יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו


יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו

יחס דבדו החדש. 

הצב"י אליהו רפאל מרציאנו

משפחת דלמגרוד

משפחת רם אשר יש לה קירבה עם משפחת בהן-ברמליל. לכבודו של בן המשפחה דוד היו מפזמים שיר ביהודית ערבית, בית אחד עלה בידינו לקלוט: ״דודו דלמגרוד, אייא משמום לעוד, משא יג׳יב לחמאייא, יבאייעולו ליהוד״.

דוד, יעקב, סעידא

היקר ועניו, מאושר בבל עניניו, אוהב צדקות, נוח למקום נוח לבריות, הצדיק ר׳ דוד הבהן המי דלמגרוד הנד הוליד: אהרן, יעקב, מאחא, זמילא.

הזקן הכשר נהנה מיגיע כפיו, עושה צדקות, ר׳ יעקב הכהן המי דלמגרוד הנד הוליד: דוד, אהרן, לעאיישא הי״ן (נהרגה בפוגרום בעיר ג׳ראדא).

משפחת למוכאלט

משפחת למוכאלט, בוסתא, עווג׳ רגבא, טמיס מתייחסות לאילן הגדול רבינו דוד הכהן המי ״ארבי לקביר״ (הראשון), משפחות דאווד, ממייסדי הקהילה זה קרוב לחמש מאות שנה.

פרי צדיק עושה חיים, העניו, מתהלך בתומו צדיק, אבן הראשה אוצר כלי חמדה, גומל חסדים ר׳ יצחק הכהן למוכאלט הניח ברכה: משה, יעקב, מסעודא.

בן איש חיל, מתהלך בתומו צדיק, טהור לב ונקי כפים, נפשו קשורה בארץ ישראל, זכה לעלות לארץ ישראל ואת עפרה יחונן, חסיד שבכהונה, סופר מתא, איש מגזע אהרן הזקן הכשר הרב משה הכהן הנד (נתבש״ם שנת תר״ך) הניח ברכה: יצחק, שלמה, ג׳אנא.

״השם הטוב, גן רטוב, חכם בתורה, חריף בסחורה״ (לשון מורנו הרב הגאון ר׳ שמואל מרציאנו בספרו ויען שמואל) החכם השלם, שמן תורק שמו, מוקיר רבנן, ואיהו צורבא דרבנן, ביתו פתוח לרווחה, עושה צדקות, תרם להדפסת ספר לך דוד מאת רבינו דוד הכהן ז״ל, מיחידי הקהילה, הצדיק ר׳ יצחק הכהן למוכאלט הוליד: שמואל, דוד, יוסף, אברהם, משה, נונא, יאקות, מרימא.

איש המעלה, ירא אלהים, וסר מרע, חי מיגיע כפיו ונודב נדבות, לא מחזיק טיבותא לנפשיה, ר׳ שלמה הכהן למוכאלט הנד, (נתבש״מ שנת תרצ״ה), הוליד: משה, נונא.

הזקן הכשר, רודף שלום, רודף צדקות, אוהב תורה, מכבד לומדיה, הצדיק ר׳ יעקב הכהן למוכאלט (בן ר׳ יצחק הראשון, נתבש״ם שנת תרצ״ד) הניח ברכה: משה, שמעון, סעידא.

המנוח הכשר, נוח לשמים ונוח לבריות, עושה צדקות, ר׳ משה הכהן למוכאלט הנד הוליד: יעקב.

המנוח, נהנה מיגיע כפיו, מדוכא ביסורים, טוב לשמים ולבריות, ר׳ שמעון הכהן למוכאלט הנד הוליד: אפרים, שלום, נונא,

יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו

יחס דבדו החדש. הצב"י אליהו רפאל מרציאנו

משפחת עווז ארגבא

משפחה נכבדה מוזכרת באגרת יחס פאס (פאס וחכמיה, ח״א, אמי 138-137).

הזקן והחסיד, מנא דכשר, מגזע אראלים, אבי התעודה, אילן ששרשיו מרובין, הצדיק ר׳ יצחק הכהן הוליד: אהרן.

אוצר כלי חמדה, עניו ושפל ברך, רודף צדקה וחסד, נפטר בשם טוב, הצדיק ר׳ אהרן הכהן הנד הניח ברכה: דוד, קמרא, עווישא.

הצדיק, זקן ונשוא פנים, איש אמונים חי מיגיע כפיו, גומל חסדים טובים, ר׳ דוד הכהן הנד הוליד: אהרן, אברהם, יוסף, משה, יעקב, יהודה, שלמה, מרימא, צליטנא, תמירא.

גברא רבא ויקירא, אוהב תורה ולומדיה, מתהלך בתומו צדיק, בעל צדקות ר׳ אהרן הכהן הנד הוליד: רחמים, שמואל, ר׳ דוד, יצחק, סאעודא, מרימא, סתירא, עווישא.

המנוח, צניע ומעלי, מכבד תורה ולומדיה, גומל חסדים, הצדיק ר׳ אברהם הכהן הנד הוליד: דוד, משה, אליהו, עווישא, ג׳והר, מאחא, רחל, חנאני, נונא, לוויהא, סטונא, סתירא, סאעודא, מרימא.

הנכבד הזקן הכשר, חי מיגיע כפיו, טוב וישר, מאושר בעניניו, הצדיק ר׳ יוסף הכהן הנד הוליד: דוד, יצחק, אברהם, מימון, נונא, מרימא, מאחא, עווישא, פרטון, סתירא, סטונא.

היקר ונכבד, איש תבונה, נשיא קהילת לעיון, נודב נדבות, אוהב צדקות הזקן הכשר ר׳ משה הכהן הנד הוליד: דוד, יצחק, שמעון, מכלוף, מאיר, קמיל, סטונא, עווישא, נונא.

היקר ועניו, מתפרנס ונהנה מיגיע כפיו, יקר רוח, הצדיק ר׳ יעקב הכהן הנד הוליד: דוד, אליהו, שמעון, אסתר, סטונא, רהיט.

המנוח הנכבד, תם וישר, אוהב תורה ולומדיה, הזקן הצדיק ר׳ יהודה הכהן הנד הוליד: דוד, אברהם, אהרן, אסתר, רינה.

החשוב והמעולה ר׳ שלמה הכהן הי״ו הנד בירכו ה׳ בבנים ובנות הי״ו.

יהודה, תמירא (דביתהו של רבינו אברהם מרציאנו בלהרהאר זצ״ל).

הזקן הבשר, צדיק תמים, ענף עץ עבות, מדובר בו נכבדות, חונן דלים, ר׳ יהודה הכהן הנד הניח ברכה: דוד, אהרן, מרישא, עווישא.

הצדיק, השם הטוב, גומל חסדים טובים, בעל אבסניא, ר׳ דוד הכהן הנד הוליד: יהודה, יעקב, יוסף, סעדיה, אליהו, עווישא, מאחא, סעידא, מרימא.

גברא יקירא, יקר רוח איש תבונה, טוב לה׳ וטוב לבריות, בעל צדקות, הצדיק ר׳ אהרן הכהן הנז׳ הוליד: יהודה, סעדיה, אליהו, רחל, שמחה, פריחא, נונא.

יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו

יחס דבדו החדש. הצב"י אליהו רפאל מרציאנו

משכיחה בוסתא

משפחה רמה מוזכרת באגרת יחם פאס (פאס וחכמיה, ח״א, עמי 138-137).

הזקן הכשר מתהלך בתומו צדיק, מתחסד עם קונו, רב משרשיא, אבי התעודה, אב רחמן, הצדיק ר׳ יוסף הכהן די בוסתא הוליד: משה, רחל.

החכם השלם והכולל, חן ערכו מי ימלל, רב פעלים מקבציאל, התייר הגדול, אוה למושב לו, ולא זז מחבבה עד אשר הגיע לארץ הצבי, מרביץ תורה בישראל, ספרא רבא, חסיד שבכהונה, הרב משה הכהן הנז׳ הוליד: אליהו, רפאל, יוסף, ישראל, שמעון, שלמה, מרימא.

גברא רבא ויקירא, עסיק באורייתא תדירא, זכה וזיכה את הרבים, סופר מתא, רב בית כנסת הכהנים רב פעלים לתורה ולתעודה, החסיד הרב אליהו הכהן הנז׳ הוליד: ציון, יצחק, מכלוף, מרימא, מאחא, לוויהא, סעידא, פריחא, אניס, רוזיט.

עניו ושפל ברך, איש החסד, הצדיק ר׳ רפאל הכהן הנז׳ הוליד: מכלוף, משה, סאעודא, פריחא.

אשכול הכופר, טוב וישר, ירא אלהים וסר מרע, הזקן הכשר ר׳ יוסף הכהן הנז׳ הוליד: משה, דוד, מרימא, עווישא, סעידא, מאחא, נונא.

המרוחם, בעל מדות טובות, צדיק תמים, ר׳ ישראל הכהן הגז׳ הוליד: מאיר, משה, שלמה.

היקר ועניו, מאושר בענייניו, מתפרנס מיגיע כפיו, נודב נדבות ר׳ שמעון הכהן הנז׳ הוליד: משה, אפרים, שלום, מאחא, זהארי, לעאיישא.

גברא רבא, בעל צדקות, נקי כפים, הצדיק ר׳ שלמה הכהן הנז׳ הוליד: אהרן, יוסף הי״ד, אסתר, עווישא, סאעודא הי״ן (נהרגה בפוגרום ג׳ראדא).

איש אחד מן הרמתים, מתהלך בתומו צדיק, גומל חסדים טובים, אוהב תורה ולומדיה, הצדיק ר׳ דוד הכהן די בוסתא הוליד: משה, יצחק, מרדכי. יהודה, מרימא, עווישא.

הצדיק, איש אמונים, מתפרנס מיגיע כפיו, עושה צדקות, ר׳ משה הכהן הנד הי״ד הניח ברכה: ר׳ דוד, שמעון, אליהו, לוויהא, שמחה.

המנוח, הולך בתום, דובר מישרים, נודב נדבות, הצדיק ר׳ יצחק הכהן הנז׳ הי״ד הוליד: סטונא, מאחא, עווישא.

הזקן הכשר, נשוא פנים, רחים רבנן, מדותיו מדות יוצרו, הצדיק ר׳ מרדכי הוליד: רחמים, יוסף, דוד, שמעון, משה, לאה, עווישא, מאחא.

הנכבד, ותיק וישיש, עטרת תפארת שיבה, עושה חסדים, יקר רוח, הצדיק ר׳ יהודה הכהן הנד הוליד: דוד, שמעון, יצחק, עמרם, אסתר, דונא, זמילא.

הנכבד, עניו וישר, משכים ומעריב, בעל מדות טובות הצדיק ר׳ יצחק הכהן הנד הוליד: יוסף׳ (הנק׳ קעיווש), סתירא, מאחא הי״ן (נהרגה בפוגרום ג׳ראדא).

הצדיק, תם וישר, בענייניו מאושר, ירא את ה׳ ושלם, גומל חסדים, ר׳ יעקב הכהן די בוסתא הוליד: עווישא (הנק׳ די קיקיש), סתירא.

•ש

השם הטוב, טוב לה׳ וטוב לבריות, מתפרנס מיגיע כפיו, עושה צדקה, גומל חסדים, הצדיק ר׳ יעקב הכהן די בוסתא (היה גר בעיר ברקאן) הוליד: אליהו, מימון.

יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו

יחס דבדו החדש. הצב"י אליהו רפאל מרציאנו

משפחת טמיס

איש צדיק, צניע ומעלי, נשוא פנים, ענף עץ עבות, ראש בית אב, גזעא דקשוט, הזקן הבשר ר׳ יצחק הבהן דטמיס הנד הוליד: יעקב, אהרן, אברהם.

השם הטוב, המנוח, טוב וישר, מאושר בענייניו, אוהב שלום ורודף צדקה הזקן הבשר ר׳ יעקב הכהן הנד הוליד: דוד, נונא, שמחה, קמרא.

סיד יוסף

סיד יוסף

הנכבד, בעל מדות טובות, מנא דכשר, הצדיק ר׳ אהרן הכהן הנד הוליד: רחמים, קמרא.

החכם השלם והעניו, מתהלך בתומו צדיק, רב פעלים לתורה ולתעודה, גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב, עסיק בתורה תדירא, מרביץ תורה בישראל, הזקן הכשר הרב אברהם הכהן הנד הוליד: ר׳ יצחק, יעקב, אהרן, עישא, סאעודא.

המנוח, מתהלך בתומו צדיק, גומל חסדים ר׳ דוד הכהן הנד (בן ר׳ יעקב) הניח ברכה: יעקב.

המנוח והיקר, מכבד תורה ולומדיה, איש החסד, ר׳ רחמים הכהן הנד (בן ר׳ אהרן) נפטר בלא זרע ב״מ.

החכם השלם, מרבה ישיבה מרבה חכמה, נודב נדבות אוהב צדקות, זקן ונשוא פנים הרב יצחק הכהן הנד (בן הרב אברהם) הוליד: יעקב, אברהם, משה, שמעון, שלמה, עישא.

היקר ונכבד, אוהב תורה ולומדיה, מרבה להטיב, הצדיק ר׳ יעקב הכהן הנד (בן הרב אברהם) הוליד: דוד, אליהו, זהארי, ג׳ורג׳ט, מרימא.

המנוח המרוחם, טוב לשמים ולבריות, רודף צדקה וחסד, צדיק תמים ר׳ אהרן הכהן הגד (בן הרב אברהם) הוליד: משה, אפרים, מאיר, ציון, הרב אברהם, שלמה, מרים.

משפחת לעג׳ייל

דוד, עווישא, סתידא.

הזקן הצדיק, דחיל חטאין ועביד טבין, ר׳ דוד הכהן הנד הוליד: יצחק, משה, מרימא, קמירא, זהירא, עווישא, סעידא.

 

משפחות רובין

משפחה עתיקה מזרע ר׳ ראובן הבהן, אביהם הקדמון של משפחות בן חידא, עוגא, בוקעבא, לבנוש, המיזא, לגוזאל (משפחות הרובנים), ובן של משפחות למהראז, גאגא (רארא), זריוול; תאמר, הנקראים וולאד צפיח.

המשפחה מוזכרת באגרת יחם פאס עמי 138 (דאר בן רובין, דאר דודו די רובין), ועוד.

משפחת בן חידא

משפחת רם המוזכרת בכתבי הקהילה ובן באגרת יחס פאס עט׳ 137.

בן איש חיל, גברא רבא, מאנשי המימי דרך, אילנא רבא ותקיפא, הזקן הכשר ר׳ יעקב בן חידא הוליד: דוד, משה, מרימא, סעידא.

גברא רבא ויקירא, שמו נודע בשערים, בן איש חיל רב פעלים, מדברנא דאומתיה, נגיד ומצוה, גומל חסדים טובים, הזקן הכשר ר׳ דוד הכהן הנד הוליד: יעקב, אהרן, יצחק, אברהם, משה, שמואל, יוסף, מרישא, עווישא, פריחא.

הזקן הכשר, מתפרנס מיגיע כפיו, איש חסד, מוקיר רבנן ותלמידהון, הצדיק ר׳ יעקב כהן הנד הוליד: שמעון, אליהו, שמואל, מאיר, רחמים, שלמה, מרימא, שמחה, נונא.

הנכבד ויקר, דחיל חטאין, נודב נדבות, הצדיק ר׳ אהרן הכהן הנד הוליד: יעקב, משה.

המרוחם הצדיק ר׳ אברהם הנד לא הניח זרע בר מינן.

אין בידינו פרטים על צאצאים של המנוח הצדיק ר׳ יצחק הנד.

גברא רבא ויקירא, ישר ונאמן, גומל חסדים טובים, הזקן הכשר ר׳ משה הכהן הנד בירכו ה׳: שלמה, שמואל, אליהו, חנה, זהארי, מאחא, מרימא.

המנוח הצדיק ר׳ יוסף הכהן הנד לא הניח זרע בר מינן.

איש צדיק, יקר, ישר ונאמן, בעל מדות טובות, רודף צדקה וחסד, ר׳ משה הכהן (אח הנגיד ר׳ דוד הנד) הניח ברבה: יעקב.

הנכבד, יקר רוח, איש תבונה, הנגיד המהולל, דורש טוב לעמו, רודף צדקה וחסד, מרבה להטיב, ראשון לדבר שבקדושה, הצדיק ר׳ יעקב הכהן הנד הוליד: אהרון, משה, שלמה, סתירא, סעידא.

יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו

יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו

משכיחה עוגא

הזקן החסיד, צדיק תמים, שפל ברך, בעל מדות טובות הצדיק ר׳ מכלוף הכהן הנז׳ הוליד: אהרן, דוד, עווישא.

הנבבד, נהנה מיגיע כפיו, לא מחזיק טיבותא לנפשיה, משכים ומעריב הצדיק ר׳ אהרן הכהן הנז׳ הוליד: שמואל. (הנק׳ די מו).

המרוחם, ישר ועניו, מאושר בענייניו, חי מיגיע כפיו, הצדיק ר׳ דוד הבהן הנז׳ הוליד: אהרן, לוויהא, מאחא.

הנכבד היקר, מתפרנס מיגיע כפיו, נודה נדבות, גומל חסדים, ר׳ אברהם הכהן רי עוגא הנז׳ הוליד: שלמה, משה, יצחק, יוסף, עווישא.

האחים ראובן ומשה.

המנוח, טוב לשמים ולבריות, גומל חסדים טובים, הצדיק ר׳ ראובן הכהן הנז׳ הוליד: שלמה, יוסף, מרימא, עווישא, קמירא, סתירא.

אין פרטים אודות בניו של ר׳ משה הכהן הנז'

משפחת לוגזאל

הזקן הכשר, מנא דכשר, מתהלך בתומו, גומל חסדים, הצדיק ר׳ מסעוד הכהן הנז הוליד: אהרן, יוסף, יעקב, מבלוף, מאחא, עישא.

המרוחם הישר, טוב לשמים וטוב לבריות, ר׳ אהרן הכהן הנד הוליד: סעדיה, מאחא.

המנוח ר׳ סעדיה הכהן הנד נפטר בלא זרע ב״מ.

הנכבד, מתפרנס מיגיע כפיו, רודף צדקה וחסד, הצדיק ר׳ יוסף הכהן הנז׳ הוליד: רחמים, מסעוד, אליהו, מרימא.

גברא רבא ויקירא, זריז לדבר מצוה, שייף עייל שייף נפיק, עוסק בחסדים טובים, הצדיק ר׳ רחמים הכהן הנז' הוליד: יוסף, משה, יעקב, אברהם, עווישא, סתירא, מאחא.

החכם השלם, בישראל להלל, שנה ושימש תלמידי חכמים, מרבה ישיבה מרבה חכמה, זבח שלמים, שוחט ובודק, הרב הצדיק ר׳ יוסף הכהן דלגוזאל מחבר ספר אור יוסף (חידושים על התורה, דרשות לנפטרים) הוליד בנים ובנות בפ״י הי״ו.

משה, יעקב, אברהם (אחים של הרב יוסף הנז) הולידו בנים ובנות בפ״י הי״ו.

הנכבד, איש צדיק, שפל ברך, משכים ומעריב, הצדיק ר׳ מסעוד הכהן הנז הוליד: יוסף, אהרן, יעקב, משה, עווישא, מאחא, סאעודא, פנינה.

המנוח, בעל צדקות, מתפרנס מיגיע כפיו, הצדיק ר׳ אליהו הכהן הנז הוליד: מכלוף, מסעוד, יוסף, שלמה, ג׳ולייט.

הנכבד, תם וישר, מאושר בכל עניניו, הצדיק ר׳ יעקב הכהן הנז הוליד: משה, פריחא, עווישא, סעידא.

הזקן החסיד, איש צדיק, דחיל חטאין ועביד טבין, גומל חסדים, ר׳ משה הכהן הנז הוליד: יהודה, עווישא, סתירא, מאחא, סאעודא.

גברא רבא ויקירא, מתפרנס מיגיע כפיו, עושה צדקות, אוהב תורה ולומדיה, הצדיק ר׳ יהודה הכהן הנד הוליד: אברהם, אליהו, משה, אהרן, מרימא.

המרוחם, נוח לה׳ ונוח לבריות, תם וישר, הצדיק ר׳ מכלוף הנז' הוליד: עווישא.

יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו

יחס דבדו החדש. הצב"י אליהו רפאל מרציאנו

הקדמה.

וַיִּתִילְדוּ על משפחותם לבית אבתם – במדבר א', י"ח. מפרש רש"י במקום : " נצטוו לביא ספרי יחוסיהם. עוד בשחר ימי עמנו צויינה אם כן חשיבותם של ספרי יחוס המשפחה, ובמסכת אבות פ"ו, משנה ו' : גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות שהמלכות נקנית בשלושים מעלות והכהונה בעשרים וארבע והתורה בארבעים ושמונה דברים ואלו הן, התלמוד. 

משפחת בוקעבא

משפחה נכבדה מוזכרת בכתבי הקהילה. אברהם, חיים, אהרן, מרישא

המנוח הצדיק ר׳ אברהם הי״ד ודם זרעיותיו נפטר בלא זרע בר מינן.

היקר, ענוותן כהלל, זריז ועמל במלאכתו, להתפרנס מיגיע כפיו, מוקיר בני תורה, משכים ומעריב הצדיק ר׳ חיים הכהן הנד הוליד: יצחק, אליהו, אברהם, שלמה, דוד, יוסף, חנינא, מרימא.

המנוח יצחק, המנוח אליהו, המנוח דוד בני ר׳ חיים הנד נפטרו בלא זרע ב״מ.

הנכבד, איש עמל ועבודה, מתפרנס מיגיע כפיו, רודף צדקה וחסד, עניו ותם הצדיק ר׳ אברהם הכהן הנד הוליד: חיים, עליזא, נונא, טובה, שרה, אסתר.

הזקן הבשר, נהנה מיגיעו, משבים ומעריב, הולך בתום, גומל חסדים, ר׳ שלמה הכהן הנד הוליד: יצחק, סתירא, רבקה.

איש צדיק, שלם במדות, ענוותן ושפל ברך, הצדיק ר׳ יוסף הכהן הנד הוליד: יוסף, עליזא.

הזקן הכשר, מנא דכשר, נקי טהור כפים, ר׳ אהרן הכהן הנד הוליד: יהודה, דוד, רחמים, שמעון, קמירא, נונא.

גברא רבא, צדיק תמים, מתפרנס ונהנה מיגיעו, ר׳ יהודה הכהן הנד הוליד: שמואל, יהודה, משה.

הנכבד, חי מעמל עשר אצבעותיו, גומל חסדים, הצדיק ר׳ דוד הכהן הנד הוליד: אהרן, סאעודא, מאחא.

המנוח ר׳ רחמים הכהן הנד נפטר בלא זרע ב״מ.

הצדיק, שמן תורק, משכים ומעריב, אוהב שלום, אוהב את המלאכה, ר׳ שמעון הכהן הנד הוליד: ר׳ אהרן, יצחק, אסתר, קמירא, מרימא.

 

משפחת לקנוש

משפחה רמה המוזכרת באגרת יחס פאס עמי 137. רבינו יעקב אביחצירא ז״ל התעכב באיזור דברו והיה מנוע מסיבת גשמים ושלגים מלהגיע לדבדו, הדבר נודע לבני הקהילה והם שלחו לפניו איש ממשפחת כהן דלקנוש, שאיש כבר היום לא זוכר את שמו! אך זוכרים אותו בכינויו ״לעוו׳ג דלקנוש״, והוא סייע בידי הרב להגיע למחוז חפצו.

הזקן החסיד, שפל ברך; ירא ה׳ ושלם, ר׳ יוסף הכהן דלקנוש: שלמה, יהודה, סתירא.

החסיד מזכה הרבים בנכסיו, הקדיש בית לחברת רשב״י, חי ומתפרנס מיגיע כפיו, מוקיר התורה ולומדיה, הזקן הכשר ר׳ שלמה הכהן הנז׳ הוליד: ר׳ יצחק, רחמים, מרימא, מאחא, עווישא.

אין פרטים אודות בניו של ר׳ יהודה הכהן הנז׳.

בן איש חיל, גזע ישישים, הולך תמים ופועל צדק, יראת ה׳ היא אוצרו הצדיק ר׳ יצחק הכהן דלקנוש הוליד: אברהם, סעדיה, אסתר, זהירא.

המנוח ישר ותם, מתפרנס מיגיע כפיו בעל צדקות ר׳ אברהם הנז׳ הוליד: אליהו, שלמה, משה, חנינא, מאחא.

יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו

יחס דבדו החדש. הצב"י אליהו רפאל מרציאנו

הקדמה.

וַיִּתִילְדוּ על משפחותם לבית אבתם – במדבר א', י"ח. מפרש רש"י במקום : " נצטוו לביא ספרי יחוסיהם. עוד בשחר ימי עמנו צויינה אם כן חשיבותם של ספרי יחוס המשפחה, ובמסכת אבות פ"ו, מיחס דבדו 13שנה ו' : גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות שהמלכות נקנית בשלושים מעלות והכהונה בעשרים וארבע והתורה בארבעים ושמונה דברים ואלו הן, התלמוד. 

משפחות צפיח

משפחות דאר למהראז, דאר גאגא (רארא), דאר זריוול, תאמה המיזא, מתייחסים לדאר צפיח. המשפחה הגדולה והעתיקה ״דאר צפיח״ לא מוזכרת באגרת יחס פאס, אך מוזכרת בשטר משנת תרב״ב (ספר מעלות לשלמה, עמי ז׳), ובפנקס בית דין של מ״ז ז״ל.

אהרן, משה, יצחק.

הצדיק, עניו ושפל ברך, מתהלך בתום, גומל חסדים טובים, ראש בית אב, ר׳ אהרן הכהן (המי דלמהראז) הנז׳ הניח ברכה: יהודה, יוסף, דוד.

החכם השלם, בישראל להלל, מרבה ישיבה מרבה חכמה, קנה שם טוב, ידיו רב לו בתורת ה׳, הרב יהודה הכהן הנז׳ הוליד: עווישא, סאעודא.

הזקן הכשר, מוקיר רבנן, מרבה להטיב, נודב נדבות, הצדיק ר׳ יוסף הכהן הנז׳ הניח ברכה: שמואל, משה, רחמים, אהרן.

המנוח, דחיל חטאין ועביד טבין, נהנה מיגיע כפיו, רודף צדקה וחסד, הצדיק ר׳ דוד הכהן הנז׳ הוליד: אהרן, מרדכי, יוסף, לוויהא, חנה, רחל, סאעודא, סתירא, זהארי, מרי.

החכם השלם, דובר צדק ומגיד מישרים, זוכה ומזכה עושה ומעשה, יקר רוח איש תבונה, הרב משה הכהן די גאגא (רארא) הוליד: יהודה, אהרן, יוסף, אליהו, מאחא, עווישא, סעידא.

המנוח, נהנה מיגיע כפיו, משכים ומעריב, הצדיק ר׳ יהודה הכהן הנז׳ הוליד: אהרן, סעדיה, משה, כרמלה, אסתר, פלורא, מאחא.

איש המעלה, ישר ועניו, אוהב תורה ולומדיה, עושה צדקות, הצדיק ר׳ אהרן הכהן הנז׳ הוליד: יוסף, שלמה, סימה, אלגרה, סול.

הצדיק, נאמן, הולך בתום, שייף עייל שייף נפיק ר׳ יוסף הכהן הנז׳ הוליד: סעדיה, אהרן, לוויהא, סתירא.

המרוחם, ירא אלהים וסר מרע, מתהלך בתומו צדיק, ר׳ יעקב הכהן הנד הוליד: עווישא, אסתר.

הזקן החסיד, גומל חסדים, טוב לה׳ וטוב לבריות, הצדיק ר׳ יצחק הכהן המי זריוול הוליד: אהרן, יהודה, יוסף, נונא, מרימא, עווישא.

הנכבד, ירא אלהים, וסר מרע, מוקיר רבנן, ר׳ אהרן הכהן, הנז׳ הוליד: שלמה, סעדיה, יחייא, דוד, ג׳ולייט, אניט, אסתר.

היקר ובר לבב, טוב וישר, בענייניו מאושר, חונן דלים, הצדיק ר׳ יהודה הכהן הנז׳ הוליד: שלמה, אהרן, יצחק, סטונא.

המרוחם, נהנה מיגיע כפיו, אוהב שלום, נודב נדבות, הצדיק ר׳ יוסף הכהן הנז׳ הוליד: יצחק, יעקב, אליהו, אברהם, עישא.

וַיִּתִילְדוּ על משפחותם לבית אבתם – במדבר א', י"ח. מפרש רש"י במקום : " נצטוו לביא ספרי יחוסיהם. עוד בשחר ימי עמנו צויינה אם כן חשיבותם של ספרי יחוס המשפחה, ובמסכת אבות פ"ו, משנה ו' : גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות שהמלכות נקנית בשלושים מעלות והכהונה בעשרים וארבע והתורה בארבעים ושמונה דברים ואלו הן, התלמוד.

בשמיעת האוזן…המכיר את מקומו, על כך מפרש הרב יעב"ץ ז"ל, המכירת את מקומו – המכיר את משפחתו ואת יחוסו עד כאן לשונו. היינו המתבונן בשורשיו ובמורשת אבותיו זוכה לעלות במעלות התורה. 

משפחת תאמר

משפחה הנקראת ע״ש צדקת גדולה, אשת חיל אם בני המשפחה, מרת תמר ז״ל.

הנכבד, היקר, טוב לה׳ וטוב לבריות, רודף צדקה וחסד, הצדיק ר׳ משה הכהן הוליד: יצחק, יעקב, סעידא.

משפחת בן אוגראבא

משפחה נכבדה המוזכרת גם באגרת יחם פאס וגם בשטר משנת תרמ״ט (דוד בן יוסף הנק׳ אוג׳ראבא); החסיד בעל מופתים הצדיק ר׳ יוסף בן אוגראבא זיע״א טמון בבית החיים הישן ובני הקהילה פקדו את קבר הצדיק זצוק״ל.

הזקן הצדיק, שייף עייל שייף נפיק, תמים וישר הצדיק ר׳ יוסף הכהן הנז׳ הוליד: משה.

הנכבד, חי מיגיע כפיו, גומל חסדים, הצדיק ר׳ משה הכהן הנז׳ הוליד: דוד, יחייא, שלום, שלמה, עווישא, פריחא, מרי.

הצדיק, אוהב שלום, אוהב את המלאכה, תם וישר, ר׳ יוסף הכהן הוליד: יעקב, דוד, מימון, סאעודא, עישא.

משטחת המיזא

יוסף, עווישא די המיזא.

הזקן הכשר, מנא דבשר, שפל ברך, יראת ה׳ היא אוצרו, הצדיק ר׳ יוסף הכהן הנז׳ הוליד: יצחק, אהרן, סעידא, סתירא.

משפחת לפסוך

היקר, משכים ומעריב, נהנה מיגיע כפיו, עושה צדקות, הצדיק ר׳ מכלוף הכהן דלפסון הנז׳ הוליד: יעקב, משה, אברהם, מרי, אליס, אסתר.

רחמים הכהן דלפסוך ואחיו משה (הנק׳ סבאעי).

יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו

יחס דבדו החדש. הצב"י אליהו רפאל מרציאנו

וַיִּתִילְדוּ על משפחותם לבית אבתם – במדבר א', י"ח. מפרש רש"י במקום : " נצטוו לביא ספרי יחוסיהם. עוד בשחר ימי עמנו צויינה אם כן חשיבותם של ספרי יחוס המשפחה, ובמסכת אבות פ"ו, משנה ו' : גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות שהמלכות נקנית בשלושים מעלות והכהונה בעשרים וארבע והתורה בארבעים ושמונה דברים ואלו הן, התלמוד.

בשמיעת האוזן…המכיר את מקומו, על כך מפרש הרב יעב"ץ ז"ל, המכירת את מקומו – המכיר את משפחתו ואת יחוסו עד כאן לשונודבדו 100000. היינו המתבונן בשורשיו ובמורשת אבותיו זוכה לעלות במעלות התורה

משפחת אלבוז

משפחה מוזכרת באגרת יחס פאם עמי 138. נראה שהיא משפחה מאד עתיקה, הרב יוסף משאש בספרו אוצר המכתבים, ח״ב, כתב: אלהבוז, ר׳ יעקב ור׳ יהודה אחיו, היו סופרים סת״ם בסוף המאה הרביעית (1640-1620)! והם משפחה מרובת אוכלוסין בעיר תלמסאן. האם הם כהנים ולסיבת מה נשמט מהם השם כהן?

משה, אליהו.

הזקן הכשר, חי מיגיע כפיו, משכים ומעריב הצדיק ר׳ משה הכהן הוליד: יוסף.

היקר, ירא אלהים וסר מרע, הצדיק ר׳ יוסף הכהן הנז׳ הוליד: סעדיה, משה, יעקב, עווישא, אסתר, צליטנא.

אליהו הנד נפטר תמ״ב.

משפחת אנבוז

משפחה מוזכרת באגרת יחס פאס תחת השם אנכוז (נראה שנפלה טעות דפוס, במקום אנבח נדפס אנבח!).

הזקן הבשר, תמים וישר, משבים ומעריב, ר׳ שלמה הכהן (המי דלמגרשל) הנז׳ הוליד: דוד הי״ד, לוויהא, נונא.

המרוחם, אוהב תורה ולומדיה, משבים ומעריב, הצדיק ר׳ דוד הבהן הי״ד הגז׳ הוליד: עווישא.

משפחת בן זמילא

החכם השלם, חכם בתורת ה/ ידיו רב לו בתורת הי, טוב לה׳ וטוב לבריות, הצדיק ר׳ שמואל הכהן הנז׳ הוליד: משה, שלמה, יוסף, אסתר, רחל.

משפחת בן ישראל

הזקן הכשר, חי מיגיעת כפיו, משבים ומעריב, נותן צדקות, העריק ר׳ ישראל הכהן (די בן ישראל) הנז׳ הוליד: פריחא, סתירא, מרימא, סעידא.

הזקן הצדיק, אוהב תורה ולומדיה, מתפרנס מיגיעו, משבים ומעריב לבי כנישתא ר׳ יצחק (המי דלחג׳ר), קמירא דלחג׳ר (אחות ר׳ יצחק).

יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו

יחס דבדו החדש. הצב"י אליהו רפאל מרציאנ

וַיִּתִילְדוּ על משפחותם לבית אבתם – במדבר א', י"ח. מפרש רש"י במקום : " נצטוו לביא ספרי יחוסיהם. עוד בשחר ימי עמנו צויינה אם כן חשיבותם של ספרי יחוס המשפחה, ובמסכת אבות פ"ו, משנה ו' : גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות שהמלכות נקנית בשלושים מעלות והכהונה בעשרים וארבע והתורה בארבעים ושמונה דברים ואלו הן, התלמוד. 

חתימת הרבנים ז"ל

חתימת הרבנים ז"ל

משפחת בן שושן

תולדות המשפחה

משפחה רמה מהמיוחסות ביותר במשפחות יהודי ספרד. דברי רבינו הרמב״ן על הפסוק ( במדבר כ״ו, י״ג ) לזרח משפחת הזרחי לשאול משפחת השאולי, מעידים על יחוסה הרם של בני המשפחה ח״ל: .״ אבל העניין כי היה המנהג בישראל לעשות להם ראשי בתי אבות יתייחסו כל יוצאי מצרים לעולם אל האיש ההוא ויקראו על שמו לכבודו… וכל ישראל הדרים בארצם להקרא כולם למשפחות אבן עזרא, אבן שושאן… שלא יתערבו בגויים ויהיו ניכרים וידועים לשבטיהם… ותהי לחק בישראל… ע״כ.

מנהג בני ספרד ״ ותהי לחק בישראל ״ ( וזה אחד מסממני בני קהילות ספרד, מאז ומתמיד ) לקרוא למשפחה על שמו ולזכרו הטוב של אב קדמון: משפחת אבן עזרא נקראים ע״ש האב הראשון עזרא, ומשפחת אבן שושן לזכר מקור המשפחה הראשון: שושן הבירה, רבי אברהם ב״ר דוד אבן שושן המכונה ״האשל הגדול השר והטפסר מטוליטולא״ חיבר ספרים על הש״ס בשם עליות (ספר הקבלה להראב״ד, הוצאת נויבוער, ח״א, ע״מ 105). הרי שבני משמחת בן שושן בספרד ישבו בעיר טולידו.

ר׳ יעקב ב״ר יוסף אבן שושן דיין בטולידו בראשית המאה הארבע עשרה חתם על תקנה בברצלונה עד לימוד חכמות חיצוניות בשנת 1306.

רבי יוסף בן שושן מחכמי תורת הסוד שבספרד, היה בר פלוגתא של רבינו יצחק בר ששת ( הריב״ש ז״ל ) בעניינים העומדים ברומו של עולם, הריב״ש ז״ל טען כנגדו: ״אתם המקובלים מכוונים בברכה אחת לספירה אחת ובברכה אחרת לספירה אחרת״, ועל כך ענה לו הרב יוסף בן שושן: ״חלילה שתהיה תפילתנו כי אם לשם יתברך עילת העילות״ (שו״ת הריב״ש סי׳ קנ״ז).

 כשנפטר רבי מאיר בן רבי יוסף בן שושן בשנת 1415 נרשם על הקבר: … נגנז תחתיה נשיא קהל ועדה, חכם בחושי, נשיא כישי, ממשפחת שרים וקצינים, מהות וסגנים, ואבותיו ידועים מקדם לעמוד בפרץ, נשיאים מקצה הארץ והנזר והעדות על שושן עדות… .

משפחת בן סוסאן

מאורעות הדמים של שנת קנ״א (1391 למניינם ) שהם הגורם לבריחה ולגירוש אלפי יהודים מספרד, הביאו לפריחת חיי הקהילות באלג׳יריה. רבינו הריב״ש, באלג׳יר, כתב תשובות בהלכה לרב העיר מוסטגאנם הרב יעקב בן סוסאן ( שו״ת הריב״ש, סי׳ קע״ד ).

הרב יששכר בן רבי מרדכי בן סוסאן יליד העיר פאס עלה לארץ ישראל במאה השש עשרה, וישב בעיה״ק צפת. הרב, גאון עצום בחכמת עיבור השנים וחישוב תקופות ומולדות, הדפיס ספר יסודי בנושא זה בעיר שלוניקי בשנת שכ״ד (1564) תחת השם תקון יששכר (הספר נדפס מחדש בויניציה שנת של״ח (1578) תחת השם עיבור שנים ).

משפחת בן סוסאן מתייחסת לשבט בנימין, ומי לנו נאמן יותר מרבינו יששכר בן סוסאן הכותב כך: … שמי הקטן בן השם הגדול שם אדוני אבי נר״ו עם כנוי משפחתי הצעירה מכל משפחות שבטנו שבט בנימין בן יעקב ובו מתייחסת ונודעת בין משפחות בני ישראל… (הקדמת הרב המחבר, תיקון יששכר, דף ד׳).

 הרב יששכר ז״ל חוזר על כך גם בחיבורו השני ״השרח״ תרגום חמשה חומשי תורה לערבית יהודית: … יששכר אבן אלסתאלד אלגליל החכם המעולה כה״ר מרדכי בן סוסאן זצ״ל רג׳ול בניאמיני (ראה על כך ספר יצירה ותולדות, חוצי משגב ירושלים, עמי 24) במרוקו היו משפחות כהנים ולוים עם כינוי בן סוסאן: רבי יהודה הכהן בן סוסאן מעיר פאס, ורבי אברהם הלוי בן סוסאן מעיר סאלי.

בני המשפחה בדברו דקדקו לכתוב אך ורק בן סוסאן, ולא שושן או בן שושן, ושמעתי לאמור שהקפידו על אדם אשר לא דייק לכתוב לפי מסורת המשפחה מדורי דורות, כמו כן בשטרות הקהילה רשום אך

ורק בן סוסאן.

המשפחה ידועה בדברו מראשית המאה השבע עשרה, החכם הראשון הידוע הוא הרב מכלוף בן סוסאן אשר חי סביב שנת 1750-1680. וכן הרב דוד בן משה בן סוסאן שחי בשנת תצ״ד (1734 למנ׳) וכן המקובל, בעל המופתים, מומחה בקבלה מעשית הרב יעקב בן סוסאן די כולילף חי בסוף המאה השמונה עשרה ובראשית המאה התשע עשרה (השמועה אומרת שהרב יעקב היה אחד מרבותיו של הרב יעקב אביחצירא ז״ל בהיותו נער).

נאמנים עלינו דברי הגאון האדיר הרב יששכר בן סוסאן על התייחסות בני משפחת בן סוסאן לשבט בנימין ומקורם הקדמון מעיר הבירה שושן במלכות פרס, והרי שם פעל מרדכי היהודי, גואל האומה שעליו נאמר: איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני, וחז״ל אמרו: אמר רבי יהושע בן לוי אביו מבנימין ואמו מיהודה (מס׳ מגילה דף י״ג ע״ב).

יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו

יחס דבדו החדש. הצב"י אליהו רפאל מרציאנו

וַיִּתִילְדוּ על משפחותם לבית אבתם – במדבר א', י"ח. מפרש רש"י במקום : " נצטוו לביא ספרי יחוסיהם. עוד בשחר ימי עמנו צויינה אם כן חשיבותם של ספרי יחוס המשפחה, ובמסכת אבות פ"ו, משנה ו' : גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות שהמלכות נקנית בשלושים מעלות והכהונה בעשרים וארבע והתורה בארבעים ושמונה דברים ואלו הן, דבדו 100000התלמוד. 

משפחת כולילף

צדיק יסוד עולם, בר אבהן ובר אוריין, בנן של אראלים ותרשישים, שורשא קדישא, גזעא דקשוט, שלשלת יוחסין, מזר״ק טהור, הרב המקובל האלהי, בקי בקבלה מעשית, (מגידי אמת אמרו לנו שהאדמו״ר רבי יעקב אבוחצירא ז״ל למד בצעירותו בדברו אצל המקובל המלוב״ן רבינו יעקב בן סוסאן ז״ל), ידו הייתה תקיפה ״על העליונים ועל התחתונים״, החסיד הרב יעקב הנקרא ״ די כולילף ״ הניח ברכה: שלמה, אברהם, יצחק (מגידי אמת ממשפחת בן סוסאן מסרו לי סדר דורות זה ועליו סמכתי. סיפרתי להם שיש אומרים שאביהם של שלמה, אברהם יצחק, הוא גם יצחק! והם דחו סדר זה).

החבמ השלם והכולל, אור גולל, רועה צאן קדשים, מרביץ תורה ברבים.. רבא דעמיה, סבא דמשפטים, ראב״ד מקודש, הדיין הרב שלמה הוליד: אברהם, ישראל, זהירא, אסתר, עווישא.

אור נערב, נר המערב, טובייאנא דחכימייא, בור סיד שאינו מאבד טיפה, ״מפתח לחושן משפט״ (חיבר פסקי דינים וליקוטי דינים יקרים), הדרא דקרתא דבדו עיר מולדתו, עמוד ההוראה ומקים שם עולה של תורה, המורה הדגול, הדיין המובהק, אב״ד ק״ק דבדו, מו״ץ בעיר תאזא, ראש ישיבה במרכאש ראב״ד ק״ק בעיר מוגאדור, האדמו״ר הרב אברהם ( נתבש״מ שנת תש״א ) הוליד: חיים דוד, מאיר יעקב, ג׳וויהרא, מרימא.

החבם השלם בנן של קדושים, שלשלת יוחסין, מרביץ תורה ודיין בק״ק עיר מולדתו דבדו, דיין בעיר מוגאדור, ראב״ד קזבלנקה, סבא דמשפטים, אוחז במדת השתיקה והמתינות, החסיד הרב חיים דוד

הוליד:״ יוסף־שלמה, אליהו־שמעון, מאחא, נונא.

הרב אליהו-שמעון שימש בתפקיד רק קהילה בעיר ליון (צרפת) והוא חיבר ספר מרפא לנפש ועוד, הרב אליהו שמעון ז״ל הניח ברכה בנים

ובנות הי״ו.

השם הטוב, ירא ה׳ ושלם, ידיו רב לו בספר תורת ה׳, נושא ונותן באמונה, בעל צדקה, ר׳ מאיר־יעקב הוליד: אסתר.

הצדיק, תם וישר, גומל חסדים טובים, יראת ה׳ היא אוצרו, הרב ישראל הנ״ז נתבש״מ בלא זרע ב״מ.

שלשלת יוחסין, בנן של קדושים, הצדיק העניו, החסיד, מתחסד דגם קונו, ירא ושלם, צדיק תמים, רודף צדק וחסד ר׳ אברהם (בנו של המלוב״ן הרב יעקב) הוליד: דוד, צלטאנא, קמירא.

גברא יקירא, אבן יקרה, שייף עייל שייף נפיק, גומל חסדים עם החיים ועם הנפטרים, גדל בשם טוב ונפטר בשם סוב, הזקן הבשר רבי דוד הוליד: יעקב הי״ד, זהירא, מרימא.

הצדיק, הנכבד, רחים ומוקיר רבנן, ביתו פתוח לרווחה, בעל צדקות, ראש חברת רשב״י זיע״א, הקדוש הצדיק ר׳ יעקב ה׳ ינקום נקמתו הוליד: דוד, משה, אברהם, אפרים, סליטנא, סאעודא, עווישא,

הזקן הכשר, מנא דכשר, זקן ונשוא פנים, רודף צדקה וחסד, צדיק תמים, רבי יצחק בן סוסאן (בנו של המלוב״ן הרב יעקב) הוליד: יעקב, פנחס, יוסף.

החבם הותיק, בנן של קדושים, מלמד תורה לילדי ישראל, שוחט ובודק, חכם בתורת ה׳, מרבה ישיבה מרבה חכמה., מלא חסדים, משביל אל דל, הרב יעקב בן סוסאן הנז׳ הוליד: יוסף, חיים, יצחק, חנה, זהרא.

החכם השלם, בישראל להלל, מאד עניו, מאושר בכל ענייניו, חכם ונבון בתורת ה׳, חבר בחברה קדישא, מר קשישא, הצדיק ר׳ פנחס בן סוסאן הנד הוליד: דוד, יצחק, סליטנא, סתירא, סאעודא.

היקר, צדיק כתמר, נקי כעמר, לא מחזיק טיבותא לנפשיה, ר׳ יוסף בן סוסאן הנז׳ הוליד: רחמים, חנינא, מאחא, עיושא.

יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו

יחס דבדו החדש. הצב"י אליהו רפאל מרציאנו

וַיִּתִילְדוּ על משפחותם לבית אבתם – במדבר א', י"ח. מפרש רש"י במקום : " נצטוו לביא ספרי יחוסיהם. עוד בשחר ימי עמנו צויינה אם כן חשיבותם של ספרי יחוס המשפחה, ובמסכת אבות פ"ו, משנה ו' : גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות שהמלכות נקנית בשלושים מעלות והכהונה בעשרים וארבע והתורה בארבעים ושמונה דברים ואלו הן, התלמוד. 

סיד יוסף

סיד יוסף

משפחת בן טאנא

משפחה מוזכרת באגרת יחס פאס עמי 137, ובכתבי הקהילה.

איש חיל רב פעלים, אילן ששרשיו מרובין, שורשא קדישא, גזעא דקשוט, דחיל חטאין ועביד טבין, ממנו פנה ממנו יתד, הצדיק הותיק, ר׳ יהודה בן סוסאן הנק׳ בן טאנא הניח ברכה: אברהם.

פרי קודש הלולים, גזע היחס והמעלה, גברא רבא, מופלג במצוות

ובמעשים טובים, חרד לדבר ה׳, הצדיק ר׳ אברהם הניח ברכה: אהרן.

איש אשכולות, יקר ונעלה, יקר רוח, אהוב למטה חביב למעלה, רודף צדקה וחסד, מוקיר רבנן, מקיים כל מילי דרבנן, שמו נודע בשערים לשם ולתהלה, הצדיק ר׳ אהרן הניח ברבה: יהודה.

בן איש חיל, גברא יקר ונעלה, מורם מעם, מחזיק בעין יפה בתלמידי חכמים, עושה פרקמטיא לתלמיד חכמים, בעל אכסניה לשד״רים מארץ ישראל, הזקן הכשר הצדיק ר׳ יהודה הוליד: רחמים, יעקב,

לוויהא, מאחא, נונא.

איש צדיק, ירא ה׳ ושלם, שלם במדות, מדותיו מדות יוצרו, רודף צדקה וחסד, גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב, הזקן הכשר ר׳ רחמים הוליד: ר׳ יהודה, אהרן, זהרא, מרים, מאחא, עווישא, סליטנא,

סתירא, נתא.

החכם השלם, בישראל להלל, סופר מתא, וימל את בני ישראל לשם שמים, יקר רוח איש תבונה, נושא ונותן באמונה, חרד לדבר הי, קיים בל מילי דרבנן, קובע עתים לתורה, גומל חסדים עם החיים ועם הנפטרים, הזקן הכשר, החסיד הרב יהודה זצ״ל הניח בנים ובנות בפ״י הי״ו.

החכם השלם, נטע נעמן, צנצנת המן, מוקיר רבנן, ואיהו צורבא דרבנן, מרביץ תורה בעיר תלמסאן, גומל חסדים עם החיים ועם הנפטרים, הזקן הכשר הרב יעקב (הנז׳ בן ר׳ יהודה) הוליד: יצחק,

אסתר, נונא, לאה.

משכיחה בזיז

משפחה רמה לא מוזכרת באגרת יחס פאס אך ידוע הוא שבני משפחת בזיז מתייחסים לענף המרכזי, הנקרא ״אולאד לגראטיט״. זקני הקהילה זוכרים עדיין שריד אחד מהמשפחה העתיקה: מרת עווישא דלגריטט. משפחת לגראטיט מוזכרת פעמים רבות בשטרי הקהילה.

פרי צדיק עושה חיים, גזע ישישים ותרשישים, אילן ששרשיו מרובין, ידיו רב לו בספר תורת ה׳, הצדיק הרב מסעוד בן סוסאן הניח ברכה: יעקב.

בן איש חיל רב פעלים, דחיל חטאין ועביד טבין, רודף צדקה וחסד, יראת ה׳ וגדולה במקום אחד, שב גם ישיש, הצדיק ר׳ יעקב בן סוסאן הנד הוליד: משה, אליהו, יצחק, אברהם, מסעוד, יוסף, יום טוב, מכלוף, שלמה, מימון.

זקן ונשוא פנים רחים ומוקיר רבנן, נגיד חברת רשב״י, זכה ומזכה את הרבים, ביתו פתוח לרווחה, הצדיק (תרם להדפס הספר מאיר בת עין טבריה תרפ״ה) ר׳ משה בן סוסאן הוליד: סעדיה, מאחא, עווישא, רהיט.

הנכבד ובר לבב, טוב לה׳ וטוב לבריות, מתפרנס מיגיע כפיו, גומל חסדים טובים, משכיל אל דל, הצדיק ר׳ אליהו בן סוסאן הוליד: יעקב, סעדיה, שמעון, ראובן, יהודה, סאעודא, מרי, דינה.

המרוחם, מכבד תורה ולומדיה, משכים ומעריב, גומל חסדים, הצדיק ר׳ אברהם בן סוסאן הוליד: יעקב, מרים, ליסא.

החכם השלם, זקן ונשוא פנים, עושה צדקות, ביתו פתוח לרווחה, בר אבהן ובר אוריין, רב טוב לבית ישראל, הרב יצחק בן סוסאן הוליד: יעקב, מרדכי, רפאל, חיים, מרימא, מאחא, עווישא, סטונא.

החכם הותיק, ישר ונאמן, צנצנת המן, שוחט ובודק, שליח צבור בבית כנסת הגדולה של דבדו, תרם להדפסת ספר מאיר בת עין (טבריה תרפ״ב), שמו נודע בשערים, חונן דלים, הצדיק הרב מסעוד בן סוסאן הוליד: רחמים, מרדכי, מימון, יעקב, רחל, סאעודא, נונא.

הזקן הבשר, בעל מדות טובות, תם וישר, אוהב תורה ולומדיה, הצדיק ר׳ יוסף בן סוסאן הוליד: יעקב, אסתר, אליס.

היקר ונכבד, משכים ומעריב, זקן ונשוא פנים, הצדיק ר׳ יום טוב בן סוסאן הוליד: שמעון, יעקב, רחל.

היקר, שייף עיל שייף נפיק, בעל מדות טובות, מתפרנס מיגיעו, הצדיק ר׳ מכלוף בן סוסאן, הוליד: יעקב, שמעון, רחל, יאקות, מאחא, ג׳והרא, מרימא.

גברא רבא, צניע ומעלי, מתהלך בתומו צדיק, גומל חסדים הצדיק ר׳ שלמה בן סוסאן הוליד: מימון, יעקב, שאול, רחל.

המרוחם, תם וישר, חי מיגיעת בפיו, גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב, הצדיק ר׳ מימון הוליד: רחל.

המנוח, מתפרנס מיגיעת כפיו, עושה צדקה וחסד, משבים ומעריב, הצדיק ר׳ מרדכי (בנו של הרב מסעוד) הוליד: שמעון, שלמה, עווישא, רוזיט, סאעודא. 

יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו

יחס דבדו החדש. הצב"י אליהו רפאל מרציאנו

וַיִּתִילְדוּ על משפחותם לבית אבתם – במדבר א', י"ח. מפרש רש"י במקום : " נצטוו לביא ספרי יחוסיהם. עוד בשחר ימי עמנו צויינה אם כן חשיבותם של ספרי יחוס המשפחה, ובמסכת אבות פ"ו, משנה ו' : גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות שהמלכות נקנית בשלושים מעלות והכהונה בעשרים וארבע והתורה בארבעים ושמונה דברים ואלו הן, התלמוד. יחס דבדו 14

משפחת מדיקא

משפחת נכבדה מוזכרת באגרת יחס פאס (ראה פאס וחכמיה, ח״א, עמי 138).

גברא רבא יקירא, שלשלת יוחסין, בנן של קדושים, שמו נודע בשערים, רב משרשיא, העריק ר׳ אברהם בן סוסאן הניח ברכה: משה, יוסף.

בן איש חיל, תם וישר, ירא אלהים, משכים ומעריב, ביתו פתוח לרווחה, שב גם ישיש מופלג, הצדיק ר׳ משה הוליד: יצחק, ר׳ יעקב, קמירא.

הנכבד ויקר, מוקיר רבנן, רודף צדקה וחסד, ביתו פתוח לרווחה, הצדיק ר׳ יצחק בן סוסאן הנז׳ הוליד: שמעון, ציון, שלמה, מרימא, לוויהא, סעידא.

הצדיק, תם וישר, גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב, בעל אכסניא, יקר רוח איש תבונה, ר׳ שמעון (בן ר׳ יצחק הנ״ל) הוליד: משה, מאחא, עווישא, גראסיא, פורטון, נונא.

הזקן הכשר, עניו ומאושר בענייניו, יראת ה׳ היא אוצרו, עוסק בגמילות חסדים, הצדיק ר׳ ציון (בן ר׳ יצחק הנ״ל) הוליד: יצחק, שלמה, רהיט, מאחא, לוסיין, קליריט, דוניז.

המנוח שלמה הנז׳ לא הניח זרע ב״מ.

החכם השלם, בעל מדות טובות, גומל חסדים עם החיים ועם הנפטרים, עם החיים מזרז בני הקהילה להתפלל במנין ובזמן לפי ההלכה, בודק ומכוון וקובע שעות התפילות, שימש חבר בחברה קדישא, הזקן הכשר, הצדיק, מזכה הרבים ר׳ יעקב הנד הוליד: שמעון, רפאל, יוסף, שלמה הי״ד, אהרן.

גברא רבא, בר לבב, מתפרנס מיגיע כפיו, רודף צדקה וחסד, הצדיק ר׳ שמעון בן סוסאן הנז׳ הוליד: רחמים, שלום, משה, מאחא, עווישא, נונא, זהארי, רחל, סאעודא.

הנכבד, ירא אלהים וסר מרע, משבים ומעריב, בעל צדקה וחסד, ביתו פתוח לרווחה, ר׳ רפאל בן סוסאן הנז׳ הניח ברכה: ציון, יעקב, שלום, מרים, אלים, רהיט.

המנוח, אוהב תורה ולומריה, צניע ומעלי, יקר רוח איש תבונה, אוחז במדת השתיקה והצניעות, הצדיק ר׳ יוסף בן סוסאן הנז׳ הוליד: אברהם, שלמה, יעקב, משה, עווישא, מרימא, זהארי.

היקר, גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב, שלם במדותיו, יראת ה׳ וגדולה במקום אחד, נודב נדבות וצדקות, הצדיק ר׳ אהרן בן סוסאן הנז׳ הוליד: יעקב, שלום, אברהם, סעדיה, אסתר, רהיט, מרינט.

הנבבד, בן איש חיל, משבים ומעריב, מתפרנס מיגיע בפיו, עוזר דלים, הנבון וחבם הצדיק ר׳ שלמה בן סוסאן הי״ד הוליד: מרימא (דביתהו של ר׳ יוסף כהן בן אזהור).

איש צדיק, מיחידי סגולה, מדותיו מדות יוצרו, גומל חסדים טובים, הצדיק ר׳ יוסף הניח ברכה: אברהם, אהרן, דוד, מרדכי.

הזקן הכשר, רחים ומוקיר רבנן ותלמידהון, גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב, דחיל חטאין ועביד טבין, הצדיק ר׳ אברהם בן סוסאן (בן ר׳ יוסף הנז׳) הוליד: רחמים, יוסף, מרימא, סעידא.

הנכבד ויקר, עוסק בגמילות חסד, משבים ומעריב, צניע ומעלי, הצדיק ר׳ רחמים בן סוסאן הנז׳ הוליד: אברהם, אליהו, יוסף, אהרן, יעקב, עווישא, מרים, אסתר, סאעודא.

היקר ועניו, נשוא ופנים, יקר רוח, בעל מדות טובות, הצדיק ר׳ יוסף בן סוסאן הנז׳ הוליד: אברהם, אליהו, דוד.

המרוחם הצדיק ר׳ אהרן (בן ר׳ יוסף הנז׳) נפטר בלא זרע ב״מ.

צדיק תמים, בן איש חיל, מתהלך בתומו, גומל חסדים טובים, הזקן הכשר ר׳ דוד (בן ר׳ יוסף הנז׳) הוליד: יעקב, מרים.

המנוח, ישר, מאושר בענייניו, נהנה מיגיע כפיו, ירא ה׳, משכים ומעריב, הצדיק ר׳ יעקב (הנק׳ יעקב די דוד) הוליד: דוד.

הנכבד היקר, ענוותן, בעל מדות טובות, הולך בדרך הי, גומל חסדים, הצדיק ר׳ דוד נלב״ע ולא הניח זרע ב״מ.

הזקן הכשר, צדיק תמים, יקר מפנינים, מוכתר בנימוסין ר׳ מרדכי בן סוסאן (בן ר׳ יוסף הנז׳) הוליד: יוסף, מרימא, עווישא, מאחא, ג׳וויהרא.

בן איש חיל, איש אמונים, קודש הלולים, רודף צדקות, מתהלך בתומו צדיק, הזקן הכשר ר׳ יוסף בן סוסאן הנז׳ הוליד: מרדכי, ר׳ אהרן, מו״ר ר׳ שלמה, אברהם, אליהו, זהארי, מרים.

הצדיק, צניע ועמלי, זרע קדושים, יראת ה׳ היא אוצרו, גדל ונפטר בשם טוב, ר׳ דוד (המי דוד די מריקא) הוליד: יוסף, לוויהא, זהירא.

הזקן הכשר, תם וישר מתפרנס מיגיע כפיו, נודב נדבות, מוקיר רבנן, הצדיק ר׳ יוסף בן סוסאן (הנק׳ די בן דווד) הוליד: דוד הי״ד, מרדכי, אהרן, רחמים, קמירא (קמילל), מרימא, שושנה, שמחה (ג׳ולייט).

יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו

יחס דבדו החדש. הצב"י אליהו רפאל מרציאנו

וַיִּתִילְדוּ על משפחותם לבית אבתם – במדבר א', י"ח. מפרש רש"י במקום : " נצטוו לביא ספרי יחוסיהם. עוד בשחר ימי עמנו צויינה אם כן חשיבותם של ספרי יחוס המשפחה, ובמסכת אבות פ"ו, משנה ו' : גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות שהמלכות נקנית בשלושים מעלות והכהונה בעשרים וארבע והתורה בארבעים ושמונה דברים ואלו הן, התלמוד. יחס דבדו

משפחת דוייב

המרוחם, הותיק, חמר חדת עתיק, גזע איתנים, גבורים אנשי השם, הצדיק ר׳ משה הוליד: יצחק.

איש גבור חיל, המכונה דוייב, גברא רבא ותקיפא, מחזיר מלחמה שערה, משכים ומעריב, ירא אלהים וסר מרע, גבורה ויראת ה׳ במקום אחד, חי מיגיע כפיו, הצדיק ר׳ יצחק בן סוסאן הנז׳ הוליד: משה, אהרן, עווישא, סעידא.

הנכבד ויקר, רודף צדקה וחסד, משבים ומעריב, הצדיק ר׳ משה בן סוסאן הנז׳ הוליד: רפאל, יצחק, שמעון, אברהם, נונא, זהירא, מאחא.

הנבון וחכם, ביתו פתוח לרווחה, רחים רבנן, שמו נודע בשערים, נשיא הקהילה בתאוורירת, הצדיק ר׳ אהרן בן סוסאן הנז׳ הוליד: יהודה, יעקב, סוליקא.

המרוחם, איש אמונים, בעל צדקה, הצדיק ר׳ יוסף בן סוסאן הנז׳ הוליד: יצחק, יהודה, רפאל, רהיט, סיסי, ג׳ולייט.

משפחת בו סבנייא

חכם ותיק, חמר עתיק, גזע ישישים, פרי צדיק עץ חיים, החסיד ר׳ יוסף בן סוסאן הוליד: דוד.

בן איש חיל, אבן הראשה, מר קשישא, הצדיק ר׳ דוד בן סוסאן הנז׳ הוליד: יוסף, קמרא.

איש תם וישר, ירא אלהים וסר מרע, משבים ומעריב, גומל חסדים, שב וישיש, הצדיק ר׳ דוד בן סוסאן הנז׳ הוליד: יוסף, שמעון, אסתר, פראווח, סלטאנא.

הזקן הבשר, מנא דבשר, מלא מצוות ברמון, איש חברה קדישא בקהילת אחפיר, גומל חסדים עם החיים ועם הנפטרים, הצדיק ר׳ אברהם בן סוסאן הנז׳ הוליד: יוסף, יהודה (ליאון), מסעוד, רחמים, שמעון, דוד, מאיר, פריחא.

המנוח, נבון ויקר רוח, רודף צדקה וחסד, הצדיק ר׳ ראובן סן סוסאן הנז׳ הוליד: יוסף, שלמה, מכלוף, יעקב, אברהם, מרדכי, דוד, משה, סעאדי, חנאני.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 136 מנויים נוספים

דצמבר 2019
א ב ג ד ה ו ש
« נוב    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

רשימת הנושאים באתר