פריאנטה


אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בשם מגן עזרך …יצחק  פריאנטה

 ראש השנה : לאחר ההכנות של אלול בתשובה ומעשים טובים מגיע ראש השנה, שכשמו, מסמל את ראש ומרכז העצבים והמח של גוף השנה כולה, שבה 365 ימים כנגד 365 גידי הגוף, הפועלים על ידי עצבי הגוף, ראש השנה, בזמן, מרוכזת השכינה וקדושה ממנה יונקים כל ימי השנה בדומה לבית המקדש, במקום, בירושלים שבארץ ישראל, ממנו יונקים כל אומות העולם, הדבר מתגלה מהערך המספרי של בית המקדש השווה לערך המספרי של ראש השנה 861, כל ביטוי ראש השנה 861=360+501 בית המקדש 861=449+412 חשיבות המספר 861, כפי שראינו לעיל נעוץ בעובדת היות 860, כפילות שם א-להים 86 בעשר, 860, כפי שראינו לעיל נעוץ בעובדת היות 860, כפילות שם א-להים 86 בעשר, 860 בתוספת, א , המרמז לאלופו של עולם, מקור הדין והרחמים.[המסתורין במועדים].

יום כפור: כוח יום כפורים, כיום של חבור שמים וארץ, מתגלה מהערך המספרי של המילים, יום כפרים [בספר תורה, מופיע יום כפרים עם ניקוד קובוץ, במקום  אות [ו] יום כפרים, בצרוף שתי התיבות [צרוף, המרמז על היות הדבר אמצעי] שווה 408 40+200+80+20+40+6+10 כערך המלה, זאת 408=400+1+7 , כפי שראינו, לעיל מביעה את חבור [ז] 7 מלכות, ארץ עם מקורה העליון אותו מסמלות אותיות א-ת, אותיות, האלף-בית, מקורו העליון הרוחני של העולם, זאת, מדרגה מיוחדת ליום כפורים, כפי שנרמז בתורה על עת כניסת הכהן הגדול לקודש הקודשים [ויקרא טז\ג] בזאת יבוא אהרן אל הקודש, דרגתו הרוחנית העליונה של יום כפרים 408 היא מביאה לזאת 408. ההכנה לכך החלה בראש השנה, בקול 136 וממון 136 ומסתיימת, בצום 136 יום הכפורים, המשלים ל 408 136כפול 3 .דרגתו הקדושה של יום כפור מתגלה גם ממיקום האותיות השווה 100 כערך האות ק, אות הקדושה 100=13+10+20+17+11+13+6+10 יום הכפורים, שווה במיקום אותיות, 111 כערך האות אלף, א 111=80+30+1 הדבר המלמד על שורשו העליון של יום הכפורים, הקשור לכתר עליון, פלא 111 עליון , המספר, 111, מסמל את מקור שלשת העולמות העליונים שמקורם קודש 100 קודשים 10+1.[המסתורין במועדים].

סוכה : לאותיות לפני ואחרי המלה, סוכה יש גם משמעות שיש בה ללמד על חשיבות, הסוכה, האותיות לפני המלה סוכה בונות את המלה [הדין] ומלמדות על היות הסוכה, קשורה למידת הדין האותיות לאחר המלה סוכה, בונות את המלה [עלוז], מקור העליזות והשמחה, אליה מתעלים ישראל בסוכות, ברוב שמחה קשר הדין, לעליזות, ושמחה, המתפתחת ממנו, כפי שבא לידי ביטוי בסוכות מתגלה לפי חכמי הסוד [קהלת יעקב, ערך שמחה] מהיות השמחה, קשורה למידת הגבורה והדין, הדבר נרמז בהיות המלה, שמח, בנויה מאותיות [חמש] , שפרושו חמוש וגבורה, כמו כן, האות ה, משם ה", רומזת לגבורה ודין, על פי הסוד, בהיותה דין וגבורה מתפתחים ממידת הקשורה לאות ה. [המסתורין במועדים]

 

סוכה : לאותיות לפני ואחרי המלה, סוכה יש גם משמעות שיש בה ללמד על חשיבות, הסוכה, האותיות לפני המלה סוכה בונות את המלה [הדין] ומלמדות על היות הסוכה, קשורה למידת הדין האותיות לאחר המלה סוכה, בונות את המלה [עלוז], מקור העליזות והשמחה, אליה מתעלים ישראל בסוכות, ברוב שמחה קשר הדין, לעליזות, ושמחה, המתפתחת ממנו, כפי שבא לידי ביטוי בסוכות מתגלה לפי חכמי הסוד [קהלת יעקב, ערך שמחה] מהיות השמחה, קשורה למידת הגבורה והדין, הדבר נרמז בהיות המלה, שמח, בנויה מאותיות [חמש] , שפרושו חמוש וגבורה, כמו כן, האות ה, משם ה", רומזת לגבורה ודין, על פי הסוד, בהיותה דין וגבורה מתפתחים ממידת הקשורה לאות ה. [המסתורין במועדים].

וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל[לג/א]אומר אהבת חיים ידוע מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה שאין העולם מתקיים אלא בזכות תורה וברכה , כמו שכתוב כי שם צווה השם את  הברכה חיים עד העולם והמברך מתברך, וכתוב הני כי כן יבורך גבר , והביא במסורה שלוש פעמים וזאת הברכה, וזאת  התרומה, וזאת התורה רוצה לומר החוט המשולש לא במהרה ינתק, כל פרקמטיא של משה הייתה בזאת ובוטח בזכות שלושה אבות זאת ראשי תיבות זכות אבות תמיד אם קימתה וזאת התרומה ונתת מעשר ותרומה וצדקה, השם יזכה אותך לזאת השני דהיינו וזאת התורה, וכל המקים את התורה מעוני סופו לקימה בעושר וזאת השלישי דהיינו וזאת הברכה זה השפע- וזאת הברכה

וזאת הברכה ממשיך אהבת חיים ואומר כתוב בספר שמנה לחמו שבשעה שברך משה את השבטים לא ברכם כסדר תולדותם ולא כסדר דגליהם אלא ברך אותם על סדר מה שעתיד להיות לימות המשיח ואיך ינחלו ישראל את הארץ והחיל מראובן לא מפני שהוא הראשון אלא מפני שהוא עתיד לבוא במלחמה בראשונה במלחמת גוג כדאיתא באדרא ובזוהר הקדוש פרשת ויחי שעתידים לעורר מלחמה בארץ ישראל בזמן שיתגלה המשיח אז יצאו שבט ראובן ויעשו מלחמות בעולם וינצחו ויתגברו על האומות, ולכן ברך אותם משה.

וזאת הברכה. אומר בעל התורים לעי"ל מיניה כתיב אשר אני נותן לבני ישראל וסמיך ליה וזאת הברכה לומר אני מסכים על ברכתם וזאת הברכה. בגי" [זו היא התורה] כי בזכות התורה ברכה: משה איש האלוהים. ראשי תיבות[מאה]  וסופי תיבות [משה] וזהו ה" אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים שאמר תנו לו [ק] ברכות בכל יום וכל ברכה וברכה [י] זהובים הרי אלף לכך אמר יוסף ה" עליכם ככם   אלף פעמים משלי ויברך אתכם משלו, הפסוק מתחיל ב [ו] ומסיים ב [ו] לומר שבירך 12 שבטים.

וזאת הברכה אומר רבנו סעדיה בן אור בספרו ערוגות הבושם והנה יש להתבונן מה טעם אמר הכתוב וזאת הברכה בלשון יחיד, היה לו לומר בלשון רבים "ואלו הברכות אשר ברך משה" , שהרי משה ברך את שנים עשר השבטים באופן פרטי, לכל שבט ברך ברכה אחרת המיוחדת לו. ונראה לי כי משה רצה להמשיך אור הברכה על ישראל מבחינת ארבעה שמות הקדושים הרמוזים בסוד ארבע העולמות הקדושים, האצילות הקדוש, הבריאה אשר הוא סוד עולם הכיסא, היצירה סוד עולם המלאכים והאופנים, ועולם העשייה אשר הוא סוד עולם חיות הקודש, וארבעה שמות אלו עולין בגימ" [רל"ב] כמניין תיבת הברכה. עוד נלמד כי משה רצה להמשיך עליהם אור מסוד האחדות העליון הפשוט והגמור בתכלית האחדות. ולפיכך אמר הכתוב וזאת הברכה בלשון יחיד.

אשריך ישראל מי כמוכה עם נושע בשם מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו אויבך לך ואתה על במותימו תדרוך[לג/כט] אומר אהבת חיים איזה חרב זה? וכי יש חרב לקדוש ברוך הוא? כמו שאנחנו מזכירים בליל הסדר וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים וגם בישעיה [כז/א] כתוב ביום ההוא יפקוד השם בחרבו הקשה הגדולה והחזקה על לוויתן נחש בריח ועל לוויתן נחש עקלתון והרג את התנין אשר בים . הזכיר כאן שלושה אופנים הקשה כנגד לוויתן נחש בריח זה ישמעאל שמתקשה על עם ישראל כול ימי גלותנו . הגדולה כנגד לוויתן נחש עקלתון וזה כנגד אדום אומה גדולה שנקמה בישראל, וחזקה אלו שאר אומות שהתחברו עמהם יחד וקרא אותם הנביא התנין אשר בים . עוד כתוב כי רוותה בשמים חרבי על אדום תרד ועל עם חרמי למשפט פה גם כן הזכיר חרב עבור שעשו חרם על ישראל שלא למכור להם שום דבר ועל זה יביא אותם למשפט. עוד כתוב חרב לשם מלאה דם הודשנה מחלב וכמו זה יש  הרבה חרבות בתורה בנביאים ובכתובים וכולם לשון נקמה שהטיח לנו הקדוש ברוך הוא שיושיענו. וזה שאמר משה עם נושע בשם . מכול זה למדנו מוסר גדול שאנחנו צריכים להתחזק באמונה ולחזור בתשובה וכשיבואו בני ראובן ויצאו למלחמה נזכור ברכתו של משה.

יחי  ראובן ואל ימות ויהי מתיו מספר [לג/ו]אומר רבינו בחיי  ועל דרך הקבלה הזכיר יחי על חיי העולם הבא, ואל ימת שלא ישוב משם עוד בגוף למות מיתה שניה , וזהו שתרגם אונקלוס  ומותא תנינא לא ימות , וגלה לנו בזה כי הנשמות  מתגלגלות לשוב בגוף אחר שקבלו שכרם ועונשם בגן עדן או בגיהינום ,וזה ידוע ומקובל כי כשם ששמיטות העולם חוזרות ומתגלגלות כן הנשמה אחר שקבלה שכרה בגן עדן או ענשה בגיהינום הנה היא חוזרת אחר זמן בגוף לקבל הראוי לה במידה כנגד מידה, והגלגול הזה נקרא אצל חז"ל תחיית המתים, הוא שאמרו בתחילת [מסכת תענית ב] בשלמא תחיית המתים כל יומא ויומא זמנא הוא אלא גשמים כל יומא ויומא זמניה הוא.

וזאת ליהודה ויאמר שמע השם קול יהודה ואל עמו תביאנו ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה [לג/ז]אומר רבינו בחיי וזאת ליהודה היא מדת המלכות שממנה המלכות לזרע יהודה, והיא הנותנת לו כוח הניצוח במלחמותיו, וכן דוד שהוא מזרעו אמר [תהילים כז] אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח כי היא מדתו של דוד, וכן הוא אומר ועוז מלך משפט אהב, וכתיב משפטיך למלך תן, ולכך התגבר דוד בכול המלחמות והיה מנצח כל אויביו, ועל כן הזכיר תמיד בשירותיו למנציח מזמור לדוד , יודה לקדוש ברוך הוא כי הוא המנציח האמתי, כי מה שהוא מנצח אין ניצוחו אלא מצד המידה ההיא, ולפי שהיה דוד מחזיק במידה ההיא ושפך דמים רבים על כן לו הוכשר לבנות בית הרחמים עד שבא שלומו בנו שהיה איש השלום מחזיק במידת הצדקה, כעניין שאמר וצדקתך לבן מלך.

וללוי אמר תומך ואוריך לאיש חסידך אשר נסיתו במסה תריבהו על מי מריבה [לג/ה] אומר רבינו בחיי ודע כי ארבע מדרגות הן בנבואה [בת קול] [אורים] [ותומים] ורוח הקודש] נבואה, וכולן מדרגות חלוקות זו למעלה מזו וכולם נמשכות מן המידה נקראת צר, וזהו [איוב כט] צדק לבשתי וילבישני והנני מבאר לך מכאן ארבע מדרגות הללו הראשונה בת קול ויש סוד במה שאמרו בת קול ולא בן קול, וכן במה שאמרו זה בנה אב, בנין אב משני כתובים ולא אמרו זה בנה אם או בנין אם , וכן במה שאמרו עוד יש אם למקרא ולמסורת ולא אמרו יש אב, כי הכול נאמר בהשגחה מכוונת וחוכמה יתרה, וחכמי האמת שכול דבריהם מיוסדים על אדני חוכמה וספיר גזרתם קיבלו כן מהנביאים עד משה מסיני וכן  בכאן בבת קול שהזכירו בת ולא בן מוכרח היה לפי שהקול הזה המגיע לאוזני השומע הוא נמשך מאותו הקול שכתוב בו [שמות טו] והיה אם שמוע תשמע לקול השם אלוקיך, וכן עוד [במדבר ז] וישמע את הקול מדבר אליו והקול הזה הנשמע יקרא בת לפי שהוא נמשך מאותו קול, וזהו לשון בת קול. ועוד לטעם אחר נמרץ הוצרכו לומר בת קול כי היה הקול יורד לאוזני השומע כמידת הכיסא שהוא רחב מלמעלה וקצר מלמטה כי כן דמות כיסא הכבוד וכן צורת האש של מעלה רחבה למעלה וקצרה מלמטה, וזהו לשון בת קול שהיה הקול יוצא כמידת הכיסא, ובת קול זה היה נשמע תמיד לחכמי התלמוד ולחסידי הדורות בזמן בית שני שהיו משתמשים בבת קול אחר שפסקה הנבואה ופסקו אורים ותומים.

ולדן אמר דן גור אריה יזנק מן הבשן [לג/כב] אומר שמנה לחמו שהשם אמר לו דן את ישראל, וזהו שמשון שהיה משבט דן וכן ברכו גם כן יעקב [בראשית מט/טז] דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל גור אריה אותיות [הורג ארי] , הוא שמשון שהרג את הארי. [גור אריה] בגמ" בנזיר מן הבטן יזנק מהבשן שזינק לו מים מן שן הלחי. [יזנק מהבשן] בגמ" הוא הנס במים מהשן יזנק אותיות [נזיק] והוא מלשון נזיר.

עמים הר יקראו יזבחו זבחי צדק כי שפע ימים יינקו ושפוני טמוני חול [לג/יט] אומר אור החמה יתכן שנרמז כאן ענין שאנו רואים אותו בימינו אלה, ואומר עמים הר יקראו היינו עמי ערב יקראו ויטענו שהר הבית שייך להם. שם יזבחו זבחי צדק יאמרו כי שייך להם בצדק. כי שפע ימים יינקו התוקפנות והחוצפה שלהם נובעת מכוח שפע, רמז לנפט הרב שיונקים אותו מבטן האדמה הרבה מאוד כמו ימים. ומסיים ושפוני מלשון סוף טמוני חול רוצה לומר יפסידו במערכה ויקברו ויטמנו בחול. עיין במדרש רבה בראשית [עט/ז] ששלושה מקומות אין אומות העולם יכולים לטעון ששייכים להם/ בית המקדש/מערת המכפלה/קבורת יוסף.

ברוך מרחיב גד וכו… וירא ראשית לו [לג/כ/כא] אומר אור החמה  דרכו של עולם מי שמתעשר ומשתנה מצבו לטובה ולהצלחה הוא מתחיל לסטות מדרך היהדות המקורית שהייתה לו בהיותו כאחד העם לפני שהתעשר, ולכן יוצא שכרו בהפסדו. ויש לו לאדם גם אחרי השינוי לטובה שיראה את המצב הקודם שהיה נתון בו ולא יסטה מדרכו הראשונה, וזהו שאמר ברוך מרחיב גד היינו מי שזכה והתברך שהקב"ה הרחיב לו ושיפר מצבו, יש לו לדעת ולראות ראשית לו שיסתכל ויביט לראשית לו, מה שהיה קודם לכן ולא ישנה את דרכו ואורך חייו ואז תהיה לו ההרחבה לברכה ויש עוד להוסיף ברכה במה שידוע שתיבת גד בארמית פירושה מזל והיינו גם מי שהתברך שהרחיבו לו המזל לטובה לא יסור מדרכו .

אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בשם מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו אויבך לך ואתה על במותיך תדרוך [לג/כט] אומר אור החמה  יש לפרש על פי שכתב הגאון החתם סופר כי כל מלאך יש בסופו [אל] כמו מיכאל/ גבריאל/ רפאל ועוד והכוונה בזה שהם מקבלים כוח ועזר אלוהים. גם עם ישראל סופם [אל] אלא שאצל ישראל זה בהיפך שהם נותנים כוח ועזר לאל על ידי מצוותיהם ולימוד התורה כמו שנאמר תנו עוז לאלוהים על ישראל גאותו [תהילים סח/לה] ובזה פירש הפסוק אין כאל ישורון הכוונה תיבת [אל] הכתובה בתיבת ישראל אינה כמו של המלאכים שמקבלים כוח מאלוהים , אלא בהפך רוכב שמים בעזרך השם רוכב שמים מחכה לעזרך שתעזור לו בקיום התורה והמצוות. וזהו שאמר אשריך ישראל, תיבת [אל] הכתובה בישראל, מי כמוך שאינה כמו של המלאכים אלא עם נושע בשם, מגן עזרך שאתה נותן מגן ועזר לשם על יד הפעולות הטובות שיש לך.

ויאמר השם אליו זאת הארץ וכו…לזרעך אתננה הראיתיך בעיניך ושמה לא  תעבר[לד\ד]  בארץ ישראל קמים בתחיית המתים קודם מתי חו"ל בכמה שנים[מדרש בראשית רבה צו/ז] ואם הנקבר בחו"ל יש לו אחד ממשפחתו שחייב באבלותו נקבר בארץ ישראל גם הוא יקום בתחיית במתים עם מתי א"י הגם שהוא בחו"ל ,ואפשר לומר שמשה התאווה לארץ ישראל כדי שיקום בתחיית המתים קודם מתי חו"ל, ולזה אמר לו השם זאת הארץ לזרעך אתננה, ומאחר שזרעך ומשפחתך נכנסים לארץ גם אתה תקום בתחיית המתים עמהם קודם מתי חו"ל.

לבנימין אמר ידיד ה" ישכון לבטח עליו חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן [לג\יב] אומר ילקוט שמעוני לבנימין אמר ידיד ה". חביב בנימין שנקרא ידיד למקום שהרבה אוהבים למלך וחביב מכולם זה אוהבו. ששה נקראו ידידים. הקב"ה נקרא ידיד שנאמר [ ישעיה ה] אשירה נא לידידי. אברהם נקרא ידיד שנאמר [ירמיה יא] מה לידידי בביתי. בנימין נקרא ידיד שנאמר ידיד ה" ישכן לבטח. שלמה נקרא ידיד שנאמר [ שמואל ב\יב]וישלח ביד נתן הנביא ויקרא שמו ידידיה. ואומר וה" אהבו. ישראל נקראו ידידים שנאמר [ירמיה יב] נתתי את ידידות נפשי בכף. בית מקדש נקרא ידיד שנאמר [תהילים פד] מה ידידות משכנותיך. יבוא ידיד בן ידיד ויבנה ידיד לידידים בחלק של ידיד. יבואו ישראל שנקראו ידידים בני אברהם שנקרא ידיד ויבנה בית המקדש ידיד בחלק בנימין שנקרא ידיד להקב"ה .לכך נאמר ידיד ה". ישכון לבטח עליו אין בטח אלא [רוחצן] [ישוב] שנאמר [שם כו] וישבו במדבר לבטח וישבו ביערים.

ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטבל בשמן רגלו [לג\כד] אומר רבינו מימון בן-עטר בספרו טעמי המקרא קשה לי על מה שאמר " יהי רצוי אחיו " וכי רק אשר צריך להיות רצוי לאחיו ושאר השבטים אונם צריכים להיות רצויים זה לזה. אמנם הטעם נראה לי מחז"ל האומרים : ששמו של אדם גורם על מזלו. והנה משה ראה וידע ששם [אשר] הוא שם אושר ושמו גורם לאושר והצלחה כמו שפירש רש"י שאין בכל השבטים שנתברך בבנים כאשר: והיה מתרצה לאחיו בשמן אנפיקונן והיו בנותיו  נאות והיו נשואות לכוהנים גדולים והנמשחים בשמן זית שהייתה ארצו מושכת שמן כמעין. ואולי דבר זה יגרום קנאה ושנאה בין האחים כלפיו. לזה נתחכם משה בברכתו לאשר שיהיה רצוי לאחיו לאמר שאף על פי עם רוב ההצלחה שתהיה לו יהי רצוי לאחיו ושלא יתקנאו בו ובזה תהא ברכתו שלמה.

ויעל משה מערבות מואב אל-הר נבו ראש הפסגה אשר על-פני ירחו ויראהו ה" את-כל-הארץ את הגלעד עד-דן [לד\א] אומר שמנה לחמו נבו ראש הפסגה אשר ראשי תיבות [אהרן] למפרע, שהלך למות באותה מיתה שמת אהרן אחיו, וגם משה נתאווה לה. " ראש הפסגה", האותיות שאחר ראש הוא [שבת] והאותיות שקודם הפסגה [דבעדן], שעלה לשבת במקום ראש הפסגה שבעדן, להתענג שם ביום שכולו שבת, ועתה אל תתמה לא עלה משה לשמים כמו שעלה אליהו, כי מדרגת משה היה גדול הרבה יתר מאוד ממדרגת אליהו הנביא, כי אליהו עלה בסערה השמים על ידי רכב וסוסי אש [מלכים ב ב\יא], אבל משה היה לו כבוד ויקר יתר מזה, שהקב"ה כביכול והשמים והגן עדן ירדו אליו על הר נבו, ומשה עלה לגן עדן בחייו, וכבוד ה" בעצמו ואספהו שם, ומה שכתוב וימת משה, לפי ששם נגנז ונעלם מאתנו, קורא להגניזה והעלמה מיתה אבל באמת לא נדע האיך מת והאיך נקבר, כי באמת לא מת ולא נקבר, רק נגנז ונעלם מאתנו, לכן כתיב ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה, רוצה לומר שלא ידע איש את אופן מיתתו ואופן קבורתו, לכן כתיב את " קבורתו" ולא כתיב "קברו "לבד, היה צריך לכתוב ולא ידע איש את קברו, אבל נאמר קבורתו, רוצה לומר אופן ודרך קבורתו, מאחר שלא מת רק עלה עם גופו לראש הפסגה שבגן עדן של מעלה, כי גם בחייו ירד הקב"ה והשמים על הר סיני, ומשה עלה אל האלהים [שמות יט\ג] בגופו בחייו, מכל שכן בעת מותו שעלה ונתעלה יותר ועלה לראש הפסגה שבגן עדן להתענג שם בנועם ה" ובעונג שכולו שבת.

ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה" פנים אל-פנים [לד\י] אומר הזוהר הנגלה שנינו: באותה שעה שהגיע זמנו של משה נביא האמת לרדת לעולם, הוציא הקב"ה רוח קדושה מגזרת ספיר של האבן הטובה שהייתה גנוזה ברמ"ח עטרות, והעמידו לפניו, והפקידו על כל אשר לו [בכל האוצרות העליונים]. ונתן לו מאה ושבעים ושלושה מפתחות [ב פעמים אלהים עם הכולל], ועטרו בחמש עטרות [של חסד], וכל עטרה ועטרה עולה ומאירה באלף עולמות המאירים, ומאורות [ מצד הגבורה] הגנוזות בגנזי המלך-הקדוש העליון. אז העבירו בכל המאורות [ ספירת הבינה] שבגן עדן, והכניסו בהיכלו, והוליכו בין כל חילותיו וצבאותיו. אז הזדעזעו כולם, פתחו ואמרו: העלו מסביבו, שהרי הקב"ה עורר רוח לשלוט ולהרגיז עולמות [מפחדו]. יצא קול ואמר : מי הוא זה שכל המפתחות האלה בידיו? פתח קול אחר ואמר: קבלו אותו בניכם, הוא עתיד לרדת בין בני האדם, ועתידה התורה, אוצר האוצרות, להימסר בידו, ולהרעיש העולמות שלמעלה ושלמטה על ידי התורה. באותה שעה רגשו כולם לכבודו והלכו אחריו. פתחו ואמרו הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים.

ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל [לד\יב] אומר הרב אליהו אדלר שמות הפרשיות של חומש דברים הם רמז לכמה דברי מוסר. אומר משה: [אלה הדברים] אשר אני מדבר אליכם [ואתחנן] אליכם שתשמרו לעשותם, [עקב וראה] למען תראו כי יש [ שופטים] בשמים, "עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים" , והרי סופך [ כי תצא] מן העולם הזה [ ותבוא] לעולם הבא, מקום [ שאתם נצבים] ליתן דין וחשבון לאחר [ וילך] שהולך האדם לבית עולמו. לכן [האזינו] לדברי ותקוים בכם [ וזאת הברכה].

משה לעיני כל ישראל אומר שמנה לחמו ראשי תיבות של משה לעיני כל ישראל [מלכי] וסופי תיבות [הילל],שמשה היה מלך ראשון לישראל, כמו שכתוב ויהי בישורון מלך, ועל ידי תורת משה הקב"ה הוא מלכי וגואלי, והוא יתברך מלכנו וגואלנו, וכמה שהיה משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, כן היה גם כן הילל עניו בדורו, ושיצא עליו בת קול שהוא ראוי לנבואה כמו משה כדאיתא [סנהדרין יא\א] והיה חי גם כן מאה לעשרים שנה כמו משה וארבעים שנה למד תורה וארבעים שנה פרנס את ישראל והיה נשיא בישראל כמו משה. [ דברי המחבר ראיתי בעוד ספר  ליקוטי אליהו של הרב  אליהו אדלר שבנוסף להילל היה גם רבי יוחנן בן זכאי ורבי עקיבא כך היו 4 במספר שחיו 120 שנה פרנסו את ישראל 40 שנה ולמדו תורה 40 שנה ] והתורה מסיימת באות [ל] ומתחילה באות [ב], כי זה תכלית כל התורה רק ללמוד וללמד, וליישב תמיד בבית המדרש וללמוד ולהגות בה יומם ולילה, וכן צווה גם כן הקב"ה ליהושע אחר מיתת משת רבינו [יהושע א\ח] לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל.

לעיני כל ישראל  [לד\יב] אומר הרב אליהו אדלר בספרו ליקוטי אליהו האות האחרונה של התורה [ל], והאות הראשונה [ב] אותיות [לב] ללמדך, עיקר הכלי לקבל ולקלוט אור תורה, הוא הלב וטהרתו,ראשי תיבות לעיני כל ישראל [כלי].

חסלת פרשת וזאת הברכה. נשלמו חמשה הספרים האלה אשר קצרה בהם חכמת אגור ואיתיאל. ואלפי ברכות והודאות לאל. אשר גומלני ברחמיו וברוב חסדיו ויבא אשר לבבי שואל. והוא למען שמו יואל, ובא לציון גואל. במהרה בימינו יעמוד מיכאל, לבנות הבית והאריאל. ויקיים מקרא שכתוב על ידי יחזקאל  [לז\כח] וידעו הגויים כי אני השם מקדש את ישראל בהיות

מקדשי בתוכם לעולם. וברוך ה" אלהי ישראל מן העולם ועד העולם [מקראות גדולות]

      י  צ  ח  ק       פ  ר  י  א  נ  ט  ה

בס"ד ליקוטים לפרשת במדבר מאת יצחק פריאנטה

וידבר ה" אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים [א/א] אומר מדרש תנחומה. ששה דברים נקראו לו,הר אלוהים, הר בשן, הר גבנונים, ההר חמד, הר חורב, הר סיניהר האלוהים, הר שישב בו אלוהים בדין, שנאמר: ואלה המשפטים [שמות כא/א]. הר בשן, הר בא שם הקב"ה. הרגבנונים, הר שפסל את כל ההרים, ההר חמד, הר שחמד ליישב בו, שנאמר: ההר חמד אלוהים לשבתו [תהילים סח/טז] הר חורב, שבו נמשכה חרב, מות יומת הנואף והנואפת [ויקרא כ/י] מות יומת הרוצח [במדבר לה/טז] הר סיני, שבו נשנאן עובדי עבודה זרה להקב"ה, ונתן להם אפופסין, שנאמר: כי הגויים חרוב יחרבו [ישעיה ס/יב]. אמר רבי אבא בר כהנא בשם רבי יוחנן, חרוב יחרבו שנטלו שם אפופסין.

וידבר ה" אל משה במדבר סיני [א/א] אומר שמנה לחמו למה נזכר מקום המדבר, אך לפי ששם באותו המדבר זכו לניסים גדולים ונוראים הרבה, וגם שם זכו לקבל את התורה עם רמ"ח מצוות עשה ושס"ה לא תעשה, ו 13 מדות של רחמים שידעו איך להתפלל לפניו יתברך ולעורר 13 מדות הרחמים, ו 13 מדו שהתורה נדרשת בהם, לכן מזכיר את שם המדבר הזה, וגם שם הספר הרביעי הזה של התורה, והפרשה נקראת על שמו במדבר, לפי ששם במדבר ההוא זכו לכל הכבוד הזה, וכל זה מרומז ב 2 תיבות אלו, [במדבר] בגי" [רמ"ח]. במדבר סיני בגי" [שס"ה י"ג] ובגי" [בנסים הנפלאים]. במדבר סיני אותיות [בדברי נסים].

וידבר ה" אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בצאתם מארץ מצרים לאמור אומר אהבת חיים אמרו חז"ל שפסוק זה מרמז לאדם שכל מי שרוצה להיות כמושה רבינו יכול להיות אימתי? בזמן שישים עצמו כמדבר שכולם דורכים עליו וגם כסיני שיהיה עניו מאוד, וגם כאוהל מועד שכמו לאוהל אין יסוד בקרקע והוא עומד רק על גבי חבלים ויתדות כך חיי האדם בעולם הזה עראי, ואם האדם יחשוב זאת, ממילא יהיה כל משאו ומתנו באמונה ואפילו שמבזים אותו אינו רב עם הבריות וגם אינו שונא לאף אחד וגם אינו מדבר לשון הרע וגם יש לו זמן ללמוד תורה לשמה, ויקבל שכר כמשה .

וידבר ה" אל משה במדבר סיני [א\א] אומר הרב אליהו אדלר בספרו ליקוטי אליהו אומרים חז"ל: בשלושה דברים ניתנה תורה, באש, במים, ובמדבר. על פי זה אנו מקיימים את התורה בכל תנאי ובכל מצב, בין במסירות נפש פרטית או ציבורית, ובין כשהתנאים קשים לאורך זמן. ובשלושה דברים ניתנה תורה : באש,- אברהם אבינו קפץ לכבשן האש, וזו מסירות נפש פרטית במים– שבט יהודה ובראשם נחשון בן עמינדב נכנסו ראשונים למים, וזו היתה מסירות נפש ציבורית. במדבר– עם ישראל נדד במדבר ארבעים שנה בתנאים קשים, ושמר את התורה במסירות נפש לאורך זמן.

שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לג ולגלותם [א/ב] אומר הזוהר הנגלה  אמר רבי יצחק: בוא וראה, כבר בארו: אין הברכה העליונה שורה על דבר המנוי. ואם תומר: ישראל, איך נמנו?- אלא, כופר נטלו מהם, וכבר בארוהו. והחשבון לא נעשה עד שנאסף כל הכופר ועלה לחשבון. ובתחילה ברכו את ישראל, ולאחר מכן מנו את הכופר, ואחר כך חזרו וברכו את ישראל. נמצא שישראל נתברכו בתחילה ובסוף, ולא שלטה בהם מיתה. ולמה שולטת המיתה בדבר המנוי? אלא, משום שהברכה אינה שורה במניין, וכיון שנסתלקה הברכה, סטרא אחרא שורה עליו ויכול להינזק. לכן נוטלים כופר ופדיון במניין, לסלק מיתה עליהם בוא וראה: לא היה מניין בישראל שנתברכו בו כמניין זה: שמניין זה, על מנת להתברך היה [להשרות השכינה בישראל] ולהשלים שלמות העולמות היה ונמנו במקום שהברכות יוצאות [מדת יסוד] שנאמר: באחד לחודש השני [שהיסוד שני למלכות], שהוא זיו ברכות העולם. שממנו יוצא זיו לעולם, ולכן נקרא חודש זי"ו, כי זיו הכול יוצא ממנו. ולפיכך נאמר: יברכך ה" מציון [ומידת יסוד נקראת ציון] והכול עניין אחד ונאמר: כי שם ציווה ה" את הברכה.

מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל תפקדו אותם לצבאותם אתה ואהרון [א/ג] אומר אהבת חיים יובן בסיעתא דשמיא שמרמז על מי שקורא קריאת שמע על מיטתו כאילו אוחז חרב בידו ואין המזיקים ומלאכי חבלה יכולים להזיק לו ואינו חולם חלומות רעים, שנשמתו עולה למעלה ושורפת בהבל פיה כל המשחיתים וערבה לו שנתו, וזהו הרמז מבן עשרים שנה ראשי תיבות [שמע], אל תקרי שנ"ה בקמ"ץ אלא שנה בציר"ה ומעלה כל יוצא צבא שנשמתו יוצאת ממנו והולכת לעולם העליון וכותב וחותם בידו כל מה שעשה ביום הן טוב הן רע כדכתיב וביד כל אדם יחתום תפקדו אותם לשון רבים, כל מלאכי חבלה ושדין ומזיקין שורף אותם בהבל פיו בזכות רמ"ח תיבות קריאת שמע, תפקוד אותיות [ ת"ף-קו"ד] שורף מחנה לילי"ת ולא יבא לידי עוון וזרע לבטלה. עו"ן במלא עי"ן-ו"ו-נו"ן גימ" [רמ"ח] שאם עשה עוון יתכפר ברמ"ח תיבות קריאת שמע שקורא בכוונה וכתיב ברוגז ר"ח"ם" תזכור וזוכרים אותו לטובה. תפקוד מלשון פקדנו בו לטובה ואומרים אחר קריאת שמע פסוק בידך א-פ-ק-יד רוחי מלשון ת-פ-ק-ד-ו  א-ת-ם לצבאותם אתה ואהרון בזכות אהרון שאומר גם כן פסוקי ברכת כוהנים כמו שכתוב מבן עשרים שנה למעלה כל יוצא צבא, יצ"א גימ" [מיכאל ]שהוא כהן ושר צבא בישראל כותב לו זכויות ויחתום לו לטובה אתה ואהרון.

איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו [ב\ב]אומר רבינו בחיי ודע והבן כי כשם שהיה סדור ארבע דגלים שבמדבר דוגמת ארבע מחנות שכינה כן הסדר בעצמו בארבע חיות הקודש, וכך הוא הסידור לכל, חיה ששמה אריה ומחנה גבריאל ודגל מחנה יהודה למזרח, חיה ששמה שור ומחנה רפאל ודגל מחנה אפרים למערב, חיה ששמה אדם ומחנה מיכאל ודגל מחנה ראובן לדרום ,חיה ששמה נשר ומחנה אוריאל ודגל מחנה דן לצפון. והבן היטיב מה שהזכרתי ותבין כח תורתנו הקדושה ואיך הם צבאות ישראל למטה נקשרים ונאחזים עם צבאות מלאכי השרת למעלה, ואז יתגלו לך תעלומות חכמה.

ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים [ג\יב] אומר שמנה לחמו  רוצה לומר מתוך בני יעקב ששמו ישראל, לקחתי את הלוים לחלקי בתורת מעשר, לכן מבני ישראל והיו לי הלוים ראשי תיבות [הלוים], וסופי תבות [לוים] כסדר, שעוד למפרע היו לי הלוים מבני יעקב ששמו ישראל בתורת מעשר, שכן נדר וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך [בראשית כח\כב], גם בניו במשמע, והיו לו ארבע בכורות מארבע נשיו, ואין קודש מוציא קודש, ואינם בחשבון המעשר, וזהו תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל, רוצה לומר אחר כל בכור מבני יעקב, נשארו לו [ח] בנים, והתחיל למנות עוד הפעם, והיה שמעון גם התשיעי ולוי היה המעשר, על כןישראל והיו לו, ראשי תבות [לוי] למפרע, וסופי תבות [לוי] כסדר, כי הוצרך להיות נמנה מראש ומסוף כסדר ולמפרע, והוא היה המעשר מבני יעקב, לכן זכה בו הקב"ה שיהיה לחלקו ולשומרי משמרתו יתברך.

 קח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת בהמתם והיו לי הלויים אני ה"[ג\מה] אומר הרב אליהו אדלר חתימת הפסוק [ אני ה" ], לומר, הגם שאמרו רבותינו עתידה עבודה שתחזור לבכורות, עם כל זה לא ירדו הלויים מהיות קודש לקב"ה. ולכן רמזה תורה והיו לי הלויים אני ה", כלומר כשם ששמי לעולם ועד, כמו כן יהיו לי הלויים לעולם ועד.

בני נפתלי תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא [א\מב] אומר הרב אליהו אדלר לפי שבשבט נפתלי היו בנות יותר מבנים, לכן בירכו יעקב בלשון אשה: נפתלי אילה שלוחה הנותן ראשי תיבות [אשה]. לכן כתוב בני נפתלי ולא לבני נפתלי כבכולם, כי נתרבו בנות יותר מבנים.

ויהיו כל הפקודים שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים [א\מו] אומר שמנה לחמו ויהיו כל הפקודים שש מאות סופי תבות [תשלום], שלא היו יכולים לקבל את התורה עד שנתמלא תשלום המנין שש מאות אלף, והוא ששים רבוא, וכאשר נתמלא תשלום ששים רבוא במנינים, אז יצאו ממצרים וקבלו את התורה ונעשו גם כן דגלים.

איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו [ב/ב] אומר ילקוט מעם לועז בשעה שהקב"ה ירד על הר סיני ליתן תורה לישראל, ירדו עמו מחנה גדול של מלאכים בלי מספר, וסביב הקב"ה הו 22 אלף מלאכים כמספר שבט לוי. וגם זה היה סימן ששבט לוי הוא השבט החשוב בישראל. ונעשו המלאכים דגלים סביב כיסא הכבוד. שכן אומר הכתוב: דגול מרבבה וכשראו ישראל אותם המלאכים הערוכים דגלים דגלים, נכנס חשק בלבם ואמרו : הלוואי שגם אנו נהיה ערוכים דגלים דגלים כסדר המלאכים החונים סביב השכינה וזהו הנאמר בשיר השירים [פב]: הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה ר"ל כשהביאני הקב"ה לבית היין שהוא הר סיני שעליו ניתנה התורה נמשלה ליין אמר להם הקב"ה כשם שהמלאכים ערוכים דגלים דגלים. אף אתם תהיו ערוכים כך. שנאמר בתהילים: נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול ימלא ה" כל משאלותיך ובשעה שאמר הקב"ה למשה לערוך את ישראל דגלים דגלים, נצטער משה ואמר: עכשיו אכניס מריבה בין השבטים. שאם אומר ליהודה שיהיה במזרח יאמר אני רוצה בדרום, ושבט אחר יאמר שרוצה בצד אחר. אמר לו הקב"ה למשה אל תצטער, ואין אתה צריך לומר לכל אחד באיזה רוח יחנה, שכן הם יודעים מעצמם לי הסדר שערך אותם יעקב אביהם שבשעה שנפטר עשה להם צוואה ואמר להם בסדר הזה תהיו כשתישאו את מיטתי ובסדר הזה תהיו כשתישאו את מיטתי יהודה/יששכר/וזבולון לצד מזרח, ראובן/שמעון/גד לצד דרום, אפרים /מנשה /ובנימין לצד מערב, דן/אשר/נפתלי לצד צפון. יוסף ולוי לא יישאו את המיטה וזהו שאומר הכתוב איש על דגל באותות לבית אבותם. שכן אמר הקב"ה למשה אין אתה צריך לחשוב כיצד תשים סדר הדגלים, לפי שהם עצמם יודעים הדגלים כפי שקבע להם יעקב אבינו.

יחנו ישראל מנגד אומר אור החמה כתב רבינו בחי רחוק [מיל] מנגד- מרחק מיל, ואשפר לומר שזה גם כן רמז מה שכתוב בסוף הפסוק: לאוהל מועד יחנו ראשי תיבות [מיל]

ואלו היו סימני הדגלים של השבטים אמור ילקוט מעם לועז: ראובן ששמו היה חרות על אודם שהוא [רובין] היה צבע דגלו אדום. ועליו היו מצוירים הדודאים שהביא לאמו. היו גם אותיות [בצע]ושמעון ששמו היה חרות על [הפטדה], שהוא האיזמרגד , צבע דגלו היה ירוק, והייתה מצוירת עליו העיר שכם בגלל המעשה שעשה בשכם. וליו שהיה חרות על [ברקת] שהוא הקריסטל שיש בו הרבה צבעים, היו בדגלו שלשה מיני צבעים: שליש הדגל היה אדום ושליש לבן ושליש שחור. והיו מצוירים על הדגל האורים והתומים. הוא הבגד שלבש כהן גדול שהיה משבט לוי. ויהודה שהיה חרות על [הנופך] שהוא הקרבונאקל, צבע דגלו היה של הרקיע, ועליו היה מצויר אריה כפי שכתוב גור אריה יהודה. על הדגל אותיות [איי] ויששכר ששמו היה חרות על [הספיר] שהוא סאפירה צבע דגלו כספיר שהוא שחור קצת. והיה מצויר השמש והירח. כי בני יששכר היו בקיאים בתקופות ומזלות כמו שנאמר: ובני יששכר יודעי בינה לעתים. וזבולון שהיה חרות על [יהלום] שהוא דיאמאנטי, ויש אומרים שהוא פירלה צבע דגלו היה לבן, והייתה מצוירת ספינה . ודן שהיה חרות על [הלשם] שהוא טופאשיו היה צבע דגלו כצבע הסאפירו והיה מצויר על הדגל דמות נחש כי דן נמשל לנחש. גם אותיות [מקב] וגד שהיה שמו חרות על [השבו] שהוא הטורקיזה היה צבע דגלו שחור ביותר ולבן, והיה מצויר על הדגל דמות מחנה כלומר צבא של אנשים מזוינים  כפי שנאמר: גד גדוד יגודינו והוא יגוד עקב. ונפתלי ששמו היה חרות על [האחלמה]היה דגלו בצבע יין אדום והיה מצויר על דגלו דמות של אילה ואשר ששמו היה חרות על [התרשיש] צבע דגלו היה של תרשיש והיה מצויר על דגלו אילן. ויוסף ששמו חרות על [השוהם] היה דמות דגלו צבע השוהם שהיה שחור ביותר והיו מצוירים עליו שני הנשיאים שהם אפרים ומנשה. וכן הייתה מצוירת עליו העיר מצרים כדי לרמוז שהם נולדו במצרים, ועל דגלו של אפרים היה מצויר שור כדי לרמוז שיהושע יצא ממנו שעליו נאמר בכור שורו הדר לו,  היו גם אותיות [רחק] על דגלו של מנשה היה דמות ראם לרמוז על גדעון שעתיד היה לצאת ממנו שעליו נאמר: וקרני ראם קרניו. ובנימין ששמו היה חרות על [הישפה] היה דגלו רב גוונים בדומה לכל י"ב הצבעים של כל הדגלים והיה מצויר עליו זאב לפי שנמשל לזאב כמו שנאמר: בנימין זאב יטרוף.

דגל מחנה אפרים לצבאותם ימה [ב\יח] אומר הרב אליהו אדלר לא נזכר שמו של יוסף בין הדגלים, שנאמר: דגל מחנה אפרים, ולא דגל מחנה יוסף, לפי שהתגאה על אחיו.

ואלה שמות בני אהרון נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר[ג/ב] אומר הזוהר הנגלה ואלעזר ואיתמר היה לו לומר, מהו אלעזר ואיתמר?- אלא שקול היה אביהוא כשני אחיו, ונדב- ככולם. ויש ששונים: הבכור נדב, בפני עצמו, ואביהוא בפני עצמו, וכל אחד לבדו נחשב כשנהם, כאלעזר ואיתמר. אבל נדב ואביהוא, שניהם לבדם שקולים היו כנגד 70 סנהדרין שהיו משמשים לפני משה. לפיכך מיתתם מכפרת על ישראל. ולפיכך נאמר: ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה. ואמר רבי שמעון: הבכור נדב- כלומר, זה שכול השבח והכבוד שלו. נדב ואביהוא- על אחת כמה וכמה, כי שני אלה, לא נמצאו כמותם בישראל.

וימת נדב ואביהוא לפני ה" בהקריבם אש זרה לפני ה" במדבר סיני ובנים לא היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרון אביהם [ג/ד] אומר הזוהר הנגלה אמר רבי אבא: מה עניין זה לזה ? מה עניין ובנים  לא היו להם אצל ויכהן אלעזר ואיתמר? אלא סוד הדבר: זה שאמרתי ש- וימותו הוא שלא היו להם בנים , כך הוא ודאי. אבל אינם כשאר בני העולם [ שמתו בלא בנים] ואף על פי שלא נשאו נשים. [ ואינם יכולים להתקן בייבום]. שנדב ואביהוא לא מתו אלא מיתת גופם, אבל מיתת נפשם לא מתו. מניין? – שנאמר: ואלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאל לו לאישה ותלד לו את פינחס. אלה ראשי אבות הלווים למשפחותם . אלה ראשי. והרי פינחס לבדו היה, ונאמר: ראשי אבות הלווים [בלשון רבים]? לפיכך נאמר, שמיתת גופם מתו, מיתת נפשותם לא מתו [שנדב ואביהוא נתגלגלו בפינחס, ולכן נאמר לא היו להם ויכהן אלעזר לרמז שנתקנו על ידי אלעזר שהוליד את פינחס]

כי לי כל בכור ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה לי יהיו אני ה" [ג\יג] אומר שמנה לחמו ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים סופי תבות [למצרים], שהבכורים הכו למצרים ביום, אמרו במדרש [שוחר טוב] כיון ששמעו הבכורים שאמר משה ומת כל בכור עמדו הבכורים והכו את המצריים, וזהו שנאמר [תהילים קלו\י] למכה מצרים בבכוריהם, וזה היה ביום, לכן אמר כאן ביום הכותי, וסופי תבות [למצרים], אבל מכת בכורות היתה בלילה, רק ביום נגזר עליהם שימותו, ומאותו יום הקדשתי לי כל בכור בישראל.

ויפקוד אותם משה על פי ה" כאשר צווה [ג/טז] אומר אור החמה פירש רש"י שהייתה בת קול יוצאת ואומרת כל בית ובית כמה תינוקות יש בו. ונראה לרמוז לדבריו " ויפקוד אותם משה על פי" עולים בגי" [בת קול יוצאת מן האוהל] לרמוז לדברי רש"י.

זאת עבודת בני קהת באוהל מועד קודש קדשים [ד/ד] אומר הזוהר הנגלה רבי אלעזר אמר: בשעה שבני קהת נטלו את כלי המקדש, בא כהן וכיסה את כל הכלים לפני שקרבו לטול אותם, ולעולם לא היו רואים מה שהם נוטלים, אלא הכול היה מכוסה מהם, כמו שנאמר: ובא אהרון ובניו בנסוע המחנה והורידו את פרוכת המסך ורוב כיסוי כלי המקדש תכלת היה, מפני שתכלת, כבר בארו ואמרו [שהיא מרחיקה את אחיזת החיצונים]. לאחר שנכסה הכול, קרבו בני קהת נושאי הכלים, ולא קרבו אלא אל הבדים שבלטו החוצה, זהו שאמר הכתוב: וכלה אהרון ובניו לכסות את הקודש ואחרי כן יבואו בני קהת לשאת.

ולא יבאו לראות כבלע את הקודש ומתו [ד/כ] אומר אור החמה יש לפרש מה שאמרו חז"ל שהעשיר שהחזיק בידי לומדי תורה בעוה"ב אותו תורה שלא יהיה  לו צער ועלבון בעולם הבא שכולם לומדים תורה והוא אינו מבין כלום, וזהו שאמר: ולא יבואו כבלע את הקודש- שמלמדים אותם תורה כדי שלא יראו איך הם חסרים בתורה שנקראת קודש ומתו- שיהיה להם צער ועלבון גדול עד מות כמו שכתובו חז"ל בגמרא [בבא מציעה נח] שהמבייש את חברו כאלו הרגו יש לרמוז מה שמובא [במסכת שבת ל] על דוד המלך שהודיעו לו שיפטר ביום שבת, לכן בכל שבת היה לומד בלי הפסק לפי שאין רשות למלאך המוות להתקרב ללומדי תורה, מה שנאמר: וזאת עשו להם וחיו [זאת] רמז לתורה שעל ידי לימוד התורה וחיו. אולם כשהגיע זמנו להפטר בא מלאך המוות ליטול נשמתו של דוד וכיוון שהיה לומד תורה לא יכול להתקרב אליו, מה עשה? טלטל והניע את העצים שהיו בבוסתן בחזקה, וכששמע דוד את הרעש יצא לראות מהו הרעש הגדול הזה, וכשירד מהמדרגות נפלה מדרגה מתחתיו ונפטר, וזהו שרמז לנו הפסוק: ולא יבואו לראות- על תיבת יבואו יש טעם [דרגא] ועל תיבת לראות יש טעם [תביר], ופירוש דרגא בארמית הוא סולם , ותביר היינו שבר, לרמוז שכשבא לראות מהו הרעש בבוסתן, אזי נשברה המדרגה מתחתיו ונפטר, ועוד רמז לנו הפסוק שלא היה צריך לראות מה הרעש, וזה שכתוב: ולא יבוא לראות- שלא יהא בחינת כבלע את הקודש ומתו.

הפטרה של פרשת במדבר והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי [הושע ב-א/כא] אומר אהבת חיים ההפטרה מסיימת וארשתיך לי לעולם זה כנגד גאולת מצרים שלא הייתה גאולה שלמה שהרי גלו עוד פעם אבל הפעם יתקיימו האירוסין שנתן לנו הקב"ה ותהיה גאולה לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט זה כנגד גאולת בבל, כשעלו מבבל היו מעשים רעים בידם כגון בניהם מחללי שבת כמו שכתוב לקחו נשים נוכריות , והיו כובשים אחיהם לעבדים ושדותיהם כי לא היה בהם צדק ומשפט והפעם תהיה בצדק ובמשפט יען שכלם יהיו בעלי תשובה וארשתיך לי באמונה כנגד הגאולה האחרונה אז כל ישראל יהיו אגודה אחת ויעבדו את השם באמונה כמו שנאמר כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולים יראו עינינו וישמח לבנו בקרוב אמן .

                                    י  צ  ח  ק      פ  ר  י  א  נ  ט  ה

Recent Posts


הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 138 מנויים נוספים

פברואר 2020
א ב ג ד ה ו ש
« ינו    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

רשימת הנושאים באתר