הייא וצאיית בוייה. התאני ראובן חל חנות מתאע לבאש. כלם מעאמל באש יהבטלו סלעה. ולאכן למעאמל לכבאר קעדו יתזבדו עליה וטלבו צ'אמאנאת באש יחצ'רולו הסלעה ויבעתולו כל מררה שוייה. הווא מה חבשי קאל האנה זיבולו סלעה נכלץ עלא לבלאצה. פלוסי חאצ'רה. וקתלי לקאהם יתחלו עליה יאסר וטאלבאתהם יאסר. משה חל מעמל מתאע לבאש וזאב כדאמה ובדה יכדם לחנותו. הלבאש מתאעהו תסממה ומן למעמל עמל מעאמל ונזח מליח. התאלת אסמו יונה. חל שאריכה אלי תווצל הסלוע מן בלאצה לבלאצה. שרה כמאיין כבאר ובדה יכדם. וחתה הווא נזח. וכאן מווצי לסוואק מתאע לכמאיין מה תמשיוושי פליל מהמה כאן. ופעלן וקתלי יקרב הליל ידכלו לאקרב בלאד יבאתו פיהה. נהאר כלמו מעמל אלי יחב יווצל לבאש מתאע כדאמה לבלאד אוכרה. משאו למעמל באש יעביוו. וקתהה עשייה. קאלולו אלי יחבו גדוה הצבאח יווצלו. קאלום האנה נעמל אלי עלייה ווקתלי יווצלו יווצלו. עבה לכמאיין וקאל ללסוואק באתו פי דייארכם וגדוה כרזו. קאלולו קאל יחב גדוה הצבאח יווצלו. קאלום יקול אלי יחב באבא וצאני מה תזרישי עלא לכדמה כללי לכדמה תזרי עליך. ומשיוו נעשו פי דייארכם וגדוה יעמל רבבי נאייב. מן גדוה כלמו מול למעמל בעת הסלעה. קאלו כארזין תווה. קאל מה תכרזשי ראו וקעת גלטה ועבינאלך סלעה אוכרה. רזאע ללמעמל יעביה. הווא בדא יעביה ויכלמו מול הסלעה. קאלולו כרזת הסלעה. קאלום האו באש תכרז תווה. קאלולו מה תבעתהאשי ראו פתנייה תממה תלז כביר יאסר ולכמאיין צעיב כאן יתעדאו. סתנאו חתה אלי תעדדה התלז ומן באעד בעתהה. מול מעמל הלבאש כמם כיפאש האדה מה כרזשי פי וקתהה. אלי יערף לכמאיין מה יסתנאוושי. ואלי חייקבל הסלעה חתה הווא כמם נפש התכמאם. ובהאדה זאו הזוז באש יקאבלו מול השאריכה מתאע לכמאיין. וקתלי תקאבלו לקאו רוחהם התלאת כוואת. קאמו יצ'חכו לכל. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.   

בס"ד מוסר בלערבי פרשת תרומה – בערבית יהודית-תוניסאית

תוניסיה-רבניה
פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת תרומה. פיהה 2 מצוות עשה. ומצות לא תעשה ואחדה מצוות עשה הומאן 1] אלי ילזמנה נבניו בית המקדש. 2] ומצוה באש אלכהנים יעמלו לחם הפנים פוק השלחן פלהיכל קדאם קדש הקדשים. והמאן 12 אן כבזה. אלוחדה מנהם טולהה 80 ס"מ. וערצ'הה 40 ס"מ. וכסנהה 0.8 ס"מ. וילזם לכבזאת יווליו מרבעין. מענאהה לא מדוורין ולא מתלתין ולא שכל אוכר. וכאנו יאכדו 24 קלבה קמח וירויחווהם ויגרבלוהם ב11 כרבאל חתה יציטו מנהם 24 עשרון. וכל כבזה כאנת 2 עשרונים. וכאן פיהם נס כביר יאסר. אלי כאנו כל נהאר הזמעה יעמלוהם ויחטוהם עלה השלחן.ונהאר הזמעה אלי בעדהה ינחיווהם ויחטו ואחדין אוכרין. ויכרזו אלאוולין. וכאנו ילקאווהם סכאן כיף אלי טייבוהם תווה. ומצות לא תעשה ואחדה. אלי מה ינחיוושי אלעציאן אלי יקימו ביהם לארון. מן לחלק אלי פלארון. 
פלפרשה מתאע הזמעה האדי. קאללנה לפסוק. אלי רבבי וצא משה רבינו באש יקול לישראל ידפעו נדבה באש יעמלו למשכן. ולחז"ל קאלו עלאש רבבי טלב מן ישראל באש ידפעו הומאן והאדה כאן רבבי ינזם יהבטלום למשכן חאצ'ר זמלה האו עלא לאקל יהבטלום אלי יסתחקו. וזאוובו אלי וקתלי ישראל ידפעו הומאן ויעמלו הומאן הזכות האדאך יכליה באש השכינה ולקדושה תנזל אכתר עלא ישראל. וחאזה אוכרה. וקתלי ישראל הומאן אלי תעבו פיה יווליו יסתחפצ'ו עליה באש מה יכלאשי. אלי מערוף אלי מה יכלא למשכן כאנשי אידה כאן יעמלו ישראל לעבירות. ווקתלי תעבו פיה הומאן. יווליו יסתחפצ'ו עליה ומה יעמלושי הדנוב אלי האדאך האש חאזתו רבבי. וקאלו באש יעמל לארון ווצפלו כיפאש יעמלו. וקאלו באש יעמל שלחן אלי יחטו עליהה לחם הפנים ווצפלו כיפאש יעמלהה. וקאלו באש יעמל מנורה ווצפלו כיפאש יעמלהה. וקאלו באש יעמל משכן ווצפלו כיפאש יעמלו. 
מן זמלת לחאזאת מתאע למשכן אלי וצא רבבי משה רבינו באש יעמלו כאן השלחן אלי יחטו עליה לחם הפנים. ולפסוק סמאהו השלחן הטהור. לחז"ל נשדו מאדאם כתב עליה לפסוק אלי הווא טהור מאענאהה ינזם יוולי טמא. ועלאש יטמא. והאדה הווא חאזה אלי תקעד דימה ומה תתקאמשי ואחנאן ענדנה פדין אלי כלי העשוי לנחת מה יקבלשי טומאה. וזאוובו. מן הוני יביין אלי פלעיד כאנו לכהנים יקימו השלחן ויכרזו לישראל באש ישופו לעזב אלי פיה. אלי לכהנים יעמלו לכבז נהאר הזמעה וירזעו יאכדו נהאר הזמעה אלי בעדהה. מאענאהה באעד זמעה. ויחטו לכבז הזדיד. וכאן יקעד שכון תקול עליה תווה כיף כרז מן לכושה.

פלפרשה מתאע הזמעה האדי. לפסוק כתב. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. הרש"י ז"ל פסר פי דבור ויקחו לי תרומה. לי לשמי. הוני מערופין הנשאייד. אלי לפסוק חקו כתב ויתנו לי מוש ויקחו לי. ולחז"ל זאוובו פיהה ברשה זוואבאת. הנשדה התאנייה חקו ויתנו לכם. אלי חייעטיו ליהם הומאן. חתה חד מה ינזם יעטיה חאזה לרבבי. והאדי אלי זאווב עליהה הרש"י ז"ל. לשמי. לאכן חתה עלא הרש"י תממה נשדה. אלי למצוות לכל ילזמהם לשם שמים. אלי ואחד יעמל מצוה

 מוש לשם שמים מה ענדהה חתה קימה. ונשדה אוכרה. עלאש כאן הוני לפסוק וצ'אח אלי ילזם לשם שמים. [ ורבי דוד מאדאר הי"ו. זאווב פיהה זוואב. אלי למצוות לכל יזיוו ללעבד קדאש מן מררה פי חייאתו. ינזם מררה יעמלהה מוש לשם שמים. ומן באעד תוולי לשם שמים. שמתוך שלא לשמה בא לשמה. ולאכן תרומת למשכן. מררה ואחדה. ובהאדה אכד לפסוק אלי ילזמהה לשם שמים ] ולחז"ל זאוובו עלה הנשדאת האדון ברשה זוואבאת. וחתה אחנאן חנחאוולו נזאוובו זוואב אוכר.

מערוף אלי קאלו לחז"ל. אלי ואחד אלי מה יכלצשי ואחד כאן פי פלוסו אלי יחבום עליה. האו פי כדמתו אלי כדמהאלו. יסתממה כיף אלי קאעד יאכדלו רוחו. ומוש רוחו ברך כאנשי חתתה רוח לפמילייה מתאעהו. כיף מה מכתוב פלגמרה אלי תממה רבי וקתלי יכלץ לכדאמה מתאעהו. יקולום איזה כוד רוחך.

והוני ישראל חידפעו פלוס לדמת למשכן. כיף אלי קאעדין יאכדולום רוחום. עליהה קאלום רבבי ויקחו. אלי יתביינלום חיאכדו רוחום ורוח לפמילייה מתאעום. מה יכאפושי. אלי התרומה לי. לייה האנה. ואלי ידפע חאזה לרבבי תזידלו חיים מוש יאכדולו רוחו. והרש"י ז"ל תנשדתלו. יאכי הומאן חייעטיוו לרבבי. והאדה חייעטיוו  לגבאים. האשכון האדה אלי ינזם יעטיה לרבבי. עליהה זאווב. אלי הומאן חייעטיוו ללגבאים ולאכן לשם שמים. ובהאדה ינזאדלום חיים אלי הצדקה תזיד חיים מוש תנקץ חיים.

אכוואני לעזאז. מצות הצדקה הייא מצוה כבירה יאסר. כיף מה קאלו לחז"ל וצדקה תציל ממות. אלי לעבד אלי תגזר עליה גזרת מות מן השמים. וקתלי ידפע לצדקה לגזרה האדיך תתקטע. ורבבי ימנעו. ולמעשר אלי הווא נוע מן הצדקה. לפסוק כתב עליה בחנוני נא בזה. מאענאהה אלי לעבד ינזם יזרב פיה רבבי. אלי חתתה מצוה מה ענדנה חק נזרבו פיהה רבבי. כאן למעשר. אלי רבבי קאל אלי ידפע למעשר והרקותי לכם ברכה עד בלי די. ולחז"ל פסרו חתתה אלי תקולו יזי. כיף מה כאן וקת לכיר הוני פי בלאדנה זרבה. אלי הנאס תעבת מן לכדמה ומה תפרח כאן מה תזי השבת האו לעיד. וואחד אלי יזיבולו כדמה תזיהו צ'רבה עלא קלבו. וקדאש מן מררה יקולו ארפעהה לפלאן. ומול הסלעה יקולו תעמל מזייה. ראו דרת עלא לכדאמה לכל וכלהם מעביין. ונתפכר האנה פי ואחד צאחבי. כאן יסכר עליה חנותו אלי יכדם פיהה. ומה יכרז כאן נפץ הליל וקתלי יתאכד אלי מה עאד יזיהו חד. מן כתרת טלב לכדמה והווא מוש כאלט. ומראת ילקא האשכון יסתננה פיה. והצדקה נואע. אחסן צדקה הייא וקתלי ואחד יעאוון הנאס באש תכדם. מאענאהה אלי ישופלו טריקה כיפאש יכדם וילקא מה יצרף עלא פאמילתו בראס מרפוע. אלי קאלו לחז"ל ואחד מן הנאס אלי עישתו מוש עישה אלי יצטחק באש יאכד מן ענד הנאס. ואלי יעאוון הנאס באש תכדם ותעיש מן גיר חשמה חאזה מליחה יאסר. ואחסן טריקה פצדקה. אלי מן אקווה לעבירות וקתלי נחשמו בעצ'נה. ובלאכץ ברבים. כיף מה קאלו לחז"ל. המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא ד' יצילנו. וכיף מה קאלו פלגמרה. אלי פי ארץ ישראל כאנו ירצ'ו באלום יאסר באש מה יחשמו חד. אלי יסתממה כיף אלי קתלו. אלי לעבד וזהו יצפאר. כיף למיית אלי יופאלו הדם.

 וחתה הווא יופאלו הדם מן ווזהו ויצפאר. וממכן יאסר ידכלו פי כטר. ולעכס מתאעהו הייא למצוה לכבירה אלי יעאוון הנאס באש תצטקאת מן ערק זבינהם. תוולי כיף אלי עיישו הווא ולפמילייה מתאעהו. כאנשי אלי מה ינזמשי יכדם וקתהה ילזמנה אחנאן נעטיוו פלוס באש ינזם יעיש. ולאכן אלי ינזם יכדם מאדאבינה נשופולו כדמה באש מה יתחשמשי. ונזיבו הוני מעשה יעקב כדמתו נזאר פלמובילייה. פי ווקת מן לווקאת כאן לאבאש עליה ועאייש הווא ולפמילייה מתאעהו בשופע. ולאכן דאר עליה לווקת. אלי חללו מעאמל יביעו למובילייה חאצ'רה. ויביעו ארכס מנו ביאסר. והנאס מה תחבשי תסתנא. אלי הווא כאן יכדם בידיה. וחתה למאכינאת אלי ענדו מוש כיף למאכינאת אלי פלמעאמל. ובהאדה בדאת תצ'ייאק עליה הדנייה. ומה עאד יזיבו כאן פתצליח. וולאת דארו נאקצה קדאש מן חאזה. והווא מה ישריה כאן אלי יצטחק ללמאכלה בסיף ומוש כאלט. ומראת יקעד בשהר מה יצ'רב חתתה צ'רבה. נהאר פי עשייה בעת וולדו ללעטאר באש יזיב זוז כבזאת לדמת לעשה וזוז באכוואת חליב לדמת פטור הצבאח. וולדו קאל ללעטאר קאלך באבא עטיני זוז כבזאת וזוז באכוואת חליב. קאלו קולו חתתה יכלץ לקדים. קדאש מן אלף שקל נחבהם עליה. וכל שהר לכרידי ינזאד ומה כלצשי. לולד טבס ראסו וכרז. בצדפה כאן תמה גאדי ואחד עשיר כביר אלי וקף יאכד דבוזה מה. אלי לחאל ציף והווא עטש. באעד מה כרז לולד תלפת ללעטאר קאלו קדאש תחב עליה האדה. קאלו 5000 שקל. קאלו האו צ'ך ב-7000 שקל. 5000 מתאעך. ולוכרין באש יצרף מנום השהר האדה. ובעתלו לכבז ולחליב תווה וקולו גדווה יזיני והאו לכארט וויזית מתאעי ומשה. מן גדוה דק לבאב מתאע דאר לעשיר האדה. פלבאב יעקב ומרתו וזאבו מעאהם בשכוטייה. דכלוהם ופרחו ביהם. קאלו מה נערפשי כיפאש נשכרך עלא אלי עמלתו מעאייה. אלי הזגאר חייבאתו מן גיר עשה ומן גיר פטור. והאנה בקצ'רת רבבי נעמל מזהודי ואוול מה ידכלו פלוס לידי נזיבהומלך נזרי. ותבארך אללא ופיך מן לפוק. קאלו יאכי פי באלך עטיתהמלך איכאך לפלוס. האדון תסבקה באש תבדללי לכוזינה מתאעי. אדכל ללכוזינה וכוד לקייאץ. וזאד כלמלו צחאבו לעשירים באש יכדמלום חתתה הומאן. ואיכה רזאע יכדם עלא רוחו ורזעת לפרחה לדאר מתאעו. באעד עאם כדה כאדו באהי ומשה הווא ומרתו לדאר לעשיר האדה. דקו לבאב חלולום ופרחו ביהם יאסר. קאלו האדה כאדו זגיר מן ענדי. אלי מה עמרי מה ננסה אלי אנתין עיישתני מן הזדיד. וכאן מוש מנך ראני בטאל ומה ענדישי האש נאכל ולא נווכל זגארי. זאוובו לעשיר יצ'הרלי האנה אלי ילזמני נזיבלך כאדו. אלי אקבל מה תערפת עליך כנת עשיר זגיר. ותווה פי עאם דובל לעשרות מתאעי עשרה מראת. ומוש איכה ברך. כאנשי למאשאכל אלי כאן ענדי מעה מס הכנסה ומעה למונאפשין מתאעי צפיתהם לכל כיף מה נחב האנה. וזיד אלי הווא מערס תווה סת שנין. ומרתו מה חבלת כאן הסנה. האשכון אלי ילזמו ישכר צאחבו. האנה האו אנתין. קאלו האדה הווא אלי קאלו לחז"ל והריקותי לכם ברכה עד בלי די. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.  

בס"ד-מוסר בלערבי פרשת תצוה בערבית יהודית תוניסאית

בס"ד        מוסר בלערבי פרשת תצוה תוניסיה-רבניה
פלפרשה מתאע הזמעה האדי. פרשת תצוה. לפסוק יכמל יקוללנה עלא בקיית מלאכת למשכן. והוני רבבי וצא משה רבינו עלה הזית מתאע למנורה. ועלה לבאש לכהנים. ועלה לקרבנות אלי ילזמום יקרבוהם באש יתקדשו. ועלה מזבח הקטורת. 
פלפרשה מתאע הזמעה אדי פיהה 4 מצוות עשה ו4 מצוות לא תעשה. מצוות עשה הומאן 1] באש לכהנים יצאוובו למנורה וישעלוהה 2] באש ילבשו לכהנים בגדי כהונה וקת לעבודה פי בית המקדש 3] באש לכהנים יאכלו באייהם מן לחם לחטאת ולאשם 4] באש לכהנים יעמלו לקטורת כל יום פצבאח ולעשייה. מצוות לא תעשה הומאן 1] באש מה ינחיוושי לאפוד מן עלא לחושן 2] באש מה יקטעושי לחואייז מתאע לכהנים שמאתה 3] אלי מוש כהן מה יאכלשי לחם קדש קדשים 4] באש מה יקרבושי לקרבנות פוק מזבח הזהב. אלי מה תעמל כאנשי ללקטורת.
פלפרשה מתאע הזמעה האדי. פזוהר הקדוש נשד לפסוק כתבלנה תלאת מראת ואתה. ואתה תצוה. ואתה הקרב אליך. ואתה תדבר. לפסוק כאן ינזם יכתבלנה ותצוה והקרב ותדבר. כלמת ואתה ואחד הוני יחסהה זאיידה. ווקתלי לפסוק יכתבלנה חאזה זאיידה יחב ירמזלנה חאזה. השנווה לחאזה אלי יחב ירמזלנה הוני. פזוהר זאווב. ואחנאן חנחאוולו באש נזאוובו זוואב אוכר. ותממה נשדה אוכרה. פלפסוק כתב ואתה תדבר אל כל חכמי לב. כלמת לב זאיידה הוני.

הרש"י ז"ל פי פרשת צו כתב. אין צו אלא לשון זריזות. מאענאהה לפסוק וקתלי יכתב צו האו תצוה קאעד יזרז פי משה רבינו. ווקתלי יכתבלי ואתה. אנתין אלי ילזמך תזרז אותם. מאענאהה כלף הזריזות אלי וצאהה למשה רבינו. וצאהו באש יזרז אותם. ועלא השנווה הזריזות האדי. נפסרוהם כל ואחדה וחדהה.

ואתה תצוה ויקחו אליך שמן זית כתית למאור. הוני פי מנורת בית המקדש זרז אותו באש עם ישראל וקתלי יעמלו הזית מתאע למנורה יעמלו מן אחסן זית. ומוש כאן למנורה ברך. כאנשי מן הוני נתעלמו לכל חאזה מתאע מצוה נעמלוהה מן אחסן מה ענדנה. אלי ואחד יקול רבבי וצאנה באש נשעלו למנורה. האש למאענאהה זית האדה האו זית אוכר. למוהם ישעל. רבבי קאללנה מה נשתנה יקולוהה לילת פסח. וכל חאזה מתאע מצוה ילזמהה תתעמל מן אחסן מה ענדנה. למשל ואחד תלקה ישרי כסוה בשיי לפולאני. וטלית האו סדור יאכדו מכל הבא ליד. הוני לפסוק קאללנה לא. ילזם נאכדו אחסן סדור ואחסן טלית. מאדאם אחנאן פי לבאשנה נכטארו אחסן מה תממה. ורבבי יערף אלי אחנאן מה נעמלושי איכה. ובהאדה וצאנה וזרז אותנו. וזאד וצה משה רבינו באש יזרז אותנו. באש למצוות נעמלוהם מן אחסן מה נזמו נעמלוה.

נזיו לתאניה. ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך. הוני מערוף אלי יכבר. הנאס תנגר מנו. אלי כל ואחד יקול עלאש מוש האנה. ולאכן מערוף אלי חתה חד מה יטלע דרזה כאן אידה כאן מן השמים יחבו יטלעו. ובהאדה קאלו ואתה הקרב אליך. אנתין ילזמך תזדרז ותזרז עם ישראל באש יחטו אהרון כהן גדול. ומה ינגר מנו חד. אלי האדאך האש וצאנה רבבי. והווא יחב איכאך. והווא יערף האש יעמל.

ואתה התאלתה הייא. ואתה תדבר אל כל חכמי לב. מערוף אלי לעבד יכמם במכו. כיף מה נקולו בלערבי יכדם מכו. והוני לפסוק קאללנה חכמי לב. עלאש. עלא כאטר מערוף לעבד הווא קרוב לעצמו. ואידה כאן חיכמם במכו ברך. דימה חיימשי פי מצלחתו הווא האכהוו. ובהאדה הוני קאל למשה רבינו אנתין תזדרז ותזרז חכמי ישראל. באש יווליו חכמי לב. מה יכדמושי מכום האכהוו. כאנשי יכדמו קלבום זאדה. ומערוף אלי ישראל גמלנים ביישנים רחמנים. ווקתלי יכדמו קלבום מעה לחכמה וקתהה ינזחו.

הרבט בין התלאתה כלמאת הווא. ללכבאראת מתאע ישראל באש ינזחו פי תשייר לקהל אלי עטאהומלום רבבי באש ישיירוהם. ילזמהום תלאת חאזאת. יכדמו מכהום וקלבהם באש יתעאטפו מעה לקהל. מה ינגרושי מן לכביר כאנשי יתעאוונו מעאהו. ויחטו אחסן מה תממה הווא לכביר.

אכוואני לעזאז. רבבי יחב עם ישראל יאסר אכתר מן לכבאראת מתאעו. וכיף מה שפנה אלי משה רבינו וקתלי ישראל עמלו עוון למרגלים נסתלק ממנו יחוד הדבור. חתתה ואלו אלי משה רבינו מה ענדו חתתה דכל פדנוב האדה. ובלעכס חאוול באש ירץ' עליהם. עלאש. עלא כאטר רבבי עטה למשה רבינו יחוד הדבור עלא כאטר עם ישראל. ווקתלי כאן מגשש עלא עם ישראל. נחאלו יחוד הדבור. מאענאהה רבבי וקתלי יחט כבאראת עלא לקהל. הווא מאמנהום עלא זגארו באש ישיירוהם פטריק הצחיח ויצליוו עליהם קדאם רבבי ויירצ'ו עליהם וקתלי יעמלו הדנוב באש רבבי יוולי ראצ'י עלינה. ולאכן מה תמאשי האשכון מה יגלטשי. הווא חתה משה רבינו גלט. ובהאדה פי כל קהל נלקאו כביר ומעאהו מזמועה אוכרה חתה הומאן מן אחסן מה תממה פלבלאד באש אלי יגלט מנהם יפייקו לוכרין. כיף מה כאנו הסנהדרין. זוז מתאע 23 וואחד מתאע 71 סנהדרין. באש אידה כאן גלטו ה-23 לוכרין ייפייקוהם. ואידה כאן גלטו הזוז ל-71 ייפייקוהם. ואיכה חתה ואלו יווקעו גלאט. יווליוו שוייה גלאט. ומן עם ישראל תעלמו בקיית לאומות. אלי יעמלו ראייס ווזרה וברלאמאן באש ישיירו לבלאד מעה בעצ'הם וייתשאוורו מעה בעצ'הם למצלחת לבלאד. ובהאדה אחנאן לקהל מתאענה אלי הווא קהל זגיר ילזמנה וקתלי נלקאו חאזה מה תעזבנאשי נתנאקשו מעה למשהולין בכל אחתיראם ונקולו ראיינה. ולכבאראת מתאע לקהל הומאן פלאכר יקררו. אלי מאדאמהם הומאן כבאראת לקהל יסתמאוו אחסן עבאד התפכיר מתאעהם צאלח פלקהל. ומה נקולושי אידה כאן הומאן מה פאקושי ביהה לאזם מוש באהייה. בלעכס מראת תלקה פכרה ענד עבד פשוט תנפע ללקהל אכתר מן לכבאראת. ובהאדה מה פיהה באש כאן כל ואחד ענדו פכרה ימשי ויקולהה ללכבאראת והומאן יתנאקשו פיהה ואידה כאן פיהה מצלחה יעמלוהה. ונזיבו הוני מעשה חיים בדה חייאתו למהנייה פתמאנינאת. בדה כדאם ענד תארזי. באעד מה תעלם הצנעה חל חנות מתאע כייאטה. ורבבי בעתלו לברכה ומן חנות עמל זוז ותלאתה וולא יביע לחוואייז ישרי מן למעאמל ויביע. ומאדאם ענדו מערפה פלכייאטה כאן יפהם ויערף השנווה יזיב ללחוואנת מתאעו. ותסממה חוואנת חיים מה תלקא פיהם כאן הסלעה למליחה. ערס וזאב זוז בנאת וזו ולאד. והווא כאן כאייף רבבי ומרתו זאתו בלברכה. חל מעמל

 מתאע חוואייז ונזח מליח. זגארו קראהם פלישיבה ובנאתו ערסלהם אברכי ישיבה וכאנו על התורה ועל העבודה. והווא כבר למעמל מתאעהו וולא ענדו 10 מעאמל. ווקתלי חלת ולאו יזיבו מן לבררה וחס אלי חתנקץ לכדמה. למעאמל מתאעהו בעהם ודכל יכדם פלבניי. ולאכן לבניי הווא מה יפהמשי פיה. האש עמל זאב מוהנדסין ובנאייה כבאר וחטהם הומאן אלי ימשיוולו לכדמה. וכאן יעטיהם שהרייאת באהיין וכאן מתסאמח מעאהם יאסר. חתתה להוני כל שיי באהי. לאכן מוש דימה תקעד הדנייה מליחה. חיים כאן יתאעב רוחו יאסר ובהאדה מרץ' בלקלב ומה צ'איינשי יאסר ונפטר. באעד השבעה תלממו למשפחה וטלבו מן אמהם באש הייא אלי תשד לכדמה מתאע בוהם. קאלתלהם האנה מה נזמשי ושדת צחיח. כממו באש יחטו הנסה מתאעהם. ולאכן קאלו הזגאר האשכון ביהם. פלאכר קררו באש כל ואחד ישד נהאר. וחתה רזאל כוואתהם דכלוהם מעאהם. וקאלולום אנתון שורכה כיפנה כיפכם. חתה ואלו אלי מן הדין לבנאת מה יוורתושי לאכן אחנאן חנעטיווכם מתנה תתשארכו מעאנה אלי לכיר ברשה. ולאכן תשדו מעאנה נהאר בטריק. מאענאהה כל ואחד יכדם נהאר פלארבעה הייאם. ועמלו איכאך תלאת הייאם קראייה ונהאר כדמה. לחאזאת אלי מה עזבתהומשי הווא אלי כבאראת למעמל מה יזיוושי פלווקת דימה והשהרייה מתאעהם כבירה יאסר. כממו וקאלו האדון ילזמנה נכרזוהם. משאו חכאוו מעה אמהם קאלתלום זעמה בוכם מה יערפשי אלי כלאהם. קאלולהה בונה כאן נאס מלאח יאסר אכתר מן הלאזם. ופעלן כדאו פיהם קאראר וכרזוהם. ולאכן לכדמה מה משאתשי. ולמשרוע אלי עמלו טלע כאסר. וולאת אזתימאעאת מעה בעצ'הם ובדאוו ינקצו מן וקת לקראייה חתה אלי פלאכר שלמו פלקראייה וקעדו לאהיין בשאריכה מתאעהם. ופי אכר לעאם לקאו רוחהם רבחו ולאכן אקל ביאסר מלי כאנו ירבחו לעאדה. זתמעו בלאידארה מתאעהם ובדאוו יתנקשו מעאהם עלאש הרבח מוש יאסר. ופלאכר כרזו בקאראראת באש לעאם הזדיד ירבחו מליח. קאמו כרזו. תממה ואחד מן לכדאמה מתאעהם אסמו לוי קעד ילם פלאווראק מתאעו ווקתלי כרזו לכל מה פצ'לו כאן הווא והומאן. וקתהה קאלום נחב נקוללכם חאזה. קאלולו תפצ'ל. קאלום ילזמכם תערפו הנאס אלי כרזתוהם כובארה פלבניי. ויערפו כיפאש יכרזו למאשאריע לכל ראבחה בזאייד. והאדאך עלאש בוכם כאן שאדד פיהם ומדללהם. ואנתון ראייכם אצלח. ומשה. כרזו משאו לאמהם קאלולהה האש צאר לכל. קאלתלום מאו קלתלכם מה תכרזוהמשי. קאלולהה האש נעמלו תווה. קאלתלהם רזעוהם. קאלולה זעמה ירצ'אוו. קאלו נחאוולו. כלמוהם תממה האשכון רצ'ה ותממה האשכון מה חבשי. הנאס אלי רצ'אוו קאלולהם תווה נכלמוהם. וזתמעו ביהם לכל. סרטו עליהם אנתון תרזעו לישיבה מתאעכם וכליוונה נכדמו עלא רוחנה. ומררה פזמעה איזאוו שופו חשאבאתכם. כאן לא מה נרזעושי. משאו לבירו מתאעהם ורזעולהם קאלולהם מוואפקין עלא סרט. לוי הווא אלי יתבע השאריכה לכל והווא יוולי למודיר. וואפקו. רזעו הומאן לישיבה. פלאוול ולאו יזיוו מרה פזמעה ומן באעד ולאו מה יזיוו כאן כל ראש חדש והאכהוו. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.   

בס"ד מוסר בלערבי פרשת כי תשא-בערבית יהודית-תוניסאית

בס"ד      מוסר בלערבי פרשת כי תשאתוניסיה-רבניה

פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת כי תשא. פיהה 4 מצוות עשה ו5 מצוות לא תעשה  מצוות עשה  הומאן 1] באש כל ואחד יעטי מחצית השקל 2] באש אלכהנים יכסלו ידיהם וקתלי חיעמלו עבודה פי בית המקדש 3] באש נעמלו שמן המשחה 4] באש פשמטה מה נכדמושי לארץ'. מצוות לא תעשה הומאן 1] באש חתה חד מה ידהן בשמן המשחה 2]באש מה נעמלושי שמן המשחה כאן לבית המקדש 3] באש מה נעמלושי לקטורת כאן לדמת בית המקדש 4] באש מה נאכלושי מן אלחאזה אלי תקרבת ללעבודה זרה 5] באש מה נאכלושי לחם אלי אטייב פלחליב.  

פלפרשה מתאע הזמעה האדי. יקוללנה אלפסוק עלא מעשה העגל. אלי משה רבינו טלע לסמה נהאר 6 פי סיון באש יזיב התורה. ורבבי עטאהו הלוחות אלי מכתובין מן ענד רבבי. וקאלום אלי חנהבט באעד 40 יום. והומאן חשבו אלי נהאר 16 פי תמוז יכמלו ל40 יום. והווא נהאר 6 פי סיון מה יתחשבשי עלא כאטר מן גיר ליל. ומה יסתמה טלאע כאן נהאר 7 סיון ויהבט נהאר 17 פי תמוז. והומאן וקתלי לקאו משה מה הבטשי נהאר 16 תמוז. קאלו לאזם השנווה נצארלו. וזיד השטן וראלהום מלאכים יהזו פלארון מתאע מיית. קאלו ודאי משה רבינו נפטר. ומשאו לאהרן קאלולו שופלנה האשכון ישד בלאצת משה. ווקתלי חור ולד כלב ומרים קעד ירץ' עליהם קתלו. ואהרן כאף עליהם. עלא כאטר אידה כאן יקתלו חתה הווא. יווליו קתלו נביא ומה יתסמחלומשי דנובהם. ובהאדה קאלום זיבולי הדהב מן ענד נסאכם. עלא כאטר יערף אלי הנסה מה תשלמשי פי דהבהה. יאכי המאן נחאו אלכראץ אלי ענדהם ועטאוהמלו. ותמה ואחד אסמו מיכה. אלי וקתלי ישראל כאנו פי מצרים. כאנו אלי מה יכמלשי חשאב אליאזור מתעהו יחטולו ולדו פי בלאצת ליאזור. ומשה רבינו קאל לרבבי נחב נמנע הזגאר האדון. רבבי קאלו אנה נערף אלי הומאן מוש באהיין וסראחלו באש ימנע ואחד. ומנע מיכה האדה. ווקתלי ישראל חיכרזו מן מצר ומשה חב יטלע לארון מתאע יוסף הצדיק מן לבחר. כדה טרף דהב וכתב עליה שם מפורש וכתב עליה עלי שור ולווחו פלבחר. וטלע לארון מתאע יוסף. ווקתלי תצק לבחר מיכה לקא הטרף דהב האדה וחטו מעה הדהב אלי למו ללעגל. וחטו אהרן פלבוט לסבאך וטלע עגל יקול אני אלקיך ישראל אשר הוצאתיך ממצרים. ובנה אהרן מזבח הווא בידו. עלא כאטר אידה כאן יקולום אבניו. כל ואחד יעמל חאזה פי דרז יכמלו. וקאלום תווה מוכר גדוה עיד. והווא קאל גדוה יזי משה רבינו וכל שיי יופה. ולאכן הומאן קאמו בכרי ובדאו יעבדו לעגל. ורבבי קאל למשה בארה אהבט אלי ישראל גלטו גלטה כבירה. ורבבי קאל למשה רבינו אלי חיקתל ישראל לכל. ווקתהה הבטו 5 מלאכי חבלה באש ינפדו. ומשה רבינו צלה לרבבי. ווקתלי קאלו זכור לאברהם יצחק ויעקב. קתל מנהם 3. וואחד קתלו רבבי. וואחד קתלו משה וקתלי קתל 3000 מן בני ישראל. ורבבי קאל למשה אלי חיעמל מן משה רבינו עם ישראל באעד מה יקתל ישראל. ווקתלי צלה משה רבינו רבבי מה קתלומשי. לאכן לברכה אלי כרזת מן ענד רבבי מה תרזעשי פארגה. ותווה זגאר משה רבינו קד ישראל לכל במה פיהם עשרת השבטים. והבט משה ומעאהו הלוחות. ווקתלי שאף לעגל כסר הלוחות. ורחה לעגל וקאל האשכון מה עבדשי לעגל יזיני. וזאוו זמיע שבט לוי. וקאלום קתלו אלי עבדו לעגל. וקתלו 3000 ואחד. ומן באעד טלע משה לסמה וקעד יצלי עלא ישראל 40 יום ורבבי סאמחהם. ונהארתהה ראש חדש אלול. ולאכן קאלו אלי תווה יעאקבהם בשוייה וכל גלות אלי כרזנה פיה וכל גזרות אלי זאו עלינה פיהום באי מן עון לעגל. ומן באעד עאוד טלאע והבט הלוחות התאניין אלי כתבהום הווא. והבט נהאר כפור. ונהארתהה רבבי קאלו סלחתי כדבריך. ועטאנה רבבי נהאר כפור באש כל עאם יסאמחנה פיה וקתלי נרזעו

 בתשובה.מאענאהה משה רבינו טלע 3 מראת לסמה. וכל מרה קעד 40 יום לא כלה ולא שרב. ווקתלי הבט וזהו ולא יצ'וי ומה נזמושי בני ישראל יברקו פי. ומשה רבינו כטה וזהו. באש ינזמו ישראל יתקרבולו. ווקתלי יטלע הסמה האו יקררי ישראל התורה ינחיה. ומן באעד יעאווד יכטיה.

פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי. לפסוק כתב כי תשא את ראש בני ישראל ונתנו איש כופר נפשו לד' וכו'. מערופין הנשדאת פלפסוק. אלי כי תשא מאענאהה וקתלי תחשב. עלאש לפסוק כתב לחשאב בתשא. עלאש מה כתבשי כיף לעאדה כי תפקוד. כי תחשוב. הנשדה התאניה. האש מאענאהה ונתנו איש כופר נפשו. לפסוק חב יקוללנה  אלי מה נחשבושי בלעדד. כאנשי כל ואחד יעטיה מחצית השקל ומן באעד יחשבו קדאש שקלים באש מה תחכמשי פיהם לעין הרע. האש מאענאהה המאלה ונתנו איש כופר נפשו. אלי חייעטיוו באש יחשבו ביה מוש כופר נפש. וינזמו יחשבוהם חתה בחאזאת אוכרין. כיף ינאי המלך אלי חשבהם בלכליות מתאע קרבן פסח.

מרתין לקינה אלי מה כאנתשי למיתה ומן באעד ולאת מיתה. בדנוב אדם הראשון אלי כלה מן עץ הדעת. וישראל וקתלי כדאוו התורה תנחאת למיתה ורזעת וקתלי עמלו לעגל. נבדאוו נפאהמו האמה כיר תכלקת למיתה האו לא. הנאס לכל חתקול ודאי מה תמאשי מיתה כיר. לאכן אידה כאן מה תמאשי מיתה. השנווה לכרה אלי חנאכדו. אלי לעבד תכלק פלעולם באש יעמל התורה ולמצוות ויאכד כראהו באעד למיתה. ואידה כאן מה תכלקתשי למיתה ומה כאנשי יצר הרע השנווה לכרה אלי חייאכדו לעבד. כיף לעבד אלי משא לבלאד אוכרה באש יכדם. אידה מה תמאשי כדמה גאדי עלאש משה זמלה. ובהאדה למיתה כאנת לאזמה. ויצר הרע כאן לאזם. המאלה עלאש רבבי פלאוול כלק אלי מה תמאשי מיתה. לחז"ל קאלו. לא היה דוד המלך ראוי לאותו מעשה. ולא ישראל לעשות העגל. כאנשי באש יווריו אלי תממה תשובה. דוד המלך לליחיד וישראל לרבים. הוני תממה נשדה. יאכי באש ישראל יתעלמו התשובה רבבי יצ'חי בדוד המלך ובישראל. הזוואב הווא הי. אלי רבבי יכטאר אכתר נאס יחבהם וייצ'חי ביהם לדמת ישראל. דוד המלך מערוף קדאש כאן מחבוב ענד רבבי. ודור המדבר אלי לחז"ל סמאוו דור דעה. באש נערפו קדאש רבבי יצ'חי עלא כאטרנה. ובהאדה רבבי נחה למיתה ועמלהה מן באעד באש יוורילנה עלאש תכלקנה פלעולם. באש נעמלו התורה ומעשים טובים באש נאכדו לכרה מתאענה פי עולם הבא.

והוני לפסוק חב ירמזלנה. כי תשא את ראש בני ישראל. מאענאהה באש תערף האשכון הווא אלי מחבוב ענד רבבי והווא נשיא מתאע ישראל. מוש לאזם שאדד לחכומה. אלי הנשיא ענד רבבי מראת תלקאהו אדם פשוט. וקתלי תלקא ונתנו איש כופר נפשו. אלי יצ'אחי ביה רבבי באש ישראל יתעלמו מנו וירזעו בתשובה. האדאך הווא אלי מחבוב ענד רבבי יאסר.

אכוואני לעזאז. כלנה נערפו אלי תכלקנה פלעולם האדה באש נתבתו התורה ולמצוות. אלי אידה תכלקנה באש נשיכו ונתמתעו פי עולם הזה. ראו רבבי מה עמלשי למיתה זמלה. ונקעדו פלעולם האדי באש נשיכו והאכהוו. ולאכן למיתה הייא חאזה מן לחאזאת אלי תביין אלי לעבד תכלק באש יתבת התורה ולמצוות. ובהאדה כלנה ילזמנה דימה נכממו כאן פלמצוות ולמעשים טובים. ומן סירת אלי לעולם תכלק בטאביעה. ובהאדה ילזמנה נכדמו ונאכלו ונשרבו ונלבשו. ולאכן האדה מה יבררשי וקתלי אחנאן נעמלו הדנוב. האו נבררו הדנוב מתאענה בלחאזה האדי האש פיהה. ועלאש חראם. ילזמנה נערפו אלי לכרה מתאענה גאדי וקתלי נעמלו לחאזאת האדוך. מוש וקתלי נעמלו כאן לחאזאת אלי יעזבונה. ולחז"ל קאלו פי אכר מסכת עוקצין. לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. השנווה לברכה אלי קאעד יחכיה עליהה.

כאן עלא לברכה מתאע עולם הזה. והאדה כל ואחד ומזלו אלי תכלק ביה. לאכן ודאי הוני אלי יקצד עלא עולם הבא. מאענאהה כוף רבבי. הוני קאעד יקוללנה תחבו באש כוף רבבי מתאעכם מה יתאתרשי. שדו פי מדת השלום. והאדה הווא אלי נתמנאוו פי בלאדנה. והוני נשכרו הנאס אלי חאוול ומה זאלת תחאוול באש יוולי השלום פי בלאדנה. ונשאללה רבבי יוופקהם באש יתווצלו יעמלו השלום פלבלאד לכל. ובאש כבאראת לבלאד יתלפתו באש יווריו כוף רבבי לנאס אלי מה תערפשי וגאלטה פי ברשה חאזאת. ותרזע בלאדנה הזגירה האדי מפכרה ללבלדאן לכל כיף מה כאנת. ונזיבו הוני מעשה עלא קבר זדיד מתאע תלמיד חכם חוזר בתשובה ענדו קראבאת לעסר שנין. נהאר התלאתין מתאעהו. נהאר אלי פי ישראל יעמלו הרכאמה. נלקאו ראזל כביר ואקף פי ידו תהלים ויקרא. הווא איכה וכלטו למשפחה מתאע לאברך האדה אלי מן לבאשהם ואצ'ח אלי מה ענדום חתה עאלאקה מעה הדין. הבטו מן לכראהב אלי זאוו ביהם. והוני תקרב ראזל כביר לאלי קאעד יקרא התהלים קאלו האשכון קאלך אלי נחבו האשכון יקרא עליה תהלים. קאלו אנתין תערפני והאנה נערפך מליח. ומוש מן חקך באש תוורילי השנווה נעמל פי ולדי. הוני הראזל התאני וזהו חמאר ולפאמילייה מתאעו אלי זאת מעאהו וקפו באהתין. קאלום תחבו תערפו כל שיי אקעדו נחכילכם. קאלום האנה אסמי משה. לחכאייה האדי נצארת אקבל ארבעין סנה. יוסף האדה אלי קדאמכם כאן זארי ונזם דבר רכסה באש יכרז מן רוסיה הווא ומרתו וולדו. ולאכן פלווקת האדאך ולדו נפטר. ובהאדה האנה טלבת מנו באש נעטיהו ולדי ירפעו מעאהו לישראל. והאנה וקתלי יחן עלייה רבבי ונזי לישראל נאכדו. ותפאהמנה וכדה ולדי מעאהו. ואקבל מה יכרז מן הדאר קלתלו אסמע ראו האנה חנעטיך ולדי באש יעיש יהודי פי ארץ ישראל. מאענאהה נחבך תעלמו הדין מליח. עלא לאקל אידה כאן מה נזמתש נקאבלו פי עולם הזה. באעד למיתה יעמללי נחת רוח. תלאתין סנה תעדאו והאנה נעארך באש נכרז מן רוסיה. מה עמרי מה נסית ולדי אלי מה נערפשי האשנווה נצאר פיה. באעד תלאתין סנה תחל אתיחאד הסופייאתי ועארכת וכרזת וזית לישראל. פלאוול מה ערפתשי כיפאש חנלקא ולדי האו יוסף זארי. ולאכן רבבי יחבני. אלי סכנת הוני פלבלאד אלי עאייש יוסף. ומוש פלבלאד ברך. כאנשי פשכונה אלי עאייש פיהה יוסף ומעאהו ולדי. לאכן ללאסף השאדיד לקית אלי יוסף בזמיע כיפו ומן גיר מה יגצב עליה חד סלם פדין וחתה ולדי כיף כיף. ובהאדה כממת באש נעמל כטוה. לכטוה לאוולה קאבלת ולדי וקלתלו נחב נחכי מעאהו. ובשוייה חכיתלו לחכאייה לכל. וקלתלו מה יקולשי ליוסף אלי הווא עמל מעאייה מזייה ומה נחבשי נחשמו. פלאוול תגשש עלייה וקאלי תכדב. קלתלו תנזם תתאכד. ופעלן תבת פלארשיף מתאע יוסף וערף כל שיי. זאני קאלי השנווה טאלב מני. קלתלו טאלב מנך חאזה ואחדה. ילזמך תעיש יהודי בלחק. קאלי השנווה ילזמני נעמל. קלתלו חתתה האנה מה נערפשי. אלי עשת פי בלאד מה תכליכשי תעמל הדין. ולאכן נמשיו מעה בעצ'נה ללישיבה ונטלבו מן הרבי גאדי באש יעלמנה הדין. ומן וקתהה בדה ולדי ירזע בתשובה חתתה אלי ולינה הזוז בעלי תשובה כאמלין. צחיח יא יוסף האו לא. קאלו צחיח. האמה השנווה נפעך התשובה אלי עמלהה ולדך. האו פלאכר מאת מן גיר מה יתמתע בחייאתו. קאלו בלעכס הווא תווה קאעד יאכד פי כרה לכדמה אלי כדמהה. ולאכן אנתין חצ'רתש רוחך. ראך כברת. ותערף השנווה כאן יקוללנה בוך ז"ל וקתלי כננה זגאר. אלי כל מצוה אלי נעמלוהה ענדהה חשאבהה פי עולם הבא. הוני קאם יבכי יוסף. קאלו צחיח מה חצ'רת חתה שיי. ותווה עלא ידך נרזע חתה האנה. טלעו מעה בעצ'הם ללכרהבה מן גאדי לרבי באש יוורילו טריק התשובה. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.   

בס"ד מוסר בלערבי פרשת ויקהל בערבית יהודית תוניסאית

בס"ד     מוסר בלערבי פרשת ויקהלתוניסיה-רבניה

פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת ויקהל פקודי. פיהה מצות לא תעשה ואחדה. והייא אלי לבית דין מה יחכמושי חכומה מתאע מות פשבת. וחתה למלקות מה יחכמושי פשבת. ולחז"ל גזרו באש מה יחכמושי פשבת זמלה. פלפרשה מתאע הזמעה האדי יחכילנה אלפסוק .באעד מה הבט משה רבינו מן הזבל. לם ולאד ישראל ווצאהום עלה השבת. ומן באעד קאללהום באש ידפעו נדבות באש יעמלו אלמשכן ומה לאזמו. ופי וקתהה אלעבאד אלכל זאבו הנדבות מתאעהום רזאל מעה נסה. ותמה נסה אלי כאנו חכמות יאסר. גזלו הצוף פוק לעלאלס. אקבל מה ינחיוו. והנשיאים זאבו אלחזר מתאע לאפוד ולחשן. והוני תמה מחלוקת בין לחכמים. תמה האשכון יקול נשיאים. מענאהה שיוך בלחק. ותמה האשכון יקול נשיאים מענאהה הסחאב. כיף מה יקול אלפסוק נשיאים ורוח וגשם אין. ותמה חכם קאל. אלי הסחאב זאבוהם מעה למן. ושיוך כדאווהם וזאבוהם לתרומת המשכן. ושיוך קאלו אלי יסתנאו חתה יזיבו ישראל והנאקץ יזיבו הומאן. ולאכן ישראל זאבו בלואפי. ומה צאת לנשיאים כאן לחזר מתאע לחושן. ומשה קאללהום אלי רבבי וצא באש בצלאל בן אורי בן חור הווא אלי יתכלף בלמשכן. ווקתההא כאן עמרו 12 אן עאם. ומשה פי באלו הווא אלי חיעמל אלמשכן. לאכן רבבי קאלו חור ולד כלב ומרים. אלי אתקתל עלא כאטר רץ' עלא ולאד ישראל וקתלי עמלו אלעגל. ולד ולדו הווא אלי יעמל אלמשכן. באש יכפר עלא מעשה לעגל. וחט באש יעאונו אהליאב בן אחיסמך מן שבט דן. ובקיית ישראל כל ואחד אלי צנאייעי פי חאזה זא יעאון. ובדאו אלכדמה והנאס מאזאלת תזיב פנדבות. ולקאו אלי ענדהום הסלעה אלי יכפיהום ויפצ'ל. וקאלו למשה. ומשה ברח באש מה עאדשי יזיבו שיי.

פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי. משה רבינו לם ישראל כיף מה כתב לפסוק ויקהל משה את כל עדת בני ישראל. הוני ואחד ינשד. עלאש לם כל עדת בני ישראל. כאן באש יקולום עלא תרומת למשכן. כאן ינזם ינאדי ראשי בית אב והומאן יקולו לישראל חנעמלו למשכן. כאן באש יקולום כיפאש למשכן. האדה יקולו לאלי חייכדמו למשכן. המאלה עלאש למום לכל. חאזה אוכרה. מן באעד לפסוק כתב ויאמר אל כל עדת בני ישראל וכו'. מאדאם לפסוק כתבלי אלי לם עדת בני ישראל לכל. עלאש עאווד כתב אלי קאל אל כל עדת בני ישראל. כאן ינזם יכתב זה הדבר אשר צוה ד' והאכהוו. כיף מה כתב פלפסוק לאוול באעד מה כתב אלי למום. ויאמר אליהם אלה הדברים וכו'. נשדה אוכרה. לפסוק קאל לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת. לחז"ל נשדו האש מאענאהה בכל משבתיכם. יאכי ואחד לברה מן דארו חלאל ישעל הנאר. והאדה למלאכות אלי תחרמו הומאן ט"ל מלאכות אלי עמלוהם פלמשכן. וואחדה מנהם להבערה. ומה פרקשי לפסוק לברה מן הדאר האו פדאר. וזאוובו יחב ימעט בית המקדש ולמשכן. מאענאהה פי בית המקדש ולמשכן חלאל ישעלו הנאר לדמת לקרבנות ולעבודה. משבתיכם מתאעכם ולאכן מושב הקב"ה תנזמו תשעלו. לאכן מאזאלת נשדה. האש מאענאהה בכל. יכתב במשבתיכם. אלי בכל הייא רבוי. השנווה חב ירבילנה לפסוק הוני.

לאכן מערוף אלי קאלו לחז"ל. לא נתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא לעסוק בהם בתורה. מאענאהה אלי רבבי עטאנה השבת לעזיזה אלי תעז עלינה לכל. ולעייאדה אלי יעזו עלינה לכל. כאנשי באש נקראוו התורה. רבי שמעון בר יוחאי וקתלי אמו תדוי מעאהו פשבת. כאן יקוללהה שבת היום. חתה ואלו אלי חייב בכבוד אמו. לאכן פשבת מה כאנשי יכליהה תדוי מעאהו. ובלאכץ אידה כאן

 תוולי דווה מתאע לשון הרע ורכילות וכצאם. והאדה אלי כתבלנה לפסוק. בכל משבתיכם. אידה כאן מה ענדנה מה נרביוו פי משבתיכם. נפסרוהה עלא לכלמה אלי אקבל מנהה. לא תבערו אש. ואידה כאן מה ענדנה מה נרביוו פלאש אלי הנאר לכל כיף כיף. נדרשוהה לנאר אוכרה. אלי הייא נאר למחלוקת. אלי חתה ואלו למחלוקת חאזה דונייה יאסר. פשבת אקווה. אלי לפסוק רמזלנה עליהה הוני רמז אוכר. כלף לחראם מתאעהה מתאע דימה. והאדאך עלאש משה רבינו למהם. באש יקולום לא תבערו אש. אלי יחבום מלמומין באחדות מעה בעצ'הם וקתלי יקולום לכלמה האדי. לא תבערו אש המחולקת ביום השבת. אלי כלף לחראם מתאע למחלוקת. כלף אלי השבת מה תעטאת כאנשי באש יקראוו פיהה התורה. תמה אזהרה אוכרה מתאע למחלוקת פשבת. והאדאך עלאש וקתלי חיקולום עלא למשכן. עאווד קאל ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל. אלי ויקהל לאוולא לדמת השבת. ואלי קאלום מן באעד ואחדהה. מאדאם מלמומין קאלום.

אכוואני לעזאז. כלנה נערפו אלי לגליונים פי בלאדנה תעמלו לגאייה ואחדה. אלי קבל כל ואחד נהאר הזמעה יאכד זאראייד באש יקרא פיהם פשבת. ובהאדה תעמלו לגליונים באש לקהל יקרא שוייה דברי תורה שוייה מעשיות שוייה דברי מוסר חידושים פי פרשת השבוע. לאכן קאעדין נשופו אלי לגליונים כרזו עלא הניטאק מתאעהם. וולאו אידה כאן מה נקולושי אלי הומאן מחלוקת. קאעדין יסבבו פלמחלוקת. אלי הנאס נהאר השבת תתנאקש פלאן ענדו לחק ופלאן מה חקושי ופלאן גאלט. ולכתרה הניקאש האדה יסבב כצאם בין למוסאנדין וסבאן ונבלות הפה ולשון הרע ורכילות. ממכן תממה נאס תתגשש עלייה עלא לכלאם האדה. ולאכן האנה קאעד נכתב מן חרקת קלבי עלא לבלאד אלי תעזז עלייה יאסר כיף מה תעז עלא כל פרד מן לקהל. ובטבע כל ואחד ענדו אסבאבו וענדו מה יזאווב. לאכן אחנאן פשוטי העם קאעדין נדכלו פי חראמאת אוכרין פניקאש מתאענה מעה בעצ'נה. אחנאן פשוטי העם מה נערפושי האשכון ענדו לחק ומוש מוהאהלין באש נחכמו בין ראשי הקהל. אחנאן נחבו חאזה ואחדה הייא השלום בין ראשי הקהל. מה יהמנאשי האשכון ענדו לחק. מה יהמנאשי כיפאש יתצאחבו. אלי יהמנה הווא השלום בין ראשי הקהל. וכל עאם יזיד וכל זמעה תזיד קאעדין נשופו אלי השלום קאעד יבעד. למחלוקת האדי בדאת ענדהה 26 סנה וכברת תווה קראבת ה-6 הסנין. אחנאן פשוטי העם מה ענדנה פיהה לא יד ולא רזל. ולאכן למוכלאפאת מתאעהה קאעדה תמשנה. לקהל לכל מתחייר עלא למושכלה האדי. לקהל לכל מתחייר עלא אלי מה ערפשי כיפאש יצפפי לאשכאלאת האדון. ובהאדה  אחנאן נטלבו מן ראשי הקהל באש יחלוהה הומאן. ונחבו נקוללהם אלי אחנאן מתקלקין יאסר. ונתמנאוו באש נשופו ראשי הקהל צחאב מעה בעצ'הם ויתלממו מעה בעצ'הם באש יווריוו ללקהל התנייה הצחיחה אלי ימשיו פיהה. צחיח לאטראף לכל חתתגשש עלא לכלאם האדה. לאכן צדקוני לקהל לכל מתקלק מן לווצ'עייה האדי. וכלנה קאעדין נצליוו לרבי באש יווצלנה לשלום. ונתצוור ראשי הקהל אלי הומאן נאס כבאר וענדהם כברה פלחייאת ומן אחסן הנאס אלי ענדנה פלבלאד. כאן תוולי ענדום רגבה באש יווצלו לשלום ינזמו יווצלולו. והאדה השנווה טאלבין אחנאן. לחאזה לאוולה באש תוולי רגבה באש יעמלו השלום. ומן באעד כל ואחד ישוף טריקה אלי תווצל לשלום ויעמלהה. ואלי חיאכד למובאדרה לאוולה. הווא אלי יסתממה גבור וידכרו לקהל דימה בלכיר. ונזיבו הוני מעשה קבל מערוף אלי כאנו יסכנו לפאמילייאת פי חצר ואחדה מעה בעצ'הם וכל ואחד ענדו בית מתאעו הווא ופאמילתו. מוש

 כאנשי פי ז'רבה. כאנשי פי ברשה בלדאן וחתה פי ירושלים כאן איכאך. לחצר האדי מולאהה ואחד עשיר וענדו ארבעה ולאד. כל ואחד אלי יערס יעטיה בית. ערסלום לכל. פי חייאת בוהם כאנו מתפאהמין והשלום פדאר ופרחאנין לכל. באעד מה נפטר בוהם בדאת למאשאכל. כאן עלא לאכוואת מה לווזושי. ולאכן הנסה מתאעהם בדאוו בלכצאם ומן גאדי הנסה ולאוו כל ואחדה דז ראזלהה באש יכלם כו עלא לחאזה לפלאנייה ועלא לחאזה לוכרה עלאש יסתעמלהה הווא. ואידה כאן הזגאר תכצמו הנסה יתקאתלו. ובדה השלום ינסחב מן הדאר האדיך בשוייה. לולד לכביר כאן אכתר ואחד ראייד פיהם וחכם. ובהאדה כאן יחאוול באש ירייד הזוו. לאכן שיי. פלאכר מה חמלשי כלאלום הדאר במה פיהה ומשה שרה דאר פי צפת וסכן גאדי ובעד עלא למאשאכל לכל. הוני תקווה לכצאם אלי כל ואחד חב יסתאגל הדאר מתאע כוהם לכביר ליה הווא. וקד מה חאוולו הנאס באש ידאכלו מה גדושי. וקתלי השלום וופא פדאר האדי חתה לברכה ופאת. ופי עוץ' אלי יפיקו ויתצאחבו באש לברכה תרזע. זאד קווה לכצאם. תממה נאס תוזאר כאנו ימשיו חתה לצפת. וקבל הספר יחבלו פתנייה. וכל ואחד יזי מן ירושלים לצפת כאן כוהם לכביר ינשדום עלא כוואתו. וכלהם כאנו יזיבולו כבאר מוש באהייה. נהאר וצל ואחד וקאלו אלי כוואתו פי חאלה ומה עדשי ענדום מה יאכלו זמלה. תחייר יאסר. קאל נמשי כאף. פלאכר משה נשד הרבי מתאע צפת. עטאהו דבארה ומשה. פרחו ביה כוואתו. זאבלום שוייה מונה מן ענדו. וקאלום אלי הווא חייכרי לבית מתאעהו לואחד באש דכלו שוייה פלוס. חתה חד מה ינזם יקולו לא. ופעלן זאב ואחד יסכן פיהה. ושרה תלאת חוואנת לכוואתו ועטאהמלום וקאלום יכדמו מעאהו בלבאיי. הומאן פרחו ולאכן מה ערפושי השנווה אלי יסתנאלום. באעד מה רוואח כוהם הראזל אלי כרה הדאר מתאע כוהם טלע ראזל צאחב מאשאכל וצעיב יאסר. וידאכל פיהם פי כל שיי. וחתה לחס מתאע הזגאר יעמלום עליה הרזה. לכוואת בדאוו יתקלקו וכל יום יזיד לקלק. תלמו מעה בעצ'הם ובדאוו יכטטו השנווה יעמלו לראזל האדה. ולאכן הווא כאן יהדדהם אלי חייבעת זואב לכוהם יקולו פיהו אלי הומאן יחבו יטרדו מן הדאר. ומאדאם כוהם עטאהם חוואנת יכדמו. כאנו כאייפין יזי יטרדהם. ובהאדה כאנו יתחמלו. לוקת הצעיב האדה בדה יפכרהם פלווקת לבאהי מתאעהם. וקתלי כאנו צחאב ופרחאנין. ובדה כל ואחד ילום עלא לוכר וכל ואחד יקולו מרתך. קאם ואחד מנהם וקאלום חנעאוודו. אחנאן האש מווצלנה ללחאלה האדי. לכצאם אלי נצאר בינאתנה. נעאוודו נתכאצמו. וקתהה כדאו עאהד מעה בעצ'הם מה עאדשי תממה כצאם מעה בעצ'הם מהמה כאנת הנאתיזה. וכל ואחד משה למרתו ופאהמהה ונבא עליהה יזי מן לכצאם וקעדו צחאב נסה מעה בעצ'כם ועאוונו בעצ'כם. וטבקו וולאו יתעאוונו מעה בעצ'הם. ושוף לגריבה האש מה יתצאחבו הומאן האש מה לכארי ירכף עליהם. באעד שהרין מלי תצאחבו זא כוהם לכביר מן צפת. למהם וקאלום. שפתו אלי מה תנפעו כאן בעצ'כם. ושפתו וקת לגצרה מה תלקאוו כאן בעצ'כם. האנה כנכרז לכארי מן הדאר ותצרפו פיהה מעה בעצ'כם. ולחוואנת הסמאח פיהם. אלי הווא כאן עשיר. ולאכן ילזמכם תערפו. אידה כאן תרזעו לכצאם. יזי האשכון אקווה מנכם יכאצמכם. לכוואת קאלולו תעלמנה הדרס. ואידה כאן חיירזע לכצאם חנעמלו כיפך. חנסלמו פי דייארנה ונשופו בלאצה אוכרה נסכנו פיהה. ומן וקתהה רזאע השלום לדאר האדי. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.  

בס"ד מוסר בלערבי פרשת פקודי בערבית יהודית תוניסאית

בס"ד    מוסר בלערבי פרשת פקודיתוניסיה-רבניה

פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת פקודי. .כתבתלנה התורה אלחשאב הנדבה אלי זאבוהה ישראל וכיפאש חטוהם פלמשכן. זאבו דהב 29 ככר ו730 שקל. וזאבו 100 ככר ו1175 שקל  פצ'ה. ולככר הווא 57 כילו ו600 גראם. והשקל 18.6 גראם. והנחאס 70 ככר ו2400 שקל. וכמלו אלמשכן פי25 כסליו. ווקתלי שאף משה אלי למשכן עמלו כיף מה וצאהם בארכהם. ורבבי קאל למשה באש יעמלו חנוכת אלמשכן פי 1 ניסן. וסתכאד כסליו. ורבבי קאלו תווה נעווצ'האלך אלי ישראל לכל יעמל חנוכה פי 25 פי כסליו. וכדאלך נצאר אלי נס אלחשמונאים נצאר פי 25 כסליו. וחתה לליום נעמלו חנוכה. ווקתלי כמל אלמשכן תגטטא בלענן. וחתה משה מה נזמשי ידכל. ווקתלי רבבי יחב יתכלם מעא משה אלענן ימשי פוק אלארון מתאע הלוחות. ווקתלי יתקאם אלענן כאמל יספרו ישראל. ווקתלי רבבי יחבהום יוקפו יהבט אלענן פלבקעה האדיך ויוקפו.

פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי. לפסוק כתב אלי פקודי המשכן משכן העדות אשר פקד על פי משה עבודת הלויים ביד איתמר בן אהרן הכהן. הוני ואחד ינשד. לחאזה לאוולה עלאש לחשאב סמאהוו באסם פקודי. עלאש מה סמאהושי חשבון. אלה חשבון המשכן. תקול האש למענה. מאדאם מן באעד לפסוק כתב אשר פקד מאענאהה אלי ווכל. חקו בדל פלשון באש ואחד מה יגלטשי. חאזה אוכרה. האש מזבד עבודת הלויים הוני. תווה חייעמלו למשכן. חקו כתב אשר פקד ביד בצלאל וכו'. אלי מה תחטו הלויים כאן באעד מה תעמל למשכן.

לפשט הווא אלי משה רבינו ווכל האשכון פי בניין למשכן ווכל האשכון פי עבודת המשכן. מאענאהה אלה פקודי. תתפסר חתתה תווכילאת. מאענאהה האדון התווכילאת אלי ווכל משה רבינו פלמשכן. פלעבודה מתאע הלויים ווכל איתמר. ופי בנין למשכן ווכל בצלאל.

לאכן אחנאן חנפסרו בדרך רמז. אלי מערוף אלי תממה ברשה חאזאת אלי לעבד ווקתלי יעמלום יסתממה כיף אלי קתל. ומראת יתסבב חתתה פלמיתה מתאע עבד אוכר חתתה פלקטרוג אלי יוולי עליה פשמים. לחז"ל קאלו אלי יאכד פרוטה מן צאחבו כיף אלי קתלו. קאלו זאדה המלבין פני חבירו ברבים כיף אלי קתלו. קאלו זאדה אלי לשון הרע יקתל תלאתה. המוציא שם רע כיף אלי קתלו הווא ולמשפחה מתאעו. אלי ידעי לצאחבו מראת תוולי מדת הדין מתוחה ויתסבב פי מותו. וברשה חאזאת כתבו עליהם לחז"ל. ואחדין בלפם וואחדין בליד. והתפסיר יוולי איכה. אלה פקודי. כיף ולא נפקד ממנו איש. מאענאהה מה כסרו חד פלמלחמה אלי רזעו לכל עאיישין. תממה זוז חוואיז אלי יכליוו נפקד. אלי יסבבו מיתה. המסכן מאענאהה יכללי צאחבו פי סכנה. ומסכן העדות. ומראת ידכל צאחבו פי סכנה בלעדות מתאעהו אלי מדת הדין תאכד השהאדה מתאעהו ויוולי עליה קטרוג. תממה אשר פקד על פי. מאענאהה תממה סכנות חיים יתסבבו על פי בלפם. משה עבודת הלויים. אלי הומאן לכדמה מתאעהם בלפם. ותממה על יד. אלי יתסבבו בליד. וכיפאש נמנעו מנהם האדון. איתמר בן אהרן הכהן. אלי נוולי זגאר אהרן ונתבעו הטבאייע מתאעו אוהב שלום ורודף שלום. ווקתהה נזמו נמנעו מן הטבאייע הדוניין לוכרין אלי יסבבו למיתה.

אכוואני לעזאז. לעבד ווקתלי ימשי לשמים באעד 120 סנה. מראת יסתעזב פלחכומאת אלי חייחכמו עליה. מראת תלקא יעטיוו כרה מתאע מצוות אלי מה עמרו מה עמלום. כיף מה יחכיוו עלא ואחד רבי נפטר לקא אלי זאבולו זכויות מתאע קדאש מן בנאת אלי רזעהם

 בתשובה וקדאש ערס לבנאת וקדאש מן מצוות אוכרין. קאלום האנה מה עמלתשי חתתה שיי מן האדה. קאלולו אלי מררה כנת תדרש. ותממה בנת זגירה עמרהה 9 שנין סמעת הדרש מתאעך והתרגשה יאסר וקררת באש תעמל סמינר ללבנאת. ווקתלי כברת עמלת. הסמינר האדה מערוף יאסר ורזאע אלאפאת בנאת בתשובה. ולבנאת האדוך רזעו בנאת אוכרין. ועאוונו פי הכנסת כלות וברשה מצוות כרזו מן ענדהם. ואנתין אלי כנת הסבב. ובהאדה ענדך באיי פי כל שיי. ומראת יחאכמו עלא דנוב אלי הווא מה עמלושי. הווא יקולום האנה מה עמרי מה עמלת הדנוב האדה. יקולולו אנתין הסבב באש תעמל הדנוב האדה. ובהאדה תסתממה אנתין עמלתו. האו כאן ינזם יווקף לעבד אלי חייעמל הדנוב והווא מה רצ'שי עליה יסתממה עמלו. ותממה חאזאת אלי יעמלום לעבד יסתממה כיף אלי עייש עבאד אוכרין. ותממה חאזאת יסתממה כיף אלי קתל נאס אוכרין. ומערוף אלי קאלו לחז"ל אלי מנע עבד יסתממה כיף אלי מנע לעולם כאמלה. ואלי יתסבב פי מות עבד יסתממה כיף אלי קתלו הווא וזריעתו לכל חתה תחיית המתים. לחאזאת האדון פשיטה והנאס מה תרדשי באלהה מנהום. והיה עקב מצוות שאדם דש בעקביו. וכיפאש יוצל לעבד לחאזאת האדון. תממה לכעס. אלי לעבד יתגשש ווקתלי יתגשש מה יערפשי האש יעמל והאש יקול. תלקא יסב וידעי. וכיף מה קלנה אלי הדעה מראת יסבב למיתה. ותממה הנקמה. אלי לעבד יחב יסתנקם מן צאחבו ויבדא יתכללם עליה מן ואחד לואחד ויתסבב פי קדאש מן חאזאת אלי קאלו לחז"ל אלי כיף אלי קתלו. אידה כאן מה מאתשי בלחק. כיף מה יקולו מאת בלחשמה. חתתה ואלו הווא מה מאתשי בלחק. ולאכן בלחשמה כיף אלי מאת. ותממה אלי ישוף כיפאש ינחחי ללוכר כבזתו. אלי יסתממה כיף אלי קתלו. האדון לכל חנתחאשבו עליהם כיף אלי קתלנה. מה נתצוורשי תממה האשכון ירצ'ה באש יתחאכם עלא אלי קתל ואחד וכ"ש אידה יתחאכם עלא אלי קתל ברשה נאס. ואחד ינשד השנווה מזבדני פלכלאם האדה. עלא כאטר מה נערפשי השנווה נצאר הזמעה האדי. אלי קדאש מן ואחד יקאבלני ויבדה יקולי פלאן ביה ופלאן עליה. ומוש חתתה יקאבלני. כאנשי חתתה בטליפון. יכלמני בטליפון יבדה יחכיה מעאייה עאדי ומן באעד יקוללי סמעת פלאן ופלאן ופלאן. כממת עלאש הזמעה האדי כתרת לחכאייה האדי מעאייה. כממת אלי רבבי בעתלי המארה באש נכתב הזמעה האדי עלא לחאזאת האדון. אלי נתצוור מאדאם תממה רמז מן השמים מאענאהה תממה תנביה באש נראזעו רוחנה פלחאזאת האדון. האדה אלי כנת נאווי נכתב. ולאכן לעאדה נכתב פי יום שלישי. לא אסתייעא מילתא כאנשי יום רביעי. עלאש. עלא כאטר רבבי יחבני נכתב כלמה אלי זבדתני פי חק לישראל מתאע יום רביעי פלגמרה. אמר להו רבא לבני מחוזא במטותא מנייכו עושו בהדי הדדי כי היכי דליהוי לכו שלמא במלכותא. מאענהה רבא קאל לולאד בלאדו. עאוונו בעצ'כום באש יווליכום שלום מן למלכות. ונזיבו הוני מעשה יצחק נהאר דכל לבירו מתאעהו לקא זוואב מן ענד מס הכנסה יסתדעיוו באש יזיהום נהאר התנין. דכל בעצ'ו. מס הכנסה מאענאהה הראזל תחטם. האדה אידה כאן פלאכר מה לקאוו ענדו שיי. ואידה כאן טלע מטלוב מה קאל חד לחד. כלם למוחאמי מתאעהו קאלו האו נמשי תווה ונרזע נכלמך. באעד שעה כלמו קאלו מה פהמת שיי. כל שיי סכריתו אלי תכלמו יקולך מוש ענדי מה פהמת שיי ולאכן תווה נזיד נחאוול. קאלו מה תווכרשי ואלי ילזם מוסתעד נדפע. יצחק פי בירו מה נזם יעמל חתתה שיי. אלי ידכלו מן לכדאמה יטיירו. חתה למוקאבלאת אלי

 ענדו דזהם. וכרז מן לבירו מתאעהו ידור בלכרהבה מתאעהו מה יערפשי וין ימשי. פלעשייה ווקף קדאם צלה דכל יצללי מנחה. הצלה האדי אוול מררה יצלליה פיהה. השמש מדלו סדור צלה מנחה ובאעד מנחה הרבי מתאע הצלה עמלום שיעור. קעד. הזמעה האדיך פרשת נשא. הרבי דרש פי ענין ברכת כהנים מן זמלת כלאמו קאלום אלי אכר כלמה וישם לך שלום. אלי בלברכות האדון לכל ינזם יוולי ענדך השלום. אלי השלום ואער יאסר ומוש בשאהל באש ואחד יחצלו. יצחק כמם פי קלבו יא רית רבבי יעמללי שלום מעה מס הכנסה. צלאוו ערבית. הווא כארז תקרבלו שמש הצלה קאלו מביין פיך אנתין מוש מן הוני ענדך וין תאכל אלי מוש בשאהל באש תלקא מאכלה כשר הוני. קאלו האנה נסכן הוני ונצללי פי צלה אוכרה ולאכן ליום כנת הוני ולקית וצל מנחה דכלת נצללי. השמש מה עזבושי צוטו אלי מביין פיה צוט מתאע חייאר. קאלו אידה כאן ענדך מושכלה הוני. אמשי תעששה מעה הרבי וחכילו ראו חכם כביר יאסר וינזם יעטיך צ'בארה באהייה. רצ'ה קאל באלכשי רבבי בעתני הוני באש נלקא צ'בארה מן ענד הרבי האדה. משא תעששה מעאהו ופי וצט לעשה חכאלו מושכלתו. קאלו אסמעני האנה תממה חאזה כדיתהה בו ען זד אלי למאשאכל מה יזיוו עלא לעבד כאנשי מן נקץ השלום. ענדכשי כצומה מעה חד. קאלו האנה מאניש מתאע מאשאכל. וחתתה פלכדמה מתאעי מה עמרי מה עמלת מאשאכל מעה למונאפשין מתאעי ודימה צחאב מעאהם וכל ואחד יכדם עלא רוחו ורבבי יעינו. קאלו תעמלשי לכיר. קאלו אלי יצטחקלי ונזם נעאוונו מה עמרי מה ווכרת. קאלו המאלה מה תכאפשי אנסה חכאיית למס הכנסה וארזע לכדמתך עאדי ובקצ'רת רבבי כל שיי יתצאווב. כמלו עשה והווא כארז קאלו מה נווציכשי עלא השבת אלי ילזמך תנסה כל שיי ותפרח בשבת אלי השבת הייא שבת שלום ובזכות השבת רבבי יזיבלך שלום מעה מס הכנסה. רוואח ומה נזמשי ינסה. כאנשי נהאר הזמעה תקווה עלא רוחו ותלתהה בשבת כיף מה ילזם ורבבי עאוונו באש נזם עמל השבת בפרחה. ולאכן לילת לחד עאווד תפכר כל שיי. נהאר התנין מן הצבאח משה ללמס הכנסה כולו ירעש. מדלום לאסתדעה קאלולו סתננה. באעד נפץ קאלולו תפצ'ל דכלו ללבירו לקא ואחד שמין שוייה פי כרסי גאטץ פי דוסי. ערף אלי האדאך הדוסי מתאעו. וקתלי קאם ראסו מן הדוסי וברק פיה בדה יברק פיה מליח. הוני יצחק זאד תקלק יאסר. קאל השנווה נאוילי השמין האדה. לאכן הראזל האדה וקף וקאלו יצחק. קאלו נעם סידי. קאלו האמה סידי אקעד מה תפכרתנישי. קאלו לא. קאלו אחנאן קרינה מעה בעצ'נה סת שנין ומה עמרי מה ננסאך. האנה מארק. יצחק מה תפכרשי. קאלו צחיח אנתין מה תתפכרשי עלא כאטר אנתין עמלת למליח ונסיתו ולאכן האנה אלי עמלתלי למליח מה עמרי מה ננסאך. קאלו האש עמלתלך. קאלו מה תתפכרשי אלי כנת כל יום תזיב זוז סנדוידשאת ואחד ליך וואחד לייה מלי פקת בייה נלקט פלפאצ'ל מתאע הזגאר. צחיח לחכאייה ענדהה 30 סנה.  ולאכן האנה מה עמרי מה ננסאך. כדה הדוסי. קאלו הדוסי האדה ינזם יחטך פלחבס טול עמרך ויאכדולך רזקך לכל. וחתה כאן תטלע בארי למס הכנסה מה חיישייבכשי. ולאכן מה יהמכשי. מה ענדך כאן הרזאל. רוואח מטמאן ותווה האנה נתצרף. ולאכן טל עלייה כל מררה נעמלו קהוה מעה בעצ'נה. קאלו באהי וכרז מן גאדי מה ערפשי כיפאש מנע. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה . 

בס"ד מוסר בלערבי פרשת ויקרא-בערבית יהודית תוניסאית

בס"ד     מוסר בלערבי פרשת ויקראתוניסיה-רבניה

פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת ויקרא. פיהה 11 מצוות עשה ו5 מצוות לא תעשה. מצוות עשה הומאן 1] באש נקרבו קרבן עולה. אלי נזיבו וקתלי נגלטו ומה נעמלושי מצות עשה  האו לא תעשה אלי אנתקל לעשה 2] באש נקרבו קרבן מנחה 3] וקתלי נקרבן קרבן נחטו אלמלח 4] אידה כאן בית דין גלטו פדין. וקאלו עלא אלחראם חלאל. פי חאזה אלי חייבים עליהה בלעאני כרת. ובגלטה חטאת קבוע. ועמלו רוב ישראל או לכל לחראם האדאך. אידה כאן גלטה פי עוון עבודה זרה. יזיבו 12 פרים ו12 שעירים קרבן. ואידה כאן פי חאזה אוכרה. יזיבו 12 פרים האכהוו. וילזם אלי גלטו בית דין הגדול מתאע 71 דיין. ולכביר מתאע לבית דין מעאהם. ורוב ישראל או לכל עמלו. ופי באלהם בית דין ורא צחיח. ומוש נחאו למצוה זמלה כאנשי גלטו פי חאזאת וחאזאת עמלוהם צחאח. וכאן מה תמאשי הסרוט האדון לכל. כל ואחד אלי עמל יזיב קרבן חטאת ואחדו כיף אלי גלטו יחידים 5] אלי גלט ועמל דנוב. מתלן טרף לחם פי באלו שחם וטלאע רדה. או פי באלו הרדה חלאל. או פי באלו מוש חייב כאן מלקות. יזיב קרבן חטאת 6] אלי יערף שהאדה פי נאזלה מתאע דיני ממונות וטלבו לבית דין או מול הנאזלה ילזמו יזי וישהד. כאנשי אידה כאן הווא חכם כביר יאסר ולבית דין אקל מנו פי חכמת התורה. לאכן אידה כאן דיני נפשות או באש ימנע מן לחראם. ילזמו יזי ישהד מהמה כאן. וחתה ואלו מה טלבו חד באש ישהד 7] באש נקרבו קרבן עולה ויורד. ו6 אלי יזיבו אלקרבן האדה 1] שאהד חלף בלכדב בגלטה או בלעאני 2] חליף בלכדב בגלטה 3] טמא כלה מן לקדש בגלטה 4] טמא אלי דכל למקדש בגלטה 5] למרה אלי תולד 6] למצורע 8] אלי סתנפע מן להקדש יכלץ האש סתנפע. ויזיד 25 פלמיה עלה קימתו 9] באש נזיבו קרבן אשם תלוי. ואחד אלי ענדו שך עמל הדנוב או לא 10] אלי חווץ חאזה ירזעהה 11] נקרבו קרבן אשם ודאי. ו5 אלי יזיבו 1] אלי חווץ חאזה ונכר פלבית דין 2] אלי סתנפע מן להקדש 3] אשם שפחה חרופה 4] אשם נזיר 5] אשם מצורע. מצוות לא תעשה הומאן 1] חראם נכלטו מעה לקטרת כמירה או עסל 2] חראם נקרבו קרבן מן גיר מלח 3] מה ינחיוושי ראש אלעוף וקתלי יעמלולהה מליקה 4] חראם יחטו זית פי מנחת חוטא 5] חראם יחטו הלובאן פי מנחת חוטא.

פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי. לפסוק כתב ויקרא וכו'. הרש"י ז"ל פסר אלי אקבל כל דבור האו אמירה אלי תכתבת כאן אקבל מנהה ויקרא. אלי הייא מעזה כבירה יאסר למשה רבינו. הוני תממה נשדה המאלה עלאש כאן הוני כתב ויקרא. חקו כתבהה מן אוול אמירה האו דבור. לחז"ל פסרו עלאש לאלף מתאע ויקרא זגירה. אלי משה רבינו מן כתרת לענוה מתאעו מה חבשי יכתב ויקרא. לאכן רבבי שד צחיח באש יכתבהה. ובהאדה הווא כתבהה זגירה. הוני נשדה אוכרה. כיפאש משה רבינו יבדל ויכתבהה זגירה. יאכי עלא כאטר לענוה מתאעהו יקום יבדל חרף פתורה ויעמלו זגיר.

פלמגילה וקתלי סמע מרדכי בלגזרה מתאע המן. בעת לאסתר באש תמשי ללמלך תקולו באש ינחי לגזרה. אסתר קאלתלו אלי מה תנזם תדכל ללמלך כאן מה ינאדיהה. והייא ענדהה תלאתין יום מה נאדאהאשי וקריב חינאדיהה. הוני מרדכי הזואב מתאעו כאן מוש מנתצ'ר בלכלץ ומותהאוור. אלי קאללהה רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדי. הוני מרדכי חקו צבר שוייה. אלי מאזאל קראבאת לעאם כאמל לתנפיד. והאדי הייא לפרצה לואחידה אלי תנזם תנקצ'הם. יקום יתאוור ויבעתהה. אלי ממכן יאסר תתקתל ומה ילקאשי האשכון ימנעהם .

לאכן הוני מרדכי מה כממשי עלא תמניע ליהודים. אלי יערף אלי הומאן חיימנעו. וחתה אסתר מוש הייא אלי חתמנעהם. אלי כל שיי מרהון פתשובה מתאענה.

 ווקתלי סמעו ודאי אלי כל ואחד חייעמל תשובה. וכיף בלחק האדאך הווא אלי צאר אלי כל בלאצה אלי יסמעו גזרת המלך יעמלו צום ובכי צייאם וצלה. ולאכן הווא חבהה אלי תזי עלא טריק אסתר. והאדאך עלאש מה חבשי יכליהה תצבר. אלי רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. מאענאהה מתאכד אלי תממה רווח והצלה ולאכן ממכן יזי ממקום אחר. ובהאדה קאללהה אזרבי אנתין ועמליהה.

ולאכן הנשדה אלי מאזאלת. באהי מה יצברשי יאסר. ולאכן יצבר שוייה. תלאתה ארבעה הייאם וישוף. באלכשי ינאדיהה למלך ועלאש ידכלהה פי כטר.  הוני מרדכי כמם חאזה אוכרה. אלי למצווה לכרה מתאעהום מוש הוני. לכרה מתאעהם פי עולםפ הבא. וצחיח אסתר מאשייה תעמל מצוה. ושלוחי מצוה אינם נזקין. ולאכן ממכן יאסר אלי למלך מה יסמעשי כלאמהה ומה תרבח שיי. ובהאדה חב יעמל חאזה אלי לכרה מתאעהה פי עולם הזה. אלי הייא הזריזות פלמצוה. כיף מה יקולו זריזות חצי מזל. עלאש. השנווה זאייד פיהה. אלי לעבד תואלד הווא ולמזל מתאעהו. ולאכן וקתלי יעמל זריזות פי מצוה. חיאכד כרהאה חתה פי עולם הזה. ולא חצי מזל ברך יתחכם פיה. ובהאדה טלבהה פזריזות. באש תאכד כרה הזריזות חתה פי עולם הזה. ולמלך יסמע כלאמהה ותמנע הייא ישראל.

ובהאדה משה רבינו כתב לאלף זגירה. אלי חב יוורי לישראל. אלי לעבד ילזמו יזיד מן ענדו פלמצוות. אלי חתה ואלו הווא תווצה באש יכתב ויקרא. חב יזיד מעאה לענוה. חב ירמזלנה אלי פלמצווה ילזמנה נזידו מן ענדנה. והאדאך עלאש כתבהה הוני פלקרבנות. אלי הומאן זאו יסאמחו עלא הדנוב אלי עמלנה. ואוול חאזה כתבהה לפסוק לעולה. אלי תסאמח עלא מצוות עשה ולא תעשה אלי נתק לעשה. באש ירמזלנה אלי וקתלי נעמלו מצוה ילזמנה נזידו חאזה מן ענדנה. מתלן הזריזות פלמצוה. האו שמחת מצוה. מאענאהה חאזה אלי מוש מווציין עליהה. וייחבהה רבבי. באש תוולי ויקרא. רבבי יוולי יעזנה מעזה כאצה אכתר מלי כאן.

אכוואני לעזאז. מערופה הנשדה. אלי פתורה רבבי כתבלנה וקתלי נעמלו למצוות יוולי ענדנה לכיר. והאדה לכרה מתאע למצוות מוש פלעולם האדה כאנשי פי עולם הבא. וכיפאש לכלאם האדה מקלוב עלא כלאם התורה. ולאכן הזוואב הווא. אלי תממה חאזאת אלי יעמלהם לעבד יהבטו לכיר לעולם. אלי יזיד מן ענדו. כיף מה כתבו פלגמרה אלי ינשדו במה הארכת ימים. ומה תממה חתה חאזה אלי הייא מצוה. כאנשי חאזאת אוכרין. כיף מה קבלשי מתנות. האו יעטי לבורבוואר. ונוע האדה. לחאזאת האדון הומאן אלי נאכדו כראהם חתה פי עולם הזה. ומערוף אלי לעבד תכלק הווא ולמזל מתאעהו. וכל ואחד ענדו באיי פלכיר אלי יהבט ללעולם. אידה כאן לכיר יוולי מוזוד. חתתה אלי באיו אקל ואחד ינזם יעיש מרתאח. ואידה כאן לכיר חייהבט שוייה. האדאך אלי למזל מתאעהו מה יאכד כאן שוייה מה יצחלו כאן שיי קליל אלי מה ידזיהושי בלכאמל. והאדאך עלאש לחז"ל וצאוונה באש נזידו חאזאת מן ענדנה. כיף שמחת מצוה האו זריזות פלמצוה. האדון לכל יהבטו לכיר פלעולם. והאדאך אלי מזלו מוש באהי יוצלו אלי ילזמו מרתאח. הזמעה האדי פי ככר השבת זאבו חאלאת צעיבה יאסר אלי מוזוזדין פי ישראל. אלי תממה האשכון אלי ילם מן הזבלה באש יקוות עאיילתו. חאזאת תבכי. נאס עאיישה זיעאנה. מה ענדהאשי האש תלבש. וקדאש מן ואחד טרדו מן הדאר אלי יסכן פיהה. עאיילאת כאמלה תעאני מן נקץ לפלוס באש תנזם תעיש. הזגאר יבכיו בזוע. חאזאת תהררי לקלב. ותלקאהם לכתרה מתאעהום חרדים. ואחד יקול כיפאש בלאד אלי לאקתיצאד מתאעהה קויי יאסר. פיהה עבאד עאיישין איכה. ומוש שוייה. כאנשי ברשה מן הנאס. לאכן האדוך. אלי למזל מתאעהם מה יחצלושי כאן שיי קליל מן לכיר אלי יהבט. ומן סירת אלי לכיר נאקץ. מה קאעדשי יוצלום כאן שיי קליל. ובהאדה

 אחנאן מן הוני מן זרבה נזמו נעמלו חאזאת אלי לכיר ינזאד פלעולם באש האך לעאיילאת תלקא מוחתזאתהה כאמלה. כיפאש. ילזמנה נזידו מן ענדנה פלמצוות. כיף מה קלנה הזריזות מתאע למצוה. ושמחה מתאע למצוה. יעאוונו יאסר באש יהבט אכתר כיר פלעולם. תווה קדאמנה פורים ופסח. הנאס לכל פרחאנה בלעייאדה אלי זאיין. ולאכן השנווה חצ'רנה ללעייאדה האדון. פי פורים ענדנה מקרא מגילה מנות איש לרעהו מתנות לאביונים סעודת מרדכי. השנווה נזמו נזידו. אוול חאזה וקתלי נעמלו למצוות האדון נעמלו בפרחה אלי אחנאן חנתבתו למצוה מתאע רבבי. מוש באש נשיכו אחנאן. נרדו באלנה באש מה ננסאוושי מנחה וערבית. ואכתר מן לכל באש נעמלו וקיית ללקראייה. הנהאר לכל בחדאנה. כאן נכצצו שעה האו נפץ שעה ללקראייה מכסב כביר יאסר. ובלאכץ פי פורים אלי כתרת לעבאד לאהייה בסעודת מרדכי ותממה נקץ פי קראיית התורה. פסח. לווצטאן טויל. כל ואחד יכטט השנווה חייעמל פלווצטאן. ווין חיימשי ידולש. התכטיט מתאענה ילזם השנווה חנקראוו. וכיפאש חנעמלו הסדר באש יוולי מקבול יאסר ענד רבבי. וכיפאש חנפרחו בלעיד ובלמצוות מתאעהו לשם שמים. האדון חאזאת יכתרו לכיר פלעולם. ואכתר חאזה תהבט לכיר פלעולם כיפאש נעמלו לכיר מעה בעצ'נה בפרחה ולשם שמים. וינזם יעמל חתתה לשם יחוד באש תוולי למצוה לשם שמים. האדון חאזאת אלי נזמו נעאוונו ביהם בעצ'נה. אלי רבבי יהבט כירו פלעולם והנאס לכל תעיש פרחנה. ונזיבו הוני מעשה זוז צחאב כאנו יקראוו בעצ'הם. ולאכן פי עמר 10 שנין תפארקו. אלי בו יהונתן רזאע בתשובה ודכל ולדו לתלמוד תורה. ויאיר כמל קראייתו פל בית ספר ממשלתי. ומן וקתהה תפארקו. לאכן וקתלי כאנו יתקאבלו כאנו יפרחו בבעצ'הם יאסר. כברו ערסו. יהונתן ולא ראש כולל ענדו אברכים יקררי פיהם. ענדו עאיילה פיהה תמנייה זגאר. יאיר וולא מוחאמי. נזח. ווקתלי כתרת עליה לכדמה זאב מועאוונין. וזראוו לפלוס פי ידיה. דכל פי משאריע אוכרה וולא ראזל אעמאל נאזח יתאזר פי כל שיי. חתתה הווא ערס וזאב זוז זגאר. ולד ובנת. וזגארו עדאהם יקראו פי בית ספר ממשלתי. נהאר ולדו מרואח מן לבית ספר דרבתו כרהבה. הדרבה כאנת קוייה ורפעו לספיטאר ולאכן כאן גאייב. קראבאת הזמעה והווא מה פאקשי. בו ואמו ואכתו חייהבלו. עישתהם מרארת. נהאר לכל מאשיין זאיין עלא הספיטאר. אחסן טבבה זאוו שאפו ולכל קאלו מה תמנעו כאן רחמת רבבי. יאיר מה ערפשי השנווה יעמל. נהאר מאשי בכרהבתו וילקא קבאלתו יהונתן יסתננה פלכאר באש ירווח. וקפלו וטלעו מעה. קאלו מוש עוואידך תכרז תווה. קאלו ליום כרזת בכרי שוייה אלי ענדי מילה מתאע הנכד מתאעי. ולאכן אנתין האש מזייבך הוני. חכאלו. קאלו תערפש כיפאש. האנה תווה אקבל מה חנמשי ללמילה חנתעדדה נעמל ביקור חולים לואחד מן לאברכים אלי מה זאשי ליום עלא כאטר מריץ'. איזה אעמל מעאייה למצוה האדי באלכשי רבבי יפרז עליה. משא מעאהו ומן גאדי הזו ללמילה. מן באעד משה תעדדה לספיטאר ישוף השנווה חוואל ולדו. קאלולו אלי ביין חאזאת באהייה. חל עיניה קראבאת השעתין ותווה עאווד גאב. תבת לווקת לקא לוקת מתאע בקור חולים ווקת למילה. רזע ליהונתן יזרי. קאלו שופלי בקור חולים אוכר קד מה תנזם. קאלו מוש כאן בקור חולים תממה ברשה מצוות ינזמו יעאוונו ולדך. ובדה ידכלו מן מצוה יכרזו פי מצוה. וכלהם חוואיז אלי יאכדו לכרה מתאעהם חתתה פי עולם הזה. הכנסת אורחים השכמת בית כנסת ומה תאבעו. ובשוייה ולדו בדה יברא. וקתלי פאק קאל לבו. אלי כל מצוה כנת תעמלהה. כאנו יווריוואלי פשמים ויקולולי האדי תנפעך ולאכן מה תכפישי. פלאכר ברחו עליה פשמים רזעו. אלי רבי יהונתן עיישו. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.     

בס"ד מוסר בלערבי פרשת צו – בערבית יהודית – תוניסאית

בס"ד      מוסר בלערבי פרשת צו תוניסיה-רבניה

פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת צו. פיהה 9 מצוות עשה ו9 מצוות לא תעשה. מצוות עשה המאן 1] באש אלכהנים יקימו הרמאץ' מן עלה אלמזבח 2] באש אלכהנים ישעלו הנאר דימה עלא אלמזבח. חתה ואלו תמה נאר מן השמים 3] באש יאכלו כהנים הרזאל. אלי יפצ'ל מן קרבן מנחה 4] באש אלכהן גדול יקרב כל יום עשירית האיפה סלת. נפצהה פצבאח ונפצהה פלעשייה 5] באש נקרבו קרבן חטאת 6] באש נקרבו קרבן אשם 7] באש נקרבו קרבן שלמים 8] באש יחרקו אלי פצ'ל מן לקרבנות. ואלי תפסלו 9] באש נחרקו אלקדשים אלי טמאו. ומצוות לא תעשה המאן 1] באש מה נטפיוושי הנאר מן עלא אלמזבח 2] אלי פצ'ל מן למנחה וחיאכלו אלכהנים. מה יעמלוהושי חמץ 3] מנחת כהן מה יאכלוהאשי 4] באש מה נאכלושי מן לחטאות לפנימיות. והמאן 1] פר ושעיר מתאע כפור 2] פר כהן משוח 3] פר העלם דבר של צבור 4] שעירי עבודה זרה .. 5] באש מה יפצ'לושי אלכהנים מלקדשים באעד אלוקת מתאעהום 6] באש מה יאכלושי פגול. אלפגול הווא. אלי חיעמל עבודה. מה יכממשי וקת השחיטה האו למליקה פלעוף או הזריקה או קבלת הדם או רפיע הדם ללמזבח. להקטיר לגדוה. או באש יאכל מן לחמהה באעד וקתהה. ולמנחות יווליו פגול. וקתלי יכמם וקת לקמיצה או וקתלי יחט לקומץ פי כלי שרת או וקת רפיע לקומץ ללמזבח. באש יקטיר. או יאכל מן שיירי מנחה לגדוה 7] באש מה יאכלושי אלכהנים בשר קדש טמא 8] באש מה נאכלושי הרדה 9] באש מה נאכלושי הדם. 
פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי. הרש"י ז"ל פסר עלא כלמת צו את אהרן וכו'. כל כלמת צו הייא לשון זרוז. מאענאהה יווציהום אכתר באש מה יבכלושי פלמצוה האדי. לי הווא ולזיאל לוכרין. מאענאהה דימה חתה באעד אהרן וזגארו. וכמל. רבי שמעון קאל. ילזם לפסוק באש יווצי אכתר ויזרז אכתר פי חאזאת אלי פיהם חסרון כיס. מאענאהה נקץ פלוס. הוני הנשדה מערופה. השנווה לחסרון כיס אלי תממה ללכהנים הוני. כאן נקולו אלי לעולה מה יאכדו מנהה שיי. אלי מה קבלשי מה יסתמאשי חסרון כיס. אלי מה כאסר חתה שיי מן זיבו. חאזה אוכרה. האש מאענאהה לדורות. אלי באעד מה תכלאת בית המקדש מה עאדשי תממה קרבנות.
נשדה אוכרה עלאש הרש"י ז"ל מה כתב עלא כלמת צו אלי הייא זרוז כאן הוני. עלאש מה כתבאשי מתלן פי פרשת תצוה אלי הייא אקבל מן פרשת צו.

מערוף אלי קאלו לחז"ל. אלי אחנאן ישראל פוק למזל. מאענאהה. לאומות העולם כל חד וענדו למזל מתאעהו אלי יתחכם פיה. ובהאדה מראת תלקאהם טאלעין ומראת טאייחין. כל פתרה תזי דולה תתחכם פלעולם ומן באעד טיח ותזי ואחדה אוכרה פי בקעתהה. עלאש טאחת הדולה האדיך. כאן הייא מוש קוייה כיפאש חכמת קבל. וכאן הייא קוייה כיפאש טאחת. אלי הדולה לקוייה תנזם תתחכם ומה תכלישי חתתה דולה אוכרה תקווה. כיפאש טאחת. לחז"ל קאלו. אלי הדוול תחת למזל. וכל מררה יתקווה למזל מתאע דולה. ובהאדה הדולה האדיך תקווה. מוש מרהון השנווה לקווה מתאע הדולה האדיך פי עולם הזה. למוהם הווא קוות למזל מתאעהה. ולאכן אחנאן עם ישראל מה יתחכמשי פינה למזל. יתחכם פינה פעאיילנה. אידה כאן אחנאן נטבקו התורה ולמצוות. למזל מתאענה יקווה ונווליו נתחכמו פלעולם לכל. וכאן לא. לא. וכיף מה קאלו פלגמרה ישראל עז בעמים וכאן מוש מן התורה מה יגלבנה חד.

ומערוף אלי קוות עם ישראל פי פמהם. אלי קבל כאנו לקרבנות. ותווה באעד מה תכלאת בית המקדש. הצלה. כיפאש. קבל ואחד עמל דנוב יזיב קרבן וירזע בתשובה ורבבי יסאמחנה. ותווה אלי עמל דנוב.

 יצללי לרבבי באש יסאמחו. ורבבי יסאמחנה. ולחז"ל קאלו. באש רבבי יפייקנה אלי עמלנה דנוב. מוש טול יעאקבנה פי חאזה קוייה. יבדא ברזק מתאע לעבד. באש יפיק ומה ינצ'רשי.

והאדה האש יקצד לפסוק הוני. צו. אין צו אלי לשון זרוז. מאענאהה ילזמנה נרדו באלנה מליח פלחאזה האדי. אלי הייא לקרבנות. באש נרזעו בתשובה ונזיבו לקרבן הלאזם באש רבבי יסאמחנה. כמל עליהה הרש"י. ולדורות. חתתה באעד מה תתכלה בית המקדש. אלי ילזמנה נעמלו תשובה. וקבאלת לקרבנות מערוף הצלה. וכמל קאל. אלי רבי שמעון קאל אלי אכתר וקת ואחד יזרז רוחו פתשובה. וקתלי תממה חסרון כיס. וקתלי ילקא רוחו ענדו כסאייר מתאע פלוס. אלי האדאך סימן מן השמים אלי עמלנה עבירות וילזמנה נרזעו עליהם בתשובה.

אכוואני לעזאז. התשובה הייא אכתר חאזה מליחה ואכתר חאזה תביין למעזה מתאע רבבי לינה. אלי ואחד יגלט. ילזמו יתעאקב. ובלאכץ אידה כאן לעמלה מתאעהו צ'רת עבאד אוכרין. ואחנאן ישראל ערבים זה לזה. וכל עבירה אלי נעמלוהה נצ'רו מעאנה כלל ישראל. לאכן רבבי ורא מעזה כבירה יאסר לינה. אלי עטאנה התשובה. אלי נסתערפו בלגלאט מתאענה ונקולו מן זמיע קלבנה מה עאדשי נעמלו לחאזה האדיך. רבבי יסאמחנה ויתנחחה הדנוב האדאך זמלה. כיף מה כתבנה. וקתלי נלקאוו חסרון כיס. נערפו אלי אחנאן ילזמנה נרזעו בתשובה. הנאס לכל תערף אלי תווה תממה חסרון כיס כביר. הדנייה גלאת יאסר ולכדמה נקצת יאסר. וקד מה הנאס תעארך. למשוואר אקל ביאסר מן קבל. ולמצרוף אכתר ביאסר מן קבל. ומוש כאן פצייאגה ברך. כאנשי פי כל לקיטאע. לכדמה פדולה לכל טאייחה. ולאקתיצאד טאייח. והאדה ינעכס עלא למוואטנין לכל. מה נקולושי אחנאן ארבעה מנאס יאכי הדולה לכל וואקפה עלינה. הי. אלי אחנאן עם ישראל לקיום מתאע לעולם. מאענאהה אידה כאן אחנאן נתבתו התורה ולמצוות. וקתהה רבבי יעטיה לכיר לדולה אלי אחנאן סאכנין פיהה. תממה נאס תקול והאדה פי אמריקה כתרת ליהוד מוש כאייפין רבבי ונישואי תערובת והדולה לאבאש עליהה. לאכן ילזמנה נערפו. אלי רבבי מוש דימה יעאקב. רבבי ארך אפיים. ויעטינה פרצה באש נצאוובו רוחנה. ותנזם לפרצה תקעד מייאת סנה. ותנזם תקעד נהאר. רבבי יערף קדאש תקעד לפרצה האדי. חאזה מתאעהו והווא יערף כיר מננה. ורבבי יסתננה פינה באש נרזעו בתשובה. ובהאדה אחנאן אלי בדינה נחסו בלאמאייר אלי רבבי עטאהומלנה באש נרזעו בתשובה. ילזמנה נפיקו פיסע. עלא כאטר וקתלי תתגזר לגזרה יקולולנה זיבו זכות באש נבטלוהה. לאכן אקבל מה תתגזר נווזמו נווקפוהה בתשובה. ואחד יקול אחנאן נסתמאוו כאייפין רבבי. נעמלו השבת. נצליו. טהרת המשפחה. וברשה חאזאת. לאכן ילזמנה נערפו. אלי רבבי לבא בעי. מאענאהה יערף השנווה פי קלובנה. ועלאש קאעדין נמשיו לצלה ועלאש קאעדין נחפצ'ו השבת. ופעאיילנה יביינו. אידה כאן כל עבירה יעמלו תלאתה ארבעה מנאס הנאס לכל תבע. מאענאהה חתתה לחאזאת לוכרין כננה נתבעו. גיר נסתנאו האשכון יבדה. ומוש מן כוף רבבי. מה נחבשי נדכל פתאפאציל מתאע לעבירות אלי מוזודין פי בלאדנה. ואלי נעשו כהתיר אלי חתתה חד מה עאד יחס ביהם אלי הומאן חראם. כתבנה עלא באעץ' מנהם קדאש מן מררה. ויזיו פי חומרא בעלמא יעמלו ערעור. ולאכן ילזמנה נתבתו רוחנה באש מה נזלקושי. והזלקא בפלקה. ונזיבו הוני מעשה יצחק ומרדכי כאנו יכדמו פי מעמל מתאע נזארה. כממו וחלו וחדהם. סלפו פלוס מן לבאנכה וחללו מעמל. לבדאייה מה כאנתשי שאהלה. ולאכן בשוייה בדאוו יכדמו ונזחו. ערסו. יצחק זאב ולד סמאהו נפתלי. ובאעד ארבעה שנין מרדכי זאב בנת סמאהה שרה. והזוז מה זאדושי זאבו זגאר. ובהאדה

 כל ואחד כאן זגירו עזיז עליה יאסר. ויצחק ומרדכי לקאוו למזל מתאעהם באהי מעה בעצ'הם. ובהאדה חתתה ואלו באעד מה טאחת לכדמה פנזארה ועמלו משאריע אוכרה תשארכו. ודארו מן כדמה לכדמה חתתה אלי דכלו פלבניי וחלו שאריכאת מוקאוולאת. וחתתה הוני נזחו. מרדכי כאן כאייף רבבי יאסר ויצחק כאן כפייף שוייה. מרדכי רבבה בנתו עלא כוף רבבי. וכאן ירבבי פיהה באש תרד באלהה עלא כל מצוה מהמה כאנת באש תעמלהה. ותהרב מן לעבירות יאסר. ויצחק רבבה ולדו כפייף. ובהאדה צחאב הדוניין לקאו פרצה באש ידכלולו. ומן שנין למוראהקה ביינו. שרה רזינה וכאייפה רבבי יאסר. ונפתלי כאן כפייף פדין אכתר מן בו. ומה כאנשי רזין בלכל. יצחק בדה ישוף ולדו בדה יצ'יע וולא פליל ירווח מוכר וברשה מראת יזי שכראן בדה יכמם כיפאש יצאוובו. תשאוור מעה מרתו קאלתלו ילזמנה נערסולו. כמם בהאשכון. קאל למרתו מה תצלח ביה כאן שרה בנת מרדכי. רזינה ומזייאנה ומה נתצוורשי הווא ירפצ'הה. וקתלי רוואח קאלולו עלא למוצ'וע. מן לאוול רפץ' ווקתלי קתרחו עליה שרה ואפק. יצחק פצבאח משה פרחאן וכמם אלי מרדכי מה יווכרשי באש יעטיה בנתו לולדו. ולאכן וקתלי פאתח מרדכי פלמוצ'וע קאלו האנה מוש מוואפק מה נעטישי בנתי לואחד עאייק כיף ולדך. קאלו ילזמך תמנע ולדי. קאלו עלא חשאב בנתי. הוני יצחק תגשש יאסר. קאלו פי ידך זמעה. אידה כאן מה תוואפקשי עלא הזואז האדה נקסמו וכל ואחד ימשי עלא רוחו. מרדכי תגשש קאלו תהדד פייה מן גדווה נכלם למוחאמי ונקסמו. ופעלן קצמו יצחק כדה השאריכה ומרדכי משה חל שאריכה אוכרה. שרה ערסת מעה אברך ישיבה וזאבת זוז זגאר. וכאנת מתהנייה. נהאר זאווהה הזיראן יתזאראוו אלי לכאר מתאע ולדהה הזגיר אלי מרוואח מן לגן עמל אכצידון מעה כרהבה והזו לספיטאר. משאת תזרי לקאת אלי לואחיד אלי תזרח ולדהה כסר יד ורזל ולאכן ברוך ד' מה תמאשי כטר. תהנאת שוייה. באעד שעה תקריב זאת השורטה וטלבו מנהה באש תמשי מעאהם ללמרכז תקוללהם כיפאש נצאר לחאדת. קאלתלום האנה מה כנתשי חאצ'רה קולו לסופיר מתאע לכאר. קאלולהה בחתנה הסופיר ומול לכרהבה מווקף ענדנה אלי כאן ישוק שכראן והווא טאלב מנך באש תסאמחיה. קאלתלו יזי ראזלי והווא יקרר. הזוהה מעאהם וזא ראזלהה ווקתלי שאפת מול לכרהבה עקלתו. נפתלי ולד יצחק. חכאת מעה ראזלהה האש יכון. הוני ראזלהה קאל האנה מוסתעד נסאמחו עלא שרט. עאם כאמל כל יום יזי ללישיבה יצללי מעאייה מנחה וערבית ויעמל מעאייה שיעור בשעה. וכאן לא ישד לחבס. הווא כמם יקבל כיר וואפק. וקאלולו הנהאר אלי תבטלו נזיוו נהזוך ללחבס. הומאן איכה וכלט יצחק. ווקתלי שאף שרה וראזלהה כארזיןץ קאל לולד משה. ולאכן פשורטה קאלולו עלא השרט רתאח ותעאהד באש הווא אלי יהזו כל יום. ופעלן מן נהארתהה כל יום תוקף כרהבה קדאם לכולל מתאע לאברך האדה ויהבטו מנהה יצחק ונפתלי יצליו ויקראו מעה ראזל שרהץ באעד מה כמלו לעאם קאלו תווה אנתין חר. קאלו מהבול אנתין באעד מה וריתלי הצ'וו חתכליני פצ'לאם. ויצחק בדה יבכי קאלו ולדי מה תצאווב כאן לעאם האדה כללי מעאךץ קאלו מן טרפי האנה פי כל וקת יזי וקתלי יחב. נהאר זאוו יצחק ונפתלי סתאדנהם באש יזיו לערס כו. והוני תקאבלו מעה מרדכי. זא סלם עליהם וקאלום עלא קד אלי פי עלמי מה ענדכום חתתה קאראבה מן דאר לכלה. קאלולו מן דאר לחתן. קאלום עזב נסיבי מה נתצוורשי ענדו קאראבה מעאכם. קאלו נפתלי הרבי מתאעיץ קאלו כיפאש. חכאלו. קאלו המאלה האנה כנת גאלט חקני חאוולת באש נצאוובך. קאלו האש למענה אנתין האו נסיבך. יהי רצון אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה. 

בס"ד מוסר בלערבי פרשת שמיני בערבית יהודית-תוניסאית

בס"ד      מוסר בלערבי פרשת שמיניתוניסיה-רבניה

פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת שמיני. פיהה 6 מצוות עשה ו11 מצוות לא תעשה. מצוות עשה המאן 1] באש נבדקו הסמנים מתאע לבהמה ולחיה. באש נפרקו בין הטהורה והטמאה 2] באש נבדקו הסמנים מתאע לחות ללמאכלה 3] באש נבדקו סמנים מתאע לחגבים. אלי הווא נוע מן הזראד אלי פיהם כשרים ללמאכלה 4] אלי ה8 השרצים אלי המאן. חולד. עכבר. צב. אנקה. כח. לטאה. חומט. תנשמת. טמאים ויטמיוו 5] באש נשופו הדין פי הטומאה מתאע למאכלה ושראב 6] באש תכון הנבלה טמאה. וטמא. ומצוות לא תעשה המאן 1] חראם לכהנים ידכלו לעבודה מן למזבח וקדאם מוש מחזמין שערהם 2] חראם ידכלו אלכהנים מן למזבח וקדאם חואיזהם מקטעין 3] חראם לכהנים ידכלו לעבודה והומאן שארבין שראב 4] חראם לכהנים יכרזו מן למקדש אידה כאן בדאו פלעבודה ומאזאל מה כמלוהאשי 5] חראם נאכלו בהמה או חיה טמאים 6] חראם נאכלו חות טמא 7] חראם נאכלו עוף טמא 8] חראם נאכלו מן השרץ. השרץ הווא אלי יתכלק מן דכר ונתה 9] חראם נאכלו מן הדוד אלי פלגלה ולכצ'רה 10] חראם נאכלו מן השרצים מתאע אלמה 11] חראם נאכלו מן הרמש. הרמש הווא אלי יתכלקו מן הזבלה ולוושאך.

פלפרשה מתאע הזמעה האדי. יחכילנה לפסוק אלי פנהאר התאמן מתאע חנוכת המשכן. אלי הווא ר"ח ניסן. משה רבינו וצא אהרן באש הווא יקרב לקרבנות וקאלו אידה כאן תעמל איכה יתזללה עליכם רבבי. ועמל אהרן ומה תזלאשי עליהם רבבי. ובארך אהרן ישראל ומן באעד בארכו אהרן ומשה ישראל וקתהה תזללה עליהם נור רבבי והבטת נאר מן הסמה וכלאת לקרבנות. ופלאוול וקתלי קרב אהרן לקרבנות ובארך ישראל מה נזלתשי שכינה וכאן אהרון חאשם. וקאל מן סירת עון לעגל. קאל למשה האני עמלת אלי קלת ותחשמת ומה נזלתשי השכינה. וקתהה דכל מעאהו משה וצלאו.ונזלת השכינה. אלי פשבעה הייאם לאוולין כאן משה רבינו כל יום יוקף למשכן פצבאח וינחחי פלעשייה והווא אלי יקרב לקרבנות. ושכינה מה נזלתשי. וישראל קאלו למשה תעבנה יאסר באש רבבי יסאמחלנה עון לעגל ותנזל השכינה בינאתנה ומה נזלתשי. קאלום ילזמכם תערפו אלי אהרן הווא מחבוב אכתר מני ענד רבבי פלקרבנות. תווה יקרב הווא ותנזל השכינה. ועמל אהרן לקרבנות ומה נזלתשי. כאן מה צלאו אהרן ומשה. וקתהה נזלת השכינה והבטת נאר מן הסמה וכלאת לקראבנות. ושאפו ישראל ופרחו יאסר. ותאכדו אלי רבבי סאמחלהם עון לעגל

ומן באעד יחכילנה לפסוק. אלי נדב ואביהוא זגאר אהרן. דכלו לבית המקדש וזאבו נאר ועמלו לקטורת. וקתההה כרזת נאר מן הסמה וחרקתהם. אלי כרזו זוז ניראן מן למזבח ודכלו פי גסמהם ותחרקת הנשמה ולגוף מה תחרקשי. ותמה חכמים קאלו אלי חתה לגוף. תחרק ומה פצ'לו כאן חואייזהם. ולחז"ל עטאו ברשה טעמים עלאש מאתו בני אהרן 1] אלי וראו הדין קדאם משה רבינו אלי הווא הרבי מתאעהם. אלי הדין חתה ואלו אלי תמה נאר עלא למזבח מן הסמה ילזמנה נזיבו נאר מן ענדנה. והומאן משאו זאבו נאר מן גיר מה קאלום משה רבינו 2] עלא כאטר קרבו לקטורת והומאן עזאב 3] עלא כאטר וקתלי כאנו ימשיו משה ואהרון. כאנו ימשיו וראוהם נדב ואביהוא. ווראהם אלעזר ואיתמר. ווראהם הזקנים. ווראהם כל ישראל. והומאן כאנו יקולו וקתאש חימותו הזקנים האדון ונחכמו אחנאן פיה ישראל. ומוש חס ושלום אלי הומאן כאנו יחבו לכרסי. כאנשי עלא כאטר ישראל תחלו יאסר עלא משה ואהרן. וכאנו דימה ילומו עליהם. אלי מאענאהה קאעדין ילומו עלא רבבי. והומאן כאנו מה יטאווקושי. ובהאדה כאנו יחבו הומאן ישדו לחכם באש יעאקבוהם כיף מה ילזם 4] עלא כאטר וקת מתן תורה שאפו השכינה. וכאנו יאכלו וישרבו ומוש כבוד השכינה 5]

 עלא כאטר אהרן עמל לעגל. 6] עלא כאטר קרבו לקטורת שתויי יין. ויאסר טעמים אוכרין. ומשה קאל לאהרן מה תסתכאדשי. אלי רבבי קאלי בקרבי אקדש. מאענאהה הומאן אקרב לרבבי מננה. ונהארתהה אהרן וזגארו אלי צאטו מה כלאוושי לחם לקרבן. ותגשש משה עלא זגאר אהרן. אלי מה חבשי יתכלם מעה אהרן טול. אלי הווא כו לכביר וילזמו יקצ'רו. ואהרן קאלו אלי לאונן מאענאהה לכהן אלי מאתלו חד פנהאר לאוול חראם יאכל מן לקרבן. ומשה נשה הדין האדה עלא כאטר תגשש.

פלפרשה מתאע הזמעה האדי. באעד מה נפטרו נדב ואביהוא. משה רבינו קאל לאהרן. הוא אשר דבר ד' לאמר בקרבי אקדש. הרש"י ז"ל פסר. וין לקינה לכלאם האדה אלי קאלו רבבי למשה רבינו. וזאווב אלי קאל לפסוק ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. משה רבינו קאל לאהרן. נערף אלי למשכן חיתקדש בלמקרבין ענד רבבי. כאן פי באלי האנה האו אנתין. תווה קאעד נשוף אלי הומאן קראב לרבבי אכתר מננה. הוני ואחד ינשד. והאדה לחז"ל קאלו קדאש מן חאזה אלי גלטו פיהה נדב ואביהוא. נשדה אוכרה. הרש"י ז"ל פסר פי דבור וידום אהרן. אלי כדה כרה עלא הסכאת מתאעו ונתייחד עמו הדבור פי פרשת שתויי יין. מלי כדה כרה. יביין אלי כאן ענדו לחק באש ידוי. השנווה אלי כאן חייקול אהרן. אידה כאן רבבי יחב יאכדהם יאכי ענדו קדרה מעה רבבי.

לאכן מערוף אלי קאלו לחז"ל. וקתלי ינפטר צדיק ואחד. האדאך רבבי קאעד יפייק פלקהל באש ירזעו בתשובה. ומשה הצדיק האדאך כפרה עלא לקהל וקתלי לקהל יעמלו תשובה. ולאכן וקתלי ינפטרו זוז צדיקים. האדאך מאענאהה אלי רבבי תגשש יאסר. וחיזיב לפורענות פלבלאד האדיך. וכדה הצדיקים באש מה ישופושי לפורענות אלי חייזיו. כאן נזיו נתבתו לפסוק אלי זאבו הרש"י הווא בלשון יחיד. ונקדש בכבודי. צדיק ואחד. ומשה רבינו קאל ובקרובי אקדש. זוז. הוני אהרן כאן ינזם יקולו. אלי ישראל תווה עמלו תשובה וחאצ'רין לכל באש ישופו כיפאש רבבי ינזל שכינה פלמשכן. חקו ינפטר ואחד ברך כפרה עלא ישראל. מוש זוז. ולאכן הווא סכת. ומשה רבינו השנווה ענדו מה יזאווב עלא לכלמה האדי. ולאכן נדב ואביהוא כאנו מן למקורבים ענד רבבי. ועלא גלטאת זגאר אלי עמלוהם יסתמאוו חאזה כבירה ענדום הומאן. ובהאדה ילזם ואחד יכפר עלא ישראל וואחד יכפר עליהם הזוז. אידה כאן הומאן קדושי עליון ילזמהם כפרה וחדהם. והאדה האש מאענאהה בקרובי. אלי חאזתין עמלום רבבי פי מררה. אלי ורא לישראל אלי צדיק מכפר על הדור אידה כאן יעמלו תשובה. והצדיק עלא גלאט זגירה יתחאשב עליהם פי עולם הזה באש יאכד כרה כביר פי עולם הבא.

אכוואני לעזאז. כלנה תחיירנה ואתר פיהה הנפטר מתאע הזמעה האדי. אלי הווא אנסאן מחבוב ענד הנאס לכל וצאחב צ'חכה ומה ענדושי מאשאכל מעה לעבאד ווקתלי תצטחקו פי קצ'ייה וינזם יעמלהה מה יווכרשי ומתסאמח מעה לעבאד לכל. והאנה נערפו מליח. אלי מן לוקת אלי זא לזרבה כננה צחאב. וכדמנה מעה בעצ'נה פי קדאש מן חאזה. אחנאן וקתלי נרתאחו פי פרשנה נכממו. זעמה עלאש נצאר ללבלאד לחאזה האדי. עלאש נפטר והווא זגיר. כאן ענדו דנוב מאזאל זגיר וכאנו יעטיוו פרצה מן השמים באש יצאווב רוחו. ומה נתצוורשי אלי ענדו דנוב יאסר אלי מה יתחמלשי הצבר. בלעכס הווא כאן עבד באהי יאסר. חתתה הצלה מה עמרו מה פלת מנחה ערבית שחרית. דימה תלקאהו פצלה. עלאש נפטר זגיר. האדה לאזם רבבי כדאהו באש יפייקנה אחנאן לקהל לכל באש נצאוובו רוחנה. ואחד ינזם יקול אלי רבבי יאכד צדיק. האנה נקוללכם אלי כאן צדיק. מנין ערפת. מן לפטירה מתאעהו. אידה כאן רבבי יחב יפייקנה ודאי יפייקנה בצדיק. וחאזה אוכרה. אלי לבלאד לכל תאתרת בלפטירה מתאעו.

מאענאהה כאן צדיק. ומאענאהה רבבי קאעד יפייק פינה באש נרזעו בתשובה. מה חנעאוודושי נכתבו השנווה לעבירות אלי קאעדין נעמלו פיהם ונעאוודו וולאוולנה חלאל. מה חנזבדושי עלא נקץ השלום האו עלא הצניעות וגירו. כאנשי חנקולו יא קהל פיקו. ראוו רבבי מגשש עלינה וקאעד יקוללנה יא ולאדי נחב נעטיכם לכיר רזעו בתשובה. והוני נחב נקול תלאת חאזאת מן אלי נערפהום עלא הנפטר מתאענה. כלנה נערפו קדאש כאן יזרי באש יצאווב צלאת רבי חזקייה פרץ ולד רבי אהרן פרץ אלי הווא מן ראשוני רבני זרבה בשהאדת כל הרביין. ונערפו אלי רבי אהרן מה כללה כאן רבי חזקייה ורבי חזקייה מה ענדושי ולאד. מאענאהה הצלה האדי הייא אלי תפכרנה ברביין האדון. והווא כאן יחאוול באש יצאוובהה ועמל מזהוד כביר יאסר. ואלי יצליוו פצלה האדי כלהם יערפו. לחאזה התאנייה אלי כאן מן הנאס אלי יקדרו התלמידי חכמים יאסר. וחתה פלבורטאבל מתאעהו חאטת התצוירה מתאעהו מעה הרב עובדיה. אלי וקתלי יחכיה עליה תחס לאחתיראם ולקדר ולמעזה אלי כאנת ענדו לרב עובדיה. וחתה בקיית הרביין וקתלי יחכיה עליהם תחס בלאחתיראם אלי יחתרמהם. לחאזה התאלתה. תנא דבי אלייהו כל השונה שתי הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. כאן יזרי באש יחצל הסדור מתאע שתי הלכות כל עאם. והשנה זאהו מוכר שוייה כאן יחאוול באש כל יום יזיד שוייה באש לאכר לעאם יכמלו. האדון שוייה מן השבחים אלי נערפהם עליה. ונזיבו הוני מעשה אלי חכאווהו ותחככה עלא ברשה רביין. כל ואחד יחכיה באסם רבי. ואחד עאזב צחיח וקויי מרץ' עלא גפלה. משה לטבבה כל ואחד יעטיה דווה ושיי מה תממה. כל מדדה תתעדדה יזיד יקוה עליה למרץ'. נהאר סמע בטביב מסממי יאסר אלי זא ללבלאד. משאלו יזרי. באעד מה קלב עליה קאללו. אלי הווא מריץ' במרץ' קליל יאסר. ומה טלעולושי דווה. ומה ענדו מה יעמללו. לולד האדה סתכאד יאסר קאל כיפאש הווא חתתה לערס מאזאל מה ערסשי ומה זאבשי זגאר ינפטר איכה. כמם משה לרבי חכאלו וקאם יבכילו. קאלו הרבי עלאש מה זיתנישי מן לאוול אקבל מה כבר ביך למרץ'. אלי האש מה יקווה עליה למרץ' האש מה יטלבו זכות אכתר מן השמים. עלא כל חאל. בארה אקרא כל יום שעתין ואדפע כל יום שתי פרוטות לצדקה ובקצ'רת רבבי תברא. ולאכן ענדי שרט. מה תקול לחד לכלאם אלי קלתולך האדה וכיפאש ברית. סתעזב. קאל השנווה פיהה כאן נקול ללעבאד באש יקראוו ויעטיוו הצדקה באש יבראוו. ולאכן מאדאם קאל הרבי ילזמני נסמע כלאמו. עמל איכאך ופעלן ברה. וחתתה הטבבה סתעזבו כיפאש ברה. כדם ועמל כאפיטאל וערס וזאב זגאר וולא עשיר. וכאן דימה ידפע פלוס ללישיבה מתאע הרבי האדה וכאן שאדד פי האך השעתין מתאע לקראייה. באעד 20 סנה מן למרצ'ה מתאעהו נסיבתו מרצ'ת בנפס למרץ'. וחתתה הייא משאת לטבבה והטבבה חארו פיהה. כל טביב אלי תסמע ביה תמשילו. מררה משאת לטביב אוכר. קאללהה למרץ' מתאעך האדה כיף למרץ' מתאע פלאן. בארי אמשילו יקולך האש עמל. אלי הטב מאזאל מה לקאשי דווה ללמרץ' האדה. הייא משאת תזרי לנסיבהה. קאלתלו צאר אנתין מרץ' וברית ומה תקולשי. יאכי תחבני נמות. קאללהה ראו ועד באש מה נקולשי. שדו פיה צחיח מרתו ונסאבו לכל פלאכר צ'עף וקאלום. קאלולו אמשי לרבי וקולו עלא נסיבתו. פלאכר משה דכל לרבי וטלב מנו הסמאח וחכאלו עלא נסיבתו. קאלו תערף עלאש קלתלך מה תדוישי. עלא כאטר האנה צמת עלא כאטרך הפסקה. ולאכן תווה כברת ומה עדשי נזם נצום הפסקה. ולאכן עלאש מה זאתנישי פלאוול. האש נצאר לנסיבתו מה קאלושי. ולאכן אחנאן ילזמנה נערפו. אלי ילזמנה נפיקו עלא בכרי אקבל מה יפות לפות. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.   

בס"ד מוסר בלערבי פרשת תזריע-בערבית יהודית-תוניסאית

בס"ד    מוסר בלערבי פרשת תזריע

פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת תזרתוניסיה-רבניהיע. פיהה5 מצוות עשה ו2 מצוות לא תעשה. מצוות עשה המאן 1] אלמרה אלי תולד. תוולי טמאה וטמא. חתה אלי תזיב קרבן. ללולד 40 יום. ואלבנת 80 יום 2] אלי אלמרה אלי תולד תזיב קרבן 3] אלמצורע טמא ויטמא 4] אלמצורע באעד מה יחליט אותו אלכהן. יקטע חואייזו. וירבבי שער. ויכטי ראשו. כיף לאבל לא אליכם. ויערף ברוחו אלי הווא מצורע 5] באש לדון דיני נגעי בגדים. ומצוות לא תעשה המאן 1] באש מה יאכלשי הטמא מן לקדשים 2] באש מה יחזמושי הנתק. אלי הווא צרעת אלי תזי פי שער הראש או הלאחיה

ותווה נכתבו כיפאש יוולי מצורע. הצרעת הייא. אידה כאן תבדל לון הזלד מתאע לעבד ללביוצ'ה. ותמה 4 נווע מתאע ביוצ'ה 1] הלון אלאוול אלי מה תמאש מה אבייץ' מנו. הווא לון התלז. והייא תתסמה בהרת 2] אקל ביוצ'ה לון הצוף הנצ'יף. ותתסמה שאת 3] אקל ביוצ'ה לון הזיר. ותתסמה ספחת 4] אקל ביוצ'ה לון לאבייץ' מתאע לעצ'מה. וחתה הייא תתסמה ספחת.  האמה אידה כאן אקל ביוצ'ה מן לון לאבייץ' מתאע לעצ'מה. טהור. ומה תתסמאשי צרעת כאנשי בוהק. וחתה ואלו אידה כאן תמה שוייה חמורה פל4 לוואנאת אלי קלנאהם טמא. ותתסמה פתוך. 3 אמאייר פצרעת. 2 פלאוול. ו1 באעד מה יסכר עליה אלכהן. אלכהן יקולולו כיף נוע מתאע צרעת תביינלי.יזי ישוף. אידה כאן לקא פלבקעה מתאע הצרעת 2 שעראת ביץ'. או מחיה מענאהה בלאצה מה פיהאשי צרעת. יטמא. והאדה יסתמה מוחלט. וכאן לא יסכר אלעבד 7 הייאם פי בית ואחדו. והאדה יסתממה מוסגר. ופנהאר הסאבע ישופו. אידה כאן לקא פיה שער אבייץ'. או בלאצה באהיה. או כברת לבלאצה והאדה תתסמה פשיון. יטמא. ויוולי מוחלט. וכאן לא יעאווד יסכר עליה 7 הייאם אוכרין. ופי נהאר 13 ישופו. וכאן טלעתלו אמארה מן ה3 טמא. וכאן לא טהור. וכאן באעד מה קאל טהור טלעתלו ואחדה מן לאמאייר טמא.

ותמה בהרת המכוה או השחין. למכוה הווא ואחד אתכוה ותזלעתלו בלאצת אלכוייה. והשחין הווא ואחד תזלעלו זלדו מן גיר חתה שיי. אלמכוה והשחין כל וקת אלי הומאן טריין דימה טהורין. ווקתלי בראו זמלה כיפהם כיף לעבאד אלכל. ולאכן אידה כאן בדאו יבראו וטלעת עליהם קשרה. תתסמה צרבת השחין. ומחית המכוה. ותביינת כיף הצרעת. ישופהה לכהן. וכאן לקא פיהה שער אבייץ'. צרעת. וכאן לא יסכרו 7 הייאם. וכאן טלע פיהם שער אבייץ' או כברו טמא. וכאן לא טהור. ומה יסכרו צרבת השחין ומחית המכוה. כאן מרה ואחדה. וכאן  באעד מה טהרו טלעלו שער לאבייץ' או כברת לבקעה טמא. הנאס אלכל תנזם תשוף נגעים. ולאכן אלחל ורבט פי יד אלכהן. וכאן אלכהן מה יערפשי הדינים מליח. יזיבולו רבי ישוף ויקולו. ואלכהן הווא אלי יקול טמא או טהור או יסכרו עליה 7 הייאם.

ותמה הנתק. אלי הווא יזי פי שער הלאחיה או הראץ. אידה כאן טאחלו שער. ומה יהמשי לון הזלד. וסימן טומאה מתאעהו הווא. זוז שעראת צפרין זיידין. או תכבר אלבקעה. וסימן טהרה מתאעהו. יטלעלו שער אכחל. וכאן באעד מה יסכרו 7 הייאם מה ביינשי פי סימני טומאה או טהרה. יחזם דאייר עליהה ויכלי זוז שעראת באש יביין אידה כאן כבר. וטהור.

ותמה צרעת בגדים. הלון מתאעהה אכצ'ר גאמק יאסר. או אחמר גאמק יאסר. בגד  אלי חמאר או כצ'אר. יסכרו 7 הייאם. אידה כאן כברת לבלאצה יחרקו. ואידה כאן מה כברתשי. או פתאח. או זאד כצ'אר או זאד חמאר. יכסלו לבלאצה האדיך ואכתר שוייה. ויעאוד יסכרו 7 הייאם. ונהאר 13 ישופו. אידה כאן פתאח יכסלו וטהור. ואידה כאן תבדל הלון מן לאכצ'ר ללחמר או בלמקלוב. יקטע לבלאצה האדיך ויכסל אלבאקי ויטבלו וטהור. ואידה כאן קעד כיף לאוול יחרקו.

 ונגע בגדים מה יוולי כאנשי פצוף או אלכתאן מוש מסבוגין. וכברו 3 אצאבע עלא 3 עלא לאקל. או לבאש זלד חתה ואלו מסבוג.

פלפרשה מתאע הזמעה האדי. לפסוק כתב אשה כי תזריע וילדה זכר. פזוהר הקדוש נשד. כלמת תזריע זאיידה. וזאווב זוז זוואבת. אשה מזרעת תחלה יולדת זכר. הזוואב התאני. למרה מלי תחבל הדווה מתאעהה לכל חנזיב ולד. הוני ואחד ינשד. מערוף התורה תכתבת לדורי דורות עד סוף העולם. וקתנה האדה. יעמלו כו ותערף האש ענדהה ולד האו בנת. והתורה תעמלת ללנאס לכל. ותממה האשכון מה ענדו כאן לוולאד ותחב בנת. והנשדה לאכתר. השנווה חנתעלמו מנהה אחנאן לחאזה האדי. למרה דימה תקול ולד האו בנת האש יהמנה אחנאן. יאכי התורה מה ענדהה מה תכתב. תכתבלנה הנסה השנווה ידויוו.

לאכן מערוף אלי קאלו לחז"ל. אלי מה תמאשי האשכון ינפטר מן לעולם וחצל נפץ התאוות אלי יחב יעמלום. מאענאהה. מהמה כאן לעבד עשיר. מהמה כאן קויי. מהמה כאן חכם. לחאזאת אלי ישתהאהום מה יכלטשי באש יעמלהם לכל. חתה שלמה המלך עליו השלום. אלי כאן אקווה מלך פלעולם. ומה תמאשי לחכמה ולעשרות מתאעהו. מה כלטשי באש יעמל חתתה נפץ התאוות מתאעהו. והאדי הייא לחאזה אלי חב ירמזהלנה לפסוק הוני. למרה מלי תחבל וחתה אקבל מה תחבל דימה תחב לוולאד. ולאכן אלי נשופו הווא. ואם נקבה תלד. אלי נפץ לעולם בנאת. מאענאהה מה תחצלשי נפץ התאוות מתאעהה.

אכוואני לעזאז. לעבד מלי תכלק והווא פתאוות ויחב השיכאת. הווא זגיר יחב ילעב הלעאב לכל. וכאן יוולי ענדו הלעאב אלי תממה פלעולם. ישוף לעבה ענד ולד אוכר חתתה ואלו אלי ענדו כיר מנהה באלף מררה. מאדאביה יאכדאלו האו יזיבולו ואחדה כיפהה. יכבר שוייה. כאן מן לעשירים יחב יעיש כיף לעניים. מן לעניים יחב יעיש כיף לעשירים. ענדו ברשה כוואת. מאדאביה וחדו פלעאיילה. ולד פריד יתמננה כוואת ילעב מעאהם. באכתיצאר מה תמאשי האשכון פרחאן מייה פלמייה באלי ענדו. ואחד יכדם פי שאריכה כלימאטיזור פציף שופו שנטראל פשתה. יברק מן השביך ילקא כדאם מרמה. יקול צאחה עליה יצוור לפלוס ויעמל פספורט. לוכר אלי יכדם פלמרמה פציף מחרוק ופשתה ממרוק. יקול צחה עליה אלי קאעד פלבירו מרתאח ויצוור לפלוס. מאענאהה מה תמאשי האשכון פרחאן באלי עטאהו רבבי. והאדה אלי קאלו לחז"ל. איזהו עשיר השמח בחלקו. והתאוה האדי חאזה מן לחאזאת אלי קאלו עליהה פי פרקי אבות תכרז לעבד מן עולם הזה ומן עולם הבא. באהי מן עולם הזה אלי יעיש מוש מרתאח. ולאכן מן עולם הבא השנווה אלי עמל. ולאכן אלי יוולי ענדו התאוות יאסר. מה עאד לא יחלל ולא יחרם. וכל חאזה אלי ישתהאהה מה עדשי יפרז בין לחלאל ולחראם. ויבדא יתשבל באש יחללהה. ולאכן פשמים מה יפאהמושי לכלאם מתאעהו. מתלן יתכלם לשון הרע. לחז"ל אלי יאכד הדנוב מתאע אלי תכלם עליה לשון הרע ויעטיוו למצוות מתאעהו. יזי פשמים יקולום יאכי הווא יעמל לחאזאת האדון הדוניין והאנה נאכדלו דנובו. יאכי האש עמלת האנה נפייק פלעבאד. פשמים יקולולו כלאם פארג לחז"ל קאלו תאכדלו דנובו השבאייל האדון קולום פי עולם הזה לאכן פשמים מה תמאשי שבאייל. למרה תלבש נאקצה צניעות. תבדא תתשבל פשמים. יקולולהה מאדאם חראם השבאייל לכל מה ימשיוושי הוני. לכצאם כל ואחד יקול ענדי לחק והאנה קאעד נחארב לשם שמים. גאדי יקולולו כלאמך פארג. קלנאלך חראם. השרקה כיף כיף. יקולולו חראם והשבאייל לכל כליהם ענדך. ולעבירות לכל כיף כיף. פשמים השבאייל אלי יקולום לעבד פי עולם הזה מה יפאהמוהמשי גאדי. יקולולנה עמלת לחראם האדה האו לא. נקולו לא יזיבולנה לפילם כאמל

 כיפאש עמלנה. נתשבלו יקולולנה עמלת חראם וחתתעאקב. ונזיבו הוני מעשה תלמיד חכם כאייף רבבי. ענדו חנות יכדם פתיזארה. כל יום שחרית מנחה וערבית במנין. באעד שחרית יקרא לחוק והדף היומי. פלעשייה באעד מנחה וערבית יקעד לשיעור. וחתה באעד מה ירווח ויתעששה ישד סדור חתתה לנפץ הליל ומן באעד יקרא התיקון חצות וינעש. ופצבאח יקום יצללי מעה הנץ. מאענאהה תלמיד חכם מליח יאסר. ולאכן כאן ענדו תאות ממון. ובהאדה כאן יצ'לם לעבאד יאסר. וכל שיי יזיבולום מן השלחן ערוך אלי הווא ענדו לחק. ווקתלי יפאהמו אלי ראו גאלט פתפסיר. יעווז התפסיר כיף מה יחב ויקולום האנה קיימא לי כיף התפסיר האדה ובהאדה ענדי לחק מה נדפאעשי. לחאלה האדי כברת ענדו יאסר ובדאוו הנאס תהרב מה עדשי תחב תכדם מעאהו כאן הלאזם לחאזה אלי מה ילקאווהה כאן ענדו הווא. חס בנקץ לכדמה אלי ולאת ענדו. ולאכן כאן ענדו חל. וקתלי יזיהו חד יחב ישרי מן ענדו יערף אלי מה תממה כאן הווא ענדו ובהאדה כאן יטלב הסום דובל עסרה מראת באש יעווץ' לכסארה אלי מה שראוושי ענדו. ולעבאד וקתלי שאפת לחאלה האדי. ואחד מנהם ולא יזיב הסלעה האדי אלי לכתרה תוולי קלילה והווא ולא מה עאד ידכללו חד פלחנות. משה שכה בראזל לוכר לרבי בטענת השיג גבול. הרבי יערף למשכלה מתאעהו חב יפאהמו בטריקתו. קאלו נחב נשדך מאדאם לכדמה ענדך נאקצה השנווה תקעד תעמל פלחנות. קאלו נקרא. האש תקרא. קאלו נקולך לחק האנה מגראם יאסר בדיני ממונות. ודימה נקרא פי שלחן ערוך ולמפרשים מתאעהו פי חושן משפט. קאלו כאן תקרא אורח חיים כירלך האו פרקי אבות אלי הומאן בלחק חאזה מליחה יאסר. התלמיד חכם האדה פהם מקצד הרבי תגשש יאסר. וקאלו אנתין יסמיווך רבי. אנתין מה תצלחשי חתתה שמש והאנה מה עדשי נצליך מעאך. ומן תווה מה עאד נמשי חתתה לצלה נצללי פדאר כיר באש מה נשוף עבאד כיפך. וכרז יזרי. ומשה טול לחנות אלי חלת כיפו. ורפעלו דרש כאמל אלי כאן מחצ'רו באש יווריהו לרבי עלא השגת גבול. דכל סלם עליה באחתיראם ובדא יקראלו פלפסק אלי עמלו אלי הווא משיג לגבול מתאעהו וקאעד יעמל פי חראם כביר יאסר. באעד מה כמל קאלו האנה מה חנסמעשי כלאמך אלי פשמים חנקולום אלי האנה מה נערפשי לקראייה האדי אלי מוש מכתובה פי חתתה בלאצה. קאלו האו השלחן ערוך כתב איכה מאענאהה יקצד איכה. קאלו אלי יקצד השלחן ערוך פי זיהה ואלי תקצדו אנתין פי זיהה. והאנה קיימא לי צ'צ'ך ובארה כטאני כללי נכדם עלא רוחי. רזע לרבי קאלו האנה מה חנדווישי מעאך ולאכן כוד אקרא האדה. הרבי מן גיר מה יקראהו קטעו. קאלו שאלה ותשובה כיף האדי כדמת עליהה קדאש וזיד דברי תורה תקטעום. קאלו ענדנה הדין דברי אפיקורוסות ילזמום יחרקוהם והאנה מה ענדישי נאר האדאך עלאש קטאעתום. קאלו האנה אפיקורוס. קאלו הי. קאם יעייט קאלו כיפאש תסמיני אפיקורוס. קאלו מאדאם תפסר כיף מה תחב. קאלו האנה ענדי לחק. קאלו חתתה לאפיקורוסים יקולו כיפך. הווא כארז ורבי נאדאהו קאלו אקעד. קאלו תאות ממון אלי ענדך כרזתך מן עקלך. בארה רוואח לדאר וברד אעצאבך וכדם מכך שוייה ותקווה עלא קלבך ומן באעד אקרא האש כתבת ומן באעד נחכיו. זמעה מה זאשי הצלה ומה חלשי חנותו. באעד זמעה ביין פצלה. באעד הצלה תקרב לרבי קאלו סמעת כלאמך. וקרית פרקי אבות. ותווה ילזמני נטלב הסמאח מן הנאס לכל. וטלע לתיבה וטלב הסמאח. וקאלום מן תווה מה עאד נחכם פי חתתה שיי. ענדי מושכלה נמשי לרבי מן גיר חתתה טענות. והווא יקרא ויצפפי הדין. אלי לעבד קריב לעצמו יאסר. וענדו לחק הרבי אלי סמאני אפיקורוס. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.  

בס"ד מוסר בלערבי פרשת מצורע-בערבית יהודית-תוניסאית

בס"ד   מוסר בלערבי פרשת מצורעתוניסיה-רבניה

פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת מצורע. פיהם 11 מצוות עשה . המאן 1]באש נטהרו אלמצורע וקתלי יברא 2] באש אלמצורע נהאר הסאבע באעד מה יברא. יחזם שערו אלכל 3] באש אלמצורע נהאר התאמן באעד מה יברא. יקרב קרבן 4] באש אלמצורע יטבל פלמקוה 5] באש נשופו דין נגעי הבית 6] אלי הזב טמא ויטמא 7] באש הזב בעל שלש ראיות יזיב קרבן 8] אלי שכבת זרע טמאה וטמא 9] הנדה טמאה וטמא 10] הזבה טמאה וטמא 11] הזבה תזיב קרבן.

ותווה נכתבו כיפאש נגעי הבית. ואחד אידה כאן ישוף בלאצה פלחיט מתאע דארו. כצ'רה או חמרה. ימשי ללכהן ויקולו. כנגע נראה לי בבית. ואלכהן יזי ישופו ויסכרו 7 הייאם. ופנהאר הסאבע ישוף. אידה כאן פתאחת או ופאת אלבלאצה. טהור. ואידה כאן לקאהו כיף מה כאן. יסכרו 7 הייאם אוכרין. ופי נהאר ה13 יזי ישופו. אידה כאן ופאת אלבקעה או פתאחת. טהור. ואידה כאן לקאהו כיף מה כאן. יכסר אלבקעה האדיך. ואלחזר וטראב ילווחו לברה מן לבלאד. ויבניו לבלאצה האדיך. וימלסו הדאר אלכל. ויטהרו. ויסכרו 7 הייאם אוכרין.ופי נהאר ה19 ישופו. אידה כאן מה רזעתשי אלבלאצה יטהרו בצפרים. ואידה כאן רזעת יטייח הדאר אלכל. וילווחו אלחזר והתראב לברה מן לבלאד. וכדאלך אידה כאן מן הזמעה לאוולה לקא אלבלאצה כברת. יכסר אלבלאצה האדיך ויבניהה וימלסו הדאר אלכל. ויסכרו 7 הייאם. אידה כאן מה רזעתשי. יטהרו בצפרים. ואידה כאן רזעת יטייחו הדאר אלכל. ופי כל וקת אלי מאזאל מה קרבשי הצפרים ורזעת לבלאצה. יטייח הדאר אלכל. ואידה כאן באעד מה קרב הצפרים רזעת אלבלאצה. יחסבולו מן הזדיד. כיף אלי אוול מרה זא הנגע.

פלהפטרה מתאע הזמעה האדי יחכילנה הנביא. אלי פי הייאם יהורם ולד אחאב. אלי פי וקתו כאן הנביא אלישע ועמל ברשה עזאייב. ויהורם כאן יערף לקווה מתאעהו וכאן ישמע כלאמו. בן הדד מלך ארם לם לעסכר מתאעהו לכל וחאצר ישראל. אלי וקתהה ישראל ויהודה כאנו מקצומין. יהודה ובנימין למלך מתאעהם בן דוד. וישראל כל מרה יקעד ואחד. וולא הזוע כביר יאסר פי ישראל. אלי וצל ראס בהים בתמאנין כסף. ורבוע הצאע ושך מתאע חמאם בכמסה כסף. ומררה הסלטאן מתעדי פוק הצור מתאע לבלאד. וזאתו מרה וקאלתלו גיטני יא סידי הסלטאן. וקאללהה מנין חנגיטך מן לגורן האו ליקב. קאללהה האשביך. קאלתלו למרה האדי קאלתלי האתי ולדך נאכלו ליום ונאכלו ולדי גדוה. ובאעד מה כלינה ולדי. מה חבתשי תעטיני נאכל מעאהה. ולולאד מייתין הזוז מן הזוע באעדה. וקתלי סמע הסלטאן לכלאם האדה קטאע חואייזו. וקאל ליום חנקתל אלישע. עלא כאטר ינזם יצללי עלינה לרבבי ומה צלאשי. ובעתלו מבעות. ואלישע שאף ברוח הקודש וקאלום מה תכליוושי ידכל האו סידו זאיי ורא. ופעלן יהורם גלט עליה. וקאל אלישע לצלטאן אלי האדי הדאעייה מתאע משה רבינו עלא כאטר כאנו יעבדו לעבודה זרה. ומן באעד קאלום אלישע. קאללכם רבבי. אלי גדוה קלבה הסמיד בשקל וקלבתין השעיר בשקל. זאוב הנאייב מתאע הסלטאן. זעמה רבבי גדוה חיהבט מטר בלקמח ושעיר. זאוובו אלישע. גדוה תשוף בעיניך ומה תכלטשי באש תאכל מנהם. וגיחזי אלי כאן משרת מתאע אלישע וכאן רשע. ותגשש עליה אלישע וולא מצורע הווא ותלאת זגארו. ולמצורע יקעד לברה מלבלאד. וחתה הומאן כאנו לברה מלבלאד. ומן סירת הזוע אלי כאן פי ישראל ומה כאנושי יעטיווהם למאכלה. קאלו אכתר כיר נמשיו לעסכר ארם. וכאן עטאוונה למאכלה האו מנענה. וכאן קתלונה. אחנאן מייתין איכה האולה איכה. ופלעשייה משאוולום. ורבבי סמע עסכר ארם חס עסכר כביר בלכיולה ובלכרארץ מתאעהו. וקאלו אלי ישראל כראו עלינה דוול אוכרין באש יחארבונה. וכאפו והרבו. ווקתלי וצלו גיחזי וזגארו.

 לקאו לכביאן פי בלאצתהם. ולכיולה מרבוטין. ומה תמה חד. דכלו כלאו ושרבו ורפעו פצ'ה ודהב ומשאו כבאו. ומשאו לכבה אוכר ועמלו איכאך. ומן באעד קאלו מעה בעצ'הם. מוש וקת למאן תווה. ילזמנה נמשיו נבשרו ישראל. ומשאו קדאם הצור מתאע לבלאד וקאלו ללעססה האש שאפו. לעססה בעתו ללמלך. וקאם למלך ולם לוזרה וקאלום. ארם עמלתלנה חילה. יערפונה זיעאנין. משאו תכבאו ויכליוונה נכרזו וישדונה חיין. פלאכר תפאהמו יבעתו כמסה מנאס עלא לכיולה ישופו וירזעו. ומה לקאו כאן זוז כיולה ובעתוהם. ושאפו ורזעו וקאלולום אלי מה תמאשי עסכר ארם. וקתהה כרזו לעבאד לכל וכדאו האך לכיר האדאך לכל. וולאת קלבה סמיד בשקל וזוז קלבאת שעיר בשקל. ולמלך חט הנאייב מתאעו קדאם לבאב מתאע לבלאד באש ינצ'ם הנאס. ולאכן הומאן רפשו ומאת. ותבתת פיה כלמת אלישע אלי שאף ומה כלאשי.

פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי. לפסוק קאל זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו. הוני תממה נשדה. לפסוק חקו כתב זאת תהיה תורת טהרת המצורע. אלי איכה הנוסח מתאע לפסוק דימה. עלאש הוני בדל. אלי לפסוק חייקוללנה כיפאש למצורע יטהר. אלי למצורע וקתאש יוולי מצורע. כתב עליה פלפרשה מתאע הזמעה אלי פאתת.

פנביא מכתוב. לולא אותי עזבו ותורתי שמרו. מאענאהה רבבי קאעד יקול לישראל. ושאן כאן שלמו פייה וחפצ'ו התורה. לחז"ל נשדו. כיפאש ישלמו פי רבבי. ורבבי יקול מה ישאלשי למוהם יחפצ'ו התורה. אלי התורה לכל תחכיה עלא קוות רבבי ואלי חראם נעבדו לעבודה זרה ומה נעבדו כאן רבבי. וזאוובו. המאור שבה יחזירם למוטב. מאענאהה הצ'וו אלי פתורה יכליהם ירזעו בתשובה. הוני תממה נשדה. וקתהה לפסוק חקו כתב ותורתי למדו מוש שמרו.

אחאב מלך ישראל. כאן מן אכתר למלכים אלי עבדו עבודה זרה. ווקתלי מלך ארם חב יעמל עליה חרב. חב יתסבל עליה קאלו. רזקך לכל מתאעי. קאלו אלי תקול אנתין האכהוו. קאלו כדאמך לכל מתאעי. קאלו מברוך עליך. קאלו זגארך ונסה מתאעך לכל מתאעי. קאלו אלי קלת אנתין האכהוו. קאלו וכל מחמד עיניך. הוני קטע חוואייזו וקאלו לא. לחז"ל פסרו השנווה מחמד עיניך. הספר תורה אלי יכתבו למלך. אלי ואחד פי בית גנזיו וואחד דימה מעאהו. וקתהה הנביא בעתלו וקאלו אלי רבבי הווא אלי חיחארב ארם וחתגלבהם.

האדה הווא האש יקצד הנביא הוני. לולא אותי עזבו ותורתי שמרו. אלי חאפצ'ו עלא התורה ועמלולהה קימתהה. ירבעם בן נבט חוטא ומחטיא את ישראל. לאכן פתורה מה כאנשי ענדו לעב. אלי כל חכמי ישראל כאנו קדאמו כעשב השדה. למלכים האדון חאפצ'ו עלא התורה ועמלולהה קימתהה. ובהאדה רבבי מה עאקבומשי. ולאכן ירבעם וקתלי קאם ידו עלא הנביא. אלי טייח קימת התורה. ידו יבשת.

והאדה האש יקצד לפסוק הוני. זאת תהיה תורת המצורע. אידה כאן למצורע עאמל קימה לתורה. חתתה ואלו אלי למצורע הווא מן אקוה הטומאה. אפילו הכי רבבי קאעד יבשר פיה ביום טהרתו. חיטאהר. מה תכאפשי יא מצורע. צחיח הווא עמל דנוב כביר יאסר לשון הרע ומוציא שם רע. ולאכן מאדאם ענדו התורה. ביום טהרתו. כיף מה שפנה מרים ואהרן. אלי הזוז דוואו עלא משה רבינו. מרים ולאת מצורעת ואהרן לא. ולחז"ל קאלו. עלאש. יאכי תממה ואזיהאת ענד רבבי. וזאוובו אלי אהרן ענדו התורה דאפע עליה. ותפסיר אוכר. זאת תהיה תורת המצורע. אידה כאן האדה אלי ילזמו יוולי מצורע ענדו התורה. ביום טהרתו. טאהרו ומה יוולישי מצורע.

אכוואני לעזאז. התורה הייא אכתר חאזה ענדהה קימה ענד רבבי. וכבוד התורה ענד רבבי מה פיהושי לעב. ורבבי יעאקב בלחאצ'ר כל מנו יטייח קימת התורה. ולמשהולייה האדי עלא הנאס לכל. כאן

זגאר האו כבאר כאן רביין האו עמי הארצות כאן עניים האו עשירים כאן קויין האו מרכיין. קימת התורה ילזמהה תוולי פוק הנאס לכל ופוק האתימאמתנה לכל. כל ואחד אלי ישוף תטייח מתאע קצ'ר התורה ילזמו יתכללם וידאפע עלא התורה. אלי אחנאן עם ישראל וכאן מוש מן התורה ראו ופינה. כיף מה ופאוו ברשה אומות אלי כאנו מערופין וקויין יאסר ותווה מה עאדשי מוזודין. והאדה הווא אלי יסמיוו חלול השם. כיף מה קאלו פלגמרה. אלי רבי קאל כאן נשרי הלחם בלכרידי נסתממה עמלת חלול השם. וואחד אוכר קאל כאן נמשי ארבע אמות מן גיר תפילין. וואחד אוכר קאל כאן נקעד בטאל מן גיר קראייה. עלאש. השנווה זאייד פיהם הרביין האדון אלי וקתלי יעמלו איכה יסתממה חלול השם ובקיית הנאס לא. עלא כאטר התורה אלי ענדום. מאענאהה כל ואחד בעל תורה ילזמו יקרא חשאבו יאסר באש מה יטייחשי קימת התורה בפעאלו. ילזם אחנאן לקהל לפשוט וקתלי נשופו התלמידי חכמים והנאס אלי קארייה התורה נחתרמוהם עלא כאטר התורה מתאעהם. והומאן ילזמהם ירדו באלהם יאסר באש יכליוונה אחנאן נחתרמוהם. ומה יעמלושי חאזאת אלי יכליוונה אחנאן פשוטי הקהל נגלטו ונטייחו קימת התורה. ונזיבו הוני מעשה אלי ואחד רבי כאן פי דארו יקרא קאלולו ואחד גוי ינאדי עליה. כרזלו. קאלו תפכרתני יא רבי. קאלו לא סאמחני נסיתך. קאלו האנה כדמת ענדך פי דארך הוני. וחתרמתני יאסר ועמלת מעאייה למליח יאסר. ובהאדה האנה מה ננסאכשי. קאלו מארחבה ביך חאזתך בייה. קאלו האמש קבלת כדמה באש נכמל דאר ונלווח כל שיי פזבלה. ווקתלי זיד חנכמלהה לקית פיהה ברשה כתב כיף אלי ענדך. ווקתלי כדמת ענדך חשיתך כיפאש תחתרם לכתב מתאעך יאסר ווקתלי יטיח ואחד תבוסו. ובהאדה כממת אידה כאן לכתב האדון יעזזו עליך יאסר. איזה מעאייה נווריהמלך כאן תחבום כודום אנתין כיר מה יתלווחו פזבלה. הרבי קאלו תווה נמשי מעאך. קאלו פי עקלך האנה ענדי מה נכמל פיהה יאסר יחבלי תלאת הייאם באש נכמלהה. קאלו לא נמשי מעאך תווה. משא לקא ספרייה מתאע סדאדר כבירה. והסדאדר אלי פיהה עזאז יאסר. וסדאדר קדם מתאע חכמים כבאר וסדאדר מתאע קבלה וכתיבות יד. מאענאהה כנז מתאע סדאדר. פי וקתהה קאלו ילזמני נכלם מולאהם באש נאכדהם. קאלו תנזם תאכדהם ראו הווא קאלי לוואחהם. קאלו לא ילזמני נאכד מן ענדו רשות. כלמו בטליפון. קאלו האנה חנלווחהם כודהם מה ענדי חתתה משכלה. קאלו האנה מה נערפשי כיפאש ואחד יפרט פי כנז כיף האדה. קאלו אסמע. הדאר האדי מתאע זדו והווא ורתהאלי. ולאכן הווא מוש כיף זדו. אלי זדו כאן מן לחרדים והווא מה יקול בחתה שיי. קאלו מתאע זדך? ענדך זד כיף האדה ותקולי מה תקול בשיי. קאלו השנווה לקית פיהם. קאלו הסדאדר האדון קליל האשכון יפהם וינזם יקרא פיהם. מאענאהה זדך כאן מן הרביין לכבאר ולקאריין התורה יאסר. תערפשי כיפאש האו נעטיך הדריסה מתאעי ואיזה טל עלייה נוורילך לכנז לחקאני אלי פסדאדר. פליל זאהו. חלו הסדאדר ווראהמלו. קאלו שוף. חלו לכתיבות. מן הזמלה לקאו פיה ואחד מן לכתיבות. האדה לחידוש אלי עמלו ולד ולדי קאעד נשוף פיה צ'וו מתאע תורה כביר יאסר. וקתלי שאף הזוואב האדה בדאוו עיניה יצבו פדמוע. וקאל צחיח נתפכר והאנה זגיר כנת נקרא מעה זדי. קאלו תערפשי כיפאש תחבשי תזי כל לילה נקראו שוייה פלי כתב זדך תלקאשי כלאם אוכר כתבולך. קאלו באהי. ומן האך הלילה מה סלמשי פתורה. והמאור שבה מחזירם למוטב. ותווה הווא ומרתו וזגארו רזעו בתשובה. וזגארו מן התלמידי חכמים למלאח אלי ינזמו יווליו פוסקים. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.  

בס"ד מוסר בלערבי לשביעי של פסח – בערבית יהודית-תוניסאית

בס"ד   מוסר בלערבי לשביעי של פסח תוניסיה-רבניה
ליום שביעי של פסח 21 ניסן. נקראו פרשת בשלח חתה אני ד' רופאיך. אלי פיהה יחכילנה אלפסוק עלא קריעת ים סוף. אלי נצארת אקבל 3329 עאם בתקריב נהאר 21 ניסן. אלי ישראל כרזו נהאר 15 ניסן. וקאלו אלפרעה באש נמשיו 3 הייאם פלמדבר נעבדו רבבי. ופרעה קד מה כלא דרבאת באקי מה זעאפשי. ובעת מעאהם עבאד באש ישופוהם ראזעין או חיהרבו. ורבבי מה חבשי ירפע ישראל פי תנייה קצירה לארץ ישראל. עלא כאטר ישראל וקתהה מאזאלו תחת תאתיר אלעבדות. ומה ינזמושי יחארבו וקלבהם צ'עיף ויכאפו. ווקתלי ילקאו חרב ירזעו למצר. ובהאדה דוורהם טריק ים סוף. ומן באעד רזעהם קדאם בעל צפון. ואלכדאמה מתאע פרעה באעד 3 הייאם רזעו לפרעה. וקאלולו אלי ישראל מוש נאויין ירזעו למצר. וראהם דאכלין בעצ'הם פתנייה ומה יערפושי מנין ימשיו. וקתהה פרעה כמם אלי רבבי כאן ענדו בונתו מעאהו. וחב באש יוורילו קוותו והאכה עלאש עמל פיה וכרז ישראל. ומוש עלא כאטר יחב ישראל. ותווה וקתלי כסרלו סוכתו וכרז ישראל שלם פיהם. ובהאדה לם אלעסכר מתאעהו אלכל וקאללהם באש ימשיו יתבעו ישראל וירזעוהם. ואלעסכר מה חבשי כאן כאיף. מאזאל הצ'רבאת אלי כלאווהם טריין. האש עמל פרעה. חללהם אלמכאזן מתאעהו וקאלום כודו האש תחבו. וכדאו אלפצ'ה ודהב ולחזאר אלכארימה וזיינו ביהם אלכיולה ואלכרארץ מתאעהם. ותבעו ישראל וכלטו עליהם פי נהאר ואחד. אלי ישראל משאו 3 הייאם. ומן באעד רזעו אלכדאמה מתאעהו 3 הייאם. והווא משא פי נהאר ואחד וצללהם. ווקתה זאד גלט וקאל. אלי אלמעאבד מתאעהו קאעדין יעאוונו. וישראל וקתלי שאפו פרעה כאפו יאסר. וצלאו לרבבי. ותקסמו עלא 3 קסמאת. ואחדין קאלו נדכלו ללבחר נעומו. וואחדין קאלו נחארבו פרעה. וואחדין קאלו נסתסלמו לפרעה. ובדאו אלערב רב ילומו עלא משה. וישראל אלכל תבעוהם וקעדו ילומו עלא משה. ומשה קאלום מה תעמלו חתה שיי. האו תווה תשופו כיפאש רבבי ימנעכם. ובדא משה רבינו יצללי לרבבי. ורבבי קאלו תווה מוש וקת צלה קוללהום ידכלו ללבחר. וקאלום משה וכאפו ישראל מן לבחר. ואוול ואחד דכל הווא נחשון בן עמינדב הנשיא מתאע שבט יהודה. ווראהו דכלו שבט בנימין. ווקתהה רבבי צק אלבחר. ורבבי זמד אלבחר כיף התלז. ווקתלי דכלו ישראל תצק התלז האדאך וכלאלהם התנייה. ולבחר תצק נפץ דורה. מענאהה ישראל דכלו ללבחר וכרזו מן נפש הזיהה. ופרעה דכל וראהם יזרי. ורבבי הבט בינאתהם עמוד נאר באש יצ'ווי עלא ישראל. וורא לעמוד הנאר עמוד גמאם. וחתה ואלו אלי ישראל כאן ענדהם זגאר וגנם יאסר. אלי מה יגדושי יזריו. ולעסכר מתאע פרעה מתראניין ובלכיולה. מה נזמושי אלעסכר מתאע פרעה באש יקרבו לישראל. ופלפזרייה ישראל אלכל כרזו מן לבחר. ופרעה ולעסכר מתאעהו כאנו אלכל פי וצט אלבחר. ווקתהה רבבי קאל למשה מד ידך עלא אלבחר. ורזע אלבחר כיף מה כאן. וגרקו פרעה ואלעסכר מתאעהו אלכל פלבחר. וחתה אלי כאן קריב עלא השט וחב יהרב אלבחר זבדו. ומן באעד רבבי וצא אלבחר באש יכרז אלעסכר מתאע פרעה לברה. ולבחר קעד ילום. קאל השנווה תעטיני כאדו ומן באעד תעאווד תאכדולי. קאלו רבבי תווה נעוצ'האלך מרה אוכרה. ועווצ'האלו וקת דבורה וברק בן אבינועם. אלי גרקו לעסכר מתאע סיסרה לכל פלבחר. וישראל כדאו האך הרזק אלכל. ומשה ובני ישראל וקתהה עמלו שירה. וחתה הנסה כרזו בדפוף ותצוקהם מרים אכת משה רבינו ועמלו שירה. ועלאש הנסה כרזו בדפוף. עלא כאטר חראם ואחד יסמע חס למרה וקתלי  תגני. ובהאדה עמלו הדפוף באש מה יסמעוהמשי הרזאל. והאדי סגולה באהיה. אידה כאן ואחד רבבי מנעו מן באעץ' אלגצרה יעמל שירה

 לרבבי. ותנפעו אידה כאן לא אליכם זאדו גצרה מררה אוכרה רבבי ימנעו.

רבבי פי מצרים עמלנה עשרה עזובאת קויין. אלי הומאן עשר מכות. אלי צ'רב ביהם פרעה. לעשרה צ'רבאת האדון מביינין אלי הומאן כארזין עלא הטביעה. ואלי כלק הטאביעה ויתחכם פיהה הווא אלי עמלום. פי קריעת ים סוף בלמקלוב. רבבי עמל חאזה תביין אלי היא חאזא טאביעייה. כיפאש זאב הווא בארד וזמד לבחר ומן באעד תצק לבחר. חתתה ואלו אלי הייא עזב כביר יאסר. לאכן אלי מה יערפשי רבבי ינזם יקול אלי חאלה טאביעייה. הנשדה הוני. עלאש קריעת ים סוף תתחשב אקווה מן הניסים לוכרין אלי נעדיוו עליהם תקול עליהם נסים עאדיין. אלי הומאן בלחק נסים אקווה מן קריעת ים סוף. וחתה אלי כאן ינצאר פי מצרים נסים כבאר יאסר. מרה תולד ב-60 זגיר פי מררה. יוכבד תולד עמרהה 130 עאם. האדון לכל נעדיוו עליהם בכלמתין. נזיו פי קריעת ים סוף אלי הייא זאת בטריקה טאביעייה. נכברו פיהה יאסר.

בס"ד מוסר בלערבי פרשת אחרי מות בערבית יהודית תוניסאית

 בס"ד   מוסר בלערבי פרשת אחרי מותתוניסיה-רבניה

פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת אחרי מות . פיהה 2 מצוות עשה ו26 מצוות לא תעשה. מצוות עשה המאן 1] באש לכהן גדול יעמל לעבודה מתאע כפור 2] באש וקתלי נדבחו חיה או עוף. נכטיו הדם מתאעהם. ומצוות לא תעשה המאן 1] באש לכהנים מה ידכלו לבית המקדש כאנשי לדמת עבודת המקדש 2] באש מה נדבחושי קדשים לברה מן לעזרה 3] באש מה נתפיסכושי ומה נתקרבושי לנסה ומן 4 חתה ל26 דינים מתאע לעריות

פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי. לפסוק וצה אהרן הכהן וזגארו. באש מה ידכלושי ללמקדש מה ענדום עבודת המקדש. ולכהן גדול מה ידכל לקדש הקדשים כאן נהאר כפור וקתלי חייעמל לקטרת. הוני ואחד ינשד. אלי לבדאייה מתאע לפרשה. אחרי מות בני אהרן וכו'. האש מדכל הוני לפטירה מתאע נדב ואביהוא פציווי האדה. האש מפכרנה תווה בפטירת נדב ואביהוא באעד תלאתה פרשיות.

לאכן מערוף. אלי קאלו לחז"ל. אלי התורה מה תתבדלשי. ואלי התורה רבבי עמלהה תתקע"ד דורות אקבל בריאת העולם. והייא לבלום מתאע לעולם. לאכן מן זיהה אוכרה. נלקאו אלי לחז"ל פי למחלוקת מתאע רבי אליעזר בן הורקנוס ולחכמים פי תנורו של עכנאי. אלי וצל כרז חס מן הסמה וקאל הדין מעה רבי אליעזר. קאם רבי יהושע וקאל לא בשמים היא. הוני תקול עליה לכלאם מקלוב.

הזוואב עלא הנשדה האדי הייא. חתתה חד מה ינזם יבדל חרף מן התורה. וחתה משה רבינו אלי הווא רבם של ישראל. והווא אלי רבבי קראהו התורה וקאלו באש יקריהאלנה. והתורה תסמאת עלא אסמו תורת משה. כאן יזי תווה ויקול אלי תבדל חתתה חרף ואחד פתורה. נקולולו סאמחנה אנתין הרבי מתאענה ונקצ'רוך יאסר. לאכן התורה מה תתבדלשי. והאדאך עלאש תסנד רבי יהושע וקאל לא בשמים היא. התורה קאלת אחרי רבים להטות. וקתלי תוולי מחלוקת פדין ישופו הרוב ויצפיוו כיפום. והאדאך האש עמל מרן השלחן ערוך אלי אחנאן קבלנו הוראותיו. אלי ישוף לפוסקים הראשונים ויפסוק עלא קד הרוב. ומאדאם התורה קאלת אחרי רבים להטות ורוב לחכמים עמלו דין. חתתה ואלו יזי חס מן הסמה מה נסמעושי כלאמו. כאנשי חאזה מפורשת פלפסוק חתתה חד מה ינזם יבדלהה. ולאכן חאזה אלי נתעלמוהה מן לפסוק וכל ואחד ענדו הטעם מתאעו מן לפסוק. וקתהה נמשיו עלא קד הרוב כיף מה קאלת התורה.

גלטה מן לגלטאת אלי עמלוהם נדב ואביהוא. אלי הקריבו אש זרה אשר לא צום. מאענאהה עמלו חאזה מן ראסהום. חתתה  ואלו אלי מאזאלו מה תווצאוושי באש מה יקרבושי אש זרה. ובלעכס מן באעד תווצאו חתה ואלו תממה אש מן השמים ילזמום ישעלו נאר עלא למזבח. הוני יסתמאו תעדאו עלא אלי קאלת התורה ובדלו חאזה פתורה. ובהאדה תעאקבו חתתה ואלו אלי הנייה מתאעהם כאנת באהייה. מסתאקין באש יקרבו לקרבנות. מאדאם רבבי מה קאלומשי. ובהאדה הוני וצאהם ראו בית המקדש מוש כיף בקיית למצוות יקול חנעמל חסידות האני נמשי נקעד פי בית המקדש. בלאצה קדושה אוירה מתאע קדושה תזידני חזוק פתורה ולמצוות. רבבי קאללנה האדי עבירה. עלאש. עלא כאטר לבלאצה אלי תסתאנס ביהה תוולי פיהה שוייה זלזול. והאדאך עלאש לפסוק הוני סמאהם בני אהרן ומה סמאהומשי באסמום. חב יקוללנה אלי הומאן כהנים בני אהרן מוש בראנייה. ואפילו הכי מאדאם מה תווצאוושי תעאקבו.

אכוואני לעזאז. לכלאם האדה נתעלמו מנו זוז חאזאת. אלי לבלאצה אלי פיהה קדושה ילזמנה נרצ'ו באלנה יאסר באש מה נעמלושי חתתה זנס זלזול. ולחז"ל קאלולנה אלי תווה לחאזה אלי תעאווץ' בית המקדש הייא הצלה. והייא לבלאצה לאכתר מקדשה ענדנה תווה. ובהאדה ילזמנה נחתרמו הצלה כיף בית המקדש. ובלאכץ חראם נעמלו חתתה זלזול פצלה. ובלאכץ כצאם פצלאוואת. ומראת תלקא עייאט פצלה יקולך קאעד נרץ' עליהם. מה יזישי רצ'אן בשוייה? נזמו נמשיוולו ונקולולו ראו ילזמך תעמל איכה וחראם תעמל איכה. ועלאש לעייאט. ונערפו אלי לעייאט יווצל ללכצאם. מאענאהה זוז עבירות פי עבירה ואחד האוו עבירה גוררת עבירה. לחאזה התאנייה אלי נזמו נתעלמוהה מן לכלאם האדה. חתתה חד מה ינזם יזיד האו ינקץ חתתה שיי מן התורה. לחראם חראם ולחלאל חלאל. ותווה קאעדין נשופו אלי כל ואחד יחלל ויחרם כיף מה יחב הווא. חראם ואצ'ח יוולי חלאל ויבדה מורה התיר לעצמו אלי מה תמאשי חאזה מה אצעב מנהה. אלי כלף לגלאט מתאעהו יזיד יגלט נאס אוכרין. וקתלי יווררי היתר הנאס אלי מה תערפשי תקול חלאל והאו פלאן קאל אלי השלחן ערוך האו הרבי לפלאני קאל חלאל. ובלמקלוב הנאס אלי תחרם חאזה חלאל ובלאכץ לזגאר. אלי וקתלי יכתשפו אלי לחאזה האדיך חלאל יקולו השנווה גדבו עלינה המאלה חתתה לחראם אלי קאלולנה עליה קאעדין יגדבו עלינה. וכיף מה קאעדין נשופו תווה בלחק אלי האדה האש קאעד ינצאר. אלי הנאס תעמל חאזאת חראם וקתלי תרץ' עליהם יקולו כרף מאו קלתו חתתה לחאזה לפלאנייה חראם וטלעת חלאל. ובהאדה ילזמנה נרצ'ו באלנה יאסר באש הנאס מה תגלטשי פי זרתנה. וכיף מה נצארת פי מאכלת חוה לעץ הדעת אלי אדם הראשון קאללהה רבבי וצאני באש מה נמשושי לעץ האדה. זא הנחש ודזהה קאללהה שפתי אלי מה נצארלך שיי חתתה כאן תאכלי מה ינצארלך שיי. צחיח לחז"ל חרמולנה חאזאת אלי הומאן חלאל. ולאכן קאלולנה לחאזה האדי מן התורה חלאל ולאכן אחנאן חנחרמוהה גדר. חתתה אחנאן וקתלי ואחד יחב יקול חאזה חראם פי בלאדנה האו יחב יעמל גדר לזגארו יקולום בצאראחה. לחאזה האדי חראם פי זרבה חרמוהה רבותינו. לחאזה האדי מה נחבכשי תעמלהה עלא כאטר חתווצלך ללחראם. והנאס אלי תוורי היתר לרוחהה ולכתרה תלקאהה גאלטה. עלא לאקל מה יעמלושי קדאם הנאס אלי יתעלמו מנהם ויוולי חוטא ומחטיא. אלי מראת ואחד בחאזאת תאפהה יכצר יאסר חאזאת. ותנזם לעבירה האדי תכליהו רשע גמור. אידה כאן תקווה עליה יצר הרע וכלאהו יחלל לחראם. בטריקתו חיכליה יחלל חראמאת אוכרין חתתה אלי יווצלו לרשעות כאמלה. ונזיבו הוני מעשה נפתלי פסתינאת מן עמרו. אנסאן כאייף רבבי לאבאש עליה לכדמה מאשייה ענדו קדאש מן משרוע נאזח ענדו ארבעה זגאר תלאת ולאד ובנת כלהם כאייפין רבבי.  לוולאד מערסין וענדו מנהם נכדים. כלהם קאריין התורה וכאייפין רבבי. לבנת הזגירה תכטבת ופרחאן ביהה יחצ'ר פלערס מתאעהה. שאהרין אקבל לערס יטלבו מן הסביטאר קאלולו אלי בנתו צ'רבוהה בלכרטוץ וקאעדה פי כטר. הבל כרז יזרי לצביטאר. וקתלי וצל לקא אלי בנתו דכלוהה לבית לעאמאלייאת ובאעד שוואייע טוואל. כרזו הטבבה מן וזוהם מביין התעב. תקרבלום קאלום אלי הווא בו לבנת השנווה חוואלהה. קאלולו חאוולנה יאסר ולאכן מה נזמנאשי. הצ'רבאת קאנו פלקלב מה נזמננה נעמלולהה שיי. הוני טאח דאייך. פייקו הזו לדארו רתאח שוייה דפנוהה קעדו שבעה באעד השבעה משה לשרטה

 קאלום השנווה עמלו פלבחת אלי עמלו. קאלולו אלי לקאתל עלא קד כלאמו אלי הווא חיצ'רב ואחד אוכר זאת פלבנת האדי. קאלום האש יכון לעבד האדה. קאלולו ואחד עבריין מערוף פאר חבס. קאלום נחב נקאבלו נדוי מעאהו. קאלולו מוש תווה באעד מה נכמלו לאבחאת תנזם תחכיה מעאהו. סת שהור והווא מאשי זאיי חתתה אלי קאלולו כמלנה לאבחאת אעמל מטלב באש תקאבלו. כלם למוחאמי מתאעהו ובאעד תלאת שהור ואפקולו. תקאבלו ולאכן כאן בינאתהם שבכה חדיד. נפתלי תקרב ללקאתל ברק פיה מליח עקלו. קאלו יחזקאל. לקאהו דמוע האבטה מן עיניה. קאלו אנתין יחזקאל האו לא. קאלו האנה. קאלו מוש קרינה פלישיבה מעה בעצ'נה. קאלו קרינה. קאלו קאלולי עליך עבריין כביר. קאלו צחיח. קאלו האש מווצלך ללחאלה האדי. אנתין בעל תורה. כנת אקוה תלמיד פלכיתה. קאלו צחיח. המאלה האשביך. עלאש ווצלת לאיכה. קאלו עבירה גוררת עבירה. קאלו אחכילי. קאלו תתפכר וקתלי צ'רבת יענקל טריחה עלא כאטר כדאלי בלאצתי פלמסעדה. קאלו נתפכר. וקתהה כלכם זיתו מעאייה קלתו אלי האנה ענדי לחק וקתלי נצ'רבו אלי הווא כדאלי בלאצתי וזאד מה חבשי יקום ותקבח פייה. קאלו נתפכר. קאלו אנתון פי באלכם וקתהה תעאוונו פייה באש מה נתעאקבשי. ולאכן אנתון צ'מרתוני. אלי מן וקתהה ולית וקתלי נחס אלי ענדי לחק נכלץ בדרעי. ומן ערכה פלמסעדה ולאו ערכאת פשווארע. ובדני אלי כאן קויי סאעדני אלי כאן נטיח ביה דימה יכרז כאסר. וערכה וראהה ערכה חתתה ולית הנאס לכל תכאף מני פלחומה. וולאו יעטיווני פלוס באש נחמיהום. וולא אלי מה ידפעשי יאכל טריחה. מן באעד למית מזמועה עייאק מעאייה וולינה אחנאן נחמיוו לחומה. ואלי מה ידפעשי יערף השנווה יחצללו. מן באעד לקינה לפלוס אלי קאעדין נצוורוהם שוייה דכלנה פסרקה ופדרוג חתתה ולית ראייס עיצאבה. ולחבס ולא כיף דארי. קאלו ועלאש קתלת בנתי. קאלו מה כנתשי נקצד עליהה. כנת נקצד ואחד אוכר. ולאכן הווא וקתלי שאפני הרב ווקתהה האנה צ'רבת באעדה ובנתך כאנת וראהו וזאת פיהה. סכת שוייה וקאל אנתין פאהמך. ולאכן האנה האש עמלת באש נתעאקב עקובה כיף האדי. קאלו עזב נפתלי. אנתין קארי תורה מה תערפשי האש עמלת. קאלו מה נערפשי. קאלו מה תערפשי אלי כלנה כננה נקצ'רוך ונחתרומך עלא הרזאנה אלי ענדך ועלא למליח אלי תעמלו מעאנה לכל. קאלו צחיח. קאלו המאלה וקתלי לקיתני צ'רבת יענקל מוש חקך קלתלי ראך גאלט ולעמאייל האדון מוש מתאעך ראך אנתין בעל תורה ולענף מוש מתאענה. קאלו צחיח. ולאכן האנה כפת מה תסמעשי כלאמי. קאלו בלעכס האנה כנת נסתננה פיך. ווקתלי לקיתך מה תכלמתשי כממת אלי עמלתו צחיח. והאדי הייא בידאיית הטיחה. הוני נפתלי סכת ומן באעד בדה יבכי. קאלו ענדך לחק. מן באעד קאם עיניה ליחזקאל וקאלו אסמעני יחזקאל. מה נערפשי קדאש חייחכמו עליך. לאכן האנה חנזורך כל נהאר הזמעה. וכיף מה הצ'יעה מתאעך זאת עלא ידי ילזמך תרזע בתשובה על ידי. קאלו מוואפק. ונפתלי תבת כלאמו. יחזקאל תחכם עליה 20 סנה חבס. כרז באעד 15 אן סנה. ולאכן כרז יחזקאל אוכר. צחיח כמלת חייאתו בודד. אלי וקתהה נפתלי נפטר בעדה. ולאכן כמלהה בעל תשובה כאמלה. וכאן הזמעה כאמלה צאיים מה יאכל כאן פליל. ויקול שוייה כפרה עלא אלי עמלת. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה. 

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 156 מנויים נוספים

אוגוסט 2020
א ב ג ד ה ו ש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

רשימת הנושאים באתר