משפחת אביחצירא


משפחת אביחצירא-פיוט לכבוד אדמו"ר רבי יעקב אביחצירא זצוק"ל וזיע"א

 

פיוט לכבוד אדמו"ר רבי יעקב אביחצירא זצוק"ל וזיע"א

סימן אני יחייא אדהאן חזק חזק אמיץ – נועם בר יוחאי יסוד עולם

אנכ"י אספר"ה. בשבח רב נהורא. יעקב אביחצירא. ברשות יי מלך

נט"ה לסב"ל ע"ל תור"ה. בקדושה ובטהרה. ועל שכמו המשרה. על ישראל הוא מלך

 

ימי"ו כולם שלמי"ם. בלילות ובימים. עבד חי העולמים. קבל עליו עול מלך

יו"ם יו"ם משכי"ם ומערי"ב. בכל בוקר וערב. גם היה קולו ערב. לדבר עם המלך

 

חצו"ת ליל"ה לעול"ם. היה בריא כאולם וגם עשה לו סולם. לעלות אל המלך.

יח"ד כ"ל החכמי"ם. מסוף על העולמים. אמרו מודים לתמים. צדיק ישר ומלך

 

יחו"ד ענו"ה הי"א ב"ו. קדוש ברוך סביבו. ליראה ולאהבו. ביד השם לב מלך

א"ף חבורי"ו היקרי"ם. מאירים ומזהירים. בפרדס מסודרים. בתוך היכל המלך

 

א"ב לתור,ה ךתעוד"ה. צדקותיו בלי מדה. בעיני כל העדה. נשא חן כמו מלך.

דיני"ו דינ"י הצד"ק. מדקדק היטב הדק. להצדיק את הצדיק. כי כן ראוי למלך.

 

הו"א רא"ש גול"ת אריא"ל. היה בכוח ואל. לעיני כל ישראל. היה בישורון מלך

אמ"ת בפי"ו נחתמ"ה. בדעת ובמזימה כיעקב שלמה. כי בו בחר המלך.

 

נסי"ם נפלאו"ת עש"ה. בעזר רם ונשא. גם בארץ קדושה. קבלוהו למלך.

חש"ק ב"ה וגם או"ה. להשלים התאוה. בתקון כלה נאוה. להביאה למלך.

 

זר"ז עצמ"ו ללכ"ת. גם בהצנע לכת. עד הגיע ללכת. ולא רצה המלך

קד"ש עצמ"ו בטהר"ה. וקבל הגזרה בדמנהור היא קבורה. סמוך להיכל מלך.

 

חסידות"ו גדול"ה בנסתר ובנגלה. לא זז יומם ולילה. מכל ימי המלך

זק"ן יש"ב בישיב"ה. מנעוריו עד שיבה. ביראה ואהבה. להקביל פני מלך.

 

קד"ש עצמ"ו במות"ר. מאס בפגול נותר. תפלתו כעתר לכון אל המלך

אשר"י שרא"ה פני"ו. בכל ימיו ושניו. חכמתו תאיר פניו. כאור פני המלך

אני לדודי – לרבינו המקובל האלקי חסידר קדישא ופרישא.

כמוהר"ר יחייא אדהאן זצוק"ל וזיע"א

רבי יחייא אדהאן זצוק"ל.

של הרב הגדול חסידא קדישא ופרישא כבוד מורנו הרב רבי יחייא אדהאן זצוק"ל.

רבינו המחבר נולד בעיירה תאפילאלת הקדושה בשנת התרכ"ו – 1866. לאביו הרב הגדול מכלוף אדהאן זצוק"ל ואמו מרת הרבנית אסתר בתו של הרב הגדול מעוז ומגדול מרן אביר יעקב אביחצירא זצוק"ל.

ימי ילדותו ונערותו עברו עליו במחיצת סבא קדישא אביר יעקב זצוק"ל, יחד עם בן גילו הרב הגדול עטרת ראשנו עיר וקדיש, כבוד מורנו הרב דוד אביחצירא הי"ד וזצוק"ל אשר עליו חובר הספר הנכוחי " אני לדודי, כאשר עיני הקורא תחזינה מישרים

ממקו"ם ר"ם נשמת"ו. מעולה מדרגתו. מכל אנשי חברתו. המשרתים פני מלך

יה"י רצו"ן בזכותי"ו. יקים את שכינתו. מעפר לאדמתו. אדמת קדש המלך

צמ"ח צדי"ק במהר"ה. יקבץ זה פזורה. אל ארץ הטהורה. היא חצר בית המלך

רבי יחייא אדהאן זצוק"ל.

אני לדודי – לרבינו המקובל האלקי חסידר קדישא ופרישא.

כמוהר"ר יחייא אדהאן זצוק"ל וזיע"א

רבי יחייא אדהאן זצוק"ל.

פיוט. נועם יוצר יחידתו סימן אני יחייא חזק.

 

אם אזכור עווני. בושה תכסני. חטאתי וזדוני. תמיד נגד עיני

נטבעתי במצולות. עברות גדולות. חמורות וקלות. אחי שעו מני

 

ידעתי בפשעי. אהובי ורעי. גדל מאוד רשעי. דודו ברח מני, חנוני חנוני

יראה רעד ופחד. ממני לא תכחד. לא אמצא שום שוחד. לכפר עווני.

 

חיש מהרה שובה. ישראל בתשובה. כי גדלה החובה. צרות מצאוני.

ימים חלפו עברו. מפני חרב גורו. טמא סורו סורו. אולי יחנני.

 

יושב בשמים. הוא אלוהים חיים. בעדי עדיים. מהר ילבישני.

אבינו מלכנו. חננו עננו. כי בעווננו. דודי ברח מני

 

חושה אל נקמות. קומה חגור חֵמות. לדין כל האומות. מהרה הראני.

זכור רחמיך. למען שמך. וכלה זעמך. באויבי ומוני

קבל תפילתי. עני אני באתי. קבץ קהילתי. לארצי ומכוני.

 

 

נועם הנזכר. סימן אני יחייא חזק

אל חכם אשירה. ארי אביחצירא

 

נצוץ הקדוש בו. שמו כשם רבו. יעקב בחר בו. נאזר בגבורה

יצחק בן גבירה. לו העוז וגבורה. גם מרבה המשרה. בתורה נבחרה

 

יום אור שבת קודש. את שם השם קִדֵּש. כמו עיר וקדיש. הוא עלה בסערה.

חרדה לבשתי. בראותי אויבתי. ניצבת לקראתי. כרוח סערה.

 

יה נקום נקמתי. מעושי רעתי. צדיקים משרתי. עליון נפשי מרה.

ישר צדיק תמים. עם חי עולמים. בחר לו עולמים. בשירה וזמרה

 

אהב מצוות השם. בקהל קדושים. גם בעל מעשים. בגלוי וסתרה.

חיבוריו הם יפים. כמו נופת צופים. בנפה מנופים. בשפה ברורה.

 

חָשַק מאוד אִוָה. תמיד בנר מצוה. להרבות אור זיוה. בשבת היקרה.

זכה בזה לראות. השם מלך גאות. גם יתעדן בנאות. דשא רב נהורא

 

קול רנה בפיהו. לאלי ואנוהו. שובע שמחות הוא. ארי שבחבורה.

חיבוריו הם יפים. בנפה מנופים. כמו נופת צופים. בשפה ברורה.

 

זכות אבות עמו. בשכבו ובקומו. עד הלך בתומו. לאיום ונורא.

קול מבשר תשלח. לעני נאלח. אתה טוב וסלח. פדנו במהרה

כמוהר"ר יחייא אדהאן זצוק"ל וזיע"א

אני לדודי – לרבינו המקובל האלקי חסידר קדישא ופרישא.

כמוהר"ר יחייא אדהאן זצוק"ל וזיע"א

 

רבי יחייא אדהאן זצוק"ל.

קוים לדמותו.

של הרב הגדול חסידא קדישא ופרישא כבוד מורנו הרב רבי יחייא אדהאן זצוק"ל.

רבינו המחבר נולד בעיירה תאפילאלת הקדושה בשנת התרכ"ו – 1866. לאביו הרב הגדול מכלוף אדהאן זצוק"ל ואמו מרת הרבנית אסתר בתו של הרב הגדול מעוז ומגדול מרן אביר יעקב אביחצירא זצוק"ל.

ימי ילדותו ונערותו עברו עליו במחיצת סבא קדישא אביר יעקב זצוק"ל, יחד עם בן גילו הרב הגדול עטרת ראשנו עיר וקדיש, כבוד מורנו הרב דוד אביחצירא הי"ד וזצוק"ל אשר עליו חובר הספר הנכוחי " אני לדודי, כאשר עיני הקורא תחזינה מישרים.

 

פיוט לכבוד השבת סימן אני יחייא אדהאן חזק.

נועם לכה דודי גזרת יהלום.

אל אהובי אקרא בחִבת. בואו נצא לקראת שבת

נשים אנשים התאספו. לכבוד שבת בשלו אפו. אל תיגעו ואל תיעפו. מלהכין צרכי השבת

יחד ישראל כולכם. קטנכם עם גדולכם. אל תחושו למניינכם. ותנו כבוד לאל ששבת

יוצר הכל בחוכמתו. מדי שבת בשבתו. צוה את קהל עדתו. לכבד את יום השבת

חובה ללמוד הלכות שבת. לשמור אותם כאישון בת. מלעבור על שום אחת מטל מלאכות בשבת

יום יום זכרו את יום השבת. מיום ראשון עד יום השבת. לקבל תוספת מנשמת. אלהים חי כמו בשבת

יזהר מאוד לקבל שבת. מבעוד יום בעם רבת. ירחוץ גופו מכל חלאת. עוון ואשמה בשבת

אומר מקצת דיני השבת. הצריכים לכבוד שבת. לאשר מצאה ידו כמסת. לא יחסר כל דבר בשבת

אור השישי אחר התפילה. יקרא פרשה מלה במלה. עם הצבור היא מעולה. תמיד מדי שבת בשבתו

דבריה הם דברי טעם. להנצל מחרון זעם. בחר בנו מכל העם. להבדיל בין חול לשבת

הוי זהיר אחרי זאת. לספר את השערות. צפרניך יהיו קצוצות. יד ורגל קודם השבת

אחר תלך לטבילה. להעביר זוהמא גדולה. במצח רושמה מגולה. גם לקבל הארת שבת

נחץ ובוא אל הבית. מים חמין תכין בזוית. וגם נרות בשמן זית. טוב להדליק אורות בשבת

חליפות בגדים היא מצוה. להקביל את כלה נאוה. להשכיל שר בן נענה. אין לו חלק ביום השבת

זהיר תהיה בתפילה. כוונתה היא גדולה. ובפרט בשבת כלב. כמה מעלות טובות לשבת

קולנו תשמע ברצון. תעננו בעת רצון. קבץ את שארית הצאן. אז נשמח כולנו בשבת. 

כמוהר"ר יחייא אדהאן זצוק"ל וזיע"א

אני לדודי – לרבינו המקובל האלקי חסידר קדישא ופרישא.

כמוהר"ר יחייא אדהאן זצוק"ל וזיע"א

פיוט סימן א״ב ובסוף סימן אני יחייא אדהאן חזק

לשבת

נעם ביסם אללאה אנא נבדא נעיד מאסאר

אספר ביקר תפארת שבת. ברוך אשר מקדש השבת:

בתחילת בוקר ביום הששי. אחר תפלה לאל חי מחסה. תקרא הפרשה בקהל קדשי תאריך ימים בזכות יום השבת:

גדול כבודה שנים מקרא. ואחד תרגום עד סוף הסדרא. אחריה תאמר גם הפטרה. בנביא מעין פרשת שבת:

דיני השבת רבים נכבדים. יקרים מפז ונחמדים. הזהרו בהימים הידידים ללמד אותם מקדם השבת:

המלאכות הלא הם ספורות. במשנה בגמרא סדורות. חשבון כלם הם ט״ל האבות כמה תולדות להם בשבת:

ואשרי השם בהם דרכיו. לישר ולתקן את מהלכיו. השם יעשה לו כל צרכיו מה שהוא צריך ליום השבת:

זה היום עשה לנו יי. בזכותו עמדנו על הר סיני. לקבל תורה בטל מעוני נתנה לנו ביום השבת:

חכמים הזהרו בדבר. ׳ חפצי שמים בתוך עם נבר. ממציא חפצך דִבֵּר דָּבָר. חפציך אסורים בשבת:

טוב לך לעשות מצווה בעצמך, אף אם יש כמה עבדים עמך, צריך אתה לזוז ממקומך. להכין את כל צרך השבת:

יחד היו רִבים גם שלמים. חכמי התלמוד כלם נעימים. עזבו כבודם עשו מטעמים. ותבשיל נאה לכבוד השבת:

 

כמה טרחות טרחו ויגעו, לשבר עצם גם הראש פצעו, לתקן כל דבר לא נמנעו. כדי לקים ענג השבת:

לִמדו גט אתם רעים אהובים , יתנו כבוד לאילת אהבים , בעבור תנצלו מלהבים תזכו לעולם שכלו שבת:

מחצות היום ואילך תלך , למקוה מים ושמה תשליך , עוונות אשר בהם תתלכלך. בימי החול תסירם בשבת:

נמשך לך מזה זכות גדולה , בדבר קל תעלה למעלה , הסר ממך כל נגע מחלה. רפואתך תעלה בשבת:

סור מרע ועשה טוב בכל עת , בגדיך לבנים בתכלית , תהיה לך תקוה טובה אחרית , של1ם מנוחה בכל השבת:

עוז והדר תלבש בעלותך , מן הטבילה כי היא כסותך , להחליף את בגדי מלאכתך. בלבוש לבן המוכן לשבת:

פנים ידים רגלים תרחוץ , במים חמין בכלי רחוץ , מן הקליפות תעלה נצוץ. נשמתך תאיר ביום השבת:

צפרניך תטיל גם תספר , שערות ראשך כלם בְּמַסְפֵּר. הזהר לתקן לבנת הספיר. בכ״ד קשוטי כלה בשבת:

קום ידידי במהרה ומרוצה , התפלל מנחה בגילה דיצה.בלחש וחזרה מרוצה כמו שאר ימי השבת

רמזים נתוספו בה גדולים , אורותיה עליונים מעֻלים ,כלם קדושים קידש הלולים , יותר משאר ימי השבת

 שדה תצא להקביל הכלה , עם החברה לומר הקבלה.במנהג כל יחידי סגלה. לעשות בקבלת השבת:

תחזור לביתך תעשה זאת , ותזכה נעם השם לחזות , תדליק שתי נרות בם רמוזות שמות קדש מאירים בשבת: דף

אחרי כן תלך לתפלה , תתפלל ערבית בשמחה גילה , עם הצבור טובה היא ומעולה כל שכן קל וחומר בשבת

נפש רוח ונשמה יזהירו. מאור הכלה מושב יקרו. כולם ישבחו יפארו , לעטר כלה בליל השבת

ילך לביתו בשמחה רבה , ייאמר השלום וברכה טובה ,להשלים תיקון כלה אהובה. בקדוש על היין בשבב

יבצע  על הפת בכוונתו , כל אחד ואחד לפי דעתו , לַשֵם תהיה טהורה מחשבתו. מכל פניה זרה בשבת

חובה לקים שלוש סעודות , בכל מאכל ושיר ידידות ,ישליך יהבו על צור תעודות. יזמין לו פרנסתו בשבת:

יאמר על השלחן דברי תורה , משנתו תהיה בפיו שגורה , הלא היא מזומנת וסדורה , בכל ספרים בסעודת שבת:

יכנס לישן על מיטתו עם אשתו , בתוך חדרי משכּיתו ,ימעט בכל יד הנאתו. להרחיק כל נגע רע בשבת:

אחרי השֵנה תקום בזריזות י תלך לטבילה בעליזות , תקבל הארה בפעם זאת. שבין היום ולילה של שבת:

אז תלך לבטח להתפלל , גם בזאת יתהלל המתהלל , גדול כבודה הוא יותר. מלל ונכון מאוד בשחרית שבת

דרך ישכון אור הוא ספר תורה , שבעה יעלו בו בחבורה , כהן לוי ישראל כשורה. כנגד שבעת ימי השבת:

הפטרת שבת תיאמר בנעימה , הברכות תענה באימה ,תפלת מוסף מעלה רמה. תעלה כלה במוסף שבת:

אז תתענג אחר התפלה , על שלחנך בשמחה ובגילה , סעודה זו גדולה מלילה. להצהיל פנים ביום השבת:

נפשנו חכתה לאל עליון , ירחם על עם עני ואביון , יבנה לנו מהר שפריר חביון. נשמח כלנו ביום השבת:

חסד יי תמיד מעולם , יעשה נקם בגויים כולם , מהרה יסיר מהם את צלם , מזלם שָׂרָם יפיל בשבת:

זכר יי מה היה לנו , כל היום לחצונו אויבינו , פתאום ברח הצל מעלינו , הוא אדוננו ביום השבת:

קרן הגויים תכניע תשפיל , גמול תשלם להם בכפל , כפלים וגם אורם תאפיל. יחשכו כוכבי נשפם בשבת:

אמת מארץ תצמח במרץ , מהרה יבוא לנו בן פרץ , אזי שמך נקדיש ונעריץ בנעם שיח בתפלות שבת:

קולנו תשמע בשפה רפה , תנקם מעדת שפחה חרופה , אז תרים את ראשה כלה יפה , כי היא משולה ליום השבת:

אמיץ ברחמיך השיבה , נדחי ישראל בנחת שובה , למענך אל דגול מרבבה מהרה תבדיל בין חול לשבת:

רבי יחייא אדהאן זצוק"ל זיע"א

אני לדודי – לרבינו המקובל האלקי חסידר קדישא ופרישא.

כמוהר"ר יחייא אדהאן זצוק"ל וזיע"אyechia_adahan

פיוט לפסח סימן א״ב וסימן אני יחייא נועם הנזכר אשיר לף דודי בחג המצות. על הסדר ועל כוס ישועות

 

אהובים רעים חזקו ואמצו. בהלכות פסח שאלו דרשו. מקודם שלישים יום חִפשו. מה שהוא צריך לחג המצות.

 

אור לארבעה עשר לחודש. כל ההדרים תבדוק ותחפש. לאור הנר משום חשש חמץ. בל ישאר נבבתי חצרות.

אחר בדיקה תצניע אותו. במקום שמור או תתלה אותו. באוויר וזו היא שמירתו. עש שעת שרפתו בזריזות.

אחר זה תקנה צורך המועד. ותבטח על היודע ועד. יכפול לך הוצאותיך להגיד. חסדו בימים ובלילות.

הוי זהיר בעשית מצה. שמורה מקצירה עד לישה. מטפת מים תהיה מכוסה. עד אחר אפיה כקרבנות.

אחר מנחה תסדר הקערה. שלוש מצות עליונים בשורה. לצד ימין זרוע נבחרה. ביצה משמאל אבוא בגבורות.

באמצע תשים מרור תפארה. תחת זרוע חרוסת שורה. הכרפס כנגדו הוד הדרה. תחת הביצה נאה להודות.

גם החזרת תתן ביניהם. תחת המרור להיות עמהם. בתוך קערה כולם חונים הם. והיא רמוזה ללבוש מלכות.

דע אלהי אביך ועבדהו. בתפלת ערבית תעטרהו. אלהי אבי וארוממנהו .  כי הוא לבדו עושה נפלאות.

הלילה הזה קֹדש לה׳. בו עשה נסים לעם אמוני. יצאו כלם בחורי וזקני. גם עשה באויביהם נקמות.

ומצרים נסע אחריהם. בעבור שבזזו ממוניהם. השם הפיל שָרָם לעיניהם. וטבעו כמו אבן במצֻלות.

זה אלי אנוהו ראו כלם. ברוך שכבודו מלא עולם. ממצרים הצילם וגאלם. וגם האיר להם בתהומות.

המקובל האלקי רבי יחייא אדהאן זצוק"ל.

אני לדודי – לרבינו המקובל האלקי חסידר קדישא ופרישא.

כמוהר"ר יחייא אדהאן זצוק"ל וזיע"אyechia_adahan

רבי יחייא אדהאן זצוק"ל.

חובה לספר מעשה נסים. בזה הלילה בקהל קדושים.

 נערים זקנים גם ישישים. ירינו כלם בנים עם אבות.

 

טרם יתחיל לומר ההגדה. יקדש על היין בכלי חמדה.

 ירחיק ממנו כל מין קפדה. להסיר מעליו איש מכאובות.

 

יסדר על שלחן כלים נאים. במפות יפות טובים ויאים.

להכניע ולהעפיל הגאים. בעזרת האל רוכב ערבות.

 

כי לו נאה להלל ולהודות. בהלל גמור ושיר ידידות.

ביין טוב ולחם חמודות. בלב שמח ולא בעצבות

 

להצהיל פנים בעת הגדה .יסֹב בכבוד על ארץ חמדה .

עם בני ביתו במקום סעֻדה .כלם ישבו על כרים וכסתות.

 

מתחלה תטֹל את ידיך .לטבול ראשון שהוא נגדך .

כי כן צוו חכמי חסידיך .לרחֹץ ידים משום נקיות.

 

נתינת כרפס בחֹמץ תטביל .תאכל בהסבה על צד עמיאל

אחריו תטיל מצה שהיא ממול .תחלק אותה לעתי פרוסות.

 

סביב השלחן יהיו עניים .כדל כעשיר כלם נקיים

כולנו בני אלהים חיים בוטחים בחסדו בזכות האבות.

 

על שֻלחנך תֹאמר ההגדה .כונתך ליוצר תעודה .על התורה

על התורה ועל העבודה .בנֹעם ה' נזכה לחזות.

 

פתח דבריך יאיר בחכמה .אחר הגדה ביראה תמה .לטיל

לטֹל המצה השלמה .לבצֹ ע על עתי הככרות

צריך לברך ברכת המוציא . ברכת המצה מפיך תצא

.אחריה המרור תעשה .כאשר ירצה השם צבאות.

כמוהר"ר יחייא אדהאן זצוק"ל וזיע"א

אני לדודי – לרבינו המקובל האלקי חסידר קדישא ופרישא.

כמוהר"ר יחייא אדהאן זצוק"ל וזיע"א

נגאון הגדול ראב"ד מקודש רבי שלמה אבן דנאן זצ"ל - אמצע - מימין - הגאון רבי אהרן בוטבול משמאל - הגאון רבי מתתיהו סירירו אוסף אברהם אביחצירא, פריז

הגאון הגדול ראב"ד מקודש רבי שלמה אבן דנאן זצ"ל – אמצע –
מימין – הגאון רבי אהרן בוטבול
משמאל – הגאון רבי מתתיהו סירירו
אוסף אברהם אביחצירא, פריז

פיוט לפסח סימן א״ב וסימן אני יחייא נועם הנזכר אשיר לף דודי בחג המצות. על הסדר ועל כוס ישועות

 

אהובים רעים חזקו ואמצו. בהלכות פסח שאלו דרשו. מקודם שלישים יום חִפשו. מה שהוא צריך לחג המצות.

אור לארבעה עשר לחודש. כל ההדרים תבדוק ותחפש. לאור הנר משום חשש חמץ. בל ישאר נבבתי חצרות.

אחר בדיקה תצניע אותו. במקום שמור או תתלה אותו. באוויר וזו היא שמירתו. עש שעת שרפתו בזריזות.

אחר זה תקנה צורך המועד. ותבטח על היודע ועד. יכפול לך הוצאותיך להגיד. חסדו בימים ובלילות.

הוי זהיר בעשית מצה. שמורה מקצירה עד לישה. מטפת מים תהיה מכוסה. עד אחר אפיה כקרבנות.

אחר מנחה תסדר הקערה. שלוש מצות עליונים בשורה. לצד ימין זרוע נבחרה. ביצה משמאל אבוא בגבורות.

באמצע תשים מרור תפארה. תחת זרוע חרוסת שורה. הכרפס כנגדו הוד הדרה. תחת הביצה נאה להודות.

גם החזרת תתן ביניהם. תחת המרור להיות עמהם. בתוך קערה כולם חונים הם. והיא רמוזה ללבוש מלכות.

דע אלהי אביך ועבדהו. בתפלת ערבית תעטרהו. אלהי אבי וארוממנהו .  כי הוא לבדו עושה נפלאות.

הלילה הזה קֹדש לה׳. בו עשה נסים לעם אמוני. יצאו כלם בחורי וזקני. גם עשה באויביהם נקמות.

ומצרים נסע אחריהם. בעבור שבזזו ממוניהם. השם הפיל שָרָם לעיניהם. וטבעו כמו אבן במצֻלות.

זה אלי אנוהו ראו כלם. ברוך שכבודו מלא עולם. ממצרים הצילם וגאלם. וגם האיר להם בתהומות.

חובה לספר מעשה נסים. בזה הלילה בקהל קדושים.

 נערים זקנים גם ישישים. ירינו כלם בנים עם אבות.

 

טרם יתחיל לומר ההגדה. יקדש על היין בכלי חמדה.

 ירחיק ממנו כל מין קפדה. להסיר מעליו איש מכאובות.

 

יסדר על שלחן כלים נאים. במפות יפות טובים ויאים.

להכניע ולהעפיל הגאים. בעזרת האל רוכב ערבות.

 

כי לו נאה להלל ולהודות. בהלל גמור ושיר ידידות.

ביין טוב ולחם חמודות. בלב שמח ולא בעצבות

 

להצהיל פנים בעת הגדה .יסֹב בכבוד על ארץ חמדה .

עם בני ביתו במקום סעֻדה .כלם ישבו על כרים וכסתות.

 

מתחלה תטֹל את ידיך .לטבול ראשון שהוא נגדך .

כי כן צוו חכמי חסידיך .לרחֹץ ידים משום נקיות.

 

נתינת כרפס בחֹמץ תטביל .תאכל בהסבה על צד עמיאל

אחריו תטיל מצה שהיא ממול .תחלק אותה לעתי פרוסות.

 

סביב השלחן יהיו עניים .כדל כעשיר כלם נקיים

כולנו בני אלהים חיים בוטחים בחסדו בזכות האבות.

 

על שֻלחנך תֹאמר ההגדה .כונתך ליוצר תעודה .על התורה

על התורה ועל העבודה .בנֹעם ה' נזכה לחזות.

 

פתח דבריך יאיר בחכמה .אחר הגדה ביראה תמה .לטיל

לטֹל המצה השלמה .לבצֹ ע על עתי הככרות

צריך לברך ברכת המוציא . ברכת המצה מפיך תצא

.אחריה המרור תעשה .כאשר ירצה השם צבאות.

קַיֵם מהרה מצוה אחרת .מצה שלישית עם החזרת .תכרֹך

אותם כי הם אחרית .תקונך יעלה בם בשלמות.

רוב ברכות והוא איש אמונות.צרכי סעודה הם מזומנות.

 לעני ואביון תן מתנות. אוכלי הטובה רבו כי ברבות

 

שומר אמונים שומר ישראל. ישלח לנו משיח הגואל.

ויבנה מהר בנין אריאל. נשמח כוחנו בנים עם אבות

 

תכון תפילתי לפניך. תתננו לחן בעיניך.

שועתנו תשמע באזניך.תרחם על בן בזכות האבות.

 

אבינו ראה נא בענינו. הצילנו מכף כל אויבינו.

כי אין מרחם בלתך עלינו. הבט ממעון קדשך לראות

 

נחלת פניך אל הנורא. פדנו מכל זעם ועברה.

בטל מעלינו הגזרה. בחסדך עננו נוראות.

 

ישראל אשר בך אתפאר. מקוים תשועות המפואר.

אל תבזה עני בער. ועשה עמנו לטובה אות.

 

יחד אנשים ונשים שמרו. את חג המצות בעוז והדרו.

כן ציוה יי במאמרו. לזכור הנסים בכל הדורות.

 

יציאת מצרים כל יום תזכור.אך בלילות צאתנו מן הבור.

בבוא משיח לפדות בן בכור. גם בעת ההוא מה טוב להודות

 

יקבל טהרה מבעוד יום.לכבוד הרגל וקדושת היום.

יטבול במקוה בפחד איום. ומה ללבוש בגדי חמודות.

 

אביונים ועניים רחמו. דלים ואומללים נחמו

לדבר על לבם איש בשלומו. להסיר מהם מסוה הבושות

 

מצוה תעשה בשמחת יום טוב. ועסוק בתורה כי היא לקח טוב.

ותאמר הודו לה' כי טוב. שבחר בנו מכל האומות. 

אני לדודי לרבי יחייא אדהאן זצוק"ל

 

פיוט למתן תורה סימן אני יחייא אדהאן חזק אמיץ

חזקyechia_adahan

נועם לכה דודי גזרת יהלום אליכם אקרא ידידים. זכרו: תורת משה עבדי

נסים נפלאות הראני. ממצרים הוציאני. טרם אטבע בבור עווני. לא אוכל אנכי לבדי:

יוצר הכל בריב חסדו. זכר לאברהם יחידו. שקִיֵם התורה לבדו. אלמלא היא מטה ידי:

יום צאתנו ביד רמה. בזכות תורה התמימה. נתעלינו מכל אֻמה ועל כלם נפל פחדי:

חבלי מות אפפוני. בשמעי קול שוכן סנה. הוריד טלו והֶחֱיָני. וברצונו החזיק בידי:

ידיד עלה לשמי מרום. הקיפוהו מלאכי רום. וקרנו בכבוד תרום. כי אחז בכסא כבודי.

יחד ענו אמרו כלם. והודו למלך עולם. בתורה נברא העולם. ובשביל ישראל עבדי:

אז נתנו לו המתנות. טובות יפות נאמנות. גם מלאכי אף וחמות לא עמד שום אחד לנגדי:

את עשךת.הדברים. קבלנו מעיר גבורים עלה חכם בין השרים. והוריד עֻזי והודי:

דיני התורה מרֻבים. מתוקים מדבש וטובים. כלם לנפש ערבים. כטעם שמן לשדי:

המצוות הם כלם תרי״ג. גם חכמים עשו סיג. התורה נדרשת בי״ג. מדות להבין תלמודי:

אף המצוות דרבנן. שבעה המה סברי מרנן. להשלים כתר בעינן. לעבֹד בם אלהי חסדי:

נתפלל לאל ואתחנן. בזכות חכמי דתניא ותנן. בתורה ינהיר את עינן. כי היא תקון נפשי בעודי:

חזקו אמצו ביום הזה. כל ישראל דל ורזה. לשמֹח באלהינו זה. אשא אל שמים ידי:

אזכיר את כל מצוות התורה. הם כלולים בעשרה. כלם מפי הגבורה. אף שאמר משה עבדי:

אנכי היא מצוה ראשונה. שמענו מפי שכינה. גם לא יהיה  בכל פנה. אין אלוה בלעדי:

את שם יי לא תשא. לשוא במתן ובמשא. לא ינקה מן הבושה. הוא וזרעו עד יום פקדי:

חובה לשמֹר שבת היקרה. בה זכינו לכתר תורה. . כמו שֻתפות גמורה אז היה אלהים עמדי:

זרע קֹדש השמרו נא. מרציחת נפש נענה. בשוגג או בכונה. השמר לך ידידי:

קלון נגע כל עת ימצא. העובר על משכב אשה. נשואה וגם גרושה תמיד חטאתו לנגדי:

אם לא יגיד עדות ברורה. ישא עָוֹן זה דין תורה. יתרחק מעדֵי שכירה. דבר שקר לא תגידי:

מגנבה בני הזהר. חמדה בלב אל תהרהר. גם אל תצא לריב מהר. אך בטחו ביי עדי:

ייראו את השם הנורא. וסורו מכל עברה. כמו מעבודה זרה. שויתי יי לנגדי:

צדיקים הם דברי חכמים. שמע להם והיה תמים. כמאמר חי העולמים. אשר צוה למשה עבדי:

את אביך את אמך. תכבד במטעמיך. למען ירבו ימיך. וייטב לך בכל מיָדי:

חוס ורחם על עמך. הסר מעליהם זעמך על הגוים הפל אמך. כי בקשו נפשי ומאודי

זכר לנו ברית אבות. הצילנו ממכאובות שמח כל הלבבות.מהר תלבישני עדי:

קרב לנו קץ הגאֻלה. למענך נורא עלילה. פדה עמך כי דָלֹה דָלָה. על צריהם אשיב ידי:

אמיץ גבור הושיעה נא. מן הגוים אִמלטה נא. אנא יי הצליחה נא בזכות תורת משה עבדי:

אני לדודי – כמוהר"ר יחייא אדהאן זצוק"ל זיע"א

 

פיוט לכבוד הרשב״י זיע"א

סימן אני יחייא בן מכלוף אדהאן חזק

כקטן כגדול מהמעון. מרעיש הארץ רבי שמעוןyechia_adahan

 

אל אלהים דבר ויקרא. צדיק זה יסוד עולם עת צנה וסוחרה. להציל עם עני ואביון:

נשים אנשים שמחו נא. בשמחת בר יוחאי התנא. למדו בזֹהר ובמשנה. אולי יפנה יי להגיון:                   

יום אשר ברח למערה. נגלה אליו עלה בסערה. גלה לו כל רזי התורה מה שהיה חבוש בטמון:

ישב שם שלש עשרה שנה. עם בנו שניהם בשכונה. להשתתף עם השכינה בגזרת אל רם ועליון:

חברים מקשיבים לקולו. מפיו הם יחיו וישאלו. כתבו המכתב ושלחו לו בך צפרים יצפצפון:

ישב והמתין רבי יוסי. לתשובת בתורה מתנשא. שבה היונה בניב רחשי. וידעו הדבר בכוון             

יצא לקראתו רבי פנחס. ושאל על כבוד קונו חס. מהרה הכתב אליו נִחץ. כי התורה יצאה מציון:

ידיד האל עת צאתו. כל העולם האיר בזכותו. חבריו ראו בשמחתו. כלם קרבו ויאתיון:

:את השם קִדש בצאתו. לא עמד שום אחד לקראתו. בושה כסתה אויבתו כלם תוסיף רוחם יגועון

במהרה הלך אל העירה. וטהר אוז קברי מערה. וגם בטל כל הגזרה מגזרת נחש וצפעון:

נכנס בכל חדרי התורה. וגם ידע בסוד הפרה. אשר מעולם היא נסתרה מכל נביא ומכל חזון:

פיוט לכבוד הרשב״י זיע"א

פיוט לכבוד הרשב״י זיע"א

סימן אני יחייא בן מכלוף אדהאן חזק

כקטן כגדול מהמעון. מרעיש הארץ רבי שמעון

אל אלהים דבר ויקרא. צדיק זה יסוד עולם עת צנה וסוחרה. להציל עם עני ואביון:

נשים אנשים שמחו נא. בשמחת בר יוחאי התנא. למדו בזֹהר ובמשנה. אולי יפנה יי להגיון:                 

יום אשר ברח למערה. נגלה אליו עלה בסערה. גלה לו כל רזי התורה מה שהיה חבוש בטמון:

ישב שם שלש עשרה שנה. עם בנו שניהם בשכונה. להשתתף עם השכינה בגזרת אל רם ועליון:

חברים מקשיבים לקולו. מפיו הם יחיו וישאלו. כתבו המכתב ושלחו לו בfנף צפרים יצפצפון:

ישב והמתין רבי יוסי. לתשובת בתורה מתנשא. שבה היונה בניב רחשי. וידעו הדבר בכוון            

יצא לקראתו רבי פנחס. ושאל על כבוד קונו חס. מהרה הכתב אליו נִחץ. כי התורה יצאה מציון:

ידיד האל עת צאתו. כל העולם האיר בזכותו. חבריו ראו בשמחתו. כלם קרבו ויאתיון:

:את השם קִדש בצאתו. לא עמד שום אחד לקראתו. בושה כסתה אויבתו כלם תוסיף רוחם יגועון

במהרה הלך אל העירה. וטהר אוז קברי מערה. וגם בטל כל הגזרה מגזרת נחש וצפעון:

נכנס בכל חדרי התורה. וגם ידע בסוד הפרה. אשר מעולם היא נסתרה מכל נביא ומכל חזון:

מלא בל העולם בשמים. הוציא לאור סודות נעלמים. לעבודת חי העולמים. אף התינוקות בהם יהגון:

כל החברים בו כלולים. נרמזו לאורות מעולים. נטיעותיו קדש הלולים קרבת אלהים יחפצון:

לְמִדַת כתר אדמהו. רבי אלעזר למינהו. חכם באחור ישבחוהו מדשן ביתו ירויון:

ואם בינה שמעה זאת. רבי אבא זכה לחזות. בנעם יי בעליזות. מנחל עדניו ישקון:

פנה אלי וחנני.ובימינך תסעדני. הוא רבי יהודה אור עיני. בל אמוט בחסד העליון:

אבוא בגבורות יי אליהים. רבי יצחק הציל הנוהים. לישועת  יי הם כמהים. בהר קדשך מהר אשכן:

דרך אמצעי מקל תפארה. רבי יוסי היא לו עטרה. בר יעקב מרבה המשרה. בזכותו יכוונה עליון:

הנצח לרבי חזקיה. בקו ימין ידו נטויה. וגם הוא מבני עליה. להסתופף בשפריר חביון:

את הוד יוצרנו זכה בו. הוא רבי ייסא אוהבו. רוח אלהים דבר בו. כל העם יראו וישמעון:

נחל נונע מקור היסוד. רבי חיא נתעלה מאיד. וגם קרנו תרום בככוד. להפיק ברכות ורצון:

חבר ויתר העולמות. רבי יוסי זכה למלכות. הוא תקן אותה בשלמות. עד שעלתה למקום עליון:

זה יי לו קוינו. למען שמו יושיענו. ובזכות הרשב״י ובנו. וחבריו הם בני עליון:

קדושת האבות בשלושה. תנקוםמכל אומה מאוסה. אז נעריך לך בקדֻשה. שירה וזמרה בהר ציון:

את קשת בענןן לא נראה. בימי הצדיק גדול דעה. לא יירא משמועה. רעה בטוח לבו וגם נכון:

משה רבינו נתנוצץ בו. בתורת אלהיו בלבו. אשרהו בשכבו ובקומו. ואשרי בצלו יחסון:

ירד שפע רב בזכותו. מוריד גשמים בשאלתו. מנע מגפה מעדתו. בטללי ברכה ורצון:

צדיק מושל יראת אלהים. ברצון האל שוכן גבוהים. בנה הערים וחצריהם בשמי שמים לצור מעון:

פיוט לכבוד התנא דבי מאיר בעל הנס זיע״א סימן אני יחייא אדהאן חזק אמיץ חזק אל ייָ לנו ויאיר. בזכות התנא רבי מאיר

 

פיוט לכבוד התנא דבי מאיר בעל הנס זיע״א סימן אני יחייא אדהאן חזק אמיץ חזק אל ייָ לנו ויאיר. בזכות התנא רבי מאיר

נשמח ונגילה ביום זה. לכבוד מַזֶה בן מַזֶה יַזֶה. כי הנה אלהינו זה. את פניו אלינו ויאר:

ישראל הם בני מלכים. ישמחו בשמחת נסיכים. לתפלתם אנו צריכים. בעבדך פניך האר:

יום אשר נִשְבית אחות אשתו. צדיק נשא נתן בדעתי. כיצד תעלה הצלתו. וגם יְיָ נתיבו יאיר:

חיש קרא לשומר הפתח. בכסף מלא ידו פתח. ענהו לא אמצא שום פתח. כי המלך חמתו יעיר:

יצאו לקראתו הכלבים. חזקים כמו אש להבים. נסה בהם ברחו ונחבים. בפתח דברי צדיק יָאיר:

ידידי בדק את האשה. מצאה עומדת בקדשה. והוציא אותה מן הבושה. להלל את השם ולפאר:

אוהב שלום ורודף שלום. כמו ספיר גזרת יהלום. כי בטח במלך השלום יצליח דברו ויאיר:

אלהא ד־מאיר ענני. בזה היום הוא פסח שני. מחשך לאור הוציאני. אתה יי נרי תאיר:

דבר תורה יבקשו מפיהו. חכמים מאיֹד שבחוהו. מתוק מדבש אמריהו לארץ ולדרים מאיר:

הוא היד. שלֻמד בנסים. לעשות בכל יום מעשים. מבטל כל גזרות קשים. היה לנו לעזר מעיר:

אור התורה וגם נר מצוה. חשבונה עם הכולל שרה. להוד שמו יראה ענוה. כתר מלכות לבש ופאר:

נדרים תדיר בעת צרה. לרבי מאיר אור מנורה. בעל הנס זה שמו נקרא. הוא הדר הדור וגם פאר:

חבור ויחוד היה עושה. לשכינת אל רם ומתנשא. בעת נסקו בתורת משה. הארץ מכבודו תאיר:

זכר הצדיק לברכה. זכה וגם אחרים זכה. לשם קונו הוא עושה ככה. להגדיל תורה וגם יאדיר:

קדשה היתה בו יתרה. צדקתו היא לעד שמורה. הציל מכל זעם ועברה. לאשר בחיֹשך לו האיר:

את דבר האשה לו הֻגד. ברוח קדשו בבית ועד. בעט בה בעלה וגם הוּעד. שלא תכנס אל תוך חצר:

מסבת שמיעת דרשה. הניחה בכלמה ובושה. עד אשר בעינו לחשה. שבעה פעמים ולא הרהר:

יחד חכמים נתפלאו. איך רבינו לבו מלאו. לבוא האשה למקום כסאו. ולא ילחש לו אחד חבר:

צדיק השוה עצמו לקונו. לעשות שלום נתכונו. וילמד כל אדם ממנו. פְּחוּת מעלה וגם צעיר:

חנון הוא ואדון השלום. ברחמיו יעשה שלום. זכנו לבנין צור עילום. קול השופר לבבות יעיר:

אני לדודי – כמוהר"ר יחייא אדהאן זצוק"ל וזיע"א

yechia_adahan

פיוט לכבוד הקדוש רבי יעקב אביחצירא זיע"א

סימן אני יחייא אדיהן חזק אמיץ

אליכם אישים קולי אקרא. שמחו בשמחת

אביחצירא

נאה היה דורש ומקים . בתורת אל אלהים חיים . בה זכה

לחיים. נצחיים כמו יעקב שמו נקרא:

ידע את השם מנעוריו . ומאס בעולם ושקריו . גם הצליח

בכל דבריו. לשם האל גדול ונורא:

 

יראת יי היא טהורה . היתה בו בגלוי ובסתרה. . וגם ענוה

בו יתרה . משיב שלום לכל הנברא:

 

חסד וצדקה תמיד עשה . כל מעשיו היו בקדשה. . ואת

נפשו לשוא לא נשא . אמת ליעקב נבחרה:

 

יום ולילה עסק בתורה . במשנה וגם בגמרא . בפלפול ודיני

התורה. הוציא מחשיכה לאורה:

יחד העמיד כמה תלמידים . צדיקים היו וחסידים . הכל

לשם מושיב יחידים . בדרישה גם בחקירה.

אור התורה עליו הוא זרח . גם במצוות יגע וטרח . היה

צדיק כתמר יפרח. לקים את דברי התורה:

את סודות התורה הוא גלה . בנסתר וגם בהנגלה . בשמים

שם לי מסלה לעלות בדרך ישרה:

 

דין אמת וגם בצדק . במעשיו היה מדקדק . לקט השושן

מבין חדק. בתפלתו ובתלמוד תורה:

 

הליכותיו היו בקדש . את עצמו מטהר ומקדש. . בטבילה

 גופו מחדש. ביום השלג וביום קרה:

       

נשמת הצדיק ממקום רם . יש בו נצוץ משה בן עמרם .

העולמות כלם חברם . זו התורה וזו שכרה:

 

חבוריו רבים ונכבדים . יקרים מפז נחמדים . בפרדס כלם

מיֻסדים. במדה משקל ומשורה:

 

זה האיש ירא את יי . היה שלם בכל עניניו . גם הקריב

רחוקיו ושכניו. אל התשובה והתורה:

 

קדשת שבת עליו חלה. כלול מכל מדה מעולה. תקן וקשט

את הכלה. לעלות אל מקום הדרה.

 

את שלחן הטהור העריך. י״ב כִּכּרות עליו מעריך. והדס

ויין הוא צריך. להקיף השלחן בטהֳרה.

 

מימיו נאמנים הוא נתן. לחם לזנני פזר נתן. צדקתו בסתר

היא מתן. כפה אף וגם חמה גברה.

 

יום עלה אדוני בסערה. הראה נסים בעז וגבורה. בדמנהור

היתה לו קבורה. בגזרת איֹם וגם נורא

 

i צדיקים שמחו בביאתו. נתקבצו כלם לקראתו. כחתן יוצא

 מחפתו. לעשות לו כתר עטרה.

 

חסיד נתאזר בזקנתו. לשכֹּן בארץ נחלתו. שִׁכֵּךְ את הים

מעברתו. אמר הגיע עת בשורה:

 

זמן הקץ עוד לו נתגלה. ברצון אל רם לגם נעלה. אז

הצדיק עלה למעלה. לחזות בנֹעם התורה.

 

קרב נא את קץ הגאֻלה. למענך נורא עלילה. בזכות כל

יחידי סגֻלה קול מבשר נשמע במהרה.

פיוט לכבוד האדמו״ר דוד אביחצירא זלה״ה זיע״א-אני לדודי

פיוט לכבוד האדמו״ר דוד אביחצירא זלה״ה זיע״אyechia_adahan

מאת כמוהר"ר יחייא אדהאן זצוק"ל וזיע"א

נעם הנז'

סימן אני יחייא אדהאן חזק אמיץ חזק

לכבוד אדון מקל תפארת. רבינו דוד אביחצירא

 

אספר את מקצת שבחיו. מה שהיה עושה בחייו. כערוגת בשם לחייו. פניו כפני חמה מאירה.

נחמד נעים היה בדורו. מתבודד עם קונו ויוצרו. לכל היה נשמע דברו. באימה בפחד במורא.

יראת יי תמיד היתה בו. בלכתו בקומו ובשכבו. לאמו ואביו אהבו. עשה להם כתר עטרה.

ישב תמיד בבית מדרשו. גם ידע טעמו וממשו. עבד את

רבו ושמשו. בעבור זאת האדם נברא.

חבר חבורים על התורה. פתח האהל לו עטרה. שכל טוב על מדרש וגמרא. וגם על פסוקי דזמרה.

יתר כל חבוריו היקרים. בקש ותמצא בחדרים. מיֻסדים על

פי מוסָרים. על העבודה והתורה.

ישר לבב נקי כפים. בעבודת אלהים חיים. היה מפרנס העניים. בלב נדכה ורוח נשברה.

אור תורתו זרח עלינו. בנר מצותיו הדביקנו. כמה יגע וטרח עלינו. ללכת בדרך ישרה.

אחר עליתו בסערה. השמימה בטל גזרה. מעל ישראל אום

טהורה. בו בחר נאזר בגבורה.

דעת האלהים הוא קנה. בכל עת אצלו מזמנה. יום ולילה

לא זז ממנה. אחז צדיק דרך ישרה.

הדריך עדתו לתשובה. כל אחד בנחת ובשובה. לשם האל

דגול מרבבה. כל מעשיו היו בסתרה.

את עמו הטוב עת אזכרה. זכר צדיק לברכה אמרה. למדנו

מגדול ונורא. ברך את אברהם בתורה.

נפש אדוני מאד חשקה. לקים כל מצוה וחקה. בחפיצה

ובדביקה. לשרש נשמתו היקרה.

חכמים מאד שבחוהו. היה רב מאיד מחנהו. מן השמים

סיעיהו. במחשבתו הטהורה.

זריז ונשכר בכל מצוה. היה פורש מן התאוה. אשר היא

נשברה והִוָה. ואחריתה תהיה מרה.

קדש את עצמו במותר לו. בעניניו ובמאכלו. ואשרי אדם

שככה לו. כמה מעלתו יתרה.

אבוא כעני ודל שואל. מיושב תהלות ישראל. יברך

שארי״ת ישרא׳יל. הוא אח״י מל״ך שר התורה.

מקום הניחו לו אבותיו. גם הגיע לסוף מדותיו. בשובה ונחת

 ארחותיו. דרכו בקדש היא ישרה.

ישמח ישראל בעושיו. שמו נאה וגם מעשיו. מתוקים מדבש

מדרשיו. להחיות רוח נשברה.

ציץ ופרח מרבה המשרה. על שכמו צנה וסוחרה. וברוך

מבנים אשירה. הוא רבי יצחק אביחצירא.

חנון הוא ואב הרחמים. ישמר לו בניו הנעימים. אברהם יעקיב שלמים.

אשר הם ישלימו השורה.

זרע קדש ראשון בקדש. את ימיו לטובה יחדש. עד יגדל

כמו עיר וקדיש. בזכות אשר על שמו נקרא.

קולי לאל אָיֹם ונורא. יאריכו ימים בתורה. הם ובניהם עמם כשורה.

 עד אשר יבוא יום בשורה.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 153 מנויים נוספים

יוני 2020
א ב ג ד ה ו ש
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

רשימת הנושאים באתר