ליקוטים לפרשת ויקהל מאת יצחק פריאנטה

בס"ד

ליקוטים לפרשת ויקהל מאת יצחק פריאנטה

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל  [ לה/א] אומר הזוהר הנגלה אמר רבי חיא : מה מאמר לעיל " מאת כל איש אשר ינדבנו ליבו" לכלול את כולם להבאת התרומה, לרבות ערב רב. לפי שרצה הקב"ה שיעשה מעשה המשכן מכל הצדדים. ממח [ישראל] וקליפה [ ערב רב]. ולפי שהיו ערב רב בתוכם, נאמר " מאת כל איש אשר ידבנו ליבו"- להכלילם בישראל, שהם בבחינת [מח], וכולם נצטווו, לאחר שהלך מין אצל מינו [ הקליפה לקליפות], ובאו ערב רב ועשו את העגל, ונטו אחריהם אותם מישראל שמתו, וגרמו לישראל מות והרג, אמר הקב"ה:                                                       מכאן ולהבא לא יהא נעשה מעשה המשכן אלא מצד ישראל לבד. מיד ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ונאמר אחריו ייקחו מאתכם תרומה לה"- מאתכם ממש ולא כמקודם שנאמר מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. ויקהל משה: מהיכן בהקהילם ? – אלא לפי שהיו ערב רב מעורבים ביניהם, נזקק משה להקהיל את ישראל ולייחדם מבניהם. במעשה העגל נאמר : וייפול מן העם ביום ההוא כשלושת אלפים איש, כל אלה מערב רב היו. ולהראות שלא היו מבני ישראל, נאמר אחר כך " ויקהל  משה את כל עדת בני ישראל , קחו מאתכם תרומה[ הקהל רק את בני ישראל וציווה להרים תרומה רק מבני ישראל] בוא וראה: בתחילה נאמר מאת כל איש אשר ידבנו ליבו- כולם בכלל, כיוון שעשו ערב רב את העגל, ומתו מהם אותם שמתו, רצה הקב"ה להתפייס עם ישראל. אמר להם: הבדלו כולכם לצד אחד. זהו שאמר הכתוב ויקהל משה את כל עדת בני ישראל לבדם אמר להם : בני , בכם אני רוצה לשכון, עמכם אדור. ועל כן קחו מאתכם תרומה, מאתכם- ולא מאחר, אינני רוצה שתהיה שותפות לאחרים עמי ולא עמכם .

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר צווה ה" לעשות אותם [לה/א] אומר ילקוט שמעון התורה כתבה עדת ולא כתוב ישראל, אלא עדת לשון עדות, עדי עדיים שבמעמד הר סיני אמרו ישראל נעשה ונשמע, וזו למעשה דרגה של מלאכים לעשות לפני ששומעים, כך ישראל אמרו נעשה ונשמע, באו מלאכים והניחו שני כתרים על ראש כל אחד מבני ישראל, אך כאשר עשו את העגל אמר הקב"ה למשה, רד כי שחת עמך, והחליפו את ה-דלת של אחד ב-ראש, כלומר שמע ישראל ה" אלוקינו ה" אחד, הפכו אותו לאחר. עוד פירוש : רד בגימטרייה [צדיק]- אין צדיק בארץ, כי הרגו את חור בן מרים כיוון שהתנגד למעשה העגל, ואהרון שפחד שמא יהרגוהו , אמר להם פרקו את נזמי הזהב כדי לעכבם, ולכן באו מלאכי חבלה ולקחו להם את הכתרים , וכאשר ירד משה מן ההר ראה את המלאכים וכתריהם בידיהם ועשה איתם מלחמה, והמה פחדו וברחו- לקח משה את הכתרים ואמר לקב"ה ריבונו של עולם של מי הכתרים האלה? אמר לו הקב"ה שלך הם וקח אותם, וזה מה שכתוב: על משה " ישמח משה במתנת חלקו", שם אותם על ראשו ואז צמח לו קרני הוד ובגלל זה, " וייראו מגשת אליו " , ובזכות וייסתר משה פניו זכה לקרני הוד, וזה מה שכתוב " ותחסרהו מעט מאלוקים " לכן בפרשת ויקרא כתוב אות [א ] זעירא.

ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה" כול העושה מלאכה יומת [לה/ב] לא תבערו אש בכול מושבותיכם ביום השבת [לה/ג] אומר אור החמה ראיתי כתוב, תבערו אש בכול מושבותיכם סופי תיבות [ שלום] ויש לפרש על פי מה שאמרו המפרשים הטעם שאומרים בשבת קודש [שבת שלום] יען שבשאר ימות החול הנשמה והגוף מתנגדים זה לזה, כי הגוף חפץ לאכול ולהתענג, והנשמה מתנגדת לזה. אך בשבת שהמאכל והתענוג הוא מצווה, הנשמה גם כן מסכמת ויש שלום בניהם, ולכן אומרים [שבת שלום]. והנה ודאי פשוט שהתענוג ביום שבת שאמרו שהנשמה חפצה בו, הוא רק אם יהיה לשם שמים, אולם מי שאוכל ומתענג ביום שבת רק למלא בטנו בלי יראת ה" ומבלי שיחשוב את מצוות השבת לנגד עיניו הנשמה ודאי תתנגד וחזרה אש המחלוקת ביניהם של ימי החול, וזהו שאמר:" וביום השביעי יהיה לכם קודש רוצה לומר ביום השבת גם דבר שהוא לכם כלומר המאכל והתענוג יהיה קודש לשם שמים למצוות עונג שבת דווקא. ועל ידי זה לא תבערו אש בכול מושבותיכם סופי תיבות [שלום] רוצה לומר לא בבערו אש המחלוקת בין הגוף לנשמה ויהיה רק שלום ושלווה ביניהם .

קחו מאתכם תרומה לה" כל נדיב לבו יביאה את תרומת ה" זהב וכסף ונחושת [לה/ה] אומר הזוהר הנגלה רבי יהודה פתח " הלא פרוס לרעב לחמך" בוא וראה אשרי חלקו של אדם כשמזדמן לו עני, כי אותו עני הוא מתנה שהקב"ה שלח לו. מי שמקבל מתנה זו בסבר פנים יפות, אשר חלקו. בוא וראה : מי שחס על העני ומשיב את נפשו, מעלה עליו הקב"ה כאילו ברא את נפשו. ולכן אברהם, שהיה חס על כל בני העולם, העלה עליו הקב"ה כאילו הוא בראם, שנאמר :ואת הנפש אשר עשו בחרן , הלוא פרוס, מהו פרוס ? לפרוס לו מפה [דרך כבוד], עם לחם ומזון לאכול, דבר אחר : הלוא פרוס, כמו שנאמר : פרוס פריסת שצריך לפרוס פרוסת לחם לפניו, כדי שלא יתבייש [לפרוס בעצמו]. ויפרוס לפניו בעין טובה. לחמך, לחם לא נאמר אלא לחמך- שלך מממונך , ולא גזל ולא של עושק ולא של גנבה.

כל איש ואשה אשר נדב לכם להביא לכל המלאכה אשר צווה ה" לעשות ביד משה הביאו בני ישראל נדבה לה" [ לה/כט] אומר אור החמה אפשר לפרש מה שאמרו חז"ל בגמרא [ קידושין מ ] כי מחשבה טובה, הקב"ה מצרפה למעשה. ואם כן , בנדבת המשכן ודאי שיש מי שהוא עני וברצונו הטוב רוצה להתנדב, אך אין ידו משגת, ולכאורה יאמר האמור, שאין לו חלק בזכות המשכן, ולכן אומר הכתוב : כל איש ואשה אשר נדב [ לבם]- אפילו מי שהוא מתנדב בליבו- לב טהור, ואין לו אפשרות לבצע מחשבתו הטובה, אף על פי כן נחשב לו: " להביא לכל מלאכה " כמו שהביאו בני ישראל נדבה לה" וזה מה שאמר הכתוב אחר כך ולחשוב מחשבות לעשות. ורוצה לומר אפילו מי שרק חושב מחשבות להתנדב, והוא עני שאין ביכולתו להביא, אז מעלה עליו הכתוב כאילו " לעשות " בפועל.

ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא ה" בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה [לה/ל] אומר מדרש תנחומה זה שאמר הכתוב: ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם [משלי ג/ד] מהו חן. בשעה שאמר הקב"ה למשה בהר על מלאכת המשכן, הראהו כל כלי וכלי איך לעשות, שנאמר : וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה [שמות כה/מ] והיה משה סבור שהוא יעשה את המשכן שנאמר לו : ועשית את הקרשים, ועשית שולחן, ועשית מזבח, ועשית פרוכת, ועשית כיור, כך כול מלאכת המשכן. כוון שסידר לו כל דבר ודבר , אמר משה, ריבונו של עולם , מי יעשה כל זאת. אמר לו: ראה קראתי בשם בצלאל, כשירד משה אמר להם לישראל, כך אמר לי הקב"ה , לעשות לו משכן קרשים ומזבח ושולחן. אמרו לו : ומי יעשה כל זאת אמר להם : בצלאל. התחילו ישראל מרננים על משה ואמרו :לא אמר הקב"ה למשה לעשות את המשכן על ידי בצלאל. אלא משה מעצמו ממנה אותו, על שהוא קרובו, משה מלך, ואהרון אחיו כהן גדול, בניו סגן כהונה , אלעזר נשיא הלוי, בני קהת נושאי המשכן, וזה שליט על מלכת המשכן, כל הגדולה הזו מבקש משה לכוון, אמר להם משה, אני לא עשיתי כלום מדעתי אלא הקב"ה אמר. והוא מראה להם, ראו קרא ה" בשם בצלאל, לקים מה שנאמר: ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם הוי, ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים זה בצלאל, שאמר הקב"ה ראו קרא ה" בשם. ואדם אלו ישראל, שנאמר : ואתם צאני צאן מרעיתי אדם אתם [יחזקאל לד/לא]. ולמה נקרא שמו בצלאל. שעשה צל לאל, שנאמר : יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן [תהילים צא/א].

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 227 מנויים נוספים
מרץ 2023
א ב ג ד ה ו ש
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
רשימת הנושאים באתר