נשים-יהודיות


אלמנתו של סאנג׳רו, ששירת את סגן־ הקונסול של בריטניה ברבאט,

אלמנתו של סאנג׳רו, ששירת את סגן־ הקונסול של בריטניה ברבאט,נשים יהודיות

דורשת פריעת חוב

השגרירויות והקונסוליות שמושבן היה בטנג׳יר העסיקו יהודים כתורגמנים, כסוכנים קונסולריים וכסגני־קונסולים בערים שונות במרוקו, ובמאה ה־19 עלה מספרם של היהודים ששימשו בתפקידים אלה. התעודות להלן נוגעות ליהודי ששירת את קונסול בריטניה ברבאט. לפי מקור מהעשור השני של המאה ה־19, סגן־הקונסול של בריטניה ברבאט היה יהודי ושמו אבודרהם. רופא אנגלי שביקר במרוקו בשנות העשרים כותב שהתורגמן ברבאט הוא יהודי שהגיע מתיטואן. בתעודה מ־18 בנובמבר 1837 נאמר שהסוכן הקונסולרי של בריטניה ברבאט הוא י׳ בן דהאן. ב־3 באוגוסט 1891 נכתב שיצחק דרמון הוא תורגמן של הקונסול הבריטי בעיר. משנות העשרים של המאה ה־19 עד סוף המאה היו יהודים גם בנציגויות של מדינות אחרות ברבאט, כגון של צרפת, של ארצות־הברית, של ספרד ושל אוסטריה. התעודה להלן היא מתקופת הסולטאן חסן הראשון, ששלט מ־12 בספטמבר 1873 עד מותו ב־9 ביוני 1894

תביעות כספיות של אלמנות

תעודה מספר 3

משר ההוץ של בריטניה לג׳והן דרומונד האי בטנג׳יר

November 9, 1885

Draft

Sir J. D. Hay

Tangier

Sir,

I transmit to you herewith a letter and its inclosures. which have been rec[eived] from Mrs Sangero, widow of a late servant of the British V[ice] Consul at Rabat with regard to the settlement of certain claims of her late husband, and I have to request that you will furnish a report on the matter.

תרגום

9 בנובמבר 1885

אני מעביר אליך מכתב שהגיע מהגב׳ סאנג׳רו, אלמנתו של משרת סגן־הקונסול הבריטי ברבאט, בקשר ליישוב תביעות שהיו לבעלה, ואבקשך לדווח על העניין.

[ללא חתימה]

הערת המחבר :   1893-1816- John Drummond Hay, בן למשפחת דיפלומטים. שירת בשירות הדיפלומטי תחת אביו, שהיה הקונסול הכללי של בריטניה בקושטא בשנים 1844-1840 . ג׳והן כיהן מ־1845 ועד 1860 כקונסול בריטניה במרוקו ומ־1860 ועד 1886 — כשגריר. ייצג גם את אוסטריה־ הונגריה, דנמרק והולנד במרוקו. היה בעל מעמד חשוב בחצרות הסולטאנים, והגן על היהודים בעתות של רדיפות והתנכלויות. ראו עליו בחיבורים של: 1896 ,Trotter, 1881; Brooks

קטע ממכתב סגן־הקונסול של בריטניה ברבאט לג׳והן דרומונד האי נמצאו מסמכים המעידים על החוב, אבל החייבים כבר נפטרו

Extract of a letter from the British Vice Consul at Rabat to Sir John

Drummond Hay, dated December 13, 1885 I have received your letter of the 23rd ultimo, relative to the petition which has been forwarded to the Foreign Office by the widow of the late Samuel Sangero, who was formerly employed in this Vice Consulate.

On searching the Archives of this Vice Consulate, I have found the enclosed 16 documents which appear to relate to debts owing to Sanjero. The debtors I believe are long since dead and I should think the recovery of any part of these debts hopeless. Mulay Hamed, the Sultan's uncle, for whose alleged debt I can find only the enclosed memorandum, is, I hear now in Egypt.

I am & (signed) John Frost

תרגום

13 בדצמבר 1885

מאשר קבלת מכתבך מ־23 בחודש הקודם בקשר לבקשה שהגישה למשרד־החוץ אלמנתו של שמואל סאנג׳רו, שהועסק בלשכת סגן־הקונסול. בחיפוש בארכיון של לשכת סגךהקונסול מצאתי 16 מסמכים המאזכרים חובות שחבים לסאנג׳רו. לדעתי, החייבים נפטרו זה מכבר, ותשלום החובות או חלקם נראה לי חסר סיכוי. מולאי חאמד, דודו של הסולטאן, שעל חובו כביכול מצאתי רק את התזכיר הרצוף, נמצא עתה, כך נודע לי, במצרים.

ראמו אביטבול, אלמנתו של יוסף חדידה, תובעת זכות על נכסי דלא־ניידי

 

תעודות 11-8נשים יהודיות

ראמו אביטבול, אלמנתו של יוסף חדידה, תובעת זכות על נכסי דלא־ניידי

תעודה 8

מסגן־הקונסול של בריטניה למשה ויצחק אביטבול בלונדון

Mogador 26 April 1865

To Mes Moses and Isaac Abitbol

London

Gentlemen

The local Moorish Authorities have informed me that a Moorish Subject named Ramo Abitbol, widow of Joseph Hadida, deceased, lays claim to a large amount of real property in this town, and that she states she is prevented by you from getting possession of the same.

I have therefore to request that you will be good enough to furnish me, within three months from this date, with a clear and explicit statement of your claims against the said Ramo Abitbol, in order that I may submit the same, through your Attorney, to the Hebrew Tribunal of Mogador which will have to judge the case.

I am & C (signed) Frederick Carstensen

םגן קונסול בריטניה במוגדור בשנות החמישים והשישים של המאה ה־19.

תרגום

מוגדור 26 באפריל 1865

הממשל המקומי הודיעני שנתינה מאורית ושמה ראמו אביטבול, אלמנת יוסף חדידה, תובעת זכות על נכסי דלא־ניידי רבים במוגדור, וטוענת שאתם מונעים ממנה את מימוש זכותה על רכוש זה. אבקשכם להגיש בתוך שלושה חודשים הצהרה על תביעותיכם נגדה, כדי שאוכל להעבירה באמצעות בא כוחכם לבית הדין היהודי במוגדור שיחליט בנידון.

תעודה 9

סגן־ הקונסול במוגדור מעביר למשה ויצחק אביטבול את העתק המכתב ששלחה אליו ראמו אביטבול, אלמנתו של יוסף חדידה

Mogador 26 April 1865

To Messrs Moses & Isaac Abitbol

London

Gentlemen

I enclose for your information and guidance the copy of a letter which has been addressed to me by Ramo Abitbol widow of Joseph Hadeda, deceased.

I am

signed) Frederick Carstensen)

תעודה 10

מסגן־הקונסול במוגדוד למשה ויצחק אביטבול בלונדון עליהם למנות בא־בוח לייצוג עניינם בפני בית הדין

Mogador 26 July 1865

Messrs Moses & Isaac Abitbol 8 Finsbury Circus, London

Gentlemen

I have received your letter of the 29th ultimo with reference to the claim put forward by Mrs Ramo Hadida to the property in this town.

It will be neccessary for you to appoint as soon as possible, an Attorney in Mogador, to represent you at the Hebrew Tribunal which is to decide the case, and you must furnish him with all the documents required to prove what you state to me in your letter.

Your Attorney shall, of course, receive from me all the support which your interests may require.

I am

signed) Frederick Carstensen)

תרגום

מוגדור 26 ביולי 1865

מאשר קבלת מכתבכם מ־29 בחודש שעבר בעניין תביעתה של הגב׳ ראמו חדידה לרכוש בעיר זו. עליכם למנות במהירות האפשרית בא־כוח כדי שייצג אתכם בפני בית הדין היהודי, ועליכם לתת לו את המסמכים הדרושים לאישור הדברים שכתבתם אלי. בא־כוחכם יקבל ממני כמובן את כל הסיוע שיידרש לכם.

תעודה 11

מסגן הקונסול במוגדוד למשה אביטבול בלונדון הדיון בזכויות האשה הנ״ל נדחה כי לא מונה בא־כוח

Mogador 23 April 1866

Moses Abitbol Esq[uire] 3 Newington Cresent Kensington, London Dear Sir

Indisposition has prevented me from answering your letters of the 22 January and 20 February are thus.

If you refer to my letter of the 26th of July 1865 you will find that it is your own fault that you have not been represented at the Hebrew Tribunal of Mogador, but in order to enable you to name an Attorney and to produce any additional evidence bearing on the pending question, I have stopped further proceedings in the matter during three months from the 1st of May next.

The decision of the Mogador tribunal is not final, appeal can be made to Marocco.

I remain (signed) Frederick] Carstensen.

תרגום

מוגדור 23 באפריל 1866

[לאחר התנצלות על איחור בתשובה למכתביו מ־22 בינואר ומ־20 בפברואר], אם אתה מתייחס למכתבי מ־26 ביולי 1865, הרי באשמתך לא מצגת על־ידי בא־כוח בפני בית־הדין היהודי במוגדור. אבל כדי לאפשר לך למנות פרקליט ולהציג עדויות נוספות, עצרתי את הטיפול בנושא למשך שלושת החודשים הבאים החל ב־1 במאי. ההחלטה של בית הדין במוגדור אינה סופית, וניתן לערער [בפני בית הדין] במראכש.

מעודה 12

מסגן־ הקונסול של בריטניה לקונסול צרפת במוגדור על אסתר חלפון, המקבלת דמי שכירות

Mogador 30 December 1867

Monsieur Beaumier  French Consul, Mogador Sir

…With regard to the query put to you by Dr Thevenin I have to state that the widow Esther Halfon, daughter of the late Abraham Cohen is the person duly and regularly authorized to receive the rent of the house tenanted by Dr Thevenin, but the Doctor may, if he likes, pay the rent into my hands, as you caused to be done with the rent for the four past months, and thus remove from himself all responsibility as regards the question of the next of kin of Abraham Cohen.

I have

Signed) Frederick] Carstensen)

תרגום

מוגדור 30 בדצמבר 1867

בקשר לשאלה ששאל ד״ר תבנין, עלי לומר לך שהאלמנה אסתר חלפון, בתו של המנוח אברהם כהן, היא האדם המורשה לקבל את דמי השכירות לבית ששוכר ד״ר תבנין, אבל הוא רשאי, אם הוא מעדיף, לשלם לי, כפי שגרמת שייעשה בדמי השכירות לארבעת החודשים האחרונים, וכך יסיר מעצמו כל אחריות לגבי בעיית שאר בשרו של אברהם כהן.

תעודות 14-13 אשה תובעת מדייר לפנות דירה שהשכיר לו בעלה

תעודה 13

מסגן־ הקונסול של בריטניה לסעדיה דה א׳ כהן על הדייר לעזוב אה הדירה

British Vice Consulate Mogador 7 December 1872

Mr Sahadia de A. Cohen

Mogador

Sir

At the request of Mrs Mesoda de Daniel Cohen, wife of Mr Daniel de A. Cohen, 1 have to communicate to you, that on behalf of her husband now absent from Mogador, she gives you notice to quit on the 31st day of March 1873 the apartments now occupied by you and hired to you by Mr Daniel de A. Cohen

I am

signed) Frederick] Carstensen)

הערת המחבר :  דניאל בן אברהם כהן נזכר ב־21 בפברואר 1861 כמי שגר במדינה ( = הרובע המוסלמי) במוגדור: 830/2 FO. ב־1 בספטמבר 1864 בתור אזרח בריטי בעל בית ומחסן בעיר: /99 FO 631/3 121 = FO, מהסוחרים החשובים בעיר. פעיל בחיי הציבור, ומ־1873 נשיא הקהילה ונשיא הסניף המקומי של כי״ח, תמך בחינוך מודרני. לחם במיסיון האנגליקני שפעל במוגדור, וביולי 1879 השתתף במשלחת של מנהיגי הקהילה אצל הקונסול הבריטי בקשר לפעולות המסיון.

תרגום

7 בדצמבר 1872

לבקשת הגב׳ מסעודה דה דניאל כהן, אשתו של דניאל דה א׳ כהן, עלי להודיעך כי היא נותנת לך התראה בשם בעלה, הנעדר עתה ממוגדור, כי ב־31 במרס 1873 עליך לעזוב את הדירות שבהן אתה דר ושהשכיר לך מר דניאל דה א׳ כהן.

תעודה14

מסגף הקונסול לסעדיה ה נ ״ל הבעל אישר את הודעת אשתו בדבר פינוי הדירה

British V[ice] Consulate Mogador 29 January 1873

Mr Sahadia de A. Cohen

Mogador

Sir

With reference to my despatch of the 7th of last month giving you warning to quit the house of Mr Daniel de A. Cohen, on the 31th of March next, I have now to inform you that Mr Daniel de A.Cohen having returned to Mogador and confirmed the warning which has been given by his wife.

I am

signed) Frederick] Carstensen)

תרגום

מוגדור 29 בינואר 1873

בקשר למכתבי אליך ב־7 בחודש הקודם, שבו הודעתי לך שעליך לפנות את דירתו של דניאל דה א׳ כהן ב־31 במרס הבא, עלי להודיעך שהנ״ל חזר למוגדור ואישר את ההתראה שנתנה אשתו.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 186 מנויים נוספים

אוגוסט 2022
א ב ג ד ה ו ש
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

רשימת הנושאים באתר