ארכיון יומי: 19 באוגוסט 2013


הפזורה היהודית ספרדית אחר הגירוש

הפזורה היהודית הספרדית אחרי הגירוש –

מיכאל אביטבול – יוסף הקר – ראובן בונפיל – יוסף קפלן – אסתר בנבסה

מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל.גירוש ספרד 5

מרשימת קהלי אדירנה, כמו גם מרשימות קהלים אחרים מן המאה ה-17, ברור שתהליך ההתפלגות של הקהלים אינו רק תולדה של התפצלותם לשניים או שלושה קהלים חדשים, תופעה הרווחת במאה ה-16, אלא יש התארגנויות חדשות גם כתוצאה מהגירה פנימית באמפריה.

הגירה זו הייתה לפרקים מרצון ולפרקים מאונס. מכאן פשר הופעת קהלי איסטמבול ובודין באדירנה או יוצאי סלוניקי ברודוס במאה ה-16. מעתה ההתארגנות מתבססת גם על מוצא משותף בתוך האימפריה. תופעה זו בולטת במיוחד בצמיחתה של הקהילה הגדולה של איזמיר במאה ה-17.

קהילה זו, שנוסדה בסוף המאה ה-16, נבנתה מן ההגירה הפנימית באימפריה. עם צמיחת המקום והפיכתו מעיירה לנמל ומרכז מסחרי פורח, הגיעו לעיר יהודים רבים מטיריה וממָניסה, אשר בסביבתה הקרובה של איזמיר, אך גם מסלוניקי, מאיסטנבול וממקומות אחרים באימפריה. וכן הגיעו אליה אנוסים שיצאו מפורטוגל. ואכן, רוב קהלי איזמיר אינם מיוסדים על בסיס המוצא מחצי האי האיברי, כפי שמעידים שמותם : בקיש, נווה שלום, פורטוגל, פינטו, גבֶרֶת, אַלגַזי, אורחים, במקביל לתהליך זה נתהווה תהליך אחר כבר ברבעים השני והשלישי של המאה ה-16.

קבוצות שלא היו מרוצות מן הקהל שלהן פרשו בקבוצות גדולות או קטנות. יש מהן שיסדו קהלים לעצמן ויש שהצטרפו לקהל אחר, שחבריו היו בני מוצא שונה. על ידי כך ועל ידי נישואים עם יוצאי ארצות ערים אחרות, נוצרה מציאות של קהלים מעורבים, אף ששמות קהלים אלה אינם משתנים עד המאה העשרים.

בתהליכי ההגירה וההתארגנות של יוצאי חצי האי האיברי באימפריה ניכרו כמה שלבים. בשלב ראשון, הגירה אל האימפריה והתיישבות בערים הראשונות ולאורך החופים, בנמלים ובערים בעלי חשיבות כלכלית. בעיקר מסחרית.

השלב השני, חדירה פנימה לתוך הבלקנים ולתוך אנטוליה, היהודים התיישבו בערים ובעיירות שלרוב התרוקנו מתושביהן היהודים הביזנטים, עקב העברתם ההמונית של אלה לאיסטנבול בשנות השישים והשבעים של המאה ה-15, לשם יישובה של עיר הבירה החרבה, במקביל לשלב זה, ובעיקר בלב השלישי, הייתה תופעה של הגירה פנימית בתוך האימפריה והגירה מבוקרת של אנוסים מפורטוגל ויהודים מאיטליה ומאשכנז לאימפריה. הועתק לפורום 19/11/07

ההגירה הפנימית הייתה מונעת על ידי מספר גורמים.

1-     היא נוצרה על ידי הגליות של יהודים ממקום למקום בגלל מדיניות הקולוניזציה של השלטונות, כך למשל הועברו 150 משפחות יהודיות מסלוניקי לרודוס לאחר כיבוש רודוס ב-1523, לשם יישובה, והודי בודה – הונגריה -, הועברו אחר 1526 לכמה ערים ועיירות באימפריה, ועקב כך נוצרו קהלים של וצאי האימפריה על בסיס המוצא שלהם בספרד או בפורטוגל.

2-     היא נוצרה עקב קשיים ומשברים כלכליים, תנאי תברואה ירודים, צפיפות דיור וקשיי פרנסה במקום התיישבותם הראשון. גורמים אלה הביאו יהודים רבים, א. להגר אל מרכזים עירוניים חדשים או ומצליחים יותר, זו למשל סיבת ההגירה הגדולה מסלוניקי ואיסטנבול לאיזמיר בסוף המאה ה-16 ובראשית המאה ה-17. ב. להגר ממרכזים עירוניים גדולים אל ערי שדה ועיירות, למשל, הגירת יהודים מסלוניקי ומאדירנה אל פנים הבלקאן.

   או הגירת יהודים מאיסטנבול אל ערי אנטוליה. ג. להגר אל מרכזים שבהם יש פעילות כלכלית ותנאי מיסוי נוחים יותר, מירושלים, מדמשק וממקומות אחרים אל צפת המתפתחת ברבעים השני והשלישי למאה ה-16, מלפָאנטו לפָטרַס בייון ועוד הרבה, ומצפת לדמשק, ירושלים, עזה ועוד, עם פרוץ המשבר בה בעשור האחרון למאה ה-16 ובראשית המאה ה-17.

3-     היא נוצרה גם עקב עליית קרנו של מקום מסיבות כלכליות או דתיות, התגברות קדושתו או צמיחת מרכז דתי בתוכו, הגירה מרחבי הבלקאן לסידרוקפסי ומכל רחבי האימפריה לאיזמיר מסיבות כלכליות, ומכל רחבי האימפריה לארץ ישראל בכלל ולצפת בפרט, משנות העשרים למאה ה-16, מסיבות דתיות.

4-     גורם נכבד לעזיבת מקום היו גם תנאם אקלימיים ירודים ותכיפותן של מגפות. אם בשלב ראשון היו המהגרים פחות בררנים וביקשו להאחז בכל מקום שבו הפרנסה אפשרית, הרי לאחר מכן שינו את החלטתם על פי תנאי המקום , כך למשל בקָווָלָה שביוון, ועוד. 

יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו

יחס דבדו החדש. הצב"י אליהו רפאל מרציאנו

הקדמה.

וַיִּתִילְדוּ על משפחותם לבית אבתם – במדבר א', י"ח. מפרש רש"י במקום : " נצטוו לביא ספרי יחוסיהם. עוד בשחר ימי עמנו צויינה אם כן חשיבותם של ספרי יחוס המשפחה, ובמסכת אבות פ"ו, משנה ו' : גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות שהמלכות נקנית בשלושים מעלות והכהונה בעשרים וארבע והתורה בארבעים ושמונה דברים ואלו הן, התלמוד. 

משפחת בוקעבא

משפחה נכבדה מוזכרת בכתבי הקהילה. אברהם, חיים, אהרן, מרישא

המנוח הצדיק ר׳ אברהם הי״ד ודם זרעיותיו נפטר בלא זרע בר מינן.

היקר, ענוותן כהלל, זריז ועמל במלאכתו, להתפרנס מיגיע כפיו, מוקיר בני תורה, משכים ומעריב הצדיק ר׳ חיים הכהן הנד הוליד: יצחק, אליהו, אברהם, שלמה, דוד, יוסף, חנינא, מרימא.

המנוח יצחק, המנוח אליהו, המנוח דוד בני ר׳ חיים הנד נפטרו בלא זרע ב״מ.

הנכבד, איש עמל ועבודה, מתפרנס מיגיע כפיו, רודף צדקה וחסד, עניו ותם הצדיק ר׳ אברהם הכהן הנד הוליד: חיים, עליזא, נונא, טובה, שרה, אסתר.

הזקן הבשר, נהנה מיגיעו, משבים ומעריב, הולך בתום, גומל חסדים, ר׳ שלמה הכהן הנד הוליד: יצחק, סתירא, רבקה.

איש צדיק, שלם במדות, ענוותן ושפל ברך, הצדיק ר׳ יוסף הכהן הנד הוליד: יוסף, עליזא.

הזקן הכשר, מנא דכשר, נקי טהור כפים, ר׳ אהרן הכהן הנד הוליד: יהודה, דוד, רחמים, שמעון, קמירא, נונא.

גברא רבא, צדיק תמים, מתפרנס ונהנה מיגיעו, ר׳ יהודה הכהן הנד הוליד: שמואל, יהודה, משה.

הנכבד, חי מעמל עשר אצבעותיו, גומל חסדים, הצדיק ר׳ דוד הכהן הנד הוליד: אהרן, סאעודא, מאחא.

המנוח ר׳ רחמים הכהן הנד נפטר בלא זרע ב״מ.

הצדיק, שמן תורק, משכים ומעריב, אוהב שלום, אוהב את המלאכה, ר׳ שמעון הכהן הנד הוליד: ר׳ אהרן, יצחק, אסתר, קמירא, מרימא.

 

משפחת לקנוש

משפחה רמה המוזכרת באגרת יחס פאס עמי 137. רבינו יעקב אביחצירא ז״ל התעכב באיזור דברו והיה מנוע מסיבת גשמים ושלגים מלהגיע לדבדו, הדבר נודע לבני הקהילה והם שלחו לפניו איש ממשפחת כהן דלקנוש, שאיש כבר היום לא זוכר את שמו! אך זוכרים אותו בכינויו ״לעוו׳ג דלקנוש״, והוא סייע בידי הרב להגיע למחוז חפצו.

הזקן החסיד, שפל ברך; ירא ה׳ ושלם, ר׳ יוסף הכהן דלקנוש: שלמה, יהודה, סתירא.

החסיד מזכה הרבים בנכסיו, הקדיש בית לחברת רשב״י, חי ומתפרנס מיגיע כפיו, מוקיר התורה ולומדיה, הזקן הכשר ר׳ שלמה הכהן הנז׳ הוליד: ר׳ יצחק, רחמים, מרימא, מאחא, עווישא.

אין פרטים אודות בניו של ר׳ יהודה הכהן הנז׳.

בן איש חיל, גזע ישישים, הולך תמים ופועל צדק, יראת ה׳ היא אוצרו הצדיק ר׳ יצחק הכהן דלקנוש הוליד: אברהם, סעדיה, אסתר, זהירא.

המנוח ישר ותם, מתפרנס מיגיע כפיו בעל צדקות ר׳ אברהם הנז׳ הוליד: אליהו, שלמה, משה, חנינא, מאחא.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 229 מנויים נוספים
אוגוסט 2013
א ב ג ד ה ו ש
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

רשימת הנושאים באתר