ויהי בעת המללאח- י.טולדאנו ההשתלה. קליטת מגורשי ספרד.

 ויהי בעת המללאח- י.טולדאנו

ההשתלה.

קליטת מגורשי ספרד.

רבי אברהם ב"ר שלמה אדרוטיל.

חותם עשירי בתשובת חכמי הגירוש לגאון רבי חיים גאגין בשנת רפ"ו. בשנת רצ"ה חותם שביעי על תשובת חכמי הגירוש, בה התירו את הנפיחה.

הוא נולד בספרד בשנת רמ"ב – 1482, והגיע לפאס עם אביו בשנת רנ"ג. אביו מרבי שלמה נמנה עם תלמידי רבי יצחק קאנפנטון גאו קסטיליה, ושימש אותו עשרים שנה ויותר. הוא הרביץ תורה בישראל ונפטר בפאס בהיותו בן שבעים שנה, ביום א' של פסח רנ"ג. הוא מכנה את עצמו לעומת אביו שועל בן ארי.

רבי אברהם נמנה עם תלמידי רבי יעקב לואל, מחכמי המגורשים מפורטוגל. ידועים שניים מחבוריו של רבי אברהם : " תשלום ספר הקבלה " ו " אבני זכרון ". על כוונתו בתשלום " ספר הקבלה " לרבי אברהם אבן דאוד, הוא כותב בפתיחתו.

לפי שהרב רבי אברהם בר דוד ז"ל חיבר ספר זה הנקרא ספר הקבלה הנ"ל שנת ד' אלפים וט' מאות ואחש ועשרים לבריאת העולם והביא שם דורות החכמים שהיו מאנשי כנסת הגדולה עד דורו, וראיתי להשלימו משעה שנפטר הרב, עד שנתינו זאת שהיא שנת חמשת אלפים ומאתיים ושבעים.

המשך. ועדות נוספת " ושנת נד"ר פגעו בנו משפטיו, הדבר והרעב עד שהרבה מישראל עברו ברית, חלפו חוק וחזרו לממלכת קסטיליה " עדות זו של הרב חיים גאגין בספרו " עץ החיים " תואמת עדויות של רבנים אחרים ובניהם של הרב יהודה חייט שהגיע לפאס עם הגל השני של מגורשי ספרד שמצאו תחילה מקלט בפורטוגל:

" לאחר שיצאתי משם הלכתי לפאס עיר גדולה, והרעב בעיר עד שהיינו אוכלים עשב השדה ובכל יום הייתי טוחן בבית הישמעאלים בשתי זרועותי בעבור פרוסת לחם קטנה דקה מן הדקה שאפילו לכלבים לא הייתה ראויה, ובלילות דבקה לארץ באני כריסי ומפני הקור הגדול שבסתיו וכי אין כסות בקרה וגם לא היו לנו בתים להתאכסן בהם היינו עושים חפירות באשפה שבתוך העיר והיינו מכניסים גופינו שם ואז נתקיים "

עד כמה היה רב הסבל תעיד העובדה שרבים העדיפו לחזור לספרד ולהמיר את דתם. רבים אחרים פנו למדינות אחרות מעבר לים בתקווה למצוא שם מחסה לנפשם, וביניהם חכמים גדולים שנתפרסמו לאחר מכן בארץ מושבם וביניהם אותו רב יהודה חייט מחבר הספר " מחנה יהודה " שאת עדותו הבאנו. לאחר גלגולים רבים הגיע לנאפולי ולבסוף השתקע במנטובה בה כתב את ספרו המפורסם.

הרב השני, רבי יעקב בירב יצא מפאס לארץ ישראל דרך אלג'יריה מחמת הרעב ולמרות המעמד הרם אליו הגיע בבירת המערב.

" מיום הגירוש והשמד שבספרד לעולם הייתי מורה הוראה בישראל ורב לחמשת אלפים בעלי בתים יהודיים במדינת פאס כמפורסם לכל החכמים הגדולים והייתי אז בן י"ח שנים ועדיין לא הייתי בחתימת זקן והיו שם חכמים גדולים ועם היותי ברעב ובצמא ןבחוסר כל לעולם הלכתי בדרכי ה'.

הר בהשלישי, רבי דוד בן זמרה שתחילה התיישב בפאס עם משפחתו ( שרבים מבניה התפרסמו לאחר מכן כגדולי תורה בפאס ובסאפי, תחת השם בן זאמירו ), יצא לארץ ישראל דרך מצרים.

למרות האובדן שבגלי עזיבות אלה, אפשר לקבוע שרוב הבאים נשארו במרוקו והתפזרו בכל הקהילות לאחר שתחילה התרכזו בפאס והעשירות את קהילות מקלטם בחוכמתם בתורה, במדעים במסחר ובמדיניות. הרוב הגדול התיישב בפאס , בערים השכנות מכנאס, צפרו, תיטואן, ובערי הנמל, סאלי, מאזאגן, ארזילה, אלעארייש, אספי ואזמור.

אולם גם לדרום הארץ הגיעו, למראכש ועד לכפרי האטלאס כפי שמעיד סיפורה המופלא של משפחת פרץ שקנתה שטח בסיבות אגאדיר וניהלה בו משך דורות חיים אוטונומיים המבוססים על תורה ועבודה, חקלאות, מסחר ומלאכה, וכפי שמספר אחד מנצרי משפחה זו במאה השבע-עשרה הרב יהודה פרץ.

" ובני משפחתי ישבו שם במלכות קסטיליה הישנה, ויקנאו בהם לאמור יגורשו מארצנו ובני פרץ רובם יצאו סך רב ושוטטו מעבר לים אוקיאנוס החלק אפריקה וישכנו להלאה למגדל אד"ר היא מלכות מלך מאריקוס ויקנו מידו עיר הנקרא דאדיס ויעמידו שערים וישכבו לבטח ובתוכם לא עבר זר שלא בית אבותם, בשם מתוארים, ואינם נושאים אישה ממשפחה אחרת אם יפילו אותם פגרים, כי אם משפחה מבני הנעורים, ובכל יום ויום שלמים וכן פרים ורבים ולא נשאה הארץ לשאת אותם לשבת יחדיו בשבת אחים וחברים, ויקנו עוד מאותו מלך עיר סמוכה הנקראת טילית ויקימו להם אחוזה זו בדמים יקרים, ועד היום במקומות האלה דרים ובתוכם רבנים גדולים וגאונים מופלגים בשבעים פנים התורה מבארים, והתורה והמצוות ביתר שאת משמרים ".

עד מהרה נשכחו תלאות הגירוש והמגורשים הודות לכישרונותיהם ולעובדת בואם מתרבות חומרית מפותחת יותר, התחילו להתבסס ולכבוש את רסן מנהיגות הקהילות.

המחלוקת הגדולה.

" ואחר זמן מה בחמלת ה' על עמו חזר וריחם משנת ירח"ם – 1498 – והלאה בירכנו ה' עש שבנינו בתים ועליות מרווחות בציור וכיור ובירכנו השי"ת בישיבות ובתלמידים ובתי כנסיות יפיפיות בנויות לתלפיות, ספרי תורה מלובשים שש ומשי ורקמה ומעוטרים בכסף עד שיצא טבעו של המללאח בכל ארץ ישמעאל מהיום הזה " ( רבי חיים גאגין ). שש שנים, אנו רואים, הספיקו כדי לשנות תכלית שינוי התמונה מערב רב של פליטים מחוסרי כל לקהילה מאורגנת מחוסרת דאגות קיום ועסוקה בלימוד תורה.

גאים בעברם ובמסורתם רצו המגורשים להמשיך לחיות לאורן ולא לקבל את מנהגי התושבים היהודים הותיקים. ההתנגשות הייתה בלתי נמנעת במיוחד בעיר הבירה פאס בה הגיעו לשיא פריחתן שתי הקהילות. מחלוקת זו שנסבה כנראה על הנהגת הקהילה מצאה לה הביטוי החריף ביותר בשאלת שנראית משנית לכאורה, על אחד מנהגי השחיטה : הנפיחה. מחלוקת זו גדלה עד לשמיים, נמשכה עשרות שנים והובאה עד לפני המלך ונסתיימה בניצחון המגורשים על התושבים.

שורש המחלוקת היה באיסור להכשיר בנפיחה שהיה נהוג מקדמה דנה, בפאס, אשר הותר עם בוא המגורשים כאשר הרב משה בן חליוואה, התיר לתושבי הארץ שיאכלו כל דבר. היתר זה היה מנוגד למנהג שמי שבא למקום אחר מקבל עליו את מנהג המקום כפי שכתוב במסכת פסחים " מקום שנהגו ההולך ממקום שעושין למקום שאין עושין, נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם ".

נראה שבתחילה היתר זה לא קומם את התושבים ולהיפך היות והוא היה מקל התקבל בברכה ככתוב " עד שהתושבים בראותם לחכמי המגורשים וטבחיהם שהתחילו בכאן להקל נטו אחריהם וקיימיו בעצמם עמי בעצו ישאל ומקליו יגידו לו, ונהגו היתר בדבר שהיה אסור להם ולאבותיהם מימי קדם והחליפו דתם ומנהגם " ( אגרת יחס פאס ). היה זה ביקורו במרוקו של רב אחד מתוניס, רבי שלום בן מסנות שהצית את אש המחלוקת. הוא קנא את קנאתם של התושבים והוכיח אותם קשות על שוויתרו על מנהג אבות אבותיהם ונכנעו למנהג חדש.

" ואמר לנו שהלך עד ארץ הצבי ועבר במצרים ובאשכנז לפני שהיה סוחר ונכנס בדוגיות ולא ראה מקום נוהגים בו כמנהג הנרע הזה, ודרש לתושבים ונוכיחם שעברו ברית וחלפו חוק, ואף על פי שהיו מחכמי המגורשים נשתדלו עמו להחזיר התושבים למוטב ולא שוה להם ".

עדות זו היא מפרי עטו של מי שעתיד היה לנהל את מאבק התושבים והקדיש למחלוקת זו ספר שלם " עץ חיים " והוא הרב המהולל, גדול בתורה, רבי חיים גאגין. הוא בעצמו היה יליד פאס אבל למד בספרד וחזר לעיר מולדתו עם גולי ספרד " בימי חורפי טלטלוני הצרות והזמן ללכת לבקש במלכות קסטיליה מנוחה למקום התורה כדי שלתות ממים היפים והמתוקים לפי עניות דעתי ומצאתי מנוחה בבית החכם ומורי מגדולי אותו הדור, רבי יוסף עוזיאל ".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 227 מנויים נוספים
אפריל 2013
א ב ג ד ה ו ש
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
רשימת הנושאים באתר