הפיוט והשירה בבבל-הברמן


הפיוט בבבל-הפייטנים בבבל- א.מ.הברמן

 

הפיוט בבבל

הפייטנים בבבל

מארצישראל, מקור התפילה, הפיוט והשירה העברים, נתפלגו שלושה צינורות של מים חיים, מרכזי תרבות עברית, שהמשיכו מה שקיבלו ממקורם והשתדלו לחדש בו דבר, והם: בבל, פרס ואיטליה.

בבבל ובפרס נוצרה ספרות ארמית וגם עברית עוד בתקופות המקרא והתלמוד, ולבסוף נבלע המרכז התרבותי שבפרס בבבל. ומאיטליה ידועים נסיונות ספרותיים עצמאיים מהמאה השמינית לערך, והפיוטים הראשונים שהגיעו אלינו משם הם מן המאה התשיעית. גם מצרים היתה קשורה לארצישראל בימי קדם, והכתוב בדברים יז, טז על המלך: ״רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה״, מעיד על קשר למצרים שלא היה רצוי אבל היה מצוי. אלא שלא נוצרה יצירה עברית של ממש במצרים בימים ההם, והאנשים נהגו בה כתורת ארצישראל ומנהגיה, או שנשכחו מפיהם. במשך הזמן נוצרה שם ספרות יהודית בלשץ יוון.

ודאי כי לכל מקום שישראל גלה לשם הביא אתו גם את תפילותיו ואת פיוטיו, אבל עם שינוי המנהגים, כגון קיום יום טוב שני של גלויות, סיום קריאת התורה במשך שנה אחת, ולא במשך שלוש שנים כמנהג ארצישראל, וכדומה, בא גם שינוי בסדר התפילות ובפיוטים ובתכנם. ומובן כי גם שינויים בלימוד התורה והשפעת הסביבה הקרובה גרמו להתפתחות ולשינויים. וכאן יש להבדיל בין בבל לאיטליה. באיטליה, ואחרי כן באשכנז, ובצרפת נתקיימו התפילות הארצישראליות יחד עם תפילות ופיוטים חדשים. שם נהגו להשתמש בימים טובים גם בפיוטיהם של פייטני ארצישראל וגם בפיוטים שנתחדשו על ידי פייטניהן, והם עדיין נמצאים בכפיפה אחת במחזורינו. ולא כן היה בבבל. תחילה ראו גם יהודי בבל את ארץ ישראל כ״מרכז רוחני״ ומרותה נתקבלה. אבל בימי הבית השני החלה תסיסה לבטל את מרותה, ותסיסה זו המלווה חיכוכים שונים הלכה והתפשטה, ואף הוציאה פרי, את התלמוד הבבלי על יד התלמוד הירושלמי. חכמי בבל השתדלו בכל כוחם להשתחרר מן ההגמונייה הרוחנית של ארצישראל, וממילא גם מן הפיוט שלה. ר׳ זירא אמר: ״אווירא דארץ ישראל מחכים״ (בבא בתרא קנח, ב) והוא גם אמר: ״הני בבלאי טפשאי״(ביצה טז, א; נדרים מט, ב). ר׳ אסי אמר: ״מפני מה תלמידי חכמים שבבבל מצויינים, לפי שאינן בני תורה״(שבת קמה, ב). ולאידך אמר רב יהודה: ״כל הדר בבבל כאילו דר בארץ ישראל״ (כתובות קיא, א). ועי׳ במאמרו של מיכאל דוד שלמה דוידוביטש, ״הניגודים בין חכמי ארץ ישראל וחכמי בבל״ ב״הסוקר״, שנה ה׳(תרצ״ז-תרצ״ח) עמ' 109-101 וש. ספראי ״ארץ ישראל והתפוצות בתקופה העתיקה״ ב״האומה״ 6 (תשרי תשכ״ד) עמ' 109-101. בהדרגה, בהדרגה הוציאו כמעט את הפיוט הארצישראלי כולו מסדר תפילותיהם והשתמשו רק בפיוטיהם הם, אם כי גם הם היו עשויים לכתחילה כמיטב המסורת הארצישראלית. לבסוף גבר כוחם והשפעתם חדרה גם לפיוט הארצישראלי, החל במאה האחת עשרה, ואף הגיעה למצרים, שעמדה בקשרים גם אתה. אף היתה במצרים קהילה בבלית חשובה. וכן ידוע בית כנסת של הבבלים בירושלים.

השפעתה של בבל הלכה וחדרה בעיקר לספרד, ששם נתחדש הרבה בשירה ובפיוט, ומשם יצאה השפעת גומלין לבבל, מצרים וארצישראל, ומהן גם לשאר ארצות המזרח. ולבסוף הגיעה השפעת בבל גם לאיטליה, ודרכה לאשכנז ולצרפת, ושם במידה מועטת בלבד.

השפעת בבל גברה בעולם גם משום סדרי התפילה שסידרו גאוניה והתפשטו בעולם היהודי, והם מן הסידורים הקדומים ביותר שהגיעו לידינו. אמנם גם לפני כן היו סדרי תפילה, ומהם נזכרים במסכת ברכות ובשאר דברי חז״ל. בשם רבי יוחנן נמסרה אגדה במסכת ראש השנה יז, ב: ״אלמלא מקרא כתוב (״ויעבור ה׳ על פניו ויקרא״, שמות לד, ו) אי אפשר לאומרו. מלמד, שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפילה. אמר לו: כל זמן שישראל חוטאין, יעשו לפגי כסדר הזה ואני מוחל להם״. אבל סדרי תפילה אלה היו בדרך כלל קצרים, ורובם ככולם נתקנו לשליח ציבור ולא לקהל. אנשי הקהל לא ידעו קרוא וכתוב ויצאו ידי חובתם על ידי שליח ציבור.

יהודה, ניסי אלנהרואני, רב סעדיה גאון

הפייטן הבבלי, יהודה, שמנחם זולאי פירסם שרידים מפיוטיו בדיסרטציה שלו ,Zur Liturgie der Babylonischen Juden שטוטגארט 1933, ושחי כנראה במאה השמינית, מושפע עדיין כולו מפיוטי יניי והקלירי, ואין לראות בהם שום חידוש. והרי דוגמא מאחת מקרובותיו:

זֶה הַנִּשְׁבָּע בְּחַיָּיו כְּמוֹ הַנִּשְׁבָּע בְּחַיֵּי עֶלְיוֹן'
הַנּוֹדֵר בְּכִנּוּי כְּמוֹ הַנּוֹדֵר בְּשֵׁם מֵרִים אֶבְיוֹן.
חֵטְא נְדָרִים הֶגְלָה עַםזוֹ סַנְחֵרִיב [בָּבֶ[לָה בְּבִזָיוֹן,
לָכֶן יֵאָמֵר 'לְךָ דּוּמִיָּה תְּהִלָּהבְּצִּיּוֹן          

אָדָם אִם יִהְיֶה פָּרוּץ וּשְׂפָתָיו חֹטוֹת
בִּשְׁבוּעָה וְנֵדֶר לְבַטוֹת,
בִּטִּיתָ לַצִּיר טְרִיָּתוֹ לְהַטּוֹת:
וִידַבֵּר מֹשֶׁה אֶל ר[אשֵיהַמַ[טְּוֹת] (בַּמִּדְבָּר לא)

גַּדְתָּ לִקְהַל הֲמוֹנָי,
מַקְדִּישׁ אָדָם קֹדֶשׁ לְפָנַי –
דְּבָרוֹ לֹא יָחֵל בְּעִנְיָנָי:
אִישׁ כִּי יִדֹּר נֶדֶר לִייָ (שם, ג)

(ע«׳ 31).

וייזכר עוד אחד מן המובחרים, והוא נִסִּי אַלְנַהֲרַוָאנִי, כלומר מן העיר   Naharavanשבבבל, כי משם מוצאו, ושם אביו היה כנראה: ברכיה. הוא היה בן דורו הקשיש של רב סעדיה גאון, והוא גם הזכירו ב״ספר האגרון״. ב״סדר עולם זוטא״ מסופר עליו, שנכנס בעניין המחלוקת שבין כהן צדק ראש ישיבת פומבדיתא וראש הגולה (״ריש גלותא״) דוד בן זכאי(ישיבה זו היתה מרכז תרבותי חשוב עוד מתקופת התלמוד שחשבה לגבי שאר הארצות כארצישראל לגבי חוץ לארץ). וכך מסופר ב״סדר עולם זוטא״: ״והיה שם אדם א, מאור עינם נודע בניסים ראש כַּלָּה נהרואני, והיה נכנם מיהם בדרך שלום, אולי יכול יוכל להנהיג אותו [את בן זכאי] על ישיבת פומבדיתא, שיתרצה בו כהן צדק ראש הישיבה, עד שהלך לילה א׳ והיה פותח כל מנעולי בבל בשם [ו]פתח אותו הלילה י״ד מנעולים, עד שהגיע אליו ועמד על ראשו ומצא אותו גורס בחצי הלילה. כיוון שראהו כהן צדק חרד לקראתו ושאל לו על עסקי ביאתו. ואמר לו, חי נפשך אדוני, לא הגעתי אליך עד שפתחתי י״ד מנעולים. אמר לו, ומה רצונך עכשיו. אמר לו, [בקשתי] שתברך ראש גלות ותנהיגהו על עצמך. השיבו שיעשה כדבריו. יצא משם נסי אל ראש גלות והודיע[ו] וקבע לו זמן ביום אשר יבוא בו, וחזר אצל כהן צדק והודיעו הזמן״… (סדר החכמים וקורות הימים ח״ב עט, 79). והוא בצדו, כשנתבקש להיות ראש ישיבה, סירב לקבל ונימק את סירובו: ״ראש ישיבה נקרא נהורא דעלמא, והו[א] חֲשׁוֹכָה דעלמא״(שם עט׳ 80).

הפיוט בבבל-הפייטנים בבבל- א.מ.הברמן

הפיוט בבבל-הפייטנים בבבל- א.מ.הברמן-יוסי אלנהרואנאי

פיוטיו לא נדפסו עדיין והם נמצאים בפזורי הגניזה. ופיוט אחד שלו ״ארבעה המה שערים / אשר לעבור משוערים״ (סי׳: אלפבית) נתפרסם על ידי מ. שטיינשניידר : ב"כרם חמד״ ט׳(ברלין תרט״ז) עט׳ 42-41 בכותרת: ״ארבעה שערים דמ׳ יוסי אלנהרואנאי ״. בסוף השיר העיר שטיינשניידר: ״אחרי כן יבא פירוש ר׳ סעדיה הנ״ל [הגאון] שעל זה השיר בלשון ערבי, ומהקדמתו נראה שעשהו לבקשת זקן אחד אשר שאל ממנו פירוש מארבעה המה השערים, מפני שאמרו לו קצת ממיודעיו שהוא קשה על הרבה מן החכמים ולא יהיה בהם מי שיבין ענינו אלא מי שהיה מומחה בחכמת העיבור. וסֻפַּר לו (אל הזקן), שיוסי אלנהרואני ע״ה חיברו כמו זכרק למלאכת העיבור על ידי שירה שקולה(או: שיר זכרון)׳׳…

בכותרת כתוב בטעות: ״יוסי אלנהרואנאי״. ואף על פי שאין שום ספק כי המחבר היה נסי אלנהרואני, וכבר העירו על כך שניאור זקש וא. א. הרכבי, נכנס שמו של יוסי אלנהרואני ל״אוצר השירה והפיוט״ לישראל דוידסון כרך רביעי עמ' 398 כשם פיייטן זכה ״וִדּוּיד׳, השייך לסוג הבקשות, ונדפס בסידורים ובמחזורים, ואף מצא לו הרבה מחַקִּים. כוונתי ל״רבונו של עולם, קודם כל דבר אין לי פה להשיב ולא מצח להר־ב ראש״. בבקשה זו הוא אומר:

בַּמָּה אֲקַדֵּם אוֹ מָה רְפוּאָה אֲבַקֵּשׁ,

כְּבֵן סוֹרֵר וּמוֹרֶה הָיִיתִי

כְּעֶבֶד מוֹרֵד עַל אֲדוֹנָיו,

כְּתַלְמִיד חוֹלֵק עַל רַבּוֹ.

אֶת אֲשֶׁר טִהַרְתָּ טִמֵּאתִי

וַאֲשֶׁר טִמֵּאתָ טִהַרְתִּי.

אֶת אֲשֶׁר הִתַּרְתָּ אָסַרְתִּי

וַאֲשֶׁר אָסַרְתָּ הִתַּרְתִּי.

אֶת אֲשֶׁר אָהַבְתָּ שָׂנֵאתִי

וַאֲשֶׁר שָׂנֵאתָ אָהַבְתִּי.

אֶת אָשִׁי הֲקִלּוֹתָ הֶחֱמַרְתִּי

וַאֲשֶׁר הַחְמָרַת הֲקִלּוֹתִי.

אֶת אֲשֶׁר קֵרַבְתָּ רִחַקְתִּי

וַאֲשֶׁר רִחַקְתָּ קֵרַבְתִּי;

אַךְ לֹא לְהַכְעִיסְךָ נִתְכַּוַּנְתִּי.

וּבְעַזּוּת מֵצַח בָּאתִי לְבַקֵּשׁ סְלִיחָה מִלְּפָנֶיךָ.

שַׂמְתִּי פָּנַי כַּכֶּלֶב, הֵעַזְתִּי מֵצַח כַּזּוֹנָה

וְגַשְּׁתִי לְפָנֶיךָ בְּבשֶׁת פָּנִים.

וְכֵן כָּתוּב 'וּמֵצַח אִשָּׁה זוֹנָה הָיָה לָךְ מֵאַנְתְּ הִכָּלֵם'… (ירמיה ג, ג)

 (סידור־בער 325>.

לשון פיוטיו מצטיינת בפשטותה, ונשמע בהם עדיין הֵדו של הפיוט הארצישראלי, אבל גם צליל חדש נשמע בהם לפרקים.

הוא קונן ואמר:

כִּי מִיּוֹם לְיוֹם נִתְמַעַטְתִּי

כַּלָּה מְשׂוֹשִׂי וּבְחַיַּי נָקַטְתִּי

לַגְּזֵרוֹת נִמְסַרְתִּי וְלֹא נִמְלַטְתִּי

וְלֹא שָׁלַוְתִּי וְלֹא שָׁקַטְתִּי (איוב ג, כי).

 

מֵעֹצֶם גְּזֵרָה בְּהִתְגַּבֵּר

מִתִּגְרַת יָד אוֹיְבִים בָּהּ נְחַבֵּר

נִתְיָאֲשָׁה נַפְשִׁי מִמְּצֹא סֵבֶר

נִפְעַמְתִּי וְלֹא אֲדַבֵּר…         (תהלים עז, ה)

 

ו״שֶׁבַח לניסי אלנהרואני״, שלא נדפס, כך התחלתו:

אֱנוֹשׁ כְּחָצִיר נֶחְבָּא

בְּהֶבֶל הוּא בָּא וּבְחֹשֶׁךְ הׇחְבׇּא

גְּזֵרָה גְּזוּרָה לָשׁוּב כְּשֶׁבָּא

דּוֹוֶה יֵלֵךְ וְדְוֹוֶה בָּא

הוּא כְּצִיץ לְצִיץ וְרִגְבָּהּ

 וְקִדְמַת שָׁלַף יָבֵשׁ וְכֻבָּה

גָּזוּ יָמָיו וּבִנְקִיקִים יֵחָבֵא

חָלְפוּ עִם אֳנִיּוֹת אֵבֶה… (כ״י פילדלפיה הנ״ל).

אבל ציון וגאולת ישראל לא נשכחו גם מפי פייטני בבל, וניסי אומר בסוף פיוטו "תציץ בעלבוני״(גם הוא לא נדפס עדיין):

גּוֹלֶה וְסוּרָה בְּצִלְּךָ תְּגוֹנְנֶהָ

יְרוּשָׁלַיִם תְּכוֹנְנָהּ וּתְחוֹנְנֶהָ

כִּי רָצוּ עֲבָדֶיךָ אֶת אֲבָנֶיהָ.

 

בְּכוֹנְנָךְ עִיר דָּוִיד

חֹטֶר יֵצֵא מִגֶּזַע דָּוִיד

כִּי שָׁמָּה יָשְׁבוּ כִסְאוֹת לְמִשְׁפָּט כִּסְאוֹת לְבֵית דָּוִיד.

אֶקְרָאֲךָ דּוֹרֵשׁ וְשׁוֹאֵל

יֶעֶרְבוּ לְפָנֶיךָ שְׁאֵלוֹתַי הָאֵל

כִּי תַּעֲנֵנִי אֶל.       (כ״י פילדלפיה הנ״ל)

 

הפיוט בבבל-הפייטנים בבבל- א.מ.הברמן

עמוד 104

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 229 מנויים נוספים
מאי 2024
א ב ג ד ה ו ש
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

רשימת הנושאים באתר