דבדו


יחס דבדו-אליהו רפאל מרציאנו

משפחת ביהי דבדו 100000

משפחה עם יחוס רב אשר לה קירבה גדולה למשפחת בן ביבי, רבים מבני המשפחה עזבו את דבדו במאה התשע עשרה והתגוררו בעיר מלילייא, בעיר נאדור, ביישובי איזור הרי ריף, בעיר תאזא ועוד.

גברא רבא, ראש הסדר, אבי העדר, מתפרנס מעמל בפיו, רודף צדקה וחסד, הצדיק ר׳ יעקב מקום מגוריו היה במליליא ושב לדברו בשנת 1870 לערך הוליד: דוד, מסיעדא, עווישא, מאחא, סליטנא.

הרב הגדול, מעוז ומגדול, סופר מתא, שליח צבור נעים זמירות לשוכן מעונה, מלמד תורה לבני ישראל קרוב לארבעים שנה, וימל בני ישראל, מלאכתו מלאכת שמים, גומל חסדים טובים, הזקן הבשר הצדיק הרב דוד הוליד: משה, יעקב, אברהם, מרימא, סאעודא, לוויהא.

בן איש חיל, בנם של קדושים, ראש בית אב, נקי כפים, בעל צדקה וחסד, הזקן הכשר הצדיק ר׳ מרדכי (די ביהי) הוליד: יהודה, אהרן, דוד, שלמה, פריחא.

איש צדיק היה, סולת נקיה, חי מיגיע בפיו, ירא את ה׳, טוב לה׳ וטוב לבריות, הזקן הכשר ר׳ יהודה הוליד: רחמים, מאיר, אליהו, דוד, שמעון, מסעוד, עווישא.

הנכבד והעניו, מאושר בענייניו, מוקיר ורחים רבנן, משכיל אל דל, עושה חסדים עם החיים ועם המתים, הזקן הכשר ר׳ רחמים הנז׳ הוליד: יהודה (ליאון), סעדיה, אלברטו, עמרם, יוסף, מרסל, פריחיטא.

המנוח, מכבד תורה ולומדיה, נותן צדקה, מכבד תורה ולומדיה, משבים ומעריב לבית כנסת, הצדיק ר׳ מאיר הנז׳ הוליד: יוסף.

המנוח, טהור לב ועדין נפש, הצדיק ר׳ אליהו הנז׳ לא הניח זרע ב״מ

אין בידנו פרטים על הילדים של ר׳ שמעון הנז׳ ור׳ מסעוד הנד.

המנוח ירא את ה׳ וסר מרע, נוח לבריות, נקי כפים, הצדיק ר׳ דוד הנז׳ הוליד: סעדיה, רחל, שמיחא, פריחיטא.

 

המרוחם, בעל מדות טובות, אוהב מצוות ומעשים טובים, ירא את ה/ נודב נדבות לעניים, הזקן הבשר ר׳ אהרן הנד הוליד: סעדיה, יעקב, אברהם, פריחא, פיליסא, רחל.

הזקן הכשר, מנא דכשר, ישר ותם, בעל צדקות, משכים ומעריב לבית כגסת, הצדיק ר׳ דוד הנד הוליד: אברהם, סולטאנא.

הנבון ויקר, נקי כפים, חי מיגיע כפים, נותן צדקות, גומל חסדים, הצדיק ר׳ אברהם הנד הוליד: ימין, דוד, מאיר, משה.

המנוח דחיל חטאין ועביד טבין, רץ למעשים טובים ירא אלהים, הצדיק הזקן הכשר ר׳ שלמה הנד הוליד: סעדיה, מסעוד, חיים, מרדכי, רפאל, יהודה (ליאון), דוד, אסתר, אליגריא.

הצדיק, הולך ביושרו, משכים ומעריב לבית הכנסת, עושה חסדים טובים, הזקן הכשר ר׳ סעדיה הוליד: יצחק, אברהם, אליהו, יעקב, משה, מרדכי, אליסיא.

המרוחם, מאנשי תמימי דרך, רץ למעשים טובים, בעל צדקה, הצדיק ר׳ מסעוד הוליד: דוד, אליהו, אליגריא, רינה.

המנוח, זקן ונשוא פנים, הולך בתום, גומל חסדים עם החיים ועם המתים, מכבד תורה ולומדיה, הזקן הכשר ר׳ יוסף (די ביהי) הוליד: אברהם, יאקות, עווישא.

גברא רבא, תם ועניו, מדותיו מדות יוצרו, יראת ה׳ היא אוצרו, מיגיע כפיו חי ומתפרנס, בעל צדקה, הצדיק ר׳ אברהם, הוליד: יוסף, יצחק, מסעוד, אליהו, מרצידיס.

איש צדיק, חמר עתיק, מזר״ק טהור, דחיל חטאין ועביד טבין, רודף צדקה וחסד ר׳ יצחק הניח ברכה: אברהם.

החכם השלם והותיק, חמר חדת עתיק, שייף עייל שייף נפיק, רב בקהילת תאזא, רב טוב לבית ישראל, גומל חסדים ביום ובלילה, מלמד תורה לילדי ישראל, הזקן הכשר הצדיק הרב אברהם הניח ברכה: אהרן.

גברא יקירא, פנינה יקרה, גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב, נטע נעמן, נגיד נאמן, נשיא הקהילה בעיר תאזא, דורש טוב לבית ישראל, חונן דלים ומחסה לאביונים, הזקן הבשר והצדיק ר׳ אהרן הוליד: שלמה, יעקב, רחל, פרלא, סימי, אסתרינא.

יחס דבדו – אליהו מרציאנו –

משפחת עלוגא

משפחה נכבדה המוזכרת בשטרות יהודי דבדו ובן בתעודה היקרה מאת הרב אברהם מרציאנו ז״ל השד״ר מירושלים. אבי המשפחה הראשון הוא דוד המי לעלוגי (עלוגא) והוא בנו של הנגיד סבא רבא ר׳ דוד (אדם נפטר ב״מ והניח אשתו בהריון, והאשה ילדה בן, נהגו בדבדו וכן בקהילות רבות במערב לקרוא לרך הנולד ע״ש אביו).

האשל הגדול, מעוז ומגדול, אילן ששרשיו מרובין, ראש גולת אריאל, תם וישר, אבונא הראשון, הסבא הקדמון, חסידא קדישא, הרב משה מרציאנו זלה״ה הוליד: דוד.

גברא רבא, ראש על ארץ רבא, סבא רבא, בן איש חיל רב פעלים, גזבר נאמן, נגיד מיומן, הצדיק ר׳ דוד הנזכר הוליד: אלעזר (הנק׳ עוויזר), יעקב (הנק׳ עקו), בן (הנק׳ לשגר), אברהם (הנק׳ ביבי), דוד הנק׳ לעלוגי (עלוגא), וכן שני בנים שלא נודע שמם.

הזקן הכשר, מנא דכשר, גזע ישישים, מוכתר בנימוסין, איש גבור חיל, אבי התעודה, אילן ששרשיו מרובין, הצדיק ר׳ יוסף מרציאנו (נכד או בן הנכד של ר׳ דוד עלוגא הנד) הוליד: מרדכי.

המרוחם, איש תם וישר, בענייניו מאושר, גומל חסדים טובים, הצדיק ר׳ מרדכי הנז׳ (המי ביבי) הוליד: יוסף, מכלוף, פריחא.

המנוח ועניו, מתהלך בתומו צדיק, מתפרנס מיגיע כפיו, טוב לה׳ וטוב לבריות, הזקן הכשר, ר׳ יוסף הנז׳ (המי צרינדי) הוליד: שלמה מנחם, מרדכי, יעקב, אברהם, דוד, עווישא, זמילא.

המנוח, תם וישר, משכים ומעריב, ירא אלהים וסר מרע, הזקן הכשר ר׳ שלמה מנחם הנז׳ הניח: שמעון, אליהו, מאחא, סתירא, נונא, פריחא, סעידא.

המרוחם, ירא אלהים וסר מרע, מתפרנס מיגיעת כפיו, בעל מדות טובות, הזקן הכשר ר׳ מרדכי הנז׳ הוליד: יוסף, יהודה, מיכאל, נונא, מרימא, סתירא.

המרוחם, טהור לב, נקי ובר, משכים ומעריב, הצדיק ר׳ יעקב הנז׳ לא הניח זרע ב״מ.

הנכבד, עושה צדקות, חי מיגיעת כפיו, משכים ומעריב, הצדיק ר׳ אברהם הנד הוליד: יוסף, יצחק, מרים.

הזקן הכשר, הולך תמים ופועל צדק, ירא את ה׳, הצדיק ר׳ דוד הנד הוליד: יוסף, יחייא.

הזקן הכשר, תם וישר, נקי ובר, גומל חסדים טובים, מדותיו מדות יוצרו, ירא ה׳ ושלם, הצדיק ר׳ מכלוף (המי לכוכא) הוליד: מרדכי, יעקב, מאחא, פריחא, מרימא, סתירא, נונא.

איש צדיק, איש חברה קדישא בחברת הרוחצים, חבר בחברת רשב״י, מוהל, משמח אלהים ואנשים, טוב לה׳ וטוב לבריות, בעל צדקות, ר׳ מרדכי הנז׳ הוליד: דוד, יוסף, יהודה, שלמה.

שלמה, יוסף, (שמעתי לאמור כי אביהם של שלמה ויוסף הנ״ל הוא אברהם).

הרב הצדיק, חכם לבב, חונן דלים, ביתו פתוח לרווחה, ירא אלהים וסר מרע ר׳ שלמה מרציאנו (המי די עלוגא) הוליד: אברהם, סתירא, סעידא, מאחא.

הזקן הכשר, מתהלך בתומו, מתפרנס מיגיע כפיו, עושה צדקות, גומל חסדים עם החיים ועם הנפטרים, איש חברה קדישא בקהילת לעיון, הצדיק ר׳ אברהם הנז׳ הוליד: שמעון, יוסף, נונא, סאעודא, עווישא. רחל, מרים, שושנה.

גברא רבא יקירא, זקן ונשוא פגים, גומל חסדים טובים, בעל צדקה וחסד, הצדיק ר׳ יוסף (אח ר׳ שלמה) הוליד: שלמה, אברהם, דוד הי״ד, יצחק הי״ד, רפאל, סאעודא, סתירא.

המרוחם, טהור לב, נקי ובר, משכים ומעריב, הצדיק ר׳ יעקב הנז׳ לא הניח זרע ב״מ.

הנכבד, עושה צדקות, חי מיגיעת כפיו, משכים ומעריב, הצדיק ר׳ אברהם הנד הוליד: יוסף, יצחק, מרים.

הזקן הכשר, הולך תמים ופועל צדק, ירא את ה׳, הצדיק ר׳ דוד הנד הוליד: יוסף, יחייא.

הזקן הכשר, תם וישר, נקי ובר, גומל חסדים טובים, מדותיו מדות יוצרו, ירא ה׳ ושלם, הצדיק ר׳ מכלוף (המי לכוכא) הוליד: מרדכי, יעקב, מאחא, פריחא, מרימא, סתירא, נונא.

איש צדיק, איש חברה קדישא בחברת הרוחצים, חבר בחברת רשב״י, מוהל, משמח אלהים ואנשים, טוב לה׳ וטוב לבריות, בעל צדקות, ר׳ מרדכי הנז׳ הוליד: דוד, יוסף, יהודה, שלמה.

שלמה, יוסף, (שמעתי לאמור כי אביהם של שלמה ויוסף הנ״ל הוא אברהם).

הרב הצדיק, חכם לבב, חונן דלים, ביתו פתוח לרווחה, ירא אלהים וסר מרע ר׳ שלמה מרציאנו (המי די עלוגא) הוליד: אברהם, סתירא, סעידא, מאחא.

הזקן הכשר, מתהלך בתומו, מתפרנס מיגיע כפיו, עושה צדקות, גומל חסדים עם החיים ועם הנפטרים, איש חברה קדישא בקהילת לעיון, הצדיק ר׳ אברהם הנז׳ הוליד: שמעון, יוסף, נונא, סאעודא, עווישא. רחל, מרים, שושנה.

גברא רבא יקירא, זקן ונשוא פגים, גומל חסדים טובים, בעל צדקה וחסד, הצדיק ר׳ יוסף (אח ר׳ שלמה) הוליד: שלמה, אברהם, דוד הי״ד, יצחק הי״ד, רפאל, סאעודא, סתירא.

הזקן הכשר, טוב וישר, מבבד תורה ולומדיה, בעל נדבות, אוהב תורה ולומדיה ר׳ שלמה הנז׳ הוליד: רפאל, דוד, ישועה, משה, יוסף, אליהו, מרימא, חנאני, אסתר, זהארי.

הצדיק, תכו וישר, בבל ענייניו מאושר, בעל צדקות, בעל מדות טובות, הזקן הבשר ר׳ אברהם הנד הוליד: ר׳ יוסף, שמעון, אליהו, דוד, רפאל, משה, אהרן, אסתר, עווישא, מרים, לוויהא, נונא.

דבדו עיר הכהנים- תולדות קהילה במרוקו ממגורשי סיביליה ומורסיה שבספרד-אליהו מרציאנו

 

פרק 16: פיוטים

פיוט ר׳ סעדיה אדאתי

ר׳ סעדיה אדתי אשרי יולדתו, פספאנייא היתה דירתו, ופנאדור היא קבורתו, ועלינו תגן זכותו.

ר׳ סעדיה אור המנורה, בצרור החיים היא צרורה, נשמתו הטהורה בישיבה של מעלה שורה, נהנה מזיו השכינה.

ר׳ סעדיה צ׳ווי עינייא, בזכותו רבי יחייד לבלייא, עלינא וועלא ליהוד די פדנייא, ויג׳ינא למשיח ואליה.

ר׳ סעדיה צווי לאה תמשי קול אולייה, ותגי בחאג׳תהא מוקדייא, זכותו תדרג עלייא.

במתיבתא דרקיעא, לכבודו שפתי אביעה, מלא משאלותי אל גדול דעה, ובטל מעלנו גזירה רעה.

ר׳ סעדיה מן גירוש קשטיליא, חין גזרו על ליהוד לפניא, ווהווא מן עשרא די כרג׳ו דגייא, פלמרכב רקבו בלא בחרייא.

ר׳ סעדיה בחכמה הוא מלא, בפרדס הוא יורד ועולה, ומתורתו לאחרים משקה ודולה, ובכתר שם טוב הוא מתעלה.

ר׳ סעדיה הווא מעא סחאבו, צוורו מרכב פלחיט וורקבו, ובאמר אלא׳ה ג׳א לבחר תחתו ווהרבו, כל וואחד די פאיין קאן מקתובו.

ר׳ סעדיה בחיים חיותו, לא ימוש מתוך ישיבתו, ומשפט וצדקה הורה לעדתו, הוא וכל בני חברתו.

וותהרס למרכב וובקא ידור, התא ג׳א לנאדור, וצאפט ליהוד באש ידפנו לגנדור, ומה ביה גיר לגוי בלחדור.

ומאת ה׳ היתה סיבה, קמו בני עוולה באיבה, והרגו מהם כמה אלפי רבבה, ורובם שרפו פלג'אבא.

חין סמעו לאומות האד למסאלא, קאלו נקותלו לגוי בתאפלא, ווצבט נזל עליהום מן אלאה תעאלא, ווהרבו קלהום ברפלא.

ר׳ סעדיה כחמה פניו יאיר, פנאדור וחביריו פדזאייר, דבדו ותלמסאן יגביר, עליהום סומכים בני העיר.

ופליל גאת חג׳רא מן ג׳בל מוג׳ודא, חסהא קיץ רעאד מדרדבא, וומא הרסת וולא עמלת כרבא, לקבר צדיק משאת בלהיבא

הבאים סעודה יעשו, על קברו רחמים יבקשו, ורחוקים אליו יידרושו, מבקשי פניו לא יחשו.

ישראל בצדיק ישמחו, צהלה ורינה ישיחו, חיים תן להם כי בך בטחו, קבצם לציון ושם ינוחו.

יא רבי עמל פי אוג׳ה תורה, פך ישראל מן כל הייא צרה, ווג׳מע קומי די פי כל הארא, לבית לקודש הייא למועתארא.

(כ״י שמעון די יוסף מרציאנו)

 

פיוט לכ׳ התנא רשב״י:

סימן מסעוד אצרף חזק.

מלך ישורון, עלה לחברון, ר׳ אהרן, קדוש הוא.

סידנא סידנא, יא מולא מירון, דימא קון מעאנא, יא רבי שמעון.

 

ספרים ארבע, הדפיס וטבע, תורתו קבע, אני קבע אני ה׳.

זאנא זאנא בעצאתו כדרא, וונתי יא רבי שמעון יא מול לחברה.

 

עשו הסכמות, חכמים רשומות, ארבע ארצות, בחר ה׳. סידנא, סידנא…

ואלה שמותם, ספר יעקב איש תם, פתוחי חותם, קודש לה׳. זאנא, זאנא…

דורש טוב שמו, אהוב בעמו, רבים יחכמו, מוסר ה׳. סידנא סידנא…

אחריו יגידו, אמר תלמידו, משפטיך יעידו, עדות ה׳. זאנא, זאנא…

צדיק וישר, כל טוב לא חסר, מלך וגם שר, בקהל ה׳. סידנא, סידנא…

רבי ומורי, הוא רץ כצבי, שפט טוב יורה, הלבה מסיני. זאנא, זאנא…

פעולת ההא, אמר בן האהא, ובעת ההיא, יאמר ה׳. סידנא, סידנא…

חייבים בכבודו, אמר תלמידו, יעידו יגידו, עדות ה'. זאנא, זאנא..

 

זכרו לברכה, זיFה וזכה, ראיתי כבה, עדות ה׳. סידנא, סידנא…

קדוש קדוש, מלא וגדוש, באוצר בלום, בקהל ה׳. זאנא, זאנא…

 

פיוט לכבוד אבא מארי, סימן אני שמואל מרציאנו

אני אשיר בשירי, לכבוד אבא מארי, שמו אליהו מורי, עטרת ראשי ונרי,

מה טוב טעמו ונאומו, יהיה אלקיו עמו.

שדי ישמור אותו, לו ולכל בני ביתו, מכל צרה יציל אותו, עד מלאת ימי זקנתו,

מה טוב וכו׳

מלן נשגב ועליון, יושב בסתר עליון, יזכה לראות את אפיריון, עם בוא אליהו וינון,

מה טוב וכו׳

ושדי יצליחו בבל קנינו, וכל אויביו יתן לפניו, יזכה לראות בני בניו, עם כל ישראל חביריו,

מה טוב וכו׳

אב רחמן תעזרהו, ומכל צרה תצילהו, ובטובך הגדול תסעדהו, בביאת משיח מבשרנו,

מה טוב וכו׳

לירושלים תעלה אותו, עם בל בני בריתו, לראות ארץ נחלתו, ולמלאת תאוותו,

מה טוב וכו׳

מלך מי כמוך, ואין עור בלעדיך, הטיבה ה׳ לחוסיך, ולי אני עבדיך,

מה טוב וכו׳

רחמן רחם עלינו, והשב נקם לשבננו, הקמים תמיד עלנו, בכל עת לכלותינו,

מה טוב וכו׳

ציון השב על כנו, ובית המקדש על מכונו, ויהודה ישוב למעונו, אל ארץ ארמונו,

מה טוב וכו׳

ה׳ אלקיך פדני, ומכל צרה גאלני, וביראתך הדריכני, ובדרך הטוב תנחני,

מה טוב וכו׳

אל אתה לא אל חפץ ברשע, סלח לי על כל פשע, בי אני מלא רשע, ואתה צדיק נושע,

מה טוב וכו׳

נא עליון השיבנו, אל ארצנו וזבולנו, הסר מעלנו חשבנו, כי אתה הוא אבינו,

מה טוב וכו׳

וקרב לנו קץ הישועה, והשמיענו תרועה, יושב הכרובים הופיעה, קיים לנו השבועה,

מה טוב וכו'

דבדו עיר הכהנים- תולדות קהילה במרוקו ממגורשי סיביליה ומורסיה שבספרד-אליהו מרציאנו-תשע"ב – עמ' 156-152

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 217 מנויים נוספים
דצמבר 2023
א ב ג ד ה ו ש
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

רשימת הנושאים באתר