קהילות תאפילאת-מאיר נזרי-מעגל השנה


קהילות תאפילאלת/סג'למאסא -מעגל השנה -מאיר ניזרי

קהילות תאפילאלת/סג'למאסא -מעגל השנה -מאיר ניזרי

ספר זה עוסק בתיאור אורח החיים של קהילות תאפילאלת בכל מה שקשור למעגל השנה והתפילה. הוא המשך לקודמו, כרך א׳ העוסק במעגל האדם מן הלידה ועד לפטירה. שני הכרכים מהווים מפעל מחקרי תיעודי ששם לו למטרה לשמר את מורשת! של קהילות תאפילאלת/סג׳למאסא שבדרום מזרח מרוקו וקהילת תאפילאלת בבצאר שבאלג׳יריה, לתאר את מנהגיהן ואורח חייהן, הגותן ויצירתן התורנית והפיוטית במשך כ-150 השנים האחרונות.

הספר מתמקד כאמור בהוויי ובמנהג של מעגל השנה: שבת וראש חודש, ימים נוראים, סוכות ושמחת תורה, חנוכה וט״ו בשבט, פורים ופסח, ימי ספירת העומר וימי בין המצרים. הוא כולל תיאורי הווי, פיוטים ודרושים מוהדרים מאת חכמי תאפילאלת, וכן ההדרה ראשונה מכתבי יד בליווי מבואות ותרגום ערבי יהודי(שרח) של ההגדה של פסח, של תיקון פסח(צ׳היר), של פרקי אבות ושל ההפטרה לתשעה כאב ואף פיוטים וקינות.

שני הכרכים נשענים על מקורות בעל פה – כ-50 מסרנים, על כתביהם של חכמי המקום, על עשרות מסמכים שונים מתאפילאלת ועל אוספים של כתבי יד מבית הספרים הלאומי, ממכון בן־צבי, מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי וממוזיאון ישראל.

ד מאיד נזרי, יליד ארפוד שבמחוז תאפילאלת, משלב זה למעלה מ-20 שנה את עבודתו המחקרית בהוראה אקדמית (היום במכללת ליפשיץ והרצוג) כמרצה בכיר למקצועות העבריים. פרסם כ-30 מאמרים בנושאי שירה ופיוט וקהילות תאפילאלת. ספריו הקודמים: שירת הרמ״א, הרב רפאל משה אלבאז, מאדריכלי השירה העברית במרוקו(הוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים, תשע״ג); קהילות תאפילאלת/סג׳למאסא – מעגל האדם (הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשע״ג)

כרך זה מוקדש למנהיגים הרוחניים של קהילות תאפילאלת במאה העשרים ממשפחת אביחצירא:

לאחים ר׳ יצחק ור׳ ישראל ב״ר מסעוד אביחצירא זלה״ה, מארי דאתרא בבודניב ובארפוד, לר׳ מאיר ב״ר ישראל אביחצירא זלה״ה, מרא דאתרא בארפוד וגלילותיה ולר׳ שלום אביחצירא זלה״ה, מנהיגה הרוחני של קהילת תאפילאלת בבצאר שבאלג׳יריה.

לר׳ אליהו ובנו ר' מכלוף אביחצירא זלה״ה ולר׳ שמואל אביחצירא זלה״ה ואחרונים הם ר׳ יחיא אדהאן ור׳ משה תרג׳מן זלה״ה, רבותיו של בבא צאלי.

לחזנים של כל קהילות תאפילאלת שהיו שליחי ציבור, דרשנים, שוחטים, מוהלים וסופרי בי״ד ובכללם חכמי משפחת לעסרי בקצר־ אסוק וריש.

לסופרי סת״ם של תאפילאלת אחד המרבה ואחד הממעיט ובמיוחד לד׳ אליהו סבאג(ה׳ן בא־יאיהו חזאן די זרף) ובניו ר׳ יצחק ור׳ יעקב, שכתבו יחד ב־150 ספרי תורה ולר׳ אברהם הדוש מקצר א־סוק שכתב לבדו 118 ספרי תורה.

יהא זכר כולם לחיי העולם הבא

תעודת סמיכה לשחיטה

ה׳ אלהים יעזור לי. סמיכה לחיים

אמת ויציב ונכון וקיים ברירא כשמשא. שנדבה רוחו אותו הח׳ הש׳(החכם השלם) והותיק רב באישורי כהה״ר(כבוד הרב החכם רבי) יצחק נזרי הי״ו(ה׳ יחייהו וישמרהו) ושנה ופירש לפנינו בחקירה ודרישה. בדיני שחיטה וטריפות עבוד פרישה. עד שנמצא בקי בהן. ובשמותיהן. בטעמיהן ובדקדוקיהן. הלכתא רברבתא. הלכה ברורה״ ועוד שוא׳לים הלכו בו. ובקרבו ישים אור בו. ויהי למשיב ידו. ותשובתו בצדו. וחפץ ה׳ הצליח בידו. לכוין אמרא ולאהדורי סברא״

ידיו רב לו שדעתו יפה. לקבל אלפא. דסר סכיניה ונמצאת יפה. לפום חורפא. מרישא לסיפא. וברוח מבינתו. היתה באמנה אתו. ופעמים הרבה לפנינו השחיזה הכינה וגם חקרה"

ועוד ידו נטויה. במילתא דרמייא. ויהי ידיו אמונה. ידו על העליונה. ומתהלך ברגש גדולה וקטנה. לא יחטיא המטרה. אפילו כחוט השערה״

ועדיו זכין לו מומחי וטבחי מתא. ועל פיהן אנו חיין ליקר סהדותא. ששחט לפניהם בהמה גסה ודקה. בכוח גדול וביד חזקה. גם מעוף השמים. בקי באימון ידים. ואף גם בהסרת הסירכות. בידיים מבורכות. חגיר חרצין קל מהרה״ אי לזאת בהורמנא דמלכא הוא אלהנא. כל מן דין ומן דין סמוכו לנא. והנני סומך שתי ידי עליו בהץ סמיכה בעזרה. לשחוט שור שה כבשים ושה עזים וכל צפור טהורה. מעתה ומעכשיו ולית מאן דימחא בידיה ולימא ליה מא עבדית. בכל אתר ואתר הא במתא הא בדברא"

וקנינו מידו בקשט׳(בקנין של משיכה) בשח׳(בשבועה חמורה) וכר שלא ישיג גבול אחרים ח׳ו(חס וחלילה). ועוד להיות חוזר על לימודו דיני שחיטה וטריפות תמידין כסדרן כמש׳(כמו שכתוב) בשע׳ יוד׳(בשולחן ערוך יורה דעה) סעיף א׳ וכמו שציין הגאון באהט׳(באר היטב) ז׳ל בשם מהרי׳ל ז׳ל קחנו שם בארה״ והיה זה ביום ששי בשקוד׳(בשבת קודש) תשעה ימים לחודש שבט משנתינו זאת ערכתי נר למשיחי(ת׳׳ש/1940) לפרט קטן יושב בסדר ויאמר אם שמוע וכו׳ והישר בעיניו תעשה והכל שוב׳(שריר ובריר) וקיים ע״ה(עבד ה׳) יצחק אביחצירא.

גם אנכי הבא על כח׳י(כתב חתימת ידי) מודה על כל הנז׳ל(הנזכר לעיל) ובפה מלא עונה אחריו אמן ועל דבר אמת חש׳פ (חתמתי שמי פה) והשרב (והכל שריר ובריר וקיים) ע׳ה מאיר ש׳ם(שלום מאיר) אביחצירא בלא׳א(בן לאדוני אבי) הרה׳ג מו׳ג או׳ר(הרב הגדול מעוז ומגדול אדוני ורבי) מופלג מזהי׳ר(מזכה הרבים) כקש׳ת(כבוד קדושת) אדמו׳ר עט׳ר (עטרת ראשי) וצ׳ת (וציץ תפארתי) כמוהר׳ר יש׳א (ישראל אביחצירא) ברכה מאת ה' ויחש׳ל(ויחיה שמו לעולם) ויאריך ימים על ממלכתו אכי׳ר(=אמן כן יהי רצון).

Meyer Nezrit Les communautés de Tafilalet / Sijilmassa-Le cycle de l'année hébraïque

Meyer Nezrit

Les communautés de Tafilalet / Sijilmassa

Deuxième tome

Le cycle de l'année hébraïque

Résumé

Cet ouvrage traitant de la recherche et de la documentation relatives au cycle de l’année des communautés juives du Tafilalet constitue la suite du volume précédent consacré au cycle de la vie des juifs de cette région.

A l’instar du premier volume, celui-ci associe la description de traditions religieuses, de coutumes populaires, de poèmes liturgiques et d’homélies, rapportés ici, et accompagnés de sources, d’introductions et d’illustrations. Comme le précédent, ce volume est fondé sur deux principales sources : manuscrites ou imprimées d’une part ; orales, d’autre part, notamment celles fournies par des informateurs.

Chapitre 1 : le Chabbat

Ce premier chapitre explicite les us et coutumes spécifiques liés au chabbat dans les diverses communautés juives du Tafilalet : la préparation des plats chabbatiques traditionnels tels que la dafina, le rituel liturgique, le kiddouch, les chants et cantiques et les chabbatot particuliers : chabbat chira (au cours duquel est lu le cantique de Moïse), chabbat tohekha (les deux chabbatot au cours desquels sont lues les péricopes behoukotaï ou ki tavo). Ce chapitre inclut également la description des traditions usuelles de ces communautés lors du chabbat, les chants et cantiques, en particulier le poème liturgique mizmor chir leyom hachabbat du rabbin Mass’ oud Abehssira, figurant ici pour la première fois et précédé d’une introduction.

Chapitre 2 : Chabbat roch hodech (annonce du nouveau mois et bénédiction de la nouvelle lune)

Ce chapitre évoque la liturgie du début du mois hébraïque et les traditions connexes, notamment la bénédiction de la nouvelle lune, telles quelles étaient pratiquées au Tafilalet, et dont certaines étaient communes à toutes les communautés juives du Maroc, en particulier la hahtarat hahodachim (litt. : le couronnement des mois) : Adar, mois du renouveau et de la joie ; Nissan (mois du miracle de l' Exode) ; Sivan, témoin du don de la Torah, etc. Les us et coutumes spécifiques des communautés du Tafilalet consistent notamment en l'annonce du nouveau mois proclamée exclusivement par le hazzan (chantre) avant la prière des chemonei esrei (ou amidah), l’omission de la bénédiction barekhi nafchi (Bénis mon âme, L' Eternel) au cours de ce chabbat, la réitération de la bénédiction de la nouvelle lune sept jours après son apparition, etc.

Chapitre 3 : le mois d’Eloul et les selihot

Le troisième chapitre s’ouvre sur F univers spirituel particulier aux communautés du Tafilalet concernant le début du mois d’Eloul et signalé par la mise en garde hikon likrat Eloheikha (Rapproche-toi de ton Dieu, Israël), une tradition fortement imprégnée de solennité, de repentance et d’absolution des vœux, et qui est marquée par le double réveil nocturne des fidèles : le premier à minuit pour les prières des selihot (hymnes de repentir et de contrition), le second pour la prière du matin chaharit. Il en va de même de la coutume du jeûne observée tous les jours du mois par les hommes et les femmes, tout spécialement les lundis et les jeudis. Ce chapitre inclut la description des coutumes liées au réveil avant les selihot, la préparation du café pour les fidèles, le tiqqun karet (littéralement levée de la condamnation de karet) et les traditions relatives au jeûne. Il en va de même des traditions spécifiques des communautés du Tafilalet durant le mois d’Eloul – comme celle de ne pas sonner le chofar pendant les jours et les nuits de la période des selihot, ou celle de F annulation des vœux pendant les quarante jours précédant Roch Hachana (le 20 du mois de Av harahman) et non les trente jours précédant l’année hébraïque, soit le premier jour du mois d’Eloul. Le chapitre se clôt sur un document essentiel : le sermon du mois d’Eloul du phare des communautés Maliennes : David Abehssira.

Chapitre 4 : Roch Hachana et Yom Kippour – les Jours redoutables

Roch Hachana : cette grande solennité du calendrier hébraïque est marquée par certains particularismes dans les communautés juives du Tafilalet. La veille de Roch Hachana, une fois récitée la prière du matin, les fidèles, dont la plupart jeûnent une demi-journée, procèdent à l’infirmation de leurs vœux et promesses à la synagogue. Un mouton est abattu en expiation des péchés par de nombreuses familles et la chair de l’animal accommodée pour les repas de fête. Le répertoire des poèmes liturgiques et des cantiques des communautés du Tafilalet diffère de celui des autres communautés juives du Maroc. Au Tafilalet, les fidèles s’abstiennent de toute interruption de la récitation de poèmes liturgiques avant ou après la prière. Une atmosphère d’austérité règne alors dans la synagogue. La deuxième partie de la journée est consacrée à la lecture de Psaumes, puis, l’après-midi, après la prière de minha du premier jour de fête, les fidèles de toutes les synagogues se rendent en procession à la cérémonie du Tachlikh sur les rives de l’oued Ziz qui traverse une grande partie des localités du Tafilalet.

Kippour : les préparatifs de la journée la plus solennelle du calendrier juif débutent par l’abattage des kapparot (expiations), en l’occurrence de coqs et de poules, la préparation des volailles nappées d’huile et d’épices, et mijotées au four du quartier. Les communautés juives filaliennes perpétuent des traditions particulières concernant la lecture du Kol Nidré. Un climat de gravité baigne la synagogue, les fidèles prononcent à haute voix les mots amen, baroukh hou baroukh chemo et prennent une part active aux chants liturgiques. Nombreux sont les jeunes gens en prière qui se tiennent debout la journée durant et qui, pour cette performance, sont gratifiés par le chantre d’une bénédiction spéciale. Pour le repas de la fin du jeûne, certains ont coutume de consommer uniquement les plats cuits au four du village, d’autres n’observent pas cette tradition. Tous échangent le menu du repas qu’ils consommeront après la ne’ilah (le service de conclusion de cette journée d’expiation). Ce chapitre décrit les diverses traditions rituelles, les poèmes liturgiques et les coutumes relatives aux kapparot, ainsi que l’atmosphère de gravité régnant dans les synagogues.

Chapitre 5 : Soukkot et Simhat Torah (fête des Tabernacles et Joie de la Torah)

Dans toutes les communautés juives, les journées comprises entre Kippour et Soukkot sont imprégnées d’un halo de spiritualité festive incluant la préparation de la soukkah (cabane ou tabernacle), l’acquisition des quatre espèces et les achats destinés à cette longue célébration, de sorte qu’on ne prononce pas à cette occasion de tahanounim (prières pénitentielles). Dans les communautés filaliennes, certaines familles juives n'allument pas de feu en vue de cette fête.

Toutes les maisons juives possèdent des constructions en dur sur leur toit ou dans leur cour, recouvertes le moment venu de rameaux de palmier dattier qui agrémentent les paysages du Tafilalet, raison pour laquelle les cabanes de Soukkot n’étaient pas dressées dans l’enceinte des synagogues. De beaux etroguim (cédrats), non greffés, de couleur jaune, sans défaut au niveau du carpelle et d’une parfaite fraîcheur, provenaient d’Agadir et d’Essaouira (ancienne Mogador). Quant au myrte, les communautés juives filaliennes ne tenaient pas pour indispensable de disposer de trois brindilles, ni de brindilles trifoliolées.

Ce chapitre décrit les us et coutumes spécifiques de la fête, l’acquisition, après observation minutieuse, des quatre espèces par les chantres, les talmidei hakhamim (les disciples de Sages) et les chefs de famille. Le loulav (palme fermée de dattier) dont la fraîcheur doit être maintenue pendant toute la fête, les deux branches de arava (saule) et le myrte sont reliés par des bandes de feuilles de palmier selon une disposition rituelle. Le chapitre inclut également des descriptions détaillées relatives aux jours chômés, aux prières et à la séquence des hochanot (procession en ronde des fidèles autour de la chaire de la synagogue en psalmodiant les litanies de ïhochana rabba (Accorde-nous le salut) lors des haqqafot, aux réjouissances de Simhat Torah (dernier soir de la fête de Soukkot), au rituel spécifique de la prière pour la pluie, à la liste des poèmes liturgiques qui agrémentent les haqqafot et aux coutumes liées aux jeunes mariés le jour de Simhat Torah. Sont également détaillées les coutumes de la veille de Simhat Torah observées par les membres de la communauté juive d’Erfoud, ainsi que celles du dernier soir de Soukkot. Le tout est agrémenté d’un poème liturgique évoquant cette fête, composé par le rabbin Makhlouf Fadida de Rissani, et publié ici pour la première fois avec une introduction, un commentaire et des sources d’inspiration.

Chapitre 6 : Hanoukkah et Tou biShvat (Nouvel an des arbres)

  1. Hanoukkah : dans les communautés juives de diaspora comme au Tafilalet, les huit jours de cette fête étaient dépourvus de tout signifiant national, contrairement à celui attribué à cette fête en terre d’Israël : vacances scolaires, liesse, beignets et fritures, jeux de toupie, célébrations pour adultes et enfants, et chants de Hanoukkah. Dans les communautés juives filaliennes, cette fête se caractérisait essentiellement par le rituel synagogal commun à toutes les communautés juives – récitation du Hallel (louanges à Dieu), hymnes d’actions de grâce et de louange du livre des Psaumes, à la nouvelle lune, et exposition aux fidèles du rouleau de la Torah, précédée de la récitation du psaume 30 mizmor chir hanoukkat habait leDavid, ainsi que de certains versets. Le chapitre comporte la description des traditions liées à cette fête dans toutes les communautés juives, en particulier celles du Tafilalet. Le célèbre sermon du rabbin David Abehssira à cette occasion est ici publié pour la première fois.
 1. Tou biShvat : à l’instar de Hanoukkah, Tou biShvat ne revêt pas F importance qui lui est attribuée en Israël : congé scolaire, plantation d’arbres et consommation de fruits fraîchement cueillis. Au Tafilalet, cette fête se distinguait par l’omission de la récitation du tahanoun (prière pénitentielle prononcée après la amidah), et par un simple repas de fruits dans certains quartiers. De sorte qu’aucun préparatif n’était fait par les familles en vue de cette fête et qu’elles ne consommaient pas nécessairement de fruits à cette occasion, tout en prenant part au rituel synagogal. La suite du chapitre décrit les bénédictions sur les fruits de Tou biShvat prononcées par le Baba Salé et par Eliahou Teboul de Colomb-Béchar qui conviaient des fidèles chez eux pour participer à ces bénédictions sur les fruits.

Chapitre 7 : Pourim et réjouissances du mois d’Adar

« Lorsqu’Adar arrive, les joies sont multipliées. » Tout au long de ce mois est enseigné le poème liturgique mikamokha ve-en kamokha selon la version du rabbin Yehudah Halevi, de même qu’est lue aux enfants la meguila (rouleau d’Esther). C’est également le mois au cours duquel on procédait au tiqqun du 7 Adar (jour de la naissance et de la mort de Moïse), commenté dans ce chapitre. Contrairement aux autres communautés juives du Maroc, celles du Tafilalet n avaient pas coutume de chanter mikamokha lors du chabbat Zakhor qui précède Pourim mais le jour même de la fête. Le chapitre s’étend sur certaines traditions populaires de Pourim :étals de friandises et de crécelles, jeux particuliers à la fête de Pourim, personnage d’Aman qui constitue F attraction principale, tapage, détonations et étrennes de Pourim, évocation des jeunes victimes des réjouissances de cette fête. Le chapitre décrit également la séquence des prières quotidiennes du matin et du soir lors de Pourim, le repas de la veille, la coutume de la gueviyat nedarim (perception prélevée en milieu d’année des promesses de dons et des aumônes), l’échange de plateaux de friandises entre les familles juives. Ce chapitre est également assorti de deux sermons célèbres prononcés le 7 Adar par le rabbin Yaacov Abehssira, ainsi que le poème liturgique en acrostiche Ani achira de Yehuda ben Yeïch.

Chapitre 8 : Pessah (Pâque)

Le chapitre est introduit par les préparatifs de Pessah dans les communautés juives iilaliennes : la moisson du blé et son mode de conservation, f inspection de la cacherout durant la semaine de la péricope bechallah, la cuisson des azymes : la matsa chemourah traditionnelle, la matsa spéciale pour les soirs de fête et la matsa achira (enrichie). Toutes ces variétés de matsot sont préparées avec de la matsa chemourah. Dès l’annonce du mois de Nissan, les jeunes garçons lisent la première moitié de la Haggadah de Pessah avant la prière de minha du premier chabbat du mois, l’autre moitié étant lue au cours du second chabbat. La veille du Seder est consacrée aux derniers préparatifs de la fête :  l'abattage des moutons, le biour hamets (la recherche et le brûlage de toute trace de levain), l'erouv tavchilin (plats cuits avant la fête et permettant leur consommation pendant la fête et le chabbat qui la suit), le nettoyage scrupuleux des cours et des venelles du quartier juif, la vente du hamets aux non-juifs et la disposition des denrées traditionnelles de Pessah sur un plateau : notamment un os grillé, un œuf dur et le haroset pilé à la main. La disposition de ces ingrédients sur le plateau est conforme aux prescriptions du Ari de mémoire bénie, F afiqoman est dissimulé sous la nappe, mais l’enfant qui le découvre n’est pas récompensé. La veille du Seder il est d’usage de manger des pommes de terre et des œufs ou, dans certaines familles, du foie de bœuf grillé. La liste des ingrédients interdits à la consommation est longue et détaillée : tous les épices (poivre, cumin, sel et même café), les femmes veillant à en éviter F usage. Les plats les plus répandus sont la viande de mouton, les fèves et les petits pois frais, les beignets aux pommes de terre, les légumes, les dattes, les noix et les amandes. Toutes les communautés juives filaliennes consomment de la matsa sherouya (trempée) et de la matsa achira. Le chapitre cite le sermon du Chabbat hagadol (Chabbat précédant Pessah) et le psaume intégré dans la liturgie de Pessah yomrou gue’oule haChem. Une grande place est accordée à l’édition hébraïque de la Haggadah dans sa traduction en arabe et dans F édition de la houkat Pessah dans ses trois versions – en araméen, hébreu et arabe. Ce chapitre s’accompagne de détails concernant la cuisson des matsot, F usage de la vaisselle spéciale de Pessah et les préparatifs traditionnels de la fête.

Chapitre 9 : Entre Pessah et Chavouot – le comput de l' Omer

Ce chapitre traite des coutumes relatives au comput de Y Orner dans les communautés italiennes. Une atmosphère de deuil caractérise la période de F Orner précédant la fête de Chavouot : les fidèles ne se rasent pas, ni se coupent les cheveux, ne portent pas de vêtements neufs, ne s’immergent pas dans de l’eau, ne prononcent pas la bénédiction che-heheyanou et n’organisent pas de réjouissances. Tous témoignent de précaution dans leurs actes, et portent sur eux du sel afin d’éloigner les mauvais esprits. La tradition de lecture des Proverbes et des pirkei avot (Maximes des pères) est pérennisée afin de fortifier les vertus des fidèles. Ces journées austères sont toutefois entrecoupées de jours de répit, en particulier la hilloula de rabbi Méir Ba’al Haness le 14 Iyar et celle de Rabbi Chimon Bar Yohaï le jour de Lag ba-Omer, auxquelles participent tous les membres de la communauté en allumant des bougies et en prenant part à des repas festifs. Ce chapitre qui comporte des détails sur les coutumes populaires liées aux hilloulot, est agrémenté de poèmes liturgiques en hébreu et en arabe, composés par des Sages filaliens en l’honneur de Rabbi Chimon Bar Yohaï et de Rabbi Méir Ba al Haness et cantilés au cours des hilloulot, ainsi qu’ un poème liturgique évoquant le comput de l’Orner et un sermon en l’honneur de Rabbi Méir Ba’ al Haness. Y figure également une traduction des pirké avot en dialecte judéo-arabe, langue vernaculaire des communautés juives du Tafilalet.

Chapitre 10 : Chavouot

Ce chapitre traite des traditions liées à la fête de Chavouot : tiqqun de la nuit de Chavouot, la séquence des prières, le programme de la journée, la lecture de la ketouba (contrat allégorique entre Dieu et son peuple), la lecture de psaumes et celle du livre de Ruth, la lecture des azharot selon la version du rabbin Isaac ben Reuven et du rabbin Chlomo Ibn Gabirol, le repas dit « du roi David » et celui de la hilloula de Moshé rabbenou qui transmit la Torah au peuple d’Israël, et du roi David qui naquit le jour de Chavouot, la lecture en arabe des Dix Commandements énoncés au crépuscule du dernier jour de la Création, la bénédiction des tribus extraite du recueil arba guevi’im. Sont également indiquées les coutumes liées à la lecture des azharot et le sort du dernier participant du premier jour de la fête chargé de lire le passage chevet ahim yahad oumat ehad mehem… oumichpato nigzar ki enozer, lectures des azharot (poème liturgique énumérant les mitsvot) du rabbin Reuven ben Yitzhak, jets nourris d’eau froide entre les participants au concours de lecture et les jeunes qui attendent le gagnant dans la cour de la synagogue, chacun muni d’un tonneau ou d’une jarre, le tout symbolisant le précepte en mayim ela Torah (Il ri est d’eau que la Torah). A ce propos est présentée ici une description de l’association caritative ‘Ets Hahayim fondée dans le but d’enseigner la Torah et qui organisait un repas de Chavouot. Le chapitre s’ouvre sur un sermon prononcé par le rabbin Yaacov Abehssira sur le thème du don de la Torah et comprenant une description de la lutte de Moshé avec les anges qui s’acheva sur le don de la Torah à Moshé. Le chapitre s’achève sur un poème liturgique du rabbin Yaacov Abehssira achorer hayom shira ouchivha contenant de nombreuses suggestions marquant cette fête, en particulier le don de la Torah et celui de la chekhina, la présence divine sur tout le peuple d’Israël.

Chapitre 11 – La période de deuil entre le 17 Tamouz et le 9 Av

À l’instar de la plupart des communautés juives marocaines, celles du Tafilalet observent fidèlement les journées de deuil prescrites par le Rama (acronyme de Rabbi Moshé Isserles) commémorant les calamités infligées au peuple d’Israël durant la période comprise entre le 17 Tamouz et le 9 Av. En l’occurrence : 1. à compter du 17 Tamouz, les hommes ne se rasent pas ni ne coupent leurs cheveux, ne se réjouissent pas et ne récitent pas la prière che-heheyanou, y compris le Chabbat ; 2. à compter du premier jour du mois de Av, les familles ne consomment pas de viande, ne boivent pas de vin, ne se lavent pas et ne lavent pas leur linge ; 3. à compter de la veille du 9 Av, le repas marquant le début du jeûne n’est composé que de mets non carnés et consommés non pas autour d’une table mais à même le sol, sans mizmorim (hymnes d’actions de grâce) ; 4. à compter de la veille du 9 Av, les fidèles observent les cinq « interdits », se rendent pieds nus à la synagogue, et récitent des élégies ; 5. à l’aube du 9 Av, les fidèles ne se drapent pas dans leur tallit ni ne nouent leurs tefillin, ne lisent pas la chirat hayam et se contentent de la lecture de la portion haazinou et, lorsque le rouleau de la Torah est extrait de l’arche sainte, récitent l’élégie al ekhali. Seule la prière de minha apporte un allègement au deuil : les fidèles s’asseyent sur des bancs, se drapent de leur tallit et nouent leurs phylactères en signe de consolation, suivant la croyance selon laquelle le messie serait né un 9 Av.

Ce chapitre passe en revue en détail toutes les coutumes relatives à cette période de deuil. De même y est décrite la séquence des prières et des élégies prononcées la veille du 9 Av, les coutumes spécifiques de sommeil de cette nuit, F emploi du temps de la journée du 9 Av, la prière de minha et la composition du repas pris en fin de jeûne. Le chapitre inclut les traditions populaires concernant le tiqqun hatsot quotidien à compter du 17 Tamouz et les coutumes réservées aux femmes et aux filles qui se lamentent sur la destruction du Temple devant leurs fourneaux. Le programme scolaire des jeunes élèves est adapté aux circonstances et composé de l’étude de trois haftarot intitulées telata depur anouta, du livre des Lamentations (Ekha), de la haftara traditionnelle de Ticha beAv, et d’élégies inspirées par la destruction du Temple. Ce chapitre est ici, et pour la première fois, agrémenté de quatre élégies manuscrites des Sages de la famille Abehssira, ainsi que de la haftara du 9 Av en dialecte judéo-arabe, assorti d’une traduction hébraïque et d’une introduction détaillée sur le thème de la haftara dans sa version judéo-arabe.

Chapitre 12 : lectures saisonnières

Les coutumes de lectures saisonnières généralement pratiquées par les communautés juives marocaines, au Tafilalet en particulier, évoquent des événements historiques : c’est le cas de la Haggadah (récit de Pessah) ; du Cantique des cantiques (chir hachirim) lu lors des mi-fêtes de Pessah ; du livre des Proverbes (sefer michlé) et des Maximes des Pères entre Pessah et Chavouot ; du livre de Ruth et des azharot à Chavouot ; du livre de Job entre le 17 Tamouz et le 9 Av ; du livre de Daniel entre le chabbat Nahamou et le premier jour du mois d’Eloul. Ce dernier chapitre détaille les coutumes de lectures saisonnières, leurs horaires, les textes et les versets prononcés avant et après ces lectures. En illustration, nous achevons notre ouvrage par la lecture saisonnière traditionnelle du livre de Job à Erfoud.

קהילות תאפילאלת/סג'למאסא-מעגל השנה-מאיר נזרי

מלכות מרוקו בעיני יהודיה

תאפילאלת היא ערש השושלת העלאוית של מלכי מרוקו. ספרי ההיסטוריה על תולדות היהודים במרוקו מתארים את גורלה של כנסת ישראל במרוקו, תוך אבחנה בין התושבים שלא התייחסו היטב ליהודים בגלל מצוקותיהם הכלכליות והאחרות לבין השלטונות, ובעיקר המלכים, שהתנהגו כיאות כלפי היהודים. היחס ההוגן של המלכים ידוע כבר מתקופת הסעדים, כמו מולאי מוחמד אשיך שתואר כחסיד אומות העולם. דוגמאות מאוחרות מובאות בספר ׳כסא המלכים׳ לרב רפאל משה אלבאז המתאר את סדר השתלשלות המלכויות משחר האנושות, כולל ארבע מלכויות הנחתמות במלכות ישמעאל במזרח, בספרד ובמרוקו, במיוחד מתרי׳׳ט (1858) ואילך:

ובשנת תרי׳׳ט… מת המלך מו׳ עבד אלרחמאן… ומלך בנו המלך החסיד סי׳[די]

מוחמד והיה אוהב ישראל ומכבד את החכמים וכל ימיו ימי שמחה וששון ליהודים, וריבוי הברכה והשפע עד שהעשירו רוב היהודים שברוב מלכותו…

ובשנת תרל׳׳ג(1872)

מת המלך סי׳[די] מוחמד במראקש… ומלך אחריו בנו מו׳ אלחסן (1894-1873)

יר׳׳ה ותנשא מלכותו … יה״ר… שבימיו ובימינו תושע יהודה וישראל ישכון לבטח.

היחס ההוגן ליהודים נמשך הלאה בימי מולאי יוסף (1927-1892 ), המלך ה-19מלשושלת העלאווית, יחס שהתחזק בימי בנו מוחמד החמישי, סולטאן מרוקו תחת הכיבוש הצרפתי (1953-1927) ומלך מרוקו העצמאית מ-1955 ועד 1961. היחס ההוגן נמשך בימיו של חסן השני שמלך במרוקו בשנים 1999-1961 וגם בתקופת

בנו, מוחמד השישי, המלך ה־22 לשושלת העלאוית, שזכה לכתר המלוכה מ־.1999 על יהדות מרוקו בימי מוחמד החמישי ועל יחסו האוהד של מלך זה ליהודים נכתב ספר בידי רוברט אשרף. בדומה למחבר ספר ׳כסא המלכים׳ גם אשרף מדגים את יחסם החיובי של מלכי מרוקו לנתינים היהודים לעומת המון העם. ספרו של אשרף נשען בחלקו על ספרי היסטוריה ובחלקו על עדות אישית של המחבר, איש רב פעלים, שהיה מעורה היטב בממסד של ממלכת מרוקו להוויותיה ומילא בה תפקידים ממלכתיים החל ב־1959. בימי האופל של משטר וישי בצרפת עמד המלך בפרץ נגד חוקי הגזע שרצה משטר זה להנהיג בממלכה. מוחמד בן יוסף הביע לפני נציגי יהודי מרוקו בכל מפגש את אהדתו לקהילה היהודית. אחת מהן היא הצהרתו הידידותית ההיסטורית בחג הכס ב־1943, שפשטה בכל מחנה ישראל במרוקו, בחצרות ובבתים:    

הרי נתיני אתם לי, לא פחות מן המוסלמים, ולפיכך חסותי ואהבתי נתונות לכם.

האמינו לי, שאצלי תמיד תמצאו את העזרה שתידרש לכם. המוסלמים הינם ותמיד יהיו אחיכם וידידיכם. שאלו את פי זקניכם ותלמדו לדעת, שסבי המפואר מולאי חסאן, היה ידיד אמת ליהודים, ופעמים רבות הפגין דאגה כנה לגורלם. אבותיכם הכירו אותו בצביונו ואהבו אותו בלב שלם. יכול אני להבטיחכם, שאני מצדי כוונתי לנהוג בכם ובאחיכם לדת אותה מידה של התחשבות ולהעניק לכם אותה מידה של דאגה. החג הזה הוא חגכם.

הצהרה זו תורגמה לשפת המעשה ולאפליה מתקנת: כל המוסדות הממלכתיים נפתחו בפני יהודים: הפרלמנט, בתי המשפט ומשרדי הממשלה, כפי שמתאר אשרף: ב־1958 נכללו 95% מילדי היהודים ברשתות החינוך, רובם בכי״ח; 90% מן היהודים קיבלו טיפול רפואי סדיר באמצעות אוז׳׳ע מרוקו, ואילו אורט סיפק הכשרה מקצועית איכותית לכל נער יהודי שרצה בכך, בו בזמן ששום מוסד מרוקאי לא יכול היה להבטיח הכשרה דומה לצעירי המוסלמים.

גם חסן השני, בנו ויורשו של מוחמד החמישי, המשיך במורשת אביו והנהיג מדיניות אוהדת כלפי הקהילה היהודית במרוקו, והיה בקשר עם מנהיגי הקהילה שכמה מהם מילאו תפקידים ממלכתיים. לחסן היו קשרים גלויים וחשאיים עם ממשלת ישראל, והיה מעורב בפיוס בסכסוך היהודי-ערבי ובהסכם השלום שבין ישראל למצרים."

הקשרים הטובים בין בית המלוכה לבין הקהילה היהודית במרוקו בפרט, ולבין סניפיה בשאר הקהילות מחוץ למרוקו, נמשכים עד ימינו על ידי מוחמד השישי, בנו וממשיך דרכו של חסן השני. דוגמה מובהקת ליחסו ההוגן של מוחמד השישי כלפי העם היהודי הוא נאומו המיוחד והמפתיע באו״ם נגד הכחשת השואה. נאום זה ריגש מאוד את הרב הראשי הספרדי, הרב שלמה עמאר, שהגיב על נאומו זה באיגרת ברכה:

 

הוד מלכותו הנעלה, לשם טוב ותהלה מאבותיו היא נחלה, ליקר תפארת וגדולה, כבוד המלך מוחמד השישי ירום הודו, מלך מרוקו הגדולה והמהוללה.

אדוני המלך, כמו רבים ברחבי תבל התרגשתי לקרא את נאומך הנפלא בענין ׳השואה' שפגעה גשמית בעם היהודי, ופגעה חמורות במוסר עמים רבים, שואה שהכתימה את העם הגרמני, כתם מר ורע לנצח. מאוד התפעלתי מיושר לבך, מעוז רוחך ומאומץ נפשך הנקייה. רק מלך ישר המולך על אומה שידעה לעמוד בעוז וגבורה מול השטן הנאצי הבא שעריו, להשמיד נתינים חפים מפשע, עם נאמן למלכו ולארצו, עם שידע לפתוח שעריו בחמלה אל יהודי אירופה, הנסים על נפשם מפני המלאך המוות עלי אדמות, מלך של עם כזה יכול לעמוד גם היום ולהישיר מבט ולזקוף את הגו, ולומר בפשטות וביושר, דברים ברורים וישרים, כאשר דיבר אדוני המלך בגבורתו. אנחנו יוצאי מרוקו, גאים בכך, ולא יוצאי מרוקו בלבד, אלא כל היהודים בכל מקום מברכים אותך על האומץ ועוז הרוח שהפגנת בנאום נכבד זה, ויודעים שזו דרכך הנכבדה.

ואני מברכך בברכה המסורתית האצילה, ירום הודך בכבוד, ותינשא מלכותך בחן ובחסד, תרב גדולתך, והשפעתך הגדולה תתפשט על מנהיגים רבים וישרים,והיית להם לדוגמא ולמופת, והם ילכו לאורך. וכל אויביך יפלו לפניך, ואתה על במותימו תדרוך. והא־ל המשלם גמול טוב לעושי טוב, יאריך ימיך ושניך בבריאות ורוב נחת, יחד עם כל המשפחה הכבודה והרוממה. בהוקרה והערצה.

כאן המקום לציין גם את מעמד ברכת הרב הראשי של מרוקו למלך המתקיימת אחת לשנה בבית הכנסת הגדול בקזבלנקה ביום כיפור בנוכחות הפמליה המלכותית, מעמד הזוכה לסיקור ממלכתי בטלוויזיה המרוקאית כל שנה. זאת בנוסף לברכת המלך בנוסח ׳הנותן תשועה למלכים׳ הנאמרת בכל בתי הכנסת במרוקו בליל יום כיפור, ויש שאומרים אותה כל שבת.

12        נוסח הנאום של המלך ונוסח הברכה של הרב עמאר ראה: /http://www.kikarhashabat.co.il

קהילות תאפילאלת/סג'למאסא-מעגל השנה-מאיר נזרי-עמ' 25-22

קהילות תאפילאלת/סג'למאסא-מעגל השנה-מאיר נזרי

 

סידוד תפילת החודש ומעמדו בתאפילאלת

עד לפני ההוצאה לאור של סידורי תפילה בדפוס, יש להניח שהמתפללים התפללו מתוך קבצים של כתבי יד שהעתיקו זה מזה. לחזן היה כנראה סידור אישי שלו בכתב יד, והמתפללים שמעו מפיו את התפילה. אם החזן היה תלמיד חכם ואיש זיכרון, היה מתפלל אף בעל פה. דוגמה למסורת זו היא מנהג הקריאה בפרקי אבות שקראו בבית הכנסת בין פסח לעצרת לפני מנחה של שבת, אחד משנה ואחד עבראן. את המשנה קראו מתוך דפוס של ׳פרקי אבות׳ ואת התרגום אמרו בעל פה על פי זיכרון או על ידי לימוד של תשב׳׳ר מפי מלמדיהם.

 בתאפילאלת אין ידוע עד היום על תרגום עברי בכתב יד. כיוצא בזה אף תרגום ספרי איוב, משלי ודניאל שקראו בשבתות קבועות מפסח ועד עצרת, אחד מקרא ואחד עבראן – תרגום העבראן היהודי נשתמר בעל פה.

 1. הערת המחבר: כידוע קיימת מסורת בקהילת תימן עד ימינו שמתורגמן עומד ליד הקורא בתורה ומתרגם לאונקלוס. הקורא קורא פסוק בספר תורה, ואחריו המתורגמן קורא את תרגומו באונקלום מתוך חומש. מסופר על איש תימני בשם שלום אהוד(או יאהוד) מגן יבנה שידע את התרגום בעל פה.

והנה יום אחד בבית כנסת בשם ׳שבת אחים׳ בגן יבנה, באחד משלושת הרגלים חיפשו תרגום לקריאה בתורה המופיעה במחזור ללא תרגום צמוד, ושלום אהוד התנדב ותרגם כל פסוק בעל פה.

מסורת זו יכולה ללמדנו גם על נוסח התפילה שאנשים התפללו בעל פה, ולא הכול היו נזקקים לנוסח המאה ה-18. במאה ה-19 כבר נודעו סידורי תפילה בדפוס. הסידור המרכזי והנפוץ ביותר הוא ׳תפילת החודש׳. מהדורה ראשונה של סידור זה יצאה לאור בשנת התקס"א- 1801בליוורנו שבאיטליה, שלוש שנים לפני פטירת החיד״א, ומובאות בו פסיקותיו ׳קשר גודל׳ בענייני הלכה. הסידור משקף את נוסח התפילה של יהודי צפון איטליה, צפון אפריקה ושאר קהילות המזרח. סידור זה נהוג גם אצל יהודי תימן, נוסח שאמי השלם. החל ממחציתה של המאה ה־20  איבד ׳תפילת החודש׳ את ההגמוניה שלו, כשלצדו נדפסים סידורים חדשים נוסח יהודי בבל ובן איש חי. המהדורה האחרונה של הסידור במתכונתו הישנה הודפסה בירושלים בשנת תשל״ה. מהדורות נוספות לסידור זה יצאו בהוצאת סיני, ואחרות בשנים תשס״ד ותשס׳׳ז. בתשע׳׳ג יצאה לאור מהדורה חדשה בשם ׳תפלת החודש השלם׳ על ידי מכון ׳ספורנו׳. במהדורה זו הוחזרו למקומן כל ההשמטות, והכול נעשה כמו סידור תפילת החודש לפי כל המהדורות שיצאו בליוורנו(19 מהדורות ידועות), עם תיקוני מילים ופתיחת ראשי תיבות, כולל הפירוש המפורסם ׳שלמות הלב׳ ו׳עבודה שבלב׳. הסידור מתאפיין בכתב מהודר ובנייר מיוחד בצבע קרם הנוח לעין.

הסידור הנפוץ ביותר בקהילות תאפילאלת הוא ׳תפילת החודש׳, אולם לא אימצו בהן את כל פרטיו ונוסחיו: יש מנהגים שאין נוהגים בתאפילאלת על פיו, כמו סדר תחינות שני וחמישי, ויש מנהגים נוספים שהילכו בעל פה ואינם כתובים בסידור זה, דוגמת הפסוקים הנאמרים לפני ׳הודו׳ בשבת.

סידור נוסף הוא ׳בית עובד׳ לימות החול ו׳בית מנוחה׳ לשבת. באלה התפללו בתאפילאלת בדרך כלל חזנים ותלמידי חכמים.

בימים נוראים ובשלושה רגלים התפללו קהילות תאפילאלת במחזור ׳זכור לאברהם׳ לראש השנה, ׳זכור לאברהם׳ ליום כיפור, ובחגים התפללו ב׳זכור לאברהם׳ לשלושה רגלים.

 גם מחזורים אלה לא חפפו את הנוסח המסורתי הפילאלי. דוגמאות לכך הן הפיוטים לימים נוראים המופיעים לפני ׳נשמת׳ ולפני ׳יוצר׳, שלא נאמרו במקומם אלא לפני התפילה סמוך ל׳ותתפלל חנה׳ או אחרי תפילת החזרה, בגלל המנהג הפילאלי לא לעשות הפסק בפיוטים אחרי ׳ברוך שאמר׳. כך גם לגבי תפילת הגשם שנאמרה לא במקומה במחזור אלא לאחר תפילת מוסף, לפני קדיש תתקבל,

 והחזן אומר נוסח מיוחד לפני מוסף, ובו הזכרת הגשם: ׳קהלא קדישא הדין הוו זהירין לצלאה רב להושיע ומוריד הגשם לברכה׳ (=הקהל הקדוש הזה! הוו זהירים לומר בתפילה ׳רב להושיע ומוריד הגשם לברכה׳). כללו של דבר, סידור ׳תפילת החודש׳ והמחזורים ׳זכור לאברהם׳ אומצו אמנם על ידי קהילות תאפילאלת כמו על ידי שאר קהילות, אבל לא לכל נוסחם ופרטיהם, ואפשר שטשטשו את הנוסח הפילאלי בתפילה שהילך דורות.

מקומה של האישה הפילאלית באירועי הקהילה

האישה הפילאלית מעורבת יותר באירועי הקהילה הקשורים במעגל האדם והמשפחה ופחות באלה הקשורים במעגל השנה, בגלל מקומה הנפקד בבית הכנסת. האישה מעורבת כמעט בכל התחנות במעגל החיים המתוארות בכרך א של קהילות תאפילאלת – מעגל האדם: כל הווי החתונה הוא נשי, וכל מסלול הכלולות נע סביב הכלה ושושבינותיה, החל מהאירוסין דרך ארבע השבתות המרכזיות, אירועי החינה והסלכ׳ה, התהלוכות החגיגיות של הובלת הנדוניה, ההליכה למרחץ ועוד. רוב השירים המושרים לכבוד החתן והכלה בכל מסלול הכלולות הם שירי נשים, על שלל דימוייהם וניביהם. גם ההוויי של ההיריון והלידה הוא נשי: הנשים הן המארגנות את חגיגות ההודיה על בשורת הלידה, התהלוכות, ההכנות ללידה והוויי הלידה. מעורבות הנשים ניכרת היטב גם באירועי חופת הנעורים: ההווי, התהלוכות, התלבושות, המאכלים – הכול נעשה על ידי נשים. אירועי בר מצווה אמנם מתמקדים סביב הילד או הנער ודרשותיהם, אך גם בהם הנשים תורמות בהכנות החגיגיות והסעודות לאירועים. כך גם באירועים להכנסת ספר תורה והזוהר לבית הכנסת. בפרק השמיני הדן בהפסקה השבועית רוב המשתתפים בצומות הם נשים, ושמותיהן מפורטים בפרק. גם בהוויי של הפטירה הנשים תופסות מקום מרכזי: הן הבוכיות, הן המקוננות בלשונן ובתנועותיהן והן המבטאות את שנת האבל בבגדיהן הלבנים.

בכרך הנוכחי המוקדש למעגל השנה הנשים מעורבות פחות משום שרוב הכרך מתמקד בקטעים הליטורגיים המכוונים לגברים: תפילות, פרשה והפטרה, פיוטים, קינות, קריאות עונתיות כמו הטהיר של פסח ופרקי אבות. האישה הפילאלית מקומה לא יכירנה בבית הכנסת לא בשבת ולא בחג, חוץ מנשים זקנות אחדות שפוקדות את בית הכנסת. אף על פי כן ישנם אירועים שהנשים משתתפות בהם גם בבית הכנסת: בערב הכפרות שבו הנשים ממלאות את עזרת בית הכנסת, בליל שמחת תורה ובתפילת הנעילה. בשאר החגים והמועדים תרומתן של הנשים היא בהכנות לימים אלה: בהכנות של סעודות השבת, סעודות ראש השנה, בהוויי הכפרות החל מהובלת התרנגולים לשחיטה ועד לבישול העופות לסעודה המפסקת, הכנת הסעודות של חג הסוכות, השתתפותן כאמור בליל שמחת תורה, הכנת הסעודות לפורים בצאת התענית ובסעודת פורים המרכזית, ההכנות של פסח לכל שלביהן: בדיקת החיטה סמוך לשבת שירה, אפיית המצות הנמשכת שלושה שבועות בין פורים לפסח, הכנת התבלינים, הוצאת הכלים, שטיפתם והכנתם, וכל ההכנות לסעודות חג הפסח וכן חג השבועות.

קהילות תאפילאלת/סג'למאסא-מעגל השנה-מאיר נזרי עמ' 29-26

קהילות תאפילאלת/סג'למאסא-מעגל השנה-מאיר נזרי

תיאור המימונה בארפוד

מתפללים ערבית בבית הכנסת, המתפללים חוזרים לבתיהם ושותים תה. תה זה היה ערב במיוחד, ממנו התנזרו כל ימי החג, ואליו התגעגעו. מן הבתים הלכו האנשים ביחידות ובקבוצות לביקור בבתי החברים, ביקורים הדדיים שנמשכו עד לשעות המאוחרות של הלילה. ביתו של בבא צאלי היה פתוח כל הלילה וכל יום המחרת, ואליו נהרו רבים וגם שלמים כדי לקבל ברכה. כל בני הנוער, ילדים וילדות הולכים לכל בית. צהלולי שמחה נשמעים בכל מקום. בכל בית הוצב שולחן מרכזי ערוך מכל טוב, ובו קמח, דבש, חלב ושקדים, מצה עשירה הקרויה ׳ארגאיף די לבאיט׳ ומגש של תמרים יוקרתיים מסוג בושקרי. יש שחילקו חופן תמרים לכל מבקר, ויש שהעניקו שק של תמרים, תשורה לכבוד המימונה. שרים, שמחים ורוקדים כל הלילה. משה דוואח לוקח את התוף ומתופף לקול צהלולי הנשים ושירת הקהל, ובכללם הפזמון העממי הבא:

תרבחו ותסעדו!

נמשיו חתא לר׳ משה / מא נכאפושי

פליל ונצ אליל ומא נכאפושי

אלאלה מימונה / אמבארכה טסעודה

 

[=היו צלחים ומאשרים

נלך עד לר׳ משה / ולא נחשש

 בליל ובחצות ליל / ולא נחשש

 גברת מימונה / ברוכה ומאשרת]

 

הערבים היו מביאים תמרים ופולים ירוקים, פרחים וחלב, ובתמורה מתכבדים בתמרים ושקדים. מבית סבי ר' מכלוף היו לוקחים ׳להדיא׳ לדאר באבא צאלי: כּפאף של בושקרי. (=לוקחים את המתנה המסורתית לבית ר׳ ישראל אביחצירא, סלים מיוחדים המלאים תמרים משובחים מסוג ׳בוסקרי׳).

למחרת המימונה היו מתפיחים את הבצק לאפיית לחם משמרי הענבים, שמהם מפיקים מין תירוש הקרוי ׳לברכה׳.

בקצר א־סוק היו מנהגי מימונה ייחודיים כפי שתיארם משה בר אשר במאמר ייחודי שפרסם, כגון התחפשות של ילדות ונערות רווקות לנשים נשואות, התחפשות של בחורים וגברים נשואים לשד״רים מארץ ישראל, או מנהג האירוסין בליל המימונה כסגולה לאושר והצלחה של בני הזוג.

הערות המחבר:נראה שהכוונה לר' משה אתרג׳מן הידוע בשם בבאסי בן יוסף, רבו של בבא צאלי. אנשים ונשים בארפוד נהגו לפקוד את קברו שבריסאני(מפיה של דודתי עישא מכלוף, אחות אבי).

החשש היה מפני ימי העומר וקטב מרירי שהיה מהלך אימה ברחובותיה של ארפוד, ובמימונה האמינו שלא יאונה להם רע בזכות הצדיק ר׳ משה.

היו מפיקים תירוש יין מענבים. לוקחים צימוקים וכותשים. משרים במים, ותוך יומיים נהיה מיץ ענבים, משמרים במסננת ומגישים לנשים ולחלשים בשביל ארבע כוסות של ליל הסדר. את פסולת השמרים שנותרה מן הצימוקים משהים שלושה ימים ומנ^ה עושים שמרים. מסננים את השמרים, מוסיפים להם מים רותחים ואחריהם קמח.

תיאור המימונה בארפוד הוא על פי רחמא חזאן (רחמה בת חיא תרג׳מן, אשת דודי שלמה נזרי).

קהילות תאפילאלת/סג'למאסא-מעגל השנה-מאיר נזרי-עמ' 287-286

קהילות תאפילאלת/סג'למאסא-מעגל השנה-מאיר נזרי

 

ייחודה של תאפילאלת ביחס לערי חמערב הפנימי מבחינת הלכה ומנהג

תאפילאלת היא אזור מרוחק מבחינה גאוגרפית מערי המרכז במרוקו, ולפיכך לא הייתה תמיד השפעה של תקנות הקהילות במרכז, הן אלה של התושבים והן אלה של המגורשים, על קהילות תאפילאלת.

 דוגמה לכך – תקנות הירושה, שבתאפילאלת לא הלכו על פיהן אלא רק לפי דיני התורה.

 עדיין אין בידינו ספרים גמורים ומגובשים של כל קהילות ישראל בצפון אפריקה למחקר משווה. אולם זה כמה שנים נעשו ניסיונות לניסוח מנהגי מרוקו בכמה קהילות: "נהגו העם״

 לקהילת צפרו, ״נתיבות המערב״ ו״עטרת אבות״ לערי המרכז, ״זוכר ברית אבות״ לקהילת מראכש ועוד. ספרים אלה יש בהם תרומה למחקר השוואתי בין קהילות אלה לבין מנהגי קהילות תאפילאלת. אמנם רוב המנהגים משותפים, אבל עדיין ישנם מנהגים רבים ייחודיים לתאפילאלת.

על מנהגי תאפילאלת הקשורים באבן העזר בנושאי נישואין וגירושין נתחבר ספר בשם ״מליץ טוב" בידי ר׳ שלום אביחצירא, יליד תאפילאלת ורבה של קהילת בצאר, שרוב מניינה ובניינה מתאפילאלת, ספר שהיה לנו לעזר רב במפעלנו"קהילות תאפילאלת״ על שני כרכיו שבהם אנו מנסים להקיף את כלל המנהגים של תאפילאלת, במעגל האדם ובמעגל השנה, ולהצביע על הייחודיים שבהם.

מנהגים ייחודיים הקשורים במעגל האדם תוארו בכרך א, דוגמת מסלול אירועי הנישואין, מנהגי חופה ושטר הכתובה, מנהגי הייבום הארעי, מנהג חופת הנעורים שבמאה העשרים נודע רק בתאפילאלת, ההוויי המיוחד של לילות בר יוחאי מיום לידת הבן ועד יום המילה, סדרת הפיוטים הייחודית ללילות אלה, האירוע הכפול של בר מצווה לציצית בגיל 10-8 ואירוע ייחודי לתפילין בגיל 13 , מנהג ההפסקה השבועית הייחודי בתפוצתו בקהילות תאפילאלת לעומת נדירותו בשאר הקהילות, ומנהגי פטירה ייחודיים בתאפילאלת.

גם בכרך זה, כרך ב, העוסק במנהגי השנה, מתוארים מנהגים ייחודיים בקהילות תאפילאלת. בסיכום שבסוף כל פרק ניסחנו בקיצור את המנהגים הייחודיים הקשורים למועדי השנה: מנהגי תפילה ובית כנסת, שבת וראש חודש, ימים נוראים, סוכות, חנוכה וט״ו בשבט, בין פסח לעצרת וימי בין המצרים. מכלל עשרות המנהגים הייחודיים המובאים בכרך זה, בסוף כל פרק נמנה מנהג אחד או שניים לכל מועד, מעין טעימות ראשונות.

שבת

 1. עשיית החמין על רכיביו בכמה קדרות, ולא בקדרה אחת כמקובל באזור המרכז. לפיכך מספר הקדרות הממוצע למשפחה מגיע לחמש, בנוסף לקנקני התה.
 2. אמירת הפיוט ׳בר יוחאי נמשחת׳ במסגרת תפילת ערבית לאחר פרק ׳במה מדליקין׳, ואחריהם ׳ר׳ חנניה׳ וקדיש ׳על ישראל׳, ולא בקידוש בבית כפי שרשום בתפילת החודש וכנהוג בקהילות המרכז.
 3. קריאת סדרה של פסוקים לפני ׳הודו׳ בשחרית של שבת(צפניה ג, כ; תהלים קג, כ-כא; קג, כב-כג; קד,א; קו, מח).

ראש חודש: אין אומרים ׳ברכי נפשי׳ לפני ערבית בראש חודש שחל בשבת.

ברכת הלבנה: נוהגים לברך את ברכת הלבנה רק לאחר שעברו עליה שבעה ימים אחרי המולד, אבל משתדלים לברכה במוצאי שבת. לכן אם מלאו לה שבעה ימים ביום חמישי, ואין חשש לעננים, מעדיפים לברכה במוצ׳׳ש.

חודש אלול וימי הסליחות

א.אין עושים התרת נדרים לא בכ׳ באב ולא בא׳ אלול. ב. מראש חודש אלול עד יום כיפור אומרים ׳מזמור לדוד ה׳ אורי וישעי׳(תהלים כז) שלוש פעמים ביום: 1. בערבית לפני ׳ה׳ צבאות עמנו׳; 2. בשחרית אחרי ׳עלינו לשבח׳, כדי לומר קדיש אחרי המזמור; 3. במנחה במקום ׳למנצח בנגינות׳.

ימים נוראים: אין מרבים בפיוטים ובוודאי לא בהפסק תפילה. לפני ׳ותתפלל חנה׳ אומרים את הפיוט ׳יה שמך ארוממך׳ ולאחר החזרה של תפילת שחרית אומרים את הפיוטים ׳ה׳ יום לך אערוך תחינה׳ ו׳אלהי אל תדינני׳. שאר הפיוטים המופיעים ב׳זכור לאברהם׳: ׳שואף כמו עבד', ׳שופט כל הארץ׳ ו׳ידי רשים,אין נוהגים לאמרם. גם ׳ונתנה תקף׳ אין נוהגים לומר, אבל יש שמלמדים אותו לתלמידים לפני ראש השנה.

סוכות ושמיני עצרת: נוהגים לומר תפילת הגשם אחרי תפילת מוסף, לפני קדיש תתקבל.

חנוכה: מתפללים מנחה בבית הכנסת, אחר כך הולכים הביתה להדליק את נרות החנוכה וחוזרים לבית הכנסת להתפלל ערבית, ואין מדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת.

פורים: קוראים את הפיוט ׳מי כמוך ואין כמוך׳ בשחרית לפני הוצאת ספר תורה, ולא בשבת זכור.

פסח

א. מקפידים על אכילת מצה שמורה בכל ימי חג הפסח. ב. קוראים בבית הכנסת בשעת ההפטרה את הטהיר (תיקון פסח) בימים ראשון ושני של פסח, בשבת חול המועד ובשביעי ושמיני של פסח. יש מסגרת קבועה הנקראת כל יום.

ימי ספירת העומר: המנהג בתאפילאלת הוא שבכל ימי הספירה עד לערב שבועות אין מסתפרים, אין לובשים בגדים חדשים, אין שוחים במים ואין מברכים ׳שהחיינו׳.

שבועות

א.אין נוהגים לקשט את בית הכנסת בשבועות בענפים ובפרחים. ב. נוהגים לעשות סעודה מרכזית לכבוד דוד המלך.

בין המצרים: שבוע שחל בו תשעה באב אינו נוהג בקהילות תאפילאלת, שהרי תספורת, נישואין ואירוסין, שהחיינו והכאת תלמידים אסורים מי״ז בתמוז, וכביסה ואכילת בשר אסורים מראש חודש.

קהילות תאפילאלת/סג'למאסא-מעגל השנה-מאיר נזרי עמ' 31-29

קהילות תאפילאלת/סג'למאסא-מעגל השנה-מאיר נזרי

 

א. ההכנות לשבת

תקניות לשבת

קניית הפֵרות והירקות בשוק לכבוד שבת נעשית ביום חמישי. גם הבשר נקנה בו ביום ומוכשר בבית על ידי הדחה ומליחה, אבל יש הקונים את הבשר ביום שישי, במיוחד בימות החמה, שהרי אינו דומה בשר שנשחט היום לבשר שנשחט אתמול, קל וחומר כשמדובר באורח נכבד כמו השבת. בריסאני שוחטים בשר ביום חמישי ומחלקים אותו ביום שישי. על ההכנות לשבת שר הפייטן, ר׳ מסעוד אביחצירא, בשירו ׳מזמור שיר ליום השבת׳:

עֶרֶב הַשַּׁבָּת יוֹם שִׁשִּׁי / תִּקְנֶה כָּל צֹרֶךְ שַׁבָּתְךָ
תָּכִין בְּעַצְמְךָ תַּעֲשֶׂה / וְלֹא עַל יְדֵי זוּלָתְךָ
אֶל מֶלֶךְ יוֹשֵׁב עַל כִּסֵּא / אוֹרֵחַ הַבָּא לִקְרָאתְךָ
מָה תֹּאמַר וּמָה תַּעֲנֶה

אפיית הלחם לשבת בידי הנשים

הכנת הלחם לכבוד שבת נעשית בידי הנשים בימי חמישי ושישי בבית המאפה השכונתי לפי תורנות ומשמרות. בית המאפה מיועד לכעשרים משפחות. מלאכת האפייה לשבת – תכונתה מרובה משאר ימות השבוע, שהרי יש לאפות כיכרות לחם לכדי שלוש סעודות, שהכול מקפידים לקיימן בלחם משנה. לפיכך מסיקים את מתקן האפייה ביום חמישי, וגם בלילה אור ליום שישי ולמחרתו במשך שעות הבוקר עבור שאר המשפחות. המשפחות נחלקות לכשש משמרות. בכל משמרת משתתפות בין שלוש לארבע משפחות. משפחות המשמרת הראשונה משכימות קום ביום חמישי, בסביבות ארבע בבוקר, לשות את הבצק ומכינות את העיסה בליווי ברכות, ובשעה שבע בבוקר בערך הולכות לבית המאפה ואופות את הלחם. נשות המשמרות האחרות מופיעות בהפרש של כשלוש עד ארבע שעות בין אחת לרעותה. המשמרת האחרונה מסיימת בלילה את האפייה סמוך לשמונה בערב, ואוטמת את פתח התנור בטיח לשמור על חומו לקראת חידוש האפייה למחרת בבוקר. המשמרת הראשונה משכימה בערב שבת בארבע בבוקר, ואחריה ממשיכות שאר המשמרות באפיית הלחם לכבוד שבת עד השעה אחת וחצי אחר הצהריים בקירוב, ובסך הכול שלוש משמרות. כשעה לאחר מכן מתחילה הטמנת הקדרות לשבת. נמצא שהתנור פועל ברציפות החל מיום חמישי עד מוצאי שבת. משמרות אלו אינן קבועות, אלא מתחלפות כל שבוע בתורנות, כדי שיתאפשר לנשים להתפנות עבור התבשילים ושאר ההכנות לשבת.

הערת המחבר: לאחר הלישה, לפני תפיחת הבצק האישה הלשה אומרת: ׳בראכת לאה ואיסם לאה, בראכת ללא שרה וללא רחל, בראכת ללא חנה…׳(=ברכת ה׳ ושם ה/ ברכת שרה, רחל ורבקה, חנה…), והרי זו בקשה ומשאלה שתשרה ברכה בעיסה, רעיון המבוסם על מדרש בראשית רבה [וילנא] ם, טז

׳שלוש זעות יפות הן… וזעת מרחץ אין לך כיוצא בו׳

הרחצה בבית המרחץ

הרחצה לכל הגוף לכבוד שבת נעשית בבתי המרחץ הפזורים בעיר. הרחצה לגברים נעשית ביום חמישי ונמשכת עד מאוחר בלילה, ובריסאני מתרחצים ביום שישי אחר חצות.

בית המרחץ הקרוי ׳לחמאם' הוא חדר גדול ורחב ידיים המוסק בעצים ובפחמים בבית המוקד הסמוך לאחד מכתליו. בית המרחץ משמש מיניה וביה גם חדר רחצה וגם סאונה רטובה. בחדר זה המתרחצים שוהים כשעה קלה ואחר כך יוצאים ממנו לפרוזדור צונן מאוד, ומשם לרחבת ההלבשה. השהייה בבית המרחץ היא חלק מהוויי ההכנות לשבת: שם נפגשים בני הקהילה לשעה קלה, משוחחים בדרכם אליו וביציאה ממנו. זוהי שעה של קורת רוח ותענוג לגוף ולנפש לכבוד שבת ומועד.    

ב. יום שישי – עדב שבת קודש

שניים מקרא ואחד תרגום

׳אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי: לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום/ ׳שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור, מאריכין לו ימיו ושנותיו/ ו׳מצוה מן המובחר שישלימנה קודם שיאכל בשבת/ ודרגות שונות יש בקריאתה. אבל יראים ותמימי דרך נוהגים להדר ולקרוא שניים מקרא ואחד תרגום בערב שבת לאחר תפילת שחרית וקריאת חק לישראל, כשהם מעוטפים בטלית ובתפילין ואחרים משלימים במהלך היום או בשבת. מרא דאתרא, ר׳ ישראל אביחצירא (להלן: יש״א ברכה), נהג ביום שישי בבוקר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום בעמידה מתוך ספר תורה כשר ומהודר, ואחד מתלמידיו היה מתרגם בחומש. על מנהג שניים מקרא ואחד תרגום בערב שבת שר המשורר:

וּלְקַדֵּשׁ נֹגַהּ חֵן תִּמְצָא / פָּרָשַׁת שָׁבוּעַ תִּקְרָא
שְׁנַיִם מִקְרָא בִּקְדֻשָּׁה / וְאֶחָד תַּרְגּוּם בְּמוֹרָא

חתספורת

תלמידי חכמים, ובראשם מרא דאתרא, יש״א ברכה, הקפידו לקבוע את עת תספורת השער בערב שבת, אבל שאר העם היו מסתפרים ביום חמישי כמו בריסאני.

קהילות תאפילאלת/סג'למאסא-מעגל השנה-מאיר נזרי-עמ' 38

קהילות תאפילאלת/סג'למאסא-מעגל השנה-מאיר נזרי

הטבילה במקווה

טְבִילַת מִצְוָה לְרָחְצָה / תִּטְבֹּל בְּמִקְוֵה טָהֳרָה

אָז בִּצְדָקָה תִּכּוֹנָנִי

במהלך היום הולכים חסידים ואנשי מעשה ובראשם חכמי אביחצירא לטבול במקווה טהרה סמוך לחצות היום, וכך המנהג גם בריסאני. סדר הטבילות וכוונותיהן הם לפי החיד״א,

ומרא דאתרא, יש״א ברכה, ערך כוונות לפי האריז״ל והבעש״ט.

רחיצת פנים, ידיים ורגליים

דִּין מַיִם חַמִּים תַּדִּיחַ / פָּנִים יָדַיִם רַגְלִים

סוֹד שַׁלְהֶבֶת יָהּ תָּשִׂיחַ / פָּסוּק הַכָּתוּב לַחַיִּים

אָז הַקְּלִפּוֹת תַּזְנִיחַ / מִקֶּרֶב יְרוּשָׁלַיִם

 מַהֵר תִּכּוֹנֵן וְתִבָּנֶה

את החרוזים הנ״ל נהגו נקיי הדעת שבתאפילאלת לשיר ולקיים: ערב שבת לפני מנחה נוהגים לרחוץ פנים, ידיים ורגליים בחמין, ואף על פי שכבר הלכו לבית המרחץ לכבוד שבת, מקפידים לחזור ולרחוץ פנים, ידיים ורגליים.

 וזה סדר הרחצה: ממלאים ערבה במים חמים, הרוחץ יושב על שרפרף ולידו הערבה, ועל כתפו מגבת. רוחץ את פניו תחילה ומנגבן, אחר כך רוחץ את ידיו ומנגבן ולבסוף רוחץ את רגליו ומנגבן. לאחר הרחצה לובש את בגדי השבת – הכול כמנהגם של ראשונים, ׳שכך היה מנהגו של רבי יהודה בר אלעאי: ערב שבת מביאין לו עריבה מלאה מים חמין, ורוחץ בה פניו, ידיו ורגליו, ומתעטף בסדינים המצויינין ודומה למלאך ה׳ צבאות.

מנהג זה נפוץ גם בבצאר אצל הגברים ביום שישי.

הערת המחבר: על מנהג זה הקפידו בעיקר חכמי אביחצירא בריסאני, בבודניב ובארפוד, ואנשים המקורבים רוחנית לבבא מאיר או לבבא צאלי, כגון אדוני אבי. אבל בתקופה החדשה בריסאני לא הקפידו על הדחת פנים, ידיים רגליים, לאחר שהלכו לבית המרחץ(בשם ר׳ יצחק ב״ר מכלוף שטרית מריסאני), וגם בקצר א־סוק לא הקפידו על מנהג זה אפילו תלמידי חכמים (מפי ר׳ בנימין ב״ר אברהם לעסרי).

גם אדוני אבי הקפיד כל ערב שבת לקיים את המנהג של הראשונים; מנהג זה זכור לי לטובה מימי נעוריי בארפוד בעת שאדוני אבי היה יושב על שרפרף ולידו קערת מים ורוחץ פניו, ידיו ורגליו, וכן זכור לי שהייתי עומד ליד בבא מאיר ומחזיק את המגבת בעת שהיה רוחץ פניו, ידיו ורגליו.

כך מספר גם ר׳ משה ב״ר יצחק שטרית מריסאני שאמו הייתה מחנכת אותו לרחיצה של פנים, ידיים ורגליים. גם ר׳ שמעון ב״ר מכלוף סבאג מגיגלאן הקפיד על מנהג זה (בשם בנו אהרן). הטעם למנהג הוא על פי האריז״ל, שעל ידי רחיצת פנים, ידיים ורגליים בחמין ערב שבת מכניעים את הקליפה של מעלה ומסירים את הזוהמה הדבקה באדם במקומות אלה (האריז״ל, שער הכוונות שם, עט׳ כח-כט, ור׳ חיים ויטל, פרי עץ חיים ב, עט׳ שפד).

גזיזת הציפורניים

מנהג תלמידי חכמים לגזוז ציפורניהם ערב שבת לאחר הטבילה במקווה ואחר כך להשמידן. יש שנוהגים לעשות זאת לאחר הטבילה, ויש שגוזזים ציפורניים לפני הרחצה והטבילה.

התבשילים לשבת

התבשילים לשבת נעשים ברובם ביום שישי, ובמיוחד בימות החמה, ובכללם סלטים למיניהם, מעשי קדרה ותבשילי בשר. רוב ההכנות לשבת נעשות בידי נשים, אבל יש תלמידי חכמים שנטלו חלק בהכנות, ובראשם יש״א ברכה שנהג להכין הכול בעצמו בימי חרפו ולבסוף הסתפק בהשחזת הסכינים, וכך נהג גם אדוני אבי.

׳את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו׳

הכנת התבשילים לסעודה של ליל שבת

לסעודה של ליל שבת אין נוהגים להטמין קדרות בתנור השכונתי, אלא להשהותן על הכיריים בבית.

הכנת קדרות החמין והתה לשבת בידי הנשים

החמין של שבת בעולם היהודי בכלל, ובמרוקו בפרט, נחשב לאירוע משפחתי ולנושא לפולקלור. תבשיל החמין למרכיביו באזורי המרכז במרוקו נעשה בקדרה אחת גדולה ומיוחדת לחמין. על חמין זה נתחברו קצידות מעניינות בערבית יהודית המתארות את

הכנתו ואת רכיביו תוך התעכבות על כל פרט ועל כל תבלין.

ואולם מנהג ייחודי בקהילות דרום תאפילאלת הוא לא לעשות את החמין לכל רכיביו בקדרה אחת, כמקובל באזור המרכז, אלא כל תבשיל נעשה בקדרה נפרדת. לפיכך מספר הקדרות הממוצע למשפחה מגיע לחמש, בנוסף לקנקני התה. וזה מעשה הקדרות ומניינן: קדרה קטנה לביצים קשות בנפרד, קדרה אחת לתפוחי אדמה אפויים / חצי מטוגנים, קדרה לבשר עם רוטב, קדרה לגרעיני חומוס וקדרה לעדשים בקיץ או לגריסי־חיטה (־להריסה) בחורף.

תבשיל אחר נעשה בקדרה נפרדת לסעודה שלישית. נוסף לקדרות מטמינים שני כדי חרס לתה: אחד לבוקר ואחד לצהריים. את התה מכינים מראש. בקנקנים שמים עלי תה משומשים רטובים של סוף השבוע וממלאים במים, וכך אין חשש לשתיית תה חדש בשבת, שכבר נתבשל די צורכו בתנור

הטמנת הקדרות לשבת בידי הנשים

מספר הקדרות והסירים שמשפחה מטמינה לשבת מגיע, כאמור, לחמישה עד שמונה. מספר הקדרות המוטמנות בתנור אחד לכל השכונה יכול להגיע עד למעלה ממאה קדרות, לפיכך מסדרים את הקדרות בתנור השכונתי בשתי קומות. מעל הקדרות המונחות על קרקע התנור מניחים שורות של קדרות נוספות. סדר הנחת הקדרות הוא באופן שכל הקרוב קרוב קודם, וכך נמנע הצורך להוציא מן התנור ולהחזיר. את הקדרות אורזים היטב על ידי חוטי מתכת דקים ואחרים, כדי שלא תישפך תכולתן, ואילו את פתחי קנקני החרס של התה ומכסיהם אוטמים בעיסה דביקה של בצק. לאחר סידור הקדרות ועריכתן אוטמים את פתח התנור, והוא נפתח רק בבוקרו של יום השבת. הולכת הקדרות, הטמנתן בערב שבת והוצאתן בשבת נעשית בידי נשות הקהילה, ולא בידי גוי כבשאר קהילות מרוקו.

קהילות תאפילאלת/סג'למאסא-מעגל השנה-מאיר נזרי-עמ'41

מאיר נזרי-קהילות תאפילאלת/סג'למאסא-מעגל השנה-תשע"ו

קהילות-תאפילאלת
 • תפילת שחרית: סדר התפילה – ׳רבונו של עולם/ ׳כל ברואי מעלה ומטה/ הפזמון ׳יה שמך ארוממך/ אחר כך ׳תתפלל חנה/ שלא כבשבתות וימים טובים שבהם מדלגים על פרשת העקדה ומתחילים מהקטע ׳לפיכך אנחנו חייבים/ בראש השנה מתחילים כמו בחול מפרשת העקדה. אחרי ׳רננו׳ אומרים ׳האדרת והאמונה/ ואחר כך ׳ברוך שאמר/
 • הפיוטים הנאמרים בראש השנה: אמירת פיוטים וסדרם בתאפילאלת שונים מבשאר קהילות מרוקו. בתאפילאלת לא נהגו להרבות בפיוטים בראש השנה, ובוודאי לא בהפסק תפילה." לפני ׳ותתפלל חנה׳ אומרים את הפיוט ׳יה שמך ארוממך/ ולאחר החזרה של תפילת שחרית אומרים את הפיוטים ׳ה׳ יום לך אערוך תחינה׳ ו׳אלהי אל תדינני/ שאר הפיוטים המופיעים ב׳זכור לאברהם׳ – ׳שואף כמו עבד/ ׳שופט כל הארץ׳ ו׳ידי רשים׳ – אין נוהגים לאמרם. גם ׳ונתנה תוקף׳ אין נוהגים לומר, אבל יש שהיו מלמדים אותו לתלמידים לפני ראש השנה.
 • דרוש לראש השנה: נאמר לפני 'ה׳ מלך
 • תקיעות בשופר בראש השנה: החזן, שליח הציבור, הוא גם התוקע, ואין נוהגים להקריא לו את סדר התקיעות. התוקע שוהה קצת בין תשר״ת לתש״ת ובין תש״ת לתר״ת.
 • קריאת תהלים: קוראים תהלים בראש השנה, ויחידי סגולה אומרים את כל התהלים פעמיים, כמניין ׳כֹּפֶר את התהלים קוראים לאחר סעודת היום, אבל יש שמשכימים קום לאמרם פעמיים לפני שחרית בבית הכנסת.
 • תשליך: ביום ראשון של ראש השנה אחרי תפילת מנחה הולכים המתפללים מכל בתי הכנסת אל הנהר ושם אומרים ׳תשליך/ ואם חל יום ראשון של ראש השנה ביום שבת דוחים את אמירת התשליך למחרת.
 1. 12. מוצאי ראש השנה: בערבית מוצאי ראש השנה החזן מכריז לציבור שיזכרו לומר לפני תפילת העמידה את הקטעים: ׳זכרנו/ ׳מי כמוך/ ׳המלך הקדוש/ ׳אתה חוננתנו/ ׳המלך המשפט׳, ׳וכתוב׳ ו׳בספר חיים/

ב. ממנהגי עשית ימי תשובה

המלך המשפט: נוהגים כדעת הרמ׳׳א שמי שטעה ואמר ׳מלך אוהב צדקה ומשפט׳ במקום ׳המלך המשפט׳ אינו חוזר, וכך סובר גם יש״א ברכה.

אבינו מלכנו: אומרים ׳אבינו מלכנו׳ גם בשבת שחל בעשרת ימי תשובה, אבל מדלגים על הקטעים ׳מחול וסלח', ׳קרע רע/ ׳מחוק ברחמיך הרבים/ ׳מחה והעבר/

 תעניות: חסידים וכמה מהמון העם, אנשים ונשים, נוהגים להתענות בכל עשרת ימי תשובה ביום וסועדים את לבם בלילה, ויש שנוהגים לצום עוד שלושה ימים לפני עשרת ימי תשובה להשלים עשרה ימים במקום שני ימי ראש השנה ושבת שובה, שאין מתענים בהם.

שבת שובה: בשבת שלפני יום כיפור נאמרת דרשה.

ג. יום כיפור

 1. 1. מנהגי הכפרות

נוהגים לשחוט כפרות בלילה אור לט׳ בתשרי לכל נפש במשפחה, תרנגול לזכר ותרנגולת לנקבה. מחצית מן המשפחות עושות כפרות אחרי ערבית, ומחציתן – באשמורת לפני הסליחות. השחיטה נעשית בחצר בית הכנסת, ומשפחות עשירות ומיוחסות – השוחט היה בא לבתיהן באשמורת הבוקר לכפרה ושחיטה, וכך היה מנהגם של חכמי אביחצירא. אדוני אבי נהג לשחוט את הכפרות לר' ישראל אביחצירא ולומר עבורו את נוסח הכפרות, לאחר שר' ישראל הפציר בו לעשות זאת.

בקצר א־סוק היה השוחט ר' אברהם לעסרי הולך מבית לבית לשחוט כפרות למשפחות.

גם בבצאר היה השוחט ר' מסעוד אסולין הולך מבית לבית מתחילת היום ועד סופו למשפחות הקהילה לשחוט להם כפרות.28

 1. 2. פרקי הוויי: מהוויי הכפרות

ההוויי הנשי

אווירה חגיגית המונית אופפת את ליל שחיטת הכפרות: העופות – תרנגולים ותרנגולות – גודלו בחצרות הבתים במשך חודשים או אף שנה שלמה, פוטמו והוכנו לכפרות. אחרים קנו תרנגולים מן המוכן אצל המוסלמים. הכול ידעו למה תרנגולת נכנסת ללול, ומה יהא בסופה, אבל איש לא העז לגלות לילדים, שמטבעם לב רחמן יש להם, ונפשם – איסטניסטית, כי סוף תרנגולת לשחיטה, אלא הניחו להם לחשוב כי עופות אלו רצויים בחברת בני הבית, אם מטעם חיבת בני אדם לבעלי חיים או למראה אודם כרבולותיהם וגון כנפיהם ונועם קולותיהם שהוסיפו אווירה כפרית למקום, או גם בגלל תועלתן של תרנגולות בהטלת ביצים ושל תרנגולים כמעוררים לתפילה ללילות הסליחות.

ערב יום כיפור – טובים שבעופות הופכים כפרות לבני ביתם ונלקחים אחר כבוד לחצר בית הכנסת, מקום הכפרה והשחיטה. מבעוד יום נקשרים רגלי העופות בחוט או בבד כלשהו, בקשר שאינו של קיימא, לשעה קלה של המתנה, אחר נאחזים בידיים או מונחים על הקרקע בהמתנה לרגע של אמת. הנשים הצובאות ממלאות את חצר משכן בית הכנסת: אמהות, ילדות, אחיות ודודות באות הגה מבעוד מועד, ועמן – מהעוף למינהו, גם הטף נלווה עמן, ליטול שכר למביאיהן, ויש גם ילדים רבים הבאים לצפות במחזה וגם לזכות לכפרה על ידי החזן השוחט. מדי פעם שוררת אנדרלמוסיה רבה בחצר בית הכנסת ההופך לילה אחד בשנה לבית שחיטה שכונתי. תרנגולים רבים קופצים ומדדים עד כדי התרת קשריהם. אחדים מהם רצים ואצים בבהלה למראה בני מינם המתגוללים בדמיהם, עד כי דמים בדמים נגעו, והנוטפים רבו על הזוחלים. התכונה רבה והשמחה גדולה. 'עיד אדְּיוּכּ׳ (=חג התרנגולים), כך כינו המוסלמים שבעיר את יום כיפור, כי מחזה הכפרות הורגש בכל העיר, והם סיפקו הרבה מן העופות. החזן השוחט עושה מלאכתו בסבלנות, במתינות ובחדווה לשם מצווה, גם אם אין נוהגים לקבל שכר על השחיטה. משבדק השוחט את העוף ונוכח בשלמות אבריו, אוחזו ומקיפו על ראש המתכפר ואומר שלוש פעמים: ׳זה כפרתך, זה חליפתך, זה תמורתך, זה התרנגול ילך למיתה, ואתה תלך לחיים טובים ולשלום', ועל ראש המתכפרת אומר: ׳זאת כפרתך, זאת חליפתך, זאת תמורתך, זאת התרנגולת תלך למיתה, ואת תלכי לחיים טובים ולשלום׳. מיד שוחט ובודק את מקום השחיטה ונמצה דמו על העפר, וכן יעשה פעמים רבות עד אחרון העופות, ועוף לא נעדר.

משפחות אחרות נוהגות להשכים קום באשמורת ושוחטות את כפרותיהן. עשירות ומיוחסות שבהן, כמו משפחות אביחצירא, ממתינות בביתן לשוחט שבא אליהן, עושה להן כפרות ושוחט את התרנגולים בביתן. ומעשה היה בשנה אחת ורצה בבא צאלי לזַכות את אבא והזמינו לעשות לו כפרה ולשחוט בעדו, אבא הפטיר: ׳אסידי ואס אנא די נעמלךּ לכפרה׳ .

(־אדוני, האם זה נאות שאני אעשה לך כפרה)? אבל בבא צאלי עמד על דעתו, ואף גם זאת לא קיפח את שכרו של אדוני אבי.

בתום השחיטה כל משפחה אוספת את הכפרות שלה. ליל שימורים מצפה לבני הבית, לנשים ולבנות, שתחילתו במריטה וסופו בבישול. מתחילים מיד במלאכת המריטה. כל אישה ובת לוקחת עוף אחד ומורטתו עד תום נוצותיו הגלויות. חכמה שבכולן עוברת עליו פעם שנייה ומנפה את כל הנותר מן הנוצות הקטנות הנסתרות והדבוקות לבשר. הכול נמרט דקה מן הדקה, עד שכל העוף הופך חלק ונקי. אחרי המריטה בוקעים את העוף ומוציאים את מוראתו ושאר קרביו: מעיים, כבד, קורקבן. לבסוף מכשירים את העופות על ידי הדחה במים מחצית השעה ומליחה שעה, ואחריה הדחה שלוש פעמים. בני המעיים מושלכים לבעלי חיים כמו החתולים, לזכות אותם במצווה.

העופות המוכשרים נשלקים במים, ואחר כך נמשחים בשמן ותבלינים: מלח, פלפל וכמון, ונלקחים לתנור השכונתי לצלייה, אחר כך הם מושמים בסל וניטלים הביתה לסעודת הצהריים של ערב יום הכיפורים ולסעודה המפסקת; והמוסלמים, ספקי העופות, מצפים ל׳עיד אדיוכ׳ לכעת חיה, הוא חג התרנגולים של השנה הבאה, שיביא ברכה נוספת לאוצרם ויקרב בין הבריות.

מאיר נזרי-קהילות תאפילאלת/סג'למאסא-מעגל השנה-תשע"ו- עמ'105

מאיר נזרי-קהילות תאפילאלת/סג'למאסא-מעגך השנה-תשע"ו- הימים הנוראים

קהילות-תאפילאלת

 ערב יום כיפור

הסעודה המפסקת: רבים הולכים למקווה טהרה ואחר כך עושים את הסעודה המפסקת. בסעודה זו אוכלים את העופות הצלויים, ׳לגטא׳ או ׳למגינה׳ (מין פשטידה העשויה תפוחי אדמה טחונים וביצים טרופות) וגם ׳לכטרא׳ (סוג של עלי סלק ירוקים גדולים) ומרק.

הטמנת החמין: רוב המשפחות נוהגות להטמין תבשילים בתנור השכונתי לצורך מוצאי יום הכיפורים, אבל יש שאינן נוהגות להטמין, ושני הצדדים מחליפים ביניהם תבשילים.

הערת המחבר: לשני המנהגים יש סמך במקורות מקבילים. המנהג להטמין מיוצג על ידי מרן שו״ע סימן תרט, סעיף א, והמנהג להחמיר ולא להטמין מיוצג על ידי הרמ״א, סימן תרט, סעיף א; ועל פי הרמ״א פסק גם ר' חיים פלאג׳י, מועד לכל חי, סימן טז, אות כט. הטעם לחומרא הוא שנראה כמכין בשביל חול, והטעם לקולא הוא שמכין מחול לחול, וכדי שבני אדם לא יהיו בהולים ויוסיפו מחול על הקודש, וסימנך ׳לך לאכל בשמחה את לחמך ושתה בטוב יינך כי רצה ה׳ את מעשיך שאומרים בצאת הצום. מבחינת תפוצת שני המנהגים, באשכנז נהגו לא להטמין, ואלו במדינות ספרד, צרפת ופרובינצא נהגו להטמין. ברוב קהילות מרוקו נהגו כמו הרמ״א לא להטמין(נהגו העם, עט׳ קכג סעיף ו; נתיבות המערב, עט׳ קכט סעיף יט), ובתאפילאלת בתוך הקהילות עצמן רוב המשפחות נהגו להטמין, ואחרות לא נהגו להטמין. מנהג קצר א־סוק להחמיר (מפי ר׳ בנימין ב״ר אברהם לעסרי).

ליל כיפור

סדר התפילה הוא ככתוב ב׳זכור לאברהם׳: ׳לך אלי תשוקתי׳, ׳שמע קולי', ׳ענה עני׳, ׳כהניך ילבשו צדק׳, הוצאת ספר תורה, ׳רבון העולמים׳, ׳ברוך המקום׳. אחר כך אומרים ׳כל נדרי׳ שלוש פעמים ג׳ גברי, כל אחד פעם אחת. ברכת ׳שהחיינו׳ אומר החזן, אחר כך זוהר ׳קם רבי שמעון׳, אחר כך ברכת המלך, ׳הנותן תשועה למלכים׳, ו׳מי שברך׳ לחתנים בשמחת תורה: חתן ׳בראשית׳ וחתן ׳וזאת הברכה׳. לבסוף אומרים ׳ימלוך׳, ׳מזמור לדוד׳, ׳שובה למעונך׳ ׳והוא רחום׳ ו׳ברכו', ואין אומרים קדיש לפני ׳ברכו׳. פרשת שמע ישראל כולה אומרים כל הקהל בקול רם ובקצב אחיד, כולל הפסוק ׳ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד׳ הנאמר בדרך כלל בלחש.

נוסח ׳כל נדרי׳ בתאפילאלת

בישיבה של מעלה, ובישיבה של מטה, על דעת המקום ברוך הוא, ועל דעת הקהל הקדוש הזה, אנו מתירין להתפלל עם העבריינין.

כל נדרי ואסרי. וחרמי. ושבועי. [ונדויי וחרמי] וקונמי וקונחי וקונסי. די נדרנא. ודי אסרנא. ודי חרמנא. ודי אשתבענא על נפשתנא. מיום הכיפורים שעבר עד יום הכיפורים הזה שבא עלינו לשלום. כולהון אתחרטנא בהון יהון מופרין שביתין שביקין לא שרירין ולא קיימין.

אם נדר נדרנו – אין כאן נדר. אם אסר אסרנו – אין כאן איסר. אם חרם חרמנו – אין כאן חרם. אם שבועה נשבענו – אין כאן שבועה. בטל הנדר מעיקרו. בטלה השבועה מעיקרה. אין כאן לא נדר ולא אסר ולא חרם ולא שבועה, אבל יש כאן מחילה וסליחה וכפרה כדכתיב ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה.

שרוי לנו ומחול לנו ומותר לנו(שלוש פעמים). שרוי לנו ולכם, ומחול לנו ולכם, ומותר לנו ולכם(שלוש פעמים). שרוי לנו ולכם ולכל ישראל, ומחול לנו ולכם ולכל ישראל, ומותר לנו ולכם ולכל ישראל(שלוש פעמים).

שרוי לנו ולכם ולכל ישראל מפי בית דין של מטה, ומחול לנו ולכם ולכל ישראל מפי בית דין של מטה, ומותר לנו ולכם ולכל ישראל מפי בית דין של מטה(שלוש פעמים).

שרוי לנו ולכם ולכל ישראל מפי בית דין של מעלה, ומחול לגו ולכם ולכל ישראל מפי בית דין של מעלה, ומותר לנו ולכם ולכל ישראל מפי בית דין של מעלה(שלוש פעמים).

    יום כיפור – שחרית

׳כתר מלכות׳: המשכימים קום אומרים ׳כתר מלכות׳ לר' שלמה בן גבירול, אבל מדלגים על כל הקטעים המתחילים ב׳מי׳: ׳מי ימלל גבורותיך', ׳מי יחוה גדולתיך׳…

 דרוש ליום כיפור נאמר על ידי החזן לפני ׳ה׳ מלך׳.

סומכים לחזנים: אין מעמידים ליד החזן סומכים, אלא הוא המסדר את כל התפילה וקורא את כל הקטעים, כולל ׳ובכן נקדישך מלך׳ וכיו׳׳ב.

מוסף: גם במוסף ממעטים בפיוטים. מבין שלושת הפיוטים 'אשרי עין׳ שבמוסף אומרים רק את זה של ראב״ע.

כריעה: בתקופה קדומה בארפוד נהגו לכרוע בכריעה בסדר העבודה עד לרצפה. פיוטים לפני מנחה: מבין כל הפיוטים המופיעים ב׳זכור לאברהם׳ בין מנחה למוסף אין אומרים אלא ׳בן אדמה׳, ואם נותר זמן אומרים גם את הפיוט ׳ברכי נפשי׳.

הפיוט מיוחם לר׳ אברהם אבן עזרא ומופיע ב־23 מקורות (אוצר השירה, ב־853). אולם לדעתו של החוקר עזרא פליישר, מחבר הפיוט הוא ר׳ יהודה הלוי. הפיוט סוקר את תחנות האדם בכפולות של עשר: גיל חמש, עשר, עשרים, שלושים, עד שמונים. הפיוט אפוף אווירה של קדרות על הזמן החולף של האדם ומוכיח את האדם לחזור בתשובה לפני שיסתיים מעגל חייו הנע במרוצה ללא תכלית.

 1. 7. מהוויי התפילה כיום כיפור

בית הכנסת על שם ׳באלו בן יחיא׳ (מכלוף בן יחיא נזרי) כולו שוקק חיים ביום כיפור, הומה ורועש. הכול עומדים ברוב התפילות והסליחות, בחורים, נערים גם זקנים, ומחזורי ׳זכור לאברהם׳ בידיהם. אוזניהם כרויות לכל ברכה ומילה, ופיהם פתוח לכל העניות בקול רם ובמקהלה: ׳ברוך הוא וברוך שמו׳! ׳אמן׳! ׳בדיל ויעבור׳! ׳עננו׳! ׳ענינן'! ׳תמחול׳! 'תסלח׳! קטעי תפילה שלמים מנסרים באוויר ובמרכזם הפסוק ׳כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל עונותיכם לפני ה׳ תטהרו׳!

החזן בא־חאקי (ר׳ יצחק ב״ר מכלוף נזרי מאיר) לא ייעף ולא ייגע. כמעט כל היום עומד הוא בתיבה, ושפתיו אינן פוסקות מתפילה. קולו צלול וערב, עולה ויורד, והוא נח קמעא רק בעניות של הציבור ב׳אמנים׳ ו׳בברוך הוא וברוך שמו׳. הנה פותח הוא בהכרזה לאחר ׳הודו׳ על אלוהותו של ה׳: ׳ה׳ הוא האלהים ה׳ הוא האלהים׳ בקול רציני וכנוע עם נעימה של יראה וחרדה, ואחר כך עובר באותה רצינות ובאותו כובד ראש להכרזה על מלכות ה׳ לנצח: ׳ה׳ מלך – ה׳ מלך – ה׳ ימלוך – לעולם ועד׳. המתפללים כאחד דרוכים ומוכנים לכל ענייה, בקול רם אחיד ומקהלתי. מיד לאחר הזמירות החזן, ויחד עמו כל הציבור, פותחים במקהלה בפיוט הנאמר רק בימים נוראים, הבנוי לפי א׳׳ב וכולו שבח לחי העולמים:

האדרת והאמונה. לחי עולמים / הבינה והברכה. לחי עולמים

הגדולה והגבורה. לחי עולמים / הדעת והדיבור. לחי עולמים

שעת השיא היא החזרה של הש׳׳ץ על תפילת שחרית. כל מילה מדודה ומלווה כובד ראש מרובה עם בכי אמתי: ׳אדוני – שפתי – תפתח – ופי יגיד – תהלתך. ברוך – אתה – אדוני', ואז כל בית הכנסת עומד על הרגליים וקורא בקול מקהלתי אדיר וחזק ׳ברוך הוא ברוך שמו׳! והחזן ממשיך ׳אלהינו – ואלהי – אבותינו׳.., כל מילה בנפרד, והקהל עונה לפני החזן: ׳האל הגדול הגיבור והנורא׳! והחזן חוזר על זה, ושוב הקהל במקהלה אדירה ׳אל עליון גומל חסדים טובים׳!… בקצרה, מתנהל כאן דו שיח ומשוב על כל ברכה, על כל מבע, על כל מטבע לשון ביחיד וברבים ועל כל חתימה. בעיצומה של החזרה מגיע הקטע המרכזי של התפילה, הנשמה של חזרת הש״ץ, הלוא הוא הווידוי הגדול של רבנו נסים, ראש ישיבת בבל, הנאמר על ידי החזן בבכי ובדמע; החזן חש את עצמו בשעה זו כשליח המייצג את הציבור ועומד מול בורא העולמים, מתחנן ומתפלל בעד עצמו ובעד הקהל. בעיצומו של הווידוי נוצרת אווירה גורלית, ככוהן הגדול ביום הכיפורים בשעת העבודה:

רבונו של עולם. קדם כל דברי אין לי פה להשיב ולא מצח להרים ראש.

כי עונותי עברו ראשי. כמשא כבד יכבדו ממני. ופשעי רבו מלמנות. וחטאתי עצמו מספר. מתודה אני לפניך ה׳ אלהי ואלהי אבותי. בכפיפת ראש. בכפיפת קומה. בנמיכת רוח. בחלישות חיל. בשבירת לב. בקידה. בבריכה. בכריעה. בהשתחויה. באימה. במורא. ביראה. ברעדה. בפחד. בחלחלה. על החטאים ועל העונות. ועל הפשעים. שחטאתי. ושעויתי. ושפשעתי לפניך ה׳ אלהי. אומר אני לפניך ה׳ אלהי. מקצת מעשי הרעים. ודרכי המקלקלים. ומפעלי המכֹערים. לגמרם אי אפשר. ואין בי כח לגלותם ולבררם. ולא אעצֹר חיל לחברם. ואיני כדאי לבקש עליהם מחילה וסליחה וכפרה. מה אני. מה חיי. אני הבל וריק. עפר ואפר רמה ותולעה. מתבושש אני מחטאי. ומכלם אני מעונות,. ונחפר מפשעי. ואם אבא לבררם ולחברם ולפרשם.

והקהל משיב במקהלה: יכלה הזמן והמה לא יכלו.

והחזן ממשיך: ואין לי פתחון פה להתודות עליהם. גדול עוני מנשוא. עצמו פשעי מספר. בשתי וגם נכלמתי. והקהל ממשיך: כגנב הנמצא במחתרת.

במה אקדם פניך ה׳ אלהי. או מה רפואה אבקש ממך. כבן סורר ומולה הייתי לעשות הרע בעיניך. כעבד מורד באדֹניו וכתלמיד חולק על רבו.

החזן בוכה על כל חטא, והקהל משיב בקול רם ובמקהלה לסירוגין: תמחול – תסלח – תמחול – תסלח!

את אשר טהרת טמאתי. תמחול!

ואת אשר טמאת טהלתי. תסלח!

את אשר התרת אסרתי. תמחול!

ואת אשר אסרת התרתי. תסלח!

       את אשר אהבת שנאתי. ואת אשר שנאת אהבתי. את אשר הקלת החמרתי. ואת

אשר החמרת הקלתי. את אשר קרבת הרחקתי. ואת אשר הרחקת קרבתי. אך לא להכעיסך נתכונתי. ובעזות מצח באתי לבקש מלפניך מחילה וסליחה וכפרה. שמתי פני כחלמיש. ואדע כי לא אבוש. כי עליך בטחתי ה' אמרתי אלהי אתה. ונשענתי על רֻבֵּי חסדיך.

רק בסוף הווידוי האווירה הופכת לרוגעת:

כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום ארך אפים ורב חסד ונִחָם על הרעה ומרבה להיטיב. הנה לך יום שכולו תפילה משולבת של החזן ושל הציבור. החזן המייצג את הציבור, והקהל המאשר את שליחותו ועוקב אחר כל מילה, עונה ומגיב. אין רגע של שקט.

הבחורים הרווקים עומדים כל היום בתחרות רוחנית, וכולם מחזיקים מעמד. איש לא נשבר ולא ייעף, אין ישיבה על ספסל, אין מנוחה ואין שינה. בסוף היום זוכים הם לברכה מיוחדת על עמידת הקודש שלהם.

שעת נעילה מגיעה והחזן נותן דרוש אחרון להיום, ובסופו כל בית הכנסת פותח במקהלה רציפה בפיוט:

אל נורא עלילה. המציא לנו מחילה. בשעת הנעילה:

מתי מספר קרואים. לף עין נושאים. ומסלדים בחילה. בשעת הנעילה: שופכים לף נפשם. מחה פשעם וכחשם. והמציאם מחילה. בשעת הנעילה:

הפיוט נחתם באיחול:

תזכו לשנים רבות. הבנים והאבות. בדיצה ובצהלה. בשעת הנעילה:

מיכאל שר ישראל. אליהו וגבריאל. בשרו נא הגאולה. בשעת הנעילה:

מוצאי יום ביפוד

מברכים ברכת הלבנה במוצאי יום כיפור לפני טעימה.

אין מבעירים אש ואין מחממים ומבשלים במוצאי יום כיפור, אלא אוכלים ממה שהוטמן בערב יום כיפור.

סעודה

באשר לסעודה שאוכלים במוצאי יום כיפור יש שני מנהגים: יש הנוהגים לאכול ארוחה רגילה, ויש שנוהגים לאכול רק תבשילים ששהו בתנור השכונתי מערב יום כיפור. תפריט זה כולל חמין, חומוס, תפוחי אדמה, ביצים ותה. בין שתי הקבוצות יש שנהגו לעשות חליפין. הנוהגים להשהות תבשילים בתנור הביאו מהם לקרוביהם שלא נהגו כן: ביצים, קערה של חמין וקערה של תפוחי אדמה.

סיכום

בכל הקהילות עושים בראש השנה סימנים של מאכלים סמליים חיוביים ואומרים לפניהם נוסחים של משאלות ואיחולים לשנה החדשה, כמו ׳תתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה׳ על אכילת תפוח בדבש, ׳ירבו זכויותינו כרימון'.. ובהמשך אוכלים את סעודות החג. בכל הקהילות נפוץ מנהג הכפרות על ידי תרנגולים, אמירת כל נדרי בליל יום כיפור וסדרת פיוטים בראש השנה וסליחות ביום כיפור. ההבדל הקובע את הצביון הייחודי של כל קהילה הוא ההוויי שמסביב: נעימות התפילות, מתכון הסעודות, התשליך ליד ברז או הליכה חגיגית לנהר העיר, יחס הזמן הקצוב לחלק של התפילות, לסעודות ולתהלים ועוד.

הפרק מתעכב על מנהגי התפילה והפיוטים של הימים הנוראים בבית הכנסת, ומקדיש תיאורי הוויי למנהג הכפרות ולאווירת התפילה בבית הכנסת. להלן המנהגים הייחודיים לראש השנה וליום כיפור בקהילות תאפילאלת:

ראש השנה

לאחר התרת נדרים בערב ראש השנה המתפללים נוהגים לפרוע נדרים, תרומות ועליות שנדבו לבית הכנסת ולחזן בשעת עלייה לתורה ולקניית מצוות וסידור זמירות.

סדר התפילה של ליל שני של ראש השנה הוא כמו בליל ראשון, אבל אין אומרים בו את הפיוט ׳אחות קטנה׳ וגם לא את הפיוט ׳חון תחון׳.

מטבילים את הפת במלח כרגיל ולא בסוכר.

אין מרבים בפיוטים ובוודאי לא בהפסק תפילה. לפני ׳ותתפלל חנה׳ אומרים את הפיוט ׳יה שמך ארוממך׳, ולאחר החזרה של תפילת שחרית אומרים את הפיוטים ׳ה׳

יום לך אערוך תחינה׳ ו׳אלהי אל תדינני׳. שאר הפיוטים המופיעים ב׳זכור לאברהם׳ – ׳שואף כמו עבד׳, ׳שופט כל הארץ׳ ו׳ידי רשים׳ – אין נוהגים לאמרם. גם ׳ונתנה תוקף׳ אין נוהגים לומר, אבל יש שהיו מלמדים אותו לתלמידים לפני ראש השנה.

החזן, שליח הציבור, הוא גם התוקע, ואין נוהגים להקריא לו את סדר התקיעות.

קוראים תהלים בראש השנה, ויחידי סגולה קוראים את כל התהלים פעמיים, כמניין ׳כֹּפֶר׳. את התהלים קוראים לאחר סעודת היום, אבל יש שמשכימים קום לאמרם פעמיים לפני שחרית בבית הכנסת.

חסידים וכמה מהמון העם, אנשים ונשים, נוהגים להתענות בכל עשרת ימי תשובה ביום וסועדים את לבם בלילה, ויש שנוהגים לצום עוד שלושה ימים להשלים עשרה ימים במקום שני ימי ראש השנה ושבת שובה, שאין מתענים בהם.

יום כיפור

נוהגים לשחוט כפרות בלילה אור לט׳ בתשרי לכל נפש במשפחה, תרנגול לזכר ותרנגולת לנקבה. מחצית מן המשפחות עושות כפרות אחרי ערבית, ומחציתן – באשמורת לפני הסליחות.

השחיטה נעשית בחצר בית הכנסת, ומשפחות עשירות ומיוחסות – השוחט בא לבתיהן באשמורת הבוקר לכפרה ושחיטה, ובשאר קהילות, כמו בקצר א־סוק ובבצאר, השוחט הולך מבית לבית מתחילת היום ועד סופו למשפחות לשחוט להן כפרות.

בסעודה המפסקת אוכלים את העופות הצלויים של הכפרות, וסוג פשטידה העשויה תפוחי אדמה טחונים וביצים טרופות, וגם 'לכטרא׳(סוג של עלי סלק ירוקים גדולים) ומרק.

רוב המשפחות נוהגות להטמין תבשילים בתנור השכונתי לצורך מוצאי יום כיפור, אבל יש שאינן נוהגות להטמין, ושני הצדדים מחליפים ביניהם תבשילים.

תפילת ׳כל נדרי׳ שונה בנוסחה מזו של קהילות המרכז.

המשכימים קום ביום כיפור אומרים ׳כתר מלכות׳ לר׳ שלמה בן גבירול, אבל מדלגים על כל הקטעים המתחילים ב׳מי׳: ׳מי ימלל גבורותיך׳, ׳מי יחוה גדולתיך׳…

אין מעמידים סומכים ליד החזן, אלא הוא המסדר את כל התפילה וקורא את כל הקטעים, כולל ׳ובכן נקדישך מלך׳ וכיו״ב.

בתקופה קדומה נהגו בארפוד לכרוע בכריעה בסדר העבודה עד לרצפה.

מבין שלושת הפיוטים ׳אשרי עין׳ שבמוסף כיפור אומרים רק את זה של ר׳ אברהם אבן עזרא.

י. מבין כל הפיוטים המופיעים ב׳זכור לאברהם׳ בין מנחה למוסף אין אומרים אלא ׳בן אדמה', ואם נותר זמן אומרים גם את הפיוט ׳ברכי נפשי׳.

בסעודה שאוכלים במוצאי יום הכיפורים יש שני מנהגים: יש הנוהגים לאכול ארוחה רגילה ויש שנוהגים לאכול רק תבשילים ששהו בתנור השכונתי מערב יום כיפור. תפריט זה כולל חמין, חומוס, תפוחי אדמה, ביצים ותה. בין שתי הקבוצות יש שנוהגים לעשות חליפין. הנוהגים להשהות תבשילים בתנור מביאים מהם לקרוביהם שאינם נוהגים כן: ביצים, קערה של חמין וקערה של תפוחי אדמה.

במשפחות רבות אין מבעירים אש ואין מחממים ומבשלים במוצאי יום כיפור, אלא אוכלים ממה שהוטמן בערב יום כיפור.

מאיר נזרי-קהילות תאפילאלת/סג'למאסא-מעגך השנה-תשע"ו- הימים הנוראים עמ'112

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 161 מנויים נוספים

נובמבר 2020
א ב ג ד ה ו ש
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

רשימת הנושאים באתר