תוניסיה-רבנים-גרבה


ס"ד מוסר בלערבי פרשת וילך – בערבית יהודית תוניסאית

ס"ד     מוסר בלערבי פרשת וילך%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94

פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת וילך זוז מצות לאכראניין אלי מכתובין פתורה. אלי הומאן. ילזם ישראל אלכל יתלמו פלעאם אלי באעד השמטה. פלוצטאן מתאע סוכות פי בית המקדש. ואלמלך יקרא קדאמהום מן אוול דברים חתה שמע. ויעדי חתה והיה אם שמוע. ויקרא חתה עשר תעשר. ויקרא התוכחה. ואלמצוה התאניה. אלי כל ואחד מן ישראל מווצי באש יכתב ספר תורה. ולחז"ל קאלו. אלי תווה. אלי ולא הספר תורה יתכלף גאלי. ומוש הנאס אלכל תנזם תעמלו. יקצ'י אלמצוה האדי. אידה כאן ישרי סדאדר תנ"ך וגמרה ופוסקים כל קצ'יר וקצ'רו. לפסוק קאל וילך משה וכו'. לחז"ל קאלו. אלי ישראל ערפו אלי מה ינפטר משה רבינו כאן מה יכמל יווציהם הזוז מצוות לאכראניין. ובהאדה מה חבושי ימשיו חדה משה באש יעיש אכתר. ולאכן משה רבינו מה ינזמשי מה יסמעשי כלאם רבבי. משה רבינו קדוש. חתה ואלו יערף אלי באעד מה יקולום הזוז מצוות חינפטאר. משאלום הווא. ולחז"ל קאלו. הוני יוורי התעלק מתאע ישראל פי משה רבינו. חתה ואלו אלי לאמו עליה יאסר פי חיאתו. וקתלי וצל וקתו באש ינפטר קאעדין יחאוולו באש יזיד יעיש מעאהם אכתר. והלומאן אלי כאנו ילומו עליה. כיף לולד אלי ידלל עלא בו. ומשה רבינו וצאנה עלה כוף רבבי.ובאש נתבתו לימין אלי חלפנה פי זבל סיני באש נתבתו אלמצוות אלי וצאנה רבבי. ומה יכממשי ואחד אלי יעמל הדנוב מה ינצארלו שיי. לאזם יזי נהאר ויתעאקב. ולאכן אידה נרזעו בתשובה. רבבי יסאמחנה. וירזענה כיף מה כננה. ויסאמחלנה דנובנה ויבארכנה. וכוף רבבי מוש פסמה. או ילזמנו נעדיו בחור באש נזיבו. הווא פי קלב כל ואחד מננה. ומן באעד משה קאל לישראל. אלי הווא עמרו 120 שנה כאמלין בנהאר. ווצל וקתו אלי חינפטר. וקאלום מה תכאפושי מן לחרובאת. וכיף מה עמל רבבי לסיחון ולעוג. יעמל רבבי לכל ואחד יוקף פי טריקנה ללחרב. עלא כאטר רבבי מעאנה. ונאדה יהושע ושזעו וקאלו קלבו. אלי הווא חיעמל לחרובאת האדון. וחידכל ולאד ישראל לישראל.  וכתב משה התורה מפסרה מליח וחטהה פלארון מעה הלוחות. ונאדה זמיע שיוך ישראל באש יקוללהם דברי מוסר.

פלפרשה מתאע הזמעה האדי תמה נשדה. פי אוול לפרשה לפסוק קאל וילך משה. מן באעד משה רבינו קאל לישראל ויאמר אלהם בן מאה ועשרים אנכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא. הוני ואחד ינשד יאכי משה רבינו חס ושלום יגדב. תווה כיף קאל לפסוק וילך. מן באעד יקול מה נזמשי לא נדכל ולא נכרז [ עיין רש"י ז"ל ]

באש נזאוובו הנשדה האדי. נפאהמו כלמה אלי קאלו לחז"ל הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. הוני ואחד ינשד. השנווה הכל בידי שמים. כאן לעבד כיפאש יוולי עשיר האו עני גבור האו חלש מזיאן האו מכוער. והאדה קאלו לחז"ל. אלי לעבד אקבל מה יהבט ללעולם האדה הווא אלי יכטאר כיפאש יחב יוולי. עשיר האו עני גבור האו לא מזיאן האו לא. וכאן נקולו אלי לעבד מה ינזם יתחרך פי חתתה שיי כאן פי יראת שמים. הוני ולאת לבחירה מה עאדשי פי יד לעבד. אלי ילזם לעבד יתחרך כיף מה יחב הווא באש ינזם יכטאר הטריק אלי תעזבו ויתחאשב עליה.

הזואב הווא. אלי לעבד ינזם יתחרך כיף מה יחב. ולאכן אידה כאן יחב יתחרך לדמת כדמתו. האדאך פי יד השמים. יספר האו לא יסכן פי זרבה האו פראנצה

 האדאך לכל בידי שמים. לאכן אידה כאן יחב יספר כאן לטיול. האו באש יקרא התורה האו יקררי האו ידרש האו ילם ללישיבות. האדאך פי ידו הווא. ינזם ימשי לטיול וגאדי ממכן יאסר יכרז מן יראת שמים. וינזם יספר לחאזאת מתאע תורה והאדאך זאדה פי ידו הווא אלי לחאזאת האדון מתאע יראת שמים. מאענאהה למשייה אלי ימשיהה לעבד. כאן לכוף רבבי האו בלעכס האדיך פי ידו הווא. ולאכן אידה כאן מאשי ללכדמה האדיך פי יד שמים.

משה רבינו קאל לישראל מה עאדשי נזם נתחרך. אלי האדיך גזרה מן השמים מה עאדשי יכרז וידכל. לאכן באש ימשי יקול דברי מוסר לישראל ויתבת וצאיית רבבי באש יחט יהושע פי בלאצתו. האדיך פי ידו הווא. אלי תאבעה ליראת שמים.

אכוואני לעזאז. פי כל משיאת אלי נמשיווהום וכל תחרכאת אלי נתחרכוהם ינזמו יווליוו לכוף רבבי וינזמו יווליו בלמקלוב. למשל. נמשיו לצלה. נזמו נמשיו נצליו והאדה חאזה באהייה מתאע כוף רבבי. ונזמו נמשיו נדויוו אלי הייא חאזה דונייה יאסר. אלי כלף אלי קאעדין נעמלו לחראם פי עוץ' למצוה. קאעדין נקלקו פלעבאד. ובלאכץ ווקתלי ידוויו בלקווה. תלקא השליח צבור יצללי והנאס תדוי בלקויי תקול עליהם הדווה מתאעהם מוהמה יאסר אכתר מן הצלה. ותזי תבת תלקאהם קאעדין יתפיסכו האו ידארבו. ואחד מראת מה יערפשי יתכלם יסכת יחזן תווה האדי צלה והאדון עבאד מה ענדום חתתה בושת פנים. השנווה האדה. ובלאכץ וקתלי הדווה האדי תוולי פי ראש השנה ויום כפור. יום דין ומשפט. מוש עאביין בנהאר האדה תקול עליהם קאעדין פי קהווה מה יחשבו חד ולא חתתה לקהל אלי מעלק פנהאר האדה. תי הווא השליח צבור ילזמו כתאפו מכטיין וכפה תכטי רוב ראשו מן סירת כבוד לקהל. והנאס האדון מוש חאשבין לא רבבי ולא לקהל. ילזמנה נערפו והאדה נתצוור לקהל לכל יערפו. אלי אחנאן וקתלי קאעדין נצליו מה קאעדינשי נעמלו מזייה עלא רבבי. אלי רבבי הווא מלך מלכי המלכים ואין קץ ליכלתו ולגבורתו. ולכלמתין אלי חנקולוהם אחנאן לא חייזידו ולא חיינקצו. כאנשי האדה כולו למצלחתנה מן כתרת מעזת רבבי פינה ומן הזכות מתאע אבותינו לקדושים. המאלה כיפאש אחנאן נלווחו למצלחה מתאענה לכל פי סירה באש נדויוו ארבעה כלמאת אלי נזמו נדויווהם באעד הצלה. וחאזה זדידה ולאת תווה. אלי נהאר ראש השנה וכפור כל ואחד יזיב זגארו בחדה. מוש אלי יפאהמו וחנחנך אותם עלא למצוות. כאנשי זגאר אלי מאזאלו מה יפאהמו שיי גיר יקלקו. ויזידו ילעבו מעאהם. יאכי מה קאעדינשי ישופוהם פי דייארהם אלי הלעב מעאהם מה יזי כאן פצלה. ילזמנה נפיקו פלגלאט אלי קאעדין נעמלוהם. וכל עאם נזידו ילזמנה נפאהמו ונתצוור חתתה לחאזה  יערפהה לקהל לכל. אלי רבבי מוש חייב באש יעטינה חתתה שיי ואלי קאעד יעטינה פיה הווא מתנת חינם. ובהאדה ווקתלי אחנאן קאעדין נטלבו ענד רבבי ילזם תוולי ענדנה בושה כבירה יאסר אלי קאעדין נטלבו מן ענד רבבי צדקה. וכיפאש לווקת אלי נטלבו פיה צדקה ענד רבבי פי עוד אלי נווליו נרעשו וכאייפין יקוללנה לא. ופי עוץ' אלי נווליו חאשמין נקאעדו נתפיסכו ונלעבו ונקלקו הנאס אלי תחב תתצנט לחזן. אלי חתתה ואלו לחזן חסו קויי הומאן קאעדין יקוויוו חסום באש יסמעו בעצ'הם מליח. וקאעדין יקלקו פלקהל. ולקהל מה קאעדשי יסמע הצלה מליח. חס ושלום כאן האנה קאעד נעמל קטיגורייה. כאנשי נחב נפייק לעבאד

 בלגלטה לכבירה האדי. ונפייק למשהולין עלא הצלאוואת באש יווקפו כיף הציודה עלא לחאזה האדי ויווקפו הנאס האדון ענד חדהם. ולקהל ילזמו יעאוון למשהולין באש נווקפו לעאר האדה מן הצלאוואת מתאענה. ונזיבו הוני מעשה אלי נצאר מה ענדושי יאסר. פי צלה מן הצלאוואת כאן שמש כאייף רבבי וכאן לאהי בצלה מליח. מן זמלת הנאס אלי תצללי כאנת מזמועה אלי כאנת תאכד תרכינה וידויוו. השמש האדה טלב מנהם קדאש מן מררה באש יסכתו אלי הצלה מזעולה לצלה והדווה פלקהאווי. ולאכן הומאן שיי. וכברת למזמועה האדי. פלאכר השמש טלב מנהם אידה כאן יחבו ידויוו יקעדו פצלה לבראנייה אלי מזעולה לדמת סעודה שלישית. סמעו כלאמו. ולאכן למזמועה האדי כברת יאסר וולאו וקת קראיית התורה מראת מה ילקאוושי מנין. השמש האדה כאדו חל הצלה כרזלום ובדא יתכלם מעאהם דברי מוסר ובדה יעייט עליהם כיפאש וצלת ביהם לקבאחה אלי חתתה רצ'אוו באש יכרזו מן הצלה בדמת הדווה. הווא כאן יתכלם בחאמאס כביר יאסר ותקריב קאעד יעייט. קאם ואחד מן למזמועה האדי ודרבו כף. קאלו אנתין כאן מוש מן השהרייה אלי תעטיהאלך הצלה מן הנדבות מתאענה מה תלקאשי האש תאכל. השמש כרז מן הצלה ולאכן מה רזאעשי. תעדאוו קראבאת לעסרין סנה והאדאך אלי דרב השמש נפטר. באעד שהרין תקריב בדה יזי פלמנאם לנאס דארו ומן באעד לצחאבו אלי כאנו מעאהו פלמווקף האדה ויבכילום. קאלום תעמלו מזייה דורו עלא השמש וטלבו מנו הסמאח. אלי לכף אלי דרבו לשמש פי עדאב כביר יאסר. כלף הדווה פצלה אלי כאן ידויהה. חתתה ואלו אלי הווא רזע בתשובה עלא הדווה פצלה וולא מה ידוי חתתה כלמה פצלה. לאכן לכף אלי עטאהו לשמש כלה התשובה מתאעהו מה תקבלתשי פי ענין הדווה מתאע הצלה. כל לילה ימשי לואחד מן צחאבו האו מן פאמילתו. הומאן תקלקו יאסר מן למנאם ולאכן קאלו חלומות שוא ידברו. חתה לילה זא לואחד מן צחאבו ובדא יבכילו. וקאלו תערף חתתה אנתין אלי כנת חאדר ומה רדיתשי עלייה לעקובה מתאעך כבירה יאסר. ופלאן אלי דחך מה תערפושי השנווה לעקובה אלי מחדרינאלו. חלילתכם כאן מה תמשיוושי דורו עלא השמש וטלבו מנו הסמאח. פצבאח קאם מקלק יאסר קאל ילזמני נדור עלא השמש ואקבל כל שיי ילזמני נכלם צאחבנה אלי צ'חך. וקתלי כלמו לקא אלי חתתה הווא זאהו מרתין. וקתהה למו נאס הצלה לכל וחכאוולהם ותזנדו לכל באש ידורו עלא השמש. ווקתלי לקאוו בדאוו יבכיוולו באש יסאמחהם ויסאמח צאחבהם. קאלום האנה סאמחתו מן נהאר לאוול. קאלולו ראוו מעדב יאסר. פלאכר תפאהמו ימשיוו ללקבר מתאעהו ויקולו מחילה. ותלממו ולאד הצלה לכל לקדם וזדד וגאדי השמש קאלו מחול לך תלאת מראת. פליל זא פלמנאם לצאחבו קאלו רתאחתני. ומן סירת אלי רתחתני חתתה האנה נחב נרתחך. בארו אמשיוו טלבו הסמאח חתתה אנתון מן ענד השמש וקבלו עלא רוחכם מה עדשי תדויוו פצלה כירלכם. פצבאח עאווד כלאם ולאד הצלה לכל ומשאו לשמש וטלבו מן ענדו הסמאח. ולאכן הווא מה חב יסאמחהם כאן מה יקבלו עלא רוחהם מה עאדשי ידויוו פצלה. קאלו האשכון מאזאל ינזם ידווי פצלה מן לכוף אלי שפנה למדדה האדי. חתתה באש נצליוו נרעשו כליך דווה. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 136 מנויים נוספים

ינואר 2020
א ב ג ד ה ו ש
« דצמ    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

רשימת הנושאים באתר