ארכיון יומי: 5 במאי 2014


קריאה בתורה ובהפטרות לפי נוסח יהודי מרוקו-מצורע

הרב אברהם אסולין-הלכה ומאמרים מאת חכמי ורבני מרוקו

תורת אמך ◆ פרשת בהר◆ לאור חכמי מרוקו ◆ מס'52◆

המלקט: הרב אברהם אסולין

 

וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר  (כה, א).

כתב הרב יוסף בן הרוש זצ"ל, בספרו אהל יוסף, יש להקשות, הרי כל התורה כולה בהר סיני ניתנה כמו שאמר רש"י ז"ל, אם כן בהר סיני למה לי?  ואכן יש לתרץ, ידוע שמדת הענוה, אין לך שום מדה טובה ממנה. שהרי אברהם אבינו ע"ה נשתבח בה וכן משה רבנו ע"ה וכן דוד המלך ע"ה, כולם נשתבחו במדת הענוה, וכמו שכתוב (במדבר יב, ג), והאיש משה ענו מא"ד, ראשי תיבות מ'שה א'ברהם ד'וד, ובמדת הענווה שהיתה משה, זכה וקיבל תורה מפיו יתברך וזכה לכל הכבוד הראוי לו. וגם הר סיני היה שפל ועניו מכל ההרים שכנגדו, ולכן ניתנה עליו התורה, שנאמר למה תרצדון הרים גבנונים (תהלים סח, יז), בעלי מומין כמו גבן, נמצא מי שהוא בעל גאוה נקרא בעל מום, וזה כונת הכתוב וידבר ה' אל משה', בשביל שהוא עניו, וגם באומרו 'בהר סיני', שהיה שפל ועניו, 'לאמר', לאחרים שיתרחקו מן הגאוה ויברחו בענוה.

דבר אל בני ישראל ואמרתה אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת לה' (כה, ב).

כתב הרב דוד קדוש זצ"ל בספרו לב דוד, כתב בספר החינוך (מצות פד), מה שביאר בטעם מצוה זו, ועוד יש לומר, דהנה כל אומן מתעסק בעבודה שנותנת לו רווחים, ואם כן מה רווח לבורא בשביתת הקרקע? אלא כל שש שנים האדם טרוד בעבודת הקרקע עם כל המלאכות הקשורות בזה, ואילו התורה מונחת בקרן זוית. אבל רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך ציוה שביתת קרקע בשביעית, למען ילמדו התורה. הא כיצד ? איתא בגמרא (ברכות לה(, רבא אמר לתלמידים שלא יבואו ללמוד בחודש ניסן ולא בחודש תשרי, כדי שלא יהיו טרודים במזונות כל השנה. נמצא כל שנה בטלו חודשיים, לפי זה במשך שש שנים בטלו שנה שלימה. לכן בשביעית ישלימו מה שהחסירו במשך שש שנים.

ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיך כי אני ה' אלהיכם (כה, יז).

כתב הרב משה טולידאנו זצ"ל בספרו אהל משה, רש"י ז"ל פירש, כאן הזהיר על אונאת דברים, שלא יקניט את חברו ולא ישיאנו עצה שאינה הוגנת לו, לפי דרכו והנאתו של יועץ. וקשה והרי כבר ציוה על זה בפרשת משפטים (שמות כב, כ), שכתוב 'וגר לא תונה', ופרש"י שבאונת דברים הפסוק מדבר. ואין לתרץ, ששם מדבר בגוי וכאן מדבר בישראל, שהרי פירש"י שם כל לשון גר, אדם שלא נולד באותה מדינה אלא בא ממדינה אחרת לגור שם, מכאן כי בישראל מדובר גם שם. ויש לומר, כי מדבר בישראל שבא מארץ אחרת, וציותה אותו התורה שלא יונה אותו לומר שהוא גר, וכאן מדובר בישראל הדר עימו במדינה שלא יקניט אותו.

וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעת הן לא נזרע (כה, כ).

כתב הגאון רבי יהודה אלבאז זצ"ל בספרו שבות יהודה, נראה לפרש, אף שיש מה לאכול, מכל מקום 'מה נאכל',  אכילתנו אינה אכילה ממש כשנביט על הימים הבאים. לכן אמר (כה, כא), 'וציותי את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה לשלש שנים', שתהיו בטוחים בשביעית אף בתבואה השמינית, ואכלתם לחמכם לשובע בביטול מחשבות.

הכנה לשנת השמיטה   –  שאל את הרב

 זה הזמן לכל שינוי המתבקש כמו לנטוע עץ או כל דבר בגינה, ולא לחכות לקראת סוף שנה שאז הגננים ידיהם מלאות בעבודה,
כמו כן כל גיזום העצים צריך לבצע לקראת השנה החדשה, כמו כן מומלץ להניח דישון טוב שנותן את הוויטמינים הצריכים לאדמה, כמו גם איטי תמס, המתפרקים לאט בשמיטה.
בשנת השמיטה מלאכות המותרות
הם השקיה הצריכה לקיום העת ולא מעבר לך, ובעת שנשקפת כל סכנה לעץ איזה מלאכות יהיו מותרות אז צריך לפנות לרבנים שעוסקים במצות התלויות בארץ.
בברכת חזק וברוך

תשלום ועד בית בשנת השמיטה עבור גם הגינה

תומר לועד ביעת שאתה משלם לנקיון ותחזוקת הבנין והשקיה המותרת בגינה,
וכדאי לדבר בנועם עם הועד על מעלת מצות השמיטה שמביאה ברכה מרובה לבית, ואדרה אם יש לו תוכנית לעשות כל שינוי או חידוש בגינה יקימה כעת לקראת שנת השמיטה
בברכת
חזק וברוך

בברכת

שבת שלום הרב אברהם אסולין לתגובות: a0527145147@gmail.com

אור חדש – הלכות ומנהגי צפ"א

דן אלבו – שירים ומאמרים


DU SILENCE ECLOSENT LES MOTS

דן אלבו

DAN ALBO

Il existent deux silences différents
et semblables en même temps
Le silence né de la grande solitude de l'homme dans le temps
et le silence qui s'installe en l'absence d'une oreille attentive
Tous deux s'infiltrent en dedans et s'unissent, moisissure de l'âme
et leur clarté se dilue en un épais mutisme
Aujourd'hui comme il y a deux mille ans
et comme la dernière destruction…
la charité ne suffit pas si l'humilité
pour changer la mort de tous les morts
ni se duper soi-même
pour adoucir notre courroux contre Celui
qui règne là-haut
Notre stupéfaction ne faiblit pas
dans l'enchevêtrement d'une histoire perdue
Tu sens parfois dans ton dos un regard maléfique
tu ressens un malaise, un frisson, une présence proche
de quelqu'un qui veut
te tuer
Et toi, atteint dans tes artères par l'impact
de l'instinct de vie
au lieu de sanctifier le nom du Seigneur
tu choisi hardiment de sanctifier ta vie.

 

שכונת מחנה ישראל-עוזיאל חזן

שכונת מחנה ישראל

מחנה ישראל לפני בניית הגשר

מחנה ישראל לפני בניית הגשר

עוזיאל חזן

השכונה הראשונה מחוץ לחומות ירושלים שהוקמה ביוזמת יחידים

דמויות בקידום השכונה ובהנהגת העדה המערבית

עלייתו לארץ ומפעליו

הרדב"ש ־ המנהיג והגורס המניע לבניית מתנה ישראל   עמוד 30

רבי דוד בן־שמעון המכונה הרדב״ש או הצוף דב״ש, נולד במרוקו בעיר רבט, נצר למשפחת רבנים ידועה בכל רחבי ארצות המגרב, שמהם שימשו גם רבנים בצפת. בשנת 1854, בהיותו בן עשרים ושמונה שנים, נטל את משפחתו ויצא לארץ ישראל במסע תלאות יבשתי של חודשים רבים. בדרכו חצה גם את אלג׳יריה ואת מצרים והגיע לירושלים. בעקבותיו הגיעו תלמידיו ועולים רבים ממרוקו.

בבואו לירושלים מצא את קהילת המערבים שחברים בה מאות אחדות של יהודים. הקהילה הייתה שרויה בעוני, בדלות, בחולי ובמחסור. חלק מהיהודים, בעיקר הזקנים שבהם, בילו את רוב ימיהם כשהם שפופים על אבני הכותל המערבי ומקבצים נדבות. האמונה והתקווה היו שביב האור היחיד לנפשם הנכאה.

הרדב״ש נרתם מיד למלאכה, החל לארגן את הקהילה והקים עדה עצמאית המנותקת מקהילת הספרדים. הוא בנה בתי כנסת ומוסדות בעיר העתיקה ובמחנה ישראל והחל בשליחת שליחים לקהילות המגרב לגיוס כספים למען העדה ולמימוש המטרה העיקרית של הקמת השכונה הראשונה מחוץ לחומות העיר לרווחת היהודים המערבים. הרעב, החולי והמחסור בקרב בני עדתו הניעוהו לפתוח בעיר העתיקה חנות למכירת בשר לעניים בלבד ולתת בתוך ביתו שלו מחסה ותמיכה לנזקקים, והם כינו אותו ״אבי יתומים ודיין אלמנות״.

הוא הקים ועדה של מורשי חתימה לטפל בענייניה הכספיים של הקהילה, ואישר אותה הקונסול הצרפתי בירושלים שהמערבים היו בחסותו. שטר ההרשאה והמינוי נשא את שמותיהם של נבחרי העדה: הרדב״ש, אברהם חרוש, שלמה לוי, יצחק רפאל בטיטו, דוד הכהן, יעקב אלמליח, שלמה אבושדיד ולוי יפלח. השטר שאישר הקונסול הקל על גיוס כספים ותרומות בקרב קהילות בחו״ל.

הרדב״ש דאג להפרדת עדת המערבים מהספרדים, לארגונה ולניהולה ככולל עצמאי. הוא שלח שד״רים לגיוס כספים לשיפור מצבה הכלכלי של העדה, דאג לתעסוקה, לרכישת מקצועות ולשיפור מצבם הכלכלי של בני העדה, לרבות ניסיונות להעסיקם בחקלאות שנבעו גם מאהבתו לארץ וליישובה.

תרומתו לבניית בתים ומוסדות לעדה בעיר העתיקה ובמחנה ישראל הייתה רבה. מפעלו הגדול ביותר התבטא בתעוזה, בתושייה ובחזון שבהוצאת היהודים המערבים מבין חומות העיר העתיקה אל הלא נודע שבחוץ, אל שטחים שוממים, משכן לחיות טרף ולשודדים ואל החשיפה ללא מגן. הניסיון לבנות שכונה יש מאין, שלב אחר שלב, אבן על אבן, במאמץ של יחידים. זו הדרמה האמתית!

שבחי צדיקים בערבית יהודית מגרבית- המשך וסוף מעשה ד'

שרשור זה מוקדש לעילוי נשמתו של רבי יצחק בן חיים זצ"ל, חמי זצוק"ל, שהיה איש ענו וישר, כל ימיו בלימוד תורה, בנוסף למלאכתו לפרנס את משפחתו הענפה, כהרגלם של יהודי מרוקו, אשר שילבו בחכמתם הרבה גם עבודה וגם לימוד תורה ביחד. וזאת, על נמת לא ליפול כמעמסה על הקהילה או אנשים זרים. לצערינו, תפיסה זו חלפה פסה לה מן העולם שלנו, ויש להם לחכמים דהיום ללמוד מנוהגם של רבני וחכמי מרוקו, וגם מסתם ירא שמים ששילבו עבודה ולימוד תורה.

אשריכם ישראל. 

האד לכניסה  די שמעון בנו די כאן מצאפר פספינה מעא בנו די האד לגוי רשע די קטל לחנש ומן די כאן

מעאה פספינה סרקהלוו ועטאהא לבוה

חמי

הארנק הזה של שמעון בנו שנסע בספינה עם בנו של הכוי הזה הרשע אשר הרג את הנחש …וכשהיה אתו בספינה גנב את הארנק ממנו ומסר אותו לאביו

ודאבה הא הייא ענדךּ באש תוצלהאלו וקוללו ראה שמעון בנו ימסי ענדו דגייא פקריב וקוללו יבארךּ להקב״ה מחזיר אבידה לבעלה

וכעת הארנק אתלך והבה אותו ותאמר לו ששמעון בנו יבוא אליו מהר ויאמר לו שיברך את הקב"ה מחזיר אבידה לבעלה

 ומסא האד ליהודי לטריקו לשלום וכיף שאפו האד סי לחבירים הקדושים ע״ה תעזבו עזובאת כבאר וקאם רבי אבא ע"ה וקאלו האר למסייא די האד טריק כאמלה כולהא עזאייב כבאר עזב כבר מן והאד אלכרי כטר מנהום כאמלין

והלך היהודי לדרכו לשלום וכראו הדבר הזה החברים הקדושים ע"ה התפלאו פליאה גדולה ואמר רבי אבא ע"ה ואמר האירוע הזה כולו על דרך הנס, פלא גדול מאוד וגדול מהם כולם

 תא תקוללו סימן בתוך סימן לישם דלמודע ולישם דליהודי ודלישם שמעון בנו ותא תעטיה סימנים כיף נסרקתלו האד לכניסה דדהב קאלהום רבי אלעזר ע״ה האד לחאזה די ריתו מא הייא ביאסארא ולא בחוכמה גיר רוח דייאליי כיף אלי תא נכזר האד סי די קולת בעינייא ממש פחאל שי ואחד די תא יכזר לחאזא די קדאמו העזזבו לחבירים כאמלין ע״ה עלא האד לחוואייז די כזרו האד נהאר עמל רבי אלעזר ע״ה ברוב קדושתו הרמתה עד כאן גמר המעשה: תא יתפהם מן האד למעשה די רבי אלעזר ע־׳ה באיין כזר האד לענינים ברוח הקודש אשריו זיע״א :

אומרים סימן בתוך סימן שמו של המקום ושם היהודי ושמו של שמעון בנו ונותן בו סימנים איך הוא גנב ממנו את ארנק הזהב…אמר להם רבי אלעזר ע"ה הדבר שראיתם היא לא בתחבולות ולא בחוכמה רק רוחי שלי איך שאני רואה הדבר שראיתי בעיניי ממש כמו שמאן דהו שרואה דבר לפניו …התפלאו החברים כולם ע"ה אודות הדברים האלושהתרחשו אותו יום עשה רבי אלעזר ע"ה ברוב קדושתו הרמתה עדן כאן גמר המעשה…..

מוסר השכל מן המעשה הזה של רבי אלעזר ע"השראה את הדברים ברוח הקודש אשריו זיע"א

רפדנא מן האד למעשה די זוהר הקדוש מוסר גדול לדי ענדו עיניה מהלולין מה רבטהומלום יצר הרע תא יקדד יכון באיין בנאדם די עמל סי עבירה יקבד לעונש דיילו עלה יד נחש

מוסר השכל מן המעשה הזה של הזוהר הקדוש  מוסק גדול , מי שעיניו פקוחות ויצר הרע סגר לו אותן, ייתכן מאוד שבן האדם שעבר עבירה יקבל עונשו על ידי הנחש

 פחאל האד ליהודי השם יצילכם כולכם ונית יתעללם בנאדם מנאיין תא יתעטה רשות לנחש באס יקתל בעד מה ירזע בתשובה וישאמחולו פדנובו עלה קד לכח דתשובה אפילו הכי מה תה יחבסי אנחש ירזע מן טריקו גיר חתה יקתל ממש אוו יקתל די עלה מן זא אוו יקתל חד אכור פמודע

כמו היהודי השם יצילכם כולכם וגם ילמד בן האדם מהיכן ניתנת הרשות לנחש על מנת שיהרוג.אחרי שיחזור בתשובה ויסלחו לו על עוונותיו, כיוון  שכוח התשובה אפילו אם הנחש אינו רוצה לחזור לדרכו עד שיהרוג ממש או יהרוג כל מי שבא או ישהרוג מאן דהו במקומו

פחאל די תה נראוו פי האד למעשה הנורא אשר על כן נחדאזו נתעללמו באס מה נעמלו חתה דנוב כלל בלכח דתורה ויראת שמים וידה בר מינן זה לידנה סי האזה קביחה נחדאזו תיכף ומיד נרזעו בתשובה קבל מה יתגזר עלינה איזה גזירה רעה השם יצילכם כולכם ויצילנו אמן.

כפי שאנו רואים במעשה הנורא הזה אשר על כן נצטרך ללמוד שלא נעשה שום עבירה כלל בכוח התורה הקדושה ויראת שמים, ואם חס ושלום באה לידינו איזה דבר רע, חייבים מיד לחזור בתשובה, לפני שיגזרו עלינו איזו גזירה רעה השם יצילכם כולכם ויצילנו אמן.

 לאיין אידה נגזרת עלה יד סי שליח רע פחאל חנש אוו סי חייה רעה אוכרה כמה צער יגיע לו לאדם בר מינן עאד יכון ניצול בלחק מנאיין תיכף ומיד יעמל תשובה ויכון מתחרט ויעמל לוידוי ויקבל עלה ראצו באיין עמרו מה ירזע יעמל האדאך דנוב כלל פחאל די עמל האד ליהודי כיף סהד עליה רבי אלעזר ע׳׳ה דיך שאעה יכין ניצול ומנאיין יעמל בנאדם סי דנוב מה יסבבי חתא תסבייא ויקול עלאס עמלת האד סי.

 כיוון שאם נגזרה עלינו גזרה על ידי שליח רע כמו נחש או כל חיה רעה אחרת, כמה צער יגיע חו לאדם בר מינן עש שחנצל מן הגזרה הזו. מן הדין שתכף ומיד וחזור הוא בתשובה ויתחרט על מעשיו, יערוף וידוי ויקבל על עצמו שלא יחטא שוב כלל וכלל, כפי שעה היהודי אשר שרבי אלעזר ע"ה העיד עליו שינצל מן הרעה….ואם חטא בן האדם שלא יתרץ זאץ בסיבות שונות ומשונות וישאל את עצמו מדוע שוב חטא.     

 הווא מן האד סבה ויגטי עלא ראצו ודנובו ברקאייע די מה יצלאחוסי ורינא די קאל דוד הע״ה ומודה ועוזב ירוחם הייא כיף קולנא מן די בנאדם יכון מודה באיין עמל דנוב ורזע טרקו ורזע עליה בתשובה האדאךּ ירוחם מן השמים ירחמו עליו:

ומן הסיבה הזו, יחפה על ראשו ועבירותיו במעשים שאינם מועילים, וכפי שאמר דוד המלך עליו השלום ומודה ועוזב ירוחם, זאת כפי שאמרנו כשאדם מודה ולא יחטא עוד ויחזור בו מדרכו הרכה ויחזור בתשובה, עליו ירחמו מן השמים אמן כן יהי רצון……

 לאיין אידה נגזרת עלה יד סי שליח רא פחאל חנש אוו סי חייה רעה אוכרה כמה צער יגיע לו לאדם בר מינן עאד יכון ניצול בלחק מנאיין תיכף ומיד יעמל תשובה ויכון מתחרט ויעמל לוידוי ויקבל עלה ראצו באיין עמרו מה ירזע יעמל האדאך דנוב כלל פחאל די עמל האד ליהודי כיף סהד עליה רבי אלעזר ע׳׳ה דיך שאעה יכין ניצול ומנאיין יעמל בנאדם סי דנוב מה יסבבי חתא תסבייא ויקול עלאס עמלת האד סי.

כיוון שאם נגזרה על ידי שליח כלשהו, הרי זה כמו הנחש או חיה רעה אחרת, כמה צער יגיע לו לאדם בר מינאן, שינצל מן הרעה, ותכיף יחזור הוא בתשובה ויהיה מתחרט על מעשיו ויערוך וידוי לנפשו הוא עד שיכופר לו ויאמר מדוע נהגתי כך.

 הווא מן האד סבה ויגטי עלא ראצו ודנובו ברקאייע די מה יצלאחוסי ורינא די קאל  דוד המלך עליו השלום ומודה ועוזב ירוחם הייא כיף קולנא מן די בנאדם יכון מודה באיין עמל דנוב ורזע טרכו ורזע עליה בתשובה האדאףּ ירוחם מן השמים ירחמו עליו:

ומהסיבה הזו יתחרט הוא על מעשיו ותטאותיו במעשים שלא יעזרו לו ורינה שאמרה דוד המלך עליו השלום ומודה ועוזב ירוחם, וזה שאמרנו כשבן האדם יודה שאכן חטא וחזר הוא מדרכו הרעה, עחיו היא התשובה…וירוחם מן השמים ירחמו עליו

ונחדאזו נתעללמו מן האד למעשה הנורא מן האד צדיק די חווצו לגוי ודרבו פלגוף דיאלו ואפילו הכי כאן מצדיק עליו את הדין ויקרא משפטי האמת צדקו יחדיו ואם בארזים נפלה שלהבת אפילו האדאך דור לעזיז צדיקים כאנו יקבלו צער די כאן יזי עליהום לא כל שכן פי האד דור דייאלנא די כאמלין על הרוב מעמרין בלעונות ולפשעים באיין תא נחדאזו נקבלו די עטא השי״ת.

וחובה עלינו ללמוד מן המעשה הנורא הזה מהצדיק הזה שנשדד על ידי גוי והיכהו בגופו ואפילו מצדיקים עליו את הדין ויקרא משפטי האמת צדקו יחדיו ואם בארזים נפלה שלהבת. אפילו בדור היקר של צדיקים היה נגרם להם צער גדול שבא עליהם, לא כל שכן בדור הזה שלנו שכולנו מלאים עוונות ופשעים ועלינו לקבל את הי"ת נותן לנו. 

ופשוט באיין מן די יקבל בנאדם אמר השי״ת ודאי יחן מנו ויכפף עליה האדאף צער די עטאה ומה נחדאזוסי נטוולו פהאד לענינים כטר מן שיעור לאיין נאס כאמלין די בעקלהום מליח יקדרו יעארפו האד סי כאמל והשם ברוך הוא יחזירנו למוטב אמן כי״ר:

ופשוט הדבר ברגע שבן האדם מקבל עליו את עול המצוות של השי"ת, לבטח ירחם עליו ויקל עליו את הצער שבא עליו ….עלינו להאריך בדברים האלו יותר, כיוון שכל מי שעינו בראשו יוכלו לדעת את כל הדברים האלו והשם בקוך הוא יחזירנו למוטב אמן כן יהי רצון…..

וקדושת רבי אלעזר בן רבי שמעון די רינא פהאד למעשה מה ענדהא שיעור כמעט פחאל נביא ממש די כאן יכזר לחואייז נעלמים בעיניה ממש פחאל די הומה קדאמו ובפרט האד לחאזה אלכרייא די שאף בעיניה וקאל להאדאךּ ליהודי צדיק די דרבו לנוי תעבי האד לכניסה דדהב די סרק לגוי לבן ליהודי ושמו שמעון וקוללו פקריב יזי פחאל די כתבנא ־

וקדושת רבי אלעזר בן רבי שמעון שראינוהו במעשה הזה , ואין לזה שיעור ודומה הדבר כמעט כמו הנביא שראה דברים נעלמים בעיניו הוא, ממש כאילו היו מונחים לפניו, ובפרט במעשה האחרון שראה במו עיניו ושח ליהודי הצדיק שהיכהו הגוי , קח את השקית הזו של זהב אשר הגוי גנב אותה מיהודי ושמו שמעון ואמרו לו שבקרוב ימגע כפי שכתבנו…..

האד סי מן לקדושה דלעין די הייא מקדשא כטר מן שיעור קדר ישוף ע״ה לחואייז נעלמים כפי קדושת העין ואפשר הייא די קאל פי דוד הע״ה עם יפה ׳עינים וטוב רואי פירושה די זכא באס יתשמא יפה עינים דהיינו די קדש לעינים דיאלו יזכא יכזר מליח כטר מן נאס כאמלין לחוואייז דלקדושה עליה קאל וטוב רראי ויזי מליח דקדוק כלמת עם חב יקול מעא למדה טובה די הייא יפה עינים יזכה למדת וטוב רואי לראות בקדושתו כל העניניפשיש בעולם סוף דבר בנאדם די הווא בעקלו ישוף פלחוואייז די הומה דלמצוות ותורת אלדים חיים: …

וכל זה מקדושת העין שהיא מקודשת יתר על המידה יכל לראות דברים נעלמים כפי קדושת השעין ואפשר מה שאמר דו עליו השלום עם יפה עיניים וטוב רואי פירושה שזכה להקרה יפה עיניים דהיינו שקידש את עיניו ויוכל להתבונן יתר מאשר האנשים האחרים דברים של קדושה אמר וטוב רואי והנה אכן דקדוק המילה מתואם הוא, הווה אומר עם מדה טובה שהיא יפת עיניים יזכה הוא למדת וטוב רואי לקראות בקדושתו כל העניינים שיש בעולם…..סוף דבר בן אדם שעיניו בראשו יראה בדברים שיש בהם מצוות ותורת אלוהים חיים……

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 227 מנויים נוספים
מאי 2014
א ב ג ד ה ו ש
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

רשימת הנושאים באתר