ארכיון יומי: 6 בדצמבר 2022


אלעד פורטל-החכם השלם-פרקי הגות, הלכה מנהג וציונות מתורתו של רבי יוסף משאש זלה"ה

מהדורת "מים חיים" החדשה

נינו של היו״ם – הרב אריאל אלקובי, ערך ופרסם בשנת התשע״ח (2018) מהדורה מיוחדת של שו״ת ״מים חיים״ בארבעה כרכים ובהם כלל כתביו ההלכתיים של רבנו, הן פסקים שפורסמו והן פסקים שראו אור לראשונה ע״פ הסדר הבא:

 1. מים חיים ח״א – כמו כרך א׳ של מים חיים כפי שפרסם רבנו בעצמו.
 2. מים חיים ח״ב – כלל התשובות מחלק או״ח שנדפסו בספר ״מים חיים״ ח״ב בעריכת הרב דיין, בצירוף תשובות בנושא או״ח שנלקטו מתוך ״אוצר המכתבים״ ו״נר מצוה״.
 3. מים חיים ח״ג – ״מים קדושים״ כלל התשובות מחלק יורה דעה שנדפסו בספר ״מים חיים״ ח״ב בעריכת הרב דיין, בצירוף תשובות בנושא יו״ד שנלקטו מתוך ״אוצר המכתבים״, ובנוסף הובא כל הספר ״זבח תודה״.
 4. מים חיים ח״ד ־ ״מים טהורים״ כלל התשובות מחלק אבן העזר שנדפסו בספר ״מים חיים״ ח״ב בעריכת הרב דיין, בצירוף תשובות בנושא אה״ע שנלקטו מתוך ״אוצר המכתבים״, ובנוסף הובא כל הספר ״גרש ירחים״. לכרך זה צורף גם החלק החמישי ״מים קרים״ כלל התשובות מחלק חושן משפט שנדפסו בספר ״מים חיים״ ח״ב בעריכת הרב דיין יחד עם חיבור ״משפטי השררה״, בצירוף תשובות בנושא אה״ע שנלקטו מתוך ״אוצר המכתבים״, ובנוסף הובא כל הספר ״שבט סופר ועט סופר״.

לאורך כל הסדרה מופיעות הערות העורך (הרב א. אלקובי), מפתחות ומראה מקומות תחת קובץ שנקרא ״יד יוסף״.

סך כל היצירות שכתב היו״ם – שלושים ושלוש, ע״פ מניין זה: מים חיים; תפארת בנים אבותם; מים קדושים; מים טהורים; מים קרים; משפטי השררה; אוצר המכתבים; דברי הימים למקנס; יו״ם ליו״ם; דברי ימי תלמסאן; נחלת אבות; נר מצוה; זבח תודה; לחם תודה; נהג ולך; כף קטנה; מעשה רב; אצבע קטנה; יד יוסף; ערך קטן; גרש ירחים; ויזכור יוסף; בגדי ישע; מנחת יוסף; מגד שמים; יוסף לקח; פלגי מים; די השיב; מרו את רוח קדשו; שירת הי״ם; שבט סופר ועט סופר; מגן אברהם; אבני זכרון.

מלבד כתיבת ספרים, פרסם היו״ם עשרות הסכמות לספרי קודש מגוונים. ברוב הסכמותיו ניתן למצוא, מלבד שבחי הכותב, גם רעיונות דרשניים והלכתיים שהופכים את ההסכמה לבעלת משמעות עצמית בלתי תלויה. להלן רשימה של ספרים נבחרים עליהם כתב היו״ם הסכמות מיוחדות:

 1. עת מלחמה ועת שלום, הרב יצחק מרעלי, אלג׳יר, התרפ״ט -1929
 2. דברי שלום, הרב שר שלום משאש, מקנס, התש״ה (1945).
 3. קרן לדוד, הרב דוד הכהן סקלי, מקנס, התש״ז(1947).
 4. פרחי כהונה, הרב מסעוד הכהן, קזבלנקה, התש״ח (1948).
 5. חיי עמרם, הרב עמרם אלבאז, מקנס, התש״ט(1949).
 6. יד רמ״ה, הרב רפאל מאמן, ג׳רבה, התש״ט(1949).
 7. די השב ואם למסורת, הרב שלמה בירדוגו, מקנס, תש״י(1950).
 8. מזרח שמ״ש, הרב שלום משאש, קזבלקה, התשכ״ב(1962).
 9. ראש משבי״ר, הרב משה בירדוגו, לוד, התשע״ו(2016).

הספד שכתב רבה של ירושלים

רבנו היו״ם היה בן דודו של צדיק יסוד עולם, הרה״ג רבי שלום משאש זלה״ה, רבה הראשי של מרוקו ולימים רבה הראשי של ירושלים וראב״ד. מחבר הספרים: שמ״ש ומגן, תבואות שמ״ש, בית שמ״ש, וחם השמ״ש, מזרח שמ״ש ועוד.

כך כתב רבי שלום משאש על היו״ם:

עצור במלין בל אוכל לבא בארוכה בשבחי המאור הגדול המחבר הזה.מזה בן מזה. פאר משפחתנו. יוסף עינינו. המפורסם בכל תפוצות ישראל. כמוהר״ר רב הוד יוסף משאש זצלה״ה. אסתפק במלים קצרות שאמרתי זה שנתיים בהספדו של צדיק בפני קהל רב. כי בסילוקו נכבה אור גדול.

אחד מן הרמתיים. מזוקק שבעתיים. סבא דמשפטים. מבני עליה מעטים. עטרת זהב גדולה. משיירי כנסת גדולה. כמלאך האלהים זיו פניו ותוארו.

נזר ישראל ופארו. הרב הגאון. מעוז ומגדול. הדיין. החריף. הפסקן. הלמדן. המתמיד. המורה. המטיף. הדרשן. המשורר. הסופר המובהק. המליץ הגדול. הצייר. הדווקן ומסודר בכל ענייניו גשמיים ורוחניים. חמשים שנה שפט את ישראל. רב פעלים מקבציאל. בחיבוריו הרבים הגביר חיילים. שואלים אותו בכל מקום ומשיב על כל קוץ תלי תלים. בתנ״ך. בבבלי ירושלמי. בהלכה באגדה במדרש ובפוסקים. ביודעו ומכירו לילה כיום יאיר. לא ביטל אף רגע מן התורה והעבודה. והיד כותבת בור סיד שאינו מאבד טיפה. כל ימי היותו. דרש דרש בקהלתו. מדי שבת בשבתו. שם ראיתי את הלחץ בנות צעדה עלי שור לראותו. ולשמוע אמרותיו המתוקים המושכים את הלב. וימצא יוסף חן. תמיד התאמץ להליץ טוב על ישראל. גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב. עוד יוסף חי.וזכרו לא יסוף מזרע ישראל.

(הסכמה לספר אוצה״מ ב)

מיוסף ועד יוסף

חכמים רבים וגדולים היטיבו לתאר את דמותו ותאריו של רבנו הגדול היו״ם. להלן מספר ציטוטים נבחרים מחכמי ישראל:

מרן הרב כמוהר״ר עובדיה יוסף זצ״ל:

פעולת צדיק לחיים הוא הרב הגדול, מעוז ומגדול, טובינא דחכימי, מרגניתא דלית לה טימי, ראב״ד מקודש, חכם לבב ואמיץ כח, שמו נודע בשערים, כמהר״ר יוסף משאש זצ״ל. הרב הראשי וראב״ד לחיפה והמחוז.

(הסכמת הרב עובדיה יוסף זצ״ל לספר ׳גרש ירחין)

כמוהר״רמשה מלכה זצ״ל:

ואני סומך על שכלו הזך ועל הגיונו הבריא של הגאון ז׳׳ל, שלא יוציא מתחת ידו דבר העומד להסתר, כי רב הוא וגדול כוחו בפסיקה ההלכתית ומי כמוהו מורה, וזיל קרי בספרו מים חיים ח״א וח״ב ותראה איך הוא מגלה עמוקות וחושף מקורות, עוקר הרים ומגיד מישרים

(והשיב משה, סי׳ ה).

כת׳׳ר שואל האם רבני מרוקו קבלו את דעתו, בודאי לא כולם, אלה המעדיפים כוחא דהתירא העריצו אותו, וכל מה שכתב קדוש הוא בעיניהם, ואלו המתחסדים אוהבי החומרות לא נהגו כמותו, וכך היא המידה בכל דור

(והשיב נושה, סי' לה).

הרה״ג כמוה״ר יוסף משאש זצ״ל הוא פוסק גדול מוסמך ומכובד, ומי שהגיד לך שאין סומכין על דבריו, שקר דיבר ועתיד ליתן את הדין

(והשיב משה, סי' מט).

כמוהר״ר דוד שלוש זצ״ל:

על המנוח הרב יוסף משאש ז״ל נוכל לומר שהיה נר ישראל בהפצת התורה בעיר תלמסאן בעיר מקנס, ספרו ״מים חיים״ יעיד על התשובות הרבות שהשיב לשואליו, והדריך את העם בתורה ויראת שמים, ביהכ״נ שלו בעיר מקנס היה מלא בכל שבת מפה אל פה מאנשים שצבאו עליו לשמוע דברי הלכה ואגדה תורה ומוסר מפיו. עמוד הימני בעבודת ה׳ הטהורה והזכה ללא כחל וללא סרק, בענותנותו ותומתו ביושרו וצדקתו,ויחד עם זה היה פטיש החזק להוכיח בשער לחכמים בעיניהם אשר חשבו לפגוע בחז׳׳ל ובתורתם.

(משכיל לדוד עמי קסא)

כמוהר״ר דוד משאש זצ״ל:

ובבואי לדבר על רבנו הגדול זלה״ה, לא ידעתי במה אפתח ובמה אכנהו,

אם בקדושה וטהרה, הוי אדון קרו לו, כל העם עונים מקודש לעומתו. אם בפסיקת ההלכות, מי כמוהו מורה. אם באגדות, הן ידוע לכל כי גדול הדרשנים בדורו היה. אם בדיינות, הן שמו יצא לפניו כרועה קהילות ישראל בתלמסאן, מקנאס וחיפה ת״ו. ואם היותו מחבר, הלא מקומו שמור לו בין גדולי המחברים. כי בכל תחומי התורה ידו הדה, אם בשירה ומליצה, הלא מראש ידוע לכל כחו המופלא בהגיון ומליצה ובנועם שיריו היקרים והמופלאים שבאו ונדפסו בפתחי ספריו ובהקדמותיו היקרות לשאר מפרי החכמים, כי רבינו יוסף זצ״ל היה איש האשכולות במלא מובן המילה, איש שהכל כלול בו, כליל החכמה והמדעים, כליל הבינה,

כליל באהבה וחיבה, הן כל אנשי הערים שהיה בהן ומחוצה להן כשזוכרים את שמו המה יתנו, המה יפארו את מעלותיו. כי איש פלאי היה, ועם כל מעלותיו הרבות, המאירות וזורחות כאור השמש, עוד היה מגלה טפח ומכסה טפחיים, ולכן יהא זה מן הקושי לבא ולתאר בשרד את מעלותיו, אך לכבודו אמרתי אוחילה לדבר ויהי מה, ואהי כמציץ בין החרכים. גדלותו בתורה ובכל חכמה, היה גאון עצום בכל מכמני התורה, כי היה בקיא בכתבי הקודש עד להפליא, וכן דברי המשנה והתלמוד והראשונים היו מונחים אצלו כמאן דמנח ליה בכיסתא, וכל ספרי הפוסקים היו חרותים לו על לוח לבו, זאת לבד מגדלותו בחכמת המליצה, הדקדוק והשיר, וגם מספרי החקירה האלהית לא הניח ידו, כאשר יראה כל מי שמציץ מעט בספריו הקדושים, איך הם מלאים מזן אל זן, וגדושים בידיעות מפליגות בכל תחום וענין. צא וראה לדוגמא את ספרו הגדול אוצר המכתבים, שיש בו ידיעות מופלאות בפשטי לשון הכתובים, בסוגיות עמוקות ועמומות בש׳׳ס ופוסקים, בקושיות והויות דאביי ורבא, ולכל קושיא בדברי הש״ס והפוסקים הוא עונה בצורה מופלאה, ושוטח הדברים כשמלה, שמורה בכל וערוכה, עד שכל חיך מעדנים תמצא.

(דברי פתיחה הרב דוד משאש לאוצר המכתבים ח״א מכון"כתר שלום״)

כמוהר״ר שלמה משה עמאר שליט״א:

ויהי איש אחד מן הרמתים, הוד פניו מאיר עינים, דומה כמלאך מן השמים, מראהו מתוק ומאיר עינים, זיו אורו מזוקק שבעתים, חן ה׳ עליו מלוא חופנים, טהור וזך ונקי כפים, נועם מדותיו כזהב פרויים, מרוקם משובץ בעדי עדיים, וכל רואהו שואל, הזה מחניים. פני משה כפני חמה, האשל אשר ברמה, יוסף דעת יוסף חכמה, על אחת כמה וכמה, האירה פניו בעצמה, שם ניצבה גם קמה, תורתו תורה תמימה, עטפה וחנונא בהינומא, יפה כלבנה ברה כחמה, שלם הוא ומשנתו שלמה, יראתו זכה ותמה, מושרשת בנשמתו פנימה, הוא מוצב ארצה וראשו השמימה.

הוצק חן בשפתותיו, בהם הביע את דעותיו, בשיעוריו ודרשותיו, אמריו ורעיונותיו, וכל שומע אמרותיו, נרגש מאוד יקרותיו, לטעום מתיקות פירותיו, צוף דבש יזל מאורותיו, בין כוכבים עליותיו, ברכות שמים הם ברכותיו, חובק דורות עולם בזיכרונותיו, ימות עולם מקופלים באגרותיו.

האדם הגדול בענקים, בנן של קדושים וצדיקים, שמו נודע בין גדולי הפוסקים, אשר בחכמת התורה מעמיקים, צוללים במעמקיה ולא שבים ריקים, תורתם שלמה לא לחלקים, יעלו שמים ירדו תהומות לעמקים, להעלות פנינים מזוקקים, תורת ה׳ משחקים, וכולם שומעים ומשתוקקים, נאלמים ומרותקים, כי אורות התורה עלי לבו חקוקים,

והוא מעביר שמועה מן המעתיקים. מגדולי הגאונים בדורו, זיוו והדרו, משוש העולם ומאורו, מורנו ורבנו ועטרת ראשנו, כקש״ת רבי יוסף משאש זללה״ה. מגדולי חכמי ודייני מרוקו בדורות האחרונים, והרב הראשי וראב״ד מקודש בעי׳׳ת חיפה ת׳׳ו.

(דברי פתיחה של הרב שלמה משה עמאר שליט״א לנחלת אבות ח״א ענז׳ טו)

אלעד פורטל-החכם השלם-פרקי הגות, הלכה מנהג וציונות מתורתו של רבי יוסף משאש זלה"ה

עמוד 34

Sur les pas d’Andre Chouraqui a la decouverte d’une "terre inconnue

Sur les pas d’Andre Chouraqui a la decouverte d’une "terre inconnue"

 

Ce texte s’adresse a ceux qui n’ont pas (encore) eu le loisir de lire les 600 pages de l’ouvrage d’Andre Chouraqui « Histoire des Juifs en Afrique du Nord ». Cet ouvrage  raconte l’exil des Juifs au Maghreb, vecu durant pres de trois millenaires, exil qui s’acheve en quelques decennies avec l’accession du Maroc, de l’Algerie et de la Tunisie à l’independance, coincidant avec la resurrection de l’Etat d’Israel.
 
 
« Qui sommes-nous ? D’ou venons-nous ? »


Telles etaient les interrogations d’Andre Chouraqui enfant, eleve du lycee d’Oran de 1917 à 1935, questions qui demeuraient sans reponses : aucun historien ne s’etait penche sur cette minorite juive vivant dans un ocean berbere et arabe, mais presente au Maghreb  avant la conquete romaine et l’invasion arabe.


Pour combler cette lacune, Andre Chouraqui a ecrit  ce livre, publie pour la premiere fois en 1985 et reedite en 1998. L’auteur nous confie qu’il a parcouru la region a la recherche d’archives disseminees sur un immense territoire, etendu  de la Mediterranee a l’Atlantique et se prolongeant au sud par le desert du Sahara.


Les recits d’historiens romains, arabes, hebreux, espagnols sont parfois contradictoires et certaines de leurs affirmations   paraissent    invraisemblables. Andre Chouraqui  s’efforce de distinguer la realite historique des mythes et des legendes.
Tâche delicate  dont il mesure la responsabilite :


« Aussi n’est-ce pas sans trembler que l’on devient historien d’un tel passe, d’autant plus qu’il constitue sur les tables de l’humanite et sur celles meme d’Israel une terra incognita », ecrit-il dans les premieres pages de son ouvrage, devenu un ouvrage de reference.
 
 
Pour donner une idee de son  contenu, nous repondrons aux  sept questions que se posent les descendants des Juifs d’Afrique du Nord.

 
 
1- Quand les Juifs se sont-ils implantes en Afrique du Nord ?
 
 
Les origines   sont multiples, les premiers flux migratoires remontent   a  l’antiquite, les derniers   au XVeme siecle.

 La premiere vague serait venue du Proche-Orient : avec les Pheniciens, originaires  de Tyr  des « colons » juifs auraient participe à la fondation de Carthage en 813 avant J.-C. puis au developpement de l’Empire carthaginois, jusqu’ a sa destruction par les Romains en 146 avant J.-C.


La deuxieme vague   aurait fui  la Judee après l’invasion perse et la destruction du premier temple par le roi Nabuchodonosor  en 586   avant J.-C.


La troisieme   est liee a  la guerre des Juifs contre les Romains  marquee par la destruction du deuxieme temple  en 70 apres J.-C. Les conditions de vie precaires, la misere, la famine, l’insecurite, avaient contraint de nombreux Juifs a essaimer sur tout le pourtour mediterraneen, ou ils seront rejoints par des milliers de combattants prisonniers devenus esclaves des Romains.


Les quatrieme et cinquieme vagues   sont venues d’Espagne apres la reconquete de la peninsule iberique par les Chretiens : en 1391 apres des massacres en  Castille, en Aragon et aux Baleares, puis  un siecle plus tard en 1492 a la suite du  decret d’Isabelle la catholique donnant le choix entre l’expulsion, la conversion au catholicisme ou le bucher.
 
 
2- Qu’en est-il de la conversion des Berberes au Judaisme ?
 
 
Le proselytisme juif a ete autrefois  une realite :   plusieurs tribus berberes se sont converties au judaisme, mais nombre de ces berberes fraichement judaises adopteront la religion des conquerants islamiques.


La  Kahena, reine berbere convertie au judaisme,  qui dirigea le tres ephemere royaume berbere, menera la lutte contre les Arabes à la tete de guerriers juifs et berberes. Elle succombera devant les forces ennemies, mais ses deux fils se convertiront a l’islam et avec 12000 cavaliers berberes partiront a l’assaut  de l’Andalousie.
Le nombre de Berberes judaises  demeures juifs est impossible a chiffrer.
 
 
3- Qui a gouverne l’Afrique du Nord durant ces trois millenaires, et quel etait le statut des Juifs sous ces differents regimes ?
 
 
Du temps de Rome (de 146 avant J.-C. à 430  apres J.-C.), après une ere de tolerance, les persécutions ont repris avec la christianisation de l’Empire.
Fermons vite  une  parenthèse d’un siecle, l’ere des Vandales, barbares venus de Germanie, qui auraient ete plus deletere pour les Chrétiens que pour les Juifs.
Avec Byzance (533- 642) les Juifs sont a nouveau victimes des persecutions chretiennes.


Le règne de l’islam  débute en 642. Il a été longtemps celui   d’une mosaïque de dynasties arabes puis  le Maghreb est tombé aux mains  des Turcs de l’Empire ottoman à partir du   XVème siècle.
 
 
«  La survie des Juifs pendant leurs exils en pays musulman et en Europe constitue un miracle non moins important que leur sortie d’Egypte sous la conduite de Moïse ». Cette phrase citée  par André Chouraqui  n’a pas été écrite au XIXème ou au XXème siècle comme on pourrait le croire : son auteur est un théologien juif du XIème siècle, ce qui en dit long sur la condition des Juifs en Afrique du Nord et  en Europe entre le septième et le onzième siècle. Le jugement de ce théologien  demeure   vrai sur une période encore plus longue, jusqu’en 1830, soit 21 siècles sous le joug islamique!
 
Cette survie s’explique aisément lorsque l’on sait que le sort des Juifs était différent suivant les périodes ou les dynasties, la pire ayant été celle des Almohades
 

 « Ce qui, à un moment déterminé est vrai pour les Juifs du royaume de Tlemcen, est contredit au même moment pour ceux de Tunis, de Kairouan ou de Marrakech », comme nous le rappelle André Chouraqui.
 
Le statut de dhimmi, et ses humiliations, statut  de sujets  chretiens et juifs beneficiant d’une protection  pour etre autorises à vivre en Terre d’Islam, etait  appliqué de facon plus ou moins stricte. La djizzya était un tribut apporte annuellement par le représentant de la communauté juive en échange d’une… gifle. Ici ou là se sont déroulés des pogroms, mais ces explosions de violence n’étaient pas planifiées ;  elles consistaient plus en  pillages qu’en massacres ou en  conversions forcées.
 
La ghettoïsation dans les mellahs du Maroc, qui comportait  des avantages et des inconvenients pour leurs habitants, n’etait pas perçue comme une mesure coercitive, mais, avec la surpopulation, les conditions de vie y etaient devenues epouvantables.
 
 
Et  l’on comprend que la conquete de l’Algerie par la France en 1830 et l’instauration d’un protectorat sur la Tunisie en 1881 et le Maroc en 1912 aient ete considerees par les Juifs comme une liberation : elles mettaient fin à 21 siecles de « dhimmitude » et constituaient  une ouverture vers la modernite.
 
De plus le decret Crémieux. (octobre 1870) accordait la  citoyenneté française  à tous les Juifs d’Algérie. Ce décret qui avait déclenché la colère des  antisémites, particulièrement virulents au moment de l’affaire Dreyfus, a été abrogé sous le gouvernement Pétain (octobre 1940) et il fallut attendre 1943 et le gouvernement de Gaulle pour que les droits des Juifs soient rétablis
 
En 1962 les Juifs d’Algérie ne pouvaient prendre le risque de devenir les sujets d’un Etat arabe et n’ont pas eu d’autre choix que de quitter leur terre natale, tout comme leurs coreligionnaires de Tunisie et du Maroc.   
 
 
 4- Des Juifs  d’Afrique du Nord se sont-ils convertis à l’islam ?
 
 
Des conversions forcées  ont eu lieu, mais il semble qu’elles aient été limitées à certaines périodes, notamment au cours de la dynastie des Almohades.
 
Le sentiment de communautés dispersées d’appartenir au même peuple a constamment prévalu, mis à part les conflits ou plutôt les rivalités entre autochtones et nouveaux arrivants d’Espagne sur des questions de rite religieux.
 
 
5- En quelles langues s’exprimaient-ils ?
 
 
L’hébreu n’a plus été la langue parlée, mais il est demeuré la langue de la prière et des livres religieux. Les langues parlées ont été l’arabe, le judéo-arabe, le judéo-berbère, le judéo-espagnol puis le français.
 
 
6- Ou vivaient les juifs d’Afrique du Nord  et quelles etaient leurs professions ?
 
 
Certains etaient des citadins, d’autres des ruraux sedentaires ou semi-nomades,  quelques uns, dans le sud tunisien ont ete des  troglodytes.
 Ils etaient commercants,  artisans, cultivateurs dans des proportions sans cesse fluctuantes ;  avec la presence française, de nombreux Juifs ont exercé des professions libérales ou sont devenus fonctionnaires de la République.
 
 
7- Que sont devenus les Juifs d’Afrique du Nord ?
 
 
A l’accession de l’Algeie, du Maroc et de la Tunisie  à l’independance, une infime proportion de Juifs est demeuree au Maghreb : la majorite a quitte l’Afrique du Nord pour se rendre en Israel, en France, au Canada…, mais nombre de Juifs ont fait leur alya apres une etape plus ou moins longue en France ou outre Atlantique.
Avec le retour en Israel, « la boucle est bouclée », les Juifs d’Afrique du Nord sont revenus, après un long exil, sur la terre de leurs ancetres.
 
 
Erudition, impartialite, rigueur, tels sont les termes qu’inspire la lecture de « L’histoire des Juifs en Afrique du Nord », fruit d’un travail considerable de l’auteur aide par des chercheurs,  Mme Colette Guigui et M. Gabriel Barel,  qui ont contribue a reunir, a traduire et a analyser la riche  documentation sur laquelle s’appuie l’historien.
 
 
Notes : André Chouraqui, né en 1917 à Aïn-Témouchent, nous a quittés en 2007, à l’âge de 90 ans, au terme d’une vie exemplaire : ce juriste de formation  a ete l’auteur de traductions de la Bible et du Coran, de poesies et de nombreux ouvrages, parmi lesquels sa celebre autobiographie « L’amour plus fort que la mort ».
 
 
Il a fait son alya en 1958 ; en 1965 il a ete elu vice maire de Jerusalem.
Il existe une association des amis d’Andre Chouraqui vouee à perpetuer sa memoire.
 

 
Source : Paul Benaïm pour Guysen International News – Mardi 20 juillet 2010

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 200 מנויים נוספים
דצמבר 2022
א ב ג ד ה ו ש
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

רשימת הנושאים באתר