גרבה-


בס"ד מוסר בלערבי פרשת קדושים-בערבית יהודית תוניסאית

 בס"ד    מוסר בלערבי פרשת קדושיםתוניסיה-רבניה

פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת קדושים. פיהם 13 מצוות עשה ו38 מצוות לא תעשה. מצוות עשה המאן 1] באש ואחד יכאף מן בו ואמו2] באש מול השאניה יכלי פאה. מענאהה בלאצה פשאניה מה יחצדאשי 3] באש יכלי הלקט. מענאהה ואחד וקתלי יחצד וטיחלי מן ידו שבולה או זוז. יכליהם ללעניים ומה יקימומשי 4] באש מול הזנאן יכללי אלעוללות. הומאן לענאקד הזגאר אלי מה ענדומשי עוד מלצקין פיה. ומוש לאצקין ואחדה פוק ואחדה 5] באש מול הזנאן יכללי אלפרט. והמאן אלכאעבאת לענב אלי יטיחו מן לענקוד 6] באש נחכמו בצדק 7] באש נרדו עלה בעצ'נה 8] באש נחבו בעצ'נה 9] באש השזרה הזדידה. אלעאם הראבע מתאעהה. אלגלה מתאעהה ירפע יאכלהה פי ירושלים כיף מעשר שני 10] באש נקצ'רו בית המקדש והר הבית מעאהו. ומעאהם הצלאואת אלי יסתמאו מקדש קטן 11] באש וקתלי נשופו ראזל כביר או תלמיד חכם. נוקפולו מלי ידכל לזוז מיתרו אלי אחנאן קאעדין. ודיין מלי נשופו 12] באש נצאוובו אלמיזאן ומאעון אלכיל מתאענה 13] באש אלבית דין יחכמו בלחריק לאלי ילזמו לחריק ומצוות לא תעשה המאן 1] באש מה נתלפושי ורא לעבודה זרה 2] באש מה נכדמושי עבודה זרה 3] באש מה נאכלושי מלי פצ'ל מן לקרבן באעד לוקת מתאעהו 4] באש מול השאניה מה יחצדשי לפאה 5] באש מול השאניה מה ילקטשי הלקט 6] באש מול הזנאן מה יקצשי אלעוללות 7] באש מול הזנאן מה ילקטשי אלפרט 8] באש מה נסרקושי 9] באש מה ינכרשי ואחד צאחבו פי פלוסו אלי יחבהם עליה 10] באש מה נחלפושי בלכדב עלא נכראן אלפלוס 11] באש מה נחלפושי בלכדב פי כל שיי 12] באש מה נצ'למושי צחאבנה באש נעטלו 13] באש מה נחווצושי 14]לכדאם אלי כדם ענדנה נהאר אלי כמל כדמתו נכלצו פי נהארו 15] באש מה נדעיוושי 16] באש מה נגלטושי צחאבנה 17] באש מה נעווזושי פלחכומה 18] באש מה נעאוונושי אלכביר עלה הזגיר פלחכומה 19] באש מה נקולושי לצאחבנה כלמאת אלי יתחשם מנהם. וחתה ואלו בלחק 20] באש מה נווכרושי באש נמנעו צחאבנה 21] באש מה נכרהו חד 22] באש מה נחשמושי צחאבנה 23] באש מה נסתנקמושי 24] באש מה נכביוושי לצחאבנה לחשיפה. מענאהה אידה כאן עמל מעאנה הדוני ננסאוהו 25] באש מה נעמלושי הרבעת בהמה כלאים 26] באש מה נזרעושי כלאים 27] באש מה נאכלושי מן השזרה הזדידה 3 שנין 28] באש מה נאכלושי אלמאכלה מתאע בן סורר ומורה. מאענאהה מה נכתרושי פי מאכלת אלחם ושראב 29] באש מה נעמלושי ניחוש. מתלן אתקלב הצבאט יקול אליום חנצ'ארב. או ידיה תחכני. כאן לימין חנקבץ'. וכאן ליצאר חנדפע. ואמתאלהום 30] לא לעונן. חאזתין הייא עונן. נקולו נהאר לפלאני מוש באהי באש נעמלו פיה איכה. או השהר לפלאני מוש באהי. כאן אלי קאלולנה עליהם לחז"ל. ולחאזה התאניה. הייא קליב אלעינין. אלי ואחד יכללי הנאס תשוף תקול עליה הווא קאעד יעמל פלעזאייב 31] באש מה נחזמושי אלפאות 32] באש מה נחזמושי הלאחיה בלמוס 33] באש מה נוושמושי 34] באש מה נעמלושי מעשה אוב. והווא תטליע הרואח 35] באש מה נעמלושי מעשה ידעוני. והווא תטליע הרואח עלא טריק עצ'מה מתאע טיר 36] באש מה נכלווצ'ושי פלמיזאן ואלכיל 37] באש מה נדעיוושי לבו ולאם 38] באש מה נעמלושי כיף אלגויים.

פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי. לפסוק כתב קדושים תהיו. הרש"י ז"ל פסר. הוו פרושים מן העריות וכו'. הוני ואחד ינשד. וין מכתוב הוני עלא לעריות. לפשט הווא אלי לפסוק חייכתבלנה עלא אלי בעדו. האש מדכל לעריות הוני. תזאוובני השנווה סמיכות הפרשה. לכלאם מתאע הרש"י ז"ל מקבול. ולאכן

 אידה כאן יחב יכתבלנה כאן עלא לעריות. יכתבלנה לפסוק האדה פלפרשה מתאע הזמעה אלי פאתת.

מערוף הנשדה אלי נשדוהה לחז"ל פלגמרה עלא השונמית אלי קאלת לראזלהה עלא אלישע איש קדוש. מנין ערפתו אלי קדוש. הנשדה מתאע לגמרה נשדו עליהה לחז"ל האש מאענאהה כיפאש ערפתו. מביין עליה ראזל כאייף רבבי ועליה נור השכינה. וזאוובו אלי פזמירות מתאע השבת באעד ואילו פינו נקראוו. בפי ישרים תתרומם ובשפתי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתקדש ובקרב קדושים תתהלל. אלי לישרים וצדיקים ולחסידים מכתוב עליהם בפי בשפתי בלשון. מאענאהה יעמלו חאזה מן גאדי יביין עליהם האש יכונו. לאכן לקדושים קאל עליהם בקרב. תלקאהם מה יביינושי עלא רוחהם כאנשי פי קלבהם לדאכל. ובהאדה הנשדה מתאע לגמרה מנין ערפת אלי הווא קדוש פי מחלהה. מאדאם לקדושים בקרב. מנין ערפת. כאן קאלת ישר האו צדיק האו חסיד. וקתהה מה תזישי לקשיה. לאכן מאדאם קאלת בקרב כיפאש ערפת. לגמרה זאווב זוז זוואבאת. הזוואב לאוול אלי פרשתלו לפשתן פי פראשו ולא ראתה קרי. אלי קבל לקרי כאן מוזוד יאסר ובלאכץ פראש פשתן. והזוואב התאני אלי לא ראתה זבוב עובר לפניו. נזיו נחללו הזוואבאת מתאע לגמרה. לאוול אלי הווא פרוש מן לעריות. והאדה יזי מליח אלי פסרו הוא קדוש ואין נערו קדוש שדחפה בזיו יופיה. והאדה יזי עלא קד התפסיר מתאע הרש"י ז"ל. הזוואב התאני שלא ראתה זבוב. האדי תביין עלא חאזאת אוכרין מתאע קדושה. השנווה לחאזאת לוכרין. בקרב קדושים. אלי לעבד כאייף רבבי מן קלבו ומוש מן השפה ולחוץ. והאשנווה האדון. חאזאת אלי הומאן מסורים ללב. כיף מה כתב מן באעד לפסוק את שבתותי תיראו. הלכוף מה יזי כאן פי קלב לעבד ומה יערפו כאן רבבי. תנזם תשוף אנסאן מביין כאייף וירעש. ופי דאכלו מוש קאייל בחד. ותווה תתזאווב האש יקצד לפסוק הוני. קדושים תהיו. דברים המסורים ללב אלי מה יערפום כאן רבבי. כיף את שבתותי תיראו. והרש"י ז"ל חב יפסרלנה סמיכות הפרשה. אלי לפסוק יחב זאדה יקוללנה הוו פרושים מן העריות. אלי נתעלמוהה מן סמיכות הפרשה.

אכוואני לעזאז. אכתר חאזה מכטרה פי הלעבד אלי וקתלי ידוי זנס והתכמאם מתאעהו זנס אוכר. כאן מן סירת קפאפה האו מצלחה האו סבאלה אוכרה. לעבאד האדון יווליוו מכטרין יאסר. אחד בפה ואחד בלב. והאדון אלי כאן יכאף מנהום דוד המלך. אלי צלה לרבבי אחפצ'ני מן הנאס אלי יביינו רוחהם צחאבי והומאן עדייאני. אלי עדייאני נערפהם ונרץ' באלי מנהום. לאכן אלי יתביינו צחאבי כיפאש חנסתחפץ' מנהם. והאדה אלי קאלו עליה לחז"ל. לא תלך רכיל בעמך. אלי לעבד האדה מכטר יאסר. לעבד אלי ענדו מצלחה האו כאייף יסכת מה תמאשי עלאש יתכלם ויגלט לעבאד. והאדאך עלאש ילזם ואחד וקתלי ירץ' עלא לעבאד יערף כיפאש ירץ' עליהם. ילזם יכלליה לעבד אלי קאעד ירץ' עליה יחס אלי הווא בלחק יחב מצלחתו וקאעד ישוף פיה גאלט ויחבו באש יתצאווב. וכיפאש תזי לחאזה האדי. לחז"ל קאלו לחאזה אלי פי קלב לעבד תביין עליה וקתלי ידוי. צחיח מוש לעבאד לכל יפיקו ביהה. ולאכן לקלב יחסהה. לעבד אידה כאן הווא פי קלבו קאעד ירץ' עלא לעבאד באש יביין עלא רוחו אלי הווא צדיק האו באש יוורי לנאס אלי לוכר עבד מוש באהי. הוני קאעד יעמל עבירה מוש מצוה. אלי קאלו עליהה לחז"ל המתכבד בקלון חבירו. ותממה נאס תלקא תתכלם כלאם הייא ברוחהה מוש מקתנעה ביה. וקתהה חתתה חד מה חישמע כלאמהם. עלא כאטר הווא ברוחו חייגלט ויעמלו זאדה מאדאם מוש מקתנע ביה. ווקתהה יקולולו טול קורה מבין עיניך. ובהאדה לאנסאן ילזמו יוולי צאדק מעה רוחו וקתלי ירץ' עלא לעבאד האו וקתלי יתכלם. לעבד האדה נזמו נסמיוו קדוש.

מאדאם דברים המסורים ללב יסתחפץ' פיהם. ונזיבו הוני מעשה נתנאל ועודד כאנו נזום לכתה מתאעהם. אלי ענדום כוח זכרון קויי ויפאהמו מליח השיעור אלי יתעטאלום. ודימה יאכדו נוואמר מלאח. ולמורים מתאעהם דימה ישכרו פיהם. נתנאל ענדו צאחבו דרור אלי מה יכביוו עלא בעצ'הם חתתה שיי. נתנאל כאן דימה יקול לדרור האנה מוש מרתאח לעודד. יתביינלי אלי קלבו דוני. חתתה ואלו אלי יעאוון לעבאד האדאך באש יזבד לעבאד באש יחבו ולאכן הווא קלבו דוני. ואלי קלבו דוני לעיוב לכל פיה. דרור קאלו אנתין קאעד תנגר מנו אלי אנתון הזוז תתסמאו מונאפשין האשכון נזם לכתה לאוול. נתנאל קאלו נתמננה אלי כלאמך צחיח ולאכן קלבי יקולי אלי עודד עבד מוש באהי. לכלאם האדה תנאקש קדאש מן מררה בינאתהם. חתתה אלי תכרזו התלאתה עורכי דין. עודד אלי בו כאן עשיר פיסע מה עמל בירו כאץ ביה. נתנאל ודרור קאעדו יכדמו ענד מוחאמי אוכר. נהאר זא דרור לנתנאל קאלו אלי הווא לקא כדמה פי בירו אוכר בשהרייה דובל תלאת מראת עלא השהרייה. הוני קאלו בארא רבבי ינזחך. קאלו תערף ענד האשכון חנכדם ענד עודד. נתנאל קאלו כטאך. עלאש חייעטיך שהרייה כבירה. קאלו צאחבנה. קאלו האנה מוש מרתאח לעודד. דרור מה סמעשי כלאם נתנאל ומשה יכדם מעה עודד. נתנאל בינתיים עמל שוייה פלוס ותסממה וחל בירו ואחדו וולא לאבאש עליה ערס ונזאדולו זגאר. פלווקת האדאך תערף עלא נאס דתיים אלי קאנו יזיוו באש ישדלום לקאצ'אייה מתאעהם ובדה יתערף עלא הדין ורזע בתשובה הווא ולפמילייה מתאעו. אלי הווא בטבעו אידה כאן חאזה אקתנע ביהה יעמלהה. נהאר זאהו ואחד מן אמריקה באש יווכלו פי קאצ'ייה מתאעהו. כדה הדוסי ולקא אלי לעבד האדה חיילעבו ביה. קבל לקאצ'ייה וחצ'ר מוראפעה באהייה ומשה ללמחכמה. גאדי קאבל דרור. סלמו עלא בעצ'הם שנין מה תקאבלושי. ודרור וקתלי שאף נתנאל בכיפה קאלו השנווה האדי. קאלו מאו תערף טבעי. אידה כאן קתנעת בחאזה נתבעהה והאנה קתנעת בדין. ואידה כאן תחב איזה נקראוו האנה וייאך שוייה. קאלו האנה כאטיני. קאלו תווה נתקאבלו מררה אוכרה ונקנעך. קאלו השנווה לקאצ'ייה אלי ענדך. קאלו עליהה. קאלו נצחך אבעד עליהה. ראו האנה זיד למוחאמי מתאע השאריכה אלי צ'ץ' למווכל מתאעך. וראו הנאס האדון מה ענדומשי יא באבא ארחמני. אבעד עליהה כירלך. קאלו ואנתין כיפאש תתעאמל מעה נאס קטעייה כיף האדון. קאלו כדמה. קאלו האמי כדמה. תחווץ ותשרק ותעטיה לנאס אוכרין כדמה. קאלו האנה מה נתחמל חתתה משהולייה האנה נכדם ענד עודד. וקתהה נתנאל ברק פיה מליח ועייטלו. קאלו האדה מה ימנעכשי מן למשהולייה. והאוו זית לכלאמי אלי עודד מוש באהי ותווה נתפאהמו פלמחכמה. וקתלי וקפו פלמחכמה וזא וקתו באש יתכלם. באעד למוראפעה מתאעו תלפת ללחאכם וקאל. האנה מה נפהמשי כיפאש מוחאמין יעאוונו הנאס פשרקה. קאלו יאכי אנתין חאכם באש תחכם האשכון השארק. קאלו וקתלי יזיני תהדיד באש נבעד מן לקאצ'ייה האדי. מאענאהה הנאס למוקאבלין יערפו רוחהם אלי הומאן גאלטין וקטעייה. לחאכם תצדם אלי יערף נתנאל מוש כלאמו האדה. סכת. תלפת דרור וקאלו מה תחאוולשי תאתר עלא לחאכם בכלאמך האדה. קאלו דרור מאו אנתין אלי בעתוך באש תהדדני. פי באלך בנייה בעתוך באש תראפע פלקאצ'ייה האדי. ראו יערפוני אלי אנתין צאחבי. ובהאדה בעתוך. באעד הזלסה נתנאל מרווח ידרבו בבארוד יתזרח. זאהו דרור יזורו פספיטאר. קאלו חתתה אנתין טלעת כיפהום. אכרז עלייה. פי זרת לקאצ'ייה האדי  תשדד לעיצאבה האדי ומעאהם דרור ועודד. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.  

בס"ד מוסר בלערבי פרשת ויצא בערבית יהודית-תוניסאית

בס"ד      מוסר בלערבי פרשת ויצא 

רבני תוניסיה

רבני תוניסיה


פלפרשה מתאע הזמעה אלי פאתת. לפסוק חכאלנה. אלי יצחק אבינו ורבקה אמינו. קאלו ליעקב אבינו באש ימשי יאכד מרה מן ענד לבן. ופלפרשה מתאע הזמעה האדי יחכילנה לפסוק. אלי יעקב שמע כלאם בו ואמו ומשה. לאכן פלאוול משה לישיבת שם ועבר יקרא התורה 14 אן סנה. ומן באעד משה לחרן. ופתנייה תעדה עלא הר המוריה. ובאעד מה עדאהו. כמם קאל. לבלאצה אלי צלאו פיהה בוייה וזדי ותקרב פיהה בויה נעדיהה ומה נצלישי פיהה. וכמם באש ירזע ויצללי מנחה גאדי. ולאכן רבבי קאל צדיק כיף האדה יזי חדאיה ומה נבייתושי בחדאיה. ובהאדה וצה עלא השמש באש תגיב. וגאבת השמש אקבל וקתהה. ויעקב וקתלי וצל לקא עלא גפלא גאבת השמש ומאזאל מה צלאשי מנחה. ובהאדה תקן צלאת ערבית וצלא ערבית זוז עמידות. לאוולה מתאע ערבית והתאניה מתאע מנחה. וחב ינעס ויאכד חזרה ויחטהה תחת ראשו. ולאכן לחזר קעדו יצ'ארבו. כל ואחדה תקול יחט ראשו עלייה. ופלאכר תפאהמו אלי ולאו חזרה ואחדה וחט יעקב ראשו עליהה ונעס. וחלם סלום מן לוטה לסמה. ומלאכים אלי כאנו מעאהו פי ארץ ישראל טאלעין. והאבטין מלאכים אלי חימשיו מעאהו לחוץ לארץ. אלי כל ואחד מעאהו מלאכים יחפצ'ו מן למזיקים. ושאף אלי למלאכים השרים מתאע לאומות העולם. טאלעין האבטין. מענאהה מרה יחכם האדה ומרה יחכם לוכר ויטיח לוכר. ופהם אלי לגלויות אלי חנמשיו פיהה מוש טואל יאסר. ולאכן וקתלי טלע השר מתאע עשו. טלע יאסר ומאזאל יטלע. וכאף יעקב. אלי מענאהה לגלות מתאע עשו טוילה יאסר. ופי וקתהה רבבי תזלה עליה וקאלו. מה תכאפשי. אלי חתה השר מתאע עשו יזי נהאר ונהבטו. ותופה לגלות. ובארכו. וקאלו אלי חיחפצ'ו וירזעו לארץ ישראל שאלם. ופאק יעקב וכאף יאסר. וקאל לבלאצה האדי הייא בואבת הסמה. אלי בית המקדש לבלאצה מתאעהה קבאלת כסא הכבוד אלי פסמה. וועד לרבבי. אידה כאן ירזע שאלם ידפע למעשר. ועמל קרבן פוק למצבה אלי תכה עליהה ראשו. אלי מה כאן ענדו כאן זית. ומשא לחרן. ופי נהארתהה וצל לחרן. כיף אליעזר וקתלי משה יכטב רבקה ליצחק. ולאכן אליעזר לוטה רפעתו. ויעקב אבינו חרן זאתו. והווא דכל לחרן ורזעת חרן לבלאצתהה. ולקא ביר פשאניה ופוק מנו חזרה כבירה. ותלאת רעאיה בזלובאת מתאעהום קאעדין יסתנאו. קאלום מנין אנתון. קאלולו מן חרן. קאלום תערפושי לבן. קאלולו נערפו והאו בנתו זאיה תווה תרעה בלגנם מתאע בוהה. קאלום האשביכום קאעדין הוני. הנהאר מאזאל טויל. שקיו לגנם ובארו זידו רעאו. קאלולו לחזרה כבירה ומה נזמו נקימוהה כאן מה נתלממו לכל. באש נשקיו לגנם. הומאן מאזאלו יחכיו ורחל זאת בלגנם מתאע בוהה. ווקתלי שאפהה יעקב דז לחזרה גרגבהה ואחדו. ושלם עלה רחל. וקאללהה אלי הווא יעקב ולד עמתהה. ושמע לבן וזא יזרי. קאל אליעזר זאב 10 זמולאת. יעקב תלקא זאב 100. ולאכן לקאהו ואחדו. קאל האדה ענדו פלוס פי זיבו. ענקו לקאהו פארג. קאל האדה ענדו צ'יאמנט פי פמו. באסו שיי מה לקא ענדו. אלי יעקב וקתלי כרז מן ישראל. עשו בעתלו ולדו אליפז באש יקתלו. ולאכן אליפז מה כאנשי יחב יקתל יעקב. מה יללו כאן עמו. ולאכן בו וצאהו. ובהאדה יעקב עטאהו אלי ענדו לכל. וקאלו עני חשוב כמת. מענאהה הזאואלי יסתממה כיף למיית. ויעקב קאל ללבן מה תמאשי עלאש תברבש. סבקך אליפז וכדה כל שיי. 
וקעד יעקב ענד לבן ירעה בלגנם שהר. וקאלו לבן חתקעד תכדם בלאשי ומן באעד תזי תקולי נחב ונחב. נתפאהמו מן תווה. קדאש תחב אלי תרעה בלגנם מתאעי. קאלו נכדם 7 שנין פי בנתך רחל. קאלו באהי. ווקתלי ופאו ה7 שנין. קאלו עטיני מרתי. קאלו חאצ'ר. ולבן לם נאס לבלאד

 וקאלום. האו שפתו מלי זא יעקב לברכה  נזלת פלבלאד. ואידה כאן חנעטיהו רחל חיאכדהה וימשי. ובהאדה הלילה חנבייתלו הצ'וו. ואנתון קולו אלי פי בלאדנה מה נשעלושי הצ'וו פלעראס. ונעטיהו לאה באש יזיד יקעד מעאנה 7 שנין אוכרין לדמת רחל. ועזבתהם לפכרה. וזאו הנאס לכל ללערס. וכל ואחד חט ברנוצו לברה ודכל באש יקעד מרתאח. ולבן כדה לבראנץ לכל באעהם ועמל ביהם לערס. והומאן מה פאקושי ביה עלא כאטר צ'לאם. ועטא לאה ליעקב. ווקתלי כרזו קאלולו וין לבראנץ. קאלום כליתו ביהם. ופצבאח יעקב לקאהה לאה. משא ללבן קאלו מוש תפאהמנה פי רחל. קאלו צחיח. ולאכן אחנאן מה נעטיוושי הזגירה אקבל לכבירה. ותווה כמל שבוע מתאעך. ונעטיך רחל באלי תזיד תכדם מעאיה 7 שנין ועמלו איכאך. 
וכדם יעקב 7 שנין אוכרין. וולדתלו לאה ראובן שמעון לוי ויהודה. ווקתלי שאפת רחל רוחהה אלי מה זאבתשי זגאר. עטאת ליעקב כדימתהה בלהה וקאלת תזיב הייא זגאר ונתבנאהם האנה. וזאבת בלהה דן ונפתלי. ולאה חתה הייא עטאת כדימתהה זלפה ליעקב. וזאבת גד ואשר. ומן באעד זאבת לאה יששכר וזבולון. וחבלת מרה אוכרה. וכממת אלי תערף אלי יעקב חיזיב 12 זגיר. ותווה ענדו 10. וכאן הייא תזיב ולד. רחל תזיב ואחד ברך אקל מלכאדמאת. ובהאדה צלאת עליה ותקלב וולאת בנת. ומן באעד זאבת רחל יוסף. 
ווקתלי תואלד יוסף כמלו ה7 שנין. וקאל יעקב ללבן שייבני כללי נרווח. קאלו עלאש תשלם פינה. ואנתין מלי זיתנה לברכה נזלת פלבלאד. קולי השנווה תחב כראך. קאלו דור פלגנם לכל. וכל עלוש אלי הווא מנקט ומברקט נחיהו. וכל כבש אלי הווא אשכם נחיהו. ואלי יתואלדו מנקטין האו מברקטין האו אשכם מתאעי האנה. ועזבתו לפכרה לבן. וקאלו באהי וכדאהם רפעהם בעיד עלה יעקב משיי 3 הייאם. ולאכן לברכה אלי כאנת ענד לבן מן סירת יעקב. ובהאדה אלי תואלדו לכל כאנו מן נוע אלי תפאהמו פיה ליעקב. ובדל לבן להתיפאק מעה יעקב 100 מרה. ויעקב נאדה רחל ולאה לשאניה. וקאלום אלי הווא יחב ירווח. וקאלולו אחנאן מעאך ואלי תעמל מברוך. וכלה יעקב נהאר לבן משה ישז לגנם אלי קאעד בעיד 3 הייאם. וקאם לם רוחו וכדה נסה וזגארו וספר. ורחל שרקת למעאבד מתאע בוהה. ולבן שמע אלי יעקב הרב כלט עליה. ופליל רבבי זאהו פלמנאם וקאלו רד באלך תמש יעקב. וכלט עליה וקאלו האשביך הרבת. באהי נקולו הרבת עלא כאטר תווחשת דאר בוך. ולאכן האשביך שרקתלי למעאבד מתאעי. קאלו הרבת עלא כאטר כפת מה תכלינישי ותחווצלי אלי כסבת לכל. ולמעאבד מתאעך אלי סרקומלך מה יעישי. ויעקב מה יערפשי אלי רחל סרקתהם. וברבש לבן ומה לקא שיי. פי וקתהה עמלו גדש חזר. וחלפו אלי חתה חד מה יעדי לחזר האדה ללוכר לדוני. ורואח לבן. ויעקב משא לארץ ישראל. ופתנייה שאף אלי מלאכים חוצה לארץ טאלעין. וזאיין מלאכים מתאע ארץ ישראל. וסמה לבלאצה האדיך מחנים. 
פלפרשה מתאע הזמעה האדי. כתבלנה לפסוק וצול יעקב לחרן לקא ביר ורעאייה גאדי וכו'. ואחד יזי ישוף ילקא לחכאייה האדי זאיידה. כאן ינזם יכתב לפסוק אלי יעקב וצל ענד לבן והאכהוו. השנווה חנתעלמו מנהה אחנאן יעקב תקאבל מעה הרועים ונשדום וכו' מה חתזיד שיי פלחכאייה מתאע יעקב אבינו מעה לבן.

לחכאייה האדי פיהה יאסר מה יתכתב עליהה. ופיהה יאסר מה נתעלמו מנהה. לאכן אחנאן חנשדו זוז חאזאת. לחאזה לאוולה אלי כתבלי לפסוק אלי כאנו יתלממו בעצ'הם הרעאייה באש יקימו לחזרה מן לביר. נלקאו לפסוק מן באעד כתבלנה יעקב קאל לרעאייה אחי מאין אתם. יעקב אבינו וקתלי שאף לאחדות

 אלי בינאתהם. סמאהם אחי. לחאזזה התאנייה. וקתלי נשדום עלא לבן השנווה חוואלו. קאלולו לאבאש ובנתו חתזי תווה מעה הצאן. הוני הרועים גלטו דואוו לשון הרע עלא לבן. יבעת פי בנתו באש תרעה בצאן. וקתהה יעקב אבינו קאלום מה ענדכום מה תעמלו תדויוו עלא לעבאד. בארו שקיוו לגנם ורעאוו. הלוגה תבדלת. וקתלי קאלולו אלי ילזמהם יתלממו באש יקימו לחזרה גרגב לחזרה וקאלום שקיוו ובארו כדמו עלא רוחכם כיר מן הדווה עלא לעבאד.

אכוואני לעזאז. לאחדות ולשון הרע חאזאת מתנאקצ'ין ומה יתקאבלושי מעה בעצ'הם. לאכן לחאזה האדי מוזודה פי בלאדנה. אלי בלחק קד מה תממה מחלוקת וקד מה תממה הרז. ענדנה אחדות. והנאס לכל תחס בלחאזה האדי. אלי וקתלי נסמעו כבר מוש באהי לא אליכם עלא ואחד מן לקהל. הנאס לכל תתחייר. ווקתלי נסמעו כבר באהי עלא ואחד מן לקהל. הנאס לכל תפרח. חאזה מוש מפהומה. פי בלאדנה אחדות כבירה. מעאהה מחלוקת כבירה. אחדות כבירה. לשון הרע כביר. מוש מפהומה בלכאמל. האדי אלי יקולו עליהה לגויים ישכר ויצללי. לאכן נבדאוו מתפאהלין וקתלי נלקאוו לאחדות אלי בין לקהל. אלי ימש ואחד מננה כיף אלי משנה לכל. ואלי יפרח ואחד מננה נפרחולו לכל. האדה יביין עלא למעדן הנצ'יף מתאע לקהל. גיר השטן מראת יוקף בינאתנה ויכלינה לחאזתין לוכרין למחלוקת ולשון הרע יתווזדו. ומאדאמנה ענדנה אחדות. נזמו נקולו אלי נזמו נצאוובו רוחנה ותתנחה למחלוקת ולשון הרע. ונזיבו הוני מעשה יצחק ענדו פלאחה כבירה יאסר עשיר גדול. השיכה מתאעהו וקתלי יקעד מעה מרדכי אלי כאן עייאש. ישרבו קהווה מעה בעצ'הם ויקעדו קראבאת השעה והומאן יחכיוו ומה יקומו כאן מה יצ'ארבו. ומן גדווה יעאוודו יתקאבלו ימשיוו ללקהוה וישרבו קהוותהם וכיף לעאדה יצ'ארבו. הנאס ולאת ענדהם חאזה עאדייה. מערוף אלי כל לילה יצחק ומרדכי חייצ'ארבו באעד לקהווה ושעה חכאייאת. חתתה חד מה כמם כיפאש מן גדוה חייעאוודו יתקאבלו. ועלאש יעאוודו יתקאבלו מאדאם ליום צ'ארבו. הנאס מה חטת פי באלהה כאנשי הצ'אריב. נהאר מוש כיף לעאדה מתאעהם מה צ'רבושי. קאמו סלמו עלא בעצ'הם ומרדכי קאל ליצחק גדווה נתקאבלו פי דארך באעד ערבית. קאלו באהי. הנאס מה פהמתשי השנווה תבדל. לאכן יא כבר בפלוס גדווה בלאש. מן גדווה לכבר כרז אלי ולד מרדכי כטב בנת יצחק. לעבאד מה תכללי חד פי ראחה. ובדאוו ידויוו אלי ולד מרדכי טאמע פי פלוס יצחק. ולאכן מן גדווה רזעו לעאדתהם. באעד לקהווה ולחכאייאת מעה בעצ'הם צ'רבו וכרזו מגששין. הנאס כממת אלי תווה לכטבה חתבטל. ולאכן לא לכטבה בטלת ולא לעאדה מתאעהם תנחאת. נהאר הרבי מתאע השכונה קאל ילזמני נפהם לחכאייה האדי. נאדאהם הזוז. משאוולו. קאלום נחבכם תפאהמוני. קאלולו עלא השנווה. קאלום עלא לכצאם מתאעכם. קאלולו אחנאן מוש מתכאצמין. קאלום כל יום צ'ארבו ותקולו מוש מתכאצמין. קאלולו האדאך מוש כצאם האדאך צ'אריב. קאלום האש למענא. קאלולו אחנאן צחאב מלי כננה זגאר. יצחק משאת מעאהו וולא עשיר. ומרדכי עייאש. ולאכן וקתלי יתקאבלו ינסאוו. לא תממה עשיר ולא עייאש. יחכיוו ויתנאקשו פי כל למוואצ'יע. ומאדאם כל ואחד וראיו. יצ'ארבו. ומן גדווה יעאוודו יתנאקשו פי מוואצ'יע אוכרין. קאלום בטלו הניקאש. קאלולו המאלה כיפאש נווליו צחאב. ילזמנה נתנאקשו ונצ'ארבו. פהמתוש חאזה. בטבע לא. לאכן האדה אלי נתמננה פי בלאדנה. למחלוקת ולשון הרע עלא כאטר צחאב. מוש עלא כאטר מתכאצמין. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.

בס"ד מוסר בלערבי פרשת וישלח ביהודית-תוניסאית

בס"ד      מוסר בלערבי פרשת וישלח 

רבני תוניסיה

רבני תוניסיה


פלפרשה מתאע הזמעה האדי. פיהה למצוה התאלתה אלי כתבתהה התורה. והייא אלי חראם נאכלו מן גיד הנשה
ויחכילנה לפסוק. באעד מה רווח יעקב אבינו מן ענד לבן. וופאת למשאכל מתאעהו. ואלי עמלו עהד באש חד מה יזי עלא חאל לוכר. כמם יעקב אבינו פלמושכלה מתאע עשו אלי יחב יקתלו. וקאל עשו קאעד יסתננה חתה אלי ימות בו באש יקתלו. האיה נמשי נתפאהם מעאהו מן תווה ונתצאחבו. ובעתלו זמאעה באש ירצ'יוו. ותמה חכמים קאלו. אלי בעתלו מלאכים אלי כאנו מעאהו פי חוצה לארץ. ואלי חיטלעו לסמה. אלי זאוו מלאכים מתאע ארץ ישראל באש ימשיו מעאהו. ומשאו למלאכים לעשו. ולקאו עשו לם מעאהו 400 שיוך. ולעסכר מתאעהם. באש ימשי יקתל יעקב. ולמלאכים קעדו יצ'רבו פיהם. קאלולום מנין אנתון. זמאעת עשו. יצ'רבו פיהם. ולד יצחק עולה תמימה. יזידו יצ'רבו. זדו אברהם. יזידו יצ'רבו. פלאכר קאלולום כו יעקב. קאלולום הא אנתון מתאענה מענאהה. ושייבוהם. וכאפו ורווחו לעסכר לכל. ומה פצ'לו מעאהו כאן השיוך. וקאלולו למושכלה בינך ובין יעקב. אחנאן נמשיו נתפרזו ונרווחו. כאפו. ורזעו למלאכים ליעקב. וקאלולו אלי עשו זאי ומעאהו 400 ואחד באש יקתלו. וכאף יעקב ותקלק יאסר. כאף באלכשי עשו יקתלו. וכאף הווא יקתל עשו אלי חיכרזו מנו ברשה גרים. ובלאכץ רבי מאיר בעל נס. וקצם אלי ענדו לזוז קצמאת. קצמה קעד פיהה הווא. וקצמה חט פיהה הנסה מתאעהו וזגארו. וקאל אלי חיחטהום בעאד עליה משיי נהאר. אלי אמו קאלתלו אלי חימותו נהאר ואחד הווא ועשו. ואידה כאן עשו יגלבו ויקתלו. מה יוצל לזגאר כאן באעד מה ימות הווא וימנעו. וצלה לרבבי באש ימנעו מן עשו. ובעתלו הדייה. 200 מעזה ו20 עתרוש. 200 נעזה ו20 כבש. 30 זמאל מרצ'עאת וזגארהם. 40 בגראת 10גנאדז. 20 אתאן אלי הומאן נסה לבהים 10 זחוז. ועטה פי יד כדאמו. ועמל ושע כביר בין זלב לזלב. באש יביינו יאסר. עשו מאזאל יתכלם מעה לאוול יכלטלו התאני מאזאל מה כמלשי מעה התאני יכלטלו התאלת. באש יביינו יאסר וישבע. ובאש יכאף. וקאלום קולולו הדייה מן ענד יעקב. ופליל עדה הנסה וזגאר וזמיע אלי ענדו ואד יבוק. ופצ'לולו שוייה ברם זגאר רזע יזיבהם. וזאהו השר מתאע עשו וקעד יצ'ארב מעאהו. ומה גדושי. ווקתלי קרב לפזר צ'רבו עלא גיד הנשה וכלאהו יערז. וקאלו שייבני חיטלע לפזר תווה כליני נעמל שירה לרבבי מעה למלאכים. ומה חבשי ישייבו יעקב כאן מה יסתערפלו עלא לברכות אלי בארכו יצחק אלי הומאן מתאעו. וסתערפלו ושייבו. וזרקלו רבבי סמס כאצה באש תבריהו. והווא מאזאל יצאווב פי רוחו. ולקא קבאלתו עשו. ופי וקתהה צאוב רוחו שוייה. ותקרב הווא לעשו. ווראהו בלהה וזלפה וזגארהם. ווראהום לאה וזגארהה. ווראהם יוסף ורחל. אלי יוסף שבק אמו וכטאהה. באש מה ישופהאשי עשו. ודינה יעקב אבינו כבאהה באש מה יקולושי עשו עטיהאלי נאכדהה מרתי. וזרה יעקב לעשו וענקו ובאסו. ולחז"ל קאלו. אלי וקתהה עשו ולא ענדו רחמים עלא יעקב מן ענד רבי ובאסו בלקלב. ותמה חכמים קאלו. אלי זאהו יזרי באש יקתלו. לקא רוחו מה יגדשי. חב יגדמו פי רקבתו. שניה ולאו קטן ורקבת יעקב ולאת רכאם. וקאל עשו ליעקב השנווה אלי בעתלי לבארח. קאלו הדייה מן ענדי. קאלו ענדי יאסר כוד מתאעך. קאלו לא כודהם וגר ביה וכדאהם. וקאלו עשו איזה אסכן מעאיה פי שעיר. קאלו מה נזמשי נמשי כאן בשוייה עלא כאטר הזגאר ולגנם. אסבק ותווה נכלט עליך. וסבק עשו. ולתווה קאעד יסתננה פי יעקב באש יזיהו לשעיר. ואחנאן קאעדין נסתנאו ללמשיח באש נמשיולו לשעיר. באש נעאקבו עלא אלי עמל פינה תווה 2000 שנה
ומן באעד יעקב אבינו משה לסוכות. ומן גאדי משה לשכם. ושרה טרף וטה מן ענד חמור. אלי כאן השיך מתאע שכם. ושכם ולד חמור שאף דינה וכטפהה. וחב יאכדהה מרתו. וסמע יעקב ושמעו זגארו אלי וקתהה כאנו ירעאו בלגנם ותגששו ורווחווזאווהם

 חמור ושכם וקאלולום אלי יחבו דינה לשכם. וקאלולום ילזמכום תעמלו למילה וכאן לא עטיוונה אכתנה. וקאלולום באהי. ועמלו למילה לבלאד לכל. ופנהאר התאלת והומאן מוזועין. דכלו עליהם שמעון ולוי וקתלוהם לכל. וכדאו דינה וכרזו מן שכם אלי מה עדשי פיהה סכאן. ולחז"ל קאלו. אלי באעד מדה רזעו הנאס תשכן פיה שכם. ורזעו יעקב וזגארו ללארץ' מתאעהם אלי שראווהה מן ענד חמור. ותלממו לבלדאן למוזאוורה ועמלו מעאהם חרב. ווקתתהה וראו השבטים לקווה מתאעהם. ובלאכץ יהודה. וגלבוהם לכל וכרזו מן שכם. וולאו הנאס לכל תכאף מנהם.    
ורבבי קאל ליעקב אבינו באש ימשי יעמל הנדר מתאעהו אלי ועדו אקבל מה משא ענד לבן. ומשא יעקב וזגארו לבית אל וקרבו קרבנות. וגאדי נפטרת דבורה למרצ'עה מתאע רבקה. אלי בעתתהאלו אמו באש תסתקבלו. ותזללה עליה רבבי ובארכו. ויעקב כרז באש ימשי חדה בו. ווקתלי קריב חיוצלו לבית לחם רחל זאבת בנימין ונפטרת. ודפנהה יעקב גאדי. ומן באעד יחכילנה לפסוק אלי יצחק אבינו נפטר עמרו 180 סנה. ודפנו יעקב ועשו. ותמה חכמים קאלו. אלי באעד הדפינה עשו חב יקתל יעקב. ופאק ביה יהודה וקתלו. ואלי קאלתלו אמו. חינפטרו פי נהאר ואחד האדאך אידה כאן נפטר יעקב לאוול. ותמה חכמים קאלו אלי עשו קתלו חושים ולד דן וקתלי חידפנו יעקב אבינו

פלפרשה מתאע הזמעה האדי. יעקב אבינו וקתלי כאן יצללי לרבבי באש ימנעו מן עשו קאל. קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות. הוני ואחד ינשד. יעקב אבינו אלי קאל ועתה הייתי לשתי מחנות. והאדה הווא אלי קסמהם. וקסמהם עלא כאטר כאייף מן עשו. מאענאהה מוש חאזה באהייה אלי תלז באש יוולי לשתי מחנות. חאזה אוכרה. הרש"י ז"ל פסר נתמעטו זכיותי. והאדה לחז"ל קאלו. אלי הצדיקים מה עמרום מה יטלבו מן ענד רבבי חאזה קבאלת למצוות אלי יעמלוהם. כאנשי יטלבו מתנת חינם. השנווה קאעד יקול תווה נתמעטו זכיותי.

לאכן מערוף אלי קאלו לחז"ל פי מסכת שבת. אלי ינזם ירץ' עלא צאחבו ומה ירצ'שי. יתעאקב וקתלי צאחבו יעמל דנוב. ואלי ינזם ירץ' עלא לפאמילייה מתאעהו האו עלא לבלאד מתאעו האו על לעולם לכל ומה ירצ'שי. יתעאקב עלא אלי מה רצ'שי וקתלי יעמלו דנוב. מאענאהה אלי ינזם ירץ' בהיי טאריקה ומה ירדשי. אלי ינזם ירץ' עליה ומה ירצ'שי וקתלי יעמל דנוב. יתעאקב חתתה הווא. ומן זמלתהה. אלי ינזם יקררי זגארו האו ידרש בלעבאד באש יוורילום הטריק מתאע התורה. ומה יעמלשי. יתעאקב. כיף מה קאלו לחז"ל. אלי וצל להוראה ומה יוורישי הדין יתעאקב.

הוני האדה האש קאעד יקול יעקב אבינו. קטנתי מכל החסדים ומכל האמת. הרש"י ז"ל פסר נתמעטו זכיותי. נקצו הזכיות מתאעי. עלאש. עלא כאטר כי במקלי עברתי וכו'. אלי פלאוול כנת ואחדי. ונערף רוחך האש עמלת. וכאן גלטת נעמל תשובה. ולאכן תווה הייתי לשתי מחנות. ענדי ברשה עבאד מעאייה אלי נזמת קצמתהם לשתי מחנות. וממכן הומאן עמלו דנוב והאנה חנתעאקב עלא אלי מה רדיצ'שי עליהם האו מה קריתהומשי מליח.

אכוואני לעזאז. פשמים מה תנפעשי כלמת מה נערפשי האו מה קריתשי. יקולולו עלאש מה קריתשי ועלאש מה תערפשי. וחתתה ואלו יקול קרית ולכלאם האדאך מה דכלשי למכי. יקולולו חתתה חד מה קאלך כדם מכך. רבבי וקתלי עטאנה התורה באש נטבקוהה מוש באש נתנאקשו מעאהו התורה אלי עמלהה באהייה האו לא. וחתתה ואלו ענדנה חק נאקשו. זעמה חנווליו נערפו כיר מן רבבי. וליהאדה לעבד אלי מה קראשי האו מה קראשי זגארו האו ינזם ירץ' עלא לעבאד ומה ירצ'שי יתעאקב. עלא כאטר רבבי וצאנה הוכיח תוכיח. מה נזמושי נקולו לא מה נרצ'שי עלא לעבאד האש מדכלני פיהם. רבבי וצאנה הוכיח תוכיח. וחתה ואלו לעבד מראת יקול פאש קאם נתעאקב עלא דנוב עמלו לוכר. לחאזה לאוולה לכלאם האדה מוש דאכל לניקאש.

 וחתתה ואלו ואחד יכמם באש ינאקש פיה. ילזמנה נערפו מאדאם רבבי קאללנה אלי ילזמנה נרצ'ו עלא בעצ'נה. האדאך הווא אחסן חאזה. ומן הוני זוואב לנאס אלי יקולך האש מדכלך פינה. והאשכון אנתין באש תקולי האש נעמל. כל ואחד מננה הווא מבעות מן ענד רבבי באש ירץ' עלא כל ישראל. וחתתה אקל ואחד. מן חקו באש ירץ' עלא מלך ישראל האו לכהן גדול. בלאדנה זגירה וכלנה נערפו לעבירות אלי קאעדין ינצארו. ולאכן מה ענדנאשי לקדרה באש נווקפוהם. ולאכן מה ילזמנאשי נסכתו. ילזמנה וקתלי נשופו האשכון קאעד יגלט נקולולו. ובלאכץ הרביין וכבארת לקהל אלי כלאמהם מסמוע. ילזמהם יחאוולו באש ירצ'ו עלא לעבאד. אלי אידה כאן מה חיירצ'ושי חייתעאקבו. ומה נקולושי מה חייסמעושי כלאמנה. צחיח מראת ואחד יקול יהיו שוגגין כיר מן מזדין. ולאכן מוש פי כל לחאלאת. ובלאכץ אידה כאן נערפו אלי הנאס מה קאעדאשי תערף קוות לחראם אלי קאעד יתעמל. ומראת תלקא לעבד אלי עמל לחאזה האדיך מה יערפשי חראם. האו יתביינלו חסידות ובארה. כיף תכטיית הראס ולבאש מתאע הנסה. אלי ברשה נסה מה יערפושי קוות לחראם. האוו יתביינלום חסידות. האוו יקולו רזאלנה יחבו איכאך. ילזם הרביין וכבאראת לקהל יפהמו הנאס קוות לחראם האדה. וכל חאזאת אלי ישופו הנאס תגלט פיהם. מן לואזב עליהם באש יפאהמוהם ויביינולום לחראם אלי עמלו. האדי הייא לכדמה לחאקיקייה אלי עטאהה רבבי לרביין וכבאראת לבלאד. ונזיבו הוני מעשה ואחד דתי יכדם פי באנכה. לבאנכה ידכלולהה ברשה עבאד. פיהם הדתיים ופיהם לחילונים. וחתתה אלי יכדמו פלבאנכה פיהם הדתיים ופיהם לחילונים. ובהאדה הווא מה כאנשי יתכלם מעה חד עלא הדין. אידה כאן עמל מצוה עמלהה לרוחו ואידה כאן עמל עבירה עמלהה לרוחו. נהאר זאבולו בנת באש תעמל התרבץ מתאעהה בחדאהו פלבירו מתאעהו. לבנת האדי מה תערף שיי מן הדין ומה תעמל חתתה שיי וחתה הלבאש מתאעהה מה כאנשי באהי. הווא תקלק מן לחאלה האדי. חמל תלאתה ארבעה הייאם פלאכר משה נשד הרבי מתאעהו. קאלו כלם לאידארה. יאכי ואזב עליך באש תעלמהה אנתין. אנתין זית תכדם מוש תקררי. סמע כלאם הרבי מתאעהו וכלם למודיר. אלי הווא מוש מסתעד באש לבנת האדי תתרבץ בחדאהו. קאלו ראו ענדך זייאדה פשהרייה לפתרה אלי תרבץ פיהה. קאלו מה חסתישי. קאלו עלא כיפך גדווה תווה נבדלוהה ענד ואחד אוכר. מן גדווה זאתו לבנת נשדתו האש עמתלך אלי מה תחבשי תעמללי התרבץ. האנה בלחק רתאחיתלך אלי אנתין לאהי בכדמתך ותעלם פייה מליח. קאללהה בצאראחה האנה ראני דתי ומוש מסתעד באש נשוף לבאש האדה ונעמל לחראם. קאלתלו האש פיה מן חראם האדה. ועלא כל חאל כאן עלא הלבאש קולי כיפאש תחבני נלבש תווה נלבש. ועלאש מה קלתלישי לייה האנה. ראו בדלת לבאשי מן לאוול ולא תקלקת אנתין ולא תקלקת האנה. וקתלי חייבדלוני ענד ואחד אוכר האשכון יערף כיפאש יטלעלי. קאללהה פי האדי ענדך חק. ואידה כאן תצאוובי לבאשך נתראזע חתתה האנה. קאללהה כיפאש ילזמהה תלבש כיף בנאת ישראל הצנועות. קאלתלו חתתה ואלו אלי מה נערפשי השנווה לפרק אלי האדה חלאל והאדה חראם. לאכן קבלת. ופעלן מן גדווה זאת בלבאש צנוע. והווא תראזע עלא למטלב מתאעהו. וקעדת תכדם מעאהו. ולאכן מן וקתהה תחל ניקאש פדין. כל מררה וקתלי ירתאחו שוייה ישרבו קהווה תבדא תנאקש פיה פדין. הווא פלאוול כאן מתהרב מן הניקאש האדה. נהאר קאלתלו אסמע. האנה יהודייה כיפי כיפך. ואידה כאן אנתין ואלדיך קראווך האנה מה קראני חד הדין. ילזמני נערף הדין באש נערף נדכל ונשד הדין האו לא. קאללהה סמעי. הדין מה עמרו מה כאן באכתייאר לעבד. הדין מזבר עלא לעבד. קאלתלו יאכי קריתני הדין אנתין באש תקולי עמלי. קאללהה גלבתיני. לבנת האדי רזעת בתשובה פי זרת הראזל האדה. ותווה הייא כנתו. מרת ולדו. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.     

בס"ד מוסר בלערבי פרשת וארא – ביהודית תוניסאית

בס"ד       מוסר בלערבי פרשת וארא 

רבני תוניסיה

רבני תוניסיה


פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת וארא .יחכילנה אלפסוק. וקתללי רבבי חב יכרז ולאד ישראל מן מצר ובעת משה רבינו באש יקול לפרעה באש ישייבהום. ומה חבשי פרעה. עאוד בעתלו רבבי מעה משה. ועטאהו אמארה. וקאלו נערף אללי פרעה מה חישייבהומשי. ואנה חנצ'רבו צ'רבאת קויין באש נוריללו קוותי. ומשאוו משה ואהרן לפרעה. וקאלולו קאלך רבבי שייב ולאד ישראל. ורמא אהרן אלעצא אללי פי ידהו ורזעת חנש. וחתה הסחארה מתאע פרעה לווחו עציאנהום וולאו חנושה. ובאעד מה רזעו כלהום עציאן. אלעצא מתאע אהרן בלעת אלעציאן מתאעהום. ופרעה מה חבשי ישייב ולאד ישראל. ורבבי קאל למשה. אמשי פצבאח בכרי לניל. תלקא פרעה גאדי באש ימשי לטואלית. עלא כאטר הווא כאן יסממי רוחו אילה. והווא אללי יתחכם פלארץ' וסמא. ומה ימשיש לטואלית. וכאן יקום בכרי אקבל מה יקומו לעבאד. וימשי לניל יעמל טואלית גאדי. ומשאלו משה וקאלו קאלך רבבי שייב ולאד ישראל ומה חבשי. ווקתהה בדאוו אלעקובאת מתאע מצר 1] רבבי קאל למשה באש אהרן יצ'רב הניל ויוללי אלמה אללי פי מצר כולו דם. וצ'רב אהרן הניל בלעצא. ומה לקאוושי אלמצריין האש ישרבו. וישראל אלמא האדאך כאן יקעדלהום מא. ווקתללי יאכדו אלמצרי יוללי דם. כאנשי אידא כאן ישרי בלפלוס יקעד מה. וחתה אלסחארה כרזו הדם. ובאעד 7 היאם ופא וכל שיי רזאע כיף מה כאן. ופרעה מה חבשי ישייב ישראל 2] אהרן עאוד צ'רב הניל בלעצא וכרז הזראן יאסר. וקאלו לחכמים ז"ל זראנא ואחדא. והומאן יצ'רבו פיהה והייא תכרז זראן. וולאת מצר מעבייה בזראן ותקלקו אלמצריין יאסר. לא עאד ינזמו יאכלו ולא ינעשו. וין מה ימשין ילקאו זראן. והוני לחז"ל קאלו. אלי הזראן עמל קדוש ד' כביר יאסר. אלי כאנו ירמיו רוחהם פנאר מתאע לפראן מתאע לכבז. חתה ואלו כאנו יתחרקו גאדי. והאדה באש יעמלו לכיף מתאע רבבי. ובעת פרעה למשה וקאלו נחי עלייה הזראן ונשייבכום. וצלא משה לרבבי וופא הזראן ומא חבשי פרעה ישייבהום 3] מצר תעבאת כלהה בלקמל. וחתה הסחארה מה נזמוש יעמלו אלקמל מן 2 סבאב 1] אלקמל מכלוק זגיר יאסר מה ינזמושי יתחכמו פיה 2] אלווטה כלהה כאנת קמל. וולאו מה עאדשי רזליהום ימשו אלווטה. והסחאר אידה כאן רזליה מה ימשושי אלווטה. מה עאדשי ינזם יסחר. ורבבי עטא קווה לטומאה. באש יוללי אלאכתייאר פי יד אלעבד יתבע הטומאה או לקדושה. האמה מאהמה כאנת קוות הטומאה. לקדושה אקווא מנהה. עלא כאטר לקדושה הייא אלחק 4] רבבי בעתלהום כל אנואע אלוחוש אללי מוזודין פלעאלם. וכאנו יקתלו פלעבאד ויכסרו פשזר. וחתה לקמל עאוד זא. אלי זא מעה לוחוש לכל. ותמה נוע מתאע ואחשה. אלי אסמהה אדני שדה. והייא מרבוטה מן הצרה מתאעהה מעה לוטה. ואידה כאן תתנחה הצרה מתאעהה מן לוטה תמות הייא. ולמנצ'ר מתאעהה. נפצהה לפוקאני עבד ולוטאני וחשה. ותאכל חתה לעבאד. וחתה הייא רבבי עמללהה נס באש תשארך פלמצוה האדי. ומשאת בלוטה אלי מרבוטה פיהה צרתהה מעאהה 5] בעתלהום רבבי אלפנא פלחיואנאת מתאעהום 6] משה כדא רמאץ' ועיינו פסמה וולאו אלמצריין אלכל מעביין בלחבוב 7] רבבי הבטלהום תלז כביר מכלט בנאר. וכסרלהום השזר ונעמה

 ואלכצ'רה אללי שאחת אלכל. ונאדה פרעה למשה וקאלו צללי לרבבי ויוקף עלייה התלז האדה ונשייבכום. וקאלו משה האוו תווה נכרז מן לבלאד ונצללי ונערף אללי מה חתשייבשי ישראל. וצלא משה ווקף התלז. וחתה אללי כרזו מן הסמה מה הבטושי לוטה. וקאעדו מעלקין. וחיהבטהום רבבי פי מלחמת גוג ומגוג וקתלי יזי אלמשיח
פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי. לפסוק קאל אלי רבבי קאל למשה רבינו. וידבר אלקים אל משה ויאמר אני ד'. וארא אל אברהם וכו'. באל שדי ושמי ד' לא נודעתי להם. התפסיר מתאע לפסוק האדה הווא. אלי רבבי קאל למשה רבינו אלי אני ד'. מאענאהה האנה כלקת מדת הרחמים. ולאבות מה ווריתלומשי מדת הרחמים. הוני תממה זוז נשדאת. לחאזה לאוולה האש מדכל לכלאם האדה פלכלאם אלי קבלו. אלי משה רבינו זא ילום עלא רבבי אלי פרעה זאד קווה לכדמה עלא ישראל. נשדה אוכרה. מאדאם מדת הרחמים הייא חאזה באהייה. עלאש לאבות מה ערפלומשי מדת הרחמים.

תממה נשדה אוכרה מערופה פלפרשה מתאע הזמעה אלי פאתת. משה רבינו כיפאש יקול לרבבי למה הרעותה וכו'. יאכי רבבי יעמל חאזה דונייה. וכיפאש ילום עלא רבבי. וחאזה אוכרה. והאדה רבבי קאלו מן לאוול אלי חייקווי קלב פרעה. עלא השנווה זא חיילום.

הוני לפסוק האדה אלי פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי. יזאווב הנשדאת מתאע לפרשה מתאע הזמעה אלי פאתת. רבבי קאעד יקוללנה עלאש משה רבינו זא ילום. עלא כאטר מדת הרחמים מה תוקאלתשי ללאבות. ובהאדה משה רבינו מה יערפאשי. ווקתלי שאף אלי זאדת לעבודה. כמם ודאי מדת הדין כדמת עלא רוחהה ורבבי מה חייכרזשי ישראל תווה. ובהאדה זא ילום. ורבבי קאלו אני ד'. אנתין ילזמך תערף אלי תממה מדת הרחמים. לאבות מה יסתחקושי. לאכן אנתין ילזמך תערף. עלאש. עלא כאטר לכן אמר לבני ישראל אני ד' והוצאתי אתכם וכו'. אלי משה רבינו הווא אלי חייכרז ישראל מן מצרים וחייולי למנהיג מתאע ישראל. ובהאדה ענדו חק משה רבינו ירפץ' למוהמה. אלי כל מנהיג יכמם עלא לקהל. ואידה כאן מה תמאשי מדת הרחמים. כיפאש חינזם ידאפע עליהם וקתלי יעמלו הדנוב. ובהאדה קאלו למה זה שלחתני. נערף אלי ישראל ישתאהלו באש יתעאקבו עלא הדנוב אלי עמלו ואלי קאעדין יעמלו. ולאכן מה תבעתנישי. מה נזמשי נחמל לעקובה אלי חייתעאקבו. ובהאדה רבבי קאלו אני ד'. תממה מדת הרחמים באש רצ'ה יוולי מנהיג. כיף מה נשופו פי עוון לעגל. סתעמל משה לכלמה האדי באש דאפע עלא ישראל. וישב משה אל ד'. שם הויה. קאל לרבי מוש קלתלי אני ד'. ובהאדה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך .האנה מה קבלת כאן מה קלתלי אני ד'. מה חתעמלשי מדת הרחמים אחשב מה בעתנישי ומה קבלתשי.

אכוואני לעזאז. מה תמאשי האשכון מה יגלטשי. לאכן רבבי יחכם לעולם במדת הרחמים וארך אפים. ומה יעאקבנאשי פי ווקתהה. אלי רבבי דימה יסתננה פינה וקתאש נרזעו בתשובה. ובהאדה אחנאן ילזמנה נערפו אלי אחנאן מוש צדיקים כבאר. וכל יום נעמלו פדנוב. וחתתה ואלו אלי רבבי מה עאקבנאשי. מוש מאענאהה ענדנה לחק פאלי נעמלו לכל. ובהאדה ילזמנה נתבתו רוחנה באש נעמלו תשובה.

 תלקאנה מראת נבדאוו נאקשו פדין ונקולו לא לחאזה האדי מה תדכלשי לבאלי וכיפאש תוולי איכה. תערפו עלאש נכממו איכה. עלא כאטר קאעדין יתביינלנה אלי אחנאן צחאח פי כל שיי. ומראת נחסו אלי משה רבינו מה פהמשי האש יקצד רבבי. וחתתה אלי מה יכמושי עלא משה רבינו. יקולו לחכמים מה ערפושי יפסרו התורה. ואלי יכאף מן לחכמים יחטהה פי ראס הרביין מתאע לווקת האדה. יקולך מה פהמושי כלאם הרמב"ם האו כלאם הש"ע. ילזמנה נערפו אלי אחנאן הומאן אלי מה קאעדין נפאהמו שיי. ומהמה כאנת קוות לחכמה מתאע לעבאד מתאע תווה. מה יווצלושי לחצה מן לאלף מתאע לחכמה מתאע הרביין מתאע קבל. אלי כאנו יערפו התורה והתפסיר מתאעה עלא לפשט ורמז ודרש וסוד מן הראס. תווה אלי יערף גמרה מן הראס יסתממה גאון וחכם עצום. ונזיוו לחכמים מתאע תווה. לגויים ברוחום יסתערפו אלי הרביין אלי יקראו לגמרה אקווה ביאסר מן לקראייה אלי קאעדין יקראווהה הומאן. ובהאדה אחנאן דור מתאענה. אלי יסתממה חלש יאסר פלחכמה. ובלאכץ אחנאן אלי מה נקראוושי התורה יאסר. ילזמנה נקבלו כלאם לחכמים. הניקאש מוזוד וינזם כל ואחד ינשד וינאקש עלאש וכיפאש. ולאכן ילזמנה נקבלו לכלאם מתאע לחכמים. אלי אחנאן האש קרינה קבאלתהם באש נצפיוו הדין ונחללו ונחרמו כיף מה נחבו. ונזיבו הוני מעשה כתבתו הזמעה אלי פאתת בלעברית. מן סירת למוסר לכביר אלי פיה נעאווד נכתבו בלערבי. תממה ואחד זאוואלי ידור מן בלאצה לבלאצה באש ילם שוייה נדבות. משה לבלאד דכל פי נהאר בארד יאסר. והווא מה כלאשי מליח והתלז האבט בקווה. פשארע מה תממה חד יתעדדה מן כתרת לברד. רזליה מה עאדשי יגד ימשי ביהם מן כתרת לברד. שאף דייאר פרח. תקרב לאוול דאר קאל תווה יחלולי ויעטיווני חאזה שכונה נשכן ביהה קלבי וידפיווני בחדה השכאן מתאעהם. ולאכן מן כתרת לברד. חתתה ואלו אלי דק עלא לבאב מה חלו חד. ממכן מה סמעוהושי אלי מכטיין בברשה בטאטן. האו עגזו מן כתרת לברד. קאל נמשי הצלה תווה וקת מנחה לאזם תלקא גאדי נאס חתצללי תווה יווכלוני ויידפיווני. הצלה כאנת פשרע התאני. מאשי יכרכר פי רוחו וצל לשארע בסיף. תקרב לצלה. רזליה מה עאדשי יחכם פיהם. קריב באש יוצל לצלה מה נזמשי אכתר טאח דאך. ותכטטה בתלז. תממה ואחד מאשי לצלה עטר פיה טאח. קאל האשכון לבגל האדה אלי לווח חוואייז פתנייה יטייח לעבאד. וקתלי תבת מליח לקא עבד דאייך. חב יכרכרו לצלה מה נזמשי. משה לצלה נאדה לעבאד אלי גאדי. דכלו לצלה סכנו שוייה פייקו עטאוו תאיי סכון. עטאוו כלה חאזה. וכלאוו ידפפה שוייה וצלאוו מנחה. באעד מה כמלו מנחה לקאוו הצ'יף האדה כולו ירעש. תלמו עליה. הרבי מתאעהם רבי אליעזר. אלי תווה כיף תלפת לאלי צאייר פצלה. באעד מה כמל צלה. נשד האש תממה. חכאוולו. קאלום שאהל יאסר יעמל כיפי. קאלולו האש תעמל אנתין. קאלום מראת יופאלי לחטב פדאר ומה ענדישי פלוס. נקרא נשמת כל חי נשכן. קאלו לצ'יף. ולאכן הווא קראהה כיף הסגולה. מאענאהה מה תפעלשי מעאהה. ומה שכנשי. וקתהה הרבי קאלום האנה האכה אלי ענדי. מה נפעשי זיבולו טביב. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.  

בס"ד מוסר בלערבי פרשת תרומה ביהודית-תוניסאית

בס"ד      מוסר בלערבי פרשת תרומה 

רבני תוניסיה

רבני תוניסיה


פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת תרומה. פיהה 2 מצוות עשה. ומצות לא תעשה ואחדה מצוות עשה הומאן 1] אלי ילזמנה נבניו בית המקדש. 2] ומצוה באש אלכהנים יעמלו לחם הפנים פוק השלחן פלהיכל קדאם קדש הקדשים. והמאן 12 אן כבזה. אלוחדה מנהם טולהה 80 ס"מ. וערצ'הה 40 ס"מ. וכסנהה 0.8 ס"מ. וילזם לכבזאת יווליו מרבעין. מענאהה לא מדוורין ולא מתלתין ולא שכל אוכר. וכאנו יאכדו 24 קלבה קמח וירויחווהם ויגרבלוהם ב11 כרבאל חתה יציטו מנהם 24 עשרון. וכל כבזה כאנת 2 עשרונים. וכאן פיהם נס כביר יאסר. אלי כאנו כל נהאר הזמעה יעמלוהם ויחטוהם עלה השלחן.ונהאר הזמעה אלי בעדהה ינחיווהם ויחטו ואחדין אוכרין. ויכרזו אלאוולין. וכאנו ילקאווהם סכאן כיף אלי טייבוהם תווה. ומצות לא תעשה ואחדה. אלי מה ינחיוושי אלעציאן אלי יקימו ביהם לארון. מן לחלק אלי פלארון. 
פלפרשה מתאע הזמעה האדי. קאללנה לפסוק. אלי רבבי וצא משה רבינו באש יקול לישראל ידפעו נדבה באש יעמלו למשכן. ולחז"ל קאלו עלאש רבבי טלב מן ישראל באש ידפעו הומאן והאדה כאן רבבי ינזם יהבטלום למשכן חאצ'ר זמלה האו עלא לאקל יהבטלום אלי יסתחקו. וזאוובו אלי וקתלי ישראל ידפעו הומאן ויעמלו הומאן הזכות האדאך יכליה באש השכינה ולקדושה תנזל אכתר עלא ישראל. וחאזה אוכרה. וקתלי ישראל הומאן אלי תעבו פיה יווליו יסתחפצ'ו עליה באש מה יכלאשי. אלי מערוף אלי מה יכלא למשכן כאנשי אידה כאן יעמלו ישראל לעבירות. ווקתלי תעבו פיה הומאן. יווליו יסתחפצ'ו עליה ומה יעמלושי הדנוב אלי האדאך האש חאזתו רבבי. וקאלו באש יעמל לארון ווצפלו כיפאש יעמלו. וקאלו באש יעמל שלחן אלי יחטו עליהה לחם הפנים ווצפלו כיפאש יעמלהה. וקאלו באש יעמל מנורה ווצפלו כיפאש יעמלהה. וקאלו באש יעמל משכן ווצפלו כיפאש יעמלו. 
מן זמלת לחאזאת מתאע למשכן אלי וצא רבבי משה רבינו באש יעמלו כאן השלחן אלי יחטו עליה לחם הפנים. ולפסוק סמאהו השלחן הטהור. לחז"ל נשדו מאדאם כתב עליה לפסוק אלי הווא טהור מאענאהה ינזם יוולי טמא. ועלאש יטמא. והאדה הווא חאזה אלי תקעד דימה ומה תתקאמשי ואחנאן ענדנה פדין אלי כלי העשוי לנחת מה יקבלשי טומאה. וזאוובו. מן הוני יביין אלי פלעיד כאנו לכהנים יקימו השלחן ויכרזו לישראל באש ישופו לעזב אלי פיה. אלי לכהנים יעמלו לכבז נהאר הזמעה וירזעו יאכדו נהאר הזמעה אלי בעדהה. מאענאהה באעד זמעה. ויחטו לכבז הזדיד. וכאן יקעד שכון תקול עליה תווה כיף כרז מן לכושה.

פלפרשה מתאע הזמעה האדי. לפסוק כתב ויקחו לי תרומה. הרש"י ז"ל פסר. לי לשמי. תממה מחלוקת פלפוסקים. מצוות צריכות כוונה האו לא. מאענאהה ואחד וקתלי יעמל מצוה ילזמו יכוון אלי הווא חיעמל לחאזה האדיך לדמת מצוה. מרן הש"ע צפה אלי למצוות ילזמהם כונה. מן לפסוק האדה מה תנזם תקשי עלא חד. בנסבה ללחכם אלי ענדו מה ילזמומשי כונה. יקולך מלי לפסוק כתבלי הוני יביין אלי למצוות לכל מה ילזמומשי כוונה לאכן הוני ילזם כונה. בנסבה ללחכם אלי ענדו למצוות ילזמום כונה. יקולך לפסוק כתבלי הוני. ואחנאן נתעלמו ללמצוות לכל.

תממה מחלוקת אוכרה ללפוסקים אלי ענדום מצוות ילזמום כונה. תממה חכמים ענדום למצוות לכל ילזמום כונה. ותממה חכמים ענדום אלי למצוות אלי פיהם מעשה אלי יביין אלי קאעד יעמל לדמת מצוה. כיף לבאש התפלין לולב מילה פדיון. האדון לכל יביין אלי קאעד יעמל לדמת מצוה ומה ילזמומשי יכוון פיהם. ומערוף אלי תממה כלל דיון לבא מן הדין להיות כנדון. מאענאהה אידה כאן

 חתתעלם חאזה מן חאזה אלי מכתוב פלחאזה אלי חנתעלמו מנהה מה תזידשי עליהה. הוני נשופו אלי חייעמל תרומה ללמשכן ואצ'ח אלי חייעמלהה לדמת למצוה. המאלה עלאש כתב לפסוק לי. וכאן תזאווב אלי הוני ברך כתבלי לפסוק. המאלה תרזע הנשדה לאוולה מלי כתבלי לי לשמי כאנשי הוני ברך יוולי מצוות אינם צריכות כונה.

לאכן הוני תממה זואב אלי יטייח האדה לכל. סמעתו מן ענד רבי צמח מאזוז הי"ו. עלאש לפסוק טלב מן עם ישראל ווצא הוני באש התרומה מתאע למשכן תוולי לשם שמים. אלי בקיית למצוות לעבד יעמלהם קדאש מן מררה פי חייאתו. ומתוך שלא לשמה בא לשמה. לאכן תרומת למשכן תעמלת מררה ואחדה. ואידה כאן חייפוותהה לא לשמה מה עאדשי חייעמלהה לשמה. ובהאדה לפסוק הוני טלב לשם שמים. והוני הנשדאת לכל ופאוו. אלי לפסוק הוני מה זאשי באש יעלמני מצוות צריכות כוונה האו לא. כאנשי פי תרומת למשכן אלי מה תזי כאן מררה ואחדה.

אכוואני לעזאז. האש מאענאהה מצוה לשמה ושלא לשמה. למוהם יעמל למצוה. אלי לעבד אלי יעמל למצוה תקן חאזה פלעולם. ובהאדה השנווה לפרק עמלהה לשמה האוולה לא לשמה. הנשדה האדי תתזאווב עלא קד אלי קאלו לחז"ל. אלי ואחד מריץ' ילזמו יספר ידאווי לבררה וילזמו ברשה פלוס והווא מה ענדושי. לעשיר מתאע לבלאד תלתהה ביה וספרו לבררה וכלץ עליה כל שיי ומנע. מצוה כבירה יאסר. אלי ימנע ואחד מן ישראל יסתממה מנע עולם כאמל. אלי לעולם תכלקת מן לאוול מן עבד ואחד. ענדו כרה כביר יאסר ענד רבבי. כלף לאחתיראם אלי ילקאהו ענד לעבאד ואלי הנאס לכל תחכיה עליה קדאש נאס מלאח. תממה ואחד אוכר מתעדדי פתנייה קאבלו ואחד פי ידו ורקת דווה מתאע טביב. קאלו ולדו מריץ' וילזמו הדוה האדה ונאקצו דינאר. זבד דינאר מן זיבו ועטאהולו. והדווה האדאך מנע לולד מן למות. האשכון חייחכיה עליה זמלה האו האשכון חייסמע ביה. לאכן חתתה הווא מנע ואחד מן ישראל. וקתלי יווצלו פשמים הזוז ענדום כרה כביר יאסר. לאכן האדאך אלי דפע דינאר ענדו כרה זאייד. אלי לעשיר כדה שוייה כרה פי עולם הזה. אלי הנאס לכל תכלמת עליה. לאכן אלי דפע דינאר מה תכלם עליה חד. יוולי יזיד יאכד לכרה אלי מה תכלם עליה חד. האדי חאזה מן לחזאת לשמה. אלי דפע הדינאר דפעהה לשם שמים כאמל. המאלה האש מאענאהה מתוך שלא לשמה בא לשמה. אלי לעבד אלי יעמל מצוה כיף האדי אלי ימנע ואחד ותשהר. רבבי יחצ'רלו מצוות כיף האדון אלי מה יסמע ביהם חתתה חד ותוולילו לשמה. וקתלי נווצלו נעמלו מצוות לשמה נזמו נמנעו מן ברשה עבירות. אלי מה דמנה התכמאם מתאענה לשם שמים וקתלי תזי לידנה עבירה נמנעו מנהה מן חאזתין. כאן מן סירת אלי נשופו לעבירה האדיך מוש לשם שמים נבעדו מנהה. וכאן מן למעאוונה אלי תזינה מן השמים. ונזיבו הוני מעשה אביתר יסכן ויכדם פיה אמריקה. הווא מן פאמילייה כאייפה רבבי וכאן כאייף רבבי. באעד מה כדם שוייה פי שאריכה כמם באש יחל משרוע ואחדו. אסתאקל וחל למשרוע מתאעהו. פלאוול תעב שוייה מן באעד בדה ישוף הנאזאח מתאעהו ובדה יאכד פי כדמה וברשה כליונאת מתאע השאריכה אלי כאן יכדם פיהה וקתלי סמעו ביה אלי חל ואחדו תחוולו חדדה ובדאת תכבר השאריכה מתאעהו. באעד עאמין מלי חל ולמשרוע מתאעהו וקף עלא שאקיה. נהאר פלבירו מתאעהו קאלולו אלי למודיר מתאע השאריכה אלי כאן יכדם פיהה יחב יקאבלו. קבלו. פרח ביה. לאכן מודיר השאריכה מה זאשי למוקאבלה מתאע צאחבה. זא יהדד. קאלו אסמע אנתין כדמת פשאריכה מתאענה וכדיתלנה ברשה מן לכליונאת מתאענה. חאזתין. יהמה

 תשכר למשרוע מתאעך ותזי תכדם ענדנה כיף מה כנת קבל. האוולה דכל למשרוע מתאעך פשאריכה מתאענה ותאכד 20 פלמייה מן למכסב. קאלו האשביך מהבול אנתין. האנה נכדם ואנתון תאכדו תמאנין פלמייה. קאלו פי ידך זמעתין תרזעלי זואבך וכאן מה רזעתש ראך חלית חרב עלא רוחך וכרז. אביתר פלאוול תקלק ומן באעד קאל האנה נתכל עלא רבבי והאכהוו. לאכן באעד שת שהור זאוו זמאעת למס הכנסה והזולו הדוסייאת לכל ובאעד זמעה בעתולו באש יזי ללבחת וראוולו התזאווזאת אלי מוזודין פשאריכה מתאעהו. הווא וקתלי שאף זא חיידוך. לאכן שד רוחו. קאלום האנה האש מדכלני פלחשאבאת לחשאבאת לכל פי יד מודיר לחשאבאת הווא אלי יתחמל למשהולייה לכל. קאלולו אחנאן נערפו מולה השאריכה. בדה יתבת פדוסייאת לקא אלי ברשה מאשאריע אלי הדוסייאת מתאעהם מוזודין והווא מה פי עלמושי ביהם בלכל. קאלום עליהם. קאלולו ילזמך תבת האדה. שייבו ונבאוו עליה מה יכרזשי מן לבלאד. דכל באעצ'ו. עיינולו זלסה. עמל מוחאמי הזלסה לאוולה חצ'ר פיהה לקא לחאכם ווציף. קאל כמלת. אלי מערופין לווצפאן לכתרה מתאעהם מה יחבושי ליהוד פי אמריקה. ונצאר בינאתהם מאשאכל יאסר. לחאכם באעד מה סמע כל שיי הזל הזלסה וטלב יזיבו מודיר לחישאבאת. פזלסה אלי בעדהה ואזה מודיר לחישאבאת ווראלו לגלאט אלי עמלההם פלעבה אלי חב ילעבהה ולמשאריע אלי מחטוטין אלי מה עמלתומשי השאריכה. וצ'גץ' עליה בלכלאם חתתה אלי סתערף אלי השאריכה אלי כאן יכדם פיהה אביתר הייא אלי כראתו באש יוורט אביתר. אביתר מה ערפשי מנין זאתו למנעה האדי. בדה ישכר פי רבבי מן זמיע קלבו. באעד הזלסה הווא כארז ולחאכם טלב מנו באש יזי לבירו. קאלו תחב תערף עלאש מנעת האו נקולך. תממה ולד זגיר מן עאיילה פקירה תעלם השרקה מן לחומה מתאעהו. והווא כאן יקרא. נהאר טלע לכאר דכל ידו לזיב ואחד ואקף פלכאר באש ישרקו. הראזל האדה פאק ביה ושדלו ידו מה חבשי ישייבהאלו. לולד כאף יאסר. חייעייט כאף אלי ידו פי זיב הראזל. וקתלי וקף לכאר זבדו מעאהו. הראזל הבטו מעאהו דכל שראלו סנדוידש וכוכה וקעד בחדאהו עלבנך פזנינה. קאלו כול. והווא זיעאן כלה וכמל. קאלו האשביך יא ולדי חתשרק. מה תערפשי אלי התנייה האדי תווצלך ללחבש. קאלו זיעאן. קאלו מה פטרתשי פדאר. קאלו לא. קאלו חתתה האדה מוש מברר באש תשרק. קאלו תקרא אנתין. קאלו הי. קאלו אסמע תלתהה בקראייתך וכל יום נתקאבלו הוני ונעטיך תאכל. ופעלן כל יום נמשי לזנינה האדיך נקאבל הראזל נאכל ונשרב. כאן נהאר הזמעה יעטינה דובל אלי הווא יהודי ונהאר השבת מה ינזמשי יזי ישרילי. לחאלה האדי צ'איינת עשרה שנין. כדה לבאך ודכל לזאמעה ולאכן באעד שוייה וקת מן דכולו לזאמעה הראזל האדה מאת. משה לולד האדה לקבורו. קאלו תערפני אלי האנה נקרא פלחוקוק. נוועדך נוולי קאצ'י ונווקף מעה למצ'לום חתתה לאכר. לולד האדה הווא האנה. תכרזת וולית קאצ'י. ולאכן מה טבקתשי אלי ועד ביה נפשי עלא קבור ליהודי אלי ענדו לפצ'ל לכל עלייה. וכנת נחכם עלא קד הדוסי אלי תחט קדאמי. ואלי דימה תלקה יודין לעבד אלי קדאמי וכנת נחכם עליה מן גיר מה נתאעב רוחי. ולאכן פי אוול זלסה זית פיהה אנתין פכרתני בליהודי ולועד. ובהאדה תבעת לקאצ'ייה ולקית התאגאראת אלי עמלוהה באש יתפאקו ומנעת אנתין. אלי כאן מה זיתשי יהודי ופכרתני בליהודי לוכר. למחכמה כאנת תוולי כבירה יאסר. מאו תערף מס הכנסה. שכר לחאכם יאסר וכרז יכמם כיפאש רבבי חצ'רלו חאכם באש ימנעו אקבל אכתר מן עשרין סנה. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.  

בס"ד מוסר בלערבי פרשת ויקהל פקודי-ביהודית תוניסאית

בס"ד מוסר בלערבי פרשת ויקהל פקודי

רבני תוניסיה

רבני תוניסיה

פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת ויקהל פקודי. פיהה מצות לא תעשה ואחדה. והייא אלי לבית דין מה יחכמושי חכומה מתאע מות פשבת. וחתה למלקות מה יחכמושי פשבת. ולחז"ל גזרו באש מה יחכמושי פשבת זמלה. פלפרשה מתאע הזמעה האדי יחכילנה אלפסוק .באעד מה הבט משה רבינו מן הזבל. לם ולאד ישראל ווצאהום עלה השבת. ומן באעד קאללהום באש ידפעו נדבות באש יעמלו אלמשכן ומה לאזמו. ופי וקתהה אלעבאד אלכל זאבו הנדבות מתאעהום רזאל מעה נסה. ותמה נסה אלי כאנו חכמות יאסר. גזלו הצוף פוק לעלאלס. אקבל מה ינחיוו. והנשיאים זאבו אלחזר מתאע לאפוד ולחשן. והוני תמה מחלוקת בין לחכמים. תמה האשכון יקול נשיאים. מענאהה שיוך בלחק. ותמה האשכון יקול נשיאים מענאהה הסחאב. כיף מה יקול אלפסוק נשיאים ורוח וגשם אין. ותמה חכם קאל. אלי הסחאב זאבוהם מעה למן. ושיוך כדאווהם וזאבוהם לתרומת המשכן. ושיוך קאלו אלי יסתנאו חתה יזיבו ישראל והנאקץ יזיבו הומאן. ולאכן ישראל זאבו בלואפי. ומה צאת לנשיאים כאן לחזר מתאע לחושן. ומשה קאללהום אלי רבבי וצא באש בצלאל בן אורי בן חור הווא אלי יתכלף בלמשכן. ווקתההא כאן עמרו 12 אן עאם. ומשה פי באלו הווא אלי חיעמל אלמשכן. לאכן רבבי קאלו חור ולד כלב ומרים. אלי אתקתל עלא כאטר רץ' עלא ולאד ישראל וקתלי עמלו אלעגל. ולד ולדו הווא אלי יעמל אלמשכן. באש יכפר עלא מעשה לעגל. וחט באש יעאונו אהליאב בן אחיסמך מן שבט דן. ובקיית ישראל כל ואחד אלי צנאייעי פי חאזה זא יעאון. ובדאו אלכדמה והנאס מאזאלת תזיב פנדבות. ולקאו אלי ענדהום הסלעה אלי יכפיהום ויפצ'ל. וקאלו למשה. ומשה ברח באש מה עאדשי יזיבו שיי. ומן באעד פי פרשת פקודי .כתבתלנה התורה אלחשאב אלי זאבו ישראל וכיפאש חטוהם פלמשכן. וזאבו דהב 29 ככר ו730 שקל. וזאבו 100 ככר ו 1175 שקל  פצ'ה. ולככר הווא 57 כילו ו600 גראם. והשקל 18.6 גראם. והנחאס 70 ככר ו2400 שקל. וכמלו אלמשכן פי25 כסליו. ווקתלי שאף משה אלי למשכן עמלו כיף מה וצאהם בארכהם. ורבבי קאל למשה באש יעמלו חנוכת אלמשכן פי 1 ניסן. וסתכאד כסליו. ורבבי קאלו תווה נעווצ'האלך אלי ישראל לכל יעמל חנוכה פי 25 פי כסליו. וכדאלך נצאר אלי נס אלחשמונאים נצאר פי 25 כסליו. וחתה לליום נעמלו חנוכה. ווקתלי כמל אלמשכן תגטטא בלענן. וחתה משה מה נזמשי ידכל. ווקתלי רבבי יחב יתכלם מעא משה אלענן ימשי פוק אלארון מתאע הלוחות. ווקתלי יתקאם אלענן כאמל יספרו ישראל. ווקתלי רבבי יחבהום יוקפו יהבט אלענן פלבקעה האדיך ויוקפו.

פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי. משה רבינו וצא בני ישראל עלא השבת. הרש"י ז"ל פי דבור לא תבערו אש. כתב. יש מרבותינו אומרים הבערה ללאו יצאת ויש אומרים לחלק יצאת. מאענאהה עלאש לפסוק וצאנה הוני עלא להבערה אלי הייא חראם. והאדה הייא ואחדה מן ט"ל מלאכות מתאע השבת. וזאווב אלי תממה חכמים קאלו באש יקוללנה אלי ישעל הנאר פשבת מוש חייב כרת וסקילה כאנשי מלקות. ותממה חכמים קאלו באש יעלמנה לפסוק אלי יעמל זוז מלאכות פשבת יתחייב זוז חטאות. ואחד הוני ינשד. עלאש הרש"י ז"ל מה זאבשי התפסיר אלי קאלו לחז"ל לא תבערו אש בכל משבתיכם לאכן פי בית המקדש לצורך לקרבנות תשעלו. ועלאש ילזמו יזיב התפסיר האדה. אלי וצאיית השבת הוני תוקאלת אקבל מה יווציהם עלא למשכן.

הזואב הוני . אלי הרש"י ז"ל הנשדה מתאעהו עלאש מה כתב כאן לא תבערו. עלאש מה כתבשי לא תקצורו האו לא תחרושו האו מלאכה אוכרה מן הט"ל מלאכות. ובהאדה זאווב הזוואב האדה. אלי אידה כאן זאווב אלי פי בית המקדש יעמלו למלאכות לכל לדמת לקרבנות. מה תתזאוובשי הנשדה עלאש מה כתבשי מלאכה אוכרה מן למלאכות לוכרין.

לאכן תממה נשדה אוכרה. עלאש פי ללאו יצאת כתב יש מרבותינו. ופי לחלק כתב כאנשי יש אומרים מה כתבשי מרבותינו. חקו יאמה כתבהם הזוז מרבותינו. האו יש אומרים הזוז.

מערוף אלי קאלו לחז"ל. כוחה דהתירה עדיף. מאענאהה לחכם אלי ינזם יחלל כיר מן לחכם אלי יחרם. ולאכן מוש לחכם אלי יקול חלאל כיר מן לחכם אלי יקול חראם. כאנשי כוחה דהתירה. מאענאהה לקווה מתאע התחליל כיר. לחכם אלי יחלל מוש מאענאהה יקול חלאל והאכהוו. כאנשי יזיב ראיות ובלקווה יחלל. כוחה דהתירה. מוש יזי עם הארץ ויקול האדיך מה פיהה שיי וחלאל. ולחכם מאדאם חלל. מוש בנייה. כאנשי קרא יאסר ולקא מנין יזיב הדין האדה אלי הווא חלאל. ולחכם אלי חרם. מה קראשי מליח ומה פאקשי בטעמים אלי חלל ביהם לחכם לוכר. חתתה ואלו אלי מראת נלקאו חכמים כבאר חרמו ולוכרין חללו.

הוני לחכם אלי קאל הבערה ללאו יצאת. כפף. ולהבערה מן סקילה וכרת רזעהה ללמלקות. ולחכם אלי קאל לחלק. תקל. אלי זאד קרבנות אוכרין לאלי יעמל אכתר מן מלאכה. ובהאדה לחכם אלי כפף. סמאהו רבותינו. כוחה דהתירה. ולחכם אלי תקל. סמאהו ביש אומרים האכהוו.

אכוואני לעזאז. למדדה האדי קאעדין נסמעו כוחה דהתירה עדיף יאסר. וכל ואחד יחב יוולי יש מרבותינו. ויבדא יחלל כיף מה יחב הווא. ובלאכץ פי חאזאת אלי הומאן בין אדם לחבירו. יכמם פליל השנווה ילזמו יעמל ויחלל. ומן גדוה יבדא ינפד. תקול עלינה מה תמאשי רבי פלבלאד נשדו. ובלאכץ פי חאזאת אלי בין אדם לחבירו. ובלאכץ פי חאזאת מתאע ממון. אלי אדם דימה קרוב לעצמו וידור כאן פלחאזה אלי תסעדו. פי חאזאת פארגה ומתאע קפאפה. תלקאנה נעמלו צביעות ונקולו אלי יקול הרבי האכהוו ונמשיו לרבי נשדו ומחילה יא רבי. ופי חאזאת אלי מן משמולאת הרבי ואלי ילזמנה נמשיו נשדו פיהם. נקולו האש מדכל הרבי פלחאזה האדי. סאמחוני. ראו כל חאזה מתאע חלאל וחראם חתתה חד מה ענדו חק יקול הדין כאן הרבי. כאנשי לחאזה אלי הייא מערופה יאסר ומכתובה ואצ'חה פשלחן ערוך. מתלן ואחד נשה יעלה ויבא. מוש לאזם נשדו עליהה הרבי. לאכן פלחאלאת אלי סמענאהם ונסמעו פיהם אלי הדין מתאעהם ילזמו קראייה ובלאכץ פי דיני ממונות. כל ואחד יעמל הדין כיף מה יחב. המאלה עלאש חטינה רבי פלבלאד. ילזמנה נמשיו לרבי וכל ואחד יקול הטענות מתאעו והרבי יקרא ויעמל לפסק מתאעהו. מוש כל ואחד יכלץ בדראעו כיף מה יחב. ונזיבו הוני מעשה ואחד חילוני מן תל אביב כאן ענדו תיזארה מעה ואחד דתי מן בני ברק. מררה נצאר בינאתהם כילאף וכל ואחד יקול ענדי לחק. לכילאף מה תפצ'שי וקד מה תבתו זאד כל ואחד שאדד צחיח פי חקו. פלאכר תפאהמו ימשיו בחדה תזאר אוכרין יצפיוו בינאתהם. הדתי טלב באש תוולי פשרה מוש חכם. קאלו עלאש. קאלו האנה מה נתחאכם כאן פי בית דין דתי אלי ימשי עלא טריק התורה. תחב נמשיו לבית דין מואפק. קאלו השנווה באש טבק עלייה קואנין מתאע 2000 סנה לתאלי. קאלו תחב נמשיו לתזאר אוכרין. יעמלולנה פשרה. קאלו נמשיו ללחאכם. קאלו לא. בית דין דתי ודעת תורה. קאלו האייה פך עלינה נמשיו לתזאר יעמלו בינאתנה פשרה וכללי נכדמו עלא רוחנה. תקאבלו מעה תזאר אלי כיפהם והומאן עמלו בינאתהם פשרה ורצ'אוו ורזעו יכדמו מעה בעצ'הם כיף קבל. נהאר הדתי כאן חדה צאחבו האדה באש יווצי עלא סלעה. דכל חדאהם ואחד פרח ביה יאסר לחילוני. קאלו האדה חאכם צאחבי. סלם עליה. זבדו שוייה עלא לחכאם ולמוחאמין. הדתי קאל האנה מה נסתערף כאן בדין תורה. לחילוני קאלו תערף כיפאש נשדו עלא לכילאף אלי בינאתנה ונשופו כיפאש כאן יחכם. קאלו לאכן מה חנסמעושי כלאמו. לחאזה לאוולה אחנאן עמלנה פשרה. ולחאזה התאנייה האנה מה נתחאכם כאן ענד בית דין מתאע תורה. קאלו באהי

 נפכתלי קלבי בדין תורה מתאעך. כל ואחד קאל הטענות מתאעהו. קאלום הזמעה הזאייה נתבת ונקוללכם. באעד זמעה תקאבלו וקאלום ראיי לקאנון וקאלום עלאש חכם איכאך. לחילוני קאל לדתי האש קוולך. קאלו מעקול יאסר. לאכן ודאי דעת תורה כיר. קאלו תערפשי כיפאש נמשיוו לרבי מתאעך ונשדו. משאו התלאתה לרבי. קאלולו עלא למשכלה מתאעהם. קאלום האנה מוש בית דין נכלמלכם לבית דין ישופלכם לחאלה מתאעכם. בעתהם לבית דין מעה השליח מתאעהו. אוול חאזה שאפוהה לבית דין תמאש ואחד ענדו קרובה מעה הזוז האדון. מן באעד סמעו הטענות מתאעהם הזוז. והומאן קאלו ללבית דין אלי חתתה חד מנהם מה קאעד יגדב פלכלאם מתאעו. לאכן לבית דין ענדו ברשה נשדאת. כל נשדה לחילוני יקולום עלאש הנשדה האדי. ולעאדה פלבית דין מה יזאוובושי. לאכן הוני הרבי מתאעהם בעתומלום. וזיד יערפו אלי הומאן עמלו פשרה בעדה גיר יחבו יערפו הדין. פאהמו קאלולו אידה כאן תקול איכה יוולי הדין איכה עלא כאטר איכה ואידה כאן תקול איכה יוולי הדין איכה עלא כאטר איכה. ובאעד הנשאייד והזואבאת לכל חכמו. קאלום לחילוני עלאש חכמתו איכה. קאלולו עלאש וכיפאש וכל שיי מן השלחן ערוך ונושאי כליו ולפוסקים אלי מן באעד. באעד מה כרזו לחילוני קאל לדתי באלכשי נשאו פוסק מה שאפוהושי והדין מוש איכאך. קאלו אסמע. הדין מוש כיף לקאנון אלי יתזבד כיף מה תחבו אנתין. הדין תממה חלאל וחראם. ולפוסקים אלי יפסקו כיפהם שאפוהם לכל. וחתתה ואלו פצ'ל ואחד מוש כיפהם. יווליוו רוב לפוסקים מעאהם. קאלו אסמע האנה מן גדווה נחב נקרא השלחן ערוך מתאע דיני ממונות. קאלו לא אבדא מן בראשית. קאלו מה נזמשי יחבלי יאסר וקת. קאלו קררי ולדך. עזבתו לפכרה ודכל ולדו לתלמוד תורה. באעד עאמין כמם אלי ולדו וצל באש יוולי דיין. קאלו האייה יא ולדי האש קרית פי דיני ממונות. קאלו חתתה נוולי מעיין פלגמרה. האנה מאזאלת בעיד. קאלו המאלה האייה פך עלינה וארזע לקראייתך. קאלו לא מה נחבשי. נחב נכמל. וכל עאם האדי הייא למשכלה בינו ובין ולדו. חתתה ואלו אלי כאן יסמע כלאמו פדין וכשר למטבח וולא יחפץ' השבת ויצללי. לאכן כאן יחב יכרזו מן לישיבה וידכלו יכמל קראייתו. לאכן לולד שד צחיח. חתתה באעד מה ערס נפש לחכאייה. כל עאם ינשדו וצלת באש תוולי דיין האו לא. ויקולו מאזאל חתה מורה הלכה מה ווצלתשי. יקולו סלם וארזע לקראייתך. ולולד שאדד צחיח. לחאכם אלי כאן יתבע ויסתננה לולד האדה באש ינשדו פדין כיפאש יחכמו. כאן יעאוון פלולד. 15 אן סנה והומאן פי נפס לחכאייה. לולד בזגארו אברך ישיבה בו חוזר בתשובה יחב יכרזו מן לישיבה ולחאכם יסתננה. לולד האדה תקווה יאסר פתורה וולא מן לחכמים אלי ענדום קימתהם. באעד 15 אן סנה בו כיף לעאדה קאל לולדו ולית דיין האו מאזאל. קאלו האנה השיכה מתאעי וקתלי נקררי התלמידים כיר מן דיין. ונחב נשדך עלאש כל עאם תנשדני ותערפני אלי חנקולך מאזאל. קאלו אסמע יא ולדי. האנה מלי משית לבית דין מעה צאחבי תמנית באש יוולי ולדי כיפום קארי התורה. חתתה ואלו אלי פלאוול מה כאן ענדי ביהם חתתה עאלאקה. וכל מררה אלי נקולך שלם לקראייה ואנתין תשד צחיח. האנה נשיך אכתר ונפרח ביך. צחיח פלאוול כנת נחבך דיין ותווה באעד מה רזעת בתשובה מה עאדשי יהמני. לאכן נחב נסמע מנך כל עאם אלי אנתין מה חתסלמשי פתורה. לחאכם קאלום והאנה תווה 15 אן סנה והאנה נסתננה השנווה דנבי. קאלו איזה נקראוו האנה וייאך. ומן נהארתהה עמלו שיעור פדאר. לחילוני ודתי ולחאכם מעה ולד לחילוני אלי מה עדשי חילוני כאנשי חוזר בתשובה ולחאכם פתנייה. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה. 

בס"ד מוסר בלערבי פרשת ויקרא בערבית יהודית תוניסאית

בס"ד     מוסר בלערבי פרשת ויקרא

רבני תוניסיה

רבני תוניסיה

פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת ויקרא. פיהה 11 מצוות עשה ו5 מצוות לא תעשה. מצוות עשה הומאן 1] באש נקרבו קרבן עולה. אלי נזיבו וקתלי נגלטו ומה נעמלושי מצות עשה  האו לא תעשה אלי אנתקל לעשה 2] באש נקרבו קרבן מנחה 3] וקתלי נקרבן קרבן נחטו אלמלח 4] אידה כאן בית דין גלטו פדין. וקאלו עלא אלחראם חלאל. פי חאזה אלי חייבים עליהה בלעאני כרת. ובגלטה חטאת קבוע. ועמלו רוב ישראל או לכל לחראם האדאך. אידה כאן גלטה פי עוון עבודה זרה. יזיבו 12 פרים ו12 שעירים קרבן. ואידה כאן פי חאזה אוכרה. יזיבו 12 פרים האכהוו. וילזם אלי גלטו בית דין הגדול מתאע 71 דיין. ולכביר מתאע לבית דין מעאהם. ורוב ישראל או לכל עמלו. ופי באלהם בית דין ורא צחיח. ומוש נחאו למצוה זמלה כאנשי גלטו פי חאזאת וחאזאת עמלוהם צחאח. וכאן מה תמאשי הסרוט האדון לכל. כל ואחד אלי עמל יזיב קרבן חטאת ואחדו כיף אלי גלטו יחידים 5] אלי גלט ועמל דנוב. מתלן טרף לחם פי באלו שחם וטלאע רדה. או פי באלו הרדה חלאל. או פי באלו מוש חייב כאן מלקות. יזיב קרבן חטאת 6] אלי יערף שהאדה פי נאזלה מתאע דיני ממונות וטלבו לבית דין או מול הנאזלה ילזמו יזי וישהד. כאנשי אידה כאן הווא חכם כביר יאסר ולבית דין אקל מנו פי חכמת התורה. לאכן אידה כאן דיני נפשות או באש ימנע מן לחראם. ילזמו יזי ישהד מהמה כאן. וחתה ואלו מה טלבו חד באש ישהד 7] באש נקרבו קרבן עולה ויורד. ו6 אלי יזיבו אלקרבן האדה 1] שאהד חלף בלכדב בגלטה או בלעאני 2] חליף בלכדב בגלטה 3] טמא כלה מן לקדש בגלטה 4] טמא אלי דכל למקדש בגלטה 5] למרה אלי תולד 6] למצורע 8] אלי סתנפע מן להקדש יכלץ האש סתנפע. ויזיד 25 פלמיה עלה קימתו 9] באש נזיבו קרבן אשם תלוי. ואחד אלי ענדו שך עמל הדנוב או לא 10] אלי חווץ חאזה ירזעהה 11] נקרבו קרבן אשם ודאי. ו5 אלי יזיבו 1] אלי חווץ חאזה ונכר פלבית דין 2] אלי סתנפע מן להקדש 3] אשם שפחה חרופה 4] אשם נזיר 5] אשם מצורע. מצוות לא תעשה הומאן 1] חראם נכלטו מעה לקטרת כמירה או עסל 2] חראם נקרבו קרבן מן גיר מלח 3] מה ינחיוושי ראש אלעוף וקתלי יעמלולהה מליקה 4] חראם יחטו זית פי מנחת חוטא 5] חראם יחטו הלובאן פי מנחת חוטא.

פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי. לפסוק כתב ויקרא וכו'. הרש"י ז"ל פסר אלי אקבל כל דבור האו אמירה אלי תכתבת כאן אקבל מנהה ויקרא. אלי הייא מעזה כבירה יאסר למשה רבינו. הוני תממה נשדה המאלה עלאש כאן הוני כתב ויקרא. חקו כתבהה מן אוול אמירה האו דבור. לחז"ל פסרו עלאש לאלף מתאע ויקרא זגירה. אלי משה רבינו מן כתרת לענוה מתאעו מה חבשי יכתב ויקרא. לאכן רבבי שד צחיח באש יכתבהה. ובהאדה הווא כתבהה זגירה. הוני נשדה אוכרה. כיפאש משה רבינו יבדל ויכתבהה זגירה. יאכי עלא כאטר לענוה מתאעהו יקום יבדל חרף פתורה ויעמלו זגיר.

לחז"ל פסרו עלא אלי קרן עור פני משה. כיפאש? וזאוובו אלי לחבאר אלי פצ'ל מן כתיבת התורה דהן בי וזהו ובהאדה קרן עור פניו. הוני תממה נשדה. רבבי ודאי אלי מצמצם כל שיי. וכיפאש עמל חבאר זאייד.

הזואב הווא. אלי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. ולחבאר אלי פצ'ל הווא מן לאלף זעירא מתאע ויקרא. ובהאדה רבבי חצ'ר לחבאר מתאע לאלף עאדייה. וקתלי משה רבינו תביין אלי הווא עניו יאסר ובהאדה פצ'ל מן לחבאר ודהן ביה וזהו.

ומערוף אלי קאלו לחז"ל. אלי למדרגה אלי וצללהה משה רבינו אלי ידוי מעה

 רבבי פנים אלי פנים. עלא כאטר ישראל. אלי למעזה מתאע ישראל ענד רבבי אקוה מן כל שיי. ודאליל אלי מלי עמלו חטא למרגלים חתתה אלי כמלו דור המדבר לא נתייחד הדבור מעה משה רבינו.

ותווה יתזאוובו הנשדאת לכל. מה תכתבת ויקרא כאן באעד מה תעמל למשכן. אלי רבבי קאל ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. באעד מה שכן רבבי פי וצט ישראל. תכתב למעזה מתאע משה רבינו. מאענאהה באעד מה ביין למעזה מתאע ישראל תכתבת למעזה מתאע משה רבינו. ומשה רבינו וקתלי שאף אלי למעזה לכבירה מתאע ישראל ענד רבבי. מה עדשי ינזם יכתב ויקרא. אלי יערף אלי וצלו כאנשי עלא כאטר ישראל. ובהאדה כתבהה זגירה. באש יקוללנה אלי למעזה מתאעהו ענד רבבי אקל ביאסר מן מעזת רבבי לישראל. ורבבי ואפק מעאהו. ודאליל אלי לחבאר אלי פצ'ל דהנלו ביה וזהו.

אכוואני לעזאז. כלנה נערפו קדאש רבבי יעזנה. וקדאש מן עזובאת עמללנה. וכיפאש אחנאן עם ישראל קד מה משינה פלגלות וקד מה קתלו מננה וקד מה עדבונה אלי האדה לכל בדנובנה. מאזלנה מוזודין. ומוש איכה ברך. כאנשי פי כל מררה אלי יחאוולו באש יופאוונה אחנאן נכרזו אקווה. וכל עדאב אלי נתעדבו באעדהה רבבי יקוינה. ומוש איכה ברך. כאנשי כל בלאצה אלי יסכנו פיהה רוב ליהוד. לבלאד האדיך תקוה ותוולי תחכם פלעאלם. מן בבל לפרס לרומה לספרד לאשכנז לאלמאנייה לרוסייה ואמריקה ותווה ארץ ישראל. אלי וצלו לעולם לכל יקול מה ינזמשי יוולי עאלם מן גיר יהוד. וחתתה עדייאנה מה ינזמושי יסתגנאוו עלינה. האדה כולו עלאש. יאכי אחנאן פוק ראסנה ריסה. לא. גיר אחנאן רבבי יחבנה. תווה נזיוו נתבתו מעה רוחנה. למחבה אלי נחשו פיהה ענד רבבי. השנווה עטינה קבאלתהה. אחנאן עטינאהושי חתתה חצה מן למליון קבאלת למחבה אלי יחבנה הווא. צחיח מה נזמו נעטיוו חתתה שיי עלא כאטר כל שיי מתאעהו. לאכן רבבי טלב מננה חאזה. טלב מננה באש נתבתו התורה ולמצוות. זעמה קאעדין נתבתוהם. צחיח יצר הרע קויי וכל מררה יגר בינה באש נעמלו לעבירות. לאכן רבבי עטאנה התשובה. זעמה קאעדין נעמלו התשובה. וכיפאש נזמו נעמלו התשובה. ודאי ילזמנה נערפו השנווה לחלאל והשנווה לחראם באש נערפו לגלאט מתאענה. זעמה קאעדין נקראוו באש נערפו האו נקולו מה נערפושי כיר ונוולי כפויי טובה קבאלת רבבי. חאזה אוכרה. אידה כאן נערפו אלי רבבי יחבנה יאסר. ולינה כל פרד מננה רבבי יחבו. זעמה קאעדין נחבוו בעצ'נה ונחבו צחבנה ונחטו קבאלתנה אלי האדאך מחבוב ענד רבבי. נחשבו משה רבינו קדאמנה. תממה ואחד מה חייחבושי. לחז"ל קאלו כלל ישראל למחבה מתאעהם אכתר מן משה רבינו. פלאוול נבדאוו נחבו כלל ישראל. כל אלי הווא יהודי ילזמנה נחבו. ומן באעד אידה כאן אכתלפנה נכרהו לפעאייל מתאעהו ומוש הווא. ואיכה נחאוולו באש נצאוובו מוש נצ'ארבו מעאהו ונכרהו ונתזאווזו עלא קדאש מן עבירות. ונזיבו הוני מעשה מוש ענדו עשרה שנין האו מיאת עאם האו אלף עאם. מעשה ענדו פוק תלאתה אלאף. וקת יהושע בן נון. ונתצוור ברשה עבאד מה תערפושי והאנה קריתו פי מעם לועז. אלי באעד מה יהושע כמל לחרובאת מתאעהו וקצם ארץ ישראל עלא השבטים. תממה מלך אסמו שובך אלי כאן מלך פי קוסטינה. וכאן מן זגאר למלכים אלי קתלום יהושע. לם מעאהו מלכי פרס ומדי וזאד מעאהו 45 מלכים אוכרין. וזאב מעאהו ואחד גבור קויי יאסר משהור יאסר

בלקווה מתאעהו אלי כאן בדרבה ואחדה יקתל קדאש מן עבד יסמיוו יפת. למהם

לכל קדאם שט לבחר ובעת זואב ליהושע כתבלו פיה. אחנאן לממה מכטארה מן מולוך פרס ומדי אליך יהושע בן נון. אנתין יסמיווך זאב הערבות. סמענה האש עמלת פי אהלנה אלי כסרת קצוראתהם וקתלתהם לכל מן זגיר חתתה לכביר ומה סכפת עלא חד. נחבו נקולולך חצ'ר רוחך מן תווה באעד 30 יום חנזיווך להר אפרים. ואערף אלי מעאנה 45 מאלך אוכר. וכל ואחד מעאהו סתין אלף גבורים. ומעאנה סלאח יאסר. ומעאנה יפת לגבור לקויי יאסר. ותווה נקוללך חצ'ר רוחך ומה תקולשי זינאך עלא גפלה. יהושע קאעד פלישיבה עלא לכרסי מתאעהו ודאיירין ביה התלמידים יקראוו. קאלולו זא שליח זאב זואב. קאלום זיבו הזואב. לאכן מה חלו כאן באעד מה רווחו התלמידים. וקתלי שאף האש מכתוב קבל עליה ציאם וצלה לרבבי. ווקתהה קראבאת שבועות מה חבשי יחיירהם. באעד שבועות למום קראלום הזואב. וקאלום קדאש מן חרב עמלתו עלא כאטרכם ומה כפתשי. ולאכן כאייף מן למלכים האדון. וקתהה קאלולו אנתין תאזנה. וכיף מה סמענה למשה רבינו נסמעו כלאמך. ותווה רזעלום זואב קאסח. כתב יהושע זואב וקראהו לעם ישראל. וכתבלום פי. באסם רבבי אילה ישראל אלי ירכי לקויין ויפרק הרשעים וילם הצדיקים. רבבי הווא איש מלחמה. מני האנה יהושע כדים רבבי. ומן העם היהודי אלי הווא קדוש. אילה לאומה המרושעת והקהלה המנוגעת אלי תעבדו פלאצנאם ולמעאבד. אין שלום אמר ד' לרשעים. נעלמכם אלי גלטו וקתלי פייקתו הציד הנאעש. השנווה תחבו באש תזיו טמיוו ארצ'נה. קעדו גאדי ובאעד 7 הייאם נזיכום האנה. אנתון 45 מלך וכל ואחד ענדו 60 אלף עסכרי. האנה חנזיכום ב12 אלף עסכרי האכהוו. ורבבי יגלבני עליכם. ותערפו אלי 12 אלף עסכרי מננה קתלו חמשת מלכי מדין ובלעם בן בעור. ומעאנה כהן אסמו פינחס. וענדו חצוצרות התרועה וקתלי יטלק בלחצוצרות עדיאנה יטיחו קדאמנה. ודאי סמעתו האש נצאר לפרעה ולעמלק. ושפתו האש עמלנה לסיחון ולעוג ומלכי האמורי. וכאן אנתון מעאכם יפת אחנאן מעאנה גבור הגבורים גבוה מעל גבוה. וישראל עזבהם הזואב ובעתו מעה השליח. ווקתלי זאהם השליח וחכאלום כיפאש הסדר מתאע עם ישראל וכיפאש הומאן מנצ'מין יאסר. ויהושע אלי טולו 2.5 מתרו ולאבש כולו תכלת וארגמן ותאז פוק ראסו מכתוב עליה אסם רבבי. בדאו ירעשו. ויהושע לם 12 אלף עסכרי ומשאלום. ושובך וקתלי שאף יהושע ולעסכר כאף יאסר. ואמו כאנת סחארה כבירה יאסר. קאלתלו מה תכאפשי. ועמלת סחר ודוורת עליהם 7 צואר חדיד. וקתלי שאף יהושע איכאך כאף יאסר. וצלה לרבבי וכתב זואב ליניח לכביר מתאע שבט ראובן וגד וחצי שבט המנשה אלי כאנו ורא לירדן. וקאלו איזה עאוונה וזיב מעאך פינחס וחצוצרות התרועה מעאהו. וזאת חמאמה ורבטלהה יהושע הזואב ומשאת ווצלתו ליניח. פי וקתהה רכב עלא כילו ובדה ידור פלבלאד ויעייט חרב לכבוד השי"ת. ולם לעסכר מתאעהו וזאבו פינחס. ווקתלי שאפת אם שובך לעסכר אלי זא. קאלתלו מה ענדי מה נעמלך. שפת נזמה טאלעה מן אלשרק ומה ענדישי קווה קבאלתהה. תגשש שובך ווצא באש ילווחוהה מן הצור. ויניח חארב שובך ולעסכר מתאעהו וקתל שובך. אלי כאנו קויין יאסר. ופינחס טלק בלחצוצרות. וכל תרועה אלי יעמלהה יטייח צור. ובאעד מה טייח הצוואר לכל. כרז יהושע וחארבו לעסכר מתאע שובך ולמלכים אלי מעאהו ומה כלאוו מנהם חד. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה. 

בס"ד מוסר בלערבי פרשת צו – בערבית יהודית תוניסאית

בס"ד      מוסר בלערבי פרשת צו 

רבני תוניסיה

רבני תוניסיה


פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת צו. פיהה 9 מצוות עשה ו9 מצוות לא תעשה. מצוות עשה המאן 1] באש אלכהנים יקימו הרמאץ' מן עלה אלמזבח 2] באש אלכהנים ישעלו הנאר דימה עלא אלמזבח. חתה ואלו תמה נאר מן השמים 3] באש יאכלו כהנים הרזאל. אלי יפצ'ל מן קרבן מנחה 4] באש אלכהן גדול יקרב כל יום עשירית האיפה סלת. נפצהה פצבאח ונפצהה פלעשייה 5] באש נקרבו קרבן חטאת 6] באש נקרבו קרבן אשם 7] באש נקרבו קרבן שלמים 8] באש יחרקו אלי פצ'ל מן לקרבנות. ואלי תפסלו 9] באש נחרקו אלקדשים אלי טמאו. ומצוות לא תעשה המאן 1] באש מה נטפיוושי הנאר מן עלא אלמזבח 2] אלי פצ'ל מן למנחה וחיאכלו אלכהנים. מה יעמלוהושי חמץ 3] מנחת כהן מה יאכלוהאשי 4] באש מה נאכלושי מן לחטאות לפנימיות. והמאן 1] פר ושעיר מתאע כפור 2] פר כהן משוח 3] פר העלם דבר של צבור 4] שעירי עבודה זרה .. 5] באש מה יפצ'לושי אלכהנים מלקדשים באעד אלוקת מתאעהום 6] באש מה יאכלושי פגול. אלפגול הווא. אלי חיעמל עבודה. מה יכממשי וקת השחיטה האו למליקה פלעוף או הזריקה או קבלת הדם או רפיע הדם ללמזבח. להקטיר לגדוה. או באש יאכל מן לחמהה באעד וקתהה. ולמנחות יווליו פגול. וקתלי יכמם וקת לקמיצה או וקתלי יחט לקומץ פי כלי שרת או וקת רפיע לקומץ ללמזבח. באש יקטיר. או יאכל מן שיירי מנחה לגדוה 7] באש מה יאכלושי אלכהנים בשר קדש טמא 8] באש מה נאכלושי הרדה 9] באש מה נאכלושי הדם. 
פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי. הרש"י ז"ל פסר עלא כלמת צו את אהרן וכו'. כל כלמת צו הייא לשון זרוז. מאענאהה יווציהום אכתר באש מה יבכלושי פלמצוה האדי. לי הווא ולזיאל לוכרין. מאענאהה דימה חתה באעד אהרן וזגארו. וכמל. רבי שמעון קאל. ילזם לפסוק באש יווצי אכתר ויזרז אכתר פי חאזאת אלי פיהם חסרון כיס. מאענאהה נקץ פלוס. הוני הנשדה מערופה. השנווה לחסרון כיס אלי תממה ללכהנים הוני. כאן נקולו אלי לעולה מה יאכדו מנהה שיי. אלי מה קבלשי מה יסתמאשי חסרון כיס. אלי מה כאסר חתה שיי מן זיבו. 
נשדה אוכרה עלאש הרש"י ז"ל מה כתב עלא כלמת צו אלי הייא זרוז כאן הוני. עלאש מה כתבאשי מתלן פי פרשת תצוה אלי הייא אקבל מן פרשת צו.

לחז"ל קאלו. אלי כאן זינה אחנאן עם ישראל נצליו עלא זייאן למשיח כיף מה נצלליו עלא מאשאכלנה לכאצה. ראו למשיח זא מן האך לעאם. אלי לעבד כאן יוולי מצטחק ללפרנסה האו לרפואה האו לחאזה אוכרה תלקא יצללי בלכונה ובזמיע לקלב. לאכן פי חאזה אלי הייא תנזם תחקקלו כל שיי אלי הייא ביאת לגואל. נצלליוו מן גיר חאמאס ומן גיר כוונה. ועמלו משל. לואחד אלי ראחלו צטוש מתאעהו פי ווראקו לכאצה ופי פלוס. ימשי לשורטה יכבר קאלום ראחולי פלוס ראחולי וראק ראחולי נפאתח. יקולולו כיפאש ראחולך. יקולום פי צטוש מעה בעצ'הם. וקתהה יחשבו מזנון. יקולולו מאו קול ראחלי תטוש והאכהוו. אידה כאן לקינה הצטוש נלקאוו פיה כל שיי. חתה הוני כיף כיף. אחנאן נצליוו עלא לפרנסה עלא רפואה שלימה נצליוו עלא זווג טוב. אידה כאן זינה נצליוו עלא למשיח בהאך הטריקה האדיך ויזי למשיח נלממו כל שיי.

ומערוף אלי קאלו לחז"ל. אלי תממה זוז נוואע מתאע עבודה. עבודת הקרבנות. והצלה. הוני הרש"י ז"ל קאל. אלי לשון צו הווא זרוז. אלי רבבי קאעד יזרז אותנו באש נצליוו באש תתבנה בית המקדש וירזעו לקרבנות. והאדאך האש מאענאהה לעולם.

 אלי הצלה דימה נצליוו מוש כיף לקרבנות אלי וקתלי תכלאת בית המקדש מה עאדשי תממה קרבנות. מאענאהה אלי יקצד לפסוק הוני עלא הצלה. רבי שמעון קאל כלמה אוכרה. אלי לפסוק ילזמו יווצי אכתר פלחאזה אלי פיהה חסרון כיס. מאענאהה אלי לפסוק קאעד יווצינה אלי ילזמנה נצליוו עלא בנין בית המקדש כיף אלי נצליוו עלא חסרון כיס. ובהאדה הרש"י מה זאב התפסיר האדה כאן הוני. באש ירמזלנה אלי ילזמנה נזרז רוחנה ונצליוו באש ירזעו לקרבנות.

אכוואני לעזאז. כלנה קאעדין נחססו בלגזרות אלי תממה עלא עם ישראל פלעולם לכל. וחתה פי בלאדנה קאעדין נחססו. הזמעה אלי פאתת לילת השבת פי ברוקלין שעלת חריקה ונפטרו פיהה שבעה זגאר לכביר אלי פיהם עמרו 15 אן סנה. וחתה לאם ובנתהה אלי מנעו מאזאלו מה כרזושי מן לכטר. ואחד יקול האדי פי אמריקה האש דכלנה אחנאן. ילזמנה נערפו אלי אחנאן ישראל ערבים זה לזה. אידה כאן תממה גזרה עלא יהודי מהמה כאן בלאצתו ראו אחנאן ענדנה פיהה באיי וילזמנה נרזעו בתשובה עלא לעבירות אלי ענדנה. תכלמנה קדאש מן מררה עלא ברשה חאזאת אלי מוש באהיין פלבלאד. כאן מן השרקה כאן מן הלבאש מתאע הנסה כאן מן למחלוקת כאן מן נבלות הפה כאן מן שבועת שוא כאן רכילות כאן מן לשון הרע כאן מן הדווה פצלה כאן מן לקבאחה אלי הזגאר יתקבחו פלכבאר. יאסר עבירות קאעדין נעמלו פיהם מן גיר מה קאעדין נפיקו. וכל ואחד ענדו שבאלה ויקול האנה כאטיני ומה עמלת איכה כאנשי עלא כאטר איכה. השבאייל האדון ראו מה ינפעונאשי. ופשמים מה תמאשי שבאייל. כאן ואחד יקולולו ענדך לעבירות האדוך. יקולך מוסתאחיל יאכי האנה מוש יהודי. וכאן נתבתו רוחנה נלקאו נעמלו פי האדון ואכתר מן האדון. תזי תקולו כיפאש תשרק יקולך חס ושלום האדי מוש שרקה האדי עפרתה מתאע כדמה. תקולו כיפאש הנסה מתאענה ילבשו איכה יקולך השנווה פיה האדה בארה שוף לערה כיפאש פלבלאצה לפלאנייה. כיפאש תעמלו למחלוקת יקולך האנה מה עמלת שיי הווא ביה ועליה. תקולו כיפאש תחלף יקולך יאכי האדה יסתממנ ימין. כיפאש תתכלם פלשון הרע יקולך מוסתאחיל האנה קאעד נפייק פלעבאד . ראו השבאייל האדון מה ימשיוושי פשמים אידה כאן יקולולנה ראך תכלמנה לשון הרע מאענאהה תכלמנה כאן יקולולנה שרקנה מאענאהה שרקנה. ובהאדה אחנאן ילזמנה נפיקו ונבדאו נצאוובו רוחנה וכל ואחד יפאקד רוחו השנווה לעבירות אלי ענדו וירזע עליהם בתשובה ויזי מה עדבנה עבאד אוכרין פי זרתנה בלעבירות מתאענה. וכיף מה קאלו לחז"ל. אלי כל ואחד ילזמו יחט אלי לעולם לכל קאעד נפץ מצוות ונפץ עבירות. עמל מצוה רזח לעולם לכל לכף זכות עמל עבירה רזח לעולם לכל לכף חובה. ונזיבו הוני מעשה אלי מנהלת זאת זדידה לבית ספר. למורות אלי גאדי חסוהה ווזהה ואחדו וצעיבה ובהאדה בדאוו יכממו כיפאש יטיירוהה. מן לאוול בדאוו יעמלוללהה פי מקאלב. מררה עמלולהה כולה פלכרסי מתאעהה. ומררה עמלולהה פוזיכה הייא תחל לבאב ולפוזיכה תתפללק. מררה עמלולהה צטל מה פוק לבאב מתאע לבירו מתאעהה הייא תחל לבאב והסטל יתבזע עליהה. וישבלו עלא התלאמדה ויקולו תווה נבחתו האשכון התלמיד אלי עמל איכה. ולאכן מה נפע שיי אלי למנהלת האדי קד מה עמלו פיהה מה תחרכתשי מן בלאצתהה. לכבירה מתאע למאקאלב האדון כאנת מרים. מורה מליחה צחיח ולאכן מתאתרה יאסר בלפלאם וכאנת דימה דור באש תעמל חאזה כיף מתאע לפלאם. ווקתלי מה נפע שיי למורות בדאוו יתקלקו קאלו כיפאש נעמלו תווה וחטו עיניהם פי מרים

 קאלולהה אנתין אלי בדית תכמל שופלנה חל מעה למנהלת מתאענה. קאמת דבורה מורה אוכרה קאלתלהם מה נערפשי עלאש תחבו תנחיוו למנהלת האדי. תווה תלאת שהור והייא מעאנה מה עמלתלנה חתה שיי דוני. וחתה ואלו אלי תממה מורות ווכרו וזאוו מוכר שדד הייא לכיתה ומה עמלת חתה שיי. זאוובת מרים האדיך עלא כאטר כאייפה מננה אלי תערף אלי אחנאן אלי פי ידנה באש נווקפו לאלי קאעד ינצארלהה ובהאדה האנה ראיי תווה נכתב פיהה תקריר ואנתון תצחחו פיה. עמלו איכאך ובאעד זמעה למנהלת מה זאתשי וזאת מנהלת אוכרה. לחכאייה האדי תעדאת. באעד 15 אן סנה למורות האדון תפרקו וכל ואחדה כאנת סאכנה פי בלאד דבורה ערצ'ו שדוך עלא ולדהה אלי כאן מליח יאסר. קאבלת לבנת עזבתהה קאלת ילזמני נקאבלו בוהה ואמהה. השדכנית קאלתלהה אלי מערופין וכאייפין רבבי ומשכורין יאסר האמה תווה נעמלך מוועד מעאהם באש תתפאהמו עלא כל שיי חתה ואלו אלי השרוט אלי חטיתוהם אנתון עלא לערוסה הומאן קאבלינהה. תפאהמו ומשאת דבורה וראזלהה לדאר לערוסה ווקתלי תקאבלו הזוז אמאהאת טאחו עלא בעצ'הם בלבוס ופרחו בבעצ'הם יאסר. לערוסה קאלת לאמהה תערפיהה קאלתהה כדמנה מעה בעצ'נה יאסר. לערוסה תהנאת וקאלת המאלה כל שיי תם. באעד מה קעדו ושרבו קהוה קאלת דבורה לראזלהה וולדהה קומו נרווחו. קאללהה ראזלהה מאזלנה מה תפאהמנה פי שיי. קאלתלו האנה מוש מוואפקה. קאללהה עלאש. קאלתלו מרים תערף. קאלתלתהה מה נערפשי. זבדתהה דכלת מעאהה לבית אוכרה. קאלתלהה השנווה עמתלך. קאלתלהה אנתין מאכשי מתרבייה ומוש כאייפה רבבי ונכאף בנתך תטלע כיפך. קאלתלהה האש עמלת. קאלתלהה נסיתי למנהלת והאש עמלתי פיהה. קאלתלהה מחשוב כאן כרזת מן לבית ספר מתאענה מאו משאת לבית ספר אוכר. קאלתלהה גאלטה למנהלת האדיך כאנת מנהלת בכירה. ולאכן הצ'ורוף מה משאתשי מעאהה. ראזלהה עמל אכצידון הווא וזוז זגארו ונפטרו ומה צאטלהה כאן ולד ואחד. הייא מרצ'ת בלעצאב וקעדת פספיטאר קראבת הסת שהור. ווקתלי תצאוובת חבת תרזע לכדמתהה. קאלולהה נזרבוך ומן באעד. ובעתוהה לבית ספר מתאענה. ווקתלי בעתו הזואב טרדוהה זמלה. והייא זאתהה צדמה אוכרה ורזעת לספיטאר ולתווה עליך חאלתהה מוש באהייה. תחב תמשי מעאייה תשופהה איזה מעאייה. ושדתהה מן ידהה וכרזו מעה בעצ'הם ולפאמילייאת הזוז מה פאהמין שיי. כרזו פיסע ווצלתהה לצ'אר למנהלת אלי כאנת קריבה מן גאדי. דקת לבאב כרז ולדהה. קאלתלו דבורה זינה נזורו אמך. דכלהם. למרה כאנת תביין עאדייה ולאכן וקתלי בדאת תחכיה מעאהה ערפת קוות לעמלה מתאעהה וין וצלת. אלי למרה האדיך מה תתפכר פי שיי. ומה עקלת כאן דבורה אלי כאנת דימה תזורהה. וכאנת תתכלם מעאהם פי כלאם מוש מפהום זמלה. קעדו שוייה וכרזו. קאלתלהה שפתי השנווה עמלתי בעמאיילך. מרים רווחת לדאר ומן גדוה משאת לדבורה קאלתלהה צחיח האנה גלט ולאכן לבנת האש עמלת. בארו נשדו עליהה כיף מה תחבו. ואידה כאן האנה גלט וחטמת מרה אנתין מה תעמלישי כיפי ונכליך אנתין וצ'אמירך. דבורה רזעת חשאבאתהה וואפקת עלא לכוטובה. ולאכן בשרט אלי תחכיה לחכאייה ללבנת באש תערף ומה תעאוודשי עמלה כיף אמהה. וואפקת מרים ופעלן תמת לכוטובה ולערס  ומן נהארתהה ולאת מרים כל יום תזור למנהלת האדי ותעאוונהה. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה. 

בס"ד מוסר בלערבי פרשת אחרי מות קדושים

בס"ד  מוסר בלערבי פרשת אחרי מות קדושים

רבני תוניסיה

רבני תוניסיה

פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת אחרי מות קדושים. פיהם 15 מצוות עשה ו63 מצוות לא תעשה. מצוות עשה המאן 1] באש לכהן גדול יעמל לעבודה מתאע כפור 2] באש וקתלי נדבחו חיה או עוף. נכטיו הדם מתאעהם. 3] באש ואחד יכאף מן בו ואמו 4] באש מול השאניה יכלי פאה. מענאהה בלאצה פשאניה מה יחצדאשי 5] באש יכלי הלקט. מענאהה ואחד וקתלי יחצד וטיחלי מן ידו שבולה או זוז. יכליהם ללעניים ומה יקימומשי 6] באש מול הזנאן יכללי אלעוללות. הומאן לענאקד הזגאר אלי מה ענדומשי עוד מלצקין פיה. ומוש לאצקין ואחדה פוק ואחדה 7] באש מול הזנאן יכללי אלפרט. והמאן אלכאעבאת לענב אלי יטיחו מן לענקוד 8] באש נחכמו בצדק 9] באש נרדו עלה בעצ'נה 10] באש נחבו בעצ'נה 11] באש השזרה הזדידה. אלעאם הראבע מתאעהה. אלגלה מתאעהה ירפע יאכלהה פי ירושלים כיף מעשר שני 12] באש נקצ'רו בית המקדש והר הבית מעאהו. ומעאהם הצלאואת אלי יסתמאו מקדש קטן 13] באש וקתלי נשופו ראזל כביר או תלמיד חכם. נוקפולו מלי ידכל לזוז מיתרו אלי אחנאן קאעדין. ודיין מלי נשופו 14] באש נצאוובו אלמיזאן ומאעון אלכיל מתאענה 15] באש אלבית דין יחכמו בלחריק לאלי ילזמו לחריק ומצוות לא תעשה המאן 1] באש לכהנים מה ידכלו לבית המקדש כאנשי לדמת עבודת המקדש 2] באש מה נדבחושי קדשים לברה מן לעזרה 3] באש מה נתפיסכושי ומה נתקרבושי לנסה ומן 4 חתה ל26 דינים מתאע לעריות 27] באש מה נתלפושי ורא לעבודה זרה 28] באש מה נכדמושי עבודה זרה 29] באש מה נאכלושי מלי פצ'ל מן לקרבן באעד לוקת מתאעהו 30] באש מול השאניה מה יחצדשי לפאה 31] באש מול השאניה מה ילקטשי הלקט 32] באש מול הזנאן מה יקצשי אלעוללות 33] באש מול הזנאן מה ילקטשי אלפרט 34] באש מה נסרקושי 35] באש מה ינכרשי ואחד צאחבו פי פלוסו אלי יחבהם עליה 36] באש מה נחלפושי בלכדב עלא נכראן אלפלוס 37] באש מה נחלפושי בלכדב פי כל שיי 38] באש מה נצ'למושי צחאבנה באש נעטלו 39] באש מה נחווצושי 40] באש מה נדעיוושי 41] באש מה נגלטושי צחאבנה 42] באש מה נעווזושי פלחכומה 43] באש מה נעאוונושי אלכביר עלה הזגיר פלחכומה 44] באש מה נקולושי לצאחבנה כלמאת אלי יתחשם מנהם. וחתה ואלו בלחק 45] באש מה נווכרושי באש נמנעו צחאבנה 46] באש מה נכרהו חד 47] באש מה נחשמושי צחאבנה 48] באש מה נסתנקמושי 49] באש מה נכביוושי לצחאבנה לחשיפה. מענאהה אידה כאן עמל מעאנה הדוני ננסאוהו 50] באש מה נעמלושי הרבעת בהמה כלאים 51] באש מה נזרעושי כלאים 52] באש מה נאכלושי מן השזרה הזדידה 3 שנין 53] באש מה נאכלושי אלמאכלה מתאע בן סורר ומורה. מאענאהה מה נכתרושי פי מאכלת אלחם ושראב 54] באש מה נעמלושי ניחוש. מתלן אתקלב הצבאט יקול אליום חנצ'ארב. או ידיה תחכני. כאן לימין חנקבץ'. וכאן ליצאר חנדפע. ואמתאלהום 55] לא לעונן. חאזתין הייא עונן. נקולו נהאר לפלאני מוש באהי באש נעמלו פיה איכה. או השהר לפלאני מוש באהי. כאן אלי קאלולנה עליהם לחז"ל. ולחאזה התאניה. הייא קליב אלעינין. אלי ואחד יכללי הנאס תשוף תקול עליה הווא

 קאעד יעמל פלעזאייב 56] באש מה נחזמושי אלפאות 57] באש מה נחזמושי הלאחיה בלמוס 58] באש מה נוושמושי 59] באש מה נעמלושי מעשה אוב. והווא תטליע הרואח 60] באש מה נעמלושי מעשה ידעוני. והווא תטליע הרואח עלא טריק עצ'מה מתאע טיר 61] באש מה נכלווצ'ושי פלמיזאן ואלכיל 62] באש מה נדעיוושי לבו ולאם 63] באש מה נעמלושי כיף אלגויים.

פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי. לפסוק קאל. וידבר ד' וכו' אחרי מות שני בני אהרון וכו' בקרבתם לפני ד' וימותו. הוני תממה נשדה. עלאש כתב לפסוק שני בני אהרון. כאן ינזם מה יכתבשי שני. יכתב אחרי מות בני אהרן בקרבתם וכו'. ואחנאן נערפו אלי הומאן זוז. כיף מה מכתוב פי פרשת שמיני. הרש"י ז"ל פסר עלא לפסוק האדה. אלי מן באעד נלקאו קאל ויאמר ד' וכו' השנווה קאלו פי וידבר לאוולה. וזאווב. אלי רבי אלעזר בן עזריה עמל משל למריץ' דכל ענדו טביב קאלו מה תאכלשי לבארד ומה תנעששי פנדה. זא טביב אוכר קאלו מה תאכלשי לבארד ומה תנעששי פנדה כיף אלי מאת פלאן. לקינה הטביב התאני זרזו אכתר מן לאוול. האדה האש קאל לפסוק אחרי מות שני בני אהרון. הוני ואחד ינשד. עלאש למשל. כאן ינזם יכתב לזרז אותו יזי.

לאכן מערוף. אלי הצדיק ינפטר מוש פי וקתו בעוון הדור פי חאלתין. יהאמה באש ישופו אלי הצדיק נפטר וירזעו בתשובה והצדיק ינפטר כפרה עלא עם ישראל אלי צדיק ואחד מוזון קד יאסר עבאד. ומראת הצדיק ינפטר באש מה יחצ'רשי פלפורענות אלי חייזי עלא הזיל האדאך. ומנין נערפו עלאש נפטר הצדיק. לחז"ל קאלו. אידה כאן נפטר צדיק ואחד. באש יפייק לעבאד וירזעו בתשובה. ואידה כאן נפטרו זוז צדיקים. מאענאהה באש מה יחצ'רושי פלפורענות.

הוני אחנאן נשופו אלי נפטרו זוז צדיקים. מאענאהה באש מה יחצ'רושי פלפורענות. עליהה הרש"י נשד. מה תלמוד לומר. עלאש כתב שני. והאדה מה תמאשי פורענות זאיין. כתבלנה למשל אלי הוני באש יזרז אותו. מוש ללפורענות חתתה ואלו אלי לעאדה וקתלי ינפטרו זוז. כאנשי באש יזרז אותו. וכמל לכך נאמר אחרי מות שני בני אהרן. מאענאהה כתב שני וכמל כתב באש יקול לאהרן ולא יבא בכל עת אל הקדש. באש יקוללנה אלי חתתה ואלו שני. הוני יוצא מן הכלל. ולזרז מוש ללפורענות.

אכוואני לעזאז. רבבי ענדו טרק יאסר באש יפייקנה בגלאטנה. ואחנאן מאדאבינה מה נשופו חתתה שיי מן האדו. כאן לזרז האו ללפורענות. מאדאבינה נעישו מרתאחין ומתהניין. ובהאדה ילזמנה דימה נחאשבו רוואחנה עלא לגלאט מתאענה. צחיח אדם קרוב לעצמו. וקתלי יגלט ישוף מוברראת ללגלאט מתאעהו. ומוש איכה ברך. כאנשי יזי חדה לעבאד ויוורי לנאס לכל אלי עמלו האדאך צחיח. ויזיד יגלט לעבאד. ובהאדה התנא פי פרקי אבות קאל. עשה לך רב והסתלק מן הספק. הוני ואחד ינשד. באהי והרבי האש יעמל. חתתה הווא ישוף רבי אוכר יתשאוור מעאהו. באש מה יגלטשי. מאענאהה כל ואחד אלי יזי ספק לי הווא. מן גיר מה יחאוול יעטיה פיה ראיו. ימשי לרבי האו לצאחבו והווא יעטיה ראי באהי. עלא כאטר לעבד קרוב לעצמו ודימה חישוף כאנשי לחאזה אלי תסאעדו הווא. ולאכן אידה כאן לעבד גלט האש יעמל.

לחז"ל קאלולנה חאזה. אידה כאן לעבד יחס רוחו אלי קאעד יתעאקב מן השמים. יצללי. וחתתה ואלו אלי קאלו לחז"ל באעד מה תכלאת בית המקדש דלתי תפלה ננעלו. תפלה דמעה לא ננעלו. מאענאהה נבכיו חדה רבבי פי צלאתנה. ותווה רבבי יפרז עלינה. ונזיבו הוני מעשה עלא רבי ישעיה אלי וקתלי חיספר לישראל. וקתהה כאנו יספרו עלא לבאבור. כאן הווא וולדו ובנתו. פתנייה קאמת ריחייה קוייה וקד מה חאוולו לבאבור תכסר וטאחו לכל ללמה. הווא כאן יערף יעום. חט בנתו וולדו פוקו ובדה יעום ביהם נחוו למזהול ילקאשי שט קריב יכרזו. ולאכן התנייה טוואלת וזהד מתאעהו צ'עאף. לקא רוחו אידה כאן חייואצל איכה חייגרקו לכל. ובהאדה ילזמו יכייר ויצ'אחי בואחד מנהם. ולאכן לכתייאר כאן צעיב יאסר. בדה יכמם. קאל פלגמרה יקול אלי ילזמו יכייר לולד עלא לבנת אלי לולד יקרא התורה. כדה לקאראר מתאעהו וקאלו לבנתו אלי קבלת לחכם והבטהה מן כתאפו. ווקתלי לבנת בדאת תגרק עייטת עיטה כבירה יאסר. קאלתלו יא באבא מה תלווחנישי. רבי ישעיה לעיטה האדיך עטאתו זהד אכתר ועאווד טלעהה פוק כתאפו ועאם ביהם הזוז בהאך הזהד מתאע לעיטה חתתה אלי וצלו לשט ומנעו התלאתה. באעד מה רתאחו בנתו קאלתלו מוש קלת אלי מה עדשי ענדך זהד. מנין זאך הזהד מן באעד. קאללהה לעיטה מתאעך. ומן באעד בדה יכמם עלאש רבבי עמלו איכה. לאזם יחב יווצלו חאזה. כרז ודרש. אפילו דלתי תפלה תפלה ננעלו דלתי דמעה לא ננעלו. ולחאזה האדי חשיתהה עלייה האנה. לעיטה אלי תכרז מן לקלב והצלה אלי תכרז מן לקלב לרבבי תעטיה קווה למדת הרחמים באש תמנענה מן לפורענות. הרב יצחק יוסף יחכיה עלא בו הרב עובדיה זצוק"ל וזיע"א. אלי שרח 950 עגונות מתאע מלחמת יום הכפורים. ומנין זבד לקווה האדי לכל. בלבכה. אלי כאן יבכיה עלא כל עגונה. וכל דוסי מתאע עגונה אלי יוצלו רבבי יחללו עיניה באש ילקאלום לחל. יחכיה הרב יצחק. אלי וקת חתם סופר. תממה ואחד שאפו אלי דרבו דרבה מתאע מות וטח פלבחר. וזאו השהוד ושהדו עליה וחלו מרתו וערסת. באעד כמס שנין הראזל רזע. כבולה תוולי חראם עלא הזוז הרזאל ומושכלה כבירה. וקתהה הרב חתם סופר גזר לבלאד האדיך מה עדשי ענדהה חק יחכמו פלחכומאת מתאע לעגונות. תזי חאלה מתאע עגונה ימשיו לבלאד אוכרה יתבתו פיהה. והרב עובדיה 950 דוסי מתאע עגונות חלום ומה רזע חד. מוש נחבו מה ירזעושי. כאן מאדאבינה רזעו. ולאכן הרב עובדיה מה גלטשי. עלאש בלבכה מתאעהו אלי כאן יבכיה באש רבביה יוורילו הדין הצחיח. ווקתהה כאן רב ראשי אשכנזי אלי כדם פצבא. וסתכאד עלאש התיקים האדון לכל יעטיווהם כאן לרב עובדיה וליה הווא מה יזיבולושי. משה שכה למשה דיין אלי וקתהה כאן שר הבטחון. משה דיין חתתה ואלו אלי מה כאנשי דתי. כאן חכם. קאלו אסמע. האך השנין אלי כנת אנתין פצבא הרב עובדיה כאן פלישיבה. קרא אכתר מנך. ובהאדה וקתלי הווא יחלל עגונה הנאס לכל תבעו. האמה אנתין כאן תחלל ואחדה תלקא פיהה מחלוקת. זמאעה יקבלו וזמאעה מה יקבלושי. ובהאדה כליהמלו ענדו מאדאם כלהם ראצ'יין. ומה ינאקש חד. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.  

בס"ד מוסר בלערבי פרשת שלח לך

בס"ד    מוסר בלערבי פרשת שלח לך 

רבני תוניסיה

רבני תוניסיה


פלפרשה מתאע הזמעה האדי. פיהה 2 מצוות עשה. ומצות לא תעשה ואחדה. מצוות עשה המאן 1] באש נעטיו ללכהן אלחלה מן לעזין. ולחז"ל קוומוהה חצה מן 24 לבעל הבית וחצה מן 48 ללכבאז 2] באש נעמלו ציצית עלה לחואייז אלי פיהם 4 כנפות. ומצות לא תעשה הייא. באש מה נתבעושי ורא קלבנה וורא עינינה. ורא קלבנה הווא. באש מה נפשרושי התורה כיף מה יזי עלה קלבנה. כאנשי כיף מה פסרולנה לחז"ל. וורא עינינה באש מה נתבעושי פיה עינינה פי חואייז מוש באהיין. 
פלפרשה מתאע הזמעה האדי יחכילנה אלפסוק. אלי ישראל טלבו מן משה רבינו באש יבעתו מרגלים וישופו ארץ ישראל. ומשה נשד רבבי. ורבבי קאלו האנה מה נקולכשי אבעת. וכאן תחב תבעת אבעת עלא רוחך. ובעתהם משה רבינו. ולמרגלים מלי כרזו תפאהמו באש יקולו לישראל מה ימשיוושי. אלי קאלו תווה משה רבינו מאזאל כיף עטאנה התורה. ונערפו אלי משה מת ויהושע הווא אלי חידכל ישראל לארץ ישראל. וכיפאש חנתעלמו התורה מליח מן ענד משה. וחתה ואלו נקולו אלי יהושע תעלם מליח ענד משה. תווה אחנאן נאכלו פלמה ונשרבו מן הסלע ווקתלי חנווצלו לארץ ישראל חנתלתהאו בלחרב. ומן באעד כל ואחד חיתלתהה בשאנייה מתאעהו. ווקתאש חנתעלמו התורה. וחתה ואלו אלי התכמאם מתאעהם האדה כאן באהי. לאכן הומאן כממו התכמאם אלי מה חקומשי יכממו. אלי מאדאם רבבי עטאהם התורה וקאלום חדכלו תווה לארץ ישראל. ילזמהם יסמעו לכלאם. ומן באעד התכמאם מתאעהם תבדל. אלי ולאו יכממו. אלי הומאן תווה ראשי בית אב לכל. וכל ואחד ענדו קימתו. ווקתלי יתעדדה הנאס מתאע השבט מתאעהו יקומולו ויקצ'רו. ותווה וקתלי חידכלו לארץ ישראל. כל ואחד חישד השאניה מתאעהו. אידה כאן יקאבלו זוז מנאס פנהאר יסתמאו באהי יאסר. ובהאדה זאד התכמאם מתאעהם באש יקולו לישראל אלי מה ינזמושי ידכלו לארץ ישראל ויקאעדו פלמדבר. ודארו ארץ ישראל פי 40 יום. וארץ ישראל פיהה 1600 ק'מ עלה 1600 ק"מ. ואלעבד ינזם ימשי פנהאר 40 ק"מ. עלא קד לחשאב באש ידורוהה אלכל יחבלהם 80 נהאר. אלי הומאן משאו הטול ולערץ' מתאע ארץ ישראל. ולאכן רבבי יערף אלי חיתגזר עליהם באש יקעדו 40 עאם פלמדבר. והנהאר בעאם. קצלהם התנייה באש יכמלוהה פי 40 יום. וכלב בן יפונה משא לחברון וצלא לרבבי עלא לקבר מתאע לאבות באש מה יתגואשי מעה למרגלים ויתכלם הדוני עלא ארץ ישראל. ויהושוע מה כאנשי יצטחק. עלא כאטר צלה עליה משה רבינו ופי עוץ' הושע סמאהו יהושוע. מענאהה יה יושיעך מעצת המרגלים. ויהושוע מן לאוול קאלום האנה מוש מעאכם. ולאכן כלב קאלום האנה מעאכם באש מה יקעדושי יגרו בי ויכסרולו ראסו. וכדאו מן גאדי ענקוד ענב והזו בתמניה מנאס. אלי כאן יוזן מן 9500 ק"ג בתקריב חתה ל 15600 ק"ג תקריב. והזוז אלי צאתו כדאו רמאנה וכרמוצה. אלי כל ואחדה תוזן 400 ק"ג בתקריב חתה ל 650 ק"ג תקריב. וכלב ויהושע מה חבושי יאכדו שיי עלא כאטר יערפו אלי נייתהם דונייה. ורזעו למשה ולישראל. וקאלולום אלי בלחק ישראל מליחה יאסר והאדי אלגלה מתאעהה. ולאכן כיף מה גלתהה מבדעה חתה נאסהה מבדעין וקויין יאסר. אלי וקתלי כננה נמשיו כאן יתביינלנה אלי אחנאן קדאמהם נמל. וחתה המאן סמאענאהם אלי כאנו יקולו שפנה נמל ישבאו ללעבאד. מה נגדושי נגלבוהם פלחרב. וזיד אלי אלבלאד האדי תקתל נאסהה זגאר. אלי וין מה משינה לקינה ענדהם חזן. והווא תמה חכמים קאלו. אלי נהאר אלי וצלו למרגלים נפטר איוב. אלי כאן מקדר ומחבוב ענדהם יאסר. ועמלולו חידאד 40 יום. ותמה חכמים קאלו. אלי וקתהה לבלאצה אלי וצלו פיהה למרגלים למריץ' כאן ימות. ורבבי עמללהם איכאך בלעאני. באש יתלתהאו בחזנהם ומה

 יתבעושי למרגלים. ובדאו ישראל יהיזו וילומו עלא משה. וקאלולו כרזתנה מן מצר באש תקתלנה. וסכת כלב לעבאד אלכל וקאלום. יאכי משה מה עמללנה כאן האדי. ולמרגלים אלי פי באלהם כלב מעאהם סכתו. והנאס אלכל פי באלהם כלב חיידוי הדוני עלא משה וסכתו. וקאלום משה כרזנה מן מצר. וצקלנה אלבחר. והבטלנה אלמן. וחידכלנה לארץ ישראל. וחנגלבוהם. ויהושוע קעד יעאון פיה.וקאלום אלי מאדאם רבבי קאל נגלבוהם. נגלבוהם. וקאמו חירזמוהם בלחזר. וקעדו יבכיו הליל אלכל. ורבבי תגשש עליהם. וחב באש יקתלהם אלכל. ולאכן משה צלה עליהם וסאמחהם רבבי. ולאכן קאלו אלי אלעבאד אלי עדאו אל 20 שנה חתה חד מה ידכל לארץ ישראל. וימותו פלמדבר. כלף מן כלב ויהושע. וקאלום אלי הלילה האדי אלי הייא כאנת לילת 9 באב. דימה יבכיו פיהה. ולילת 9 באב אתכלאת בית המקדש וחתה לתווה אחנאן נבכיו פיהה. ולמרגלים מאתו במותה מוש עדייה. אלי רבבי טוולום לשאנהם חתה לצרתהם. וכאן יכרז הדוד מן לשאנהם וידכל לצרתהם. חתה מאתו. ווקתלי סמעו ישראל האש אתגזר עליהם חזנו יאסר ונדמו. וקאלו האו תווה נמשיו לישראל. ומשה קאלום מה תמשיושי עלא כאטר רבבי מוש מעאכם. ומה סמעושי כלאמו. וטלעו לזבל וכרזולהם לכנעני ולעמלקי וגלבוהם. ותבעוהם חתה לחרמה. ופי אכר אלפרשה יחכילנה אלפסוק. אלי ישראל לקאו ואחד יכסר השבת.וחטו פלחבס חתה ישופו רבבי האש יקוללהם יעמלולו. וקאלום רבבי אלי הדין מתאעהו בסקילה ורזמו. ולחז"ל קאלו. אלי הראזל האדה הווא צלפחד בן חפר. ומוש אלי כסר השבת עלא כאטר יחב יכסר השבת. לאכן הווא חב יוורי ללעבאד הדין מתאע ואחד אלי יכסר השבת האש יעמלולו.. 
פלפרשה מתאע הזמעה האדי. הרש'י ז"ל פסר עלא אלפסוק שלח לך אנשים. עלאש נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים. עלא כאטר מרים תעאקבת אלי תכלמת עלא משה רבינו. ורשעים האדון מה כדאווש הדרס. ופי דבור כלם אנשים פסר. וין מה יכתב לפסוק אנשים. לשון חשיבות. ווקתהה כשרים היו. הוני ואחד ינשד. מאדאם כלמת אנשים כשרים. עלאש סמאהום פי דבור שלח לך אנשים רשעים.

לאכן מערוף. אלי קאלו לחז"ל. אלי למרגלים פלאוול וקתלי תפקו באש ידויוו הדוני עלא ארץ ישראל. קאלו אלדד ומידד התנבאו פלמחנה משה רבינו חיינפטר ויהושע חיידכלנה לארץ ישראל. ואחנאן האש תעלמנה מנו משה באש ימשי ויכלינה. נכרזו דבה עלא ארץ ישראל באש נקעדו נתעלמו מנו התורה. ובאעד מה תפאהמו עלא לפכרה. תבדל ענדום הטעם. קאלו אחנאן ראשי בית אבות. תווה פלמדבר הנאס לכל חדה בעצ'הה וין מה נתעדאוו הנאס לכל תוקפלנה ותקדרנה. וקתלי חנדכלו לישראל כל ואחד תחת גפנו ותחת תאנתו וין חנלקאו לכבוד האדה.

ומערוף אלי קאלו לחז"ל. פנינה לשם שמים נתכוונה. מאענאהה וקתלי כאנת תגזל פי חנה. באש חנה תצללי מוש שמאתה פיהה. ואפילו הכי תעאקבת. וקתלי כאנת חנה תולד ולד. ינפטרו זוז ענד פנינה. חתתה אלי צאטלהה ואחד. משאת תבכי לחנה באש תצלי עליהה באש מה ימותשי. וצלאת עליהה ומה מאתשי. מאענאהה חתה ואלו ואחד יקצד לשם שמים. עבירות בין אדם לחבירו יתעאקב עליהם.

הוני למרגלים כממו באש יכרזו דבה עלא ארץ ישראל. ותסתממה לשון הרע עלא משה רבינו. אלי קאלום ארץ ישראל מליחה יאסר. ובהאדה הרש"י ז"ל סמאהם רשעים חתתה ואלו אלי כאן תכמאם מתאעהם לשם שמים. לאכן וקתלי זא יפסר כלמת אנשים ברך. קאל כשרים היו אלי התכמאם מתאעהם לשם שמים. ומן באעד תבדלו.

אכואני לעזאז. עבירות שבין אדם לחבירו צעאב יאסר. ואחנאן דימה נגלטו פלמצוות האדון. נדויוו לשון הרע ויתביינלה מה קאעדין נעמלו שיי. מלבין פני חבירו

 ברבים נקולו הווא אלי בדה. אידה כאן ואחד יקום ילווח כילו דהב פלבחר נתבעו. אידה כאן הווא חב יצ'ייע לחלק מתאעו פי עולם הבא נקומו נתבעו. לכצאם. נתכאצמו עלא אקל שיי. חתתה ואלו אלי לקהל מתאענה יסתממה יחב בעצ'ו יאסר ויעאוון בעצ'ו יאסר. תלקא ואחד מוסתעד ידפע עלא צאחבו מיאת הדנאניר פי חאזאת. ויתכאצם מעאהו עלא דינאר ואחדה פי חאלאת אוכרין. חאזה מוש מפהומה. רכילות. נווצלו לכלאם מן ואחד לואחד. נקולו קאעדין נפייקו פי צאחבנה באש מה יחצלשי. לחאזה לאוולה האשכון קאללנה אלי אחנאן פהמנה לקצד לוכר. ובארה כאן פהמנה. עלא נווצלו לכלאם בלעכס. נזרחו בעצ'נה באש נדאחכו. לא יא באבא. תחב תדחך אדחך עלא רוחך מוש עלא חשאב גירך. מתכבד בקלון חבירו. תלקא נתכלמו עלא גלאט צחאבנה באש נביינו אלי אחנאן כיר מנהם. האדה יסתממה מתכבד בקלון חבירו. וראו מוש שאהלה לחאזה האדי. מה ענדושי חלק פי עולם הבא. ברשה דינים פלחאזאת אלי בין אדם לחבירו ולעקובאת מתאעהם צעאב יאסר. ולאכן אחנאן ליצר הרע יעדיהומלנה כיף לחאזה ואזב עלינה באש נעמלו לעבירה האדיך. האוולה נסתמאוו קאעדין נטייחו פי קצ'רנה. לחאזה לאוולה השנווה לקצ'ר אלי ענדנה קדאם הקב"ה. ולחאזה התאנייה עלא כאטר שוייה קצ'ר נצ'חיוו בלחלק מתאענה פי עולם הבא? וממכן לעקובה נקבלוהה חתתה פי עולם הזה. כיף למעשה האדה אלי ואחד כאייף רבבי ותלמיד חכם ועשיר גדול. כל שיי ענדו מתוופר ועאייש מרתאח יאסר. לאכן כאן ענדו חאזה מקלקאתו יאסר הווא ומרתו. אלי מה זאבושי זגאר. תעדאוו עליהם 15 סנה ערס ומה זאבושי זגאר. קד מה משאוו לטבבה קד מה דאואוו קד מה משאוו לרביין באש יצליוו עליהם קד מה עמלו סגולות שיי מה תממה. לאוירה פדאר תחס לחוזן אלי מוזוד פיהה. הצדקות מה כלאשי. וין מה ישוף ואחד מסתחק יזרי באש יעאוונו. ינחחי למעשר יעטיהו ללישיבות כלף אלי וקתלי יזיוו ילממו נדבות ללישיבות ידפע. וכלף לגמחי"ם אלי כאן יעאוון פיהם. ולאכן שיי מה תממה הנאפע רבבי. נהאר ענדו קצ'ייה פצפון. תעטל שוייה דכל יצללי מנחה. לקה למנין מאזאל מה תלמשי. תממה ואחד ברך שאדד תהלים יקרא. ולאכן מנצ'רו זבדו. עלא וזהו קדושה מוש מתאע עולם הזה. תקרבלו קאלו בארכני. קאלו השנווה האנה מוש אדמו"ר יבארך לעבאד. קאלו אל תהיה קלה בעיניך ברכת הדיוט. וקתלי לקא רוחו חאצל. קאלו אסמע. נערף עלאש תחב ברכה. תווה באעד ערבית תמשי לירושלים עטאהו דריסה קאלו תמשי גאדי תערף עלאש מה זבתשי זגאר. הראזל פהם אלי קדאמו ואחד מן ל"ו צדיקים נסתרים. כמל ערבית ומשה טול לדריסה אלי קאלו עליהה. דק עלא לבאב חלו ראזל וין מה שאפו עקלו וטאח כיף הדאייך. הראזל האדה דכלו לדארו זאבלו שרבה מה. באעד מה פאק שוייה קאלו סאמחני. קאלו האנה סאמחתך מן קבל עלאש זית תטלב פסמאח תווה. חכאלו כל שיי. וקאלו האנה מה נערפשי האשכון חנקאבל הוני. וקתלי קאבלתך תפכרת האש עמלת פיך קבל. ראו עקל זגאר. כאן יתביינלי וקתלי חנתפיסך עליך קדאם צחאבנה חייחבוני אכתר ויקדרוני אכתר. ומא ערפתשי לעקובה לכבירה אלי חנתעאקב. קאלו סמאח מן זמיע קלבי. תלפת לקא הדאר אלי ענדו זגירה ומוש מליחה. קאלו מאני מרווח כאן מה נאכדלך דאר זדידה ומובילייה זדידה. מן גדוה שראלו דאר ומה רוואח כאן מה חוול פיהה. באעד שהר מרתו בדאת תתוחם. משא לטביב לקאהה חבלה. ולפרחה דכלת לקלב למשפחה האדי. משה לצפת דכל לצלה האדיך יחב ימשי לרבי האדאך מה לקאהושי. נשד עליה. קאלולו תווה שהר לם בגאזו אלי הווא שוייה. ופמילתו וחוול מה נערפושי וין חוול. קאם יבכי קאלום צדיק כיף האדה כליתו יכרז מן לבלאד מן גיר מה תפיקו ביה. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.

בס"ד מוסר בלערבי פרשת חקת – ביהודית תוניסאית

בס"ד   מוסר בלערבי פרשת חקת 

רבני תוניסיה

רבני תוניסיה


פלפרשה מתאע הזמעה האדי פיהם 3 מצוות עשה 1] באש נעמלו הדין מתאע פרה אדומה 2] אלמיית טמא ויטמא 3] למה מתאע אפר פרה יטהרו הטמא. ויטמיוו הטהור אלי ירץ עלא הטמא באש יטהרו. 
פלפרשה מתאע הזמעה האדי יחכילנה לפסוק. אלי ישראל פלעאם לארבעין מלי כרזו מן מצרים. וקתלי וצלו למדבר צין. נפטרת גאדי מרים הנביאה. אכת משה ואהרן. וקתהה עמרהה 125 סנה. ומרים בזכות מתאעהה. כאן יתבע מעא ישראל עין מה וישרבו מנו. ווקתלי נפטרת. לעין האדיך משאת עלא רוחהה. וישראל עטשו. וזאו ילומו עלא משה ואהרן. ומשה ואהרן וקתלי תלממו עליהם הנאס. משאו לאהל מועד. וגאדי תזללה עליהם רבבי. וקאלום. אמשיו דויוו מעא הסלע ויכרז למה. ולמו משה ואהרן ישראל ומשאו לסלע. ומשה כמם בינו ובין נפשו. אידה כאן תווה נכלם הסלע ויעטיה למה. למקטרגים יווליו ענדהם מה ידויוו הדוני עלא ישראל. אלי יקולו. סלע אלי מה ענדושי חכמה ולא מך. דווה מעאהו משה וסמע כלאמהם. ישראל כיפאש מה יסמעושי כלאם רבבי. קאם ידו וצ'רב הסלע בלעצה מרתין וכרז למה. וקתהה רבבי תגשש עלא משה ואהרן עלא אלי מה סמעושי כלאם רבבי וצ'רבו הסלע פי עוץ' אלי ידויוו מעאהו האכהוו. וקאלום אלי מה חידכלושי לארץ ישראל. ותמה חכמים קאלו אלי משה רבינו מה תעאקבשי עלא כאטר צ'רב הסלע. כאנשי עלא כאטר קאל לישראל שמעו נא המורים. ורבבי מה יחבשי האשכון ידווי הדוני עלא זגארו חתה ואלו משה רבינו 
ומן באעד בעת משה רבינו מלאכים למלך אדום. וקאלו כליני נתעדדה פי ארצ'ך. קאלו לא. קאלו נשרי מן ענדך למאכלה ולמה חתה ואלו אלי ענדנה למן ולבאר. ותצוור פי זרתנה. קאלו לא. וכרזלו בלעסכר. רמזלו זדנה יצחק בארכנה ועל חרבך תחיה. ורבבי קאל למשה מה יחארבשי אדום. ודארו ישראל עלא ארץ אדום. ומן באעד וצלו להר ההר. וגאדי רבבי קאל למשה. אלי וצל לוקת באש אהרן ינפטר. וטלעו להר ההר משה ואהרן ואלעזר. ונחה משה לחואייז מתאע לכהונה מתאע אהרן. ולבשהם לאלעזר. ונפטר אהרן. ועמרו 123 סנה. וישראל לכל שאפו כיפאש נפטר אהרן. ובכאו עליה ישראל 30 יום. וסתכאדו עליה יאסר. אלי כאן יעמל בינאתהם השלום. אלי ענדו כצומה ימשי לאהרון יצאלחו. הווא וצאחבו האו מרתו האו זגארו. וזיד ענני הכבוד תנחאוו. ובאעד מה כמלו לאבל מתאע אהרן. רזעו בזכות משה. ווקתלי שמע עמלק אלי אהרן נפטר. משא לבש לבאש לכנעני וחארב ישראל. וישראל מה ערפושי האשכון אלי קאעד יחארב מעאהם. לאבשין כנענים ולוגתהם ומנצ'רהם עמלקי. צלאו לרבבי וקאלו. כאן תכלינה נגלבו לקום האדה אלי יכון יכון. הרזק מתאעהם נעמלו חרם. וגלבוהם. ומן באעד ספרו מן הר ההר יצ'ורו עלא אדום. וקלקו ובדאו ידויו עלא משה ורבבי עלאש טלעתונה מן מצרים. ולחז"ל נשדו. עלאש מה קלקו כאן תווה. וזאוובו. אלי אקבל מה נפטר אהרן. כאנו ענני הכבוד. וכאנו פי וצט ענני הכבוד כיף אלי ואחד ראכב עלא כרהבה האו טיארה. הומאן אלי ימשיו וישראל ואקפין האו קאעדין. וחתה ימשיו מה יחששו שיי מן התעב התנייה. ולאכן וקתלי נפטר אהרן וחארבו עמלק. וכרו 8 מאראחל. וקתהה חשו בתעב מתאע התנייה. והאדאך עלאש בדאו ילומו. חתה ואלו אלי רזעו ענני הכבוד בזכות משה. כאנו יכממו אידה כאן יתנחאו ענני הכבוד כיפאש נעמלו. ובעתלום רבבי חנושה יקרצוהם. ומשאו למשה וצלה עליהם. וקאלו רבבי. אעמל חנש נחאש ועלקו לפוק. אלי יקרצו לחנש יברק פיה ויברא. והווא הטבע מתאע הדניה אלי תכתלע מן חאזה מה יווריווהאלושי . ולאכן רבבי יחב יוורילהם אלי הטבע מתאע לעולם פי יד רבבי. אלחאזה אלי מה תצלחשי עלא קד הטבע יבראוו ביהה. ולחז"ל קאלו. יאכי לחנש הווא אלי יקתל האו ימנע אלי רבי עמלום חנש ישופו. וזאוובו באש יקימו עיניהם לפוק ויערפו רבבי. 

ומן באעד כתב לפסוק למראחל אלי עמלוהם ישראל חתה אלי וצלו לנחל ארנון. גאדי לפסוק קאל. על כן יאמר בספר מלחמות ד' וכו'. הרש"י ז"ל פסר לפאסק האדון. אלי הנס אלי נצאר הוני ילזמו יתחכה כיף הנס אלי נצאר פי קריעת ים סוף. אלי נחל ארנון זאיי בין זוז זבולת. ואחד פי מואב וואחד פי ארץ ישראל. וקראב חדה בעצ'הם. אלי ינזמו אלי קאעד פזבל האדה ידווי מעה אלי פזבל לוכר ויסמעו מליח. לאמורים וקתלי סמעו אלי ישראל חיתעדאו פנחל האדה. זאו קאעדו פזבל האדאך ופלמגאייר אלי פי וצטו. וקאלו וקתלי יתעדאו ישראל הומאן לוטה ואחנאן לפוק. נכרזו מלמגאייר ונעאיינו עליהם חזר ונשאב ונקתלוהם. ולאכן רבבי עמל נס כביר יאסר. אלי הזבל אלי תאבע מואב כאן פי כרזאת. ווקתלי חיתעדאו ישראל. הזבל אלי פי ארץ ישראל תחרך מן בלאצתו ותקרב חדה הזבל מתאע מואב. והאך לכרזאת דכלו פלמגאייר וולאו כיף זבל ואחד וקתלו לאמורים. וישראל תעדאו פוקו זבל ואחד. ובאעד מה תעדאו ישראל פוק הזבל. רזאע הזבל לבלאצתו. ולבאר אלי כאן פלאכר תעדדה באעד מה תפרקו הזבולאת. וכרז האך הדם ולמפאצל מתאע לאמורים. ושאפו ישראל הנס לכביר אלי נצארלום. 
ומן באעד זאת לחרב מעה סיחון אלי כאן קויי יאסר. וגלבו.וכדאולו לאראצ'י מתאעהו לכל. ומן באעד זאת לחרב מעה עוג. ומשה כאן כאייף מנו. עלא כאטר כאן לכדים מתאע אברהם אבינו. ועמל למילה. רבבי קאלו מה תכאפשי מנו. ועוג כדה זבל אלי טולו 12 כילו מטר וערצ'ו 12 קילו מטר קד לבלאצה אלי קאעדין פיהה ישראל. וקלעו וחטו פוק ראסו. באש יעיינו עלא ישראל. ויקתלהם פי מררה ואחדה וידפנהם תחת הזבל. ורבבי זאבלו דוד ונקב הזבל ודכלו פי ראסו. ורבבי טוולו שניה. והזבל מה חבשי יכרז. ומשה רבינו כאן טולו 5 מתרו. וזאב סיף טולהה 5 מתרו. ונגז 5 מתרו. וצ'רב עוג עלא ערקובו וטייחו. וזבל תכסר פוק ראסו ומאת. וגלבו ישראל. וכדאו לבלדאן מתאעהו לכל. 
פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת פרה אדומה. הרש"י ז"ל פסר עלא לפסוק זאת חקת התורה. עלא כאטר השטן ואומות העולם יתפיסכו עלינה ויקולולנה השנווה למצוה האדי ובהאדה קאללנה לפסוק עליהה חקה. מה תכממשי עלא הטעם מתאעהה. הוני תממה נשדה. יאכי מן וקתאש אחנאן נקולו עלא התפיסיך מתאע אומות העולם. וכאן חנקולו ביהם מה עאדשי נזמו נתבתו חתה מצוה. חאזה אוכרה. הרש"י ז"ל התפיסיך סמאהו מונין. עלאש סמאהו בלאסם האדה. אלי מונין מאענאהה חשאב. וחאזה אוכרה. והאדה לחז"ל קאלו הטעם מתאע פרה אדומה. באש תסמאח עלא מעשה לעגל. תזי לבגרה  ותמסח לוסך מתאע ולדהה לעגל.

לאכן מערוף אלי קאלו לחז"ל. אלי התשובה מה תעטאת כאן לינה אחנאן. עלא כאטר אחנאן לבנים מתאע רבבי. ובהאדה וקתלי נהלכו לעולם רבבי יסאמחנה. ולעבד יסאמח זגארו. לאכן לכדאמה מתאעו ובקיית לעבאד. מה יסאמחומשי. וקתלי הלך חאזה יקולו כלצני. ובהאדה אחנאן אלי נתסמאו הזגאר מתאע רבבי. נעמלו תשובה רבבי יסאמחלנה דנובנה. אומות העולם ילזמו יתעאקב עלא לגלטה אלי עמלהה.

ופי ענין פרה אדומה. תממה חאזה מוש מפהומה. אלי רבבי וצא לכהנים באש מה יטמאוושי. ומן באעד יווצי לכהן באש יעמל פרה אדומה ויטמא. חתתה ואלו אלי וצאיית לכהנים כאן לטומאת מת. כאן חקו יבאעדהם עלא הטומאה זמלה.

הוני רבבי חב יווריה למעזה מתאענה ענדו. חתתה ואלו לכהן ילזמו יבעת עלא הטומאה. באש יטאהר ישראל יטמא מה ישאלשי. ולענין מתאע טומאה וטהרה הווא ברוחו מוש מפהום. עלאש הטומאה זמלה. תממה חאזה תבדלת פינה. ואידה כאן טמינה. עלאש לאפר פרה יטהרנה. הוני רבבי חב יבעתלנה מישאז. מהמה גטש לעבד פטומאה ופדנוב. רבבי עטאנה טריקה כיפאש נטהרו. פטומאה לפעלייה תממה

 פרה אדומה. ופטמאה מתאע הדנוב תממה התשובה .

והאדה אלי יקצד הרש"י הוני. אלי השטן יקוללנה אנתון גטצתו פטומאה ופדנוב האש יכרזכום מנהה. אומות העולם כיף כיף. לאכן אחנאן נערפו אלי תממה טריקה באש נכרזו מטומאה והייא התשובה. כאן נקולו לשטן תממה תשובה. יקוללנה יזי בלא הבאל אעמל האש תחב ומן באעד תקול לרבבי סאמחני חייסאמחך. אנתון צאיי עליכם. תמתע פי עולם הזה כירלך. ואומות העולם יקוללנה פהשנווה אנתון כיר מננה. מאדאם אחנאן מה תנפעשי התשובה חתתה אנתון. לכל כאלקנה רבבי. ובהאדה אחנאן מה נקוללומשי עלא התשובה. כאנשי נעמלוהה בסכאת. והאדה אלי קאלו לחז"ל. אלי לפרה זאת תמסח דנוב ולדהה. מאענאהה ענדנה טריקה מתאע תשובה.

אכוואני לעזאז. צחיח מה תמאשי האשכון מה יגלטשי. וצחיח אלי כל יום אחנאן נגלטו ונעאוודו לגלאט מתאענה חתתה ואלו נערפוהם חראם. וצחיח ואחד באעד מה יעמל תשובה חייעאווד יגלט. לאכן מה ילזמנאשי נסתלסמו ונקולו אחנאן גטצנה ומה עדשי נזמו נרזעו. רבבי קאללנה חתתה ואלו ואחד פי אכר דקאייק מתאע עמרו רזאע בתשובה נקבלו. וחתה ואלו באעד מה עמל תשובה בלקלב. רזאע עלא הדנוב האדאך אלי עמלום פלאוול. הדנוב תסאמח  ומה ירזעשי. ולאכן ילזמנה נערפו. אלי לעבד מוש צ'אמן רוחו ומה יערפשי וקתאש ימות. ותשובה מתאע השאבאב כיר מן מתאע לכבאר. ובהאדה כל ואחד יעמל תשובה פי כל לילה. ורבבי יסאמחנה לכל. ונזיבו הוני מעשה אלי ואחד אברך באעד מה עמל למועדים פי אמריקה חדה עאיילתו ראזע פטייארה לישראל ללישיבה. כאן בחדאהו ואחד שערו טויל ועאמל בלוטה ולאבש לבאש מתאע לעייאק מתאע לגויים. הווא כאן פי באלו גוי מייה פלמייה. ווקתלי זבד גמרה באש יקרא. קאלו חתתה האנה קרית קבל וקתלי כנת זגיר. ולאכן חד התורה ברך. קראווני וקתלי חנלבש תפילין. וקתלי ערף אלי הווא יהודי. סכר לגמרה ובדה יעטיה פי מוסר באש ירזע בתשובה. קאלו לכלאם מתאעך כולו צואב. לאכן האנה רבבי מה יקבלנישי בתשובה. האנה מה תמאשי דנוב מה עמלתושי. קאלו אידה כאן מה קאעדשי יסתננה פיך באש תרזע בתשובה. מה כלאכשי חיי. וניקאש טואל. ומן הזמלה השנווה לפרק ביננה ובין אומות העולם אלי מה יקבלומשי רבבי בתשובה והאדי ענצרייה. וצלת הטייארה ומה חבשי יפהם. פלאכר קאלו תווה אחנאן חנתפארקו. ממכן נתקאבלו וממכן לא. לאכן נחב נעטיך נציחה ונקולך. אלי רבבי קאעד יסתננה פיך באש תרזע בתשובה. לאברך האדה כבר וערס וולא ואחד מן הרביין מתאע לישיבה ומערוף יאסר. נהאר זאבולו אברך מן אמריקה קאלולו האדה פי צ'וו שופלו וקיית באש תקרא מעאהו. ומלי בדאוו ערף אלי האדה חייוולי ואחד מן גדולי הדור לקדאם. ובהאדה כאן יעמל מעאהו מזהוד כביר באש יקדמו אכתר מה ימכן. נהאר זא בו יזור ולדו. בו לולד וקתלי שאף הרבי קאלו נערפך מה חתעקלנישי. קאלו האנה אלי תקאבלנה פטייארה. ופכרו. קאלו כיפאש רזעת פלאכר. קאלו מנך אנתין. וקתלי רווחת לאמריקה לכדמה מתאעי דכלת באעצ'הה. וקד מה חוולת באש נמנע רוחי שיי. וקתלי מה עאד תממה חתתה חל. תפכרת כלאמך. כרזת לבררה וקמת ראסי לסמה. קלת לרבבי. כאן אנתין בלחק תסתננה פייה באש נרזע בתשובה. מנעני והאנה נוועדך נמשי נתעלם הדין. חשית בראחה כבירה. אלי התקל לכל חטיתו עלא רבבי. ומשית נעסת מרתאח באעד מה עדית לייאלי ננעס פיהה כאן שוייה. ומן לילתהה תבדל כל שיי ובדית נמנע. מה תעדדה שהר כאן מה מנעת זמלה ובדית נרזע לכדמתי כיף מה כנת. והאנה ענד ואעדי משית נתעלם הדין. וערסת והאו הנתיזה קדאמך. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.

מוסר בלערבי פרשת בלק ביהודית תוניסאית

מוסר בלערבי פרשת בלק 

רבני תוניסיה

רבני תוניסיה


פלפרשה מתאע הזמעה האדי. יחכילנה אלפסוק. אלי וקתלי וצלו ישראל קדאם לבלדאן מתאע מואב מן גיר מה חארבוהם ולא כלמוהם. תקלקו מנהם וכאפו מנהם. ופי עוץ' אלי חיתפכרו אלכיר אלי עמלו אברהם אבינו מעה זדהם לוט אלי רבה ענדו וכלה ראזל. בדאו יכטטו האש יעמלולהם באש יקתלוהם. וכממו אלי עם ישראל אלקווה מתאעהם פי פמהם. אלי כל וקת אלי יצטחקו לחאזה יצליו לרבבי ורבבי יעמללהם האש יחבו. קאלו נבעתו לבלעם אלי אלקווה מתאעהו פי פמו יזי יחארבהם. אלי סיחון וקתלי חארב מואב מה גדשי יגלבום. זאב בלעם באש דעאלום וגלבהם. אלי מערוף רבבי יתגשש דקיקה פנהאר. ותוולי מדת הדין קוייה יאסר וקתהה. ובלעם כאן יערף הדקיקה האדיך. ובהאדה המאן כממו פי בלעם. ויערפו אלי בלק צחאב הווא ובלעם. יאכי חטו בלק מלך עליהם.והאדה האש מאענאהה ובלק בן צפור מלך למואב בעת ההיא. אלי מאענאהה. הווא מוש ולד מלכים ומה חקושי יקעד מלך. לאכן הומאן חטו מלך לדמת לוקת האדאך האכהוו. אלי יערפו צאחב בלעם. ותמה תפסיר אוכר האש מאענאהה ובלק בן צפור מלך למואב בעת ההיא. אלי מואב ומדין דימה מתכאצמין ודימה יתחארבו מעה בעצ'הם. ווקתלי שאפו אלי ישראל גלבו סיחון ועוג אלי כאנו מתחאמיין ביהם. כאפו ועמלו השלום בעצ'הם באש יתגלבו עלא ישראל. ותפאהמו אלי אידה כאן למלך מן מדין. לעאצמה תוולי פי מואב ולוזרה מתאעהו מן מואב. ואידה כאן למלך מן מואב. לעאצמה מתאעהו תוולי פי מדין ולוזרה מתאעהו יווליו מן מדין. ובלק הווא מן מדין וחטו מלך וקתהה אלי חיקעד וקתי ומן באעת יוולי מלך מן מואב ויקעד פי מדין. והאדה האש מאענאהה בעת ההיא. וקתהה בלק ומן באעד חיתבדל. ובעת בלק לבלעם וזרה מן ענדו ומן מדין. וזאו אלוזרה ענד בלעם וקאלום בלעם באתו חדאיה הלילה ונשוף רבבי יכליני נמשי מעאכם האו לא. וקאעדו לוזרה מתאע מואב ואלוזרה מתאע מדין רווחו. אלי מן אלאוול קאלולום הסחארה מתאעכם אידה כאן קאללכם באתו חדאיה מה חינצאר שיי. ופליל רבבי זא לבלעם פלמנאם וקאלו האשכון האדון אלי באייתין מעאך. וקאלו בלק בעתני באש נדעי ללעם אלי כארז מן מצר. והוני בלעם כביכול חב יגלט רבבי. ומה קאלושי ישראל כאנשי אלעם אלי המאן אלערב רב אלי כארז מעאהם. ורבבי קאלו מה תמשישי. ופצבאח קאלום בלעם רבבי מה חבשי יכליני נמשי מעאכם. וקאלאלום בטריקה אלי פאהמו אלי רבבי מה יחבו ימשי כאן מעה זמאעה מקצ'רין אכתר. ובעתלו בלק וזרה מקצ'רין אכתר. ופליל רבבי קאלו בארה אמשי מעאהם לאכן מה תתכלם ומה תעמל כאן אלי נקולך. עלא כאטר מן השמים יעאוונו אלעבד באש מה יעמלשי עבירות לאכן אידה כאן ילקאוו באקי שאדד פי התנייה האדיך ישייבו. וקאם בלעם פצבאח בכרי וחזם ברוחו לאתאן מתאעו מן כתרת לגראם ולכיף מתאעהו באש ידעי לישראל. ומשא. ופתנייה קאבלו מלאך אלי כאדו אלי בלעם חיצ'יע אלחלק מתאעו פי עולם הבא. ושאפתו לאתאן מתאע בלעם והווא מה שאפושי. והרבת לשאנייה. ובלעם תגשש עליהה אלי קאעדה צ'ייעלו פלוקת וצ'רבהה. ווצלו לתנייה פיהה טאביה מנה וטאביה מנה ווקף למלאך קבאלתהה. וצ'בצ'ת רוחהה וצ'בצ'ת רזל בלעם פטאביה וכצרתהאלו. אלי הטביה האדיך הייא אלגל אלי עמלו יעקב אבינו ולבן וחלפו אלי חתה חד מה יעדי האך אלגל לדוני לצאחבו. והווא סתנקם מן בלעם אלי הווא מן זרע לבן. ועאווד צ'רבהה בלעם. וזאו פי תנייה צ'ייקא אלי מה פיהה מנין תתעדה כאן בסיף ועאוד זאהה אלמלאך. ולאתאן טייחת בלעם וברכת פוק מנהו. ותגשש בלעם וצ'רבהה בלעצה. ורבבי חל פם לאתאן וקאלתלו עלאש צ'רבתני. קאלה עלה אלי עמלת פייה וכאן זא ענדי סיף ראו קתלתך. והוני טיחה לבלעם אלי מאשי יחארב אומה כאמלה בפמו ולדמת לאתאן ילזמו סיף. וקאלתלו האנה לאתאן

מתאעך אלי רכבתך עלייה מן זגרך עמריש עמלתלך איכה. ילזמך תפהם אלי תמה עלאש. ווקתהה רבבי חלו עיניה ושאף למלאך. וקאלו לאתאן עלא כאטרי האנה עמלת איכה אלי מה עזבתנישי התנייה אלי מאשילהה. קאלו בלעם וכאן תחב נרזע נרזע. וקאלהאלו בטריקה תקול עליה האשביך רזעת פי כלאמך. והוני מה עדשי פיהה. קאלו בארה אמשי ולאכן מה תנזם תעמל כאנשי אלי נקולך. ורבבי קתל לאתאן. אלי חתה ואלו בלעם רשע. רבבי מה יחבשי יטייח קצ'ר לעבאד. והנאס וקתלי תשוף לאתאן האדיך תקול האדי לאתאן אלי גלבת בלעם בדווה. ווצל בלעם לבלק וכרזלו בלק וקאלו טאלב וזרה אכבר עלאש וכאן זית מן לאוול מה נגדשי נקצ'רך כיף מה תחב הוני. ומשא רפעו לבלאצה אלי ישוף מנהה ישראל. וקאלו אעמל 7 מזבחות וקרב עליהם קרבנות לרבבי. ומשא יסתננה פי האך הדקיקה. ולאכן רבבי נהארתהה מה תגששי. ובלעם כאן פי באלו חידעי לישראל חתה ואלו רבבי מה יחבשי. ולאכן רבבי עמלו כיף הלזאם פי פמו מה ינזם ידווי כאן אלי יחב רבבי. ולחז"ל נשדו. עלאש רבבי מה כלאהושי ידעי כיף מה יחב ומה יתבתלושי הדעה מתאעהו האכהוו. וזאוובו. אלי רבבי יערף אלי ישראל חיעמלו הדנוב. ורבבי חיתגשש עליהם וחיעאקבהם. ואידה כאן כללה בלעם ידעי. אומות העולם יקולו האדה מדעה מתאע בלעם. ובהאדה רבבי מה כלאהושי ידעי זמלה. ותזללה עליה רבבי. וחתה ואלו אלי רבבי מה יתזללה עלא לאומות העולם כאן פליל פלמנאם. עלא כאטר ישראל תזלה עליה פנהאר. וזא בלעם לבלק וקעד יבארך ישראל. ותעאוודת 4 מראת. וחתה ואלו אלי כאן יחב ירמי פיהם עין הרע מה נזמשי. ובלק תגשש עליה וקאלו בארה רווח. ולאכן בלעם אקבל מה ירווח. קאלו נצ'בר עליך צ'בארה. ראוו רבבי מה יחב כאן הצניעות ויכרה נקץ הצניעות. סייב עליהם בנאתך. וגלטו ישראל ותכאלטו מעה בנאת מואב ועבדו בעל פעור הצליב מתאעהם. וצור כביר הצלאטן מתאע מדין. בעת בנתו וקאללהה אמשיי למשה רבינו. וקאבלת זמרי. וקאלתלו האנה בוייה וצאני כאן עלא משה. קאללהה חתה האנה כביר שבט שמעון מה נקלשי מוסתאוה עלא משה. ורפעהה מעאהו למשה. וקאלו האדי חלאל האו חראם. וכאן תקולי חראם. צפורה בנת יתרו אלי חתה הייא מן מדין האשכון חללהאלך. ומשה ואהרן וזקנים נשאו הדין וקתהה באש יזי פנחס ויאכד כרה. וקאעדו יבכיו. וקאלום פנחס מוש עלמתנה אלי האדה חייב מיתה. וקאלו משה אנתין אלי תפכרת בארה כמל למצוה האדי. וקתלהם פנחס ווקתהה נצארולו 10 נסים. 

לפרשה מתאע הזמעה האדי תסתממה בלק. ואחד אידה כאן יזי יתבת ילקא לבטל מתאע לפרשה מתאע הזמעה האדי הווא בלעם. חקום לחכמים סמאווהה בלעם.

בלק נשופו עמל חאזאת מוש מפהומין. פלאוול בעת שרים מתווצטין. ומן באעד בעתלו שרים אכתר נכבדים. אידה כאן יערף אלי לחכאייה מרהונה פשרים. עלאש מן לאוול מה בעתשי השרים התאניין והאכהוו. חאזה אוכרה. למררה התאנייה מה משאוושי מעאהו בני מדין. עלא כאטר יערפו אידה כאן מה חייזישי מעאהם למררה לאוולה מה חיינצאר שיי. המאלה בלק עלאש עאווד בעת. חאזה אוכרה. בלק יערף אלי רבבי יחב ישראל יאסר והווא אלי קאעד יחארבלום. ובלעם קאלו מה נזם נתכללם כאן אלי יקולי רבבי. המאלה עלאש התעב האדה לכל.

לאכן נשופו אלי פלאוול לפרשה. לפסוק קאל וירא בלק. האש מאענאהה וירא. התבונן. השנווה התבונין. את אשר עשה ישראל לאמורי. השנווה התבונות אלי פיהה האדי. מאו הנאס לכל סמעת. מאענאהה הוני בלק פהם חאזה אוכרה. פהם אלי ישראל מה חיימשוהושי. המאלה עלאש בעת לבלעם. הוני ביין בלק אלי הווא למשכלה מתאעו מוש מעה ישראל. כאנשי מעה בלעם. כיף מה קאלו לחז"ל. אלי סיחון ועוג מה נזמו כדאוו בלדאן מן ענד מואב. כאן מה זאבו בלעם דעה למואב.

 מאענאהה אלי מואב ענדהה בונתו מעה בלעם. והוני זאת לפרצה באש יסתנקם מן בלעם. ובהאדה משה נאדאהו. בני מדין פי בלהום מושכלת בלק כאייף מן ישראל. כיף מה כתב לפסוק ויגר מואב. מואב הווא אלי כאף. לאכן בלק מה כאפשי. ובהאדה ווקתלי ערפו אלי בלעם מה חייעמל שיי. מה חבושי ירזעו. לאכן בלק ענדו גאייה אוכרה. עאווד בעת. ורבבי חב יפייק בלעם. קאלו מה תמשישי. לקאהו חב ימשי. קאלו בארה טיח מאדאמך מה תחבשי תפהם. והאדה אלי פסרו לחז"ל עלא למלאך אלי ווקפלו פתנייה. מלאך רחמים. חב ימנעו מן בלק. ולאכן בלעם חצל פי שיבאך בלק.

הוני ולא לבטל מתאע הלעבה לכל בלק. ובלעם כאן כיף לבידק פי יד בלק. ובהאדה תסמאת לפרשה עלא אסמו. באש נפאהמו אחנאן השנווה תכמאם בלק. ונרדו באלנה מן בלקים מתאע לווקת מתאענה.

אכוואני לעזאז.פי כל זיל וזיל ענדנה בלק. מאענאהה אלי תממה האשכון ידור בטרק מלתאווייה באש יטייחנה. ויאלוכאן מוש מן למעאוונה אלי יעאוונה רבבי. ראנה טחנה מן האך לעאם. ומראת תלקא אלי יחב יטייחך הווא מן צחאבך וחבאבך. תממה האשכון מן סירת לבונתוואת אלי ענדו מעאך. ותממה האשכון עלא נייתו. אלי הווא טייחו ומוש פאייק בטיחה מתאעהו ויתביינלו טלעה ויחב יוצלך לאלי וצל פיה הווא. ויתביינלו קאעד ינצח פיך. כלנה נערפו למשכלה מתאע לבלאד מתאענה פלמחלוקת. והזדיד הווא. אלי ברשה עבאד קאעדין ינזררו ללמושכלה האדי. וכל ואחד יעטיה ראיו וידאפע עליה בכל קווה. וולאת מחלוקת בין לעבאד. האשכון לגאלט והאשכון הצחיח. מוש האדה אלי חנכץבו עליה. ולאכן ילזמנה נפאהמו. אלי יזי מחלוקת ואחדה. מה תמאשי עלאש נתנאקשו ומן הניקאש נווצלו ללכצאם. חאזה האדי פי כל יום קאעדה תנצאר. ובהאדה נציחה. אידה כאן נערפו רוחנה אלי חננפעלו וחנווצלו ללכצאם. פך עלינה ומה נדכלושי רוחנה זמלה. ונזיבו הוני מעשה ואחד מן זמאעת חבד. מסאפר פטייארה קעד חדאהו ואחד. קאלו אנתין מביין פיך רבי ותערף הדין. קאלו רבי לא. נערף הדין שוייה. קאלו תערף אלי חתה האנה יהודי. ולאכן מה נערף שיי מן הדין. ונחב הדין. ולאכן מה לקיתשי האשכון יוורילי הטריק מתאע הדין. קאלו מוש מושכלה האנה נוורילך. ותנייה כאמלה והווא יפסרלו פדין. ובדאלו בלחאזאת למוהמין טהרת המשפחה השבת וכו'. הראזל האדה קעד יתצנט בכל האתימאם. וקתלי קריב חייוצלו. קאלו כסארה לווקת תעדדה פיסע. עטאהו טליפונו וקאלו וקתלי תחב כלמני נפאהמך כל שיי. וקתלי הבטו מן הטייארה הרבי קאל שוף קדאש יחבני רבבי. זאבלי חתתה לידי מצוה שאהלה ומליחה יאסר כיף האדי. ולעלאקה תקוואת בינאתום. והרבי משה לראזל האדה. וכשרלו לכוזינה. ווראלו כיפאש יצללי. ולאכן כל מררה ימשי בחדה ילקא רוחו קאעד יכפאף פי כוף רבבי. מה פהמשי עלאש. פלאוול כמם אלי השטן הווא אלי קאעד יעמללו איכה באש יהרב מנו למצוה האדי. ולאכן ווקתלי לקא רוחו קאעד יטיח יאסר פי כוף רבבי. תחייר יאסר. משה לצלה קאל התורה תבלין ליצר הרע. ואחד מלי יצליוו פצלה תקרבלו. קאלו האשביך מחייר. חכאלו. קאלו יצר הרע קאעד יחארב פייה יאסר. קאלו עטיני אסמו בלכאמל ודריסה מתאעהו. באעד מה עטאהו כלם בטליפון. באעד רבוע שעה רזעלו אלי כלמו קאלולו אלי האדאך נוצרי מן למסנווירים. זא לרבי קאלו האדאך נוצרי. קאלו יזי בלא לעב. האשכון קאלך. קאלו האנה נכדם פלמבאחת. טלבת מן לעוואן מתאעי באש ישופולי האדה האש יכון. ואיזה מעאייה נוורילך ווין קאעד תווה. משא מעאהו וצלו קדאם כנסייה. סתנאוו שוייה לקאהו כארז מן גאדי. ווקתהה תפרהד קאל תווה ילזמני נמשי נעמל תשובה. וברוך ד' אלי רבבי פייקני. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו אמן סלה.

בס"ד מוסר בלערבי פרשת דברים ביהודית-תוניסאית

בס"ד מוסר בלערבי פרשת דברים

רבני תוניסיה

רבני תוניסיה


פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת דברים. פיהה 2 מצוות לא תעשה.1] באש מה נחטושי דיין אלי מושי באהי. מאענאהה ענדו פלוס האו מעארף האו חכם פי באעץ' חכמות אוכרין. ילזמנה נכטרו דיין אלי יערף התורה 2] הדיין מה יכאפשי מן בעל הדין. וכל וקת אלי מאזאל מה יערפשי לחק מעה האשכון ינזם יקול מה נחבשי נחכם. לאכן אידה כאן ערף לחק מעה האשכון חראם מה יקולשי עלא כאטר יכאף מלוכר.
סדר דברים יסתממה משנה תורה. אלי פיה משה רבינו כמל קאל לישראל התורה. ופי אוול לפרשה. בדאלום בדברי מוסר. כיף מה פסר הרש"י ז"ל. אלי בדא קאלום עלא לבלאייץ אלי עמלו פיהם דנוב ברמז. ומן באעד קאלום עלא כל שיי בתפציל. אלי פלאוול קאלום חנחכיו עלא למוצ'וע האדה. ומן באעד בדא יחכיה בתפציל.
פלפרשה מתאע הזמעה האדי. מערופה הנשדה. אלי נלקאו כלאם מותאנאקד. אלי הרש"י ז"ל פסר עלא לפסוק לאוול מתאע לפרשה במדבר בערבה וכו'. אלי מן סירת לקצ'ר מתאע ישראל בדא ירץ' עליהם ברמז. ולאכן מן באעד נשופו אלי עאוודהם לכל בווצ'וח. עלאש. יאכי ופא לקצ'ר. נשדה אוכרה. מערוף אלי כלמת וידבר הווא בלקווה. וכלמת ויאמר הייא כלאם משאייש. ואידה כאן משה רבינו חיתכלם מעאהם בלקצ'ר. עלאש בלקווה אלה הדברים.
לאכן מערוף אלי קאלו לחז"ל. אלי עם ישראל קדושים וענדהם נשמה קדושה אלי תחב תעמל כאן למצוות ותהרב מן לעבירות. לאכן יצר הרע הווא אלי יגר בינה ויכלינה נעמלו הדנוב. ולאכן וקתלי נסמעו האשכון ירץ' עלינה בדברי מוסר פי וקתהה נרזעו. והאדאך עלאש רבבי וצאנה הוכיח תוכיח. ולאכן תממה חאזאת מה יכליוושי דברי מוסר ידכלו  ללקלב מתאענה. לחאזה לאוולה אידה כאן אחנאן נעמלו לעבירות ונזיו נרצ'ו עלא נאס אוכרין וקתהה מה יסמענא חד אלי יקולולנה בארה צאווב רוחך ומן באעד. חאזה אוכרה אידה כאן לעבירה האדיך עמלנאהה קדאש מן מררה מה עדשי נקבלו דברי מוסר. אלי תתביינלה חלאל. לחאזה התאלתה אידה כאן נסמעו דברי מוסר מה עמלנאהושי אחנאן. מה ידכלשי למכנה ויתביינלנה קאעדין יתפיסכו עלינה. ובהאדה וצאונה לחז"ל באש נרצ'ו באלנה פתלאת חאזאת האדון. מה נרצ'ושי עלא צחאבנה כאן באעד מה נצאוובו רוחנה. נרצ'ו עלא צחאבנה מן לאוול מה נכליווהושי יגלט ויתמאדה ומן באעד נרצ'ו עליה. מה נתכלמושי מעה עלא חאזה הווא מה עמלאשי. איכה נכליוו מה עדשי יסמע כלאמנה.

משה רבינו וקתלי זא יקול דברי תוכחה לישראל. חייתכלם מעאהם עלא חאזאת אלי הומאן מה עמלוהמשי. חייתכלם מעאהם עלא אלי עמלו אבאתהם. אלי דור המדבר מאת פלמדבר והאדון זגארהם אלי כאן עמרהם אקל מן 20 סנה. וכיפאש יעמלום באש יסמעו לחאזאת האדון מה עמלוהמשי הומאן. מה חייחטושי באלהם באש יתצנטו. ובהאדה עמל חאזתין. לחאזה לאוולה תכלם בלקווה באש יסמעו. לחאזה התאנייה תכלם מעאהם ברמז באש יחאוולו יפאהמו הרמז. ומן באעד בדא יווצ'חלהם הדנוב אלי עמלו באש הומאן מה יעמלוהושי. ורש"י ז"ל פסר וזאד. אלי דווה מעאהם ברמז מן סירת לקדר מתאע ישראל. באש הומאן ישופו קדאש משה רבינו יקדרהם ויחטו באלהם באש יתצנטו.

אכוואני לעזאז. למדה האדי דכלוני פלווטצאפ מתאע הרב עזרא עדס. מן למשפחה מתאע למקובל למערוף מתאע הרב יעקב עדס. אלי וקתלי חייעמלו עצרת וקתלי כאן מרן הרב עובדיה זצוק"ל וזיע"א מריץ' טלב לעצרת יעמלהה הרב יעקב עדס. ווקתלי חיינפטר טלב באש הרב יעקב עדס הווא אלי יקראלו קריאת שמע. ובעתולו וזא פיסע וסתננא חתתה זא קראלו קריאת שמע ונפטר. דוית מעאהו וקלתלו עלא מדת הדין אלי קאעד נחס פיהה

 מתוחה עלא בלאדנה השנין האדון. הווא קאלי עלא חאזתין. עלא הצניעות. וקאלי אכתב עליהה דימה. וקאלי עלא מוציא דבה. לחאזתין האדון קאעדין יכליוו מדת הדין מתוחה עלא בלאדנה. מאענאהה אידה כאן נחבו למאשאכל מתאע לבלאד תופה. ילזמנה נסתחפצ'ו פלחאזתין האדון. הצניעות מתאע בנאתנה ונסאנה. והוצאת דבה עלא נאס אוכרין מהמה כאנת למטרה מתאענה פי הוצאת דבה ראו חראם כביר יאסר. וכולנה נערפו אלי מן סירת הוצאת דבה עלא ארץ ישראל. תעטלו אבאתנה 40 סנה פלמדבר ונפטרו לכל פלמדבר. ותגזר באש בית המקדש תתכלה פי 9 פי אב. אחנאן ממכן מה קאעדינשי נחסו האש צאר וקתהה. אלי יקרא ויחס יבדא יבכי ואחדו. חאזה ואחדה תכאיילוהה. פי בית ראשון וצלו הנאס יטייבו זגארהם ויאכלוהם מן כתרת הזוע. יחכיוו עלא מרה עשירה כאנת כל עאם תוזן בנתהה ותזיב קבאלת מיזאנהה דהב לבית המקדש. וקתלי קוה עליהה הזוע דבחת בנתהה וכלאתהה. השואה אלי נצארת הנאס לכל תתכלם עליהה. תמאש האשכון מה יחשש בל-6 מתאיין יהוד אלי תקתלו פשואה. הנאס לכל תתפככר ותתחסר. ילזמנה נערפו. אלי פלחרבן תקתלו דובל עליהם קדאש מן מררה. פי בתיר ברך תקתלו 4 מלאיין. והאדה פי חרבן בית שני אלי מה תקתלושי יאסר כיף חרבן בית ראשון. לאכן לווקת נסאנה פיהם. ונלקאוו קדאש מן ואחד פי תשעה באב יצ'חכו וילעבו ויתפיסכו. האדה עיב כביר. ילזמנה נחסו באלי תקתלו. ובגלות השכינה אלי קאעדה מעאנה פלגלות עלא כאטר זגארהה. לחאזה התאניה הייא ענין הצניעות. אלי הרבי קאלי תכלם עליה. לענין האדה ולא ענדנה כיף לחלאל. כיף מה קאלו לחז"ל. עשה עבירה ושנה בה נעשית לו כהתיר. תממה חאזה קלתהה וחנעאוודנה. אידה כאן נשופו זגארנה מוש כאייפין רבבי מליח. ראו למשהולייה עלא הצניעות מתאע לאם. תתחמל משהולייא כבירה יאסר. ולאב יתחממל משהוליית אלי כללה מרתו תלבש הלבאש האדאך. וילזמנה נערפו כיף מה קאל הרבי. אלי חאזה מן לחאזאת אלי קאעדה תכלי מדת הדין מתוחה עלינה פלבלאד הייא נקצת הצניעות מתאע לבנאת והנסה. אלי וצלו חתתה נאס מתאע לבררה יסתעזבו כיפאש וצלנה זרבה אלי מסמייה בצניעות. כיפאש פי עסרין סנה תבדלת בטריקה האדי. הנסה מסאכין מה קאעדינשי יערפו קימת לחראם מתאע חוטא ומחטיא. ומה תמאש האשכון קאעד יפאהמהם. והרביין מה ינזמושי יתכלמו מעאהם. מה ילהם כאן הנסה. ובהאדה נטלבו מן הרבניות יחאוולו כיפאש יתכלמו מעאהם. כאן יעמלולהם שיעור ויפאהמוהם קוות לחראם. וכאן לזם ימשיוו ידויוו מעאהם בכלאם מעקול ומפהום. האדה האש טלב מני הרב עזרא עדס. והאנה שליח באש נווצל לכלאם האכהוו. ונזיב הוני מעשה זוז בנאת זגאר ואחדה עמרהה 9 שנין וואחדה 6 שנין כדאווהם משרד ההרווחה מן ענד ואלדיהם אלי כאנו עניים וענדום ברשה זגאר ועטאווהם למשפחה אוכרה מה ענדאשי זגאר באש תרביהם. למשפחה האדי כאנת חילונית כאמלה. שראתלום לבאש זדיד אלי הייא משפחה עשירה. לבנת הזגירה לבשת ולאכן לבנת לכבירה מה חבתשי. קאלתלום הלבאש האדה מוש צנוע מה נלבשושי. שריוולי לבאש צנוע נלבשו. הומאן תגששו עליהה יאסר וחבו יסייפו עליהה באש תלבש הלבאש האדאך. והייא שדת צחיח. חבשוהה דרבוהה כלאווהה זיעאנה. שיי מה חבתשי. לבנת הזגירה כאדהה חל אכתהה יאסר. ולאכן מה ענדהה מה תעמל. פליל וקתלי ינעסו כאנת תדוי מעאהה באש תסמע כלאמהם. ולאכן הייא קאלתלהה אנתין מאזלת זגירה. האנה כנת נשוף כיפאש אמהה תקטע מן חואייזיהה באש תצאוובלהה הלבאש מתאעהה באש יוולי צנוע. ובאעד האדה לכל נזם נלבש מוש צנוע. נהאר לבנת הזגירה תשזעת ומשאת למנהלת מתאע לבית ספר אלי תקרא פיהה וחכאתלהה עלא אכתהה. למנהלת כלמת למשטרה. למשטרה זאת לדאר אלי יסכנו

 פיהה. דואוו מעה הראזל ופלאכר כדאו לבנת לכבירה ומשאוו. לבנת הזגירה כאדהה יאסר אלי ולאת וחדהה. ונדמת אלי קאלת ללמנהלת. לאכן בחדה בוהה ואמהה אלי קאעדין ירביוו פיהה עמלת רוחהה כיף לעאדה. ופליל כאנת תתואחש אכתהה ותבכי. תעדאוו לאייאם ובדאת תסתאנס. לאכן כלמה מה תנסתלהאשי אלי קאלתלהה אכתהה אנתין מאזלת הזגירה והאנה כנת נשוף כיפאש אמי תקטע מן חואייזהה באש תצאוובלי הלבאש מתאעי באש יוולי צנוע. וחתתה באעד מה כברת מה נסאתשי לכלמה האדי וקעדת קבאלתהה. ומן וקת אלי ולאת תשרי הלבאש מתאעהה וחדהה כאנת תכטר הלבאש אלי יתביינלהה צנוע. כברת לבנת וכמלת קראייתהה ודכלת תכדם פי בנכה. נהאר תקרבלהה כליון קאללהה אידה כאן ממכן נכרזו מעה בעצ'נה. ראו האנה נייתי צאפייה ונחב נערס אידה כאן מוואפקה נכרזו בעצ'נה כאן תפאהמנה נערסו. הייא חשמת וקאלתלו נכמם. לאכן באעד מה כמלת לכדמה לקאתו יסתנה פיהה. קאללהה מוש נכרזו נבעדו מן הוני. האו תממה קהווה הוני נשרבו קהווה. דכלו לקהווה קאללהה האנה אנסאן דתי. צחיח מוש חרדי אלי יעמלו לחייה וילבשו לכחל. ולאכן דתי. ונחב ואחדה כיפי. וחשית אלי אנתין כיפי. לאבשה צנוע מתאע נאס דתיים. ובהאדה חבית נתערף עליך ונערפך עלא רוחי באלכשי יכתב למכתוב ונערסו. קאלתלו האנה מוש דתייה. סתעזב. קאללהה ענדי שהרין והנה נתבע פי לבאשך מתאע נאס דתיים. הוני עיניהה בדאוו ידמעו. וחכאתלו לחכאייה מתאעהה. קאללהה מאדאם המאליך דתיים ילזמך תרזעי לדת. קאלתלו הדת צעיבה יאסר. קאללהה שופי האנה תווה ננשדלך עלא סמנרים מתאע הדת ושופי רוחך תגדי האו לא. פלאוול מה חבתשי ולאכן באעד קדאש מן מוקאבלה וזיד לולד עזבהה מתרבבי ולאבאש עליה ואפקת. הנהאר לאוול אלי דכלת לסמניר הרבנית אלי תעטיה השעורים דכלת לקלבהה וחבתהה. באעד מה כמלו הסמניר טלבת מן הרבנית באש תקוללהה עלא להרצאות אלי תעטיהם אלי עזבהה יאסר לכלאם מתאעהה. קאלתלהה באהי וכאנו עלא אתיצאל דימה. וחתתה בוהה ואמהה אלי רבאווהה מה גדושי ימנעוהה אלי הייא כבירה וחרת נפסהה. וזיד אלי הומאן בדאוו יכברו וכאפו תהרב ותכליהם. באעד מה בדאת תרזע בשוייה בשוייה בתשובה. לבחור אלי חב יכטבהה בדה ילווז עלא אמהה ובוהה לאצלאניין. ובאעד תעב כביר לקאהם יסכנו פדרום. משאלום. כאנו נאס עלא קדום. ערסו לזגארהם לכל והומאן סאכנין וחדהם. חכה מעאהם וזבדלום עלא בנאתם. קאמו יבכיוו. קאלום אלי הווא יערף ואחדה מן בנאתם תחב תזורום. קאלולו וקתאש. קאלום הזמעה האדי. חכה מעה לבנת האדי פרחת יאסר ותפאהמו אלי לילת לחד ירפעהה. הרבנית מתאע הסימינר תצלת ביהה וקאלתלהה אלי לילת לחד תממה רבנית כבירה יאסר חתזי תחבישי תזיי. קאלתלהה מה נזמשי. קאלתלהה עלאש. חכאתלהה אלי הייא מאומצת. ואלי כאטיבהה למסתקבל ערף למשפחה מתאעהה וחתמשי תזורהם. הרבנית קאמת תבכי. וקאלתלהה אלי חתתה הייא מאומצת. וחכאתלהה אלי כדאווהה הייא ואכתהה הזגירה וחכאתלהה לחכאייה מתאעהה לכל. הייא מאזאלת תחכיה ותשמע כוצ'ה כבירה. קאלתלהה הלו הלו. מה יזאווב חד. פי וקתהה כדאת כרהבתהה ומשאת ללבאנכה. קאלולהה אלי לבנת האדיך דאכת והזוהה לספיטאר לבדיקות. וקתלי וצלת לספיטאר טמנוהה וקאלוללהה לאבאש כיר נחבו נערפו עלא דאכת באלכשי ענדהה באעד למרץ' נצייף שעה ותכרז. וקתלי כרזת שאפתהה נגזת עליהה קאלתלהה אנתין אכתי אלי אמי כאנת תקץ מן חואייזהה באש תלבשך בצניעות. לילת לחד משאוו הזוז יזורו למשפחה מתאעהם לאצלייה. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה. 

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 156 מנויים נוספים

אוגוסט 2020
א ב ג ד ה ו ש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

רשימת הנושאים באתר