ארכיון יומי: 27 במאי 2016


בס"ד מוסר בלערבי פרשת בהר סיני-בערבית יהודית תוניסאית…..

בס"ד    מוסר בלערבי פרשת בהר סיניתוניסיה-רבניה

פלפרשה מתאע הזמעה האדי בהר סיני. פיהה 7 מצוות עשה.ו17 מצוות לא תעשה. מצוות עשה המאן. 1] באש לבית דין יחשבו 7 מראת 7שנין ויעמלו יובל 2] באש לבית דין יטלקו בשופר פי כפור מתאע ליובל 3] באש לבית דין יקדשו לעאם ל50 .אלי הווא ליובל 4] באש לבית דין יחכמו לחכומאת מתאע לביע ושרה 5] באש ירזעו לאראצ'י למאליהם פליובל 6] באש לבית דין יחכמו הדינים מתאע הדיאר אלי דאכל לחומה 7] באש נכדמו לעבד כנעני טול עמרו. ומצוות לא תעשה המאן 1] מה נכדמושי לוטה פשמטה 2] מה נכדמושי השזר פשמטה 3] אלנעמה אלי טלעת פשמטה מן לחבוב אלי טאחו פלחצאד אלעאם אלי קבלו ותתסמה ספיח. מה נחצדוהאשי פשמטה 4] מה נלקטושי גלת השזרה פשמטה 5] באש מה נכדמושי הלוטה ושזר פליובל 6] מה נחצדושי ספיחים פליובל 7] מה נלמושי גלת השזר פליובל 8] מה נעמלושי הונאה פלביע ושרה 9] מה נעמלושי הונאה בלכלאם. מתלן מה נקולושי לבעל תשובה שוף האש כנת תעמל קבל. או לגר שוף בוך האש כאן יעמל 10] מה נביעושי וטא פי ארץ ישראל לדימה 11] מה נבדלושי ערי הלויים 12] מה נסלפושי בעצ'נה ברבית 13] מה נכדמושי לעבד עברי כיף לעבד כנעני בכדמאת מבכוצין. מתלן יהזלו חואייזו ללחמאם 14] באש מה נביעושי עבד עברי בדלאלה או פשוק 15] באש מה נכדמושי עבד עברי עבודת פרך. והייא אכדם תווה נזיך.או אכדם חתה נקולך יזי. כאנשי אכדם חתה להוני 16] מה נכליוושי האשכון יכדם עבד עברי בפרך 17] באש מה נעמלושי חזרה נשזדו עליהה חתה ואלו להשי"ת כאנשי פי בית המקדש .

פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי. הרש"י ז"ל פסר עלאש לפסוק כתבלי הוני אלי למצוה האדי מתאע השמיטה קאלהה רבבי למשה רבינו פי הר סיני. וזאווב יחב יקוללנה כיף מה השמטה תוקאלו כללותיה ופרטותיה פי הר סיני חתה למצוות לכל תוקאלו כללתוהים ופרטותיהם למשה רבינו פי הר סיני. הוני ואחד ינשד. וקתלי לפסוק יכתבלי הוני אלי למצוה האדי תוקאלת פי הר סיני. מאענאהה כנת נגלט אלי למצוה האדי מה קאלהאשי רבבי למשה רבינו פי הר סיני. השנווה לחאזה אלי כאנת תגלטנה ונקולו אלי מצות השמטה מה קאלהאשי רבבי למשה רבינו פי הר סיני. והרש"י ז"ל פסר בלמקלוב. אלי נתעלמו מן השמטה ללמצוות לכל. בלעכס ילזמנה נתעלמו מן למצוות לוכרין לשמטה. אלי פיהה תוקאל הר סיני. מוש למצוות לוכרין. חאזה אוכרה. הרש"י ז"ל פנשדה מתאעו כתב. מה ענין שמיטה אצל הר סיני. השנווה מאענאהה מה ענין. האש דכל. חקו כתב הנשדה עלאש קאל הר סיני פשמיטה. מוש מה ענין. מאענאהה האש מדכל. מאדאם התורה תעטאת עלא הר סיני. מה תזישי כלמת מה ענין.

לאכן מערוף לכלמה אלי קאלוהה לחז"ל. גדול המעשה יותר מן העושה. מאענאהה לכרה מתאע לעבד אלי יכללי ואחד יעמל מצוה. אכתר מן אלי יעמל למצוה בידו. הוני תממה נשדה. עלאש גדול. ינזם יקולו כיף כיף. אלי מאדאם תעמלת למצוה לכרה אלי חייאכדו האדה חייאכדו האדה. עלאש גדול הוני. לאכן הזוואב הווא. אלי לעבד אלי יכללי ואחד באש יעמל מצוה. קאעד יעמל לשם שמים ווקתלי יקולו עלא למצוה יקולו עליהה באש יעמלהה כאמלה ולשם שמים. ולאכן מוש בשאהל באש ואחד יעמל מצוה כאמלה. ובהאדה למעשה יאכד חק מצוה כאמלה. ולעושה יאכד כרה אלי עמל. מאתלן אלי ידפע פלוס לתלמוד תורה. יאכד כרה כאמל כיף אלי קאעד יקרא. קאעד יקרא בכל התמימות מתאע למצוה. לאכן אלי קאעד יקרא בלחק צעיב יאסר באש יעמלהה כאמלה. חתתה וקתלי ירתאח שוייה. בנסבה אלי דפע לפלוס יאכד כיף אלי לוכר קאעד יקרא. ואלי קאעד יקרא. אידה כאן כדה שוייה ראחה באש ינזם ירכז אכתר פלקראייה. יסתממה קאעד יקרא. ואידה כאן כדה ראחה באש ירתאח האכהוו. מה יאכדשי כרה.

השמיטה הייא ענין מתאע עולם הזה. כיף מה קאל לפסוק מן באעד וצויתי את ברכתי

 לשלש השנים. האשכון האדה אלי מה יחבשי יכדם עאם ויאכד כרה דוב תלאת שנין. ובהאדה הרש"י ז"ל. נשד מה ענין השמיטה אצל הר סיני. מאענאהה השמיטה ענין מתאע עולם הזה. האש מדכלהה פתורהאלי הייא סיני. והאדה למצוות לכל תוקאלו פי סיני. וייביין מן הוני אלי יחב יקוללנה אלי השמיטה כיף התורה בצ'בץ'. וזאווב כיף מה השמיטה תוקאלו פרטותיה ודקדוקיה מסיני. מאענאהה כיף מה לעבד יזרי עלא רזקו בכל פרטות ודקדוקין. ינזם יוולי מסיני. כיר מלי קאעד יקרא התורה אלי הייא תעטאת פי סיני. וכיף מה כמל מה לקינאשי שמיטת קרקעות פי ערבות מואב. מאענאהה לבררה מן ישראל. ובהאדה הנשדה תקווה האש מדכל סיני פשמיטה. אלי הר סיני לבררה מן ארץ ישראל. תעלמנה אלי ינזם יוולי ענדו כרה בחוואייז מתאע עולם הזה אכתר מסיני. ונתעלמו מנהה עלא כל דבור ודבור. מאענאהה ינזם ואחד מה יקראשי ויאכד כרה עלא לקראייה אכתר מן אלי יקרא. ומוש כאן פלקראייה בש. כאנשי עלא כל מצוה ומצוה. וכיפאש. גדול המעשה יותר מן העושה. כאן פקראיית התורה האו פי כל למצוות לכל. והאדה אלי כמל הרש"י ז"ל. שבת לד'. לשם ד'. מאענאהה אלי הווא קאעד יעמל לשם השם כאמל. ווין מכתוב למעאוונה. לפסוק קאל שבת שבתון יהיה לארץ. שבת שבתון הייא קדושה. יהיה לארץ פי חוואייז מתאע ארץ. מאענאהה אלי בחאוייז מתאע עולם הזה אלי הומאן לפלוס. תוצל לשבת שבתון. אלי לא נתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא לעסוק בהם התורה.

אכוואני לעזאז. נערפו אלי פי בלאדנה כל קדיר וקדרו מה נווכרושי פי מעאוונת התורה. אלי בלפלוס. ואלי בלאפכאר. ואלי מה ינזם לא בהאדה ולא בהאדה. עלא לאקל יתמננה מן זמיע קלבו באש תקווה התורה ולמצוות פי בלאדנה ותלקא יצללי באש רבבי יעאוון למשהולין באש יגדו רוחהם ויווצלו זגארנה לאעלא מוסתאווה פלקראייה ולכוף רבבי. ולהאדה נטלבו מן למשהולין באש יעטיו זמיע מה ענדהם באש יתחקק לחלם מתאע הנאס אלי קאעדה תעאוון. ונשופו פי בלאדנה רביין כבאר פוסקים בלחק אלי ינזם יעטיוו שאלה זדידה אלי מוש מוזודה פלפוסקים והומאן בלקראייה מתאעהם ינזמו יערפו חלאל האו חראם. צחיח מוש כל שיי יזי פי מררה. ולאכן נטלבו מזהוד אכתר מן למשהולין. וחתה ואלו אלי למשהולין מה נתצוורשי קאעדין יקצרו. אלי כל משהול יתמננה באש ינזח פלמשהולייה אלי ענדו. ולאכן אחנאן נקולולהם זידו אכתר ראו מצאתי ויגעתי תאמין. ונטלבו מן הרביין באש יעטיוו אכתר האמייה לתקריית הזגאר ויעארכו מעאהם באש יתקוואוו אכתר פתורה ולמצוות. ווקתלי ידכל באש יקררי יחט כל מזהודו פזגאר מתאע רבבי אלי אמנו עליהם באש יקריהום התורה מתאעהו. נערפו אלי הרביין מוש מקצרין. ולאכן אחנאן נטלבו מנהם באש יעמלו מזהוד אכתר. ובלאכץ ילזמנה נרדדו באלנה עלא רבאיית הזגאר. אלי תורה מן גיר רבאייה תעמל חלול ד'. אלי קבל אקבל מייאת סנה תקריב. וקתלי טאחת התורה יאסר פי תונס. כאנו יבכצו התורה. אלי ברשה נאס סתגללו לקדר מתאע הרביין ועמלו רוחהם רביין באש יסתגללו התורה באש יצוורו פלוס וטייחו קימת התורה בנקץ הרבאייה. והאדי חאזה מן לחאזאת אלי טייחת קימת הרביין וכלאת לעבאד תהרב עלא התורה. נחבו נקולו ללמשהולין והרביין. הזגאר מתאענה אלי הומאן הזגאר מתאע רבבי בין ידיכם. עטיווהם אכתר מה תנזמו באש יטלעו רביין אלי נזמו נפתכרו ביהם ואלי ישופהם יקול שופו מה חלאה התורה ויזידו יתעלקו פתורה אכתר ואכתר. ומה תמאשי קדוש השם אכתר מן האדה. ונזיבו הוני מעשה מררה ואחד כאייף רבי טלע לכאר באש ימשי מן באר שבע לירושלים. קעד בלקאעדה פלכרסי וזבד לחוק יקרא. קעד ואחד בזנבו קאלו סאמחני נזמך נקאטעך. קאלו תפצ'ל. קאלו האנה ליום מה קריתשי לחוק תנזם תעטיני נקרא ואנתין לחוק מתאעך אידה כאן כמלתו פתנייה מליח וכאן מה כמלתושי תנזם תכמלו וקתלי תוצל וין מה תחב. קאלו תפצ'ל. וכרז תהלים וקעד יקרא. באעד מה

 כמל לחוק רזאעלו לחוק וקאלו תנזם תעטיני נקרא שוייה תהלים. קאלו תפצ'ל וכדה הווא לחוק יקרא. באעד מה כמל לחוק כרז גמרה וקעד יקרא. קאלו נחב נשדך נשדה. קאלו תפצ'ל. קאלו אנתין רבי. קאלו לא האנה מאניש רבי. קאלו האו נשוף פיך תכרז מן סדור לסדור. קאלו השנווה תחבני נעמל פתנייה. נחשב לעבאד קדאש תממה ואחד פלכאר האו נקעד נחכיה מעה אלי בזנבי ממכן יחב יחכיה מעאייה האו לא. מוש אכתר כיר נקרא שוייה נרבח האנה ונרתח הנאס מני כיר. קאלו צחיח. קעדו ואחד יקרא התהלים וואחד יקרא לגמרה ווצלו עטאהו התהלים ומשאוו. הראזל האדה משה ללכותל דכל קרא שוייה תהלים גאדי באש לחזראת מתאע לכותל וראזע באש יאכד לכאר ויהבט לוצט לבלאד. הווא כארז ויחס ואחד קאעד יתבע פיה. תלפת לקא הראזל מתאע לכאר יתבע פיה. קאלו האשביך תבע פייה מאו לאבאש. קאלו אסמע האנה קאעד נחס פיך אלי אנתין כאייף רבבי בלחק. והווא וצל עמרו 30 סנה ומאזאל מה ערסשי נחבך תבארכני. קאלו נבארכך האמה נחב נקולך אלי מה תעמלשי עלא לברכה אלי האנה עבד כיפי כיפי. בארכו. קאלו אל תהיה בעיניך ברכת הדיוט חתתה ואלו תתבת ראו מוש מן לברכה מתאעי כאנשי אנתין תשתאהל כל כיר. קאלו קדאש מתאעך. קאלו מתאע השנווה. קאלו מתאע לברכה. קאלו האשביך הבלת יאכי האנה אלי בארכתך ראו אידה כאן חתתבארך מן ענד רבבי ומוש מן ענדי. קאלו האנה מותאכד אלי לברכה מתאעך חתתבת. עלא כאטר הרביין אלי משיתלהם כלהם בארכוני עלא כאטר לפלוס ואנתין בארכתני עלא כאטר תחב באש רבבי יבארכני. באסלו ידו ומשה. תעדאוו 20 סנה מלחכאייה האדי. הראזל האדה זגארו דכלהם יקראוו פלישיבות ואחד טלע ראש ישיבה וואחד ראש כולל ולוכרין דכלו מעאהו ללכדמה. נהאר משה יזור ולדו פלישיבה באש ישיך עלא ולדו. וקתלי דכל לישיבה קאלולו אלי ולדו קאעד מעה ואחד אלי ימוול פלישיבה בציפה כבירה יאסר אלי אכתר מן נפץ מצרוף לישיבה עליה הווא. קאל באהי יאסר נסתנאוו שוייה. באעד מה כרזו מן לבירו ראש ישיבה לקא בו יסתננה פיה קרב  לבו באסלו ידו וקאל לצ'יף אלי מעאהו האדה בוייה. הצ'יף האדאך קרב לראזל באסלו ידו. הראזל קאלו ולדי יבוס ידי באס יתבת מצות כבוד אב ואנתין פאש קאם. קאלו יאכי מה עקלתנישי. קאלו לא. קאלו האנה מתאע לכאר ולכותל ופכרו פי כל שיי. תפככר. קאלו מה תקולישי אלי אנתין ערסת בלברכה מתאעי. קאל המאלה כיפאש. איכאך בנייה ערסת. קאלו מה ערסת כאן אנתין. קאלו כאן תערף כיפאש ערסת תסתעזב. קאלו כיפאש. קאלו באעד מה בארכתני. האנה ראזע לקית מרה קאלתלי האשביך האוו משית האוו זית. אנתין תכווף חנאדילך למשטרה. קאללהה מה תכאפישי וחכיתלהה לחכאייה. קאלתלי וינו הרבי האדה. כללי יבארכלי בנתי אלי וצלת ל-24 ומה ערסתשי אלי יתקדמלהה תרפצ'ו. קלתלהה נאדיי בנתך ונכלטו עליה. כלטנה עליך מה לקינאקשי. האנה וקתלי שפת לבנת עזבתני. מביין עליהה לכוף רבבי ולחשמה וחתה פזין מזייאנה יאסר. לאכן חשמת באש נקוללהה נתקאבלו נשופו נצלחוש בבעצ'נה. לאכן הייא עטאתני הטלפון מתאעהה באש נכלמהה וקתלי נקאבלך. והאנה סתגלית למווקף האדה וולית נמשי לירושלים בלעאני ונכלמהה ונקוללהה האני פי ירושלים זית נטל עליכם האכהוו. ומן גאדי תרבטת לעאלאקה וערסנה. ולבנת עלאש כאנת תרפץ' עלא כאטר כאנת תחס אלי טאמעין פי פלוסהה. אלי הייא לבנת לואחידה לואלדיהה אלי הומאן עשירים יאסר. תווה לברכה מתאעך האו לא. קאלו לא האדאך מן ענד רבבי. וקאלו תערף האנה פקדת הטיקה פרביין. ולאכן באעד מה שפתך אנתין רזעת מכבש פלקראייה אכתר ואכתר. והאו קאעד תשוף פייה הוני. ותווה מאדאם ערפת אלי האדה וולדך חנזיד נכבש פלישיבה האדי אכתר ואכתר. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה. 

דון יצחק אברבנאל-בנציון נתניהו

בן ציון נתניהו

עם אלה שיצאו נשכרים במיוחד מנדיבותו נמנו הנסיכים לבית בראגאנצה. אמרו על הדוכס של בראגאנצה, שבשעת מותו של אלפונסו V היו בבעלותו חמישים ערים וטירות וכשליש מאדמות פורטוגל; ואת העוצמה המדינית והצבאית, שיכול היה לגייס באמצעות העושר הזה, חיזקו העמדות שתפסו שלושת אחיו. אחד מהם, ז׳ואן, המרקיז של מונטמור, היה שר הצבא של הממלכה – כלומר, המפקח על צבא המלכות. לאח אחר, הרוזן של אוֹליוֶנְסָה, הוענק התואר של נגיד הממלכה: והשלישי, אלפונסו, הרוזן של פארו, היה חצרן פעיל ורב השפעה. כנסיכים הללו ראה ז׳ואן את חומסי עושרה וכוחה של המלוכה ואת המכשול הגדול ביותר לשאיפותיו האבסולוטיסטיות. חיסולם של אצילים אלה נעשה יעדו הראשון.

על הסיבות הללו, שהיו כרוכות במדיניותו הכללית, נתווסף גורם אישי חזק, שבגללו היה ז׳ואן להוט במיוחד לפגוע במעמדה של משפחת בראגאנצה. תססו בו איבה אישית עזה ותשוקת נקם שלא באה על סיפוקה, כיוון שהיה נכדו של דון פדרו – העוצר, שנפל קורבן לתככיו של אלפונסו, הדוכס הראשון ומייסדו של בית בראגאנצה. יתר על כן: אמו, שהיתה בתו של פדרו, הורעלה, לפי הדעה שהיתה מקובלת בעם, בפקודתו של אותו דוכס. מילדותו רחש ז׳ואן איבה לבית בראגאנצה. מצפה היה רק לשעת כושר.

מצבה של המדינה אחר מותו של אלפונסו היה נוח לביצוע השינויים שהגה בהם. פצעי התבוסה שנחלה פורטוגל במלחמתה עם קסטיליה עדיין היו טריים; הבריות התרוששו בגלל המיסים הכבדים שהצריכו מלחמותיו החוזרות ונשנות של אלפונסו, והתביעה לתיקונים היתה כללית. ז׳ואן II הופיע כלוחם לזכויות העם, וכך עלה בידו לנקוט אמצעים שכוונו לצמצום כוחם של האצילים על־ידי שלילת זכויותיהם המשפטיות והכלכליות. הוא העמיד את כל מערכות־ המשפט תחת מרותו הישירה של הכתר, וכפה על כל מושלי הערים והעיירות להישבע לו אמונים במישרים. נוסף על כך הוציא ב־15 בדצמבר 1481 צו, שחייב את המחזיקים באדמות ובאחוזות, שהיו שייכות בעבר לכתר, להגיש לבדיקה את המסמכים שעליהם נתבססו זכויותיהם על נכסיהם.

אמצעים אלה, שנשתמעה מהם מהפכה בכל המשטר הפיאודלי, העלו את חמתה של האצולה והחרידוה. בריאיון עם המלך הביע הדוכס של בראגאנצה בלשון ברורה את טענות האצילים נגד פקודתו. בתגובתו נזף בו המלך קשות על שהוא מעז להטיח ביקורת בצו מלכותי. מעולם לא דיברו אל הדוכס של בראגאנצה בלשון כזו; אולם

אחיו, המרקיז של מונטמור, נעלב עוד יותר כשגזר עליו המלך גלות זמנית בשל עבירה של מה בכך. כך גבר המתח בין המלך לנסיכי בראגאנצה, ושני הצדדים התכוננו בזהירות להתמודדות הסופית.

עד מהרה השתקף הסיכסוך בין המלך והאצולה באופן הרה אסון בחייו של אברבנאל. ממדיניותו הכללית, ומן הצורך שלו לקנות את לבו של המון העם, כבר אפשר היה להסיק שז׳ואן II לא ינקוט עמדה פרו־יהודית כל עיקר, אלא יגביל את זכויותיהם של היהודים ויצמצם את השפעתם בארץ. מתוך כמה מן השירים שנתפרסמו בקובץ הפיוטים (ה־Cancioneiro), של המשורר הפורטוגלי גרסיה דה רסנדה, ששירת את ז׳ואן מילדותו, יכולים אנו לעמוד על עוצמת השנאה ליהודים ששררה בחצרו של דואן. אחד מבני משפחת יחיא רבת הכוח, שחש מן הסתם במגמה המדינית החדשה, עזב באותם הימים את הארץ. אך אברבנאל לא מש ממקומו, ועתיד היה לסבול לא רק מחמת יהדותו, אלא גם – וקודם כול – מחמת יחסיו הקרובים עם בני משפחת בראגאנצה.

באווירת המאבק שהתפתחה באותו זמן לא היה ז׳ואן עשוי להאיר לו פנים, אך ככל הנראה הוסיף אברבנאל לשרת את המלך, אם מפני שהדוכס, שעדיין היה בעל השפעה, ביקש ממנו לנהוג כך ואם מפני שהמלך לא היה מוכן לוותר על שירותיו. אברבנאל, מכל מקום, ודאי שרוי היה בימים ההם בדאגה מתמדת. עד מהרה בא יחסו של המלך לאברבנאל לידי ביטוי באיבה שגילו כלפיו כמה מן החצרנים החדשים, שנעשו אנשי סודו ויועציו של ז׳ואן II.

נטישת סמלים דתיים בקהילה של יוצאי תוניסיה- שלמה דשן

דור התמורה

יהיה זה מאיר עיניים אם נבדוק כעת את היחידים שאינם תואמים את הדפוס שתיארתי, כלומר דרום־תוניסאים אשר הוסיפו לקיים את המנהגים הנדונים. אכן שני האנשים שנהגו מנהג נפילת אפיים היו מיוחדים. האחד, הרב שושן כהן זצ׳׳ל, היה נצר למשפחת הכוהנים המיוחסת והנכבדה ביותר בג׳רבה, ובחו״ל הוא היה במרכז החיים הדתיים והחברתיים. בארץ שימש הרב שושן ברבנות, מקובל היה כזקן העדה והצטיין בקנאות וזקיפות־קומה דתית רבה. האיש האחר, גם הוא ממשפחת כוהנים מיוחסת, הוא מנהיג מוסרי גאה במושב של יוצאי ג׳רבה, שאנשיו היו מעורבים בחיכוכים עם מוסדות חיצוניים (לפירוט המניעים הדתיים שבחיכוכים אלה ראה דשן, תשל״ב). לשני החכמים האלה לא היתה סיבה לחוש כשלון או פחיתות־ערך דתית. שניהם נהגו כאישים חזקים, שעמדו בנסיונם לפקח ולשלוט על נסיבות קיומם, ולא נסחפו עם הזרם. מכאן בטחונם העצמי והאומץ שבו קיימו את מנהג נפילת אפיים.

מהו היחס שבין ביטול שלושת הסמלים, שתוארו לעיל, על־ידי יהודי דרום־ תוניסיה לבין התופעה של ׳חיסול׳ ביטוי דתי? בפרק הרביעי טענתי, שתופעה כמו ירידת האמונה בכישוף אצל אפריקאים שנתפסו לתרבות מערבית מהווה הפרדה בין אמונה בכישוף לבין הניסיון הקיומי של חרדות (שאותן מקשרים אפריקאים מסורתיים לתוקפו של הכישוף). הפרדה זו מחסלת בפועל את הכישוף כמערכת סמלים. לתופעה מיוחדת זו מתכוונים הסוציולוגים של הדת כשהם באים לכרוך חיסול בחילון. גם הסמלים הדרוס־תוניסאיים שבהם דנתי מתייחסים לניסיון קיומי.

מוגדר, דהיינו לתחושתו של אדם שהוא זכאי, צדיק וירא־שמים. קשר זה בין התחושה והסמלים אינו קיים יותר בצפונית: לפיכך הסמלים נעלמים. עם זאת קיים הבדל יסודי בין שתי הדוגמאות הללו. במקרה האפריקאי מתחסל הכישוף כתוצאה משינויים באופן הטיפול בחרדות, אולי אפילו בעצם התחושה בסוגים שונים של חרדות: התהליך קשור בשינויים תרבותיים מפליגים. במקרה של צפונית השינוי הקיומי אצל האדם הוא שטחי, הוא חל רק בתחושת האדם את מעמדו הדתי, אך לא בבסיס אמונתו הדתית. ניתן לטעון, שביטול הסמלים המתייחסים למעמד דתי גבוה במקרה צפונית תואם את הדבקות הנמשכת בערכים הדתיים, שאליהם מתייחסים סמלים אלה. דווקא הנטישה היא עדות ליחס הער שבין אנשי צפונית לבין סמליהם הדתיים.

הערת המחבר :  משפחות ידועות מדרום־תוניסיה מטפחות לפעמים מנהגים ומעשים דתיים מסוימים. מכאן אפשר אולי לטעון, שהיחידים הנדונים כאן למעשה דבקים במסורת משפחה. לכן כדאי לציין, שהאחים של אחד האנשים האלה שהכרתי אינם נוהגים מנהג נפילת אפיים

אין הג׳רבאים של צפונית נוטשים את כל סמליהם הדתיים. למה אפוא ניטש דווקא מנהג נפילת אפיים מבין כל מנהגי בית־הכנסת? אין לבטל שאלה זו בפשטנות מתוך הנחה, שאנו עומדים נוכח תהליך של חיסול מקרי. מבקש אני לחשוף את החוקיות שבתהליך החיסול בצפונית, ובהקשר זה הריני מציע לדון בנפרד בביטול סמלים המתייחסים למעמד דתי גבוה ובביטול סמלים מסוגים אחרים. יש טעם בהבחנה זו, כל עוד נשאר המצב החברתי שבו פועלים האנשים כמות שתיארתי אותו, אולם אפשר שבמשך הזמן תתפתח בקרב יוצאי תוניסיה הנדונים מערכת־רעיונות עקיבה חדשה, אשר תעניק הכשר לחילוניות ולחוסר דת.  אנשים אשר נטשו את הדרכים הישנות יפסיקו אז מלראות עצמם בחוטאים, כלומר, לראות עצמם כאנשים בעלי מעמד דתי נחות. כיוון שכך נצטרך לנתח נתונים מהסוג הנדון במונחים אחרים, אולי במונחים של חיסול וחילון. אוסיף ואומר, כי לולא נטשו הג׳רבאים את המעשים הסמליים המתוארים המבטאים מעמד דתי גבוה, אלא היו מוסיפים לדבוק בהם גם בתנאים החדשים שבמקום, היינו אמנם עומדים נוכח תופעה של חילון. יש להניח שהתמדה בדבקות כזאת היתה מכילה בחובה תפנית חדה במשמעות שהאנשים היו מייחסים לסמלים, או בתפיסת האנשים את טיבו של סטאטוס דתי בכלל. יש אפוא להבחין בין שני סוגים של חיסול סמלים דתיים, או אם נדבר מנקודת־מבט פנומנולוגיה: בין שני סוגים של הפרדת סמלים מהניסיון הקיומי. הסוג האחד של הפרדת סמלים נעוץ בזעזועים עמוקים בתרבות ובהשקפות־עולם: לגבי סוג זה אני בוחר לייחד את המונח המודגש ׳חיסול׳. סוג שני של הפרדת סמלים מניסיון קיומי מקורו בנסיבות מוגבלות יותר של שינוי חברתי, שאינו פוגע בערכי־יסוד. לגבי האחרון מוטב להשתמש בביטוי רופף יותר: נטישה. אכן ׳נטישה׳ ו׳חיסול׳ הן תופעות של סוגים סוציולוגיים שונים מאוד. 

ניתוח התופעה של נטישת הסמלים הדתיים בקרב יוצאי ג׳רבה שבצפונית עולה בקנה אחד עם ניתוח תופעה טקסית אפריקאית מוזרה ומפתיעה(דאגלס, 1956 : פרק 10). יש שאנו מוצאים בלב טקסים מקודשים ביותר בחברות שונות מעשים, המביעים בוז וזלזול כלפי חפץ האמונה או מושא־הדבקות הדתית הרגיל. כך, למשל, נוהגים אנשי שבט הבמבה(היושבים בזמביה) להשחית באופן טקסי תבניות ודמויות אלילים אחרי שהשקיעו בבנייתן מירב הכשרונות והמאמצים (ריצ׳רדס, 1956 : 138). מעשים דומים נהוגים בקרב הניאקוסה (בטנזניה) והללה (בזאיר). בכמה מקרים קיצוניים המעשים הם הרסניים ועקובי־דם ממש, כגון בטקסי הדינקה (בסודאן) והללה (בזאיר). על אף השוני שבעוצמת הביטוי בחברות שונות, נשארת התופעה זהה ביסודה. אביא מניחוחה של דאגלס את טקס שבט הללה. תרבות הללה ממוקדת בניגוד עקרוני של הפרדה בין בני־אדם לבין בעלי־חיים. תכונות תרבותיות שונות, פיסיות, מוסריות וטקסיות(כגון טהרה וטומאה), מיוחסות לשתי קטיגוריות־ יסוד אלה של יצורים בעולם הללה. בהתאם לדבקותם של בני אדם בתכונות המיוחסות לקטיגוריה האנושית, הם מצליחים או נכשלים בחיים. היבט אחד של הניגוד העקרוני לפי תרבות הללה הוא תיעוב בעלי־החיים הנחשבים לבלתי־רגילים, ואשר להם קלסתר שאינו מתאים להגדרה התרבותית של בעלי־חיים, או של סוג מסוים של בעלי־חיים. והנה, האירוע המרכזי באחד הטקסים החשובים של הללה, הוא האכילה החגיגית והטקסית של הפאנגולין(אוכל הנמלים המשוריין הענקי), מפלצת אנדרוגינית שבה משמשות בעירבוביה הקטיגוריות התרבותיות של הללה. הפאנגולין בהווייתו מעמיד בסימן־שאלה את האמונה של חברת הללה בדבר ניגודי־היסוד של יצורים חיים. וכך כותבת דאגלס:

פולחן הפאנגולין אינו אלא דוגמה אחת מדוגמות רבות של פולחנים, המזמינים את חסידיהם לעמוד פנים אל פנים מול הקטיגוריות, שעליהן נבנתה כל התרבות המקיפה אותם… הם עומדים פנים אל פנים מול חוסר בהירות בצורתה הקיצונית והמרוכזת. הם מעיזים לתפוס את הפאנגולין ולהשתמש בו באורח טקסי, בהכריזם כי יש בו יותר עוצמה מאשר בכל הטקסים האחרים. כך מסוגל פולחן הפאנגולין לעורר מחשבה עמוקה על טיב הטוהר והטומאה ועל מיגבלת ההגות האנושית על ההוויה (1966: 170-169).

ואמנם, דווקא הדגשת מצבן המעורפל והמבולבל של הקטיגוריות השיגרתיות, כפי שהן מופיעות בחיי היומיום של הללה, היא המהווה את עיקר הטקס. במהלך פולחנם מתנסים הללה בחולשת תרבותם, יתרה מזו: בחולשת מושגי אנוש בכלל. הם מציצים לתוך תוהו ובוהו. בהקשר של חברה מסורתית, אשר אינה מעריכה שינוי ואינה רוצה להשתנות, הרי זו חוויה עזה ומרשימה. היא מעלה את תוקפם של מושגים שנתקבלו במסורת, ואשר מתוך ניסיון יומיומי רגיל הכירו בכושרם באירגון החיים. המאמין, בבואו לארגן לעצמו את התנסויותיו, מתרשם מחוסר־האונים שלו לעומת מה שהוא רואה כתכתיב תרבותי.

קיימת הקבלה בין סוג הנטישה של סמלים שאנו מוצאים בטקסים אפריקאיים ארכאיים אלה לבין סוג הנטישה שראינו בקרב יוצאי ג׳רבה הצפונית. בשני המקרים ניטשים סמלים בתנאים מיוחדים, אך הם חוזרים ומתאשרים בתנאים השוררים כרגיל. כך בדוגמה האפריקאית ניטשים סמלים זמנית, מתוך ציות לצורכי טקסים דתיים מיוחדים. במקרה של צפונית ניטשים סמלים המאשרים מעמד דתי גבוה, בעוד עקרון המעמד הדתי כשלעצמו מוסיף להיתפס בהתאם למושגים המסורתיים, ולא חל בו שינוי. קיימים, כמובן, הבדלי־תוכן בולטים בין דוגמאות הללה וצפונית. טקס הפאנגולין הוא מרכזי בדת הללה, בעוד שמנהג נפילת אפיים ושאר הנהגים שנדונו חשיבותם פחותה בתכלית ביהדות. גם הנתונים של טקסי הללה נלקחו ממצבים החוזרים על עצמם, בעוד נתוני צפונית נלקחו ממצב זמני נתון, בנסיבות של תמורה חברתית. ואולם מבחינת הניתוח דומים הנסיונות הקיומיים המתלווים לשני סוגי המקרים. בשניהם זהה התחושה שסמלים מסוימים אינם עולים בקנה אחד עם המצב, כפי שאדם מתנסה בו, בעוד שהשקפת־העולם הקיימת ומושגי התרבות לא הועמדו כלל בסימן שאלה.

אלף פתגם ופתגם- משה -מוסא-בן-חיים

اذا دخل الفقرمن الباب طار الحب من الشباك

אזא דח׳ל(א)לפקו מן(א)לבאב, טאר(א)לחב מן(אל)שבאכ.אלף פתגם ופתגם

אם העוני נכנס דרך הדלת, בורחת האהבה דרך החלון.

 ׳בבוא העוני בדלת בורחת האהבה״ (פתגם אנגלי).

 

اللي بحب بعرفش يكره

אלי בחב בעדפש יכרה.

מי שאוהב אינו יודע לשנוא.

 

اللي ما بغارـ حمار

אלי מא בע׳אר־ חמאר.

מי שלא מקנא- חמור.

״קנאת סופרים תרבה חכמה״ (בבא בתרא כא).

״אלמלא קנאה, אין העולה עומד״( מדרש תהילים פ, לז).

 

ابو الف بحسد ابو ميه

אבו אלף בחסד אבו מיה.

בעל האלף עינו צרה בבעל המאה.

העשיר, למרות עושרו ואמצעיו, מקנא בזה שיש לו מעט.

 

اذا صاحبك عسل تلحسوش كله

אזא צאחבכ עסל, תלחסוש כלו.

אם ידידך דבש, אל תלקקנו כלו.

״אם חברך מדבש, אל תלחך אותו כלחוך השור״(מספרות ימי הביניים).

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 156 מנויים נוספים

רשימת הנושאים באתר