להתהלך-באור-החיים-״המאורות-הגדולים״


להתהלך באור החיים-״המאורות הגדולים״ – לשושלת רבני  אסולין מאת:הרב משה שמיר אסולין.

להתהלך באור החיים

״המאורות הגדולים״ – לשושלת רבני  אסולין

מאת"הרב משה שמיר אסולין.

א. מו"ר זקני רבי מסעוד ב. מו"ר סבי רבי אברהם.

ג. אמו"ר רבי יוסף ־ ע״ה.

והחוט המשולש-לא במהרה ינתק ( קהלת ד,יב)

בארצות יהוה-דרכי איש ( משלי טז, ז)

ננסה להאיר באור יקרות את קורות משפחת אסולין מעיר המחוז תינג׳יר שבעמק הטודג׳ה אשר במרוקו, כאשר המוקד יהיה על רבני המשפחה, הלא הם: זקני המלוב״ן חסידא פרישא רבי מסעוד אסולין ע״ה, שהיה מלומד בנסים, ויהודים רבים נהגו לפקוד את חצר ביתו ובית מדרשו אחרי מותו, שם התפללו והדליקו נרות לכבוד הצדיק. זקני המשפחה סיפרו, שרבים וטובים נושעו בזכותו. הוא שימש כרב קהילת ״סלאת איית אסולין״ – ביכנ״ס ובימ״ד שהיו צמודים לחצר בית משפחת אסולין נ״י.

המאור השני הוא, סבא קדישא כמוה״ר רבי אברהם אסולין הי״ד, ששימש בקודש כרב ומו״צ באזור בני – מלל, שם גם נהרג על קידוש ה׳ בידי פורעים ערבים, כשהוא ניצב על משמרתו משמרת הקודש.

החותם המשולש בחוט המשולש הוא, אמו"ר ועט״ר הצדיק רבי יוסף אסולין ע״ה, אותו זיכו משמיא עם נוות ביתו אמו״ר זוהר-ה בת חנ-ה ע״ה – לגדל ״דור ישרים יבורך׳(תהלים קי״ב ג) בן י״ב שבטי יה, על ברכי אהבת תורת אלוקים חיים והליכה לאורה מתוף אמונה וענוה.

במשפחת אסולין פעלו עוד רבנים כבר דודי הרה״ג רבי מסעוד ישועה אסולין ע״ה, שלמד תורה בישיבת ״אביר יעקב" בראשות סידנא ״בבא סאלי״ ע״ה, נשא לאישה את ביתו של הרה״צ רבי שלוב אביחצירא ע״ה, ושימש כמו״צ ורב השוחטים בפאריז. בשנותיו האחרונות הוא שימש כמו״צ בירושלים.

כ״כ, המלוב״ן הרה״צ רבי יחייא חיים אסולין ע״ה מחכמי סאלי, ששימש כרב הראשי של אל – ג׳דידא {מאזאגן) במרוקו. על ציונו הק׳, חרוטות המילים: ״איש אלהים קדוש ונורא מאוד – מראהו אורה זו תורה, משנה וגמרא, בפיו ערוכה ושמורה״. עד היום, ציונו הק׳ מושך מבקרים רבים, היות והוא ידוע כפועל ישועות.

כאן המקום להזכיר את הדיין המקודש הרה״ג לוי אסולין ע״ה, אחיינו של רבי יחייא אסולין, ששימש כדיין ורב שוחטים באלג׳יריה. הוא כתב שני ספרים חשובים: ״זבחי אלהים״ – ספר יסוד ללימוד דיני שחיטה, ו"בני לוי – דרשות על התורה״, לע״נ שני בני שנפטרו בחייו.

״סלאת איית אסולין״: בצמוד לבית המשפחה במלאה היהודי, נישא לו בעוז והדר, ביכנ״ס ובימ״ד ״סלאת איית אסולין״ שם התפללו, ומשם הפיצו את דבר ה׳ בקרב שוחרי התורה הרבים בעיר. עם מעברנו מהמלאח לשכונה החדשה והיוקרתית הנקראת ״וילאז״, ביהכנ״ס נסגר, היות ולא הרחק משם בכיוון הירידה לוואדי וליד המסגד, ניצב לו ביהכנ״ס המרכזי בראשותו של הרה״ג אברהם ילוז ע״ה, ששימש כשוחט ורב העיר, אצלו למדנו חומש עם רש״י. קראנו פס׳ במנגינה, אותם תרגמנו לערבית.

כאשר ביקרתי במרוקו לפני מספר שנים, עשיתי את דרכי לביהכנ״ס ואל ביתנו הישן. השכן הערבי פתח לי לרווחה את ביהכנ״ס תמורת בקשיש, שם זיהיתי את מקום ארון הקודש, ואת החלון שפנה אל ביתנו, כך שמן הבית היה ניתן לשמוע את ניגוני התפילות, וקול התורה שמילא את האויר.

משפחת אסולין בעיר תינג׳יר

שבט משפחת אסולין בעיר תינג׳יר מתפצל לשני ענפים מרכזיים:

״אולד{ילדי} איית הדו" ו"אולד איית חקי״.

א. ״אולר איית הדר.

על משפחה ״אולר איית הדו״(ילדי ההנהגה) נמנים אחיה של סבתי אמא עליה ע״ה, הלא הם: ר׳ מאיר, ר׳ אהרון, ר׳ מרדכי, ור׳ מכלוף ע״ה, ששימש כ״שיח״ יהודי תינג׳יר. הם עסקו בעיקר במסחר והיו אמידים שפיזרו מהונם לצדקה, בבחינת ״פיזר לאביונים, צדקתו עומדת לעד״ (תהילים. י׳׳ב, ט).

זכורים לי ביקורי הרבים בפרדס של דודי ר׳ מאיר זצ״ל שחילק לנו פירות טריים ישר מן העץ, ואח״ב טבלנו להנאתנו בוואדי הזורם בסמוך לפרדס.

סבתי אמא עליה ע״ה היא אחותם של דודי הנ״ל, וכונתה בפי כל ״ללא עליה״ כאות הערכה והוקרה לאישיותה ומנהיגותה בקרב נשות העיר, ועוד יותר בזכות היותה ״אשת חבר״ ־ הסבא קדישא כמוה״ר רבי אברהם אסולין ע״ה, ששימש כרב העיר ״אויזרת״ ליד ״בני מלל״ שם הייתה משפחה ענפה לבית אסולין.

ב. ״ אולד איית חקי״

ענף משפחת ״אולד איית חקי״=(ילדי החוק, חוקת התורה} לבית אסולין, שימשו בעיקר כרבנים, ואכן שמם מעיד אליהם: ״חקי״ מלשון חוק, חוקי התורה, לאורם הם הלכו בבחינת הכתוב: ״ללמד אתכם חוקים ומשפטים״(דב׳ ד, יאי). הם הגו בתורת ה׳ יומם וליל בבית המדרש ״סלאת איית אסולין״ הצמוד לביתם. סבתי אמא עליה סיפרה שמהבית יכלה לעקוב אחרי ניגוני התפילה המענגים של מו״ר אבי, שהיה כידוע פייטן וחזן.

בשורות הבאות, ננסה להאיר את דמותם של שלושה אישים מהמשפחה המהווים שלושה דורות, והמתפרשים על פני תקופה של 150 שנה.

  1. מו״ר זקני כמוה״ר רבי מסעוד אסולין ע״ה.
  2. מו״ר סבי כמוה״ר רבי אברהם אסולין ע״ה.
  3. מו״ר אבי כמוה״ר רבי יוסף אסולין ע״ה.

א. מו״ר זקני ־ המלוב״ן הרה"צ, רבי מסעוד אסולין ע״ה.

מו״ר זקני נולד בשנת 1840 , ונפטר בשיבה טובה ב 1912, בגיל 72 בבחינת הכתוב: ״את מספר ימיך אמלא״ (שמות מ, כס. ״א-מ-ל-א״ בגימטריא 72 . הוא היה גדול בתורה, אותה הפיץ בקרב צאן מרעיתו בביהכנ״ס המשפחתי שהיה צמוד לביתו. הנהגותיו היו לאור נתיבות הקבלה מתוך קדושה וטהרה, ומעל לכל מתוך ענוה, דבר שזיכה אותו שגם אחרי מותו, יהודי המקום נהגו להדליק נרות לעילוי נשמתו, לקרוא פרקי תהילים ולשטוח את בקשותיהם ותחינותיהם לפני בורא עולם בזכותו, דרכו מצאו ישועה לבקשותיהם אצל אבינו שבשמים, בבחינת: ״גדולים צדיקים במיתתם, יותר מבחייהם״(חולין ז ע״ב).

מעשה ניסים אודותיו, סופרו במשפחה, להלן שניים מהם:

מעשה המופת הראשון:

״כי ידעתיו למען אשר יצוה אח בניו אחריו, ושמרו דרך יהוה לעשוח צדקה ומשפט״(בר' י״ח י״ט).

מספרים עליו שזכה למות מיתת נשיקה כדברי רבנו-אור־החיים־הק׳ לגבי מיתת נדב ואביהו בני אהרון: ״נקרבו לפני אור עליון בחיבת הקודש, ובזה מתו. והם סוד מיתת נשיקה שבה מתים הצדיקים״(ויקרא טז׳ אי. ע׳׳פ בבא בחרא יז׳ אי).

הסיפור מתחיל ביום שני בשבוע, שלושה ימים לפני מותו, לאחר שנפל למשכב.

רבים באו לקיים מצות ביקור חולים, ביניהם גם אנשי חברה קדישא. הוא התיישב על המיטה ואמר להם בהאי לישנא:

אשריכם ישראל שאתם עוסקים בחסד של אמת והולכים בדרכו של הקב״ה שטיפל בכבודו ובעצמו בקבורת משה רבנו ע״ה, ובכך מקיימים מצוה מדברי חכמים כדברי הרמב״ם על הכתוב: ״ואהבת לרעך כמוך״ (ויקרא י״ט, ח׳יי), אבל מה לעשות וריבון העולמים יתעלה שמו, נותן לי עוד מספר ימי חסד בעולם הזה, כדי שאהיה מוכן ליום פקודה – יום בו אעמוד למשפט בפני ׳מלך המשפט׳. תלכו לשלום, ותבואו ביום רביעי אחה״צ. סימן לדבר, יחלו לטפטף גשמי ברכה, ורק אז, אחזיר את נשמתי לבוראי.

אכן, ביום רביעי, בין הערביים בזמן עלות המנחה בבחינת: ״תיכון תפילתי קטורת לפניך משאת כפי מנחת ערב – הקשיבה לקול שוועי מלכי ואלוהי ״(תהלים קמא, ב), מו״ר זקני ישב ברחבת ביהכנ״ס כשהוא מוקף בבני ביתו, ולאחר שטיהר את עצמו, החל לצוות לבני ביתו ובראשם בנו חביבו הרב אברהם ע״ה: להרבות בלימוד תורה וקיום מצוותיה מתוך קדושה וטהרה, שלום ואחווה. וכן לשמור ״דרך ה׳ – לעשות צדקה ומשפט״ בבחינת עדות ה׳ על אברהם אבינו: ״כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו אחריו ־ ושמרו דרך יהוה לעשות צדקה ומשפט״ (בד יח יט). אברהם נבחר להיות אבי האומה ע״י הקב״ה, בזכות החינוך שנתן ליצחק ולזרעו אחריו, ללכת בדרכי ה׳.

מהביטוי ״אחריו״ ניתן ללמוד, שגדולתו של אדם ניכרת בכך שבניו הולכים ״אחריו״ = אחרי דרכו גם לאחר מותו. אכן, בנו הסבא קדישא המשיך בדרכו ברבנות, כפי שיפורט להלן.

כזכור, אנשי חברה קדישא התבקשו ע״י מו״ר זקני ע״ה ביום שני, להגיע ביום רביעי לעת ערב, דבר שאכן הם עשו. הם התקרבו לבית בדחילו ורחימו, אבל נעמדו בקצה הרחבה, וחששו להתקרב. מו״ר זקני שהרגיש בחששם, קרא להם לבוא היות ״והגיע זמן קריאת שמע…״. השמים אכן התקדרו והתכסו בעננים, טפטופי גשמי ברכה הרוו את האדמה כפי שאכן הוא ניבא להם ביום שני, ורק אז ביקש מהם לקרוא יחד אתם קריאת שמע, כאשר בסופה החזיר את נשמתו הטהורה לבוראה, מנוחתה עדנה.

התופעה הנ״ל מוסברת ע״י רבנו־אור- החיים־הק׳ ע״פ הקבלה אצל יעקב אבינו שם נאמר: ״ויקרבו ימי ישראל למות״(גד מ״ז כ״ט). איך ידע יעקב שהוא עומד למות? התשובה: יעקב הרגיש במיתתו הקרובה היות ״וחלקי הנשמה שעלו ממנו מידי לילה לאחר שתוקנו מידי יום ויומו, עומדים ניצבים מולו כשהם זוהרים ומאירים מול הצדיק. וכך הוא הבין שזכה לתקן את סוד ניצוצי הנשמה שקיבל עם בואו לעולם, אשריו ואשרי חלקו.

להתהלך באור החיים-״המאורות הגדולים״ – לשושלת רבני  אסולין מאת:הרב משה שמיר אסולין.

 

 

 

להתהלך באור החיים-״המאורות הגדולים״ – לשושלת רבני  אסולין מאת:הרב משה שמיר אסולין.

קונטרס רבני אסולין       

מעשה המופת השני:

״ברכת יהוה היא היא תעשיר (משלי י כ״ב).

 גילוי אליהו הנביא.

המעשה אירע ביום השני לחול המועד פסח, כאשר מו״ר זקני יצא לכיוון השוק הערבי, כדי למכור מספר רצועות עור, אותן הסתיר מתחת לגלימתו בגלל חול המועד, שכידוע אסור לעשות בו מלאכה.

איש הדור פנים פגש במו״ר זקני וברכו לשלום, מו״ר זקני ברכו בברכת חג שמח ושאל לשלומו ומאיזה עיר הוא מגיע, היות ולא היה מוכר בעיר. האיש סיפר שהוא מרגיש שמו״ר זקני הולך למכור דבר מה בשוק, וטען בפניו שזה אסור בחול המועד, ובפרט אדם במעמדו כרב קהילה חשובה. מו״ר זקני סיפר לו שהמצב הכלכלי קשה, ולכן הוא עושה זאת בצנעה, ורק לערבים, כדי שיוכל לקנות את צורכי החג.

איש המעלה נתן למרר זקני מטבע זהב ואמר לו: לך לשלום, ועל הדרך תקנה את צורכי החג. הוא גם ציווה אותו: ״שמור היטב על המטבע״.

לאחר קבלת המטבע, האיש נעלם כלא היה. מו״ר זקני הבין מכך שאכן הוא זכה לגילוי וברכת אליהו הנביא. מאז ב״ה השפע לא פסק מביתו, ומבית יוצאי חלציו בבחינת: ״כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר״(מל״א, יז, יד). ויכל להתמסר ללימוד תורה וגמילות חסדים. תופעה שעברה במשפחה בבחינת: ״ברכת יהוה היא תעשיר – ולא יוסף עצב עמה״(משלי י כב).

בארנקו של מו״ר אבי ע״ה, נמצאו לאחר עלייתו לגנזי מרומים י״ב מטבעות של עשרה ₪ בלבד. כל אחד מ-י״ב ילדיו – י״ב שבטי יה, קיבל מטבע אחת לברכה כהמשך לברכתו של אליהו הנביא למו״ר זקני. אהבתי תמיד לשמוע את הסיפור מחדש מפי סבתי אמא עליה ע״ה. היא נהגה לצטט את דברי הנביא יחזקאל:

״נפתחו השמים ואראה מראות אלהים״ (א, א), היות וגם היא הרגישה תמיד, איך השפע יורד עליה ועל ב״ב מן השמים. כל זאת, בגלל אמונתה וצדקותה כי רבה.

ב. מו"ר סבא קדישא – כמוה״ר רבי אברהם אסולין הי״ד.

מו"ר סבי הק׳ הרה״צ רבי אברהם אסולין ע״ה, שימש בקודש כרב ושוחט בעיר אויזרת ליד בני מלל. הוא טיפל בצורכי הקהילה החל מהפצת תורה, שחיטה, מוהלות, סת״ם, וכלה בקריאה בתורה. ההסמכה לרבנות באותה התקופה, כללה בחינה בכל מקצועות התורה: שו״ע, גמרא, שחיטה, מילה, סת״ם, קריאה בתורה וכו'.

את תורתו הוא ינק ממו"ר אביו הצדיק רבי מסעוד ע״ה בביהמ״ד הצמוד לביתם, עד שהוסמך לרבנות.

כבר בילדותו, הוא בלט בחריפותו כ״צורבא מרבנן׳, ובמידותיו התרומית מתוך קדושה וטהרה. נוות ביתו מרת אמא עליה ע״ה ורבני העיר מספרים, שאת רוב עתותיו הוא הקדיש לתורה מתוך קדושה וטהרה, והפצתה בקרב שוחרי תורת אלוקים חיים.

מו״ר אבי ע״ה סיפר לי שמו״ר סבו רבי מסעוד ע״ה, ביקש מבנו רבי אברהם ע״ה, לא לעסוק בשחיטה, ולהתמקד בהפצת התורה. כאשר התמנה רבי אברהם ע״ה לרב קהילת אויזרת, התברר שהשוחט המקומי נאלץ לעזוב לתקופה מסוימת. ראשי הקהילה ביקשו ממנו למלא את מקומו לתקופה קצרה, והחל לשחוט.

״הנסתרות ליהוה אלהינו – והנגלות לנו ולבנינו עד עולם״(דב׳ כט, כח). כאשר היה בדרכו לתינג׳יר, נשדד ונרצח ע״י פורעים ערבים בני עוולה שארבו לו בדרך, ליד מעיינות ״עין אסרדון שבבני מלל. ביקרתי במקום לפני מספר שנים, ואף חיפשתי את בית העלמין היהודי, אבל התברר שבמקום הוקם סכר ענק, בתי מלון, וגנים מרהיבים תיירותיים. כל זה, על חורבן בית העלמין היהודי.

במותו, רבנו השאיר אחריו אלמנה צעירה אמא עליה ע״ה, שהייתה ביתו של מנהיג הקהילה. היא לא נישאה מחדש, למרות שאת ידה ביקשו תלמידי חכמים גדולים. כמו כן, הוא השאיר בן שהיה רק בן חמש הלא הוא מו״ר אבי ע״ה, בת בוגרת, הלא היא אמא חניני ז״ל, וקהילה ללא רועה.

את הסיפור הזה שמעתי ממו״ר אבי ע״ה, לאחר שהתחלתי ללמוד שחיטה וכבר התחלתי להתאמן על סכינים אצל הרב יעקב דהן ששימש כרב השוחטים במשחטת ״עוף טוב״. בעקבות כך, מו״ר אבי ביקש ממני לעזוב את השחיטה, דבר שאכן עשיתי.

הרה״צ רבי מימון מלכה ע״ה מקרית אתא שמוצאו מהעיר תינג׳יר, מזכיר בספרו ״מי מעין״ את סבא ע״ה. הוא גם מציין שנהגו לציין את ההילולה שלו בהדלקת נרות ולימוד תורה לע״נ.

להתהלך באור החיים-״המאורות הגדולים״ – לשושלת רבני  אסולין מאת:הרב משה שמיר אסולין.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 171 מנויים נוספים

יולי 2021
א ב ג ד ה ו ש
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

רשימת הנושאים באתר