תוניסיה-מאזוז


בס"ד מוסר בלערבי לשבת וחול המועד חג הסוכות בערבית יהודית תוניסאית

בס"ד מוסר בלערבי לשבת וחול המועד חג הסוכות

תוניסיה - רבניה

תוניסיה – רבניה

השבת האדי אלי הייא שבת חול המועד מתאע סוכה. נקראו פרשת ראה אתה אומר אלי. מכתובה פי פרשת כי תשא. אלי פיהה כתבלנה לפסוק. באעד מה ישראל עמלו לעגל ורבבי תגשש עליהם והבט משה רבינו באעד 40 יום מלי כאן פסמה יקבל פתורה. וקתל מן בני ישראל אלי כאנו מתוורטין פלעגל 3000 עבד. הבט נהאר 17 פי תמוז ועאוד טלאע פי 18 תמוז וקעד 40 יום אוכרין יצללי. ורבבי קבל צלאתו וסאמח ולאד ישראל. וקאלו אהבט ואעמל לוחות אוכרין. והבט וטלע משה רבינו נהאר 29 אב. ונהאר כפור כאנת שעת רצון כבירה יאסר. ורבבי קאלו סלחתי כדבריך. אלי פלאוול כאן מאזאל מתגשש עלינה רבבי. ולאכן נהאר כפור קאלו סלחתי כיף מה תחב אנתין סליחה כאמלה. ומן וקתהה ולא כפור יום סליחה וכפרה. אלי וקתהה אכתר וקת מונסב באש ואחד יעמל תשובה ורבבי יקבל התשובה מתאעהו. ורבבי מן כתרת מחבתו פינה זאדלנה וקת אוכר מתאע תשובה אלי הווא חתה נהאר הושענה רבא אלי נהארתהה יתמכן לגזר דין אלי חכמו עלינה פשמים ללמלאכים באש יתבקו עלינה לגזר דין האדאך. אלי כלנה נתמנאוו גזר דין באהי אלי לעאם הזאיי יכון כיר מן לעואמאת אלי תעדאוו עלינה לכל. וחתה באעד הושענה רבא באקי ענדנה אמל אוכר אלי לעבד אלי לא אליכם תגזר עליה גזרות מוש באהיין וקתלי יעמל תשובה לגזרות האדוך יתעלקו ומה יזיוושי עליה חתה לכפור מתאע לעאם אלי באעדו. וכאן קעד פתשובה מתאעהו יסאמחולו כל שיי ומה יתגזר עלינה כאן לבאהי .

פלפרשה אלי נקראווהה השבת האדי. משה רבינו קאל רבבי ראה אתה אומר אלי וכו' ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי וכו' ועתה וכו' הודיעני נא את דרכיך וכו' ויאמר הראני נא את כבדך וכו' וראית את אחרי ופני לא יראו. הוני תמה ברשה נשדאת. השנווה אלי קאעד יקול משה רבינו ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי. רבבי קאלו אלי חייכרז בני ישראל מן מצר יאכי משה רבינו מה יערפשי בני ישראל. מן באעד יקול לרבי הראני נא את דרכיך. האש מדכל חאזה פי חאזה. מן באעד הראני את כבדך. והזוואב מתאע רבבי וראית את אחרי ופני אל יראו. לחאזה לאוולה השנווה זאוובו עלא הלומאן מתאעו לכל. וחאזה אוכרה יאכי רבבי ענדו אחור ופנים.

לאכן מערוף אלי מן השמים מה תכרזשי חאזה דונייה. וברשה חאזאת אלי יתביינולנה דוניין פלאכר נלקאו אלי האדוך מצלחה לינה אחנאן. אלי ישראל מה כאנושי ראויין באש יעמלו לעגל וקתהה. ולא דוד המלך כאן ראוי באש יעמל אלי עמל מעה בת שבע. ועלאש כלאהם רבבי יווצלו לאלי וצלולו ומה מנעומשי. באש יוורילנה אחנאן באש נעמלו תשובה. אידה כאן ואחד עמל עבירה יקולולו בארה אעמל תשובה ותעלם מן דוד המלך. ואידה כאן רבים עמלו עבירה יקולולום עמלו תשובה ותעלמו מן דור המדבר אלי עמלו לעגל. מאענאהה אחנאן נשופו אלי לעמאייל אלי עמלוהם דוניין יאסר. ולאכן ענד רבבי באהיין. באש נתעלמו מנום אחנאן התשובה.

ומערוף אלי עמלו לעגל הומאן ערב רב. המאלה עלאש מאתו 3000 ואחד מן ישראל וקתלי עמלו לעגל.

פלגמרה נשד עלאש רבבי יזיב מגפות פלעולם. וזאווב באש רבבי יקתל לממזרים. ואידה כאן יקתל לממזרים

 וחדהם. למשפחות מתאעהם חייתחשמו. ובהאדה רבבי יזיב מגפה וימותו ממזרים ומוש ממזרים. חתתה הוני ה-3000 אלי מאתו חייבים מיתה. ובאש רבבי מה יחשמשי למשפחות מתאעהום אלי הומאן חייבים מיתה. ובהאדה קתלהם וקת לעגל. באש הנאס תעלק אלי מאתו מן חטא לעגל.

 והוני תתזאווב הנשדה עלאש רבבי כללה משה רבינו יכרז לערב רב. באש יקתל האך ה-3000 אלי תחייבו מיתה. ואידה כאן מה כרזושי מעאהם לערב רב. כיפאש חינצארלום האדון. חתצפיה ישראל הומאן אלי יעמלו לעגל. וכיפאש חייתסאמחלום עון לעגל. ובהאדה רבבי כללה משה רבינו יכרז מעאהם לערב רב. באש הומאן יעמלו לעגל. ויקתל ה-3000 בסבב לעגל.

הוני משה רבינו קאעד ינשד רבבי עלאש מה קתלישי מה נאכדשי מעאייה לערב רב. ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי. חקך קלתלי מה תכרז כאן בני ישראל ברך. ובהאדה קאלו ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודיעני נא את דרכך ואדעך. נחב נפהם לחאזה האדי ואמתאלהם עלאש. רבבי פלאכר קאלו גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם. נוורילך עלאש עמלת איכה. קאלו הראני נא את כבדך. מאענאהה משה רבינו יחב יערף כל שיי. חתתה עלאש רבבי חייעמל לחאזה האדיך באש יערף אלי לאכר מתאעהה באהי. יאכי רבבי קאלו וראית את אחרי. באעד מה תנצאר לחאזה למליחה תשוף למליח אלי פיהה. ופני לא יראו. מה תנזמשי תערף אקבל. אלי לחאזאת האדון כי לא יראני האדם וחי. אלי לעבד עאייש באש יעמל למצוות. ואידה כאן יערף לחאזאת האדון תנחילו לבחירה אלי פי ידו. ומה תמאשי עלאש יעיש. אלי לעבד מה זא ללעולם האדה כאנשי באש יעמל למצוות ויתבת התורה.

אכוואני לעזאז. ברשה חאזאת יתעדאוו עלינה ונבדאוו חאיירין עלאש נצארלנה איכה. לחאזה לאוולה ילזמנה נערפו אלי רבבי מה עמרו מה יעמל חאזה מן גיר סבב. ולחאזה התאנייה. ילזמנה נערפו אלי רבבי כל אלי יעמללנה הווא למצלחתנה. גיר אחנאן מה נערפושי מצלחתנה. הרב אמנון יצחק עמל מיתאל. לואחד מתעדדי פתנייה ילקא מלכה כארז מנהה הדכאן. פי וקתהה כמם אלי מולה הדאר כרז וממכן יאסר כלה נאר משעולה ושעלת. וממכן יאסר תממה זגאר גאדי. פי וקתהה כלם לחימאייה למאדאנייה וקאללהם חריקה וממכן יאסר תממה זגאר פדאר אלי פיהה לחריקה. זאת לחימאייה מאדאנייה טלעו מן לבארכון לקאו פמילייה עמלה משוי עלא לכאנון. משוי עלוש שמין יכרז הדכאן יאסר. חאטין כעבאת בירה ויאכלו פלמשוי שאייכין. יזיו ילומו עלא אלי כלמהם כיפאש תתפיסך עלינה הנאס קאעדה שאייכה ועאמלה כיף תקוללנה חריקה. השנווה חייזאוובהם. יאכי האנה דכלת לדאר. שפת דכאן מן לברה קלת חריקה. כאן דכלת לדאר כיפכם כנת נערף אלי הייא שיכה. חתתה אחנאן כיף כיף. נשופו חאזה דונייה נקולו חריקה. לאכן כאן נדכלו לדאר לדאכל ונשופו האש תממה בלחק נערפו אלי האדיך שיכה. לחאזה אלי עמלהאלנה רבבי למצלחתנה. גיר אחנאן קאעדין לבררה. גיר נדכלו נערפו בלחק אלי כל שיי באהי. ונזיבו הוני מעשה אלי ואחד עשיר כביר כאן כל עאם יקוום ילקא מכסב כביר. עאם קוום לקא רוחו כאסר. תבת חשאבאתו וין גלט מה לקא חתתה שיי עלאש יכסר. קאל מוש משכלה. לעאם התאני כיף כיף לקא רוחו כאסר. קאל האדי המארה אלי למזל מתאעהו בדה ידור. ובהאדה באע

 השאריכה מתאעהו ומשה שרה מלך וכראהו. וקאל יזי מן לכדמה. הווא קוום פי זאנפי וכמל באע השאריכה מתאעהו פי מארץ. ופי ספטמבר נצארת לביעה מתאע התאומים. אלי לבירו מתאעהו כאן גאדי ווקתהה כאן חייוולי גאדי. פרח יאסר בלכסאייר אלי כסרהם פלעאמין אלי אקבל באש כרז מן גאדי ולבאקי ראוו מאת. באעד מה תעדאת לפרחה מתאע למנעה אלי מנאע. כמם קאל האנה מוש דתי המאלה עלאש רבבי מנעני. תממה חאזה חב יקולהאלי רבבי והאנה מוש פאהמהה. פלאכר כדה קאראר יזי מן אמריקה חנמשי לישראל. קאם באע זמיע אלי ימלך ומשה לישראל. באעד עאם מלי כלט לישראל למלך פי אמריקה טאח טיחה כבירה יאסר. הוני הווא התכמאם כברלו יאסר. עלאש רבבי ימנע פייה ויעאווד. כאן עלא הדין כנת נזם נרזע פי אמריקה. כמם קאל ילזמני נרזע בתשובה ונצאווב רוחי. אידה כאן האנה מוש דתי רבבי יעאוון פייה איכה. מאענאהה רבבי חאסתו בייה. משה לרבי מתאע השכונה מתאעהו ובדה יוורילו פי טריק התשובה. לאכן מאזאל מוש פאהם עלאש רבבי בעתו לישראל. כאן ינזם ירזע בתשובה פי אמריקה. נהאר דכל לקהוה באש ישרב קהוה לקא ואחד מן לכדאמה מתאעהו אלי הווא גוי ילעב ויצ'חך מעה אלי תכדם פלקהוה גאדי. וקתלי שאפו תבהדל וכרז מן לקהוה. הווא כמם עלאש תבהדל. תקרב לטפלה וקאללהה אנתין יהודייה. קאלו הי בטבע. קאללהה תערפי אלי כאן יצ'חך מעאך תווה גוי. קאלתלו בלחק יתביינלי פיך תחב תתפיסך. קאללהה האנה קד בוך ואכבר. והאדאך יכדם ענדי פשאריכה מתאעי ונערפו אלי הווא גוי. ואידה כאן מה תערפישי האני קלתלך ואנתין דברי ראסך. מן גדוה כמם קאל רבבי בעתני באש נמנע לבנת האדי. ובהאדה משה ישרב קהוה גאדי. לקא לגוי גאדי ולאכן פי עוץ' הצ'חך מגשש וחתה לבנת מגששה. באעד מה כרז הווא תקרבלהה קאללהה האש ביכם. קאלתלו קולי בלחק הווא גוי האו לא. קאללהה גוי ואיזאי מעאייה לשאריכה מתאעי ונוורילך אלי הווא גוי. השאריכה מתאעי פלמלכה אלי מקאבלה תפצ'לי מעאייה. קאלתלו צדקתך. אלי הווא מלי נשדתו יהודי האו גוי דכל בעצ'ו. ולא כל יום יזי ללקהוה האדיך ולגוי מה עאדשי יזי. נהאר תקרבתלו לבנת וקאלתלו לכדאם מתאעך קאעד יהדד פייה אידה כאן מה נערסשי ביה. והאנה כאייפה מנו. קאללהה אנתין בלחק מה תחבישי תערסי ביה האו קאעדה תלעבי בייה. קאמת תבכי. קאלתלו צחיח האנה מוש דתייה לאכן מה עמרי מה כממת באש נערס בגוי. וברוך ד' אלי פקת ביה אקבל מה נתוורט מעאהו ונוולי נחבו מה נגדשי נשלם פיה. קאללהה מה תכאפישי מנו. משה לשאריכה ונאדה לגוי. קאלו אידה כאן תחב תקעד תכדם הוני אבעד עלא לבנת האדי. קאלו באהי. ולאכן הווא כאן יהדדהה בתליפון. נהאר סמע עלא חברת יד לאחים וחברות אוכרין אלי ימנעו לבנאת אלי חצלו מעה לגויים. משא לוחדה מנהם וחכאלהם לחכאייה, קאלולו ולא יהמך. תבעו לקאוו יביע פדרוג. כברו עליה השורטה ושדו ודכלו ללחבס ותחכם ב-כמס שנין חבס. לבנת מנעת ברוך ד'. ולאכן הווא ערף עלאש רבבי בעתו לישראל. ומן ווקתהה שארך פלחברות האדון יעאוון בלחאזה אלי ינזם. ופרחאן יאסר בלמושארכה מתאעו פלחברה  האדי. וישכר רבבי יאסר אלי בעתו להוני. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.  

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 157 מנויים נוספים

אוגוסט 2020
א ב ג ד ה ו ש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

רשימת הנושאים באתר